Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án)

Chia sẻ: 0985142984

113 câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng với những câu hỏi cơ bản về kiến thức tin học văn phòng đại cương, giúp cho các bạn hệ thống hóa kiến thức tin học của mình, có kế hoạch ôn tập đúng hướng để hoàn thành bài thi tốt hơn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án)

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – NGHEÀ TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Naêm hoïc 2007 – 2008

@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete
2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát
quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!
3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc
hieän:
a). Insert - Column b). View - Column
c). Format - Column d). Table - Column
4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa
6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo:
a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi
c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai
7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím:
a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y
8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo:
a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F
9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc
=A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008
10). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh:
a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc
c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc
11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo
c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A1) cuûa baûng
tính ?
a). Shift+Home b). Alt+Home
c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home
13). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän:
a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open
c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder...
14). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, ñeå nhaäp vaøo coâng thöùc tính toaùn cho moät oâ, tröôùc heát ta phaûi goõ:
a). Daáu chaám hoûi (?) b). Daáu baèng (= ) c). Daáu hai chaám (: ) d). Daáu ñoâ la ($)
15). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa
Slide, ta thöïc hieän :
a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout...
c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout...
16). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng?
a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät
b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå
c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu
d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
17). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïc hieän:
1
a). Table - Cells b). Table - Merge Cells
c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells
18). Trong baûng tính Exce, neáu trong moät oâ tính coù caùc kí hieäu #####, ñieàu ñoù coù nghóa laø gì?
a). Chöông trình baûng tính bò nhieãm virus
b). Coâng thöùc nhaäp sai vaø Excel thoâng baùo loãi
c). Haøng chöùa oâ ñoù coù ñoä cao quaù thaáp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá
d). Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá
19). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng vaên baûn theo kieåu danh saùch, ta thöïc hieän:
a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering
c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering
20). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, ñeå goäp nhieàu oâ thaønh moät oâ, ta thöïc hieän : Choïn caùc oâ
caàn goäp, roài choïn menu leänh :
a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells
c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells
21). Khi ñang laøm vieäc vôùi Windows, muoán xem toå chöùc caùc teäp vaø thö muïc treân ñóa, ta coù theå söû duïng :
a). My Computer hoaëc Windows Explorer b). My Computer hoaëc Recycle Bin
c). Windows Explorer hoaëc Recycle Bin d). My Computer hoaêc My Network Places
22). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ LAN coù yù nghóa gì?
a). Maïng cuïc boä b). Maïng dieän roäng c). Maïng toaøn caàu d). Moät yù nghóa khaùc
23). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =RIGHT(A2,3) thì nhaän ñöôïc keát qua û ?
a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc
24). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - S laø:
a). Xoùa teäp vaên baûn b). Cheøn kí hieäu ñaëc bieät
c). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa d). Taïo teäp vaên baûn môùi
25). Trong Windows, khi xoùa file hoaëc folder thì noù ñöôïc löu trong Recycle Bin, muoán xoùa haún file hoaëc folder ta
baám toå hôïp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Caû 3 caâu ñeàu sai
26). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, muoán löu baûng tính hieän thôøi vaøo ñóa, ta thöïc hieän
a). Window - Save b). Edit - Save
c). Tools - Save d). File - Save
27). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán trình dieãn taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo, ta thöïc hieän :
a). File - View Show b). Window - View Show
c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show
28). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, ñeå cheøn theâm moät Slide môùi, ta thöïc hieän:
a). Edit - New Slide b). File - New Slide
c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide
29). Trong khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, toå hôïp phím Ctrl + V thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå :
a). Caét moät ñoaïn vaên baûn b). Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard
c). Sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn d). Caét vaø sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn
30). Trong keát noái maïng maùy tính cuïc boä. Caùp maïng goàm maáy loaïi? a). 2 b). 3 c). 4 d). 5
31). Khi laøm vieäc vôùi Word xong, muoán thoaùt khoûi, ta thöïc hieän
a). View - Exit b). Edit - Exit
c). Window - Exit d). File - Exit
32). Trong Windows, ñeå thieát ñaët laïi heä thoáng, ta choïn chöùc naêng:
a). Control Windows b). Control Panel
c). Control System d). Control Desktop
33). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taét ñaùnh daáu choïn khoái vaên baûn (toâ ñen), ta thöïc hieän:
a). Baám phím Enter b). Baám phím Space
c). Baám phím muõi teân di chuyeån d). Baám phím Tab
34). Em söû duïng chöông trình naøo cuûa Windows ñeå quaûn lí caùc teäp vaø thö muïc?
a). Microsoft Office b). Accessories
c). Control Panel d). Windows Explorer
35). Trong Windows, muoán taïo moät thö muïc môùi, ta thöïc hieän :
a). Edit - New, sau ñoù choïn Folder b). Tools - New, sau ñoù choïn Folder
c). File - New, sau ñoù choïn Folder d). Windows - New, sau ñoù choïn Folder
2
36). Treân maøn hình Word, taïi doøng coù chöùa caùc hình : tôø giaáy traéng, ñóa vi tính, maùy in, ..., ñöôïc goïi laø:
a). Thanh coâng cuï ñònh daïng b). Thanh coâng cuï chuaån
c). Thanh coâng cuï veõ d). Thanh coâng cuï baûng vaø ñöôøng vieàn
37). Trong soaïn thaûo Word, ñeå cheøn tieâu ñeà trang (ñaàu trang vaø chaân trang), ta thöïc hieän:
a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer
c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer
38). Trong Windows, muoán tìm kieám teäp hay thö muïc, ta thöïc hieän:
a). File - Search b). Windows - Search
c). Start - Search d). Tools - Search
39). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm lieàn keà nhau trong moät danh saùch ?
a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch
b). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch
c). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái
d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch
40). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPonit, muoán thay ñoåi thieát keá cuûa Slide, ta thöïc hieän
a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design...
c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design...
41). Caâu naøo sau ñaây sai? Khi nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính Excel thì:
a). Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi
b). Döõ lieäu kieåu kí töï seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi
c). Döõ lieäu kieåu thôøi gian seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi
d). Döõ lieäu kieåu ngaøy thaùng seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi
42). Baïn hieåu Virus tin hoïc laây lan baèng caùch naøo?
a). Thoâng qua ngöôøi söû duïng, khi duøng taây aåm öôùt söû duïng maùy tính
b). Thoâng qua heä thoáng ñieän - khi söû duïng nhieàu maùy tính cuøng moät luùc
c). Thoâng qua moâi tröôøng khoâng khí - khi ñaët nhöõng maùy tính quaù gaàn nhau
d). Caùc caâu treân ñeàu sai
43). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá khoâng (0); Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =5/A2 thì nhaän ñöôïc keát
quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #DIV/0!
44). Trong caùc daïng ñòa chæ sau ñaây, ñòa chæ naøo laø ñòa chæ tuyeät ñoái?
a). B$1:D$10 b). $B1:$D10 c). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$10
45). Trong WinWord, ñeå soaïn thaûo moät coâng thöùc toaùn hoïc phöùc taïp, ta thöôøng duøng coâng cuï :
a). Microsoft Equation b). Ogranization Art
c). Ogranization Chart d). Word Art
46). Heä ñieàu haønh laø :
a). Phaàn meàm öùng duïng b). Phaàn meàm heä thoáng
c). Phaàn meàm tieän ích d). Taát caû ñeàu ñuùng
47). Trong Winword, ñeå sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn vaøo Clipboard, ta ñaùnh daáu ñoaïn vaên ; sau ñoù :
a). Choïn menu leänh Edit - Copy b). Baám toå hôïp phím Ctrl - C
c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. ñeàu sai
48). Trong WinWord, ñeå thuaän tieän hôn trong khi löïa choïn kích thöôùc leà traùi, leà phaûi, ...; ta coù theå khai baùo ñô n vò ño :
a). Centimeters b). Ñôn vò ño baét buoäc laø Inches
c). Ñôn vò ño baét buoäc laø Points d). Ñôn vò ño baét buoäc laø Picas
49). Trong baûng tính Excel, ñieàu kieän trong haøm IF ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng moät pheùp so saùnh. Khi caàn so saùnh khaùc
nhau thì söû duïng kí hieäu naøo? a). # b). c). >< d). &
50). Trong soaïn thaûo Winword, ñeå taïo moät baûng (Table), ta thöïc hieän :
a). Tools - Insert Table b). Insert - Insert Table
c). Format - Insert Table d). Table - Insert Table
51). Caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng hieän nay thöôøng ñöôïc löu tröõ :
a). Trong CPU b). Trong RAM
c). Treân boä nhôù ngoaøi d). Trong ROM
52). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo kyù töï to ñaàu doøng cuûa ñoaïn vaên, ta thöïc hieän :
a). Format - Drop Cap b). Insert - Drop Cap
c). Edit - Drop Cap d). View - Drop Cap
3
53). Ñieàu naøo khoâng ñuùng khi noùi veà ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà Tin hoïc vaên phoøng?
a). Laøm vieäc trong nhaø b). AÛnh höôûng thò löïc
c). AÛnh höôûng coät soáng d). Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi
54). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp Ctrl - F laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
c). Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo d). Ñònh daïng trang
55). Internet hieän nay phaùt trieån ngaøy caøng nhanh ; theo baïn, thôøi ñieåm Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Internet laø :
a). Cuoái naêm 1999 b). Cuoái naêm 1998
c). Cuoái naêm 1997 d). Cuoái naêm 1996
56). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng laïi trang giaáy in, ta thöïc hieän:
a). File - Properties b). File - Page Setup
c). File - Print d). File - Print Preview
57). Baïn hieåu Virus tin hoïc laø gì ?
a). Taát caû ñeàu ñuùng
b). Laø moät chöông trình maùy tính do con ngöôøi taïo ra,
c). Coù khaû naêng töï daáu kín, töï sao cheùp ñeå laây lan,
d). Coù khaû naêng phaù hoaïi ñoái vôùi caùc saûn phaåm tin hoïc.
58). Trong soaïn thaûo Winword, muoán chuyeån ñoåi giöõa hai cheá ñoä goõ : cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõ ñeø; ta baám phím:
a). Insert b). Tab c). Del d). CapsLock
59). Khi ñang laøm vieäc vôùi WinWord (Excel), neáu löu teäp vaøo ñóa, thì teäp ñoù ?
a). Luoân luoân ôû trong thö muïc OFFICE
b). Luoân luoân ôû trong thö muïc My Documents
c). Baét buoäc ôû trong thö muïc WINWORD (EXCEL )
d). Caû 3 caâu ñeàu sai
60). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc
=LOWER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû?
a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong
c). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong
61). Trong Windows, coù theå söû duïng chöông trình naøo nhö moät maùy tính boû tuùi ?
a). Excel b). Calculator c). WinWord d). Notepad
62). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =IF(3>5,100,IF(5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản