Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 8

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
17
download

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. Chương 8: Quản lý hệ thống dây chuyền cung cấp công nghiệp bò thịt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới- chương 8

  1. Qu¶n lý hÖ thèng d©y chuyÒn cung cÊp c«ng nghiÖp thÞt bß B.M. Burns, C. Gazzola, J.D. Bertram, G.T. Bell, K.J. Murphy, A.D Herring Giíi thiÖu xem xÐt quy tr×nh tæng hîp ®−îc c¶i tiÕn tõ kÕt hîp c¶ hai hÖ thèng b¾c Mü vµ ch©u ¢u trong VÊn ®Ò ®−îc quan t©m vµ cã ý nghÜa nhÊt ®èi víi cuéc tham quan häc hái nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng nghiÖp thÞt bß cña óc hiÖn nay lµ: Tæ chøc sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bß thÞt ë óc. l¹i mèi liªn kÕt gi÷a s¶n xuÊt, chÕ biÕn thÞt vµ thÞ tr−êng nh»m thÝch hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt KÕt qu¶ tham quan häc hái vµ ¶nh h−ëng l−îng thÞt ®èi víi thÞ tr−êng néi ®Þa vµ thÞ tr−êng tiÒm n¨ng lªn hÖ thèng cung cÊp ë óc. xuÊt kh¶u. Sù sèng cßn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt bß C«ng nhiÖp bß thÞt cña óc lµ mét kh©u réng lín thÞt cña óc sÏ phô thuéc vµo viÖc gi¶i quyÕt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt nhá, nã cÇn ®−îc thay ®æi thµnh c«ng vÊn ®Ò nµy. cÊu tróc chÝnh nh»m c¶i tiÕn n©ng cao søc sèng vµ tiÕp tôc c¹nh tranh quèc tÕ. HiÖn t¹i, c«ng nghiÖp bß thÞt cña óc lµ sù liªn kÕt gi÷a c¸c nhµ s·n xuÊt nhá, nh÷ng ng−êi mµ C¸c nhãm hîp t¸c vµ liªn minh c«ng nghiÖp ë kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc thiÖn ®ång bé víi c¸c b¾c Mü ®−îc tæ chøc réng r·i d−íi cÊu tróc tæ ho¹t ®éng hîp nhÊt lín h¬n. Sù liªn minh chiÕn chøc kinh doanh tù do, trong khi ®ã ë ch©u ¢u, l−îng vµ hîp t¸c hµnh ®éng bëi c¸c nhãm c¸c chÝnh quyÒn gièng nh− lµ mét ®èi t¸c c«ng nhµ s¶n xuÊt thÞt bß víi cïng môc ®Ých, nguyÖn nghiÖp. Sau khi ®¸nh gi¸ c¸c hÖ thèng d©y vâng, hµnh ®éng trong sù kÕt hîp víi c¸c nhµ chuyÒn hîp nhÊt c«ng nghiÖp thÞt ë c¸c ch©u chÕ biÕn, thÞ tr−êng vµ kh¸ch hµng lµ mét c¸ch nµy, râ rµng mét th¸ch thøc ®èi víi c«ng nghiÖp n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng sèng cßn bß thÞt cña óc lµ ph¶i c¶i tiÕn tõ tæng hîp cña cña c«ng nghiÖp. c¸c quy tr×nh ngoµi n−íc ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng liªn kÕt tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c tõ ng−êi tiªu C¸c thay ®æi cÊu tróc hîp t¸c chÝnh lµ sù cÇn dïng cho ®Õn nhµ s¶n xuÊt. thiÕt trong c«ng nghiÖp nµy nÕu nã muèn tiÕp tôc c¹nh tranh trªn tr−êng quèc tÕ. C¸c c¬ chÕ, chÝnh Trong khi sù ®éc lËp cña c¸c nhµ s¶n xuÊt thÞt bß s¸ch vµ cÊu tróc mµ cã thÓ n©ng cao hîp t¸c c«ng trong c«ng nghiÖp bß thÞt ë óc ®ang diÔn ra t¹i nghiÖp víi c¶ chuçi s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn thêi ®iÓm m¹nh nhÊt, nã còng cã thÓ lµ yÕu nhÊt. mét thÞ tr−êng ®Æc biÖt lµ cÇn thiÕt ph¶i ®−îc Trong sù thµnh c«ng ë b¾c Mü ®· cã ®−îc mét thiÕt lËp. lÜnh héi ®ã lµ tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c trong chuçi “kh¸i niÖm ®Õn thùc hiÖn” ®· nhËn thÊy r»ng ®iÒu cÇn C¸c nhãm hîp t¸c vµ liªn minh nh− vËy hiÖn nay thiÕt ®èi víi sù kÕt hîp ®éc lËp lµ h×nh thøc tù tæ ®ang tån t¹i ë b¾c Mü vµ ch©u ¢u. ë b¾c Mü hä chøc sÏ chØ ®¹o quan hÖ liªn minh vµ c¸c ®èi t¸c ®−îc tæ chøc réng lín d−íi c¸c cÊu tróc tæ chøc thÞ tr−êng. §iÒu nµy lµm c©n b»ng trong chia sÎ kinh doanh tù do, trong khi ®ã ë ch©u ¢u, chÝnh th«ng tin vµ rñi ro gi÷a c¸c ®èi t¸c. Nã h−íng quyÒn gièng nh− lµ mét ®èi t¸c trong cÊu tróc ®Õn sù hiÓu biÕt tèt h¬n gi÷a c¸c bé phËn chèng ®ã. Nh− vËy, mét vÊn ®Ò cÇn ®−îc th¶o luËn ®ã ®èi trong hÖ thèng vµ chia sÎ quyÒn së h÷u ®èi lµ: víi s¶n phÈm cuèi cïng, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng n¬i • §¸nh gi¸i hÖ thèng d©y chuyÒn hîp nhÊt mµ s¶n phÊm cã nh·n hiÖu lµ cÇn thiÕt. c«ng nghiÖp thÞt n−íc ngoµi • C¶i tiÕn ¸p dông c¸c hÖ thèng ®ã cho phï ë Mü, b×nh qu©n mét gia ®×nh cã 30 ®Çu gia sóc hîp víi quan ®iÓm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, hÖ (bß), do vËy phÇn lín c¸c nhµ s¶n xuÊt ®· kh«ng thèng s¶n xuÊt vµ thÞ tr−êng cña óc. ®Æt niÒm tin vµo bß thÞt nh− lµ mét nguån thu nhËp chÝnh. Tuy nhiªn, m¶ng c«ng nghiÖp nµy ®· Trong phÇn nµy, chóng t«i sÏ tr×nh bµy c¸c kÕt c¶i tiÕn sù thiÕu hôt tËp trung b»ng c¸ch tËp hîp qu¶ cña cuéc tham quan häc hái cña c¸c nhãm nhiÒu ®èi t¸c c«ng nghiÖp. Mét tr×nh tr¹ng gièng hîp t¸c vµ liªn minh quèc tÕ, còng nh− ®−a ra nh− vËy ®ang trë thµnh mét hiÓn nhiªn ë óc. 38
  2. nhÞp ®é ph¸t triÓnvíi c«ng nghiÖp thÞt lîn vµ C¸c nhµ s¶n xuÊt bß thÞt quy m« nhá ë kh¾p ch©u gia cÇm. ¢u lµ phæ biÕn. ë Anh vµ Hµ Lan, c«ng nghiÖp 3. Hµng ho¸ thÞt bß æn ®Þnh vµ chÊt l−îng lµ thÞt bß quay vßng nhanh h¬n so víi c«ng nghiÖp vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ ®èi víi phÇn lín bß s÷a. HiÖn ®ang cã sù khëi ®Çu cho mät hÖ ng−êi tiªu dïng. thèng kÕt hîp. Nh×n chung c¸c tho¶ thuËn thÞ tr−êng lµ kh«ng chÆt chÏ vµ chñ yÕu tån t¹i gi÷a HiÖn nay ë óc rÊt nhiÒu nhµ s¶n xuÊt bß thÞt vÉn c¸c nhµ chÕ biÕn vµ hÖ thèng b¸n lÎ. Lîi nhuËn tù xem m×nh nh− lµ “kinh doanh bß thÞt” h¬n lµ chÝnh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt thÞt bß kÌm theo “c«ng nghiÖp thùc phÈm thÞt bß”. Hä ph¶i nhËn trong c¸c tho¶ thuËn nµy lµ sù tiÕp cËn thÞ tr−êng. thøc r»ng hä cã tr¸ch nhiÖm phÝa bªn kia cæng tr¹i ch¨n nu«i vµ hä chÞu tr¸ch nhiÖm víi sù §Ó tiÕp tôc tån t¹i trong t−¬ng lai, c¸c nhµ s¶n thµnh ®¹t hoÆc thÊt b¹i ®èi víi c«ng viÖc kinh xuÊt bß thÞt quy m« nhá ë óc vÉn cÇn sù hîp t¸c doanh thùc phÈm cña m×nh. nh»m t¹o ra c«ng suÊt cÇn thiÕt cã vai trß quyÕt ®Þnh trong th−¬ng l−îng thÞ tr−êng. Hä cÇn cung Nh− vËy, sù thay ®æi cÊu tróc c¬ b¶n c«ng cÊp quanh n¨m cho thÞ tr−êng s¶n phÈm chÊt nghiÖp thùc phÈm thÞt bß cu¶ óc sÏ yªu cÇu c¸c l−îng thÝch hîp vµ trë thµnh thÞ tr−êng linh ho¹t, hµnh ®éng hîp t¸c h¬n n÷a cña c¸c nhµ s¶n xuÊt nÕu kh«ng sù rñi ro ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña hä bß thÞt cïng hµnh ®éng trong dµn giao h−ëng víi sÏ t¨ng lªn kh«ng kiÓm so¸t ®−îc. H¬n n÷a t©m c¸c nhµ chÕ biÕn, thÞ tr−êng vµ vµ kh¸ch hµng lý cña nhµ kinh doanh lµ thÞ tr−êng ph¶i ®−îc tËp tiªu thô. Hä cÇn thiÕt ®¸nh gi¸ sù thµnh c«ng cña trung. Hä nhËn thøc r»ng c¸c yªu cÇu thÞ tr−êng c¸c c«ng nghiÖp kh¸c, giíi thiÖu c¸c ®èi t¸c míi lµ kh«ng cè ®Þnh l©u vµ chóng ®−îc thay ®æi tham gia vµo bé phËn kinh doanh vµ chÊm døt th−êng xuyªn cho phï hîp víi yªu cÇu cña ng−êi c¸c vßng luÈn quÈn cña c¸c ý tr−ëng lçi thêi. tiªu dïng. Qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp c«ng nghiÖp thÞt bß trong t−¬ng lai Trong th¶o luËn víi c¸c liªn minh, hîp t¸c quèc Nh− lµ mét kÕt qu¶ cña chuyÕn tham quan häc tÕ vµ c¸c c¸ nh©n tham gia trong c¸c hÖ thèng hái, mét chñ ®Ò míi ®−îc tËp trung x©y dùng ®ã cung cÊp, hä ®· x¸c ®Þnh 3 yÕu tè chÝnh, mµ hä lµ “Qu¶n lý hÖ thèng d©y chuyÒn cung cÊp”. c¶m thÊy cã ¶nh h−ëng ®Õn sù tån t¹i vµ tÝnh bÒn v÷ng trong t−¬ng lai cña c«ng nghiÖp thÞt bß thÕ Mét c¶n trë lín víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña giíi. §ã lµ: hai lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn thÞt bß ®ã lµ 1. VÊn ®Ò an toµn thùc phÈm ®ang lµ c¬ së cho thiÕu th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c nhµ chÕ biÕn sù tin cËy cña ng−êi tiªu dïng. ë b¾c Mü, ®é vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt. §iÒu nµy dÉn ®Õn lµm mÊt nhiÔm vi khuÈn E. Coli. ë ch©u ¢u lµ bÖnh c¬ héi, gi¶m tÝnh c¹nh tranh quèc tÕ. Sù hiÓu biÕt viªm n·o ë bß (BSE hoÆc bÖnh bß ®iªn) ®ang kh«ng ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tr−ng thÞ tr−êng cña c¸c ®−îc ng−êi tiªu dïng quan t©m. S¶n phÈm nhµ s¶n xuÊt thÞt bß ®· dÉn ®Õn 70% thiÖt h¹i kh«ng chøa ho¸ chÊt tån d−, ®Æc biÖt lµ c¸c trong thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. chÊt kÝch thÝch sinh tr−ëng. TÊt c¶ c¸c ®iÒu ®ã ¶nh h−ëng ®Õn thÞ tr−êng toµn cÇu. Søc T¨ng c−êng kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu chÆt khoÎ ¨n uèng lµ mét vÊn ®Ò kh¸c - s¶n phÈm chÏ cña thÞ tr−êng sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n trong thÞt bß ®· ®−îc c«ng nhËn lµ cã lîi cho søc thùc hiÖn hîp ®ång. C¶i thiÖn sù æn ®Þnh hµng kháe. Do vËy, ph¶i cã sù hç trî ®èi víi hÖ ho¸ dÉn ®Õn më réng c¸c c¬ héi tiÕp thÞ bëi c¸c thèng quèc gia ph¸t hiÖn dÞch bÖnh qua nhµ chÕ biÕn vµ n©ng cao lîi nhuËn cña c¸c nhµ nguyªn tè vÕt nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt s¶n xuÊt. l−îng. Nh− vËy, ®èi víi óc ®Ó tiÕp tôc lµ nhµ cung cÊp quèc tÕ thÞt bß chÊt l−îng cao Nh− vËy, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých cña hÖ thèng míi th× mét hÖ thèng quèc gia ph¸t hiÖn bÖnh “HÖ thèng qu¶n lý d©y chuyÒn cung cÊp c«ng b»ng nguyªn tè vÕt lµ nhu cÇu cÇn thiÕt cho nghiÖp thÞt bß”. ChiÕn l−îc míi ®Æt ra môc tiªu sù bÒn v÷ng trong t−¬ng lai c«ng nghiÖp thÞt t¹o ra mang l−íi ®óng thñ tôc liªn kÕt gi÷a c¸c bß cña óc. nhµ chÕ biÕn vµ c¸c nhµ cung cÊp. §iÒu ®ã ®−îc 2. Nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng ®ßi hái thùc thùc hiÖn nh− sau: phÈm phï hîp vµ cÇn thiÕt t¨ng thªm c¸c s¶n • C¶i tiÕn c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c gi÷a 1 nhµ phÈm thÞt bß xö lý vi sãng nh»m gi÷a v÷ng chÕ biÕn víi nhãm c¸c nhµ s¶n xuÊt thÞt bß; 39
  3. • X©y dùng c¸c tho¶ thuËn hoÆc hîp ®ång d©y H×nh 1 lµ m« h×nh d¹ng s¬ ®å cña hÖ thèng qu¶n chuyÒn cung cÊp vµ chó träng vµo hÖ thèng lý d©y chuyÒn cung cÊp c«ng nghiÖp thÞt bß ®· “th«ng tin 2 chiÒu” ®−îc x©y dùng bëi c¸c ®−îc thiÕt kÕ cho hÖ thèng s¶n xuÊt thÞt bß khu nhµ chÕ biÕn trong sù hîp t¸c víi thµnh viªn vùc trung t©m Queensland phô tr¸ch chÝnh phñ Queensland, nhãm dù ¸n hÖ thèng cung cÊp d©y chuyÒn c«ng nghiÖp thÞt bß vµ hîp t¸c víi c¸c nhµ s¶n xuÊt thÞt bß; • Thùc thi vµ sö dông hÖ thèng nhËn diÖn ®¸nh dÊu ®iÖn tö ®èi víi bß thÞt ®· ®−îc hÖ thèng nhËn diÖn ®¸ng dÊu gia sóc quèc gia chÊp thuËn. KÕt qu¶ trong sù ph¸t triÓn hîp t¸c c¸c tho¶ thuËn th−¬ng m·i cung cÊp d©y chuyÒn sÏ: • T¹o ra mét c«ng nghiÖp thÞt bß cã søc c¹nh tranh vµ lîi nhuËn cao tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Õn thÞ tr−êng ë møc ®é bang, quèc gia vµ quèc tÕ; • Gi÷ v÷ng ®−îc viÖc lµm cho céng ®ång n«ng th«n vµ khu vùc; • Më ra mét hÖ thèng cung cÊp tin cËy bß thÞt cã chÊt l−îng phï hîp h¬n víi c¸c yªu cÇu chÕ biÕn. C M G -P ro d uc e r L ink CAR CAS S MAR K E T D E MAND D AT A R E T U R N S IGNAL S PRO DUCERS C M G -P RO DU CE R TR O PIC A L (C E R TIFIED FE ED E R S L IN K CONSUMERS GE N E TIC S BEEF C A TTLE ) S E R VICE S : S U P P OR T : COW -L INK S E E D S T OCK P AR T NE R S GE N E T ICS CMG B E E F T E AM NU T R IT ION & H E AL T H L OCAL COOP L IVE S T OCK S P E CIAL IS T S P E R F OR MA NCE D AT A MAR K E T ING 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản