NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Chia sẻ: cuongbeo12345

Tài liệu học tiếng anh tham khảo về các cấu trúc tiếng anh thông dụng dành cho những bạn yêu thích và đam mê học tiếng anh. Với tài liệu bổ ích này vốn kiến thức tiếng anh của bạn sẽ ngày càng được trao dồi và nâng cao hơn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

NGÂN HÀNG CÁC C U TRÚC TI NG ANH THÔNG D NG

TO BE
1 To be a bad fit: Không v a
2 To be a bear for punishment: Ch u đ ng đư c s hành h
3 To be a believer in ghosts: K tin ma qu
4 To be a believer in sth: Ngư i tin vi c gì
5 To be a bit cracky: [ (thông t c) gàn, d hơi] (Ngư i) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng

To be a bit groggy about the legs, to feel groggy Đi không v ng, đi ch p ch ng
6 ['gr gi] {ch nh cho ng (vì m i d y, vì thi u ng ...)}
7 To be a burden to sb: Là m t gánh n ng cho ngư i nào
8 To be a church-goer: Ngư i năng đi nhà th , năng đi xem l
9 To be a comfort to sb: Là ngu n an i c a ngư i nào
10 To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k] Sành v đ c {[,k ni's :]:ngư i thành th o}
11 To be a cup too low: Chán n n, n n lòng
12 To be a dab (hand) at sth{[dæb](lóng)tay c /th o} Hi u rõ, gi i, thông th o vi c gì
13 To be a dead ringer for sb: (Lóng) Gi ng như đúc
14 To be a demon for work: Làm vi c hăng hái
S ng ích k (ích k , không mu n ai dùng cái mà
15 To be a dog in the manger: mình không c n đ n)
16 To be a drug on the market: (Hàng hóa) Là m t món hàng trên th trư ng
17 To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Đư c ngư i nào yêu m n
18 To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es s th t b i] Th t b i to
19 To be a fiend at football: K tài ba v bóng đá
20 To be a fluent speaker: Ăn nói ho t bát, lưu loát
21 To be a foe to sth: Ngh ch v i đi u gì
22 To be a frequent caller at sb's house: Năng t i lui nhà ngư i nào
To be a gentleman of leisure;
23 to lead a gentleman's life: S ng nh huê l i h ng năm
24 To be a good judge of wine: Bi t rành v rư u, gi i n m rư u
25 To be a good puller (Ng a) kéo gi i, kh e
26 To be a good walker: Đi (b ) gi i
27 To be a good whip: Đánh xe ng a gi i
28 To be a good, bad writer: Vi t ch t t, x u
29 To be a hiding place to nothing: Ch ng có cơ may nào đ thành công
30 To be a law unto oneself: Làm theo đư ng l i c a mình, b t ch p lu t l
31 To be a lump of selfishness: Đ i ích k {[l mp] (n) c c, t ng, mi ng}
32 To be a man in irons: Con ngư i tù t i (b khóa tay, b xi ng xích)
To be a mere machine: {[mi ] (adj) ch là}
33 {merely ['mi li] (adv) ch , ơn thu n} (Ngư i) Ch là m t cái máy
34 To be a mess trong tình tr ng b i r i
35 To be a mirror of the time Là t m gương c a th i đ i
36 To be a novice in, at sth chưa th o, chưa quen vi c gì
37 to be a pendant to...['pend nt](n) là v t đ i x ng c a.. {v t gi ng/ i x ng}
38 To be a poor situation: trong hoàn c nh nghèo nàn
To be a retarder of progress: Nhân t làm ch m s ti n b
39 [ri'ta:d ] (n) { ch t làm ch m/ kìm hãm/ c ch }
Gi i v toán h c
40 To be a shark at maths: [∫ :k] (n) {cá m p; k l a o;(lóng)tay c ,tay chi n}
41 To be a sheet in the wind (Bóng) Ngà ngà say
42 To be a shingle short: Hơi điên, khùng khùng
43 To be a slave to custom: [sleiv] (n) Nô l t p t c [ngư i nô l ( en & bóng)]
44 To be a spy on sb's conduct: Theo dõi hành đ ng c a ai
Quá t m , câu n v nh ng chuy n không đâu
{(+ for) ngư i quá kh t khe (v m t cái gì)
45 To be a stickler over trifles: ['stikl ] (n) (M (thông t c) ngư i kiên trì (≈ sticker)}

To be a swine to sb [swain](n) {con l n;(thông t c)
46 ngư i (v t) áng ghét/ghê t m} Chơi x u, chơi x ngư i nào
47 To be a tax on sb: Là m t gánh n ng cho ngư i nào
48 To be a terror to...: Làm m t m i kinh hãi đ i v i..

To be a testimony to sth:
{['testim ni](n) s / l i ch ng nh n, l i khai
49 in testimony of: làm ch ng cho} Làm ch ng cho chuy n gì
To be a thrall to one's passions:
[θr :l] (n) ngư i nô l ( en & bóng)
50 (v) b t làm nô l /l thu c/ph c tùng Nô l cho s đam mê
51 To be a tight fit V a như in
52 To be a total abstainer (from alcohol) Kiêng rư u hoàn toàn
53 To be a tower of strength to sb: Là ngư i có đ s c đ b o v ai
54 To be a transmitter of (sth): (Ngư i) Truy n m t b nh gì
55 To be abashed: B i r i, ho ng h t
56 To be abhorrent to sb: B ai ghê t m, b ai ghét cay ghét đ ng
To be abhorrent to, from sth: [ b'h r nt] (adj) (Vi c) Không h p, trái ngư c,
57 (+ from) trái/mâu thu n v i, không h p v i tương ph n v i vi c khác
58 To be able to do sth: Bi t, có th làm vi c gì
To be able to react to nuances of meaning Có kh năng nh y c m v i các s c thái
59 ['nju: :ns] (n) s c thái c a ý nghĩa
To be ablush with shame
60 {[ 'bl ∫] (adj & adv) th n m t} Đ m t vì x u h
B ai căm ghét
To be abominated by sb {ghê t m; ghét cay ghét ng
61 [ 'b mineit] (v) (thông t c) không ưa, ghét m t}
62 To be about sth: Đang b n đi u gì
63 To be about to (do): S p s a làm gì?
64 To be above (all) suspicion Không nghi ng chút nào c
65 To be under suspicion B nghi ng làm đi u sai trái
66 To be abreast with, (of) the times: Theo k p, ti n hóa,h p v i phong trào đang th i
67 To be absolutely right: Đúng hoàn toàn
68 To be absolutely wrong: Hoàn toàn sai l m, hoàn toàn trái
69 To be absorbed in new thought/the study of sth Mi t mài trong tư tư ng m i/nghiên c u cái gì
70 To be acclaimed Emperor/King Đư c tôn làm Hoàng Đ
71 To be accommodated in the hotel: Tr khách s n
72 To be accomplice in a crime [ 'k mplis; 'k mplis](n) D vào t i tòng ph m{k tòng ph m/ ng loã}
73 To be accountable for a sum of money: Thi u, m c n m t s ti n
74 To be accountable for one's action: Gi i thích v hành đ ng c a mình
75 To be accountable to sb: Ch u trách nhi m trư c ai
76 To be accused of plagiarism: B k t t i ăn c p văn
77 To be acquainted with facts of the case: Hi u rõ v n đ
78 To be acquainted with sb: Quen thu c v i, quen bi t
79 To be acquitted one's crime: [ 'kwit] Đư c tha b ng, tuyên b tr ng án
Ghi n/nghi n rư u, rư u chè bê tha
{ ngư i nghi n (ma túy, rư u...): a heroin addict;
80 To be addicted to drink: ['ædikt] (n) ngư i say mê cái gì: a chess addict}
81 To be admitted to the Academy: Đư c nh n vào Hàn lâm vi n
82 To be admitted to the exhibition gratis: Đư c cho vào xem tri n lãm mi n phí
83 To be adroit in: [ 'dr it] (adj) Khéo léo v
84 To be adverse to a policy: Trái ngư c v i m t chính sách
85 To be affected by fever: B m c b nh s t rét
86 To be affected in one's manners: Đi u b quá
87 To be affected to a service: Đư c b nhi m m t công vi c gì
88 To be affected with a disease: B b nh
89 To be affianced to sb: [ 'fai ns] (v) ính/h a hôn Đã h a hôn v i ai
90 To be afflicted by a piece of news: Bu n r u vì m t tin
91 To be afield: ngoài đ ng, ngoài m t tr n
92 To be afloat: N i trên m t nư c
93 To be after sth: Theo đu i cái gì
94 To be against: Ch ng l i
95 To be agog for sth: Đang ch đ i vi c gì
96 To be agreeable to sth: B ng lòng vi c gì
97 To be agreeable to the taste: H p v i s thích, kh u v
98 To be ahead: vào th thu n l i
99 To be akin to sth: Gi ng v t gì; có liên quan, quan h v i vi c gì
100 To be alarmed at sth: S hãi, lo s chuy n gì
101 To be alive to one's interests: : Chú ý đ n quy n l i c a mình
102 To be alive to the importance of : Nh n rõ s quan tr ng c a.
103 To be all abroad: : Hoàn toàn l m l n
104 To be all ears: : L ng nghe
105 To be all eyes: : Nhìn ch m ch m
106 To be all in a fluster: : Hoàn toàn b i r i
107 To be all in a tumble: : L n x n, h n lo n
108 To be all legs: : Cao lêu nghêu
109 To be all mixed up: : B i r i vô cùng
110 To be all of a dither, to have the dithers: : Run, run l p c p
111 To be all of a dither: : B i r i, r i lo n, không bi t đ nh th nào
112 To be all of a glow: : Đ m t, th n
113 To be all of a tremble, all in a tremble : Run, run l p c p
114 To be all the same to: : Không có gì khác đ i v i
115 To be all the world to: : Là t t c (là cái quý nh t)
116 To be all tongue: : Nói luôn mi ng
117 To be always after a petticoat: : Luôn luôn theo gái
To be always harping on the same string
118 (on the same note): : Nói đi nói l i mãi m t câu chuy n
119 To be always merry and bright: : Lúc nào cũng vui v
120 To be always on the move: : Luôn luôn di đ ng
121 To be always ready for a row: : Hay gây chuy n đánh nhau
122 To be always to the fore in a fight: : Thư ng chi n đ u luôn, ho t đ ng không ng ng
123 To be always willing to oblige: : Luôn luôn s n lòng giúp đ
124 To be ambitious to do sth: : Khao khát làm vi c gì
125 To be ambushed: : B ph c kích
126 To be an abominator of sth: : Ghét vi c gì
127 To be an early waker: : Ngư i (thư ng thư ng) th c d y s m
128 To be an encumbrance to sb: : Tr thành gánh n ng (cho ai)
129 To be an excessive drinker: : U ng quá đ
130 To be an improvement on sb: : Vư t quá, hơn ngư i nào, giá tr hơn ngư i nào
131 To be an integral part of sth: : H p thành nh t th v i, dính v i, li n v i v t gì
132 To be an occasion of great festivity: : Là d p h i hè vui v
133 To be an oldster: : Già r i
134 To be an onlooker at a football match: : Xem m t tr n đá bóng
135 To be an umpire at a match: : Làm tr ng tài cho m t tr n đ u (th thao)
136 To be anticipative of sth: : Trông vào vi c gì, đang ch vi c gì
137 To be anxious for sth: : Khao khát, ao ư c v t gì
138 To be applicable to sth: : H p v i cái gì
139 To be appreciative of music: : Bi t, thích âm nh c
140 To be apprehensive for sb: : Lo s cho ai
141 To be apprehensive of danger: : S nguy hi m
142 To be apprised of a fact: : Đư c báo trư c m t vi c gì
143 To be apt for sth: : Gi i, có tài v vi c gì
144 To be as bright as a button: : R t thông minh, nhanh trí khôn
145 To be as brittle as glass: : Giòn như th y tinh
146 To be as drunk as a fish: : Say bí t
147 To be as happy as a king, (as a bird on the tree) : Sung sư ng như tiên
148 To be as hungry as a wolf: : R t đói
149 To be as mute as a fish: : Câm như h n
150 To be as slippery as an eel: : Lươn l o như lươn, không tin c y đư c
151 To be as slippery as an eel: : Trơn như lươn, trơn tu t
152 To be at a loss for money: : H t ti n, túng ti n
153 To be at a loss what to do, what to say: : B i r i không bi t nên làm gì, nên nói gì
154 To be at a loss: : B lúng túng, b i r i
155 To be at a nonplus: : B i r i, lúng túng
156 To be at an end; to come to an end: : Hoàn thành, k t li u, k t thúc
157 To be at bat: : Gi vai trò quan tr ng
158 To be at cross-purposes: : Hi u l m
159 To be at dinner: : Đang ăn cơm
160 To be at enmity with sb.: : Thù đ ch v i ai
161 To be at fault: : M t hơi m t con m i
162 To be at feud with sb: : C u đ ch v i ngư i nào
163 To be at grass: : (Súc v t) ngoài đ ng c
164 To be at grips with the enemy: : V t l n v i đ ch th
165 To be at handgrips with sb: : Đánh nhau v i ngư i nào
166 To be at issue on a question: : Đang th o lu n v m t v n đ
167 To be at its height: : Lên đ n đ nh cao nh t
168 To be at large: : Đư c t do
169 To be at loggerheads with sb: : Gây l n, b t hòa, b t đ ng ý ki n v i ngư i nào
170 To be at odds with sb: : Gây s v i ai
Không đ ng ý v i ngư i nào,
171 To be at odds with sb: : b t hòa v i ngư i nào
172 To be at one with sb: : Đ ng ý v i ngư i nào
173 To be at one's best: : vào th i đi m thu n l i nh t
174 To be at one's lowest ebb: : (Cu c s ng) Đang tr i qua th i kỳ đen t i nh t
175 To be at play: : Đang chơi
176 To be at puberty: : Đ n tu i d y thì
Hoàn toàn tuân l nh ai, ch u s sai khi n,
177 To be at sb's beck and call: : ngoan ngoãn ph c tùng ai
178 To be at sb's elbow: : Đ ng bên c nh ngư i nào
179 To be at sb's heels: : Theo bén gót ai
180 To be at sb's service: : S n sàng giúp đ ai
181 To be at stake: B lâm nguy, đang b đe d a
182 To be at stand: Không ti n lên đư c, lúng túng
183 To be at strife (with): Xung đ t (v i)
184 To be at the back of sb: Đ ng sau lưng ngư i nào, ng h ngư i nào
185 To be at the end of one's resources: H t cách, vô phương
Đ n ch ki t s c, không ch u đ ng n i n a;
186 To be at the end of one's tether: h t phương
187 To be at the front: T i m t tr n
188 To be at the helm: C m lái, qu n lý
189 To be at the last shift: Cùng đư ng
190 To be at the pain of doing sth: Ch u khó nh c làm cái gì
191 To be at the top of the tree: Lên t i đ a v cao nh t c a ngh nghi p
192 To be at the top the of the form: Đ ng đ u trong l p h c
193 To be at the wheel: Lái xe
194 To be at the zenith of glory: Lên đ n t t đ nh c a danh v ng
195 to be at variance with someone: xích mích (mâu thu n) v i ai
196 To be at work: Đang làm vi c
197 To be athirst for sth: Khát khao cái gì
198 To be attached to: K t nghĩa v i
199 To be attacked by a disease: B b nh
200 To be attacked from ambush: B ph c kích
201 To be attacked: B t n công
202 To be averse to (from) sth: G m, ghét, không thích v t (vi c) gì
203 To be awake to one's own interests: Chú ý đ n quy n l i c a mình
Đoán trư c, bi t trư c vi c gì s x y ra
204 To be aware of sth a long way off: khá lâu trư c đó
205 To be aware of sth: Bi t vi c gì, ý th c đư c vi c gì
206 To be awkward with one's hands: Đôi tay ngư ng ngùng, lúng túng
207 To be badly off: Nghèo xơ xác
208 To be balled up: B i r i, lúng túng (trong khi đ ng lên nói)
209 To be bankrupt in (of) intelligence: Không có, thi u thông minh
210 To be bathed in perspiration: M hôi ư t như t m
211 To be beaten out and out: B đánh b i hoàn toàn
212 To be beautifully gowned: Ăn m c đ p
213 To be beforehand with the world: S n sàng ti n b c
214 To be beforehand with: Làm trư c, đi u gì
215 To be behind prison bars: B giam, tù
216 To be behindhand in one's circumstances: Túng thi u, thi u ti n
217 To be behindhand with his payment: Ch m tr trong vi c thanh toán(n )
218 To be beholden to sb: Mang ơn ngư i nào
219 To be beneath contempt: Không đáng đ cho ngư i ta khinh
220 To be bent on quarrelling: Hay sinh s
221 To be bent on: Nh t quy t, quy t tâm
222 To be bent with age: Còng lưng vì già
223 To be bereaved of one's parents: B cư p m t đi cha m
224 To be bereft of speech: M t kh năng nói
225 To be beside oneself with joy: M ng phát điên lên
226 To be besieged with questions: B ch t v n d n d p
227 To be betrayed to the enemy: B ph n đem n p cho đ ch
228 To be better off: Sung túc hơn, khá hơn
Lâm vào c nh trên đe dư i búa,
229 To be between the devil and the deep sea: lâm vào c nh b t c, ti n thoái lư ng nan
230 To be bewildered by the crowd and traffic: Ngơ ngác trư c đám đông và xe c
231 To be beyond one's ken: Vư t kh i s hi u bi t
232 To be bitten with a desire to do sth: Khao khát làm vi c gì
233 To be bitten with: Say mê, ham mê (cái gì)
234 To be blackmailed: B làm ti n, b t ng ti n
235 To be blessed with good health.: Đư c may m n có s c kh e
236 To be bolshie about sth: Ngoan c v vi c gì
237 To be bored to death: Chán mu n ch t, chán quá s c
238 To be born blind: Sinh ra thì đã mù
239 To be born of the purple: Là dòng dõi vương gi
240 To be born on the wrong side of the blanket: Đ hoang
241 To be born under a lucky star: Sinh ra dư i m t ngôi sao t t (may m n)
242 To be born under an unclucky star: Sinh ra đ i dư i m t ngôi sao x u
243 To be bound apprentice to a tailor: H c ngh may nhà ngư i th may
244 To be bowled over: Ngã ng a
245 To be bred (to be) a doctor: Đư c nuôi ăn h c đ tr thành bác sĩ
246 To be brilliant at: Gi i, xu t s c v
247 To be brought before the court: B đưa ra trư c tòa án
248 To be brought to an early grave: Ch t non, ch t y u
249 To be brought to bed: Sinh đ
250 To be brought up in the spirit of duty: Đư c giáo d c theo tinh th n trách nhi m
251 To be brown off: (Tht c) Chán
252 To be buffeted by the crowd: B đám đông đ y t i
253 To be bumptious: Làm oai, làm cao, t ph
254 To be bunged up: B ngh t mũi
255 To be burdened with debts: N ch t ch ng
256 To be buried in thoughts: Chìm đ m trong suy nghĩ
257 To be burning to do sth: Nóng lòng làm gì
258 To be burnt alive: B thiêu s ng
259 To be burried with militairy honours: An táng theo nghi th c quân đ i
260 To be bursting to do sth: Hăng hái đ làm cái gì
To be bursting with a secret;
261 to be bursting to tell a secret Nóng lòng mu n nói đi u bí m t
262 To be bursting with delight: Sư ng điên lên, vui phát điên
263 To be bursting with pride: Tràn đ y s kiêu hãnh
264 To be bushwhacked: B ph c kích
265 To be busy as a bee: B n r n lu bù
266 To be called away: B g i ra ngoài
267 To be called to the bar: Đư c nh n vào lu t sư đoàn
268 To be called up for the active service: B g i nh p ngũ
269 To be called up: B g i nh p ngũ
270 To be capacitated to do sth: Có tư cách làm vi c gì
271 To be careful to do sth: Chú ý làm vi c gì
272 To be carried away by that bad news: B m t bình t nh vì tin bu n
273 To be cast away on the desert island: B trôi d t vào đ o hoang
274 To be cast away: (Tàu) B đ m, chìm
275 To be cast down: Chán n n, th t v ng
276 To be caught by the police: B lính c nh sát b t
277 To be caught in a machine: M c trong máy
278 To be caught in a noose: B m cb y
279 To be caught in a snare: (Ngư i) B m c mưu
280 To be caught in a snare: (Th ..) B m c b y
281 To be caught in the net: M c lư i, m c b y
282 To be caught with chaff: B l a b p m t cách d dàng
283 To be caught with one's hand in the till: B b t qu tang, b b t t i tr n
284 To be cautioned by a judge: B quan tòa khuy n cáo
285 To be cautious in doing sth: Làm vi c gì c n th n, đ n đo
286 To be censored: B ki m duy t, b c m
287 To be chippy: Hay g t g ng, hay qu u, hay cáu
288 To be chucked (at an examination): B đánh h ng(trong m t cu c thi)

(Ngư i đàn bà sau khi sinh) Ch u l gi i c ; (c p
v ch ng m i cư i) d l mi sa l n đ u tiên sau
289 To be churched: khi làm l hôn ph i
290 To be clamorous for sth: La hét đòi cái gì
291 To be clear about sth: Tin ch c vi c gì
292 To be clever at drawing: Có khi u v h i h a
293 To be close behind sb: Theo sát ngư i nào
294 To be close with one's money: Dè x n đ ng ti n
295 To be closeted with sb: Đóng kín c a phòng nói chuy n v i ngư i nào
296 To be cognizant of sth: Bi t rõ v cái gì
297 To be cold with sb: T v lãnh đ m v i ngư i nào
298 To be comfortable: (Ngư i b nh) Th y d ch u trong mình
299 To be comfortably off: Phong lưu, sung túc
300 To be commissioned to do sth: Đư c y nhi m làm vi c gì
301 To be compacted of..: K t h p l i b ng
302 To be compelled to do sth: B b t bu c làm vi c gì
303 To be concerned about sb: Lo l ng, lo ng i cho ngư i nào
304 To be condemned to the stake: B thiêu
305 To be confident of the future: Tin ch c tưương lai
306 To be confidential (with sb): Nói chuy n riêng, giãi bày tâm s (v i ngư i nào)
307 To be confined (for space): ch t h p
308 To be confined to barracks: B gi l i trong tr i
309 To be confined: (Đàn bà) Trong th i gian lâm b n
310 To be confronted with (by) a difficulty: Đ ng trư c m t s khó khăn
311 To be connected with a family: K t thông gia, k t thân v i m t gia đình nào
Có giao thi p v i ngư i nào, có liên quan,
312 To be connected with sb, sth: liên h đ n vi c gì
313 To be conscious of sth: ý th c rõ đi u gì
Làm cho m i ngư i đ ý
314 To be conspicuous (in a crowd..): đ n mình ( m t đám đông .
315 To be consumed with hunger: B cơn đói dày vò, làm cho ti u t y
316 To be consumed with jealousy: Ti u t y vì ghen tuông
317 To be contaminated by bad companions: B b n x u làm hư h ng
318 To be content to do sth: B ng lòng làm vi c gì
319 To be continued in our next: S đăng ti p s (báo) sau
320 To be convicted of felony: B k t án tr ng t i
321 To be convulsed (to shake, to rock) with laughter Cư i th t ru t, cư i v b ng
322 To be convulsed with laughter: Cư i ng t, cư i ng nghiêng
323 To be convulsed with pain: B co gi t vì đau đ n
324 To be cool towards sb: Lãnh đ m v i ngư i nào
325 To be correspondent to (with) sth: X ng v i, h p v i, v t gì
326 To be couched on the ground: N m dài dư i đ t
327 To be counted as a member: Đư c k trong s nh ng h i viên
B đánh ngã, b đo ván (không d y n i sau khi
328 To be counted out: tr ng tài đ m t i mư i)
329 To be cramped for room: B ép, b d n ch t không đ ch ch a
330 To be crazy (over, about) sb: Say mê ngư i nào
331 To be cross with sb: Cáu v i ai
332 To be crowned with glory: Đư c hư ng vinh quang
333 To be cut out for sth: Có thiên tư, có khi u v vi c gì
334 To be dainty: Khó tính
335 To be dark-complexioned: Có nư c da ngăm ngăm
336 To be dead against sth: K ch li t ph n đ i vi c gì
337 To be dead keen on sb: Say đ m ai
338 To be dead-set on doing sth: Kiên quy t làm vi c gì
339 To be debarred from voting in the eletion: Tư c quy n b u c
340 To be declared guilty of murder: B lên án sát nhân
341 To be deeply in debt: N ng p đ u
342 To be defective in sth: Thi u v t gì, có tỳ v t nơi nào
343 To be deferential to sb: Kính tr ng ngư i nào
344 To be deliberate in speech: Ăn nói th n tr ng;
345 To be delivered of a poem: Sáng tác m t bài thơ
346 To be delivered of: (Đen, bóng) Đ ra, cho ra đ i
347 To be demented, to become demented: Điên, lo n trí
348 To be dependent on sb: D a vào ai
349 To be deranged: (Ngư i) Lo n trí, lo n óc
350 To be derelict (in one's duty): (Ngư i) Lãng quên b n ph n c a mình
351 To be derived, (from): Phát sinh t
352 To be desirous of sth, of doing sth: Mu n, khao khát v t gì, mu n làm vi c gì
353 To be destined for a place: Đi, s p s a đi đ n m t nơi nào
354 To be destined for some purpose: Đ dành riêng cho m t m c đích nào đó
355 To be different from: Khác v i
356 To be dight with (in) diamond: Trang s c b ng kim cương
357 To be disabled: (Máy, tàu) H t ch y đư c
358 • To be disappointed in love: Th t v ng vì tình, th t tình
359 To be discomfited by questions: B b i r i vì các câu h i
360 To be discontented with one's job: B t mãn v i công vi c c a mình
361 To be disinclined to: Không mu n.
362 To be disloyal to one's country: Không trung thành v i t qu c
363 To be dismissed from the service: B đu i kh i s
364 To be displaced by..: (Ch m t đ o quân) Đư c thay th (lính)
365 To be displeased at (with)sth: Không hài lòng v cái gì, b c mình v cái gì
366 To be disrespectful to sb: Vô l v i ngư i nào
367 To be dissatisfied with (at)sth: Không hài lòng đi u gì
368 To be distinctly superior: Là k b trên rõ ràng
369 To be divorced from reality: Ly d v i th c t i
370 To be dotty on one's legs: Chân đ ng không v ng, l o đ o
371 To be double the length of sth: Dài b ng hai v t gì
372 To be doubtful of sth: Không ch c vi c gì
373 To be down in (at) heath: S c kh e gi m sút
374 To be down in the mouth: Chán n n, th t v ng
375 To be drafted into the army: B g i nh p ngũ
376 To be dressed in black, in silk: M c đ đen, đ hàng l a
377 To be dressed in green: M c qu n áo màu l c
378 To be dressed up to the nines (to the knocker): Di n k ng
379 To be driven ashore: B trôi gi t vào b
380 To be drowned in sleep: Chìm đ m trong gi c ng
381 To be drowned: Ch t đu i
382 To be due to: Do, t i
383 To be dull of mind: Đ nđ n
384 To be dull of sight, of hearing: M t y u, tai n ng(không thính)
385 To be dying for sth: Mu n, thèm mu n cái gì m t cách cùng c c
386 To be eager in the pursuit of science: Tha thi t theo đu i con đư ng khoa h c
387 To be eager to do sth: Khao khát làm vi c gì
388 To be easily offended: D gi n, hay gi n
389 To be eaten up with pride: B tính kiêu ng o dày vò
390 To be economical with sth: Ti t ki m v t gì
391 To be elastic: N y lên
M ng quýnh lên, l y làm hân hoan,
392 To be elated with joy: l y làm hãnh di n
393 To be elbowed into a corner: B b ra, b lo i ra
394 To be eleven: Mư i m t tu i
395 To be eliminated in the first heat: B lo i vòng đ u
396 To be embarrassed by lack of money.: Lúng túng vì thi u ti n
397 To be embarrassed for money: B m c n , thi u n
398 To be employed in doing sth: B n làm vi c gì
399 To be empowered to..: Đư c tr n quy n đ .
400 To be enamoured of (with) sth: Say mê cái gì
401 To be enamoured of sb: Ph i lòng ai, b ai quy n rũ
402 To be encumbered with a large family: B lúng túng vì gánh n ng gia đình
403 To be endued with many virtues: Đư c phú cho nhi u đ c tính
404 To be engaged in politics, business: Ho t đ ng chính tr , kinh doanh
405 To be engaged upon a novel: Đang b n vi t m t cu n ti u thuy t
406 To be enraged at (by) sb's stupidity: Gi n điên lên vì s ngu xu n c a ngư i nào
407 To be enraptured with sth: Ng n ngư i trư c vi c gì
408 To be ensnarled in a plot: B dính líu vào m t âm mưu
409 To be entangled in the meshes of political intrigue Vư ng vào m ng lư i âm mưu chính tr
Say đ m trư c,
410 To be enthralled by a woman's beauty: b mê ho c b i s c đ p c a m t ngư i đàn bà
411 To be enthralled by an exciting story: B say mê b i câu truy n h p d n
412 To be entirely at sb's service: S n sàng giúp đ ngư i nào
413 To be entitled to a seat on a committee or a board Có quy n gi m t gh trong m t y ban nào
414 To be entitled to do sth: Đư c phép, có quy n làm vi c gì
415 To be envious of sb's succcess: Ganh t v s thành công c a ngư i nào
416 To be enwrapped in slumber: Đang mơ màng trong gi c đi p
417 To be enwrapped: Đang tr m ngâm
Làm n i, làm tròn m t b n ph n,
418 To be equal to a task: ngang t m v i b n ph n
419 To be equal to doing sth: Đ s c làm vi c gì
420 To be equal to one's responsibility: Ngang t m v i trách nhi m c a mình
421 To be equal to the occasion: Có đ kh năng đ i phó v i tình hình
422 To be estopped from doing sth: B ngăn c n không cho làm vi c gì
423 To be euchred: Lúng túng, b lâm vào ngõ bí, đư ng cùng
424 To be expectant of sth: Ch đ i vi c gì
425 To be expected: Có th x y ra
426 To be expecting a baby: Có thai
427 To be expert in, at sth: Thông th o vi c gì
428 To be expressly forbidden: B nghiêm c m
429 To be extremely welcome: Đư c ti p ân c n, ni m n
430 To be faced with a difficulty: Đương đ u v i khó khăn
431 To be fagged out: Ki t s c, m t d c, m t l m
432 To be faint with hunger: M t l vì đói
433 To be faithful in the performance of one's duties: Nhi t tình khi thi hành b n ph n
434 To be familiar with sth: Quen bi t v t gì, quen dùng v t gì, gi i môn gì
435 To be famished: Đói ch t đư c
436 To be far from all friends: Không giao thi p v i ai
437 To be far gone with child: Có mang s p đ n tháng đ
438 To be fastidious: Khó tính
439 To be favoured by circumstances: Thu n gió, xuôi gió, thu n c nh, thu n ti n
440 To be feel sleepy: Bu n ng
441 To be filled with amazement: H t s c ng c nhiên
442 To be filled with astonishment: Đ y s ng c nhiên
443 To be filled with concern: Vô cùng lo l ng
444 To be firm fleshed: Da th t r n ch c
445 To be five meters in depth: Sâu năm thư c
446 To be five years old: Đư c năm tu i, lên năm
447 To be flayed alive: B l t da s ng
448 To be fleeced by dishonest men: B l a g t b i nh ng tên b t lương
449 To be flooded with light: Tràn ng p ánh sáng
450 To be flush with sth: B ng, ngang m t v i v t gì
451 To be flush: Có nhi u ti n, ti n đ y túi
452 To be fond of bottle: Thích nh u
453 To be fond of good fare: Thích ti c tùng
454 To be fond of music: Thích âm nh c
455 To be fond of study: Thích nghiên c u
Thích r m r ,
456 To be fond of the limelight: thích ngư i ta bi t công vi c mình làm
457 To be fond of travel: Thích đi du l ch
458 To be fooled into doing sth: B g t làm vi c gì
459 To be for: Đ ng v phía ai, ng h ai
460 To be forced to do sth: B t bu c làm cái gì
To be forced to the inescapable conclusion Bu c đi đ n k t lu n không th tránh đư c
461 that he is a liar r ng nó là k nói d i
462 To be forewarned is to be forearmed: Đư c báo trư c là đã chu n b trư c
463 To be forgetful of one's duties: Quên b n ph n
464 To be fortunate: G p v n may
465 To be forward in one's work: S t s ng v i công vi c c a mình
466 To be foully murdered: B gi t m t cách tàn ác
467 To be found guilty of blackmail: B bu c t i t ng ti n
468 To be found guilty of espionage: B k t t i làm gián đi p
469 To be found wanting: B ch ng t thi u tư cách ko có kh năng(làm gì)
470 To be free in one's favours: T do luy n ái
471 To be free to confess: T ý thú nh n
472 To be free with one's money: R t r ng rãi; không đ ý đ n ti n b c
473 To be friendly with sb: Thân m t v i ngư i nào
474 To be frightened of doing sth: S làm vi c gì
475 To be frightened to death: S ch t đư c
476 To be frozen to the marrow: L nh bu t xương
477 To be frugal of one's time: Ti t ki m thì gi
478 To be full of beans: Hăng hái sôi n i
479 To be full of business: R t b n vi c
480 To be full of cares: Đ y n i lo l ng, lo âu
481 To be full of conceit: R t t cao, t đ i
482 To be full of hope: Đ y hy v ng, tràn tr hy v ng
483 To be full of idle fancies: Toàn là tư tư ng hão huy n
484 To be full of joy: H n h , vui m ng
485 To be full of life: Linh ho t, sinh khí d i dào, đ y sinh l c
486 To be full of mettle: Đ y nhu khí
487 To be full of oneself: T ph , t mãn
488 To be full of years: Nhi u tu i, có tu i
489 To be fully satisfied: Th a mãn hoàn toàn
490 To be furtive in one's movements: Có hành đ ng nham hi m (v i ngư i nào)
491 To be fussy: Thích nh ng x , r i rít
492 To be game: Có ngh l c, gan d
493 To be gammy for anything: có ngh l c làm b t c cái gì
494 To be gasping for liberty: Khao khát t do
495 To be generous with one's money: R ng rãi v chuy n ti n nong
496 To be getting chronic: Thành thói quen
497 To be gibbeted in the press: B bêu r u trên báo
498 To be ginned down by a fallen tree: B cây đ đè
499 To be given over to evil courses: Có ph m h nh x u
500 To be given over to gambling: Đam mê c b c
501 To be glad to hear sth: Sung sư ng khi nghe đư c chuy n gì
502 To be glowing with health: Đ h ng hào
503 To be going on for: G n t i, x p x
504 To be going: Đang ch y
505 To be gone on sb: Yêu, say mê, ph i lòng ngư i nào
506 To be good at dancing: Nh y gi i, khiêu vũ gi i
507 To be good at games: Gi i v nh ng cu c chơi v th thao
508 To be good at housekeeping: T gia n i tr gi i(gi i công vi c nhà)
509 To be good at numbers: Gi i v s h c
510 To be good at repartee: Đ i đáp lanh l i
(M t l i đánh c u b ng v t g Anh)
511 To be good safe catch: B t c u r t gi i
512 To be goody-goody: Gi đ o đ c, (cô gái) làm ra v đ o đ c
513 To be governed by the opinions of others: B nh ng ý ki n ngư i khác chi ph i
514 To be gracious to sb: Ân c n v i ngư i nào, l đ v i ngư i nào
515 To be grateful to sb for sth, for having done sth: Bi t ơn ngư i nào đã làm vi c gì
516 To be gravelled: Lúng túng, không th đáp l i đư c
517 To be great at tennis: Gi i v qu n v t
518 To be great with sb: Làm b n thân thi t v i ngư i nào
519 To be greedy: Tham ăn
520 To be greeted with applause: Đư c chào đón v i tràng pháo tay
521 To be grieved to see sth: Nhìn th y vi c gì mà c m th y xót xa
522 To be guarded in one's speech: Th n tr ng l i nói
523 To be guarded in what you say!: Hãy c n th n trong l i ăn ti ng nói!
524 To be guilty of a crime: Ph m m t tr ng t i
525 To be guilty of forgery: Ph m t i gi m o
526 To be gunning for sb: Tìm cơ h i đ t n công ai
527 To be hard pressed: B đu i g p
528 To be had: B g t, b m c l a
529 To be hail-fellow (well-met) with everyone: Đ i đãi hoàn toàn thân m t v i t t c m i ngư i
530 To be hale and hearty: Còn tráng ki n
531 To be hand in (and) glove with: R t thân v i, c ng tác v i
532 To be handicapped by ill health: G p c n tr vì s c kh e không t t
533 To be hanged for a pirate: B x gi o vì t i ăn cư p
534 To be hard of hearing: N ng tai
535 To be hard on (upon)sb: Kh c nghi t v i ai
536 To be hard to solve: Khó mà gi i quy t
(M ) Lâm vào hoàn c nh khó khăn,
537 To be hard up against it; to have it hard: ph i va ch m v i nh ng khó khăn
538 To be hard up for: B t c không tìm đâu ra (cái gì)
539 To be hard up: C n túi, h t ti n
540 To be haunted by memories: B ám nh b i k ni m
541 To be hazy about sth: Bi t, nh l i vi c gì l m , không rõ, ko ch c
542 To be heart-broken: Đau lòng, đau kh
543 To be heavily taxed: B đánh thu n ng
1.Khó c m cương (ng a);
544 To be heavy on (in) hand: 2.Khó làm vui, khó làm cho khuây kh a(ngư i)
545 To be heavy with sleep: Bu n ng quá ch ng
546 To be held in an abhorrence by sb: B ngư i nào đó ghét cay ghét đ ng
547 To be held in captivity: B giam gi
548 To be held in derision by all: Làm trò cư i cho thiên h
549 To be hellishly treated: B đ i x tàn t
550 To be hep to sb's trick: Bi t rõ trò l a b p c a ai
551 To be hissed off the stage: B huýt sáo đu i xu ng sân kh u
552 To be hit by a bullet: B trúng đ n
553 To be hitched up: (úc) Đã có v
554 To be hoarse: B khan ti ng
555 To be hooked by a passing car: B m t chi c xe ch y ngang qua qu t, móc ph i
556 To be hopeful of success: Hy v ng vào s thành công
557 To be hopelessly in love: Yêu thưương m t cách tuy t v ng
558 To be horrid to sb: Hung d , ác nghi t v i ngư i nào
559 To be hot on the track of sb: Đu i ri t theo, đu i ri t ngư i nào
560 To be hot: Đ ng đ c
561 To be hounded out of the town: B đu i ra kh i thành ph
562 To be hugely successful: Thành công m t cách m mãn
563 To be hungry for fame: Khao khát danh v ng
564 To be hungry for sth: Khao khát đi u gì
565 To be in (secret) communication with the enemy: tư thông v i quân đ ch
566 To be in (to get into) a flap: Lo s ph p ph ng
567 To be in a (blue) funk: S xanh m t, khi p đ m
568 To be in a (dead) faint, to fall down in a faint: B t t nh nhân s
569 To be in a (dead)faint: Ch t gi c, b t t nh nhân s
570 To be in a clutter: M t tr t t
571 To be in a fever of: B n ch n
572 To be in a fever: B s t, b nóng l nh
573 To be in a fine pickle: G p c nh ng khó khăn
574 To be in a fix: vào m t c nh ng lúng túng
575 To be in a flutter: B ir i
576 To be in a fog: Không hi u gì, hoàn toàn mù t t
577 To be in a fret: Cáu k nh
578 To be in a fuddled state: B r i trí vì say rư u
579 To be in a fume: Lúc gi n
580 To be in a good temper: Có khí s c vui v
(B nh nhân) Lâm vào m t tình tr ng tuy t
581 To be in a hopeless state: v ng, không hy v ng c u vãn đư c
582 To be in a huff: T c gi n
583 To be in a hypnotic trance: trong tình tr ng b thôi miên
584 To be in a maze: trong tình tr ng r i r m
585 To be in a mess: trong tình tr ng b i r i, lúng túng
586 To be in a mix: Tư tư ng l n x n, đ u óc b i r i
587 To be in a muck of a sweat: Đ , ch y m hôi h t
588 To be in a muddle: (Đ v t) L n x n, không có th t
589 To be in a nice glow: C m th y trong ngư i d ch u
590 To be in a paddy (in one of one's paddies): N i gi n
591 To be in a position of victory: vào th th ng
592 To be in a puzzle: trong m t tình tr ng khó x
593 To be in a quagmire: G p tình c nh khó khăn
594 To be in a quandary: trong tình th nghi ng
595 To be in a rage: Gi n d , n i gi n
596 To be in a sad case: trong hoàn c nh đáng bu n
597 To be in a sad plight: trong hoàn c nh bu n
598 To be in a state of mortal anxiety: Lo s ch t đi đư c
599 To be in a state of nerves: B c b i, khó ch u
600 To be in a sweat of fear: S toát m hôi
601 To be in a tangle: B l c đư ng, l c l i
602 To be in a tantrum: Đang b c b i, chưa nguôi gi n, chưa h t gi n
603 To be in a terrible state of disorder: trong tình tr ng h t s c b a bãi, vô tr t t
604 To be in a thundering rage: Gi n d
605 To be in a ticklish situation: vào m t tình th khó khăn, khó x
606 To be in a tight box: trong m t tình tr ng b t c, nguy ng p
607 To be in a wax: N i gi n, phát gi n; t c gi n
608 To be in a wrong box: Lâm vào c nh khó x
609 To be in abeyance: B t m đình ch
610 To be in accord with sth: Tán thành vi c gì
611 To be in active employment, to be on the active list Đang làm vi c
612 To be in agreement with sb: Đ ng ý v i ai
613 To be in ambush: Ph c s n
614 To be in an awful bate: Gi n điên lên
615 To be in an ecstasy of joy: Sư ng ng t đi
616 To be in an excellent humour: trong tình tr ng s ng khoái
617 To be in an expansive mood after a few drinks: Tr nên c i m sau vài ly rư u
618 To be in an interesting condition: Có mang, có thai
619 To be in an offside position: v trí vi t v
620 To be in apple-pie order: Hoàn toàn có tr t t
621 To be in besetment with rivers on every side: Sông bao b c kh p nơi
622 To be in bud: M c m m non, n y ch i
623 To be in cahoot(s) with sb: Đ ng mưu, thông đ ng, c u k t v i ngư i nào
624 To be in cash: Có ti n
625 To be in chafe: Phát cáu, n i gi n
626 To be in charge with an important misson: Đư c giao nhi m v quan tr ng
627 To be in charge: Ch u trách nhi m
628 To be in clink: N m trong khám
629 To be in comfortable circumstances: Tư gia sung túc, đ y đ
630 To be in command of a troop: Ch huy m t đ i quân
631 To be in commission: Đư c trang b đ y đ
632 To be in communication with sb: Liên l c thông tin v i
633 To be in concord with..: H pv i
634 To be in confinement: B giam c m, b qu n thúc
635 To be in conflict with sb: Xung đ t, b t hòa v i ngư i nào
636 To be in connivance with sb: Âm mưu, đ ng lõa v i ngư i nào
637 To be in contact with sb: Giao thi p, ti p xúc v i ngư i nào
638 To be in control: Đang ki m soát, đang đi u hành
To be in correspondence, Thư t v i ngư i nào,
639 have correspondence with sb: liên l c b ng thư t v i ngư i nào
640 To be in danger: Lâm nguy, g p n n, ng n n
641 To be in debt: Thi u n ti n
642 To be in deep water: Lâm vào c nh ho n n n
643 To be in despair: Chán n n, th t v ng
644 To be in direct communication with: Liên l c tr c ti p v i
645 To be in direct contradiction: Hoàn toàn mâu thu n
646 To be in disagreement with sb: Không đ ng ý v i ngư i nào
647 To be in disfavour with sb: B ngư i nào ghét
648 To be in doubt: Nghi ng , hoài nghi
649 To be in drink (under the influence of drink): Say rư u
650 To be in evidence: Rõ r t, hi n nhiên
651 To be in fear of sb (of sth): S hãi ngư i nào, cái gì
652 To be in fine, (in good) fettle: (Ng a) Kh e m nh, (máy) đang ch y t t
653 To be in flesh: Béo phì
654 To be in focus: Đ t vào tâm đi m
655 To be in for trouble: Lâm vào tình c nh khó khăn
656 To be in for: Dính vào, vào(tình tr ng)
657 To be in force: (Đ o lu t..) Có hi u l c, hi n hành
658 To be in form, out of form: Sung s c, không sung s c
659 To be in front of the church: trư c m t, đ i di n v i nhà th
660 To be in full bearing: Đang sinh l i
661 To be in full feather: (Ngư i) Ăn m c di n; có ti n
662 To be in full rig: M c đ i l ph c (m c đ l n)
663 To be in gaol: B tù
664 To be in good health: M nh kh e
665 To be in good odour with sb: Có c m tình v i ai, giao h o v i ai
666 To be in good spirits: Vui v ; khí s c vui v
667 To be in good, bad odour: Có ti ng t t, ti ng x u
668 To be in good, bad repute: Có ti ng t t, x u
669 To be in great form: R t ph n kh i
670 To be in great want: R t nghèo nàn, kh n kh
671 To be in harmony with: Hòa thu n v i, hòa h p v i
672 To be in high feather: Khi s c, tính tình vui v ph n kh i
673 To be in high mood: H ng chí
674 To be in high spirit: Cao h ng, ph n kh i
675 To be in hot water: Lúng túng, lâm vào tình c nh khó khăn
676 To be in irons: (H i) B tung bu m
Đang m c n n, đang lâm nguy, đang g p h n;
677 To be in jeopardy: (danh d ) b thương t n;(công vi c) suy vi
678 To be in juxtaposition: k nhau
679 To be in keeping with sth: H p v i đi u gì

Ph i tùy thu c ngư i khác,
680 To be in leading-strings: ch u s ch đ o như m t đ a bé
681 To be in league with: Liên minh v i
682 To be in line with: Đ ng ý v i, tán thành, ng h
683 To be in liquor; to be the worse for liquor: Say rư u
684 To be in love with sb: Yêu, mê ngư i nào; ph i lòng ngư i nào
685 To be in love with: Say mê ai, đang yêu
686 To be in low spirit: M t h ng, chán chư ng
687 To be in low water: C n ti n
688 To be in luck, in luck's way: Đư c may m n, g p may
689 To be In manuscript: chưa đem in
690 To be in narcotic state: Mê man vì ch t thu c b đà
691 To be in necessitous circumstances: trong c nh túng thi u, b n cùng
692 To be in necessity: trong c nh b n cùng
693 To be in negotiation with sb: Đàm phán v i ai
694 To be in no hurry: Không g p, có đ thì gi
695 To be in no mood for jollity: Lòng không vui v , không thi t đi chơi
696 To be in occupation of a house: Chi m, m t cái nhà
697 To be in one's cups: Đang say sưa
698 To be in one's element: trong hoàn c nh thu n ti n như cá g p nư c
699 To be in one's minority: Còn trong tu i v thành niên
700 To be in one's nineties: Trong l a tu i t 90 đ n 99
Tr l i th i tr con th hai,
701 To be in one's second childhood: t c là th i kỳ l m c m c a tu i già
702 To be in one's senses: Đ u óc thông minh
703 To be in one's teens: Đang tu i thanh xuân, vào đ tu i 13-19
704 To be in one's thinking box: Suy nghĩ chín ch n th n tr ng
705 To be in place: t i ch , đúng ch
706 To be in pop: C m ti m c m đ
707 To be in prison: B giam vào tù
708 To be in process of removal: Đang d n nhà
(Lóng) Kh ng ho ng tài chính,
709 To be in Queen's street: g p khó khăn v ti n b c
710 To be in rags: Ăn m c rách rư i
711 To be in rapport with: Có quan h v i, liên h m t thi t
712 To be in recollections: Trong ký c
713 To be in relationship with sb: Giao thi p v i ngư i nào
714 To be in retreat: Tháo lui
715 To be in sb's bad books: B ngư i nào ghét, có tên trong s đen c a ai
716 To be in sb's black books: Không đư c ai ưa, có tên trong s đen c a ai
717 To be in sb's clutches: dư i nanh vu t c a ngư i nào
718 To be in sb's company: Cùng đi v i ngư i nào
719 To be in sb's confidence: Đư c d vào nh ng đi u bí m t c a ngư i nào
720 To be in sb's good books: Đư c ngư i nào quí m n, chú ý đ n
721 To be in sb's good graces: Đư c ngư i nào kính tr ng, kính như ng
722 To be in sb's goodwill: Đư c ngư i nào chi u c , tr ng đãi
723 To be in sb's train: Theo sau ngư i nào
724 To be in search of sth: Đang tìm ki m v t gì
725 To be in season: Còn đang mùa
726 To be in serious strait: trong tình tr ng khó khăn, nguy ng p
727 To be in shabby clothes: Ăn m c x c x ch, dơ b n
728 To be in soak: B đem c m c
729 To be in solution: trong tình tr ng không n (ý ki n)
730 To be in sore need of sth: R t c n dùng v t gì
731 To be in terror: Khi p đ m, kinh hãi
732 To be in the band-wagon: Đ ng v phe th ng c
(Đi n nh M ) Đã thu hình xong,
733 To be in the can: s n sàng đem ra chi u
734 To be in the cart: Lúng túng
735 To be in the clouds: S ng trên mây, mơ mơ màng màng
736 To be in the cold: (Bóng) S ng cô đ c, hiu qu nh
737 To be in the conspiracy: D vào, nhúng tay vào cu c âm mưu
738 To be in the dark: B giam, tù; không hay bi t gì
739 To be in the death agony: G n ch t, h p h i
740 To be in the dog-house: Xu ng d c th t th
741 To be in the doldrums: Có nh ng ý tư ng bu n r u, đen t i
742 To be in the employ of sb: Làm vi c cho ai
743 To be in the enjoyment of good health: Hư ng s c kh e t t
744 To be in the first flight: trong t p đ u, trong nhóm gi i nh t
745 To be in the flower of one's age: Đang tu i thanh xuân
746 To be in the front line: ti n tuy n
747 To be in the full flush of health: Có m t s c kh e d i dào
748 To be in the habit of doing sth: Có thói quen làm vi c gì
749 To be in the humour to do sth: S n lòng, vui lòng làm vi c gì
Bi t rõ(công vi c); (đua ng a) đư c tin mách
750 To be in the know: riêng, đư c mách nư c đ đánh cá
751 To be in the late forties: G n 50 tu i
752 To be in the late twenties: Hơn hai mươi
753 To be in the limelight: ư c m i ngư i chú ý đ n, n i ti ng
754 To be in the mood for doing sth: Mu n làm cái gì
755 To be in the pouts: Nhăn nhó khó ch u
756 To be in the running: Có hy v ng th ng gi i
757 To be in the same box: Cùng chung c nh ng
758 To be in the secret: trong tình tr ng bí m t
759 To be in the seventies: B y mươi m y tu i
760 To be in the shipping way: Làm ngh buôn bán theo đư ng bi n
761 To be in the soup: vào tình tr ng khó x , b i r i, lúng túng
762 To be in the suds: Trong hoàn c nh khó khăn lúng túng
763 To be in the swim: Hòa mình làm vi c v i đoàn th
764 To be in the utmost poverty: Nghèo h t s c, nghèo r t m ng tơi
765 To be incapacitated from voting: Không có tư cách b u c
766 To be incensed at sb's remarks: N i gi n vì s ch trích c a ai
767 To be inclusive of sth: G m có v t gì
768 To be incompetent to do sth: Không đ s c, không đ tài làm vi c gì
769 To be incumbent on sb to do sth: € v ph n s c a ngư i nào ph i làm vi c gì
770 To be indebted to a large amount to sb: Thi u ngư i nào m t s ti n l n
771 To be independent of sb: Không tùy thu c ngư i nào
772 To be indignant at sth: B c t c, ph n n v vi c gì
773 To be indiscriminate in making friends: K t b n b a bãi, không ch n l a
To be indulgent towards one's children's faults; T ra khoan dung đ i v i nh ng l i l m
774 to look on one's children with an indulgent eye: c a con cái
775 To be infatuated with a pretty girl: Say mê m t cô gái xinh đ p
776 To be infatuated with sb: Mê, say mê ngư i nào
777 To be influential: Có th gây nh hư ng cho
778 To be informed of sb's doings: Bi t rõ hành đ ng, c ch c a ngư i nào
779 To be instant with sb to do sth: Kh n c u ngư i nào làm vi c gì
780 To be intelligent of a fact: Thông th o vi c gì, bi t rõ vi c gì
781 To be intent on one's work: Mi t mài vào công vi c c a mình
782 To be into the red: Lâm vào c nh n n n
783 To be intoxicated with success: Ng t ngây vì thành công
784 To be intrigued by the suddenness of an event: Ng c nhiên vì bi n c đ t ng t
785 To be inundated with requests for help: Tràn ng p nh ng l i yêu c u giúp đ
786 To be inward-looking: Hư ng n i, hư ng v n i tâm
787 To be irresolute: Lư ng l , băn khoăn
788 To be jealous of one's rights: Quy t tâm b o v quy n l i c a mình
789 To be jealous of sb: Ghen ghét ngư i nào
790 To be joined to sth: G n k , ti p giáp, ti p c n v i v t gì
B hành hình trên gh đi n,
791 To be juiced: b hành hình b ng đi n, b đi n gi t
792 To be jumpy: B kích thích
793 To be just doing sth: Hi n đang làm vi c gì
794 To be kept in quarantine for six months: B cách ly trong vòng sáu tháng
795 To be killed on the spot: B gi t ngay
796 To be kin to sb: Bà con, thân thích, h hàng v i ngư i nào
797 To be kind to sb: Có lòng t t, cư x t t đ i v i ngư i nào
798 To be knee-deep trouble: Dính vào chuy n quá r c r i
799 To be knocked out in an exam: B đánh h ng, thi r t
800 To be lacking in personality: Thi u cá tính, thi u b n lĩnh
801 To be lacking in: Thi u, không đ
802 To be lavish in praises: Không ti c l i khen ng i
803 To be lavish in spending the money: Xài phí
804 To be lax in (carrying out)one's duties: Bê tr b n ph n c a mình
805 To be learned in the law: Gi i v lu t
806 To be leery of sb: Nghi ng ngư i nào
807 To be left out in the cold: B xa lánh, đ i x l nh nh t
808 To be left over: Còn l i
809 To be letter perfect in: Thu c lòng, thu c làu
810 To be licensed to sell sth: Đư c phép bán v t gì
811 To be lifted up with pride: Dưương dưương t đ c
812 To be light-headed: B mê s ng
813 To be like a bear with a sore head: Hay g t g ng, nhăn nhó, càu nhàu
814 To be live, on friendly, on good terms with sb: Giao h o thân thi t v i ngư i nào
815 To be living in want: G p cơn túng thi u, s ng trong c nh thi u th n
816 To be loath for sb to do sth: Không mu n cho ngư i nào làm vi c gì
817 To be loath to do sth: Ko mu n, không thích, mi n cư ng làm vi c gì
818 To be located in a place: m t ch , m t nơi nào
819 To be loss of shame: Không còn bi t x u
820 To be lost in meditation: Tr m ngâm, tr m tư m c tư ng
821 To be lost to all sense of shame: Không còn bi t x u h n a
822 To be loved by sb: Đư c ngư i nào yêu
823 To be low of speech: Nói năng không lưu loát, không trôi ch y
824 To be lucky: Đư c may m n, g p v n may
825 To be lured into the trap: B d vào c m b y
826 To be mad (at) missing the train: B c b i vì tr xe l a
827 To be mad about (after, on) sth: Ham mu n, khao khát, say mê v t gì
828 To be made in several sizes: Đư c s n xu t theo nhi u c
829 To be man enough to refuse: Có đ can đ m đ t ch i
830 To be mashed on sb: Yêu say đ m ngư i nào
831 To be mass of: Nhi u
832 To be master of oneself: Làm ch b n thân
833 To be master of the situation: Làm ch tình th
834 To be match for sb: Ngang s c v i ngư i nào
835 To be mauled by a tiger: B c p xé
836 To be mindful of one's good name: Gi gìn danh giá
837 To be mindful to do sth: Nh làm vi c gì
838 To be mindless of danger: Không chú ý s nguy hi m
839 To be misled by bad companions: B b n bè x u làm cho l m đư ng l c l i
840 To be mistaken about sb's intentions: Hi u l m ý đ nh c a ngư i nào
To be mistrusful of one's ability to make Nghi ng kh năng có th đưa ra quy t đ nh
841 the right decision đúng đ n c a mình
842 To be mixed up in an affair: B liên can vào vi c gì
843 To be more exact..: Nói cho đúng hơn.
844 To be much addicted to opium: Nghi n á phi n n ng
845 To be much cut up by a piece of news: B i r i, xúc đ ng, đau đ n vì m t tin t c
846 To be mulcted of one's money: B tư c ti n b c
847 To be mured up in a small room all day: B nh t, giam su t ngày trong căn phòng nh
848 To be mutually assistant: Giúp đ l n nhau
849 To be near of kin: Bà con g n
850 To be near one's end: G n đ t xa tr i, s p vĩnh bi t cu c đ i
851 To be near one's last: Lúc lâm chung, lúc h p h i
852 To be neat with one's hands: Khéo tay, lanh tay
853 To be neglectful of sth: B lơ, không chú ý
854 To be neglectful to do sth: (Văn) Quên không làm vi c gì
855 To be negligent of sth: Không chú ý đ n vi c gì, lãng b (b n ph n)
856 To be nice to sb: T ra t t , d thương đ i v i ngư i nào
857 To be no disciplinarian: Ngư i không tôn tr ng k lu t
858 To be no mood for: Không có h ng làm gì
859 To be no picnic: Không d dàng, phi n ph c, khó khăn
860 To be no respecter of persons: Không thiên v , tư v ngư i nào
861 To be no skin of sb's back: Không đ ng ch m đ n ai, ko dính dáng đ n ai
862 To be no slouch at sth: R t gi i v môn gì
863 To be not long for this world: G n đ t xa tr i
864 To be noticed to quit: Đư c báo trư c ph i d n đi
865 To be nutty (up) on sb: Say mê ngư i nào
866 To be nutty on sb: Mê ai
867 To be of a cheerful disposition: Có tính vui v
868 To be of a confiding nature: Ngu n g c Trung Hoa
869 To be of frequent occurrence: Thư ng x y đ n, x y ra
870 To be of generous make-up: B n ch t là ngư i hào phóng
871 To be of good cheer: Đ y hy v ng, dũng c m
872 To be of good descent: Thu c dòng dõi trâm anh
873 To be of good stock: Dòng dõi trâm anh th phi t
874 To be of humble birth: Xu t thân t t ng l p lê dân
875 To be of kinship with sb: Bà con v i ngư i nào
876 To be of limited understanding: Thi n c n, thi n ki n
877 To be of noble birth: Dòng dõi quí t c
878 To be of sb's mind, to be of a mind with sb: Đ ng ý v i ngư i nào
879 To be of sterling gold: B ng vàng th t
880 To be of tender age: Đương tu i tr và còn non n t
881 To be of the last importance: (Vi c) H t s c quan tr ng
882 To be of the Roman Catholic persuasion: Tín đ Giáo h i La mã
883 To be of use for: Có ích cho
884 To be of value: có giá tr
885 To be off (with) one's bargain: Th t ư c trong vi c mua bán
886 To be off colour: Khó ch u, không kh e
887 To be off like a shot: Đi nhanh như đ n, như tên bay
888 To be off one's base: (M ) M t trí
889 To be off one's chump: Gàn gàn
890 To be off one's food: Ăn không ngon
891 To be off one's guard: Xao lãng đ phòng
892 To be off one's nut: Khùng, điên, m t trí
893 To be off one's rocker: Hơi khùng khùng, hơi gàn
894 To be off the hinges: Tình tr ng l n x n l c đ , đi xa ch đi m
895 To be offended at, with, by sth: Gi n vì vi c gì
896 To be offended with sb: Gi n ngư i nào
897 To be offensive to sb: Làm xúc ph m, làm nh c ngư i nào
898 To be on a bed of thorns: trong tình th khó khăn
899 To be on a diet: Ăn u ng ph i kiêng c
900 To be on a good footing with sb: Có quan h t t v i ai
901 To be on a good wicket: th thu n l i
902 To be on a level with sb: Ngang hàng v i ngư i nào,trình đ = ngư i nào
903 To be on a par with sb: Ngang cơ v i ngư i nào
904 To be on a razor-edge: Lâm vào c nh lâm nguy
905 To be on a sticky wicket: th b t l i
906 To be on boardwages: Lãnh ti n ph c p lương th c
907 To be on decline: Trên đà gi m
908 To be on distant terms with sb: Có thái đ cách bi t v i ai
909 To be on duty: Đang phiên gác
910 To be on duty: Đang tr c
1. B c mình
911 To be on edge: 2. D g t g ng
912 To be on equal terms with sb: Ngang hàng v i ngư i nào
913 To be on familiar ground: vào th l i
914 To be on fighting terms: C u đ ch v i nhau
915 To be on furlough: Ngh phép
916 To be on guard (duty): (Quân) Gác phiên tr c
917 To be on holiday: Ngh
918 To be on loaf: Chơi rong
919 To be on low wage: S ng b ng đ ng lương th p kém
920 To be on nettle: như ng i ph i gai
921 To be on one's back: m li t giư ng; lâm vào đư ng cùng
922 To be on one's beam-ends: H t phương, h t cách
923 To be on one's bone: Túng qu n
924 To be on one's game: Sung s c
925 To be on one's guard: C nh giác đ phòng
926 To be on one's guard: Gi th th , đ phòng t n công
927 To be on one's legs: Đ ng, đi l i đư c sau cơn b nh n ng
928 To be on one's lone(s), by one's lone(s): Cô đ c, l loi, m t mình m t bóng
929 To be on one's lonesome: M t mình m t bóng, cô đơn
930 To be on one's mettle: Ph n kh i
931 To be on one's own dunghill: nhà mình, có quy n t ch
932 To be on pain of death: B t hình
933 To be on parole: H a danh d
934 To be on patrol: Tu n tra
935 To be on pins and needles: Lo l ng, b n ch n, b t r t
936 To be on post: Đang đ ng gác
937 To be on probation.: Đang t p s
938 To be on reflection: Suy nghĩ
939 To be on remand: B giam đ ch x
940 To be on sentry duty: Đang canh gác
941 To be on sentry-go: Đang canh gác
942 To be on short commons: Ăn kham kh
943 To be on short leave, on leave of absence: Đư c ngh phép
944 to be on short time: làm vi c không đ ngày
945 To be on street: Lang thang đ u đư ng xó ch
946 To be on the alert against an attack: Canh gác đ đ phòng m t cu c t n công
947 To be on the alert: Đ cao c nh giác
948 To be on the anvil: Đang làm, đang xem xét, đang nghiên c u
949 To be on the beat: Đi tu n
950 To be on the booze: U ng quá đ
951 To be on the cadge: Ki m ăn, ăn ch c
952 To be on the decrease: B t l n, gi m l n
S ng nh vào c a b thí,
953 To be on the dole: s ng nh vào ti n tr c p th t nghi p
954 To be on the down-grade: H t th i, m t v n
955 To be on the downward path: Đang h i s p đ , suy vi
956 To be on the firm ground: Trên cơ s v ng vàng
957 To be on the froth: Gi n sôi gan, gi n sùi b t mép
958 To be on the fuddle: Say bí t
959 To be on the gad: Đi kh p m i nơi, đi lang thang, vơ v n
960 To be on the go: (Tht c) R t b n r n
961 To be on the grab: Đi ăn tr m
962 To be on the gridiron: B n ch n như ng i trên đ ng l a
963 To be on the high rope: B th t c
964 To be on the highway to success: Đang có đư ng ti n ch c đ n thành công
965 To be on the hike: Đi lang thang, lêu l ng
966 To be on the listen: L ng nghe, v nh tai đ nghe, l ng tai
967 To be on the loose: Đi chơi b i b y b
968 To be on the loose: S ng phóng đãng
969 To be on the lurk: n núp, rình mò, dò thám
970 To be on the march: Đi theo nh p quân hành
971 To be on the mend: Đang bình ph c g n lành m nh
972 To be on the night-shift: Làm ca đêm
973 To be on the pad: Đi lêu l ng ngoài đư ng
974 To be on the point of departing: S p s a ra đi
975 To be on the point of starting: S p s a ra đi
976 To be on the rampage: Gi n điên lên
977 To be on the rampage: Qu y phá (vì say)
978 To be on the right side of fortv: Dư i b n mươi tu i
979 To be on the rise: (Cá) N i lên đ p m i
980 To be on the rove: Đi lang thang
981 To be on the safe side: L i th
982 To be on the straight: S ng m t cách lương thi n
983 To be on the tip-toe with curiosity: Tò mò mu n bi t
984 To be on the tramp: Đi lang thang ngoài đư ng ph , kh c nơi
985 to be on the verge of forty: g n b n mươi tu i
C rư u; cai rư u ;
986 To be on the waggon: (Lóng) (M ) xe (ch hành khách ho c hàng hóa)
987 To be on the wallaby (track): Đi lang thang ngoài đư ng
988 To be on the wane: (Ngư i) tr v già
989 To be on the watch for sb: Rình ngư i nào
990 To be on the watch for: Đ phòng, c nh giác, nh t là m t s nguy hi m
991 To be on the wrong side of forty: Đã ngoài b n mươi tu i
992 To be on the wrong side of forty: Trên b n mươi tu i
993 To be on the wrong side of the door: B nh t ngoài
to be on visiting terms with;
994 to have a visiting acquaintance with: có quan h thăm h i v i
995 To be on watch: Đang phiên gác
996 To be on, up stump: Lâm vào c nh cùng qu n
997 To be one's own enemy: T h i mình
Mình t làm ch cu c s ng c a mình,
998 To be one's own man: s ng đ c l p
999 To be one's own trumpeter: T th i ph ng lên khoe khoang
Theo dõi ai đ tìm ra hành đ ng ph m t i
1000 To be onto: c a ngư i đó
1001 To be oofy: Giàu ti n, l m b c
1002 To be open to conviction: S n sàng nghe nhân ch ng
1003 To be open-minded on political issues: Có tư tư ng chính
1004 To be opposed to the intervention of a third nation Ph n đ i s can thi p c a nư c th ba
1005 To be or not to be: Đư c góp m t or ko đư c góp m t trên đ i này
1006 To be ordained: Th gi i, th phong
(áo) Lũng, rách cùi ch ;
1007 To be out at elbow(s): (ngư i) rách rư i, t tơi
1008 To be out for seven seconds: (Võ sĩ) N m đo ván trong b y giây
1009 To be out for sth: C g ng ki m đư c giành đư c cái gì
1010 To be out in one's reckoning: Làm toán sai, l n, l m
1011 To be out in one's reckoning: Tính l n, sai
1012 To be out of a job: M t vi c làm, th t nghi p
1013 To be out of a situation: Th t nghi p
1014 To be out of alignment: L ch hàng
1015 To be out of business: V n , phá s n
1016 To be out of cash: H t ti n
1017 To be out of employment: Th t nghi p
1018 To be out of harmony: Không hòa h p v i
1019 To be out of humour: G t g ng, càu nhàu
1020 To be out of measure: Xa quá t m ki m, xa đ ch th quá
1021 To be out of one's depth: (Bóng) Vư t quá t m hi u bi t
L c lõng, b t đ c kỳ s ,
1022 To be out of one's element: không ph i s trư ng c a mình
1023 To be out of one's mind: Không còn bình tĩnh
1024 To be out of one's mind: M t trí nh , không th nh đư c
1025 To be out of one's wits, to have lost one's wits: Điên, m t trí khôn
1026 To be out of patience: M t kiên nh n, không kiên nh n đư c n a
1027 To be out of sorts: Th y khó ch u
1028 To be out of the question: Không thành v n đ
1029 To be out of the red: (Giúp ai) Thoát c nh n n n
1030 To be out of the straight: Không th ng, cong
1031 To be out of training: Không còn sung s c
1032 To be out of trim: Không đư c kh e
1033 To be out of tune with one's surrounding: Ăn không hòa thu n v i hàng xóm láng gi ng
1034 To be out of vogue: không còn th nh hành
1035 To be out of work: T h t nghi p
1036 To be out on a dike: M c l ph c, m c qu n áo đ p
1037 To be out shooting: Đi săn
1038 To be out with one's mash: Đi d o v i ngư i yêu
1039 To be outspoken: Nói th ng, nói ngay
1040 To be over hasty in doing sth: Quá h p t p làm vi c gì
1041 To be over hump: Vư t qua tình hu ng khó khăn
1042 To be over the hill: Đã tr thành già c
1043 To be over-staffed: Có nhân viên quá đông
1044 To be paid a good screw: Đư c tr lương h u h
1045 To be paid by the quarter: Tr ti n ba tháng m t kỳ
1046 To be paid montly: Tr lương hàng tháng
1047 To be pally with sb: K t giao v i ngư i nào
1048 To be parched with thirst: Khát quá, khát khô c mi ng
1049 To be partial to music: Mê thích âm nh c
1050 To be partial to sb: Tư v ngư i nào
1051 To be particular about one's food: C nh v , kén ăn
1052 To be past master in a subject: B c th y v môn gì
G n tr v già, g n đ n tu i già,
1053 To be past one's prime: h t th i xuân lu ng tu i
1054 To be perfect in one's service: Thành th o công vi c
1055 To be perished with cold: Ch t rét
1056 To be persuaded that: Tin ch c r ng
1057 To be perturbed by that news: B dao đ ng vì tin đó
1058 To be pervious to the right words: Ti p thu l i nói ph i
1059 To be pinched with cold/ poverty: Ch u đ ng giá rét/nghèo kh
1060 To be pinched with cold: Bu t đi vì l nh
1061 To be pinched with hunger: Đói c n cào
1062 To be pitchforked into an office: B đ y vào ch c v
1063 To be placed in leader of the troop: Đư c c làm ch huy c toán
1064 To be plain with sb: Th t tình, ngay th ng v i ngư i nào
1065 To be plainly dressed: Ăn m c đơn sơ, gi n d
1066 To be plastered: Say rư u
1067 To be pleased with sth: Hài lòng v vi c gì
1068 to be ploughed in the viva voce: (t lóng) b đánh h ng kỳ thi v n đáp
1069 To be poles apart: Khác bi t to l n
1070 To be poor at mathematics: Y u, kém (d ) v toán h c
1071 To be poorly housed: Cho tr ti n nghi quá nghèo nàn
1072 To be poorly off: Lâm vào tình c nh thi u h t
1073 To be possessed by the devil: B qu ám, b ám nh
1074 To be possessed of: Có ph m ch t
1075 To be practised upon: B b p, b g t
1076 To be preoccupied by family troubles: B n trí v nh ng lo l ng cho gia đình
1077 To be prepared to: S n sàng, vui lòng (làm gì)
1078 To be present in great strength: Có m t đông l m
1079 To be prey to sth; to fall prey to: B làm m i cho
1080 To be privy to sth: Có liên can vào v gì
1081 To be proficient in Latin: Gi i La tinh
1082 To be profuse in one's praises: Không ti c l i khen ng i
1083 To be promoted (to be) captain: Đư c thăng đ i úy
1084 To be promoted by seniority: Đư c thăng ch c vì thâm niên
1085 To be promoted to the rank of..: Đư c thăng lên ch c
Có khuynh hư ng v vi c gì,
1086 To be prone to sth: có ý mu n nghiêng v vi c gì
1087 To be prostrated by the heat: B m t l vì nóng n c
1088 To be prostrated with grief: Bu n rũ rư i
1089 To be proud of having done sth: T đ c đã làm đư c vi c gì
1090 To be public knowledge: Ai cũng bi t
1091 To be pumped by running: Ch y m t h t hơi
1092 To be punctual in the payment of one's rent: Tr ti n mư n r t đúng kỳ
1093 To be punished by sb: B ngư i nào tr ng ph t
1094 To be purged from sin: R a s ch t i l i
1095 To be purposed to do sth: Quy t đ nh làm vi c gì
1096 To be pushed for money: Túng ti n, thi u ti n
1097 To be put in the stocks: B gông
1098 To be put into (reduced to)a dilemma: B đ t vào th khó x
1099 To be put off eggs: Chán ngán tr ng gà
1100 To be put out about sth: B t mãn v vi c gì
1101 To be put to fire and sword: Trong c nh d u sôi l a b ng
1102 To be qualified for a post: Có đ tư cách đ nh n m t ch c v
1103 To be quarrelsome in one's cup: Rư u vào là gây g
1104 To be quartered with sb: tr nhà ngư i nào
1105 To be queer: B m
1106 To be quick at accounts: Tính l
1107 To be quick of apprehension: Ti p thu nhanh
To be quick of hearing,
1108 to have a keen sense of hearing Sáng tai, thính tai
1109 To be quick on one's pin: Nhanh chân
1110 To be quick on the draw: Rút súng nhanh
1111 To be quick on the trigger: Không ch đ b n
1112 To be quick to sympathize: D thông c m
1113 To be quit of sb: H t b ngư i nào ràng bu c
1114 To be quite frank with sb: Ngay th t đ i v i ai
1115 To be quite innocent of English grammar: Mù t t v văn ph m ti ng Anh
1116 To be raised to the bench: Đư c c t lên ch c th m phán
1117 To be raised to the purple: Đư c phong H ng Y, or đư c phong Hoàng Đ
1118 To be rather puffed: G n như đ t hơi
1119 To be ravenous: Đói c n cào
1120 To be ready for any eventualities: S n sàng trư c m i bi n c
1121 To be red with shame: Đ m t vì h th n
1122 To be reduced by illness: Suy y u vì đau m
1123 To be reduced to beggary: Lâm vào tình c nh kh n kh
1124 To be reduced to extremes: Cùng đư ng
1125 To be reduced to the last extremity: B đưa vào đư ng cùng, nư c bí
1126 To be regardful of the common aim: Quan tâm đ n m c đích chung
1127 To be related to..: Có h hàng v i.
1128 To be relentless in doing: Làm vi c gì hăng hái
1129 To be reliant on sb to do sth: D a vào ai đ làm gì
1130 To be reluctant to do sth: Mi n cư ng làm vi c gì
1131 To be remanded for a week: Đình l i m t tu n l
1132 To be resigned to one's fate: Cam ch u s ph n mình
1133 To be resolute in one's demands for peace: Quy t tâm trong vi c đòi h i hòa bình
1134 To be responsible for sth: Ch u trách nhi m v vi c gì
1135 To be responsible for the expenditure: Ch u trách nhi m chi tiêu
1136 To be reticent about sth: Nói úp m v đi u gì
1137 To be rich in imagery: Phong phú, giàu hình tư ng
1138 To be ridden by sth: Ch u n ng b i cái gì
1139 To be rife with sth: Có nhi u v t gì
1140 To be right in a conjecture: Ph ng đoán đúng
1141 To be robbed of the rewards of one's labo(u)r: B cư p m t ph n thư ng c a công lao
1142 To be rolling in cash: Ti n nhi u như nư c
1143 To be rosy about the gills: Nư c da h ng hào
1144 To be round with sb: Nói th ng v i ngư i nào
1145 To be roundly abused: B ch i th ng vào m t
1146 To be roused to anger: B ch c gi n
1147 To be rubbed out by the gangsters: B cư p th tiêu
1148 To be rude to sb, to say rude things to sb: Tr l i vô l , l mãng v i ngư i nào
1149 To be ruined by play: B s t nghi p vì c b c
1150 To be ruled by sb: B ai kh ng ch
1151 To be sb's dependence: Là ch nương t a c a ai
1152 To be sb's man: Là ngư i thu c phe ai
1153 To be sb's slave: Làm nô l cho ngư i nào
1154 To be sb's superior in courage: Can đ m hơn ngư i nào
1155 To be scalded to death: B ch t ph ng
1156 To be scant of speech: ít nói
1157 To be scarce of money: H t ti n
1158 To be scornful of material things: Xem nh v t ch t, coi khinh n~ nhu c u v t ch t
1159 To be sea-sick: Say sóng
1160 To be second to none: Ch ng thua kém ai
1161 To be seconded by sb: Đư c ngư i nào ph l c
1162 To be secure from attack: B o đ m không s b t n công
1163 To be seething with hatred: Sôi s c căm thù
1164 To be seized by panic: Th t kinh ho ng s
1165 To be seized with apoplexy: B ngh t máu
1166 To be seized with compunction: B giày vò vì h i h n
1167 To be self-conscious in doing sth: T ý th c làm gì
1168 To be sensible of one's defects: ý th c đư c các khuy t đi m c a mình
1169 To be sent on a mission: Lên đư ng thi hành nhi m v
1170 To be sent to the block: B x chém
1171 To be sentenced to ten years' hard-labour: B k t án mư i năm kh sai
1172 To be served round: M i kh p c
1173 To be severe upon sb: Nghiêm kh c v i ai
1174 To be sewed up: M t l , say mèm
1175 To be shadowed by the police: B c nh sát theo dõi
1176 To be sharp-set: R t đói b ng (đói cào ru t)
1177 To be shipwreck: B chìm, b đ m
1178 To be shocked: B kinh hãi
1179 To be shorn of human right: B tư c h t nhân quy n
1180 To be short of cash: Thi u ti n m t
1181 To be short of hand: Thi u ngư i ph giúp
1182 To be short of sth: Thi u, không có đ v t gì
1183 To be short of the stuff: Túng ti n, c n ti n
1184 To be short of work: Th t nghi p, không có vi c làm
1185 To be short with sb: Vô l v i ai
1186 To be shut off from society: B khai tr kh i h i
1187 To be shy of (on) money: Thi u, h t, túng ti n
1188 To be shy of doing sth: Lư ng l , do d , không mu n làm vi c gì
1189 To be sick at heart: Chán n n, ngao ngán
1190 To be sick for home: Nh nhà, nh quê hương
1191 To be sick for love: S u mu n vì tình, s u tương tư
1192 To be sick of a fever: B nóng l nh, b s t
1193 To be sick of the whole business: Chán ng y vi c này r i
1194 To be sickening for an illness: Có b nh ng m, có b nh s p phát kh i
1195 To be slack in, doing sth: Làm bi ng làm vi c gì
1196 To be slightly elevated: Hơi say, ngà ngà say
1197 To be slightly stimulated: Ch nh choáng, ngà ngà say
1198 To be slightly tipsy: Say ngà ngà
1199 To be slow of apprehension: Ch m hi u
1200 To be slow of wit: Kém thông minh
1201 To be smitten down with the plague: B b nh d ch h ch
1202 To be smitten with remorse: B h i h n giày vò
1203 To be smittenby sb: Ph i lòng (yêu) ngư i nào, cô nào
1204 To be smothered by the dust: B b i làm ng p th
1205 To be snagged: Đ ng đá ng m, đ ng v t chư ng ng i
1206 To be snipped: B m t ngư i núp b n
1207 To be snookered: Trong hoàn c nh khó khăn
1208 To be soft on sb: Say đ m, say mê, ph i lòng ngư i nào
1209 To be sold on sth: Tin t t v đi u gì, hư ng ng đi u gì
1210 To be sole agent for: Đ i lý đ c quy n cho.
1211 To be solicitous of sth: Ham mu n, ư c ao v t gì
1212 To be sopping with rain: Ư t đ m nư c mưa
1213 To be sound asleep: Ng mê
1214 To be spoiling for a fight: Hăm h mu n đánh nhau
1215 To be spoons on sb: Ph i lòng ai, mê ai như đi u đ
1216 To be spoony on sb: Trìu m n ngư i nào
1217 To be sprung from a noble race: Xu t thân t dòng dõi quí t c
1218 To be square with sb: H t m c n ngư i nào; sòng ph ng v i ai
1219 To be staked through the body: (Hình ph t đ i xưa ) B đóng c c xuyên lên ru t
1220 To be steady in one's principles: Trung thành v i nguyên t c
1221 To be stifled by the smoke: B ng p khói
1222 To be stigmatized as a coward and a liar: B li t là k hèn nhát và d i trá
1223 To be still active: Còn lanh l
1224 To be still in one's nonage: Còn nh , chưa đ n tu i trư ng thành
1225 To be strict with sb: Nghiêm kh c đ i v i ngư i nào
1226 To be strong in one's resolve: D t khoát trong s quy t tâm
1227 To be strong on sth: Gi i, rành v
1228 To be struck all of a heap: S ng s t, kinh ng c
1229 To be struck on sb: Ph i lòng ngư i nào
1230 To be struggling with adversity: Ch ng ch i v i ngh ch c nh
1231 To be stumped for an answer: Bí không th tr l i
1232 To be submerged by paperwork: Ng p l t vì gi y t ch ng ch t
1233 To be subsidized by the State: Đư c chính ph tr c p
1234 To be successful in doing sth: Làm vi c gì có k t qu , thành t u
1235 To be suited to, for sth: Thích h p v i v t gì
1236 To be superior in numbers to the enemy: Đông hơn đ ch quân
1237 To be supposed, to do sth: Đư c yêu c u, có nhi m v gì
1238 To be sure of oneself: T tin
1239 To be surprised at: L y làm ng c nhiên v
1240 To be swamped with work: Quá b n vi c, công vi c lút đ u
1241 To be sweet on sb: Si tình ngư i nào
1242 To be sworn (in): Tuyên th
1243 To be taken aback: Ng c nhiên
1244 To be taken captive: B b t
1245 To be taken in: B l ag t
1246 To be tantamount to sth: B ng v i v t gì
1247 To be tardy for school: Đi h c tr gi
1248 To be ten meters deep: Mư i thư c b sâu, sâu mư i thư c
1249 To be ten years old: Mư i tu i
1250 To be thankful to sb for sth: Bi t ơn, cám ơn ngư i nào v vi c gì
1251 To be the anchorage of sb's hope: Là ngu n hy v ng c a ai
1252 To be the architect of one's own fortunes: T mình làm giàu
1253 To be the chattel of..: (Ngư i nô l ) Là v t s h u c a.
1254 To be the child of..: Là thành qu c a..; do sinh ra b i.
1255 To be the craze: Tr thành m t
1256 To be the focal point of one's thinking: Là đi m t p trung suy nghĩ c a ai
1257 To be the gainer by: Th ng cái gì
1258 To be the glory of the age: Ni m vinh quang c a th i đ i
1259 To be the heart and soul of: Là thành ph n c t cán c a (t ch c, h i.)
1260 To be the last to come: Là ngư i đ n chót
1261 To be the loser of a battle: Là k thua, b i tr n
1262 To be the making of: Làm cho phát tri n
1263 To be the pits: D ,t it
1264 To be the plaything of fate: Là trò chơi c a đ nh m nh
1265 To be the same flesh and blood: Cùng dòng h
1266 To be the slave of (a slave to) a passion: Nô l cho m t đam mê
1267 To be the staff of sb: Là ch nương t a c a ai
1268 To be the stay of sb's old age: Ch nương t a c a ai trong lúc tu i già
1269 To be the twelfth in one's class: Đ ng h ng mư i hai trong l p
1270 To be the very picture of wickedness: Hi n thân c a t i ác
1271 To be there in full strength: Có m t đông đ đó (ko thi u sót ngư i nào)
1272 To be thirsty for blood: Khát máu
1273 To be thorough musician: M t nh c sĩ hoàn toàn
1274 To be thoroughly mixed up: B ir ih ts c
1275 To be thoroughly up in sth: Thông hi u, th o v vi c gì
1276 To be thrilled with joy: M ng rơn
1277 To be thrown into transports of delight: Tràn đ y hoan l c
1278 To be thrown out of the saddle: Té ng a, (bóng) chưng h ng
1279 To be thunderstruck: S ng s t, kinh ng c
To be tied (to be pinned) to
1280 one's wife's apron-strings Bám l y g u váy v , hoàn toàn l thu c vào v
1281 To be tied to one's mother's apron-strings: L n qu n bên mình m
1282 To be tied up with: Có liên h đ n, có liên k t v i
1283 To be tin-hats: Say rư u
1284 To be tired of: Chán ngán, chán ng y
1285 To be to blame: Ch u trách nhi m
1286 To be top dog: trong th có quy n l c
1287 To be transfixed with terror: S ch t trân
1288 to be translated into the vernacular: đư c d ch sang ti ng b n x
1289 To be transported with joy: Hoan h , m ng quýnh lên
1290 To be transported with rage: Gi n điên lên
1291 To be transported with: Tràn ng p c m kích b i, vô cùng c m kích vì
1292 To be treated as a plaything: B coi như đ chơi
1293 To be treated as pariah: B đ i đãi như m t tên cùng đinh
1294 To be treed: G p đư ng cùng, lúng túng
1295 To be tried by court-martial: B đưa ra tòa án quân s
1296 To be troubled about sb: Lo l ng, lo ng i cho ngư i nào
1297 To be troubled with wind: Đ y hơi
1298 To be turned out of house and home: B đu i ra kh i nhà s ng lang thang
1299 To be twenty years of age: Hai mươi tu i
1300 To be twice the man/woman (that sb is): Hơn, kh e hơn, t t hơn
1301 To be two meters in length: Dài hai thư c
1302 To be unable to make head or tail of: Không th hi u
1303 To be unalarmed about sth: Không lo s v chuy n gì
1304 To be unapprehensive of danger: Không s nguy hi m
1305 To be unapprehensive of danger: Không s s nguy hi m
1306 To be unashamed of doing sth: Làm vi c gì không bi t x u h , h th n
1307 To be unaware of sth: Không hay bi t chuy n gì
1308 To be unbreathable in the deep cave: Khó th trong hang sâu
1309 To be unconscious of sth: Không bi t chuy n gì
1310 To be unconversant with a question: Không hi u rõ m t v n đ
1311 To be under a ban: B c m
1312 To be under a cloud: Lâm vào c nh tuy t v ng; B tù t i
1313 To be under a delusion: S ng trong o tư ng, b m t o tư ng ám nh
1314 to be under a vow to do something: đã th (nguy n) làm vi c gì
1315 To be under an eclipse: B che khu t, b án ng
1316 To be under an obligation to do sth: B b t bu c làm vi c gì
1317 To be under compulsion to do sth: B b t bu c làm vi c gì
1318 To be under cross-examination: Ng i gh b cáo, b c t v n
1319 To be under dog: trong th ch u khu t ph c
1320 To be under no restraint: T do hành đ ng
1321 To be under oath: Th nói th t trư c tòa án
Có nghĩa v đ i v i ngư i nào,
1322 To be under obligations to sb: mang ơn ngư i nào
1323 To be under observation: B theo dõi g t gao
1324 To be under sb's care: Dư i s trông nom, săn sóc, c a ngư i nào
1325 To be under sb's charge: Đ t dư i s chăm sóc c a ai
1326 To be under sb's dominion: dư i quy n c a ngư i nào
1327 To be under sb's thumb: B ngư i nào k m ch ; dư i quy n nào
1328 To be under sb's wardship: dư i s giám h c a ngư i nào
1329 To be under the conduct of sb: Dư i s hư ng d n, đi u khi n c a ngư i nào
1330 To be under the control of sb: Dư i quy n ch huy đi u hành c a ai
1331 To be under the harrow: Ch u nh ng s th thách gay go
1332 To be under the heels of the invader: B giày xéo dư i gót chân quân xâm lư c
1333 To be under the knife: Qua cu c gi i ph u
1334 To be under the leadership of sb: Dư i s d n đ o c a ngư i nào
1335 To be under the necessity of doing sth: B b t bu c làm vi c gì
1336 To be under the tutelage of a master craftsman: Dư i s d y d c a th y d y ngh
1337 To be under the weather: (Tht c) (ngư i) C m th y khó , đau
1338 To be undesirous of doing sth: Không ham mu n làm vi c gì
1339 To be unentitled to sth: Không có quy n v vi c gì
1340 To be unequal to doing sth: Không th , không đ s c làm vi c gì
1341 To be unfaithful to one's husband: Không chung th y v i ch ng
1342 To be unhorsed: B té ng a
1343 To be uninformed on a subject: Không đư c cho bi t trư c v m t v n đ
1344 To be uninterested in sth: Không quan tâm đ n (vi c gì)
1345 To be unneedful of sth: Không c n dùng đ n v t gì
1346 To be unpledged to any party: Không thu c m t đ ng phái nào c
Không có phương ti n, không s n sàng đ
1347 To be unprovided against an attack: ch ng l i m t cu c t n công
1348 To be unready to do sth: Không s n sàng làm vi c gì
1349 To be unsatisfied about sth: Còn ng đi u gì
Đi không v ng;(ngư i say rư u) đi l o đ o,
1350 To be unsteady on one's legs: lo ng cho ng
(Ngư i) Không đ ng lòng,
1351 To be unstruck by sth: không c m đ ng vì chuy n gì
1352 To be unsuspicious of sth: Không nghi ng vi c gì
1353 To be up a gum-tree: Lúng túng
1354 To be up a tree: vào th bí, lúng túng
1355 To be up against difficulties: V p ph i, g p ph i, nh ng n i khó khăn
1356 To be up against the law: B ki n thua, b truy t trư c pháp lu t
1357 To be up all night: Th c su t đêm
1358 To be up betimes: Th c d y s m
Có th làm b t c vi c gì,
1359 To be up to anything: vi c gì cũng làm đư c c
1360 To be up to date: Hi n đ i, h p th i, c p nh t
1361 To be up to snuff: M ng nhi c ngư i nào th m t
1362 To be up to sth: B n làm vi c gì
1363 To be up to the chin, chin-deep in water: Nư c lên t i c m
1364 To be up to the elbow in work: Công vi c nhi u lút đ u
1365 To be up to the eyes in: (Công vi c, n n n) Ng p đ u
1366 To be up with new buoy-rope: Ph n ch n v i ni m hy v ng m i
1367 To be up: Th c d y; th c đêm
1368 To be upon the die: Lâm vào c nh hi m nghèo
1369 To be uppermost: Chi m th hơn, đư c ph n hơn
1370 To be used for sth: Dùng v vi c gì
1371 To be used to (doing) sth: Quen làm vi c gì
1372 To be vain of: T đ cv
1373 to be vastly amused: vô cùng vui thích
1374 to be vastly mistaken: l m to
1375 to be veiled in mystery: b gi u kín trong màn bí m t
1376 To be very attentive to sb: H t s c ân c n đ i v i ngư i nào
1377 To be very dogmatic: Vi c gì cũng quy t đoán c
1378 To be very exalted: R t ph n kh i
1379 To be very hot: R t nóng
1380 To be very humble towards one's superiors: Có thái đ quá khúm núm đ i v i c p trên
1381 To be very intimate with sb: R t thân m t v i ngư i nào
1382 To be very mean with money: R t b n ti n v ti n nong
1383 To be very much annoyed (at, about, sth): B t mãn (v vi c gì)
1384 To be very much in the public eye: Là ngư i tai m t trong thiên h
Trong lòng làm sao thì nói ra làm v y,
1385 To be very open-hearted: nghĩ sao nói v y
1386 To be very punctilious: Quá câu n hình th c
1387 To be very sore about one's defeat: R t bu n phi n v s th t b i c a mình
1388 To be very talkative: Mi ng lư i
1389 to be visited by (with) a disease: b nhi m b nh
1390 To be voted into the chair: Đư c b u, đư c c làm ch t ch
1391 To be wary of sth: Coi ch ng, đ phòng vi c gì
1392 To be watchful of one's appearance: Th n tr ng trong b ngoài c a mình
1393 To be waylaid: B m cb y
1394 To be wearing all one's orders: Mang, đeo t t c huy chương
1395 To be welcome guest everywhere: Ch nào cũng đư c hoan nghênh, tr ng đãi
1396 To be welcomed in great state: Đư c ti p đón long tr ng
1397 To be well (badly)groomed: Ăn m c ch nh t (lôi thôi)
1398 To be well fixed: Giàu có
1399 To be well off: Giàu x , phong lưu
1400 To be well on the way to recovery: Trên đư ng bình ph c, lành b nh
1401 To be well primed (with liquor): Say (rư u)
1402 To be well shaken before taking: L c m nh trư c khi dùng
1403 To be well: M nh gi i, m nh kh e
1404 To be well-informed on a subject: Bi t rõ m t v n đ
1405 To be well-off: Giàu có, dư gi , phong lưu, may m n

To be wet through, wet to the skin, dripping wet,
1406 as wet as a drowned Ư t như chu t l t
1407 To be wholly devoted to sb: H t lòng, t n tâm v i ngư i nào
1408 To be wide of the target: Xa m c tiêu
1409 To be wild about: Say mê điên cu ng
1410 To be willing to do sth: R t mu n làm vi c gì
1411 To be winded by a long run: M t đ t hơi vì ch y xa
1412 To be with child: Có ch a, có mang, có thai
1413 To be with God: trên tr i
1414 To be with sb: Đ ng ý v i ai hay ng h ai
1415 To be with the colours: T i ngũ
1416 To be with the Saints: Ch t
1417 To be within an ace of death: G n k cái ch t, g n k mi ng l
1418 To be within sight: Trong t m m t
1419 To be within the competency of a court: Thu c v th m quy n c a m t tòa án
1420 To be without friends: Không có b n bè
1421 To be wont to do sth: Có thói quen, thư ng quen làm vi c gì
1422 To be worked by steam, by electricity: (Máy) Ch y b ng hơi nư c, b ng đi n
1423 To be worn out: Cũ, mòn quá không dùng đư c n a
1424 To be worn out: Ki t s c
1425 To be worn out: Rách t tơi
1426 To be worth (one's) while: Đáng công (khó nh c)
1427 To be worth a mint of money: (Ngư i) R t giàu có
1428 To be worthy of death: Đáng ch t
1429 To be wrecked: (Tàu) Đ m, chìm
TO DO
1 To do (say) the correct thing: Làm (nói) đúng lúc, làm (nói) đi u ph i
2 To do (sb's) job; to do the job for (sb): Làm h i ai
3 To do (work) miracles: (Tht c)T o k t qu kỳ di u
4 To do a baby up again: B c tã l i cho m t đ a bé
5 To do a course in manicure: H c m t l p c t, s a móng tay
6 To do a dirty work for him: Làm giúp ai vi c gì n ng nh c
7 To do a disappearing act: Chu n, bi n m t khi c n đ n
8 To do a good deed every day: M i ngày làm m t vi c thi n
9 To do a guy: Tr n, t u thoát
10 To do a meal: Làm cơm
11 To do a person an injustice: Đ i x v i ai m t cách b t công
12 To do a roaring trade: Buôn bán phát đ t
13 To do a scoot: Tr n, chu n, đánh bài t u mã
14 To do a silly thing: Làm b y
15 To do a strip: Thoát y
16 To do again: Làm l i
17 To do as one pleases: Làm theo ý mu n c a mình
18 To do by rule: Làm vi c theo lu t
19 To do credit to sb: T o uy tín cho ai
20 To do duty for sb: Thay th ngư i nào
21 To do everything in, with, due measure: Làm vi c gì cũng có ch ng m c
22 To do everything that is humanly possible: Làm t t c n~ gì mà s c ngư i có th làm đư c
23 To do good (in the world): Làm đi u lành, làm phư c
24 To do gymnastics: T p th d c
25 To do job-work: Làm khoán (ăn lương theo s n ph m)
26 To do one's best: C g ng h t s c; làm t n l c
27 To do one's bit: Làm đ chia x m t ph n trách nhi m vào
28 To do one's daily stint: Làm tròn ph n s m i ngày
29 To do one's duty (to)sb: Làm tròn nghĩa v đ i v i ngư i nào
30 To do one's hair before the glass: S a tóc trư c gương
31 To do one's level best: Làm h t s c, c g ng h t s c
32 To do one's needs: Đi đ i ti n, ti u ti n
33 To do one's nut: N i gi n
34 To do one's packing: S a so n hành lý
35 To do one's stuff: Tr h t tài năng ra
36 To do one's utmost: Làm h t s c mình
37 To do outwork for a clothing factory: Làm ngoài gi cho xư ng may m c
38 To do penance for sth: Ch u kh h nh vì vi c gì
39 To do porridge: (Anh, lóng) tù, thi hành án tù
40 To do research on the side effects of the pill: Tìm tòi ph n ng ph c a thu c ng a thai
41 To do sb (a) hurt: Làm cho ngư i nào đau, b thương
42 To do sb a (good) turn: Giúp, giúp đ ngư i nào
43 To do sb a bad turn: Làm h i ngư i nào
44 To do sb a disservice: Làm h i, báo h i ngư i nào
Gây t n h i cho ngư i nào,
45 To do sb an injury: làm h i thanh danh ngư i nào
46 To do sb brown: Ph ng g t ngư i nào
47 To do sb honour: (T ra tôn kính) Bày t ni m vinh d đ i v i ai
48 To do sb wrong, to do wrong to sb: Làm h i, làm thi t h i cho ngư i nào
49 To do sth (all) by oneself: Làm vi c gì m t mình không có ai giúp đ
50 To do sth a divious way: Làm vi c không ngay th ng
51 To do sth according to one's light: Làm cái gì theo s hi u bi t c a mình
52 To do sth all by one's lonesome: Làm vi c gì m t mình
53 To do sth anyhow: Làm vi c gì tùy ti n, th nào cũng đư c
54 To do sth at (one's) leisure: Làm vi c thong th , không v i
55 To do sth at request: Làm vi c gì theo l i yêu c u
56 To do sth at sb's behest: Làm vi c gì do l nh c a ngư i nào
57 To do sth at sb's dictation: Làm vi c theo s sai khi n c a ai
58 To do sth at, (by) sb's command: Làm theo m nh l nh c a ngư i nào
59 To do sth behind sb's back: Làm gì sau lưng ai
60 To do sth by halves: Làm cái gì n a v i
61 To do sth by mistake: Làm vi c gì m t cách vô ý, sơ ý
62 To do sth for a lark: Làm vi c gì đ đùa chơi
63 To do sth for amusement: Làm vi c gì đ gi i trí
64 To do sth for effect: Làm vi c gì đ t o n tư ng
65 To do sth for lucre: Làm vi c gì đ v l i
66 To do sth for the sake of sb, for sb's sake: Làm vi c gì vì ngư i nào,vì l i ích ngư i nào
67 To do sth in a leisurely fashion: Làm vi c gì m t cách thong th
68 To do sth in a loose manner: Làm vi c gì ko có phương pháp, thi u h th ng
69 To do sth in a private capacity: Làm vi c v i tư cách cá nhân
70 To do sth in haste: Làm g p vi c gì
71 To do sth in sight of everybody: Làm vi c gì ai ai cũng th y
72 To do sth in the army fashion: Làm vi c gì theo ki u nhà binh
73 To do sth in three hours: Làm vi c gì trong ba ti ng đ ng h
74 To do sth of one's free will: Làm vi c gì t nguy n
75 To do sth of one's own accord: T ý làm gì
76 To do sth of one's own choice: Làm vi c gì theo ý riêng c a mình
77 To do sth on one's own hook: Làm vi c gì m t mình, không ngư i giúp đ
78 To do sth on one's own: T ý làm cái gì
79 To do sth on principle: Làm gì theo nguyên t c
80 To do sth on spec: Làm vi c gì mong th l i
81 To do sth on the level: Làm gì m t cách th t thà
82 To do sth on the sly: Âm th m, kín đáo gi u gi m, lén lút làm vi c gì
83 To do sth on the spot: Làm vi c gì l p t c
84 To do sth out of spite: Làm vi c gì do ác ý
85 To do sth right away: Làm vi c gì ngay l p t c, t c kh c
86 To do sth slap-dash, In a slap-dash manner: Làm vi c gì m t cách c u th
87 To do sth through the instrumentality of sb: Làm vi c gì nh s giúp đ c a ngư i nào
88 To do sth to the best of one's ability: Làm vi c gì h t s c mình
89 To do sth unasked: T ý làm vi c gì
90 To do sth under duress: Làm gì do cư ng ép
91 To do sth unhelped: Làm vi c gì m t mình
Làm vi c gì gi a ban ngày, không gi u gi m,
92 To do sth unmasked: không che đ y
93 To do sth unprompted: T ý làm vi c gì
94 To do sth unresisted: Làm vi c gì không b ngăn tr , ko b ph n đ i
95 To do sth unsought: T ý làm vi c gì

To do sth with (all)expediton;
96 to use expedition in doing sth Làm g p vi c
97 To do sth with a good grace: Vui lòng làm vi c gì
98 To do sth with a will: Làm vi c gì m t cách s t s ng
99 To do sth with all speed, at speed: Làm vi c gì r t mau l
Làm cái gì v i vàng, nhanh chóng;
100 To do sth with dispatch: b n tin, b ng thông báo
101 To do sth with grace: Làm vi c gì m t cách duyên dáng
102 To do sth with great care: Làm vi c gì h t s c c n th n
103 To do sth with great caution: Làm vi c gì h t s c c n th n
104 To do sth with great éclat: Làm cái gì thành công l n
105 To do sth with great ease: Làm vi c gì r t d dàng
106 To do sth with great facility: Làm vi c gì r t d dàng
107 To do sth with minute detail: Làm vi c gì t m , th n tr ng t ng chi ti t
To do sth with no preparation,
108 without any preparation Làm vi c gì không s a so n, không d b
109 To do sth with one's whole heart: H t lòng làm vi c gì
110 To do sth with reluctance: Làm vi c gì m t cách mi n cư ng
111 To do sth without respect to the results: Làm vi c gì không quan tâm đ n k t qu
112 To do sth wrong: Làm tr t m t đi u gì
113 To do sthwith great dexterity: Làm vi c r t khéo tay
114 To do the cooking: N u ăn, làm cơm
115 To do the dirty on sb: Chơi đ u ai
116 To do the dirty on; to play a mean trick on: Chơi khăm ai, chơi đ u ai
117 To do the mending: Vá qu n áo
118 To do the rest: Làm vi c còn l i
119 To do the washing: Gi t qu n áo
120 To do things by rule: Làm theo nguyên t c
121 to do time: ch u h n tù (k có t i)
122 To do up one's face: Gi i ph n, trang đi m ph n h ng
123 To do up one's hair: B i tóc
124 to do violence to one's principles: làm ngư c l i v i nguyên t c mình đ ra
125 To do well by sb: T ra t t, t t , r ng rãi v i ngư i nào
126 To do whatever is expedient: Làm b t c cái gì có l i
127 To do without food: Nh n ăn
TO EAT
1 To eat (drink) one's fill: Ăn, u ng đ n no nê
2 To eat a hearty breakfast: Ăn đi m tâm th nh so n
3 To eat and drink in moderation: Ăn u ng có đi u đ
4 To eat crow: B làm nh c
5 To eat dirt: Nu t nh c
6 To eat like a pig: Tham ăn, háu ăn như l n
7 To eat muck: Ăn nh ng đ b n th u
8 To eat off gold plate: Ăn b ng mâm ng c đĩa vàng
9 To eat one's heart out: Héo hon mòn m i vì thèm mu n và ganh t
10 To eat one's words: Nh n là nói sai nên xin rút l i l i
11 To eat quickly: Ăn mau
12 To eat sb out of house and home: Ăn c a ai s t nghi p
13 To eat sb's toads: N nh hót, b đ ngư i nào
14 To eat some fruit: Ăn m t ít trái cây
15 To eat the bread of affliction: Lo bu n, phi n não
16 To eat the bread of idleness: Vô công r i ngh
17 To eat the leek: Ch u nh c, nu t nh c, ng m b hòn
18 To eat to repletion: Ăn đ n chán
19 To eat to satiety: Ăn đ n chán
20 To eat up one's food: Ăn h t đ ăn
21 To eat with avidity: Ăn ng u nghi n
22 To eat, drink, to excess: Ăn, u ng quá đ
23 To get sth to eat: Ki m cái gì ăn (trong t đ ăn)
24 To have breakfast, to eat one's breakfast: Ăn sáng
25 To have nothing to eat: Không có gì ăn c
26 To tempt a child to eat: D tr ăn
TO GO
1 To go aboard: Lên tàu
2 To go about one's lawful occasion: Làm công vi c mình trong ph m vi h p pháp
3 To go about one's usual work: Lo công vi c theo thư ng l
4 To go about to do sth: C g ng làm vi c gì
5 To go across a bridge: Đi qua c u
6 To go against the current: Đi ngư c dòng nư c
7 To go against the tide: Đi nư c ngư c; ngư c chi u nư c
8 To go all awry: (K ho ch) H ng, th t b i
9 To go along at easy jog: Đi thong th , ch y lúp xúp
10 To go along dot-and-go-one: Đi cà nh c
11 To go among people: Giao thi p v i đ i
12 To go and seek sb: Đi ki m ngư i nào
13 To go around the world: Đi vòng quanh th gi i (vòng quanh đ a c u)
14 To go ashore: Lên b
15 To go astray: Đi l c đư ng
16 To go at a crawl: Đi lê l t, đi ch m ch m
17 To go at a furious pace: Ch y r t mau; r t hăng
18 To go at a good pace: Đi r o bư c
19 To go at a snail's pace: Đi ch m như rùa, đi r t ch m ch p
20 To go at a spanking pace: (Ng a) Ch y mau, ch y đ u
21 To go at the foot's pace: Đi t ng bư c
22 To go away for a fortnight: Đi v ng hai tu n l
23 To go away for ever: Đi không tr l i
24 To go away with a flea in one's ear: B xua đu i và ch trích n ng n
25 To go away with sth: Đem v t gì đi
26 To go away with sth: L y, mang v t gì đi
27 To go back into one's room: Tr vào phòng c a mình
28 To go back into the army: Tr v quân ngũ
29 To go back on one's word: Không gi l i, nu t l i
30 To go back the same way: Tr l i con đư ng cũ
31 To go back to a subject: Tr l i m t v n đ
32 To go back to one's native land: Tr v quê hương, h i hương
33 To go back to the beginning: B t đ u l i, kh i s l i
34 To go back to the past: Tr v quá kh , dĩ vãng
35 To go back two paces: Bư c lui hai bư c
36 To go backwards: Đi gi t lùi, đi lùi l i, thoái lui
37 To go bad: B thiu, b th i
38 To go bail (to put in bail) for sb: Đóng ti n b o lãnh cho ngư i nào
39 To go bananas: (Lóng)Tr nên điên r
40 To go bankrupt: Phá s n, v n , khánh t n
41 To go before: Đi t i trư c
42 To go behind a decision: Xét l i m t quy t đ nh
43 To go behind sb's words: Tìm hi u m t n ý trong l i nói c a ngư i nào
44 To go beyond all bounds, to pass all bounds: Vư t quá ph m vi, gi i h n
45 To go beyond one's authority: Vư t quá quy n h n c a mình
46 To go blackberrying: Đi hái dâu
47 To go blind with rage: Gi n tím c ngư i
48 To go broody: Mu n p tr ng
49 To go bung: B v n , phá s n
50 To go by boat: Đi b ng tàu th y, b ng thuy n
51 To go by certain principles: Hành đ ng theo m t s nguyên t c nh t đ nh
52 To go by certain principles: Làm theo m t s nguyên t c nào đó
53 To go by steam: Ch y b ng hơi nư c
54 To go by the directions: Làm theo l i d y, l i ch d n
55 To go by train: Đi xe l a
56 To go by: Đi ngang qua
57 To go chestnutting: Đi hai trái l t, trái d tây
58 To go clear round the globe: Đi vòng quanh th gi i
59 To go crazy: Phát điên, phát cu ng
60 To go cuckoo: (M ) Hơi điên, gàn, không gi đư c bình tĩnh
61 To go dead slow: Đi th t ch m
62 To go dead: (Tay, chân) Tê cóng (vì l nh)
63 To go down (fall, drop) on one's knees: Quì g i
64 To go down (from the university): T giã (Đ i h c đư ng)
65 To go down before an opponent: B đ ch th đánh ngã
66 To go down in an exam: Thi h ng, r t, b đánh h ng trong m t kỳ thi
67 To go down into the tomb: Ch t, xu ng m
68 To go down the hill: Xu ng d c
69 To go down the river: Đi v mi n h lưu (c a con sông)
70 To go down to the country: V mi n quê
71 To go down to the South: Đi v mi n Nam
(Đư ng) D c xu ng;(xe) xu ng d c;
72 To go downhill: (ngư i) đ n tu i già y u; làm ăn th t b i
73 To go down-stream: Đi v mi n h lưu
74 To go downtown: Đi ph
75 To go far afield, farther afield: Đi th t xa nhà
76 To go far: Đi xa
77 To go fifty-fifty: Chia đôi, chia thành hai ph n b ng nhau
78 To go fishing at week ends: Đi câu cá vào ngày ngh cu i tu n
79 To go fishing: Đi câu cá, đánh cá
(Tu ng hát) Th t b i;(công vi c) h ng,
80 To go flop: th t b i; (ngư i) ngã x u xu ng
81 To go foodless: Nh n ăn
82 To go for a (half-hour's) roam: Đi d o chơi (trong n a ti ng đ ng h )
83 To go for a blow: Đi h ng gió
84 To go for a doctor: Đi m i bác sĩ
85 To go for a drive: Đi chơi b ng xe
86 To go for a good round: Đi d o m t vòng
87 To go for a horse ride on the beach: C i ng a đi d o trên bãi bi n
88 To go for a quick pee: Tranh th đi ti u
89 To go for a ramble: Đi d o chơi
90 To go for a ride, to take a ride: Đi chơi m t vòng
91 To go for a row on the river: Đi chèo xu ng trên sông
92 To go for a run: Đi d o
93 To go for a sail: Đi du ngo n b ng thuy n
94 To go for a short run before breakfast: Ch y ch m m t đo n ng n trư c khi ăn sáng
95 To go for a spin: Đi d o chơi
96 To go for a swim: Đi bơi
97 To go for a trip round the lake: Đi chơi m t vòng quanh h
98 To go for a trip round the world: Đi du l ch vòng quanh th gi i
99 To go for a walk: Đi d o, đi d o m t vòng
100 To go for nothing: Không đi đ n đâu, không đ t gì c
101 To go for sb in the papers: Công kích ngư i nào trên m t báo
102 To go from bad to worse: Tr nên càng ngày càng t i t
103 To go from hence into the other world: Qua bên kia th gi i (ch t, lìa tr n)
104 To go from worse to worse: Đi t t h i này đ n t h i khác
105 To go full bat: Đi ba chân b n c ng
106 To go full tear: Đi r t nhanh
107 To go further than sb: Thêu d t thêm, nói thêm hơn ngư i nào đã nói
108 To go gaga: Hóa l m c m; hơi mát
109 To go gaping about the streets: Đi lêu l ng ngoài đư ng ph
110 To go gay: (Đàn bà) Phóng đãng, dâm đãng, tr y l c
111 To go goosy: R n tóc gáy
112 To go guarantee for sb: Đ ng ra b o lãnh cho ai
113 To go halves with sb in sth: Chia x cái gì v i ai
114 To go home: (Đ n)Trúng đích
115 To go home: V nhà
116 To go house hunting: Đi ki m nhà (đ thuê ho c mua)
117 To go hungry: Nh n đói
118 To go in (at) one ear and out (at) the other: Vào tai này ra tai khác, không nh gì c
119 To go in for an examination: Đi thi, d b đ đi thi
120 To go in for one's pipe: Tr v l y ng đi u
121 To go in for riding: Lên ng a
122 To go in for sb: C u hôn ngư i nào
123 To go in for sports: Ham mê, hâm m th thao
124 To go in quest of sb: Đi tìm, ki m ngư i nào
125 To go in terror of sb: S ngư i nào đ n xanh m t
126 To go in the direction of Sài Gòn: Đi v phía, ng Saigon
127 To go indoors: Đi vào (nhà)
128 To go into a convent: Đi tu dòng n
129 To go into a house: Đi vào trong nhà
130 To go into a huddle with sb: H i ý riêng v i ai
131 To go into a question: Xét m t v n đ
132 To go into business: Đi vào ho t đ ng kinh doanh
133 To go into consumption: B lao ph i
134 To go into details: Đi vào chi ti t
135 To go into ecstasies over sth: Ngây ng t trư c v t gì
136 To go into liquidation: B phá s n
137 To go into mourning: Ch u tang
138 To go into rapture: Trong s say mê
139 To go into retreat: S ng n d t
140 To go into reverse: Cho (xe) ch y lui l i
141 To go into rhapsodies over: Bi u l s hào h ng ph n kh i vô cùng v .
142 To go into the church: Đi tu
143 To go into the dock: Tàu vào b n
144 To go into the first gear: Sang s m t
145 To go into the melting-pot: (Bóng) B bi n đ i
146 To go into the union house: Vào nhà t b n
147 To go loose: T do, đư c th l ng
148 To go mad: Phát điên
149 To go mushrooming: Đi nh n m
150 To go must: N i cơn gi n
151 To go nesting: Đi g t chim
152 To go north: Đi v hư ng b c, phương b c, phía b c
153 To go off at score: B t đ u h t s c sôi n i (m t bu i tranh lu n)
154 To go off the boil: H t sôi
155 To go off the hooks: N i gi n, gi n d ; k t hôn
156 To go off with sth: Đem v t gì đi
157 To go off, to be off: Đi, b đi; tr n, chu n
158 To go on a bender: Chè chén linh đình
159 To go on a fool's errand: Có ti ng mà không có mi ng
160 To go on a hunt for sth: Tìm ki m v t gì
161 To go on a light diet: Ăn nh ng đ nh
162 To go on a pilgrimage: Đi hành hương
163 To go on a ten-miled hike: Đi b chơi 10 d m đư ng
164 to go on a voyage: đi du l ch xa b ng đư ng bi n
165 To go on appearances: Xét b ngoài, hình th c
166 To go on as before: Làm như trư c
167 To go on as Hamlet: Đóng vai Hamlet
168 To go on board: Lên tàu
169 To go on crutches: Đi b ng n ng
170 To go on foot, by train: Đi b , đi xe l a
171 To go on guard: Đi gác, canh gác
172 To go on one's knees: Quì g i
173 To go on speaking till one is fit to stop: Ti p t c nói cho đ n lúc thích ngh
174 To go on the batter: (Thuy n) Ch y xéo đ tránh gió ngư c
175 To go on the burst: Bày ti c l n, ăn u ng say sưa
176 To go on the gamble: Mê c b c
177 To go on the prowl: Đi săn m i
178 To go on the racket: Ham chơi, ham ăn u ng say sưa
179 To go on the spree: Vui chơi, ăn u ng say sưa
180 To go on the stage: Bư c vào ngh sân kh u
181 To go on the streets: Ki m ti n b ng cách làm gái
182 To go on wheels: Trôi ch y, ti n hành t t đ p
183 To go one's own way: Làm theo ý riêng, s thích c a mình
184 To go out (on strike): Làm reo (đình công)
185 To go out gunning: Đi săn b n
186 To go out in a hurry: Đi ra v i vàng, h p t p đi ra
187 To go out in the poll: Đ thư ng
188 To go out of fashion: Quá m t, l c h u th i trang
189 To go out of mourning: Mãn tang
190 To go out of one's mind: B quên đi
191 To go out of one's way (to do sth): C t công ch u khó làm vi c gì
192 To go out of the subject: Ra ngoài đ , l c đ
193 to go out of view: đi khu t không nhìn th y đư c n a
194 To go out poaching on a farmer's land: Đi b t tr m thú c a nông tr i
195 To go out to dinner: Đi ăn cơm khách, ăn cơm ti m
196 To go out unobserved: Đi ra ngoài không ai th y
197 To go out with a gun: Đi săn
198 To go out, walk out: Đi ra
199 To go overboard: R t nhi t tình
200 To go part of the distance on foot: Đi b m t quãng đư ng
201 To go past: Đi qua
202 To go phut: S p đ , tan v , th t b i
203 To go prawning: Đi câu tôm
204 To go quail-netting: Đi gi t lư i đ b t chim cút
205 To go right on: Đi th ng t i
206 To go round the globe: Đi vòng quanh đ a c u
To go round with the hat;to make the hat go round; to
207 pass round the hat, to send round the hat: Đi l c quyên
208 To go sealing: Đi săn h i báo
209 To go shares with sb in the expense of a taxi: Góp ti n v i ngư i nào đ đi xe t c xi
210 To go shooting: Đi săn b n
211 To go shrimping: Đi b t tôm
212 To go skating before the thaw sets in: Đi trư t tuy t trư c khi tuy t tan
213 To go slow: Đi ch m
214 To go slower: Đi ch m l i
215 To go smash: (Nhà buôn) B phá s n
216 To go snacks with sb in sth: Chia v t gì v i ngư i nào
217 To go sour: Tr nên x u, khó ch u
218 To go spare: N i gi n
219 To go straight forward: Đi th ng t i trư c
220 To go straight: Đi th ng
221 To go ta-tas: Đi d o m t vòng
1.Ăn chơi phóng đãng;
222 To go the pace: 2.Đi nhanh
223 To go through a terrible ordeal: Tr i qua m t cu c th thách gay go
224 To go through all the money: Tiêu h t ti n
225 To go through fire and water: Tr i qua nguy hi m
226 To go through one's facing: Qua s ki m tra v năng khi u
227 To go through the roof: N i tr n lôi đình
228 To go through thick and thin for sb: M o hi m vì ngư i nào
229 To go to a better world: Ch t, qua bên kia th gi i
230 To go to a place: Đi đ n m t nơi nào
231 To go to and fro: Đi t i đi lui
232 To go to bed with the lamb and rise with the lark: Ng s m d y s m, ng s m như gà
233 To go to bed; to go to bye bye Đi ng
To go to Cap.St (Cap Saint Jacques)
234 Jacques for a sniff of the briny: Đi c p đ h ng gió bi n
235 To go to clink, to be put in clink: B giam
236 To go to communion: Đi rư c l
237 To go to confession: Đi xưng t i
238 To go to earth: (Ch n) Núp, tr n trong hang
239 To go to England via Gibraltar: Đi đ n Anh qua Gi-bran-ta
240 To go to extremes, to run to an extreme: Dùng đ n nh ng bi n pháp c c đoan
241 To go to glory: Ch t
242 To go to ground: Núp, tr n vào trong hang, chun (chui) xu ng l
243 To go to heaven: Lên thiên đàng
244 To go to ones's head: 1.Làm r i trí, gây kích thích;
245 To go to pieces: B suy s p, b m t bình tĩnh
246 To go to pot: (Tht c)Tiêu ma, h ng bét
247 To go to rack and ruin: Đ nát, tiêu tan, tan thành mây khói
248 To go to roost: (Ngư i) Đi ng
249 To go to ruin: B đ nát
250 To go to sb's funeral: Đi đưa đám ma ngư i nào
251 To go to sb's relief: Giúp đ ngư i nào
252 To go to stool: Đi tiêu
253 To go to stools: Đi tiêu, đi a
254 To go to the bad: (Ngư i)Tr nên hư h ng, hư đ n
255 To go to the bat with sb: Thi đ u v i ai
256 To go to the bath: Đi t m
257 To go to the bottom: Chìm
258 To go to the devil!: Cút đi!
259 To go to the devil: Phá s n, l n b i
260 To go to the fountain-head: Tham c u ngu n g c
261 To go to the greenwood: Vào r ng ; s ng ngoài pháp lu t
262 To go to the hairdresser's for a perm: Đ n ti m u n tóc đ s a cho tóc quăn luôn
263 To go to the kirk: Đi nhà th
264 To go to the play: Đi xem k ch
265 To go to the poll: D cu c đ u phi u
266 To go to the races and have a flutter: Đi coi ch y đua và đánh cá
267 To go to the theatre: Đi xem hát
268 To go to the tune of: Ph theo đi u
269 to go to the vote: đi b phi u
270 To go to the wall: Th t b i
271 To go to town to do some shopping: Đi ph mua s m m t vài th
272 To go to wrack and ruin: B suy s p, đ nát
273 To go to, to mount, the scaffold: Lên đo n đ u đài
274 To go together: Đi chung v i nhau
275 To go too far: Đi xa quá
276 To go up (down) the stream: Đi ngư c dòng
277 To go up a form: (H c) Lên l p
278 To go up in an aeroplane: Lên phi cơ
279 To go up in the air: M t bình tĩnh
280 To go up the line: Ra tr n
281 To go up the stairs: Bư c lên thang l u
282 To go up to the university: Vào trư ng Đ i h c
283 To go up: Đi lên
284 To go upstairs: Lên l u
285 To go uptown: Đi lên khu dân cư ven đô
286 To go vacationing: Đi ngh hè, đi ngh mát
287 To go west: Đi v hư ng tây
288 To go with a girl: Theo đu i, theo tán m t cô gái; đi v i gái
289 To go with child: (Đàn bà) Có ch a, có mang
290 To go with the stream: Theo dòng (nư c), theo trào lưu
291 To go with wind in one's face: Đi ngư c chi u gió
292 To go with young: (Thú) Có ch a, có mang
293 To go within: Đi vào trong nhà, trong phòng
294 To go without food: Nh n ăn
295 To go, come out on strike: Bãi công, đình công
296 To go, ride, at a foot-pace: (Ng a) Đi, ch y ch m, ch y bư c m t
TO HAVE
1 To have a bad liver: B đau gan
2 To have a bare competency: V a đ s ng
3 To have a bath: T m
4 To have a bee in one's bonnet: B ám nh
5 To have a bias against sb: Thành ki n v i ai
6 To have a bit of a scrap with sb: Cu c ch m trán v i ai
7 To have a bit of a snog: Hư ng m t chút s hôn hít và âu y m
8 To have a blighty wound: B m t v t thương có th đư c gi i ngũ
9 To have a bone in one's last legs: Lư i bi ng
10 To have a bone in one's throat: M t nói không ra hơi
Có vi c tranh ch p v i ai;
11 To have a bone to pick with sb.: có v n đ ph i thanh toán v i ai
12 To have a brittle temper: D gi n d , g t g ng
13 To have a broad back: Lưng r ng
14 To have a browse in a bookshop: Xem lư t qua t i c a hàng sách
15 To have a cast in one's eyes: Hơi lé
16 to have a catholic taste in literature: ham thích r ng rãi các ngành văn h c
17 To have a chat with sb: Nói chuy n bâng quơ v i ngư i nào
18 To have a chew at sth: Nhai v t gì
Nói chuy n bá láp,
19 To have a chin-wag with sb: nói chuy n nh m v i ngư i nào
20 To have a chip on one's shoulder: (M ) S n sàng gây chuy n đánh nhau
21 To have a cinch on a thing: N m ch t cái gì
22 To have a claim to sth: Có quy n yêu c u vi c gì
23 To have a clear utterance: Nói rõ ràng
24 To have a clear-out: Đi tiêu
25 To have a close shave of it: Suýt n a thì kh n r i
26 To have a cobweb in one's throat: Khô c h ng
27 To have a cock-shot at sb: Ném đá.
28 To have a cold: B c m l nh
29 To have a comical face: Có b m t đáng t c cư i
30 To have a comprehensive mind: Có t m hi u bi t uyên bác
31 To have a concern in business: Có c ph n trong kinh doanh
32 To have a connection with..: Có liên quan đ n, v i.
33 To have a contempt for sth: Khinh thư ng vi c gì
34 To have a corner in sb's heart: Đư c ai yêu m n
35 To have a cough ho
36 To have a crippled foot: Què m t chân
37 To have a crush on sb: Yêu, mê, ph i lòng ngư i nào
38 To have a cuddle together: Ôm l y nhau
39 To have a debauch: Chơi b i, rư u chè, trai gái
40 To have a deep horror of cruelty: Tôi căm ghét s tàn b o
41 To have a delicate palate: Sành ăn
42 To have a desire to do sth: Mu n làm vi c gì
43 To have a dig at sb: Ch trích ngư i nào
44 To have a dip in the sea: T m bi n
45 To have a disposition to be jealous: Có tính ghen tuông
46 To have a distant relation with sb: Có h xa v i ai
47 To have a distant view of sth: Th y v t gì t đ ng xa
48 To have a down on sb: Ghen ghét, thù h n ai
49 To have a doze: Ng m t gi c thiêm thi p
50 To have a dram: U ng m t c c rư u nh
51 To have a dream: N m m ng, n m chiêm bao, mơ m t gi c mơ
52 To have a drench: B mưa ư t sũng
53 To have a drop in one's eye: Có v say r i
54 To have a dust-up with sb: Cãi l y, gây g v i ngư i nào
55 To have a far-reaching influence: Gây nh hư ng l n
56 To have a fast hold of sth: N m ch c v t gì
57 To have a favourable result: Có k t qu t t đ p
58 To have a feeling for music: Có khi u v âm nh c
59 To have a fine set of teeth: Có hàm răng đ p
Có th tăng thình lình t c đ hay
60 To have a fine turn of speed: m c đ ti n tri n
61 To have a finger in the pie: Có nhúng tay vào vi c gì
62 To have a fit: Lên cơn đ ng kinh, n i gi n
63 To have a fling at sb: (Ng a) Đá ngư i nào
64 To have a fling of stone at the bird: Ném hòn đá vào con chim
65 To have a flirtation with sb: Có quan h yêu đương v i ai
66 To have a flushed face: Đ b ng m t
67 To have a fresh colour: Có nư c da tươi t n
68 To have a frightful headache: Nh c đ u kinh kh ng
69 To have a fringe of curls on the forehead: L n tóc xõa xu ng trư c trán
70 To have a full order-book: Có m t s đ t mua hàng dày đ c
71 To have a gathered finger: Có ngón tay b sưng
72 To have a genius for business: Có tài kinh doanh
73 To have a genius for doing sth: Có tài làm vi c gì
74 To have a genius for mathematics: Có thiên tài v toán h c
75 To have a German accent: Có gi ng Đ c
76 To have a gift for mathematics: Có năng khi u v toán h c
77 To have a glass together: C ng ly v i nhau
78 To have a glib tongue: Có tài ăn nói, l i kh u
79 To have a go at sth: Th làm vi c gì
80 To have a good acquaintance with sth: Hi u bi t rõ v cái gì
81 To have a good bedside manner: Khéo léo đ i v i b nh nhân
82 To have a good clear conscience: Lương tâm trong s ch
83 To have a good feed: Ăn ngon
84 To have a good grip of a subject: Am hi u tư ng t n m t v n đ
85 To have a good heart: Có t m lòng t t
86 To have a good memory: Có trí nh t t
87 To have a good nose: Có kh u giác tinh, thính mũi
88 To have a good slack: Ngh m t cách tho i mái
89 To have a good supper: Ăn m t b a t i ngon lành
90 To have a good tuck-in: Dùng m t b a ăn th nh so n
91 To have a great faculty for doing sth: Có dư (th a) tài, có năng khi u làm vi c gì
92 To have a great hold over sb: Có nh hư ng l n đ i v i ai
93 to have a great vogue: th nh hành kh p nơi, đư c ngư i ta r t chu ng
94 To have a grouch on: Đang g t g ng
95 To have a grudge against sb: Thù oán ai
96 To have a hand at pastry: Làm bánh ng t khéo tay
97 To have a handle to one's name: Có ch c tư c cho tên mình
98 To have a hankering for a cigarette: C m th y thèm thu c lá
99 To have a headache: Nh c đ u
100 To have a heart attack: B đau tim
101 To have a heavy cold: B c m n ng
102 To have a heavy in the play: Đóng m t vai nghiêm trong v k ch
103 To have a high opinion of sb: Kính tr ng ngư i nào, đánh giá cao ngư i nào
To have a high sense of duty, Có m t tinh th n trách nhi m cao,
104 a delicate sense of humour m t ý th c trào phúng t nh
105 To have a hitch to London: Quá giang xe t i Luân đôn
106 To have a hobble in one's gait: Đi cà nh c, đi kh p kh nh
107 To have a holy terror of sth: S v t gì như s l a
108 To have a horror of sb: Ghét, ghê t m ngư i nào
109 To have a horse vetted: Đem ng a cho thú y khám b nh
110 To have a house-warming: T ch c ti c tân gia
111 To have a hump: Gù lưng
112 To have a humpback: B gù lưng
113 To have a hunch that: Nghi r ng, có linh c m r ng
114 To have a hungry look: Có v đói
115 To have a jealous streak: Có tính ghen tuông
116 To have a joke with sb: Chia x ni m vui v i ai
117 To have a joke with sb: Nói chơi, nói đùa v i ngư i nào
118 To have a knowledge of several languages: Bi t nhi u th ti ng
119 To have a large household: Nhà có nhi u ngư i
120 To have a lead of ten meters: Đi trư c mư i thư c
121 To have a leaning toward socialism: Có khuynh hư ng xã h i ch nghĩa
122 To have a liability to catch cold: D b c m
123 To have a light foot: Đi nh nhàng
124 To have a liking for: Yêu m n, thích.
125 To have a limp, to walk with a limp: Đi cà nh c, đi kh p kh nh
126 To have a little money in reserve: Có ti n đ dành
127 To have a load on: (M ) Say rư u
128 To have a long arm: (Bóng) Có th l c, có nh hư ng, có quy n l c
129 To have a long face: M t th n ra, chán n n
130 To have a long tongue: Nói ba hoa chích chòe
131 To have a look at sth: Nhìn v t gì
132 To have a loose tongue: Nói năng b a bãi
133 To have a maggot in one's head: Có m t ý nghĩ kỳ quái trong đ u
134 To have a mania for football: Say mê bóng đá
135 To have a mash on sb: Làm cho ai si mê
136 To have a memory like a sieve: Tính mau quên
137 To have a miraculous escape: Tr n thoát m t cách kỳ l
138 To have a miscarriage: S y thai, đ non, sinh thi u tháng
139 To have a monkey on one's back: Nghi n thu c phi n
140 To have a motion: Đi tiêu
Đi u nguy hi m suýt n a b m c ph i,
141 To have a narrow squeak: nhưng may mà thoát kh i
142 To have a nasal voice: Nói gi ng mũi
143 To have a nasty spill: B té m t cái đau
144 To have a natural wave in one's hair: Có tóc d n (quăn) t nhiên
145 To have a near touch: Thoát hi m
146 To have a nibble at the cake: G m bánh
147 To have a nice ear for music: Sành nghe nh c
148 To have a northern aspect: Xoay v hư ng B c
149 To have a pain in the head: Đau đ u
150 To have a pash for sb: Say mê ai
151 To have a pass degree: Thi đ u h ng th
152 To have a passage at arms with sb: Cãi nhau, gây l n, đ u kh u v i ngư i nào
153 To have a passion for doing sth: Ham mê làm vi c gì
154 To have a period: Đ n kỳ có kinh
155 To have a person's guts: (Tht c) Ghét cay ghét đ ng ngư i nào
156 To have a poor head for figures: R td v s h c
157 To have a pull of beer: U ng m t h p bia
158 To have a quaver in one's voice: Nói v i m t gi ng run run
159 To have a quick bang: Giao h p nhanh
160 To have a quick slash: Đi ti u
161 To have a quiet think: Suy nghĩ, nghĩ ng i
162 To have a ready wit: Lanh trí
163 To have a reputation for courage: N i ti ng can đ m
Qua m t đêm thao th c không ng đư c,
164 To have a restless night: th c su t đêm
165 To have a rinse of beer: U ng m t h p bia
166 To have a roll on the grass: (Ng a) Lăn trên c
167 To have a rorty time: Đư c hư ng th i gian vui thú
168 To have a roving eye: M t nhìn láo liên, nhìn ngang nhìn ng a
169 To have a rumpus with sb: Gây l n, cãi l n v i ngư i nào
170 To have a run in the country: Đi du ngo n v vùng quê
171 To have a scrap: Đánh nhau, u đ
172 To have a sensation of discomfort: C m giác th y khó ch u
173 To have a shave: C o râu
174 To have a short memory: Kém trí nh , mau quên
175 To have a shot at the goal: Sút, đá (bóng) vào gôn, cú sút vào gôn
176 To have a shot at: Làm th cái gì
177 To have a shy doing sth: Th làm vi c gì
178 To have a silver tongue: Có tài ăn nói (hùng h n)
179 To have a sing-song round the camp fire: Quây qu n ca hát bên l a tr i
180 To have a slate loose: Hơi điên, khùng khùng, gàn d
181 To have a sleepless night: Th c su t đêm, th c tr ng đêm
182 To have a slide on the ice: Đi trư t băng
183 To have a smack at sb: Đá ngư i nào
184 To have a smattering of Germany: S hi u bi t sơ sài ti ng Đ c
185 To have a smooth tongue: Có l i l hòa nhã
186 To have a sneaking sympathy for sb: Có c m tình kín đáo v i ngư i nào
187 To have a sore throat: Đau cu ng h ng
188 To have a spanking brain: Đ u óc thông minh b c nh t
189 To have a spite against sb: Oán h n ngư i nào, có ác c m v i ngư i nào
190 To have a steady seat: Ng i v ng
191 To have a stiff neck: Có t t v o c
192 To have a stranglehold on sb: Tóm h ng, n m c ngư i nào
193 To have a strong constitution: Th ch t m nh m
194 To have a strong grasp: S n m ch t, s hi u bi t tư ng t n
195 To have a strong grip: N m ch t, n m m nh
196 To have a such at one's pipe: Hút ng đi u
197 To have a suck at a sweet: Mút k o
198 To have a sufficiency: S ng trong c nh sung túc
199 To have a swollen face: Có m t sưng lên
200 To have barely enough time to catch the train: Có v a đ th i gian đ đón k p xe l a
201 To have bats in one's belfry: Gàn, d hơi
202 To have been done brown: B l ag t
203 To have breakfast, to eat one's breakfast: Ăn sáng
204 To have buried a relative: Đã m t m t ngư i thân

Ch có m t chút hy v ng mong manh
205 To have but a poor chance of success: đ thành công
206 To have but a tincture of science: Bi t sơ v khoa h c
207 To have capabilities: Có nhi u năng l c ti m tàng
208 To have capacity to act: Có đ tư cách đ hành đ ng
209 To have carnal knowledge of sb: Ăn n m v i ai
210 To have cause for dissatisfaction: Có lý do đ t s b t bình
211 To have circles round the eyes: M t có qu ng, m t thâm qu ng
212 To have clean hands in the matter: Không dính líu vào v n đ
213 To have cognizance of sth: Hi u bi t v đi u gì
214 To have commerce with sb: Có giao thi p v i ai
215 To have compassion on sb: Thương h i ngư i nào
216 To have dealings with sb: Giao thi p v i ngư i nào
217 To have designs on against sb: Có mưu đ ám h i ai
218 To have difficulty in breathing: Khó th
219 To have done with half-measures: X trí kém qu quy t, bi n pháp n a v i
220 To have doubts about sb's manhood: Nghi ng v lòng dũng c m c a ai
221 To have ear-ache: Nh c tai
222 To have empty pockets: Túi không ti n
223 To have enough of everything: M i th có đ dùng
224 To have enough of sb: Chán ng y ai
225 To have entire disposal of an estate: Đư c tr n quy n s d ng 1 b t đ ng s n tùy ý
Đ t t c đ đ c trong tình tr ng l n x n,
226 To have everything at sixes and sevens: không có th t
227 To have extraordinary ability: Có tài năng phi thư ng
228 To have eyes at the back of one's heart: Có m t r t tinh vi
229 To have eyes like a hawk: M t s c như m t di u hâu
230 To have faith in sb: Tin, tín nhi m ngư i nào
231 To have far-reaching influence: Có th l c l n
232 To have firm flesh: (Ngư i) Th t r n ch c
233 To have fits of giddiness: Choáng váng xây x m m t mày
234 To have fits of oppression: B ng p hơi, ng t hơi, t c th
235 To have forty winks: Ng m t gi c ng n, thiu thiu ng
236 To have free (full) scope to act: Đư c hành đ ng (hoàn toàn) t do
237 To have free adit: Đi vào thong th
238 To have free admission to a theatre: Đư c vô r p hát kh i tr ti n
239 To have full discretion to act: Đư c t do, toàn quy n hành đ ng
240 To have good lungs: Có b ph i t t, gi ng nói to
241 To have good mind to: R t mu n
242 To have good night: Ng ngon
243 To have half a mind to do sth: Mi n cư ng làm gì
244 To have heart trouble, stomach trouble: đau tim, đau bao t
245 To have inclination for sth: S thích v cái gì
246 To have it in for sb: B c mình vì ai
247 To have it on the tip of one's tongue: S p s a bu t mi ng nói đi u y ra
248 To have it out with sb: Gi i quy t (m t cu c tranh lu n) v i ngư i nào
249 To have it out: Nói cho ra l , nói cho sáng t
250 To have kind of a remorse: Có cái gì đ i khái đ như là h i h n
251 To have kittens: (Tht c) Lo âu, cu ng quít
252 To have legs like match-sticks: Chân như que diêm, như ng s y
253 To have leisure: Có thì gi r nh, r i vi c
254 To have long sight: Vi n th
255 To have loose bowels: Đi tiêu ch y
256 To have lost one's sight: Đui, mù
257 To have lost one's tongue: Không th nói ra l i, không phát bi u ý ki n
258 To have many calls on one's time: Đòi h i th i gian
259 To have many irons in the fire: Có nhi u vi c làm trong m t lúc
260 To have measles: B lên s i
261 To have mercy on sb: Thương h i ngư i nào
262 To have money to the fore: Có ti n s n
263 To have much experience: Có nhi u kinh nghi m
264 To have muscle: Có s c m nh, th l c
265 To have mutton stewed for supper: Cho h m th t c u ăn t i
266 To have neither chick nor child: Không có con
267 To have neither house nor home: Không nhà không c a
Trơ tr i m t mình, không b n bè,
268 To have neither kith nor kin: không bà con thân thu c
269 To have news from sb: Nh n đư c tin c a ngư i nào
270 To have no acknowledgment of one's letter: Không báo có nh n thư
271 To have no ballast: Không ch c ch n
272 To have no concern in an affair: Không có l i gì trong m t vi c nào
273 To have no concern with sth: Không có liên quan đ n vi c gì
274 To have no conscience: Vô lương tâm
275 To have no energy: Thi u ngh l c
276 To have no feelings: Vô tình, vô c m, l nh lùng
277 To have no intention to..: Không có ý gì đ .
278 To have no notion of: Không có ý ni m v .
279 To have no option but to..: Không th nào làm gì hơn là.
280 To have no quarrel against sb: Không có c gì đ phàn nàn ai
281 To have no regular profession: Không có ngh chuyên môn
282 To have no society with sb: Không giao thi p v i ngư i nào
283 To have no strength: B ki t s c
284 To have no taste: Không có v
285 To have no truck with: T ch i không liên l c, dính d p t i, ko c u xét
286 To have noises in the ears: ù tai
287 To have not enough back-bone: Không có đ ngh l c, nhu như c
288 To have not the vaguest notion of something: Không bi t m t tí gì v cái gì
289 To have nothing but one's name and sword: Có ti ng mà không có mi ng
290 To have nothing on: Tr n tru ng
291 To have nothing to eat: Không có gì ăn c
292 To have nothing to line one's stomach with: Không có gì đ ăn c
293 To have on a coat: M c m t cái áo
To have one foot in the grave,
294 to be on the brink of the grave Th p thò mi ng l , g n k mi ng l
295 To have one foot in the grave: G n đ t xa tr i
296 To have one's car overhauled: Đưa xe đi đ i tu
297 To have one's day: Đã t ng có th i làm ăn phát đ t
298 To have one's due reward: Đư c ph n thư ng x ng đáng
U ng m t tách cà phê (nh ) ho c
299 To have one's elevenses: ăn m t b a ăn nh mư i m t gi
300 To have one's eyes glued to: M t c dán vào (cái gì)
301 To have one's first taste of gunpowder: Ra tr n l n đ u
302 To have one's first taste of war: L n đ u tiên n m mùi chi n tranh
303 To have one's fling: Ham chơi, mê m i vui chơi
304 To have one's hair cut: Đi h t tóc
305 To have one's hair singed: Làm cháy tóc
306 To have one's hair trimed: T a tóc
307 To have one's hand free: R nh tay không lo l ng gì
308 To have one's heart in one's mouth: Ho ng s
309 To have one's heart set on: Đ tâm vào
310 To have one's heart unloaded: Làm cho khuây kh a n i lòng
311 to have one's knees under someone's mahogany: cùng ăn v i ai
312 To have one's nose in sth: Đ c cái gì chăm chú
313 To have one's own way: Làm theo ý mình
314 To have one's place in the sun: Có đ a v
315 To have one's pockets full of money: Túi đ y ti n
316 To have one's quiver full: Có nhi u con, đông con, gia đình đông
317 To have one's say: Phát bi u ý ki n
318 To have one's will: Đ t đư c ý mu n c a mình
319 To have only a foggy idea of sth: Ch hi u, bi t m p m v chuy n gì
320 to have opposite views: có nh ng ý ki n đ i l p nhau
321 to have other views for: có nh ng d ki n khác đ i v i
322 To have pains in one's inside: Đau bao t , ru t
323 To have passed one's zenith: Đã qua th i kỳ oanh li t nh t, th nh vư ng nh t
324 To have perilousness to climb a high cliff: Dám li u mình leo lên m t vách đá cheo leo
325 To have pins and needles in one's legs: Có c m giác như ki n bò chân
326 To have plan up one's sleeve: Chu n b m t k ho ch
327 To have plenty of beef: Có s c m nh, th l c
328 To have plenty of courage: Đ y can đ m
329 To have plenty of drive: (Ngư i) Có ngh l c, cương quy t
330 To have plenty of gumption: Đa mưu túc trí
331 To have pleny of time: Có nhi u thì gi
332 To have pots of money: R t giàu, có nhi u ti n
333 To have power in hand: N m quy n hành
334 To have practical control of: N m quy n ki m soát trên th c t
335 To have quick (ready) tongue: Ném mi ng
336 To have quicksilver in one's veins: R t ho t bát
337 To have reached the age of understanding: Đ n tu i bi t suy xét
338 To have reached the end of life: G n ch t, lâm chung
339 To have recourse to sth: Nh đ n vi c gì
340 To have recourse to strong action: Dùng đ n th đo n áp b c
341 To have repair to a place: Năng t i m t nơi nào
342 To have respect for sb: Tôn kính, kính tr ng ngư i nào
343 To have respect to sth: có quan h đ n vi c gì
344 To have round shoulders: Lưng khòm, lưng tôm
345 To have sb by the throat: Bóp ch t c ai
346 To have sb cold: N m trong tay s ph n c a ai
347 To have sb do sth: B o, sai ngư i nào làm vi c gì
348 To have sb in one pocket: X mũi ai, có nh hư ng đ i v i ai
349 To have sb in to dinner: M i ngư i nào đ n ăn cơm
350 To have sb in tow: Dìu d t, trông nom ai; ki m soát ai
351 To have sb on a string: X dây vào mũi ai
352 To have sb on the hip: Th ng th hơn ngư i nào
353 To have sb on toast: (Lóng) Hoàn toàn đ nh đo t s ph n ai
354 To have sb on: G t, l a ph nh ngư i nào
355 To have sb over a barrel: Đ y ai vào đư ng cùng
356 To have sb secure: Gi ai m t nơi ch c ch n
Có ngư i nào dư i quy n l c c a mình,
357 To have sb within one's grasp: trong tay mình
358 To have scrape: Kéo lê chân
359 To have scruples about doing sth: Ng n ng i làm vi c gì
360 To have several goes at the high jump: C g ng nh y cao nhi u l n
To have several languages at one's command; Bi t thông th o nhi u th ti ng,
361 to have a command of several languages: tinh thông nhi u ngôn ng
362 To have sex: Giao h p
363 To have sharp ears: Thính tai
364 To have solid grounds for supposing: Có cơ s v ng ch c đ cho r ng
365 To have some time free: Có chút thì gi r nh
366 To have some whiff: Hút vài hơi
367 to have someone at vantage: chi m ưu th so v i ai, th ng th ai
368 to have something in view: d ki n m t vi c gì
369 To have speech with sb: Nói chuy n v i ngư i nào
370 To have stacks of work: Có nhi u vi c
371 To have sth at heart: Quan tâm l m t i vi c gì
372 To have sth at one's finger's ends: Quá quen thu c v i
373 To have sth before one's eyes: Có v t gì trư c m t
374 To have sth down on one's notebook: Ghi chép cái gì vào s tay
375 To have sth in detestation: Ghét, g m, không ưa v t gì
376 To have sth in one's genes: Đư c di truy n
377 To have sth in prospect: Hy v ng v vi c gì
378 To have sth lying by: Có v t gì đ dành
379 To have sth on good authority: Bi t đư c vi c gì theo ngu n tin đích xác
380 To have sth on the brain: Luôn luôn nghĩ đ n m t đi u gì ám nh
381 To have success within one's grasp: N m ch c s thành công
382 To have taste in music: Có khi u v âm nh c
383 To have tea with sb: U ng trà v i ngư i nào
384 To have ten years' service: Làm vi c đư c mư i năm
385 To have the (free) run of the house: Đư c t do đi kh p nhà
386 To have the advantage: Th ng th
387 To have the bellyache: Đau b ng
388 To have the best of the running: G n t i đích, t i m c
389 To have the collywobbles: Sôi b ng
390 To have the conscience to do (say) sth: Có gan (dám) làm (nói) cái gì
391 To have the courage to do sth: Có can đ m làm vi c gì
392 To have the edge on sb: th thu n l i hơn ai
TO SEE
1 To see double: Nhìn v t gì thành hai
2 To see everything in rose-colour: L c quan, nhìn m i v t b ng màu h ng
3 To see eye to eye with sb: Đ ng ý v i ai
4 To see red: B ng b ng n i gi n
5 To see sb in the distance: Nhìn th y ngư i nào đ ng xa
6 To see sb off (at the station): Đưa ngư i nào (ra t n ga)
7 To see sb safely through: Giúp đ ngư i nào đ n cùng
8 To see service: Ph c v (quân đ i)
9 To see stars: Tá h a tam tinh
10 To see sth again: Xem l i v t gì
11 To see sth at a distance: Th y v t gì t xa
12 To see sth done: Giám sát s thi hành cái gì
13 To see sth in a dream: Chiêm bao th y vi c (v t) gì
14 To see sth with the unaided eye: Nhìn v t gì b ng m t tr n (ko c n kính hi n vi)
15 To see the back of: T ng c cho khu t
Tìm hi u kh năng tài chính c a ai
16 To see the colour of sb's money: (có đ s c tr ti n không)
17 To see the elephant; to get a look at the elephant: Đi thăm nh ng kỳ quan c a thành ph
18 To see the humorous side of a situation: Nhìn khía c nh khôi hài c a tình th
19 To see the lions of a place: Đi xem nh ng kỳ quan c a m t nơi nào
20 To see the miss of sb in the room: Th y thi u ai trong phòng
21 To see the mote in sb's eye: L i ngư i thì sáng, l i mình thì t i
Th y nh ng khuôn m t quen thu c phát chán
22 To see the same tired old faces at every party: trong m i b a ti c
23 To see the sights of the town: Đi xem nh ng c nh c a m t thành ph
24 To see the war through: Tham chi n đ n cùng
25 To see things in their right perspective: Nhìn s v t theo đúng b i c nh c a nó
26 To see things through a mist?: Nhìn m i v t l m
27 To see to one's business: Chăm lo công vi c c a mình
28 To see to the children: Trông nom tr con
To see whether the houses are fit for Đ xem nh ng căn nhà có thích h p cho nơi cư
29 human habitation: trú c a con ngư i không
30 To see, speak clearly: Trông th y, nói rõ ràng
TO TAKE
1 To take a ballot: Quy t đ nh b ng b phi u
2 To take a bath: Đi t m
3 To take a bear by the teeth: Li u lĩnh vô ích; hy sinh vô nghĩa
4 To take a bee-line for sth: Đi th ng t i v t gì
5 To take a bend: Qu o (xe)
6 To take a boat, a car in tow: Kéo, dòng tàu, xe
7 To take a book back to sb: Đem cu n sách tr l i cho ngư i nào
8 To take a bribe (bribes): Nh n h i l
9 To take a car's number: L y s xe
10 To take a cast of sth: Đúc v t gì
11 To take a census of the population: Ki m tra dân s
12 To take a chair: Ng i xu ng
13 To take a chance: Đánh li u, m o hi m
14 To take a circuitous road: Đi vòng quanh
15 To take a corner at full speed: Quanh góc th t l
16 To take a couple of xeroxes of the contract: Ch p hai b n sao h p đ ng
17 To take a dim view of sth: Bi quan v cái gì
18 To take a dislike to sb: Ghét, không ưa, có ác c m v i ngư i nào
19 To take a drop: U ng chút rư u
20 To take a false step: Bư c tr t, th t sách
21 To take a fancy to sb/sth: Thích, khoái ai/cái gì
22 To take a fetch: Ráng, g ng s c
23 To take a few steps: Đi vài bư c
24 To take a firm hold of sth: N m ch c v t gì
25 To take a firm stand: Đ ng m t cách v ng vàng
26 To take a flying leap over sth: Nh y v t qua v t gì
27 To take a flying shot bird: B n chim đang bay
28 To take a fortress by storm: t đánh, chi m l y m t đ n lũy
29 To take a gander of sth: Nhìn vào cái gì
30 To take a girl about: Đi chơi, đi d o (thư ng thư ng) v i m t cô gái
31 To take a good half: L y h n phân n a
32 To take a great interest in: R t quan tâm
33 To take a hand at cards: Đánh m t ván bài
34 To take a header: Té đ u xu ng trư c
35 To take a holiday: Ngh l
36 To take a horse off grass: Không th ng a đ ng c n a
37 To take a jump: Nh y
38 To take a knock: B cú s c
39 To take a leaf out of sb's book: Noi gương ngư i nào
40 To take a leap in the dark: Li u, m o hi m; h/đ ng mù quáng, ko suy nghĩ
41 To take a liking (for) to: B t đ u thích.
42 To take a lively interest in sth: Hăng say v i vi c gì
43 To take a load off one's mind: Trút s ch nh ng n i bu n phi n
44 To take a long drag on one's cigarette: Rít m t hơi thu c lá
45 To take a machine to pieces: Tháo, m m t cái máy ra t ng b ph n
46 To take a mean advantage of sb: L i d ng ngư i nào m t cách hèn h
47 To take a muster of the troops: Duy t binh
48 To take a note of an address: Ghi m t đ a ch
49 To take a passage from a book: Trích m t đo n văn trong m t quy n sách
50 To take a peek at what was hidden in the cupboard Li c nhanh cái gì đã đư c gi u trong t chén
51 To take a permission for granted: Coi như đã đư c phép
52 To take a person into one's confidence: Tâm s v i ai
53 To take a pew: Ng i xu ng
54 To take a photograph of sb: Ch p hình ngư i nào
55 To take a piece of news straight away to sb: Đem m t tin s t d o ngay cho ngư i nào
56 To take a ply: T o đư c m t thói quen
57 To take a pull at one's pipe: Kéo m t hơi ng đi u, hút m t hơi ng đi u
58 To take a quick nap after lunch: Ng trưa m t chút sau khi ăn (trưa)
59 To take a responsibility on one's shoulders: Gánh, ch u trách nhi m
60 To take a rest from work: Ngh làm vi c
61 To take a rest: Ngh
62 To take a ring off one's finger: C i, tháo chi c nh n (đeo ngón tay) ra
63 To take a rise out of sb: Làm cho ngư i nào gi n d
64 To take a risk: Làm li u
65 To take a road: Lên đư ng, b t đ u m t cu c hành trình
66 To take a roseate view of things: L c quan, yêu đ i
67 To take a seat: Ng i xu ng
68 To take a short siesta: Ng trưa, ngh trưa
69 To take a sight on sth: Nh m v t gì
70 To take a smell at sth: Đánh hơi, b t hơi v t gì
71 To take a sniff at a rose: Ng i m t cái bông h ng
72 To take a spring: Nh y
73 To take a step back, forward: Lui m t bư c, t i m t bư c
74 To take a step: Đi m t bư c
75 To take a story at a due discount: Nghe câu chuy n có tr hao đúng m c
76 To take a swig at a bottle of beer: Tu m t hơi c n chai bia
77 To take a swipe at the ball: Đánh bóng h t s c m nh
78 To take a toss: Té ng a; th t b i
79 To take a true aim, to take accurate aim: Nh m ngay, nh m trúng; nh m đích (đ b n)
80 To take a turn for the better: Chi u hư ng t t hơn
81 To take a turn for the worse: Chi u hư ng x u đi
82 To take a turn in the garden: Đi d o m t vòng trong vư n
83 To take a walk as an appetizer: Đi d o trư c khi ăn cho th y thèm ăn, mu n ăn
84 To take a walk, a journey: Đi d o, đi du l ch
85 To take a wife: L y v , cư i v
86 To take accurate aim: Nh m đúng
87 To take advantage of sth: L i d ng đi u gì
88 To take after sb: Gi ng ngư i nào
89 To take aim: Nh m đ b n
90 To take all the responsibility: Nh n h t trách nhi m
91 To take amiss: Bu n b c, m t lòng, ph t ý
92 To take an action part in the revolutionary movement Tham gia ho t đ ng phong trào cách m ng
93 To take an affidavit: Nh n m t b n khai có tuyên th
94 To take an airing: Đi d o mát, h ng gió
95 To take an empty pride in sth: L y làm t cao, t đ i hão v chuy n gì
96 To take an examination: Đi thi, d thi
97 To take an example nearer home..: L y m t t d g n đây, k o c n ph i tìm đâu xa
H c m t khóa đ c bi t v văn b ng C nhân
98 To take an honour course: hay Cao h c
99 To take an interest in: Quan tâm đ n, thích thú v
100 To take an opportunity: Th a d p, th a cơ h i, n m l y cơ h i
To take an option on all the future works of Mua trư c t t c tác ph m s p xu t b n
101 an author c a m t tác gi
102 To take an unconscionable time over doing sth: B thì gi vô lý đ làm vi c gì
103 To take an X-ray of sb's hand: Ch p X quang bàn tay c a ai
104 To take away a knife from a child: Gi t l y con dao trong tay đ a bé
105 To take back one's word: L y l i l i h a, không gi l i h a
106 To take bend at speed: Qu o h t t c đ
107 To take breath: L y hơi l i, ngh đ l y s c
108 To take by storm: T n công ào t và chi m đo t
109 To take by the beard: Xông vào, lăn x vào
110 To take care not to: C gi đ ng.
111 To take care of one's health: Gi gìn s c kh e
112 To take charge: Ch u trách nhi m
113 To take children to the zoo: Đem tr đi vư n thú
114 To take colour with sb: Đ ng h n v phe ai
115 To take command of: N m quy n ch huy
Trao đ i ý ki n, thương ngh ,
116 To take counsel (together): h i ý th o lu n (v i nhau)
Suy nghĩ m t đêm; nh t d sinh bá k ;
117 To take counsel of one's pillow: bu i t i nghĩ sai bu i mai nghĩ đúng
118 To take counsel with: Tham kh o ý ki n v i ai
119 To take defensive measures: Có nh ng bi n pháp phòng th
120 To take delight in: Thích thú v , khoái v
121 To take dinner without grace: Ăn n m v i nhau trư c khi cư i
122 To take down a machine: Tháo m t cái máy ra
123 To take down a picture: L y m t b c tranh xu ng
124 To take down sb's name and address: Ghi, biên tên và đ a ch c a ngư i nào
125 To take down, to fold (up) one's umbrella: X p dù l i
126 To take drastic measures: Dùng nh ng bi n pháp quy t li t
127 To take driving lessons: T p lái xe
128 To take effect: Có hi u l c;(thu c) công hi u
129 To take exception to sth: Ph n đ i vi c gì, ch ng vi c gì
130 To take for granted: Cho là t t nhiên
131 To take form: Thành hình
132 To take freedom with sb: Quá su ng sã v i ai
133 To take French leave: Chu n êm, đi êm; làm lén (vi c gì)
134 To take French leave: Tr n, chu n, l n đi
135 To take fright: S hãi, ho ng s

Gi m b t giá tr c a v t gì,
136 To take from the value of sth, from the merit of sb: công lao c a ngư i nào
137 To take goods on board: Đem hàng hóa lên tàu
138 To take great care: Săn sóc h t s c
139 To take great pains: Ch u khó khăn l m
140 To take half of sth: L y phân n a v t gì
141 To take heed to do sth: Chú ý, c n th n làm vi c gì
142 To take heed: Đ phòng, lưu ý, chú ý
143 To take hold of one's ideas: Hi u đư c tư tư ng c a mình
144 To take hold of sb: N m, gi ngư i nào
145 To take holy orders, to take orders: Đư c th phong ch c thánh (ch c 1, ch c 2, ..)
146 To take in (a supply of) water: L y nư c ng t lên tàu (đi bi n)
Cu n bu m l i cho nh ,
147 To take in a reef: (bóng) ti n m t cách th n tr ng
Thu nh n (cho nương náu) m t tr t n n,
148 To take in a refugee, an orphan: m t ngư i m côi
149 To take in a sail: Cu n bu m
150 To take in coal for the winter: Tr than dùng cho mùa đông
151 To take industrial action: T ch c đình công
152 To take kindly to one's duties: B t tay làm nhi m v m t cách d dàng
153 To take land on lease: Thuê, mư n m t mi ng đ t
154 To take leave of sb: Cáo bi t ngư i nào
155 To take lesson in: H c môn h c gì
Có c ch su ng sã, s sàng,
156 To take liberties with sb: c t nh v i ai (v i m t ph n )
157 To take lodgings: Thuê phòng nhà riêng
158 To take long views: Bi t nhìn xa trông r ng
159 To take medicine: U ng thu c
160 To take mincemeat of sb: H ai trong cu c tranh lu n
161 To take Monday off.: Ngh ngày th hai
C n quan tâm hơn n a v ,
162 To take more pride in: c n th n tr ng hơn v
163 To take no count of what people say: Không đ ý gì đ n l i ngư i ta nói
164 To take note of sth: Đ ý, chú ý đ n vi c gì, ghi lòng vi c gì
165 To take notes: Ghi chú
166 To take notice of sth: Chú ý, đ ý đ n, nh n th y vi c gì


2473
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản