Ngân hàng câu hỏi - Xử lý tín hiệu số

Chia sẻ: chieusuong1288

Tài liệu tham khảo về Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần môn xử lý tín hiệu số (3 tín chỉ) dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ chuyên ngành điện tử viễn thông.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi - Xử lý tín hiệu số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ môn: Điện tử Viễn Thông
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
(3 TÍN CHỈ)

DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
THÁI NGUYÊN – 8/2007
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khoa Điện tử
Bộ môn: Điện tử Viễn Thông Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2007

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành:


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức trong việc khảo sát tín hiệu cũng
như hệ thống xử lý tín hiệu số trên miền Z, miền tần số liên tục ω và thiết kế các bộ
lọc số.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang
điểm 10.


3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Định nghĩa biến đổi Z và biến đổi Z ngược? Các tính chất của biến đổi Z?
2. Định nghĩa biến đổi Fourie và biến đổi Fourie ngược? Các tính chất của
biến đổi Fourie?
3. Định nghĩa biến đổi Z ?biến đổi Fourie ? Mối quan hệ giữa chúng?
4. Định nghĩa biến đổi Z một phía? Biến đổi Z hai phía? So sánh?
5. Tìm đặc tính xung h (n) của hệ xử lý số có sơ đồ hình khối ở hình
sau:


rect 2 2 δ
(n) (n-1)


x(n) y(n)
2 δ
(n-2) 3
rect (n-1)
2

(n-1)
-rect 2
6. Hãy xây dựng sơ đồ cấu trúc dạng chuẩn tắc 1 và dạng chuẩn tắc 2
của hệ xử lý số có phương trình sai phân sau :
4y (n) – 2y (n-2) = 2x (n) + x (n-1)
7. Hãy xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ xử lý số có sơ đồ khối theo đặc
tính xung h(n) trên hình sau:

x(n) y(n)
n
2 r 3( 1)
ect n­

8. Tìm hàm tương quan của dãy x(n) = anrect(n)3 với các dãy số sau :
1. y1(n) = u(n) 3. y4(n) = rect(n)N
2. y2(n) = u(-n) 4. y5(n) = δ (n)
9. Hãy xác định hàm tự tương quan rx (m) của các dãy sau :
1. x1(n) = δ (n) 3. x4(n) = rect(n)N
2. x2(n) = δ (-n) 4. x5(n) = rect(n-k)N
10. Tính hàm tương quan r xy
(m) của dãy x(n) = a n .u (n) với các dãy :

1. y 1
= ( n) = u ( n) 3. y4 (n) = rect (n) N
−n
2. y ( n) = a
2
u ( n)

11. Hãy xác định hàm tự tương quan r x
(m) của các dãy sau:

1. x1(n) = u(n) 3. x3 (n) = rect (n) N
4. x4 (n) = a rect (n) N
n
2. x2(n) = anu(n)


4.2. CÂU HỎI LOẠI 2 (3 ĐIỂM)
1. Hãy xác định tính ổn định của các hệ xử lý số TTBBNQ sau:
3 − 2 z −1 + z −2 6z + 2
a. H1 ( z ) = b. H1 ( z ) = (3z 2 + 10 z + 4)
(2 + 5 z −1 − 3 z −2 )

2. Hãy xác định tính ổn định của các hệ xử lý số TTBBNQ sau:
1 − z −3
a. H1 ( z ) =
(6 − 8 z −1 − 5 z −2 − 2 z −3 )

3
z 2 + 5z − 3
b. H 2 ( z ) = 4
(9 z − 12 z 3 + 1.75 z 2 + 3 z − 1)

3. Tìm phản ứng y(n) và xét tính ổn định của hệ xử lý số có phương

trình sai phân: y (n) = 3 y (n -1) -1.75 y (n - 2) - x(n) + 3 x(n - 2) , với tác
động x(n) = 3nu(n-1), và điều kiện ban đầu y(-2) = 1, y(-1) = 2.
4. Với a < 1 , hãy xác định sự tồn tại và tìm biến đổi Fourier của các

dãy sau:
a. x1(n) = anu(n) b. x5(n) = u(n).sin( ω 0 .n)
5. Với a < 1 , hãy xác định sự tồn tại và tìm biến đổi Fourier của các

dãy sau:
a. x2(n) = a-nu(n) b. x6(n) = anu(n)sin( ω 0 .n)
6. Với a < 1 , hãy xác định sự tồn tại và tìm biến đổi Fourier của các
dãy sau:
a. x3(n) = anu(-n) a. x7(n) = u(n).cos( ω 0 .n)
7. Với a < 1 , hãy xác định sự tồn tại và tìm biến đổi Fourier của các

dãy sau:
a. x4(n) = a-nu(-n) b. x8(n) = anu(n)cos( ω 0 .n)
8. Xác định các hàm phần thực và phần ảo, modun và Acgumen, độ lớn
và pha của các hàm tần số sau:
e − jω
a. X 1 (e jω ) = cos(3ω ).e − j 0,3ω b. X 3 (e jω ) =
1 − 0, 25.e − jω

9. Xác định các hàm phần thực và phần ảo, modun và Acgumen, độ lớn
và pha của các hàm tần số sau:
a. X 2 (e jω ) = Sin ( 2ω ) .e − jω b. X 4 ( e jω ) = 3.e − (α + jω )


1 Khi n [-N,N]
10. Cho dãy x(n) = 
0 Khi n ∉ [-N,N]

Xác định X( e jω ), A( ω ), B( ω ), X (e , ϕ (ω ) , A( e jω ), θ (ω )
11.Tìm biến đổi Fourier ngược của các hàm tần số sau:

4
a. X (e jω ) = e − j 0,5ω b. X(e jω ) = cos2ω
12.Tìm biến đổi Fourier ngược của các hàm tần số sau:


a. X (e jω ) = sin(2e− j 0,5ω ) b. X (e jω ) = cos(2ω ).e− j 0,5ω
13. Hệ xử lý số có đặc tính xung h(n) = rect2 ( n -1) , hãy tìm phản ứng

y(n), hàm phổ Y (e jω ) và các đặc trưng phổ của y(n), khi tác động vào
hệ là x(n) = 3- n u (n -1)
14. Hệ xử lý số có phản ứng y ( n) = 2.2 u (n - 2) - 0,5rect2 ( n -1) và tác
-n
động x(n) = 2- n u (n -1) . Hãy xác định hàm truyền đạt phức H(e jω ) ,
đặc tính xung h(n) và các đặc tính tần số của hệ.

15. Tìm H(e ) , H (e ) và ϕ (ω ) của hệ xử lý số có phương trình sai

1 1 1
phân y (n) = x(n) + x(n -1) + x(n - 2) + x(n - 3) + x( n - 4)
2 6 24

16. Tìm H(e ) , H (e ) và ϕ (ω ) của hệ xử lý số có phương trình sai
phân y ( n) = x ( n ) + x ( n - N ) , với N là hằng
số
17.Tính đặc tính xung h(n) của hệ xử lý số TTBBNQ có sơ đồ cấu trúc
trên hình sau, xét tính ổn định của hệ


X(z)
+ + Y(z
3


−1 −1
Z Z
2
0,5


18. Hãy xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ xử lý số có hàm hệ thống là:
3
19. H ( z ) =
z.(2 z + z − 3)
2


5
20. Cho hệ xử lý số TTBBNQ có sơ đồ cấu trúc trên hình dưới đây, tìm

phản ứng y(n) của hệ khi tác động x(n) = 2- n u (n) sin(5.n)


X(z)
+ + Y(z
3


−1 −1
Z Z
2


−1
Z
0,521. Tính hàm hệ thống H(z) và xét tính ổn định của hệ xử lý số có sơ đồ

khối trên hình sau:

X(z) 10 4 Y(z)
+ +
5z + 2 2 z −1

−1
− 2z
−1
0,5z
− 0,2 z
−1
4.3. CÂU HỎI LOẠI 3 (4 ĐIỂM)
π
1. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
4
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
2. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
2
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.

6
π
3. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
3
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
4. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
4
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
5. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
2
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
6. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
3
bằng phương pháp cửa sổ chữ nhật sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
7. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
4
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
8. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
2
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
9. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
3
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
10. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
4
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
11. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
2
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
π
12. Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao FIR pha tuyến tính với N=9, ωc =
3
bằng phương pháp cửa sổ tam giác sau đó vẽ sơ đồ bộ lọc.
13. Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
sau đây: y ( n) − 3 y (n − 1) + 2 y (n − 2) = x(n) + 2 x(n − 1) .Với kích thích

đầu vào là x(n) = 2n tìm đáp ứng đầu ra y (n)
14. Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
sau đây: y ( n) − 3 y (n − 1) + 2 y ( n − 2) = x(n) + x (n − 2)
7
Với kích thích đầu vào là y (−1) = y (−2) = 0 . Với kích thích đầu vào là

x(n) = 5n ttìm đáp ứng đầu ra y (n)

15. Cho hệ xử lý có phương trình sai phân:

16. y(n) - 3y(n-2)= x(n)

Tìm hàm hệ thống H(z) và xác định tính ổn định của hệ .
Tìm đặc tính xung h(n) của hệ.
n
Với tác động x(n)= 3 u(n-2), hãy tìm phản ứng của hệ.
17. Hãy giải phương trình sai phân y ( n) = x (n) + 0.3 y ( n -1) với tác động
x(n) = 3u (n)sin(0.3 .n) và điều kiện ban đầu bằng không. Xác định dao

động tự do y0(n) và giao động cưỡng bức yp(n).
18. Hãy giải phương trình sai phân y ( n) = 4 x(n) + 3 y (n -1) với tác động

19. x(n) = 3- n u (n) cos(0.5.n) và điều kiện ban đầu bằng không. Xác định

dao đông tự do y0(n) và dao động cưỡng bức yp(n).


THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG QUA HỘI ĐỒNG
TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC KHOA ĐIỆN TỬ
CHỦ TỊCH
TS. Nguyễn Hữu Công
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản