Ném trúng đích nằm ngang

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỷ năng vận động ném trúng đích nằm ngang. Khi ném trẻ biết đứng chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa tay ngang tầm mắt và ném vào đích - Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định hướng trong không gian - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô - Rèn luyện mạnh dạn tự tin II. Chuẩn bị. - 6 túi cát - 2 vòng thể dục - Băng nhạc, trống lắc...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ném trúng đích nằm ngang

Ném trúng đích nằm ngang Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu.

- Dạy trẻ kỷ năng vận động ném trúng đích nằm ngang. Khi ném trẻ biết

đứng chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa tay ngang

tầm mắt và ném vào đích

- Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định

hướng trong không gian

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô

- Rèn luyện mạnh dạn tự tin

II. Chuẩn bị.

- 6 túi cát

- 2 vòng thể dục

- Băng nhạc, trống lắc

III. Hướng dẫn

Cô Trẻ


A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các
kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay : các ngón tay đan vào - Thực hiện 3l x 8n

nhau gập duỗi cẳng tay ra phía trước

hoặc lên cao
- Thực hiện 2l x 8n
- TTCB: đứng hai tay dang rộng bằng

tay, các ngón tay đan vào nhau để
- Thực hiện 2l x 8n
trước ngực hoặc trên đầu

- N1: đưa thẳng tay ra phía trước

(lòng bàn tay hướng ra ngoài các

ngón tay vẫn đan vào nhau), kiễng

gót chân - Thực hiện 2l x 8n
- N2: đưa hai tay về TTCB, hạ gót
- Trẻ chú ý nhìn cô
chân - Trẻ chú ý lắng nghe

- N3,5,7: như N1 - TC: Ném trúng đích nằm ngang
- N4,6,8: như N2
- Trẻ thực hiện
* Động tác chân: đưa từng chân ra
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu
trước lên cao
- Trẻ chơi cùng cô
- TTCB: đứng thẳng tay chống hông
- Trẻ nói luật chơi
- N1: đưa thẳng chân trái ra phía

trước lên cao trọng tâm dồn về chân

phải - Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

- N2: về TTCB

- N3: đổi chân phải như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7 : như trên

* Động tác bụng : đứng quay người

sang hai bên

- TTCB: đứng khép chân, tay thả xuôi

- N1: bước chân trái sang bên một

bước tay chống hông

- N2: quay người sang phải 900
- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên( đổi chân) quay

người sang phải

* Động tác bật : bật tách chân, khép

chân.

- TTCB: Đứng thẳng tay chống hông

- N1: Bật tách chân sang hai bên, tay

đưa ngang lòng bàn tay sấp

- N2: bật khép chân, tay thả xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên

2. Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận

động ném trúng đích nằm ngang

- Để thực hiện đúng vận động các con

chú ý xem cô làm trước

- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: không giải thích.

+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.

TTCB: cô đứng chân trước chân sau

tay cầm túi cát cùng phía với chân

sau đồng thời giơ tay cầm túi cát

ngang tầm mắt, mắt nhìn thẳng vào

đích. Khi có hiệu lệnh ném cô gập

khỷu tay và ném mạnh vào đích. Sau

đó nhặt túi cát đi về chỗ.

- Hỏi lại tên vận động

- Mời 2-3 trẻ Khá lên thực hiện mẫu

* Trẻ thực hành:

- Bây giờ cô sẽ cho các con thực hiện,

khi tới lượt mình các con lên cho

nhanh, nhắm kỹ và trúng đích nhé.

- Mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần

- Cô bao quát động viên sửa sai khích

lệ trẻ yếu

- Trẻ thực hiện xong hỏi lại tên vận
động

- Mời trẻ khá lên thực hiện lại cho cả

lớp xem

3. Trò chơi vận động.

- Trong buổi hôm nay cô thấy tất cả

các con đều cố gắng tập vận động

ném trúng đích nằm ngang. để thưởng

cho các con cô cho các con chơi trò

chơi "Cáo và Thỏ"

- Bạn nào còn nhớ luật chơi nè.

- À! Ai bị Sói chạm coi như bị Sói bắt

về nhà sói, chờ bạn đến cứu. Ai đến

cứu chỉ cần chạm nhẹ vào người bạn

là được.

- Cho trẻ chơi 2 lần.

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân.

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương
Đề tài: Ném trúng đích nằm ngang Tiết 2

I. Mục đích và yêu cầu.

- Ôn lại kỷ năng vận động ném trúng đích nằm ngang. Khi ném trẻ biết đứng

chân trước chân sau cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa tay ngang tầm

mắt và ném vào đích

- Trẻ thực hiện tốt và đúng vận động trên.

- Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định

hướng trong không gian, độ tinh của mắt

- Rèn luyện mạnh dạn tự tin và tinh thần thi đua trong tập thể

II. Chuẩn bị.

- 8 túi cát cho trẻ

- 4 vòng thể dục

- Băng nhạc, trống lắc

III. Hướng dẫn


Cô Trẻ


A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi
gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung
- Thực hiện 3l x 8n
* Động tác tay : các ngón tay đan vào

nhau gập duỗi cẳng tay ra phía trước

hoặc lên cao - Thực hiện 2l x 8n

- TTCB: đứng hai tay dang rộng bằng

tay, các ngón tay đan vào nhau để
- Thực hiện 2l x 8n
trước ngực hoặc trên đầu

- N1: đưa thẳng tay ra phía trước
- Thực hiện 2l x 8n
(lòng bàn tay hướng ra ngoài các

ngón tay vẫn đan vào nhau), kiễng - Trẻ chú ý lắng nghe

gót chân - Trẻ thực hiện

- N2: đưa hai tay về TTCB, hạ gót - Cả lớp chú ý xem
chân
- Trẻ thực hành
- N3,5,7: như N1 - Trẻ chơi cùng cô

- N4,6,8: như N2

* Động tác chân: đưa từng chân ra
- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
trước lên cao

- TTCB: đứng thẳng tay chống hông

- N1: đưa thẳng chân trái ra phía

trước lên cao trọng tâm dồn về chân

phải

- N2: về TTCB

- N3: đổi chân phải như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7 : như trên

* Động tác bụng : đứng quay người

sang hai bên

- TTCB: đứng khép chân, tay thả xuôi

- N1: bước chân trái sang bên một

bước tay chống hông

- N2: quay người sang phải 900

- N3: như N1
- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên( đổi chân) quay

người sang phải

* Động tác bật : bật tách chân, khép

chân.

- TTCB: Đứng thẳng tay chống hông

- N1: Bật tách chân sang hai bên, tay

đưa ngang lòng bàn tay sấp

- N2: bật khép chân, tay thả xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên

2. Vận động cơ bản

- Hôm trước cô dạy cho các con vận

động ném trúng đích nằm ngang rồi.

Hôm nay bạn nào còn nhớ thực hiện

lại cho cô và các bạn cùng xem

- Mời một trẻ lên làm mẫu

- Cô chú ý nhấn mạnh: đứng chân
trước chân sau, tay cầm vật ném cùng

phía với chân sau, tay đưa cao ngang

tầm mắt, nhắm và ném vào đích

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện một lần

- Lần 2 cho lớp thi đua theo tổ nhóm

- Cô bao quát sửa sai và động viên trẻ

- Cô mời cả lớp thực hiện đúng và

đẹp lên thực hiện cho cả lớp xem

3. Trò chơi vận động.

- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi trò

chơi " Cáo và Thỏ"

- Chơi 2-3 lần

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân.

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản