NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

Chia sẻ: taoxanh1

Tham khảo tài liệu 'ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

12.Trong Dreamweaver, panel nào cho phép ta h y b ho c l p l i nh ng thao tác trong tài li u hi n
hành.
a. History
b. Launcher
c. Property Inspector
d. Code inspector
13.Các thao tác nào dùng ñ h y b nh ng thao tác ñã th c hi n trong tài li u hi n hành.
a. Ctrl + Z
b. Ctrl + Y
c. File Undo
d.Repeating entries Edit
14.Các templates trong Dreamweaver ñư c lưu v i ph n m r ng là gì?
a. css
b. dwt
c. html
d. swf
15.Sao khi t o m t table, th c hi n thao tác nào sau ñây ñ t o thêm m t hàng m i vào table.
a. ðưa con tr ñ n ô cu i cùng. Sau ñó nh n phím tab.
b. Ctrl + M
c. C 2 cách trên ñ u ñúng
16.Theo m c ñ nh, Dreamweaver hi n th table v i kho ng cách cellpadding và cell spacing là:
a. 0,0
b. 1,2
c. 2,1
d. 1,1
17.Layout cell có th t n t i bên ngoài layout table không?
a. ðúng.
b. Sai.
18.Layout table ñư c t o t ñ ng b i Dreamweaver có ñ r ng c a c a s tài li u.
a. ðúng.
b. Sai.
19.Các ô trong m t layout table l ng nhau thì b ràng bu c b i các dòng và các c t c a b ng bên
ngoài.
a. ðúng.
b. Sai.
20. . . . . . .là m t thư vi n t p h p nh ng thành ph n c a trang web, lưu tr và tái s d ng l i khi c n.
a. Template
b. Library
c. Snippets
d. css
21.. . . . . . .là m t thư vi n t p h p nh ng ño n mã mà b n có th lưu tr và tái s d ng l i khi c n.
a. Template
b. Library
c. Snippet
d. css
22 . . . . . . . .là m t thư vi n t p h p các b n thi t k ho c m t c u trúc chu n ñư c lưu tr và có th s
d ng ñư c nhi u l n, dùng ñ t o ra nhi u trang web có cùng hình th c trang trí.
a. Template
b. Library
c. Snippets
d. css
23. Dreamweaver lưu tr nh ng thông tin library item trong thư m c . . . . . . .


This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 10/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

a. Template
b. Library
c. css
d. images
24.Dreamweaver qu n lý các library trong panel nào?
a. Code
b. Snippets panel.
c. Assets panel
d. Site panel
25.Khi sao chép m t library item ñ n m t site m i thì nh ng hình nh, liên k t trong m t library item
s không ñư c sao chép.
a. ðúng.
b. Sai.
26.Ph n m r ng c a library item là:
a. swf
b. lbi
c. dwt
d. css
27.Nh ng library item có th c u thành t t t c các thành ph n n m gi a th head.
a. ðúng.
b. Sai.
28.Khi chúng ta thêm m t library item vào m t trang web, thì n i dung ñư c chèn vào s . . . . . . . ñ n
library item.
a. không tham chi u
b. tham chi u
29.ð thêm n i dung c a thư vi n vào trang web mà n i dung s không tham chi u ñ n thư vi n thì
nh n phím . . . . trong khi kéo thông tin vào trang web.
a. Alt
b. Shift
c. Ctrl
d. F1
30. Dreamweaver cho phép t o các trang web ñ ng v i nh ng ño n mã c a server script (ASP, JSP,
PHP,…) hay không?
a. Có.
b. Không.
31.Dreamweaver qu n lý các snippet trong panel nào?
a. Code
b. Snippets panel.
c. Assets panel
d. Site panel
32.Dreamweaver h tr 2 cách chèn m t snippet vào trang web là . . . . và . . . . .
a. design
b.code
c. wrap
d. block
33.M c ñ nh thì khi thêm m t library item vào trang web thì nó có tham chi u ñ n library g c hay
không?
a.Không
b. Có
34.M t ô gi nh ñư c g i là . . . . . .
a. Image.
b. Rollover image.
c. Image Placeholder.
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 11/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

35.Ki u ñ nh d ng JPG s d ng t i ña . . . . bit màu.
a. 8
b. 24
c. 48
d. 16
36.Ki u ñ nh d ng GIF s d ng t i ña . . . . bit màu.
a. 8
b. 24
c. 48
d. 16
37.Ki u ñ nh d ng PNG s d ng t i ña . . . . bit màu.
a. 8
b. 24
c. 48
d. 16
38. . . . . . là m t t p h p các frame dùng ñ ñi u khi n s hi n th c a các frame riêng l ñ t o nên
m t trang web.
a. Frames
b. Frameset
c. Trang web
39.Trong m t frameset có ít nh t là . . . . . frame.
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4
40.Dreamweaver qu n lý các frame trong panel nào?
a. Code
b. Snippets panel.
c. Assets panel
d. Frames panel
41.Vùng không gian màu xanh c a bi u tư ng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài li u . . . . . .
a. khác.
b. hi n t i.
c. ñã chu n b s n.
d. ñã b xóa b .
42.Vùng không gian màu tr ng c a bi u tư ng frameset trong Insert Bar trình bày trang tài li u . . . . . .
a. khác.
b. hi n t i.
c. ñã chu n b s n.
d. ñã b xóa b .
43.Có m y cách ñ t o m t frameset ñư c ñ nh nghĩa trư c.
a. 1
b. 3
c. 2
44.Có m y cách ñ t o m t frame trong dreamweaver .
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4
45.Ngoài cách t o m t frame ñư c ñ nh nghĩa trư c b ng cách s d ng Insert bar. Chúng ta còn có th
s d ng h p tho i . . . . .This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 12/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

a. New Document
b. New Frames d. Frames panel.
c. Frames catelory
46.T o m t frameset m i, r ng ñư c ñ nh nghĩa trư c b ng cách dùng . . . . . .
a. Insert bar
b. New Document
c. New Frames
d. Frames panel.
47.Thu c tính này quy t ñ nh frames có thanh trư t hay không có?
a. Scr
b. Margin
c. Border
d. Scroll
48.Các frame có ñơn v ñư c thi t l p theo theo th t sau.
a. Pixels, Percent, Relative.
b. Percent, Pixels, Relative.
c. Relative, Percent, Pixels.
d. Relative, Pixels, Percent.
49.Dreamweaver h tr thêm vào nh ng ñ i tư ng flash nào?
a. Flash text.
b. Flash button.
c. Flash Movie
d. M t lo i flash khác.
50.Dreamweaver h tr ch nh s a nh ng lo i flash nào?
a. Flash text.
b. Flash button.
c. Flash Movie
d. M t lo i flash khác.
51.Nh ng ñ i tư ng flash nào ñư c c p nh t d a trên nh ng khuôn m u flash có s n.
a. Flash text.
b. Flash button.
c. Flash Movie
d. M t lo i flash khác.
52.Nh ng file có ph n m r ng . . . . . ñư c t o ra b ng chương trình so n th o, thi t k flash và
chúng có th ñư c ch nh s a b t c th i gian nào trong flash.
a. swt
b. gif
c. fla
d. swf
53.Thi t l p flash theo ki u . . . . . . . .s hi n th toàn b movie.
a. Default (Show all)
b. Exact Fit
c. No border
54.Khi chèn m t ñ i tư ng flash, Dreamweaver s d ng . . . . . tag (ñ i v i ActiveX control) và . . . . .
. . tag (ñ i v i Netscape Navigator plug-in) ñ cho k t qu t t hơn trong t t c m i trình duy t web.
a. object, embed
b. embed, object
c. div, object
d. div, embed
55.Chúng ta có th chuy n ñ i b t kỳ file flash sang file có ph n m r ng .swf ?
a. ðúng
b. Sai.
56.Ch n phát bi u sai
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 13/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

a. Jump Menu không cho phép liên k t ñ n ñ a ch email.
b. Jump Menu là m t ñ i tư ng c a form.
c. Jump Menu th c ch t là ñ i tư ng List/Menu có g n kèm m t s hàm c a Javascript.
d. Khi xóa form bao quanh Jump Menu, ñ i tư ng này v n ho t ñ ng bình thư ng.
57.Tác d ng c a thu c tính Preload Images
a. Load t t c các hình lúc page load
b. Ch load m t s hình c n thi t lúc page
c. Không load b t kỳ hình nào, cho ñ n khi s ki n ñư c kích ho t
d. Làm quá trình ñ i hình khi s ki n ñư c kích ho t di n ra ch m hơn.
58.Các thành ph n cơ b n c a Table
a. Rows, Columns, Cells
b. Rows, Columns, Width.
c. Rows, Columns, Border
d. Rows, Columns, Cell spacing, Cell padding.
59.Ch n phát bi u sai
a. Ch có tr n các ô l i v i nhau v i ñi u ki n, các ô c n tr n ph i ñư c ch n và ph n di n tích
ñư c ch n t o thành m t hình ch nh t.
b. Khi ch n m t ô, ch có th ch n split cell
c. M t l n s d ng thao tác split cell ch có th chia ô ñư c ch n thành các dòng ho c c t.
d. Có th ch n cùng lúc hai thao tác merge cell và split cell
60.Có th xu t table ra m t t p tin txt
a. ðúng
b. Sai
61.Ch n phát bi u ñúng
a. Ch n nút Clear Row Heights và Clear Column Widths ñ xóa t t c các thu c tính chi u
r ng, chi u cao c a t t c các ô trong table.
b. Hình n n c a table có cơ ch strech như hình n n c a desktop.
c. Khi ñã ch n hình n n c a table, không th ch n hình n n cho các ô trong table ñó.
d. ð dày l n nh t c a border table là 10.
62.Cellspacing: s pixel gi a nh ng ô v i nhau. Cellpadding: s pixel gi a n i dung ô và ñư ng vi n
ô
a. ðúng
b. Sai
63.M c ñ nh, Cellspacing ñư c hi u ….pixel và Cellpadding ñư c hi u …. Pixel
a. 2, 1
b. 2, 2
c. 2,1
d. 1,1
64.S d ng Command Table ñ ñ nh d ng table, không th ch nh s a các thu c tính table
a. ðúng
b. Sai
65.Ch n phát bi u ñúng
a. Table ñ nh v tuy t ñ i và layer cũng ñ nh v tuy t ñ i
b. Table ñ nh v tương ñ i và layer cũng ñ nh v tương ñ i
c. Table ñ nh v tương ñ i và layer ñ nh v tuy t ñ i
d. Table ñ nh v tuy t ñ i và layer ñ nh v tương ñ i
66.Khi ch n m t layer hay ch n nhi u layer cùng lúc, các thu c tính trên thanh Properties cũng gi ng
nhau
a. ðúng
b. Sai
67.Ch n phát bi u sai
a. Có th chuy n t layer sang table và ngư c l i
b. Không th chuy n t layer sang table và ngư c l i ñ i v i các t p tin template và nh ng t p
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 14/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

tin ñư c ng d ng b i template
c. ð chuy n t layer sang table, layer ñó ph i có ít nh t là màu n n. Tương t cho table.
d. Ch có ch ñ Layout m i có th chuy n t table sang layer và ngư c l i.
68.Ch n phát bi u ñúng
a. ð có th v cùng lúc nhi u layer, nh p chu t trái vào icon Draw Layer và nh n gi phím
Control
b. ð có th v cùng lúc nhi u layer, nh p chu t trái vào icon Draw Layer và nh n gi phím
Shift
c. ð có th v cùng lúc nhi u layer, nh p chu t trái vào icon Draw Layer và nh n gi phím
Tab
d. ð có th v cùng lúc nhi u layer, nh p chu t ph i vào icon Draw Layer và nh n gi phím
Control
69.Ch n phát bi u ñúng
a. Không th chèn hình vào layer b. Không th d u các layer marker
c. Không th thay ñ i v trí nhi u layer cùng lúc
d. Không th t o layer l ng nhau, n u ch n Insert|Layer (sau khi ñã ñ t con tr vào layer khác)
mà chưa ch n thu c tính Nest when created with a layer.
70.Khi c n di chuy n nhi u layer cùng lúc, nên ch n
a. Prevent Overlap
b. View| Visual Aids| Invisible Elements
c. Overflow
d. Clip
71.Ch n giá tr không ph i c a thu c tính Visible
a. Inherit
b. Visible
c. Hidden
d. Show
72.Thu c tính Most Accurate dùng ñ …….
a. Thêm m t s pixel c n thi t ñ m b o kho ng tr ng gi a nh ng layer
b. Khi hi n th t t c trình duy t, chi u r ng các c t c a table k t qu s b ng nhau
c. Hi n th table k t qu trong lư i (grid)
d. Ngăn ch n vi c x p ch ng
73.DHTML s d ng
a. ActiveX
b. Plugin
c. Java Applet
d. Ngôn ng script
74.Playback head xác ñ nh
a. Frame ñang ho t ñ ng c a timeline
b. Timeline c a tài li u ñang ñư c hi n th trên Timeline Panel
c. V trí c a layer trong timeline
d. Kho ng th i gian cho m i chuy n d ng c a ñ i tư ng
75.Lo i t p tin hình nh nào có th t o hi u ng trong su t
a. gif
b. jpg
c. png
d. jpe
76.Lo i t p tin hình nh nào ch có th hi n th khi s d ng InternetExplorer 4.0 tr lên ho c Nestcape
4.04 tr lên
a. gif
b. jpg
c. png
d. jpe
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 15/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

77.Trong 1 rollover image, n u hai hình không cùng kích thư c, khi hi n th :
a.Hình rollover t ñ ng có kích thư c b ng kích thư c hình original.
b. Hình rollover có kích thư c riêng, hình original có kích thư c riêng
c. Hình original t ñ ng có kích thư c b ng kích thư c hình rollover.
d. T t c ñ u sai
78.……….. và ………. xác ñ nh s pixel tr ng phía trên trên, phía bên dư i và hai bên c a phim nh
ho c hình nh
a. H-space, V-space
b. Vfree-space, Hfree-space
c. left margin, top margin
d. margin width, margin height
79.ð i tư ng Flash Text và Flash Button ch s d ng liên k t v i ñư ng d n …………..
a. document realtive path
b. root relative path
c. tuy t ñ i
d. T t c ñ u ñúng
80.Trang ñư c chèn ñ i tư ng ActiveX, ho t ñ ng t t trên trình duy t Nestcapse
a. ðúng
b. Sai
81.Khi xóa template ñã ñư c ng d ng lên trang, ñ nh d ng t p tin ñã ñư c ng d ng ……………
a. Thay ñ i
b. Không thay ñ i
c. Có ñư ng biên màu vàng
d. Khác
82.Asset Panels dùng ñ
a. Qu n lý hình nh trong website
b. Qu n lý phim nh trong website
c. Qu n lý các siêu liên k t trong website
d. T t c ñ u ñúng
83.Không th t o và ng d ng các template khi không có website
a. ðúng
b. Sai
84.M c ñ nh n i dung t p tin ñư c ng d ng b i template b khóa
a. ðúng
b. Sai
85.Xác ñ nh phát bi u sai
a. Có th thêm, s a, xóa các editable region
b. Có th ñánh d u nhi u ô c a table như m t vùng editable region
c. Không phân bi t gi a 1 ô table như m t vùng ch nh s a và n i dung c a m t ô table như m t
vùng ch nh s a
d. Không th thêm editable region trong t p tin htm
86.Thu c tính No Resize c m ngư i dùng thay ñ i kích thư c c a frame khi thi t k t p tin ñó trên c a
s document
a. ðúng
b. Sai
87. Xác ñ nh phát bi u ñúng
a. Frame ñư c t o ra nh các ñ i tư ng c a Form
b. ð thay ñ i thu c tính src c a fram, s d ng properties c a Frame.
c. Frame trong su t ñ i v i ngư i dùng
d. ð thay ñ i thu c tính src c a fram, s d ng properties c a Frameset.
88.Thu c tính Alt c a hình nh xác ñ nh
a. Dòng ch xu t hi n v trí c a hình nh khi trình duy t không hi n th hình.
b. Dòng ch xu t hi n bên trên hình nh khi ñ con tr lên trên hình 1 vài giây
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 16/17
www.adultpdf.com
Ngân hàng tr c nghi m Thi t k Web

c. Dòng ch xu t hi n bên trên hình nh
d. C a và b
89.Template c a Dreamweaver ñư c lưu v i ñuôi
a. tpl
b. xhtml
c. dwt
d. khác
90.Thao tác chèn table
a. Control + Alt + T
b. Insert | Table
c. Ch n icon Insert Table trên thanh Object
d. T t c
91.Dreamweaver tương ñương v i ph n m m nào dư i ñây?
a. Microsoft FrontPage
b. Flash MX
c. Photoshop
d. Microsoft Word
This is trial version
Gi ng viên Dương Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 17/17
www.adultpdf.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản