NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn Lập Trình Pascal

Chia sẻ: manofthetime

Câu hỏi: Pascal là một phần mềm chạy trên môi trường? A. HĐH Windows và HĐH MS_Dos B. Hệ điều hành Dos C. Hệ điều hành Windows D. Không cần HĐH nào Câu hỏi: Một chương trình Pascal gồm có 3 phần: Phần tiêu đề - Phần khai báo - Phần thân chương trình. Phần nào là phần bắt buộc phải có đối với mọi chương trình của Pascal?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản