Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 6

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
15
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. Chương 6: Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 6

  1. M«i tr−êng B.M. Burns, C. Gazzola, G.T. Bell K.J. Murphy Giíi thiÖu KÕt luËn Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cÇn xem Víi c¸c h¹n chÕ ®ã, ®iÒu quan träng trong ch¨n xÐt khi x©y dùng bÊt cø mét ch−¬ng tr×nh ch¨n nu«i lµ lµm t−¬ng thÝch gi÷a kiÓu gen (gièng gia nu«i bß thÞt nµo lµ sù hiÓu biÕt nh÷ng h¹n chÕ vÒ sóc) víi m«i tr−êng víi môc ®Ých nu«i thuÇn hay m«i tr−êng mµ trong ®ã bß sÏ ®−îc nu«i. Kh¶ lai. n¨ng s¶n xuÊt cña bß trong c¸c vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi vµ kh«ng nhiÖt ®íi trªn thÕ giíi ®−îc ®Æc tr−ng Khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh ch¨n nu«i bß gièng b¬Ø sù kh¸c nhau râ rÖt gi÷a hai m«i tr−êng vÒ trong vïng nhiÖt ®íi, mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ã lµ sù nhiÖt ®é, ®é Èm, l−îng m−a, ®é mµu mì cña ®Êt, thiÕu xem xÐt nhu cÇu cña gia sóc ®Ó thÝch nghi th¶m thùc vËt, tr×nh tr¹ng bÖnh tËt vµ ký sinh ®èi víi m«i tr−êng stress. Th«ng th−êng ng−êi d©n trïng. chØ quan t©m ®Õn chØ tiªu khèi l−îng vµ søc s¶n xuÊt thÞt cña gia sóc. Do vËy c¸c gièng cao s¶n xuÊt hiÖn nhiÒu (kÝch th−íc khèi l−îng lín, søc Sù gièng nhau gi÷a B¾c óc vµ ViÖt s¶n xuÊt thÞt cao) ng−êi ta ®· bá qua viÖc xem xÐt Nam kh¶ n¨ng thÝch nghi vµ cho s¶n phÈm cña chóng. Tãm l¹i m« h×nh ch¨n nu«i bß thÞt ë vïng nhiÖt Ba m−¬i s¸u phÇn tr¨m lôc ®Þa óc n»m trong vïng ®íi lµ ph¶i lµm t−¬ng thÝch gi÷a kiÓu gen víi m«i nhiÖt ®íi (h×nh 1) phÝa b¾c cña ®«ng chÝ truyÕn vµ tr−êng, t¹o sù c©n b»ng t−¬ng ph¶n gi÷a t¨ng ch¨n nu«i bß thÞt dùa chñ yÕu vµo viÖc sö dông ®Êt tr−ëng, khèi l−îng s¬ sinh lín, gi¸ thµnh nu«i trong vïng cã diÖn tÝch 2,8 triÖu km2 nµy (Burns, d−ìng vµ tû lÖ sinh s¶n cña bß c¸i cao h¬n víi viÖc 1990) (h×nh 2). NhiÖt ®é trung b×nh hiÖu chØnh ph¶i s¶n xuÊt s¶n phÈm mong muèn cho ng−êi tiªu theo mùc n−íc biÓn chØ ra r»ng b¾c óc lµ vïng ®Æc dïng víi gi¸ thµnh thÊp nhÊt. tr−ng vµ cã thÓ so s¸nh ®èi víi c¸c vïng nhiÖt ®íi kh¸c. NhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ ®¹t tíi 500C ë vïng néi ®Þa - phÇn néi ®Þa nµy chñ yÕu lµ kho¶ng kÐo Ph¶i nãi r»ng, c«ng nghiÖp bß thÞt ë óc lµ rÊt kh¸c dµi t©y ®«ng lín nhÊt cña lôc ®Þa ë gÇn ®«ng b¾c víi nh÷ng g× ®ang cã ë ViÖt Nam. Cã nhiÒu sù kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ ®èi víi sè l−îng bß mµ c¸c chÝ. PhÇn néi ®Þa cña óc lµ t−¬ng ®èi kh« víi 50% n«ng d©n c¸ thÓ së h÷u, kinh nghiÖm thùc hµnh diÖn tÝch cã l−îng m−a trung b×nh hµng n¨m Ýt h¬n ch¨n nu«i vµ sö dông chóng, ngoµi ra cßn ph¶i kÓ 300 mm vµ 80% diÖn tÝch cã l−îng m−a Ýt h¬n 600 ®Õn mét vµi chiÕn l−îc vµ thùc hµnh quan träng mm. Ph¸c ®å l−îng m−a lµ theo mïa vµ t−¬ng ®èi ®èi víi ch¨n nu«i bß thÞt ë vïng nhiÖt ®íi cã thÓ thÊp víi chÕ ®é m−a vµo mïa ®«ng ë miÒn Nam vµ vµo mïa hÌ ë miÒn B¾c. øng dông tõ vïng nhiÖt ®íi b¾c óc vµ c«ng nghiÖp C¸c yÕu tè m«i tr−êng ®−îc xem lµ yÕu tè ¶nh bß thÞt Queensland. h−ëng ®Õn ch¨n nu«i gia sóc trong c¸c vïng cËn nhiÖt ®íi vµ nhiÖt ®íi cña óc, c¸c yÕu tè ®ã bao gåm ve bß (Boophilus microplus), giun s¸n d¹ dµy - ruét (Haemonchus placei, Cooperia spp., Trichostrongylus axei vµ Oesophagostomum radiatum), nhiÖt ®é cao vµ bøc x¹ mÆt trêi lín. BÖnh nhiÔm trïng viªm gi¸c m¹c ho¸ sõng ë bß (BIK) vµ sù kh«ng æn ®Þnh vÒ c¶ sè vµ chÊt l−îng cña thøc ¨n t¹i chç (Burns, 1990). ViÖt nam lµ n−íc nhiÖt ®íi cã khÝ hËu nãng Èm víi hai mïa m−a vµ kh« râ rÖt. C¸c yÕu tè h¹n chÕ ch¨n nu«i bao gåm nhiÖt ®é m«i tr−êng cao, ®é Èm lín, diÖn tÝch ch¨n th¶ h¹n chÕ, mËt ®é nu«i cao víi hËu qu¶ lµ ®Êt xuèng cÊp nghiªm träng vµ c¸c mÇm bÖnh ký sinh trïng nhiÒu (Lª ViÕt Ly, 1995). 27
  2. H×nh 1: NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m toµn cÇu theo mùc n−íc biÓn (Theo thang nhiÖt) 27
  3. Hinh 2: NhiÖt ®é, l−îng m−a trung b×nh hµng n¨m vµ vïng bÞ nhiÔm Boophilus microplus Vïng bÞ nhiÔm Boophilus microplus §−êng ®¼ng m−a tuyÕt hµng n¨m 20’’ §−êng giíi h¹n B¾c 28 ®èi víi nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 600F hoÆc thÊp h¬n
  4. H×nh 3: Sù t−¬ng ®ång vÒ m«i tr−êng gi÷a ViÖt Nam vµ Queensland 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản