Năng lượng sử dụng trên ô tô

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
218
lượt xem
100
download

Năng lượng sử dụng trên ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năng lượng sử dụng : có vai trò quan trọng thiết yếu trong đời sống xã hội là nguồn gốc của mọi sự chuyển động nhờ các nguồn năng lượng được khai thác chủ yếu từ động thực vật tự nhiên và tự tạo (dầu, cồn, biofuel...), từ nguồn gốc hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí...), năng lượng thủy (chủ yếu là thủy điện), năng lượng mặt trời, gió, sóng biển, địa nhiệt, hạt nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năng lượng sử dụng trên ô tô

 1. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. MOÂN HOÏC: NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ 7/20/2009
 2. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Chöông I: Giôùi thieäu chung 1.1 Naêng löôïng söû duïng 1.2 Phöông tieän giao thoâng 1.3 Tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng Chöông II: Naêng löôïng truyeàn thoáng töø nguoàn hoùa thaïch 2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt 2.2 Xaêng 2.3 Nhieân lieäu diesel 2.4 Öu nhöôïc ñieåm cuûa naêng löôïng truyeàn thoáng Chöông III: Naêng löôïng thay theá 3.1 Khí thieân nhieân (NG) 3.2 Khí ñoàng haønh hoùa loûng (LPG) 3.3 Nhieân lieäu coàn 3.4 Nhieân lieäu biodiesel 3.5 Naêng löôïng ñieän 3.6 Teá baøo nhieân lieäu 7/20/2009
 3. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1.1 Naêng löôïng söû duïng 1.2 Phöông tieän giao thoâng 1.3 Tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng 7/20/2009
 4. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn 1.1 Naêng löôïng söû duïng Coù vai troø quan troïng thieát yeáu trong ñôøi soáng vaø xaõ hoäi, laø nguoàn goác cuûa moïi söï chuyeån ñoäng. Caùc nguoàn naêng löôïng ñöôïc khai thaùc chuû yeáu: - Ñoäng thöïc vaät töï nhieân vaø töï taïo (daàu, coàn, biofuel…) - Töø nguoàn goác hoùa thaïch (than ñaù, daàu moû, khí…) - Naêng löôïng thuûy (chuû yeáu laø thuûy ñieän). - Naêng löôïng maët trôøi. - Gioù, soùng bieån, ñòa nhieät. - Haït nhaân. 7/20/2009
 5. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn 4% 2% Chaâu AÙ & Chaâu Ñaïi Döông 6% Chaâu Aâu Chaâu Phi 4% Baéc Myõ 12% Myõ La Tinh Lieân Xoâ cuõ 6% 66% Trung Ñoâng Tyû leä phaân boá daàu moû treân theá giôùi 7/20/2009
 6. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Phaân boá söû duïng caùc nguoàn naêng löôïng treân theá giôùi CAÙC NGUOÀN 1980 1996 2010 Daàu moû 46% 39% 38% Khí ñoát 18 22 29 Than 25 25 22 Thuûy löïc 7 8 8 Haït nhaân 4 6 3 (Gaàn 90% naêng löôïng ñang söû duïng laø naêng löôïng töø caùc buoàng ñoát nhieät) Nguoàn: BP Amoco, Trung taâm Autogas Vieät Nam, thaùng 10/1999 7/20/2009
 7. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Döï ñoaùn xu höôùng söû duïng caùc nguoàn naêng löôïng treân theá giôùi Toång (10 Btu) : 280 376 612 15 7% 8% 6% 8% 4% 25% 22% 3% 25% 39% 18% 38% 46% 29% 22% 1988 1996 2020 Daàu Khí Than ñaù Taùi sinh Haït nhaân Xu höôùng söû duïng nhieân lieäu khí taêng daàn, daàu moû giaûm daàn 7/20/2009
 8. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Caùc loïai naêng löôïng thoâng duïng söû duïng ôû Vieät Nam naêm 1995 Naêng löôïng nhieät töø: 8% - Cuûi, than cuûi: 61% 13% - Daàu khí: 18% 18% 61% - Than ñaù: 13% Thuûy ñieän: 8% Nguoàn: Vieät Nam Gas market study by Resource Development LTD ( 01/1995) 7/20/2009
 9. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Caùc loïai naêng löôïng thoâng duïng söû duïng ôû Vieät Nam döï baùo ñeán naêm 2020 TIEÂ U THUÏ NAÊ NG LÖÔÏ NG NAÊ M 2004 DÖÏ BAÙ O TIEÂ U THUÏ NAÊ NG LÖÔÏ NG NAÊ M 2020 Than ñaù 2.5% Daà u moû 20.0% 3.1% 2.9% 32.0% 17.0% 30.0% Khí Ñoá t Ñieä n Khaù c 8.5% Ñieä n haï t nhaâ n 15.0% 37.0% 32.0% Toång möùc naêng löôïng söû duïng haøng naêm taêng 8.5% Nguoàn: Tuyeån taäp baùo hoäi nghò KHKT “30 naêm daàu khí Vieät Nam (T8/2005) 7/20/2009
 10. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Tyû leä tieâu thuï naêng löôïng cho caùc ngaønh ôû Vieät Nam 7% 4% Daân duïng: 67% Coâng nghieäp: 22% 22% 67% Giao thoâng vaän taûi: 7% Noâng nghieäp: 4% Nguoàn: Vieät Nam Gas market study by Resource Development LTD ( 01/1995) 7/20/2009
 11. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Tyû leä tieâu thuï naêng löôïng cho caùc ngaønh ôû Vieät Nam naêm 2004 7.3% 5.0% Coâ ng nghieä p 14.7% Giao thoâ ng vaä n taû i 42.0% Daâ n duï ng Noâ ng nghieä p TM vaø DV 31.0% 7/20/2009
 12. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn CHÆ TIEÂU NAÊNG LÖÔÏNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑAÀU NGÖÔØI CUÛA VN 1990 1995 2000 2004 Naêng löôïng sô caáp, kgOE/ng.naêm 100 152 249 318 Naêng löôïng cao caáp, kgOE/ng.naêm 64 110 157 218 Ñieän thöông phaåm, kWh/ng.naêm 94 155 289 488 Tieâu thuï naêng löôïng bình quaân treân ñaàu ngöôøi taïi Vieät nam thaáp nhaát trong caùc nöôùc ñang phaùt trieån (218 kg nhieân lieäu/ñaàu ngöôøi naêm), Chaâu AÙ 450 lít/ngöôøi naêm, Ñoâng AÙ 700 lít/ngöôøi naêm, baèng khoaûng 20% möùc bình quaân chung cuûa toaøn theá giôùi. 7/20/2009
 13. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG Tyû leä tieâu thuï naêng löôïng cho caùc ngaønh ôû Vieät Nam döï baùo ñeán naêm 2020 7% 8% 29% 41% Thöông maïi 34% Coân g nghieäp Daân duïn g Giao thoân g 47% 16% 18% Naêm 2000 Naêm 2020 Toång möùc tieâu thuï naêng löôïng naêm 2020 döï baùo taêng gaáp 3 laàn naêm 2000 7/20/2009
 14. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TRONG OÂ TOÂ CHUÛ YEÁU LAØ NHIEÂN LIEÄU LOÛNG COÙ NGUOÀN GOÁC HOÙA THAÏCH 7/20/2009
 15. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn KHÍ THAÛI Naêng löôïng truyeàn thoáng OÂ Nhieãm moâi tröôøng Energy pollution Phöông tieän giao thoâng Transport 7/20/2009
 16. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn 1.2 PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG Vai troø cuûa phöông tieän giao thoâng - Laø mong öôùc cuûa con ngöôøi töø thôøi xöa vaø hieän nay. - Laø ñoøn baåy thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi. Vì ? - Trong xaõ hoäi coâng nghieäp, nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa caøng nhieàu hôn, nhanh hôn, xa hôn. - Taïi caùc thaønh phoá nhu caàu giaûi trí, du lich taêng cao ñoøi hoûi phöông tieän giao thoâng ña daïng, tieän nghi vaø an toøan. 7/20/2009
 17. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Taïi Phaùp nhu caàu vaän chuyeån trong voøng 20 naêm gaàn ñaây taêng 75%, tuy nhieân soá phöông tieän löu thoâng trong thaønh phoá ñaõ taêng gaáp 2,5 laàn chæ trong voøng 15 naêm. Taïi Myõ (thò tröôøng oâtoâ lôùn nhaát theá giôùi) hieän nay: - Trung bình 1,3 ngöôøi coù 01 xe - Möùc saûn xuaát moãi naêm taêng 10% Moãi naêm saûn xuaát treân 10 trieäu xe caùc loïai 7/20/2009
 18. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn Trung quoác laø quoác gia coù möùc tieâu thuï naêng löôïng ñöùng thöù 2 treân theá giôùi sau Myõ. • Töø naêm 1980 möùc söû dung naøy taêng khoaûng 5% haøng naêm, gaáp 3 laàn so vôùi möùc taêng bình quaân treân theá giôùi vaø gaáp gaàn 4 laàn so vôùi möùc taêng tröôûng daân soá taïïi Trung Quoác. • Ñaëc bieät möùc söû duïng naêng löôïng trong giao thoâng thöïc söï taêng ñoät bieán: ñaõ taêng voït tôùi 700% so vôùi naêm 1980. • Cuoái naêm 1996, Trung quoác ñaõ coù 11 trieäu xe caùc loïai goàm: - 3.6 trieäu xe khaùch, - 6 trieäu xe taûi- xe buyùt vaø - 1.4 trieäu caùc loaïi xe khaùc, chuû yeáu xe maùy. Nhöõng soá lieäu treân khoâng keå ñeán hôn 300 trieäu chieác xe ñaïp. 7/20/2009
 19. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn • Xe oâtoâ ôû TQ ñaõ taêng gaáp 3 laàn trong suoát thaäp kyû qua trong khi toång löôïng xe oâtoâ treân toaøn theá giôùi chæ taêng gaáp ñoâi trong suoát 20 naêm qua vaø giöõ oån ñònh trong 11 naêm. • Möùc taêng xe oâtoâ taïi TG ñaït 28% trong 10 naêm cuøng thaäp kyû, trong khi soá xe ôû Myõ taêng 10%. • Moãi naêm TQ saûn xuaát treân 1,5 trieäu xe caùc loïai vaø nhaäp khaåu khoûang 100.000 xe. Rieäng xe khaùch döï ñoaùn seõ taêng gaáp ñoâi vaøo cuoái thaäp kyû, ñaït treân 40 trieäu xe vaøo naêm 2010. • Söï taêng tröôûng kinh ngaïc naøy ñaõ laøm aûnh höôûng roõ raøng ñeán thò tröôøng xe TQ. Hieän taïi cöù 115 ngöôøi daân TQ söû duïng 1 xe, so vôùi 1.3 daân ôû Myõ. Öôùc tính neáu TQ coù soá ngöôøi söû duïng xe nhö ôû Myõ tính theo ñaàu ngöôøi thì seõ coù 920 trieäu xe, nhieàu hôn toång soá xe söû duïng hieän nay cuûa toaøn caàu laø 47%. 7/20/2009
 20. NAÊNG LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG TREÂN OÂTOÂ GVHD: THS. VAÊN THÒ BOÂNG. Email: VTbong@lib.hcmut.edu.vn SOÁ XE OÂ TOÂ CAÙC LOAÏI TÍNH TREÂN 1000 DAÂN TAÏI MOÄT SOÁ QUOÁC GIA TREÂN THEÁ GIÔÙI TEÂN QUOÁC GIA 1985 1990 1995 2000 Myõ 708 752 757 769 Canada 559 617 591 - YÙ 412 507 541 - Nhaät 375 456 527 - Phaùp 446 495 520 - Bæ 363 419 463 - Taây Ban Nha 276 403 430 - Achentina 173 180 167 - Brazil 86 87 89 - Trung Quoác 3 5 6 9 AÁn Ñoä 3 5 6 - Vieät Nam - 0,1 0,35 6,5 7/20/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản