NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Chia sẻ: cuongbeo12345

Tài liệu học tiếng anh tham khảo về các cấu trúc tiếng anh thông dụng dành cho những bạn yêu thích và đam mê học tiếng anh. Với tài liệu bổ ích này vốn kiến thức tiếng anh của bạn sẽ ngày càng được trao dồi và nâng cao hơn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

 

 1. NGÂN HÀNG CÁC C U TRÚC TI NG ANH THÔNG D NG TO BE 1 To be a bad fit: Không v a 2 To be a bear for punishment: Ch u đ ng đư c s hành h 3 To be a believer in ghosts: K tin ma qu 4 To be a believer in sth: Ngư i tin vi c gì 5 To be a bit cracky: [ (thông t c) gàn, d hơi] (Ngư i) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng To be a bit groggy about the legs, to feel groggy Đi không v ng, đi ch p ch ng 6 ['gr gi] {ch nh cho ng (vì m i d y, vì thi u ng ...)} 7 To be a burden to sb: Là m t gánh n ng cho ngư i nào 8 To be a church-goer: Ngư i năng đi nhà th , năng đi xem l 9 To be a comfort to sb: Là ngu n an i c a ngư i nào 10 To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k] Sành v đ c {[,k ni's :]:ngư i thành th o} 11 To be a cup too low: Chán n n, n n lòng 12 To be a dab (hand) at sth{[dæb](lóng)tay c /th o} Hi u rõ, gi i, thông th o vi c gì 13 To be a dead ringer for sb: (Lóng) Gi ng như đúc 14 To be a demon for work: Làm vi c hăng hái S ng ích k (ích k , không mu n ai dùng cái mà 15 To be a dog in the manger: mình không c n đ n) 16 To be a drug on the market: (Hàng hóa) Là m t món hàng trên th trư ng 17 To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Đư c ngư i nào yêu m n 18 To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es s th t b i] Th t b i to 19 To be a fiend at football: K tài ba v bóng đá 20 To be a fluent speaker: Ăn nói ho t bát, lưu loát 21 To be a foe to sth: Ngh ch v i đi u gì 22 To be a frequent caller at sb's house: Năng t i lui nhà ngư i nào To be a gentleman of leisure; 23 to lead a gentleman's life: S ng nh huê l i h ng năm 24 To be a good judge of wine: Bi t rành v rư u, gi i n m rư u 25 To be a good puller (Ng a) kéo gi i, kh e 26 To be a good walker: Đi (b ) gi i 27 To be a good whip: Đánh xe ng a gi i 28 To be a good, bad writer: Vi t ch t t, x u 29 To be a hiding place to nothing: Ch ng có cơ may nào đ thành công 30 To be a law unto oneself: Làm theo đư ng l i c a mình, b t ch p lu t l 31 To be a lump of selfishness: Đ i ích k {[l mp] (n) c c, t ng, mi ng} 32 To be a man in irons: Con ngư i tù t i (b khóa tay, b xi ng xích)
 2. To be a mere machine: {[mi ] (adj) ch là} 33 {merely ['mi li] (adv) ch , ơn thu n} (Ngư i) Ch là m t cái máy 34 To be a mess trong tình tr ng b i r i 35 To be a mirror of the time Là t m gương c a th i đ i 36 To be a novice in, at sth chưa th o, chưa quen vi c gì 37 to be a pendant to...['pend nt](n) là v t đ i x ng c a.. {v t gi ng/ i x ng} 38 To be a poor situation: trong hoàn c nh nghèo nàn To be a retarder of progress: Nhân t làm ch m s ti n b 39 [ri'ta:d ] (n) { ch t làm ch m/ kìm hãm/ c ch } Gi i v toán h c 40 To be a shark at maths: [∫ :k] (n) {cá m p; k l a o;(lóng)tay c ,tay chi n} 41 To be a sheet in the wind (Bóng) Ngà ngà say 42 To be a shingle short: Hơi điên, khùng khùng 43 To be a slave to custom: [sleiv] (n) Nô l t p t c [ngư i nô l ( en & bóng)] 44 To be a spy on sb's conduct: Theo dõi hành đ ng c a ai Quá t m , câu n v nh ng chuy n không đâu {(+ for) ngư i quá kh t khe (v m t cái gì) 45 To be a stickler over trifles: ['stikl ] (n) (M (thông t c) ngư i kiên trì (≈ sticker)} To be a swine to sb [swain](n) {con l n;(thông t c) 46 ngư i (v t) áng ghét/ghê t m} Chơi x u, chơi x ngư i nào 47 To be a tax on sb: Là m t gánh n ng cho ngư i nào 48 To be a terror to...: Làm m t m i kinh hãi đ i v i.. To be a testimony to sth: {['testim ni](n) s / l i ch ng nh n, l i khai 49 in testimony of: làm ch ng cho} Làm ch ng cho chuy n gì To be a thrall to one's passions: [θr :l] (n) ngư i nô l ( en & bóng) 50 (v) b t làm nô l /l thu c/ph c tùng Nô l cho s đam mê 51 To be a tight fit V a như in 52 To be a total abstainer (from alcohol) Kiêng rư u hoàn toàn 53 To be a tower of strength to sb: Là ngư i có đ s c đ b o v ai 54 To be a transmitter of (sth): (Ngư i) Truy n m t b nh gì 55 To be abashed: B i r i, ho ng h t 56 To be abhorrent to sb: B ai ghê t m, b ai ghét cay ghét đ ng To be abhorrent to, from sth: [ b'h r nt] (adj) (Vi c) Không h p, trái ngư c, 57 (+ from) trái/mâu thu n v i, không h p v i tương ph n v i vi c khác 58 To be able to do sth: Bi t, có th làm vi c gì To be able to react to nuances of meaning Có kh năng nh y c m v i các s c thái 59 ['nju: :ns] (n) s c thái c a ý nghĩa To be ablush with shame 60 {[ 'bl ∫] (adj & adv) th n m t} Đ m t vì x u h
 3. B ai căm ghét To be abominated by sb {ghê t m; ghét cay ghét ng 61 [ 'b mineit] (v) (thông t c) không ưa, ghét m t} 62 To be about sth: Đang b n đi u gì 63 To be about to (do): S p s a làm gì? 64 To be above (all) suspicion Không nghi ng chút nào c 65 To be under suspicion B nghi ng làm đi u sai trái 66 To be abreast with, (of) the times: Theo k p, ti n hóa,h p v i phong trào đang th i 67 To be absolutely right: Đúng hoàn toàn 68 To be absolutely wrong: Hoàn toàn sai l m, hoàn toàn trái 69 To be absorbed in new thought/the study of sth Mi t mài trong tư tư ng m i/nghiên c u cái gì 70 To be acclaimed Emperor/King Đư c tôn làm Hoàng Đ 71 To be accommodated in the hotel: Tr khách s n 72 To be accomplice in a crime [ 'k mplis; 'k mplis](n) D vào t i tòng ph m{k tòng ph m/ ng loã} 73 To be accountable for a sum of money: Thi u, m c n m t s ti n 74 To be accountable for one's action: Gi i thích v hành đ ng c a mình 75 To be accountable to sb: Ch u trách nhi m trư c ai 76 To be accused of plagiarism: B k t t i ăn c p văn 77 To be acquainted with facts of the case: Hi u rõ v n đ 78 To be acquainted with sb: Quen thu c v i, quen bi t 79 To be acquitted one's crime: [ 'kwit] Đư c tha b ng, tuyên b tr ng án Ghi n/nghi n rư u, rư u chè bê tha { ngư i nghi n (ma túy, rư u...): a heroin addict; 80 To be addicted to drink: ['ædikt] (n) ngư i say mê cái gì: a chess addict} 81 To be admitted to the Academy: Đư c nh n vào Hàn lâm vi n 82 To be admitted to the exhibition gratis: Đư c cho vào xem tri n lãm mi n phí 83 To be adroit in: [ 'dr it] (adj) Khéo léo v 84 To be adverse to a policy: Trái ngư c v i m t chính sách 85 To be affected by fever: B m c b nh s t rét 86 To be affected in one's manners: Đi u b quá 87 To be affected to a service: Đư c b nhi m m t công vi c gì 88 To be affected with a disease: B b nh 89 To be affianced to sb: [ 'fai ns] (v) ính/h a hôn Đã h a hôn v i ai 90 To be afflicted by a piece of news: Bu n r u vì m t tin 91 To be afield: ngoài đ ng, ngoài m t tr n 92 To be afloat: N i trên m t nư c 93 To be after sth: Theo đu i cái gì 94 To be against: Ch ng l i 95 To be agog for sth: Đang ch đ i vi c gì 96 To be agreeable to sth: B ng lòng vi c gì
 4. 97 To be agreeable to the taste: H p v i s thích, kh u v 98 To be ahead: vào th thu n l i 99 To be akin to sth: Gi ng v t gì; có liên quan, quan h v i vi c gì 100 To be alarmed at sth: S hãi, lo s chuy n gì 101 To be alive to one's interests: : Chú ý đ n quy n l i c a mình 102 To be alive to the importance of : Nh n rõ s quan tr ng c a. 103 To be all abroad: : Hoàn toàn l m l n 104 To be all ears: : L ng nghe 105 To be all eyes: : Nhìn ch m ch m 106 To be all in a fluster: : Hoàn toàn b i r i 107 To be all in a tumble: : L n x n, h n lo n 108 To be all legs: : Cao lêu nghêu 109 To be all mixed up: : B i r i vô cùng 110 To be all of a dither, to have the dithers: : Run, run l p c p 111 To be all of a dither: : B i r i, r i lo n, không bi t đ nh th nào 112 To be all of a glow: : Đ m t, th n 113 To be all of a tremble, all in a tremble : Run, run l p c p 114 To be all the same to: : Không có gì khác đ i v i 115 To be all the world to: : Là t t c (là cái quý nh t) 116 To be all tongue: : Nói luôn mi ng 117 To be always after a petticoat: : Luôn luôn theo gái To be always harping on the same string 118 (on the same note): : Nói đi nói l i mãi m t câu chuy n 119 To be always merry and bright: : Lúc nào cũng vui v 120 To be always on the move: : Luôn luôn di đ ng 121 To be always ready for a row: : Hay gây chuy n đánh nhau 122 To be always to the fore in a fight: : Thư ng chi n đ u luôn, ho t đ ng không ng ng 123 To be always willing to oblige: : Luôn luôn s n lòng giúp đ 124 To be ambitious to do sth: : Khao khát làm vi c gì 125 To be ambushed: : B ph c kích 126 To be an abominator of sth: : Ghét vi c gì 127 To be an early waker: : Ngư i (thư ng thư ng) th c d y s m 128 To be an encumbrance to sb: : Tr thành gánh n ng (cho ai) 129 To be an excessive drinker: : U ng quá đ 130 To be an improvement on sb: : Vư t quá, hơn ngư i nào, giá tr hơn ngư i nào 131 To be an integral part of sth: : H p thành nh t th v i, dính v i, li n v i v t gì 132 To be an occasion of great festivity: : Là d p h i hè vui v 133 To be an oldster: : Già r i
 5. 134 To be an onlooker at a football match: : Xem m t tr n đá bóng 135 To be an umpire at a match: : Làm tr ng tài cho m t tr n đ u (th thao) 136 To be anticipative of sth: : Trông vào vi c gì, đang ch vi c gì 137 To be anxious for sth: : Khao khát, ao ư c v t gì 138 To be applicable to sth: : H p v i cái gì 139 To be appreciative of music: : Bi t, thích âm nh c 140 To be apprehensive for sb: : Lo s cho ai 141 To be apprehensive of danger: : S nguy hi m 142 To be apprised of a fact: : Đư c báo trư c m t vi c gì 143 To be apt for sth: : Gi i, có tài v vi c gì 144 To be as bright as a button: : R t thông minh, nhanh trí khôn 145 To be as brittle as glass: : Giòn như th y tinh 146 To be as drunk as a fish: : Say bí t 147 To be as happy as a king, (as a bird on the tree) : Sung sư ng như tiên 148 To be as hungry as a wolf: : R t đói 149 To be as mute as a fish: : Câm như h n 150 To be as slippery as an eel: : Lươn l o như lươn, không tin c y đư c 151 To be as slippery as an eel: : Trơn như lươn, trơn tu t 152 To be at a loss for money: : H t ti n, túng ti n 153 To be at a loss what to do, what to say: : B i r i không bi t nên làm gì, nên nói gì 154 To be at a loss: : B lúng túng, b i r i 155 To be at a nonplus: : B i r i, lúng túng 156 To be at an end; to come to an end: : Hoàn thành, k t li u, k t thúc 157 To be at bat: : Gi vai trò quan tr ng 158 To be at cross-purposes: : Hi u l m 159 To be at dinner: : Đang ăn cơm 160 To be at enmity with sb.: : Thù đ ch v i ai 161 To be at fault: : M t hơi m t con m i 162 To be at feud with sb: : C u đ ch v i ngư i nào 163 To be at grass: : (Súc v t) ngoài đ ng c 164 To be at grips with the enemy: : V t l n v i đ ch th 165 To be at handgrips with sb: : Đánh nhau v i ngư i nào 166 To be at issue on a question: : Đang th o lu n v m t v n đ 167 To be at its height: : Lên đ n đ nh cao nh t 168 To be at large: : Đư c t do 169 To be at loggerheads with sb: : Gây l n, b t hòa, b t đ ng ý ki n v i ngư i nào 170 To be at odds with sb: : Gây s v i ai
 6. Không đ ng ý v i ngư i nào, 171 To be at odds with sb: : b t hòa v i ngư i nào 172 To be at one with sb: : Đ ng ý v i ngư i nào 173 To be at one's best: : vào th i đi m thu n l i nh t 174 To be at one's lowest ebb: : (Cu c s ng) Đang tr i qua th i kỳ đen t i nh t 175 To be at play: : Đang chơi 176 To be at puberty: : Đ n tu i d y thì Hoàn toàn tuân l nh ai, ch u s sai khi n, 177 To be at sb's beck and call: : ngoan ngoãn ph c tùng ai 178 To be at sb's elbow: : Đ ng bên c nh ngư i nào 179 To be at sb's heels: : Theo bén gót ai 180 To be at sb's service: : S n sàng giúp đ ai 181 To be at stake: B lâm nguy, đang b đe d a 182 To be at stand: Không ti n lên đư c, lúng túng 183 To be at strife (with): Xung đ t (v i) 184 To be at the back of sb: Đ ng sau lưng ngư i nào, ng h ngư i nào 185 To be at the end of one's resources: H t cách, vô phương Đ n ch ki t s c, không ch u đ ng n i n a; 186 To be at the end of one's tether: h t phương 187 To be at the front: T i m t tr n 188 To be at the helm: C m lái, qu n lý 189 To be at the last shift: Cùng đư ng 190 To be at the pain of doing sth: Ch u khó nh c làm cái gì 191 To be at the top of the tree: Lên t i đ a v cao nh t c a ngh nghi p 192 To be at the top the of the form: Đ ng đ u trong l p h c 193 To be at the wheel: Lái xe 194 To be at the zenith of glory: Lên đ n t t đ nh c a danh v ng 195 to be at variance with someone: xích mích (mâu thu n) v i ai 196 To be at work: Đang làm vi c 197 To be athirst for sth: Khát khao cái gì 198 To be attached to: K t nghĩa v i 199 To be attacked by a disease: B b nh 200 To be attacked from ambush: B ph c kích 201 To be attacked: B t n công 202 To be averse to (from) sth: G m, ghét, không thích v t (vi c) gì 203 To be awake to one's own interests: Chú ý đ n quy n l i c a mình Đoán trư c, bi t trư c vi c gì s x y ra 204 To be aware of sth a long way off: khá lâu trư c đó 205 To be aware of sth: Bi t vi c gì, ý th c đư c vi c gì
 7. 206 To be awkward with one's hands: Đôi tay ngư ng ngùng, lúng túng 207 To be badly off: Nghèo xơ xác 208 To be balled up: B i r i, lúng túng (trong khi đ ng lên nói) 209 To be bankrupt in (of) intelligence: Không có, thi u thông minh 210 To be bathed in perspiration: M hôi ư t như t m 211 To be beaten out and out: B đánh b i hoàn toàn 212 To be beautifully gowned: Ăn m c đ p 213 To be beforehand with the world: S n sàng ti n b c 214 To be beforehand with: Làm trư c, đi u gì 215 To be behind prison bars: B giam, tù 216 To be behindhand in one's circumstances: Túng thi u, thi u ti n 217 To be behindhand with his payment: Ch m tr trong vi c thanh toán(n ) 218 To be beholden to sb: Mang ơn ngư i nào 219 To be beneath contempt: Không đáng đ cho ngư i ta khinh 220 To be bent on quarrelling: Hay sinh s 221 To be bent on: Nh t quy t, quy t tâm 222 To be bent with age: Còng lưng vì già 223 To be bereaved of one's parents: B cư p m t đi cha m 224 To be bereft of speech: M t kh năng nói 225 To be beside oneself with joy: M ng phát điên lên 226 To be besieged with questions: B ch t v n d n d p 227 To be betrayed to the enemy: B ph n đem n p cho đ ch 228 To be better off: Sung túc hơn, khá hơn Lâm vào c nh trên đe dư i búa, 229 To be between the devil and the deep sea: lâm vào c nh b t c, ti n thoái lư ng nan 230 To be bewildered by the crowd and traffic: Ngơ ngác trư c đám đông và xe c 231 To be beyond one's ken: Vư t kh i s hi u bi t 232 To be bitten with a desire to do sth: Khao khát làm vi c gì 233 To be bitten with: Say mê, ham mê (cái gì) 234 To be blackmailed: B làm ti n, b t ng ti n 235 To be blessed with good health.: Đư c may m n có s c kh e 236 To be bolshie about sth: Ngoan c v vi c gì 237 To be bored to death: Chán mu n ch t, chán quá s c 238 To be born blind: Sinh ra thì đã mù 239 To be born of the purple: Là dòng dõi vương gi 240 To be born on the wrong side of the blanket: Đ hoang 241 To be born under a lucky star: Sinh ra dư i m t ngôi sao t t (may m n) 242 To be born under an unclucky star: Sinh ra đ i dư i m t ngôi sao x u
 8. 243 To be bound apprentice to a tailor: H c ngh may nhà ngư i th may 244 To be bowled over: Ngã ng a 245 To be bred (to be) a doctor: Đư c nuôi ăn h c đ tr thành bác sĩ 246 To be brilliant at: Gi i, xu t s c v 247 To be brought before the court: B đưa ra trư c tòa án 248 To be brought to an early grave: Ch t non, ch t y u 249 To be brought to bed: Sinh đ 250 To be brought up in the spirit of duty: Đư c giáo d c theo tinh th n trách nhi m 251 To be brown off: (Tht c) Chán 252 To be buffeted by the crowd: B đám đông đ y t i 253 To be bumptious: Làm oai, làm cao, t ph 254 To be bunged up: B ngh t mũi 255 To be burdened with debts: N ch t ch ng 256 To be buried in thoughts: Chìm đ m trong suy nghĩ 257 To be burning to do sth: Nóng lòng làm gì 258 To be burnt alive: B thiêu s ng 259 To be burried with militairy honours: An táng theo nghi th c quân đ i 260 To be bursting to do sth: Hăng hái đ làm cái gì To be bursting with a secret; 261 to be bursting to tell a secret Nóng lòng mu n nói đi u bí m t 262 To be bursting with delight: Sư ng điên lên, vui phát điên 263 To be bursting with pride: Tràn đ y s kiêu hãnh 264 To be bushwhacked: B ph c kích 265 To be busy as a bee: B n r n lu bù 266 To be called away: B g i ra ngoài 267 To be called to the bar: Đư c nh n vào lu t sư đoàn 268 To be called up for the active service: B g i nh p ngũ 269 To be called up: B g i nh p ngũ 270 To be capacitated to do sth: Có tư cách làm vi c gì 271 To be careful to do sth: Chú ý làm vi c gì 272 To be carried away by that bad news: B m t bình t nh vì tin bu n 273 To be cast away on the desert island: B trôi d t vào đ o hoang 274 To be cast away: (Tàu) B đ m, chìm 275 To be cast down: Chán n n, th t v ng 276 To be caught by the police: B lính c nh sát b t 277 To be caught in a machine: M c trong máy 278 To be caught in a noose: B m cb y 279 To be caught in a snare: (Ngư i) B m c mưu
 9. 280 To be caught in a snare: (Th ..) B m c b y 281 To be caught in the net: M c lư i, m c b y 282 To be caught with chaff: B l a b p m t cách d dàng 283 To be caught with one's hand in the till: B b t qu tang, b b t t i tr n 284 To be cautioned by a judge: B quan tòa khuy n cáo 285 To be cautious in doing sth: Làm vi c gì c n th n, đ n đo 286 To be censored: B ki m duy t, b c m 287 To be chippy: Hay g t g ng, hay qu u, hay cáu 288 To be chucked (at an examination): B đánh h ng(trong m t cu c thi) (Ngư i đàn bà sau khi sinh) Ch u l gi i c ; (c p v ch ng m i cư i) d l mi sa l n đ u tiên sau 289 To be churched: khi làm l hôn ph i 290 To be clamorous for sth: La hét đòi cái gì 291 To be clear about sth: Tin ch c vi c gì 292 To be clever at drawing: Có khi u v h i h a 293 To be close behind sb: Theo sát ngư i nào 294 To be close with one's money: Dè x n đ ng ti n 295 To be closeted with sb: Đóng kín c a phòng nói chuy n v i ngư i nào 296 To be cognizant of sth: Bi t rõ v cái gì 297 To be cold with sb: T v lãnh đ m v i ngư i nào 298 To be comfortable: (Ngư i b nh) Th y d ch u trong mình 299 To be comfortably off: Phong lưu, sung túc 300 To be commissioned to do sth: Đư c y nhi m làm vi c gì 301 To be compacted of..: K t h p l i b ng 302 To be compelled to do sth: B b t bu c làm vi c gì 303 To be concerned about sb: Lo l ng, lo ng i cho ngư i nào 304 To be condemned to the stake: B thiêu 305 To be confident of the future: Tin ch c tưương lai 306 To be confidential (with sb): Nói chuy n riêng, giãi bày tâm s (v i ngư i nào) 307 To be confined (for space): ch t h p 308 To be confined to barracks: B gi l i trong tr i 309 To be confined: (Đàn bà) Trong th i gian lâm b n 310 To be confronted with (by) a difficulty: Đ ng trư c m t s khó khăn 311 To be connected with a family: K t thông gia, k t thân v i m t gia đình nào Có giao thi p v i ngư i nào, có liên quan, 312 To be connected with sb, sth: liên h đ n vi c gì 313 To be conscious of sth: ý th c rõ đi u gì Làm cho m i ngư i đ ý 314 To be conspicuous (in a crowd..): đ n mình ( m t đám đông .
 10. 315 To be consumed with hunger: B cơn đói dày vò, làm cho ti u t y 316 To be consumed with jealousy: Ti u t y vì ghen tuông 317 To be contaminated by bad companions: B b n x u làm hư h ng 318 To be content to do sth: B ng lòng làm vi c gì 319 To be continued in our next: S đăng ti p s (báo) sau 320 To be convicted of felony: B k t án tr ng t i 321 To be convulsed (to shake, to rock) with laughter Cư i th t ru t, cư i v b ng 322 To be convulsed with laughter: Cư i ng t, cư i ng nghiêng 323 To be convulsed with pain: B co gi t vì đau đ n 324 To be cool towards sb: Lãnh đ m v i ngư i nào 325 To be correspondent to (with) sth: X ng v i, h p v i, v t gì 326 To be couched on the ground: N m dài dư i đ t 327 To be counted as a member: Đư c k trong s nh ng h i viên B đánh ngã, b đo ván (không d y n i sau khi 328 To be counted out: tr ng tài đ m t i mư i) 329 To be cramped for room: B ép, b d n ch t không đ ch ch a 330 To be crazy (over, about) sb: Say mê ngư i nào 331 To be cross with sb: Cáu v i ai 332 To be crowned with glory: Đư c hư ng vinh quang 333 To be cut out for sth: Có thiên tư, có khi u v vi c gì 334 To be dainty: Khó tính 335 To be dark-complexioned: Có nư c da ngăm ngăm 336 To be dead against sth: K ch li t ph n đ i vi c gì 337 To be dead keen on sb: Say đ m ai 338 To be dead-set on doing sth: Kiên quy t làm vi c gì 339 To be debarred from voting in the eletion: Tư c quy n b u c 340 To be declared guilty of murder: B lên án sát nhân 341 To be deeply in debt: N ng p đ u 342 To be defective in sth: Thi u v t gì, có tỳ v t nơi nào 343 To be deferential to sb: Kính tr ng ngư i nào 344 To be deliberate in speech: Ăn nói th n tr ng; 345 To be delivered of a poem: Sáng tác m t bài thơ 346 To be delivered of: (Đen, bóng) Đ ra, cho ra đ i 347 To be demented, to become demented: Điên, lo n trí 348 To be dependent on sb: D a vào ai 349 To be deranged: (Ngư i) Lo n trí, lo n óc 350 To be derelict (in one's duty): (Ngư i) Lãng quên b n ph n c a mình 351 To be derived, (from): Phát sinh t
 11. 352 To be desirous of sth, of doing sth: Mu n, khao khát v t gì, mu n làm vi c gì 353 To be destined for a place: Đi, s p s a đi đ n m t nơi nào 354 To be destined for some purpose: Đ dành riêng cho m t m c đích nào đó 355 To be different from: Khác v i 356 To be dight with (in) diamond: Trang s c b ng kim cương 357 To be disabled: (Máy, tàu) H t ch y đư c 358 • To be disappointed in love: Th t v ng vì tình, th t tình 359 To be discomfited by questions: B b i r i vì các câu h i 360 To be discontented with one's job: B t mãn v i công vi c c a mình 361 To be disinclined to: Không mu n. 362 To be disloyal to one's country: Không trung thành v i t qu c 363 To be dismissed from the service: B đu i kh i s 364 To be displaced by..: (Ch m t đ o quân) Đư c thay th (lính) 365 To be displeased at (with)sth: Không hài lòng v cái gì, b c mình v cái gì 366 To be disrespectful to sb: Vô l v i ngư i nào 367 To be dissatisfied with (at)sth: Không hài lòng đi u gì 368 To be distinctly superior: Là k b trên rõ ràng 369 To be divorced from reality: Ly d v i th c t i 370 To be dotty on one's legs: Chân đ ng không v ng, l o đ o 371 To be double the length of sth: Dài b ng hai v t gì 372 To be doubtful of sth: Không ch c vi c gì 373 To be down in (at) heath: S c kh e gi m sút 374 To be down in the mouth: Chán n n, th t v ng 375 To be drafted into the army: B g i nh p ngũ 376 To be dressed in black, in silk: M c đ đen, đ hàng l a 377 To be dressed in green: M c qu n áo màu l c 378 To be dressed up to the nines (to the knocker): Di n k ng 379 To be driven ashore: B trôi gi t vào b 380 To be drowned in sleep: Chìm đ m trong gi c ng 381 To be drowned: Ch t đu i 382 To be due to: Do, t i 383 To be dull of mind: Đ nđ n 384 To be dull of sight, of hearing: M t y u, tai n ng(không thính) 385 To be dying for sth: Mu n, thèm mu n cái gì m t cách cùng c c 386 To be eager in the pursuit of science: Tha thi t theo đu i con đư ng khoa h c 387 To be eager to do sth: Khao khát làm vi c gì 388 To be easily offended: D gi n, hay gi n 389 To be eaten up with pride: B tính kiêu ng o dày vò
 12. 390 To be economical with sth: Ti t ki m v t gì 391 To be elastic: N y lên M ng quýnh lên, l y làm hân hoan, 392 To be elated with joy: l y làm hãnh di n 393 To be elbowed into a corner: B b ra, b lo i ra 394 To be eleven: Mư i m t tu i 395 To be eliminated in the first heat: B lo i vòng đ u 396 To be embarrassed by lack of money.: Lúng túng vì thi u ti n 397 To be embarrassed for money: B m c n , thi u n 398 To be employed in doing sth: B n làm vi c gì 399 To be empowered to..: Đư c tr n quy n đ . 400 To be enamoured of (with) sth: Say mê cái gì 401 To be enamoured of sb: Ph i lòng ai, b ai quy n rũ 402 To be encumbered with a large family: B lúng túng vì gánh n ng gia đình 403 To be endued with many virtues: Đư c phú cho nhi u đ c tính 404 To be engaged in politics, business: Ho t đ ng chính tr , kinh doanh 405 To be engaged upon a novel: Đang b n vi t m t cu n ti u thuy t 406 To be enraged at (by) sb's stupidity: Gi n điên lên vì s ngu xu n c a ngư i nào 407 To be enraptured with sth: Ng n ngư i trư c vi c gì 408 To be ensnarled in a plot: B dính líu vào m t âm mưu 409 To be entangled in the meshes of political intrigue Vư ng vào m ng lư i âm mưu chính tr Say đ m trư c, 410 To be enthralled by a woman's beauty: b mê ho c b i s c đ p c a m t ngư i đàn bà 411 To be enthralled by an exciting story: B say mê b i câu truy n h p d n 412 To be entirely at sb's service: S n sàng giúp đ ngư i nào 413 To be entitled to a seat on a committee or a board Có quy n gi m t gh trong m t y ban nào 414 To be entitled to do sth: Đư c phép, có quy n làm vi c gì 415 To be envious of sb's succcess: Ganh t v s thành công c a ngư i nào 416 To be enwrapped in slumber: Đang mơ màng trong gi c đi p 417 To be enwrapped: Đang tr m ngâm Làm n i, làm tròn m t b n ph n, 418 To be equal to a task: ngang t m v i b n ph n 419 To be equal to doing sth: Đ s c làm vi c gì 420 To be equal to one's responsibility: Ngang t m v i trách nhi m c a mình 421 To be equal to the occasion: Có đ kh năng đ i phó v i tình hình 422 To be estopped from doing sth: B ngăn c n không cho làm vi c gì 423 To be euchred: Lúng túng, b lâm vào ngõ bí, đư ng cùng 424 To be expectant of sth: Ch đ i vi c gì 425 To be expected: Có th x y ra
 13. 426 To be expecting a baby: Có thai 427 To be expert in, at sth: Thông th o vi c gì 428 To be expressly forbidden: B nghiêm c m 429 To be extremely welcome: Đư c ti p ân c n, ni m n 430 To be faced with a difficulty: Đương đ u v i khó khăn 431 To be fagged out: Ki t s c, m t d c, m t l m 432 To be faint with hunger: M t l vì đói 433 To be faithful in the performance of one's duties: Nhi t tình khi thi hành b n ph n 434 To be familiar with sth: Quen bi t v t gì, quen dùng v t gì, gi i môn gì 435 To be famished: Đói ch t đư c 436 To be far from all friends: Không giao thi p v i ai 437 To be far gone with child: Có mang s p đ n tháng đ 438 To be fastidious: Khó tính 439 To be favoured by circumstances: Thu n gió, xuôi gió, thu n c nh, thu n ti n 440 To be feel sleepy: Bu n ng 441 To be filled with amazement: H t s c ng c nhiên 442 To be filled with astonishment: Đ y s ng c nhiên 443 To be filled with concern: Vô cùng lo l ng 444 To be firm fleshed: Da th t r n ch c 445 To be five meters in depth: Sâu năm thư c 446 To be five years old: Đư c năm tu i, lên năm 447 To be flayed alive: B l t da s ng 448 To be fleeced by dishonest men: B l a g t b i nh ng tên b t lương 449 To be flooded with light: Tràn ng p ánh sáng 450 To be flush with sth: B ng, ngang m t v i v t gì 451 To be flush: Có nhi u ti n, ti n đ y túi 452 To be fond of bottle: Thích nh u 453 To be fond of good fare: Thích ti c tùng 454 To be fond of music: Thích âm nh c 455 To be fond of study: Thích nghiên c u Thích r m r , 456 To be fond of the limelight: thích ngư i ta bi t công vi c mình làm 457 To be fond of travel: Thích đi du l ch 458 To be fooled into doing sth: B g t làm vi c gì 459 To be for: Đ ng v phía ai, ng h ai 460 To be forced to do sth: B t bu c làm cái gì To be forced to the inescapable conclusion Bu c đi đ n k t lu n không th tránh đư c 461 that he is a liar r ng nó là k nói d i 462 To be forewarned is to be forearmed: Đư c báo trư c là đã chu n b trư c
 14. 463 To be forgetful of one's duties: Quên b n ph n 464 To be fortunate: G p v n may 465 To be forward in one's work: S t s ng v i công vi c c a mình 466 To be foully murdered: B gi t m t cách tàn ác 467 To be found guilty of blackmail: B bu c t i t ng ti n 468 To be found guilty of espionage: B k t t i làm gián đi p 469 To be found wanting: B ch ng t thi u tư cách ko có kh năng(làm gì) 470 To be free in one's favours: T do luy n ái 471 To be free to confess: T ý thú nh n 472 To be free with one's money: R t r ng rãi; không đ ý đ n ti n b c 473 To be friendly with sb: Thân m t v i ngư i nào 474 To be frightened of doing sth: S làm vi c gì 475 To be frightened to death: S ch t đư c 476 To be frozen to the marrow: L nh bu t xương 477 To be frugal of one's time: Ti t ki m thì gi 478 To be full of beans: Hăng hái sôi n i 479 To be full of business: R t b n vi c 480 To be full of cares: Đ y n i lo l ng, lo âu 481 To be full of conceit: R t t cao, t đ i 482 To be full of hope: Đ y hy v ng, tràn tr hy v ng 483 To be full of idle fancies: Toàn là tư tư ng hão huy n 484 To be full of joy: H n h , vui m ng 485 To be full of life: Linh ho t, sinh khí d i dào, đ y sinh l c 486 To be full of mettle: Đ y nhu khí 487 To be full of oneself: T ph , t mãn 488 To be full of years: Nhi u tu i, có tu i 489 To be fully satisfied: Th a mãn hoàn toàn 490 To be furtive in one's movements: Có hành đ ng nham hi m (v i ngư i nào) 491 To be fussy: Thích nh ng x , r i rít 492 To be game: Có ngh l c, gan d 493 To be gammy for anything: có ngh l c làm b t c cái gì 494 To be gasping for liberty: Khao khát t do 495 To be generous with one's money: R ng rãi v chuy n ti n nong 496 To be getting chronic: Thành thói quen 497 To be gibbeted in the press: B bêu r u trên báo 498 To be ginned down by a fallen tree: B cây đ đè 499 To be given over to evil courses: Có ph m h nh x u 500 To be given over to gambling: Đam mê c b c
 15. 501 To be glad to hear sth: Sung sư ng khi nghe đư c chuy n gì 502 To be glowing with health: Đ h ng hào 503 To be going on for: G n t i, x p x 504 To be going: Đang ch y 505 To be gone on sb: Yêu, say mê, ph i lòng ngư i nào 506 To be good at dancing: Nh y gi i, khiêu vũ gi i 507 To be good at games: Gi i v nh ng cu c chơi v th thao 508 To be good at housekeeping: T gia n i tr gi i(gi i công vi c nhà) 509 To be good at numbers: Gi i v s h c 510 To be good at repartee: Đ i đáp lanh l i (M t l i đánh c u b ng v t g Anh) 511 To be good safe catch: B t c u r t gi i 512 To be goody-goody: Gi đ o đ c, (cô gái) làm ra v đ o đ c 513 To be governed by the opinions of others: B nh ng ý ki n ngư i khác chi ph i 514 To be gracious to sb: Ân c n v i ngư i nào, l đ v i ngư i nào 515 To be grateful to sb for sth, for having done sth: Bi t ơn ngư i nào đã làm vi c gì 516 To be gravelled: Lúng túng, không th đáp l i đư c 517 To be great at tennis: Gi i v qu n v t 518 To be great with sb: Làm b n thân thi t v i ngư i nào 519 To be greedy: Tham ăn 520 To be greeted with applause: Đư c chào đón v i tràng pháo tay 521 To be grieved to see sth: Nhìn th y vi c gì mà c m th y xót xa 522 To be guarded in one's speech: Th n tr ng l i nói 523 To be guarded in what you say!: Hãy c n th n trong l i ăn ti ng nói! 524 To be guilty of a crime: Ph m m t tr ng t i 525 To be guilty of forgery: Ph m t i gi m o 526 To be gunning for sb: Tìm cơ h i đ t n công ai 527 To be hard pressed: B đu i g p 528 To be had: B g t, b m c l a 529 To be hail-fellow (well-met) with everyone: Đ i đãi hoàn toàn thân m t v i t t c m i ngư i 530 To be hale and hearty: Còn tráng ki n 531 To be hand in (and) glove with: R t thân v i, c ng tác v i 532 To be handicapped by ill health: G p c n tr vì s c kh e không t t 533 To be hanged for a pirate: B x gi o vì t i ăn cư p 534 To be hard of hearing: N ng tai 535 To be hard on (upon)sb: Kh c nghi t v i ai 536 To be hard to solve: Khó mà gi i quy t (M ) Lâm vào hoàn c nh khó khăn, 537 To be hard up against it; to have it hard: ph i va ch m v i nh ng khó khăn
 16. 538 To be hard up for: B t c không tìm đâu ra (cái gì) 539 To be hard up: C n túi, h t ti n 540 To be haunted by memories: B ám nh b i k ni m 541 To be hazy about sth: Bi t, nh l i vi c gì l m , không rõ, ko ch c 542 To be heart-broken: Đau lòng, đau kh 543 To be heavily taxed: B đánh thu n ng 1.Khó c m cương (ng a); 544 To be heavy on (in) hand: 2.Khó làm vui, khó làm cho khuây kh a(ngư i) 545 To be heavy with sleep: Bu n ng quá ch ng 546 To be held in an abhorrence by sb: B ngư i nào đó ghét cay ghét đ ng 547 To be held in captivity: B giam gi 548 To be held in derision by all: Làm trò cư i cho thiên h 549 To be hellishly treated: B đ i x tàn t 550 To be hep to sb's trick: Bi t rõ trò l a b p c a ai 551 To be hissed off the stage: B huýt sáo đu i xu ng sân kh u 552 To be hit by a bullet: B trúng đ n 553 To be hitched up: (úc) Đã có v 554 To be hoarse: B khan ti ng 555 To be hooked by a passing car: B m t chi c xe ch y ngang qua qu t, móc ph i 556 To be hopeful of success: Hy v ng vào s thành công 557 To be hopelessly in love: Yêu thưương m t cách tuy t v ng 558 To be horrid to sb: Hung d , ác nghi t v i ngư i nào 559 To be hot on the track of sb: Đu i ri t theo, đu i ri t ngư i nào 560 To be hot: Đ ng đ c 561 To be hounded out of the town: B đu i ra kh i thành ph 562 To be hugely successful: Thành công m t cách m mãn 563 To be hungry for fame: Khao khát danh v ng 564 To be hungry for sth: Khao khát đi u gì 565 To be in (secret) communication with the enemy: tư thông v i quân đ ch 566 To be in (to get into) a flap: Lo s ph p ph ng 567 To be in a (blue) funk: S xanh m t, khi p đ m 568 To be in a (dead) faint, to fall down in a faint: B t t nh nhân s 569 To be in a (dead)faint: Ch t gi c, b t t nh nhân s 570 To be in a clutter: M t tr t t 571 To be in a fever of: B n ch n 572 To be in a fever: B s t, b nóng l nh 573 To be in a fine pickle: G p c nh ng khó khăn 574 To be in a fix: vào m t c nh ng lúng túng
 17. 575 To be in a flutter: B ir i 576 To be in a fog: Không hi u gì, hoàn toàn mù t t 577 To be in a fret: Cáu k nh 578 To be in a fuddled state: B r i trí vì say rư u 579 To be in a fume: Lúc gi n 580 To be in a good temper: Có khí s c vui v (B nh nhân) Lâm vào m t tình tr ng tuy t 581 To be in a hopeless state: v ng, không hy v ng c u vãn đư c 582 To be in a huff: T c gi n 583 To be in a hypnotic trance: trong tình tr ng b thôi miên 584 To be in a maze: trong tình tr ng r i r m 585 To be in a mess: trong tình tr ng b i r i, lúng túng 586 To be in a mix: Tư tư ng l n x n, đ u óc b i r i 587 To be in a muck of a sweat: Đ , ch y m hôi h t 588 To be in a muddle: (Đ v t) L n x n, không có th t 589 To be in a nice glow: C m th y trong ngư i d ch u 590 To be in a paddy (in one of one's paddies): N i gi n 591 To be in a position of victory: vào th th ng 592 To be in a puzzle: trong m t tình tr ng khó x 593 To be in a quagmire: G p tình c nh khó khăn 594 To be in a quandary: trong tình th nghi ng 595 To be in a rage: Gi n d , n i gi n 596 To be in a sad case: trong hoàn c nh đáng bu n 597 To be in a sad plight: trong hoàn c nh bu n 598 To be in a state of mortal anxiety: Lo s ch t đi đư c 599 To be in a state of nerves: B c b i, khó ch u 600 To be in a sweat of fear: S toát m hôi 601 To be in a tangle: B l c đư ng, l c l i 602 To be in a tantrum: Đang b c b i, chưa nguôi gi n, chưa h t gi n 603 To be in a terrible state of disorder: trong tình tr ng h t s c b a bãi, vô tr t t 604 To be in a thundering rage: Gi n d 605 To be in a ticklish situation: vào m t tình th khó khăn, khó x 606 To be in a tight box: trong m t tình tr ng b t c, nguy ng p 607 To be in a wax: N i gi n, phát gi n; t c gi n 608 To be in a wrong box: Lâm vào c nh khó x 609 To be in abeyance: B t m đình ch 610 To be in accord with sth: Tán thành vi c gì 611 To be in active employment, to be on the active list Đang làm vi c
 18. 612 To be in agreement with sb: Đ ng ý v i ai 613 To be in ambush: Ph c s n 614 To be in an awful bate: Gi n điên lên 615 To be in an ecstasy of joy: Sư ng ng t đi 616 To be in an excellent humour: trong tình tr ng s ng khoái 617 To be in an expansive mood after a few drinks: Tr nên c i m sau vài ly rư u 618 To be in an interesting condition: Có mang, có thai 619 To be in an offside position: v trí vi t v 620 To be in apple-pie order: Hoàn toàn có tr t t 621 To be in besetment with rivers on every side: Sông bao b c kh p nơi 622 To be in bud: M c m m non, n y ch i 623 To be in cahoot(s) with sb: Đ ng mưu, thông đ ng, c u k t v i ngư i nào 624 To be in cash: Có ti n 625 To be in chafe: Phát cáu, n i gi n 626 To be in charge with an important misson: Đư c giao nhi m v quan tr ng 627 To be in charge: Ch u trách nhi m 628 To be in clink: N m trong khám 629 To be in comfortable circumstances: Tư gia sung túc, đ y đ 630 To be in command of a troop: Ch huy m t đ i quân 631 To be in commission: Đư c trang b đ y đ 632 To be in communication with sb: Liên l c thông tin v i 633 To be in concord with..: H pv i 634 To be in confinement: B giam c m, b qu n thúc 635 To be in conflict with sb: Xung đ t, b t hòa v i ngư i nào 636 To be in connivance with sb: Âm mưu, đ ng lõa v i ngư i nào 637 To be in contact with sb: Giao thi p, ti p xúc v i ngư i nào 638 To be in control: Đang ki m soát, đang đi u hành To be in correspondence, Thư t v i ngư i nào, 639 have correspondence with sb: liên l c b ng thư t v i ngư i nào 640 To be in danger: Lâm nguy, g p n n, ng n n 641 To be in debt: Thi u n ti n 642 To be in deep water: Lâm vào c nh ho n n n 643 To be in despair: Chán n n, th t v ng 644 To be in direct communication with: Liên l c tr c ti p v i 645 To be in direct contradiction: Hoàn toàn mâu thu n 646 To be in disagreement with sb: Không đ ng ý v i ngư i nào 647 To be in disfavour with sb: B ngư i nào ghét 648 To be in doubt: Nghi ng , hoài nghi
 19. 649 To be in drink (under the influence of drink): Say rư u 650 To be in evidence: Rõ r t, hi n nhiên 651 To be in fear of sb (of sth): S hãi ngư i nào, cái gì 652 To be in fine, (in good) fettle: (Ng a) Kh e m nh, (máy) đang ch y t t 653 To be in flesh: Béo phì 654 To be in focus: Đ t vào tâm đi m 655 To be in for trouble: Lâm vào tình c nh khó khăn 656 To be in for: Dính vào, vào(tình tr ng) 657 To be in force: (Đ o lu t..) Có hi u l c, hi n hành 658 To be in form, out of form: Sung s c, không sung s c 659 To be in front of the church: trư c m t, đ i di n v i nhà th 660 To be in full bearing: Đang sinh l i 661 To be in full feather: (Ngư i) Ăn m c di n; có ti n 662 To be in full rig: M c đ i l ph c (m c đ l n) 663 To be in gaol: B tù 664 To be in good health: M nh kh e 665 To be in good odour with sb: Có c m tình v i ai, giao h o v i ai 666 To be in good spirits: Vui v ; khí s c vui v 667 To be in good, bad odour: Có ti ng t t, ti ng x u 668 To be in good, bad repute: Có ti ng t t, x u 669 To be in great form: R t ph n kh i 670 To be in great want: R t nghèo nàn, kh n kh 671 To be in harmony with: Hòa thu n v i, hòa h p v i 672 To be in high feather: Khi s c, tính tình vui v ph n kh i 673 To be in high mood: H ng chí 674 To be in high spirit: Cao h ng, ph n kh i 675 To be in hot water: Lúng túng, lâm vào tình c nh khó khăn 676 To be in irons: (H i) B tung bu m Đang m c n n, đang lâm nguy, đang g p h n; 677 To be in jeopardy: (danh d ) b thương t n;(công vi c) suy vi 678 To be in juxtaposition: k nhau 679 To be in keeping with sth: H p v i đi u gì Ph i tùy thu c ngư i khác, 680 To be in leading-strings: ch u s ch đ o như m t đ a bé 681 To be in league with: Liên minh v i 682 To be in line with: Đ ng ý v i, tán thành, ng h 683 To be in liquor; to be the worse for liquor: Say rư u 684 To be in love with sb: Yêu, mê ngư i nào; ph i lòng ngư i nào 685 To be in love with: Say mê ai, đang yêu
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản