Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 30

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
10
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. Chương 30: Chiến lược cải tiến công tác khuyến nông và áp dung kỹ thuật nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 30

  1. ChiÕn l−îc c¶i tiÕn c«ng t¸c khuyÕn n«ng vµ ¸p dông kü thuËt n«ng nghiÖp T.W.G.Graham, J.D.Bertram, B.M.Burns gi¸ trÞ cña con ng−êi hoÆc lµ sù ®¸nh gi¸ cña Giíi thiÖu hä vÒ c¸ch lµm viÖc. C¸c gi¶i ph¸p khuyÕn Ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cung cÊp th«ng tin vµ n«ng tr−íc ®©y nh− m« h×nh chuyÓn giao thuËt kü thuËt cho ng−êi s¶n xuÊt b»ng viÖc b¾c cÇu c«ng nghÖ (ToT) kh«ng cßn phï hîp víi nhiÖm nèi kiÕn thøc hai chiÒu gi÷a c¸c nhµ nghiªn vô phøc t¹p nh− vËy (Blacket 1996) vµ chØ gi¶i cøu vµ n«ng d©n. KhuyÕn n«ng ®−îc ®Þnh quyÕt mét phÇn cña ph−¬ng tr×nh “thay ®æi”. nghÜa ë ®©y nh− lµ viÖc sö dông c¸c qu¸ tr×nh M« h×nh (ToT) nµy lµ mét gi¶i ph¸p khuyÕn giao tiÕp ®Ó nhËn biÕt vµ hç trî nh÷ng thay ®æi n«ng ë ®ã c¸c th«ng tin do c¸c nhµ nghiªn cøu trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (Wythes ®−a ra ®−îc ng−êi lµm c«ng t¸c khuyÕn n«ng et al. 1990). Do ®ã cÇn cã mét kÕ ho¹ch truyÒn chuyÓn giao cho c¸c n«ng d©n ‘tiªn tiÕn’ vµ tõ th«ng cho c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng theo c¸c thùc tÕ ®ã tiÕp tôc lan réng tíi nh÷ng ng−êi môc tiªu - t¹o ra sù nhËn thøc th«ng qua truyÒn n«ng d©n kh¸c. §ã lµ mét kiÓu m« h×nh tuyÕn t¶i c¸c th«ng tin, cho phÐp th¶o luËn vµ ®èi tÝnh v× th«ng tin ®i xuèng mét thang bËc hay tho¹i vÒ kü thuËt thÝch hîp vµ khuyÕn khÝch nghÒ nghiÖp kü thuËt (Jinggins 1993) vµ ®−îc häc tËp nh− lµ mét c¬ së cho viÖc thay ®æi c¸c m« t¶ chung lµ kiÓu truyÒn ®¹t tiÕn bé (Roger ho¹t ®éng qu¶n lý (Graham 1999). Mét vÝ dô 1983) thÞnh hµnh ë Hoa Kú trong nh÷ng n¨m vÒ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng nh»m ®¹t ®−îc 1960 vµ nh÷ng n¨m 1970. C¸c ho¹t ®éng c¸c môc ®Ých trªn ®−îc ®−a ra ë B¶ng 1. khuyÕn n«ng nµy chñ yÕu mang tÝnh thuyÕt phôc. §èi víi nh÷ng t×nh huèng phøc t¹p h¬n B¶ng 1. Môc tiªu truyÒn th«ng vµ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng trong ®ã nh÷ng vÊn ®Ò mµ ng−êi s¶n xuÊt ®ang ph¶i ®èi mÆt ®an xen víi nh÷ng vÊn ®Ò th¸ch Môc tiªu truyÒn Ho¹t ®éng khuyÕn n«ng thøc viÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña hä, lèi sèng vµ th«ng niÒm tin, chiÕn l−îc khuyÕn n«ng nªn ®Þnh 1. T¹o nªn nhËn thøc §iÒu tra, Ên phÈm, tê r¬i h−íng tíi chç t¹o nªn c¬ héi häc tËp cho ng−êi kü thuËt, Video, ph−¬ng s¶n xuÊt vµ truyÒn kü n¨ng ph©n tÝch h¬n lµ tiÖn truyÒn th«ng (TV, b¶o hä lµm c¸i g×. Cßn cã nhiÒu c¶n trë kh¸c Radio, b¸o, vv) ®èi víi viÖc tiÕp thu kü thuËt, th−êng lµ c¸c 2. Gióp th¶o luËn vµ Lµm viÖc t¹i hiÖn tr−êng, nguyªn nh©n rÊt hîp lý, vµ ®ã lµ c¸c tãm t¾t trao ®æi1 tham quan, héi th¶o, häp cña Vanclay vµ Lawrence (1995), Guerin nhãm, tr×nh diÔn hiÖn (1994). Mét trong nh÷ng c¸i ®ã cã liªn quan tr−êng, pháng vÊn vµ ®iÒu tíi ngµnh ch¨n nu«i bß thÞt ë Australia ngµy tra nay lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng dù b¸o vÒ lîi Ých tµi 3. Thóc ®Èy thay ®æi Tr×nh diÔn s¸ng kiÕn cña chÝnh cña c¸c thay ®æi qu¶n lý. Nãi chung, trong thùc tÕ n«ng d©n, m« h×nh doanh nh÷ng chiÕn l−îc nh− lµm viÖc theo nhãm, ¸p nghiÖp, dù ¸n n«ng tr¹i, dông tiÕn tr×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ c¸c ®Ò ¸n Nhãm ng−êi s¶n xuÊt liªn kÕt tiÕp cËn thÞ tr−êng ®ßi hái häc tËp qua c«ng viÖc cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ cña khuyÕn n«ng vµ viÖc ¸p dông Ghi chó: 1 Th¶o luËn ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét cuéc ®µm c«ng nghÖ míi. luËn ®Ó xem xÐt nh»m öng hé hay ph¶n ®èi l¹i mét dù kiÕn. MÆt kh¸c, ®èi tho¹i lµ mét sù trao ®æi ý t−ëng Lµm viÖc theo nhãm hoÆc quan ®iÓm vÒ mét vÊn ®Ò nh»m môc ®Ých ®¹t ®−îc tho¶ thuËn. Lîi Ých tiÒm n¨ng n«ng d©n cã ®−îc tõ sù g¾n kÕt hä trong nhãm (McIntosh et al. 1997) cã ChiÕn l−îc thóc ®Èy thay ®æi thÓ bao gåm: Trong n«ng nghiÖp, c¸c thay ®æi trong qu¶n lý • Trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c n«ng d©n còng rÊt khã thùc hiÖn bëi v× ®ã lµ sù th¸ch thøc c¸c nh− c¸c chuyªn gia. 198
  2. • Mét c¬ héi ®Ó so s¸nh thùc hµnh qu¶n lý, a) NhËn thøc- c¸c ý t−ëng, c¸c suy nghÜ tõ c¸c møc s¶n xuÊt vµ kü thuËt gi÷a c¸c trang tr¹i. c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò ®Æt ra. §−a ra mét c©u hái chung cho nhãm lµm viÖc, thÝ dô – Theo anh • Chia sÎ ý t−ëng trong mét m«i tr−êng häc chÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®Ó hiÓu ®−îc tËp tho¶i m¸i, cã tÝnh x©y dùng vµ cã ®−îc nhu cÇu cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ t¨ng sù hç trî tõ c¸c n«ng d©n kh¸c. c−êng viÖc ¸p dông kü thuËt n«ng nghiÖp vµ • Chia sÎ kü n¨ng vµ c¸c kinh nghiÖm thùc dïng kü thuËt nhãm danh nghÜa ®Ó n¾m b¾t ý hµnh cã ®−îc qua mét thêi gian dµi lµm t−ëng. n«ng nghiÖp. b) §Þnh nghÜa – nªu vÊn ®Ò nh− mét c©u hái. N«ng d©n th−êng häc tËp qua kinh nghiÖm vµ Gi¶i thÝch râ rµng ý t−ëng vµ c¸c vÊn ®Ò th¶o b»ng c¸c c©u hái. Mét qu¸ tr×nh khuyÕn khÝch luËn vµ kh¸i qu¸t chóng thµnh mét vÊn ®Ò. ng−êi ta ®Æt ra c¸c c©u hái th¼ng th¾n vµ s©u c) Ph©n tÝch - t¹i sao ®ã l¹i lµ mét vÊn ®Ò cÇn s¾c vÒ c¸c vÊn ®Ò hä ®ang tr¶i qua ®−îc gäi lµ gi¶i quyÕt, chia chóng thµnh c¸c ®¬n vÞ nhá ®Ó “häc tËp hµnh ®éng”. Häc tËp hµnh ®éng bao cã thÓ gi¶i quyÕt. Sö dông kü thuËt ph©n tÝch gåm bèn b−íc trong mét chu tr×nh liªn tôc hiÖn tr−êng Force1 ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè tÝch gåm: - ho¹t ®éng, ph¶n håi, kh¸i qu¸t hãa vµ cùc vµ tiªu cùc t¸c ®éng tíi vÊn ®Ò vµ bá phiÕu lËp kÕ häach. Trong mét nhãm, chu tr×nh häc xÕp laäi (Rank Order1) ®Ó x¸c ®Þnh thø tù −u tËp hµnh ®éng ®−îc t¨ng c−êng bëi v× cã c¸c ý tiªn vÒ c¸c yÕu tè ®ã. Khi nhãm cã sù nhÊt trÝ t−ëng, quan niÖm vµ kinh nghiÖm kh¸c nhau vÒ c¸i g× vµ t¹i sao ®ã lµ mét vÊn ®Ò cÇn gi¶i (McIntosh et al. 1997). quyÕt, b©y giê cÇn t×m ra c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ. H×nh 1: Chu tr×nh häc tËp d) C¸c gi¶i ph¸p - t¹o ra nh÷ng gi¶i ph¸p thay thÕ, ®−a ra c¸c ý t−ëng, ch−a ®−a ra ®¸nh gi¸. LËp kÕ ho¹ch Sö dông ph−¬ng ph¸p ®éng n·o tÝch cùc Sö ®æi kÕ ho¹ch (Brainstorming1) ®Ó ph¸t triÓn c¸c ý t−ëng s¸ng Sö ®æi kÕ ho¹ch t¹o tõ néi bé nhãm. Ph©n tÝch Hµnh ®éng e) C¸c ho¹t ®éng – lùa chän c¸c gi¶i ph¸p trªn, Ph©n tÝch Ph©n tÝch Hµnh ®éng Hµnh ®éng cam kÕt thùc hiÖn mét ch−¬ng tr×nh hµnh Quan s¸t Quan s¸t ®éng, sö dông h×nh thøc bá phiÕu chèng ®Ó Quan s¸t lo¹i trõ c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ tr¸i víi lßng tin cña mäi ng−êi. TiÕn tr×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Häc tËp qua lµm viÖc Chia sÎ nh÷ng hiÓu biÕt vµ lµm chñ vÊn ®Ò lµ Qu¸ tr×nh häc tËp ®èi víi n«ng d©n th−êng mét chñ ®Ò lín ®èi víi c«ng t¸c khuyÕn n«ng. ®−îc ch©m ngßi bëi c¸c mong muèn gi¶i quyÕt Trõ khi tÊt c¶ ®Òu chÊp nhËn mét vÊn ®Ò, sÏ vÊn ®Ò. Ph−¬ng ph¸p häc tËp th«ng dông nhÊt cßn cã ng−êi ®Ò xuÊt vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. ®èi víi n«ng d©n bao gåm nh×n, nghe, hái vµ VÊn ®Ò nµy cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸ch sö lµm (Black 2000). ë Australia vµ c¸c n−íc dông nhãm häc tËp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ c¸c kh¸c gÇn ®©y ®· ph¸t triÓn mét qu¸ tr×nh gäi lµ ho¹t ®éng tr×nh diÔn do ng−êi s¶n xuÊt thùc “ Nghiªn cøu hÖ thèng n«ng nghiÖp” (FSR). hiÖn. M« h×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò qua t−¬ng t¸c Nh»m c¶i tiÕn sù phï hîp cña c¸c nghiªn cøu (Ching 1991) lµ mét qu¸ tr×nh theo tõng b−íc n«ng nghiÖp vµ c¶i thiÖn viÖc tiÕp thu tiÕn bé ®Ó khuyÕn khÝch viÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ ph©n khoa häc kü thuËt FSR bao gåm nghiªn cøu vµ tÝch râ c¸i g× vµ t¹i sao l¹i cã vÊn ®Ò ®ã tr−íc cïng häc tËp nh»m n©ng cao kiÕn thøc vµ hiÓu khi t×m gi¶i ph¸p. Th«ng th−êng ng−êi ta gÆp biÕt, vµ tõ ®ã ph¸t triÓn hÖ thèng n«ng nghiÖp ph¶i sai lÇm lµ nh¶y ngay vµo c¸c gi¶i ph¸p mµ trªn c¬ së mong muèn cña c¸c thµnh viªn tham kh«ng cã sù ph©n tÝch ®Çy ®ñ vµ do vËy cã thÓ gia (Pethram vµ Clack 1998). Tr−íc ®©y, FSR ®−a ra gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ®−îc x¸c ®Þnh sai. ë Australia ®−îc coi nh− lµ hÖ thèng theo kiÓu M« h×nh cña Ching bao gåm c¸c giai ®o¹n sau sinh häc hoÆc kinh tÕ. Tuy nhiªn hiÖn nay nã (xem Phô lôc I): ®· tiÕn triÓn thµnh mét ph−¬ng ph¸p thèng 1 Carman K and Keith k (1994) 199
  3. nhÊt vÒ ®iÒu tra, nghiªn cøu vµ ¸p dông kü Extension into the new Millenium. thuËt cho c¶ n«ng d©n vµ c¸c nhµ nghiªn cøu Proceedings 2nd Central Queensland Extension tham gia. Qu¸ tr×nh nµy lµ “nghiªn cøu hÖ Forum, Qld Department of Primary Industries, thèng n«ng nghiÖp lùa chän (tù nhiªn, sinh häc Conf. and Workshop Series QC990002, p116- vµ kinh tÕ - x· héi) sau ®ã x¸c ®Þnh vµ gi¶i 120. quyÕt vÊn ®Ò cã sù tham gia cña n«ng d©n” Guerin, L.J. and Guerin, T.F. (1994). (Penthram vµ Clack 1998). Constraints to the adoption of innovations in KÕt luËn agricultural research and environmental management: a review. Australian Journal of Kh«ng cã mét chiÕn l−îc khuyÕn n«ng ®¬n Experimental Agriculture. 34, 549-571. thuÇn nµo lµ hoµn h¶o. Mét kÕ ho¹ch truyÒn th«ng víi c¸c môc ®Ých râ rµng sÏ ®¶m b¶o cho Jiggins, J. (1993). From technology transfer to ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ®¹t kÕt qu¶. Khi cã resource management. Proc. XVII yªu cÇu thay ®æi trong thùc tÕ s¶n xuÊt, thay v× International Grassland Congress p615-622. bæ sung c«ng nghÖ, c¸c qu¸ tr×nh häc tËp theo McIntosh, F.,Chamala, S., Frank, B. and nhãm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ c¸c ho¹t ®éng tr×nh Norcott, B. (1997). Working towards group diÔn do ng−êi s¶n xuÊt thùc hiÖn sÏ ®−îc tiÕn self-reliance: a handbook to help dairy hµnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ khuyÕn n«ng. industry groups achieve self-reliance through Tµi liÖu tham kh¶o action learning using group facilitation techniques. Queensland Department of Black, A.W. (2000). Extension theory and Primary Industries, Training Series QE 97002. practice: a review. Australian Journal of Experimental Agriculture 40: 493-502. Petheram, R.J. and Clark, R.A. (1998). Farming systems research: relevance to Blacket, D. (1996). From teaching to learning: Australia. Australian Journal of Experimental Social systems research into mixed farming. Agriculture 38: 101-115. Queensland Department of Primary Industries, Report Series QO96010, Brisbane. Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations (3rd edn.), New York: Free Press Carman K and Keith K (1994). Community consultation techniques: purposes, processes Vanclay, F.M. and Lawrence, G.A. (1995). and pitfalls. Department of Primary Industries, The Environmental Imperative: eco-social Queensland, Information Series QI 94030 concerns for Australian agriculture, CQU Press, Rockhampton. Ching, Donna (1991). Desigining Successful Meetings. University of Hawaii, College of Wythes J.R., Woods E.J. and Gleeson A.R. Tropical Agriculture and Human Resources, (1990). QDPI Extension Policy Review 1990. Information Text Series 040. QDPI Information Series QI90029, Brisbane Graham, T.W.G. (1999). A communications framework for beef extension activities in Central Queensland. In (eds) Long, P., Donaghy, P., Grimes, J. 2020 Vision - 200
  4. Phô lôc ¸p dông mét vµi ph−¬ng ph¸p KiÕn thøc KiÕn thøc ë møc thÊp; khuyÕn n«ng ®Ó t¨ng c−êng n¨ng Hä thiÕu th«ng tin; lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo nhãm ThiÕu kiÕn thøc trong qu¶n lý n«ng tr¹i; DÞch vô n«ng nghiÖp nghÌo nµn; C¸c céng sù trong dù ¸n CARD Ausaid-Vietnam KiÕn thøc chung thÊp; tËp trung t¹i Trung t©m bß thÞt nhiÖt ®íi trong ThiÕu th«ng tin; th¸ng 5/2001 vµ tham dù mét héi th¶o khuyÕn DÞch vô do nhµ n−íc cung cÊp kh«ng tèt n«ng. Tr−íc cuéc häp mÆt nµy, hä ®· giíi thiÖu KiÕn thøc cña n«ng d©n thÊp râ hä tõ ®©u tíi, mèi quan t©m cña hä víi n«ng d©n lµ g×? Hä ®· cïng nhau thiÕt lËp mét sè quy ThÞ tr−êng ®Þnh cho ho¹t ®éng nhãm vµ thèng nhÊt c¸c vÊn Sù giíi h¹n vÒ thÞ tr−êng; ®Ò träng t©m cho c¸c ho¹t ®éng trong t−¬ng lai. Hä kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc s¶n phÈm; Nhãm còng ®· th¶o luËn vÒ chu tr×nh häc tËp cña ThÞ tr−êng cho s¶n phÈm cña hä; ng−êi lín tuæi, chu tr×nh ®ã cã thÓ thay ®æi nh− Gi¸; mét chu tr×nh qu¶n lý víi b¶y nh©n tè liªn quan KhÝ hËu vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khã kh¨n t¸c ®éng tíi m«i tr−êng häc tËp. Qu¸ tr×nh gi¶i b) §Þnh nghÜa quyÕt vÊn ®Ò theo Ching 1991 ®· ®−îc tr×nh diÔn vµ kÕt qu¶ ®−îc ®−a ra d−íi ®©y. Nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· ®−îc gi¶i thÝch vµ vÊn ®Ò ®−îc x¸c ®Þnh lµ: a) Sù nh©n thøc N©ng cao ®êi sèng vµ thu nhËp cña ng−êi d©n bÞ Kü thuËt nhãm danh nghÜa ¶nh h−ëng cña viÖc thiÕu ®Êt, vèn vµ kü thuËt, sù TÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nhãm ®· ®−îc ph¸t 4 nghÌo nµn vÒ kiÕn thøc vµ yÕu kÐm trong qu¶n lý thÎ vµ mét bót. Ng−êi tham dù ®· ®−îc hái vÒ thÞ tr−êng. c¸c ý t−ëng ®Ó c¶i tiÕn ®êi sèng vµ thu nhËp sau ®ã hä viÕt ra 4 ý kiÕn trªn thÎ. Nh÷ng ý kiÕn nµy c) Ph©n tÝch ®−îc d¸n lªn trªn b¶ng vµ ®−îc s¾p xÕp thµnh Sö dông kü thuËt ph©n tÝch Force Field ®Ó ph©n c¸c nhãm nh− sau: tÝch t¹i sao ®ã lµ mét vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. §Êt ®ai Nh÷ng ng−êi tham gia ®· ®−îc hái vÒ c¸c ®iÒu QuÜ ®Êt h¹n chÕ; hä nghÜ lµ c¸c nh©n tè, bao gåm - nh©n tè cã Ých Hä cã Ýt ®Êt; vµ nh©n tè trë ng¹i. Kü thuËt s¾p xÕp theo thø tù ThiÕu nguån ®Êt; −u tiªn, ®· ®−îc sö dông, c¸c nh©n tè ®−îc nhiÒu QuyÒn së h÷u ®Êt; phiÕu th× ®−îc −u tiªn cao h¬n. ChØ cã 9 ng−êi §Êt ®ai hÑp; tham gia, mçi ng−êi ®−îc tham gia bá phiÕu 3 ThiÕu quÜ ®Êt lÇn vµ bá phiÕu b»ng c¸ch gi¬ tay. Sè Nh©n tè cã Ých (+) Vèn phiÕu ThiÕu vèn; 8 N«ng d©n lµm viÖc nÆng nhäc ThiÕu vèn; 2 RÊt nhiÒu kü n¨ng ThiÕu vèn; 6 TÝn dông nhµ n−íc N«ng d©n thiÕu vèn; 4 Cã thÓ tham gia ®µo t¹o vµ n©ng cao ThiÕu vèn kü n¨ng C«ng nghÖ N«ng d©n cã thÓ thuª ®Êt 3 Kh«ng cã kü thuËt tèt; (së h÷u riªng) Gièng kh«ng tèt; 4 Quan t©m tíi ®æi míi ThiÕu kü thuËt ®ång bé; 0 Thay ®æi dinh d−ìng ®Êt C¬ khÝ hãa thÊp; 0 Nhu cÇu cao vÒ thøc ¨n N«ng nghiÖp thiÕu gièng; ThiÕu kü thuËt thÝch hîp Sè Nh÷ng nh©n tè trë ng¹i (-) phiÕu 201
  5. 0 N«ng d©n ph¶i tr¶ tiÒn cho nhµ n−íc b) 1 Gi¸ c¶ thÞ tr−êng biÕn ®éng Häc qua Häc theo nh÷ng 5 Quan t©m tíi chi phÝ cao c«ng viÖc n«ng d©n thµnh c«ng 3 Thñ tôc hµnh chÝnh rÊt phøc t¹p 3 Thanh niªn bá lªn thµnh phè ThÝ nghiÖm Líp häc 5 ThiÕu c¬ së h¹ tÇng cho th−¬ng m¹i hiÖn tr−êng buæi tèi 5 KhÝ hËu xÊu, nhiÒu b·o, lôt, h¹n h¸n 5 Møc gi¸o dôc thÊp - ®äc, viÕt, hiÓu vÒ M« h×nh Mong muèn kü thuËt n«ng nghiÖp tr×nh diÔn c¶i tiÕn Khãa huÊn luyÖn 0 Khã kh¨n ®Ó ¸p dông c¬ khÝ hãa - ®Êt hÑp vµ do truyÒn thèng 0 Xãi mßn vµ gi¶m ®é che phñ D©n trÝ N«ng tr¹i 0 NhËp khÈu nhiÒu nhµ n−íc thÊp TruyÒn th«ng d) Gi¶i ph¸p Sö dông ph−¬ng ph¸p ®éng n·o tÝch cùc ®Ó ®−a Tr−êng häc KhuyÕn n«ng ra mét sè ý t−ëng vÒ hai vÊn ®Ò ®−îc −u tiªn ®Þa ph−¬ng cao qua ph©n tÝch ë trªn, cô thÓ lµ: HiÓu biÕt Tham quan • “ N«ng d©n quan t©m tíi thay ®æi” (mét nh÷ng vÊn ®Ò vïng kh¸c ®éng lùc cã lîi cã thÓ t¨ng c−êng) cña n«ng d©n • “D©n trÝ thÊp” (mét trë ng¹i cã thÓ lµm ®i ®−îc) Tê r¬i th«ng tin ý t−ëng ®−a ra ®−îc s¾p xÕp trong s¬ ®å sau Ch¨n nu«i tèt h¬n e) C¸c ho¹t ®éng Nguån di truyÒn Tõ c¸c ph©n tÝch trªn, nhãm sÏ cã kh¶ n¨ng míi lùa chän c¸c gi¶i ph¸p vµ lËp ch−¬ng tr×nh Ch¨n nu«i bß s÷a Bß thÞt hµnh ®éng phï hîp. Thêi gian vµ kinh phÝ C©y trång kh«ng cho phÐp hoµn thµnh b−íc nµy trong Bß s÷a Lîn ®ît huÊn luyÖn nµy. Cã lîi nhÊt HÖ thèng Gia cÇm s¶n xuÊt V¨n hãa Quan t©m Tµi nguyªn truyÒn thèng thay ®æi (®Êt) Vïng Mïa vô Cao ThÊp M−a Kh« Lóa truyÒn thèng Lóa C©y kh¸c 202

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản