Ngân hàng đề thi thống kê doanh nghiệp

Chia sẻ: dustinwind_bmt

Tài liệu tham khảo về đề thi môn thống kê doanh nghiệp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi thống kê doanh nghiệp

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: 0Hhttp://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: 1Hdhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
(60 tiết – 4 tín chỉ)


LOẠI 1 ĐIỂM :
Câu 1.
Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tuyệt đối thời kỳ, thời điểm? Cho ví dụ
minh họa.
Câu 2.
Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tương đối động thái, số tương đối kế
họach? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3.
Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số bình quân nhân và số bình quân điều hoà?
Cho ví dụ minh họa.
Câu 4.
Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả
như sau:
Thời gian đàm Số khách hàng
thọai (phút)
1 2
2 10
3 14
4 20
5 18
6 13
7 10
8 6
9 3
10 2
11 1
12 1
Cộng 1001
Hãy tính Mốt và Số trung vị thời gian đàm thọai của khách hàng
Câu 5.
Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả như
sau:
Thời gian đàm Số khách hàng
thọai (phút)
1 2
2 10
3 14
4 20
5 18
6 13
7 10
8 6
9 3
10 2
11 1
12 1
Cộng 100


Anh (chị) hãy tính thời gian đàm thọai bình quân của khách hàng; Tính Mốt thời
gian đàm thọai của khách hàng
Câu 6.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu tình hình sử dụng số lượng lao
động Câu 7.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê lao động hiện có trong danh sách của
doanh nghiệp
Câu 8.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê lao động hiện có bình quân trong danh
sách
Câu 9.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động số lượng lao
động.
Câu 10
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê nghiên cứu tình hình sử dụng vật liệu
cho sản xuất khai thác nghiệp vụ (trường hợp nhiều loại vật liệu)2
LOẠI 2 ĐIỂM :

Câu 1.
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như
sau:
Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100


Hãy tính trọng lượng bình quân và Mốt trọng lượng của bưu phẩm


Câu 2.
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau


Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100


3
Anh (chị) hãy tính Mốt và Số trung vị trọng lượng bưu phẩm theo số liệu quan sát
trên
Câu 3.
Anh (chị) hãy trình bày mối liên hệ tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số
lượng?
Câu 4.
Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn?
Câu 5.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động sản lượng
doanh thu BCVT
Câu 6.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu biến động chất lượng sản phẩm
dịch vụ bằng chỉ tiêu giá trị
Câu 7.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu biến động chất lượng sản phẩm
dịch vụ bằng chỉ tiêu hiện vật
Câu 8.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê số lượng và kết cấu TSCĐ
Câu 9.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động TSCĐ
Câu 10
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê theo dõi tình hình thực hiện định mức
tiêu hao vật liệu cho sản xuất khai thác nghiệp vụ.


LOẠI 3 ĐIỂM :

Câu 1.
Anh (chị) hãy trình bày các tính chất của số bình quân?
Câu 2.
Anh (chị) hãy trình bày mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức số
lượng?
Câu 3.
Anh (chị) hãy trình bày phương pháp tính chỉ số tổng hợp và chỉ số không gian?
Câu 4.
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau

4
Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100


Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu biến thiên trọng lượng của bưu phẩm theo số liệu
quan sát trên.
Câu 5.
Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả
sau:
Thời gian đàm Số khách hàng
thọai (phút )
1 2
2 10
3 14
4 20
5 18
6 13
7 10
8 6
9 3
10 2
11 1
12 1
Cộng 100

5
Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu biến thiên thời gian đàm thọai của khách hàng


Câu 6.
Anh (chị) hãy sử dụng phương pháp thích hợp để dự báo doanh thu năm 2008
căn cứ vào kết quả thực hiện các năm của một đơn vị Bưu điện
1998 doanh thu 42,7 tỷ đồng 2003 50,8
1999 44,5 2004 51,3
2000 45,5 2005 52,1
2001 49,6 2006 52,4
2002 50,2 2007 52,8
Câu 7.
Tại một đơn vị Bưu điện, dùng phương pháp điều tra chọn mẫu để ước lượng
tỷ lệ Bưu phẩm EMS vi phạm chỉ tiêu thời gian hành trình. Phạm vi sai số chọn mẫu là
0,08 về giá trị tuyệt đối, độ tin cậy phải đạt mức 99,73%.
Anh (chị) hãy xác định số mẫu cần chọn nếu:
- Các cuộc điều tra trước cho kết quả 5% ; 7% ; 10%
- Không có tài liệu về các cuộc điều tra lần trước
Câu 8.
Hãy nghiên cứu tình hình sử dụng thời gian lao động của một đơn vị bưu điện
theo số liệu sau (Số liệu giả định)
Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ phân tích Ghi chú
1. Số lao động BQ trong danh sách 1370 1520
2. Ngày công có hiệu quả 342500 372400
3. Giờ công có hiệu quả 2705750 2904720


Câu 9.
Thống kê tình hình doanh thu của một doanh nghiệp như sau
Năm Doanh thu (Tỷ đồng)
2004 15.294
2005 18.617
2006 21.394
2007 24.997
Anh (chị) hãy nghiên cứu biến động doanh thu và sử dụng phương pháp thích
hợp để dự đoán doanh thu cho năm 2008

6
Câu 10
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê NSLĐ và nghiên cứu biến động
NSLĐ


LOẠI 4 ĐIỂM :

Câu 1.
Doanh thu của một đơn vị Bưu điện qua các năm như sau
Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Doanh thu
(Tỷ đồng) 91,0 96,9 102,2 106,5 110,3 115,9
Yêu cầu : Tính lượng tăng tuyệt đối , tốc độ phát triển , tốc độ tăng (định gốc, liên
hoàn và bình quân )
Câu 2.
Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả sau:


Thời gian đàm Số khách hàng
thọai (phút)
1 2
2 10
3 14
4 20
5 18
6 13
7 10
8 6
9 3
10 2
11 1
12 1
Cộng 1007
Yêu cầu:
- Tính sai số chọn mẫu ngẫu nhiên thời gian đàm thọai của khách hàng
- Tính sai số bình quân chọn mẫu về tỷ lệ khách hàng có thời gian đàm thọai từ 8
phút trở lên
- Suy rộng kết quả điều tra với độ tin cậy phải đạt 99,73%
Câu 3.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động
của doanh nghiệp theo ngày công
Câu 4.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động
của doanh nghiệp theo giờ công
Câu 5.
Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê nghiên cứu chi phí kinh doanh và giá
thành sản phẩm dịch vụ
Câu 6.
Anh (chị) hãy nghiên cứu tình hình sử dụng lao động của một đơn vị theo số
liệu báo cáo như sau: (số liệu giả định)


Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ thực hiện1.Doanh thu cước (Triệu đồng) 7600 7000
2. Số lao động 2041 2000
Trong đó - Trực tiếp 1838 1800
- Gián tiếp 203 200


Câu 7.
Có số liệu thống kê TSCĐ của một đơn vị như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Ngày 01/01 TSCĐ của doanh nghiệp có 10.000
Trong kỳ TSCĐ của doanh nghiệp biến động như sau:
- Doanh nghiệp xây dựng xong một nhà xưởng đưa vào sử dụng: 200
- Doanh nghiệp mua sắm một số TSCĐ trị giá: 320
- Doanh nghiệp tiếp nhận một số TSCĐ: 70
- Doanh nghiệp hiện đại hoá một số TSCĐ chi phí hết: 150
- Doanh nghiệp bán một số TSCĐ không cần dùng: 142


8
- Doanh nghiệp thanh lý một số TSCĐ (đã hết thời gian sử dụng): 210
Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu: Hệ số tăng, hệ số giảm, hệ số đổi mới và hệ số loại
bỏ TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ.
Câu 8
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như
sau
Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100
Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu
chuẩn λ2)
Câu 8
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau
Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100


9
Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu
chuẩn Romanosky)
Câu 8
Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như
sau:
Trọng lượng bưu Số bưu phẩm
phẩm (gam)
48 2
Cộng 100
Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu
chuẩn Kolmogorop).
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản