Ngân hàng viettinbank

Chia sẻ: 892003

· Tại mỗi Chi nhánh VIETINBANK cần tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng, luôn tạo cho các khách hàng cảm giác được tôn trọng mỗi khi đến ngân hàng. Bộ phận này có chức năng hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời các thắc mắc của khách hàng, tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm của ngân hàng cho khách hàng, xây dựng văn hoá giao dịch của ngân hàng công thương....

Nội dung Text: Ngân hàng viettinbank

Ngân hàng viettinbankĐể làm tốt công tác marketing với các khách hàng doanh nghiệp lớn, nên thực hiện
một số biện pháp sau:

Tại mỗi Chi nhánh VIETINBANK cần tổ chức bộ ph ận chăm sóc khách hàng,

luôn tạo cho các khách hàng cảm giác được tôn trọng mỗi khi đến ngân hàng .
Bộ phận này có chức năng hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo
thông tin, trả lời các thắc mắc của khách hàng, tư vấn, giới thiệu về các sản
phẩm của ngân hàng cho khách hàng, xây dựng văn hoá giao dịch c ủa ngân
hàng công thương. Nét văn hoá đó thể hiện qua phong cách, thái độ văn minh,
lịch sự của đội ngũ nhân viên bán lẻ, cách trang phục riêng, mang nét đặc trưng
riêng có của thương hiệu Viettinbank.
Xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm tuyên truyền, quảng cáo, giới

thiệu các tiện ích của sản phẩm dịch vụ VIETINBANK hi ện có đ ến đông đ ảo
khách hàng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt từ đó có thói
quen sử dụng các dịch vụ của VIETINBANK. Mở rộng dịch vụ đến mọi loại
hình doanh nghiệp, không phân biệt quy mô, thành ph ần kinh t ế. Các chi nhánh
một mặt cần giữ vững quan hệ tiền gửi của những khách hàng hiện tại, mặt
khác cũng cần đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp thị mọi khách hàng, bao gồm cả
những Công ty cổ phần, TNHH thuộc sở hữu tư nhân kinh doanh có hi ệu qu ả
để mở rộng đối tượng khách hàng.

3.2. Chính sách cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả.

Cạnh tranh là quy luật của nền kinh tế thị trường. Ngân hàng muốn tồn tại và phát
triển, không có cách nào khác hơn là phải nâng cao sức cạnh tranh của mình b ằng
cách thiết lập một chính sách cạnh tranh năng động và hiệu quả. N ội dung chính c ủa
chính sách cạnh tranh gồm:

Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh (các NHTM quốc doanh, NHTMCP,

Ngân hàng nước ngoài). Đây là công việc quan trọng để chiến lược c ạnh tranh
có hiệu quả của các NHTM. Việc nghiên cứu đòi hỏi các Chi nhánh định kỳ
hàng quý phải có các báo cáo so sánh sản ph ẩm, giá c ả (lãi su ất), các ho ạt
động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng… của Vietinbank với các ngân hàng
cùng địa bàn, sau đó nộp về Trụ sở chính. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo, Trụ sở
chính phân tích, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm huy
động vốn hiện hữu, từ đó làm căn cứ cho việc cải thiện, phát tri ển s ản ph ẩm,
dịch vụ huy động vốn trên toàn hệ thống VIETINBANK.
Phải tạo được lòng tin cao độ đối với doanh nghiệp: Lòng tin đ ược tạo b ởi

hình ảnh bên trong, đó là: số lượng, chất lượng của sản phẩm dịch vụ cung
ứng, trình độ và khả năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên, trang bị kỹ thuật
công nghệ, vốn tự có và khả năng tài chính, đặc biệt là hiệu quả và an toàn
tiền gửi…và hình ảnh bên trong của ngân hàng, đó là địa điểm, trụ s ở, bi ểu
tượng của VIETINBANK. Khi đã có lòng tin với Ngân hàng, đ ặc bi ệt là các
doanh nghiệp mới quan hệ với Ngân hàng thì doanh nghiệp s ẽ trung thành v ới
các sản phẩm, dịch vụ của VIETINBANK dù giá cả có thể cao hơn các ngân
hàng khác.
Phải tạo được sự khác biệt của ngân hàng nhất là trong thời đi ểm hi ện nay có

tới hàng chục ngân hàng khác nhau trên một địa bàn (quận, huyện) nh ỏ hẹp.
Mỗi một Chi nhánh VIETINBANK phải tạo ra những đặc đi ểm - hình ảnh
riêng biệt với các ngân hàng khác trên địa bàn nhưng vẫn phải thống nhất về
các chính sách, hình ảnh chung của VIETINBANK. Đó là sự khác biệt về sản
phẩm, dịch vụ của VIETINBANK cung ứng ra thị trường, kênh phân phối,
hoạt động quảng cáo khuyếch trương, giao tiếp…
Đổi mới phong cách giao dịch: Đổi mới phong cách giao tiếp, đề cao văn hoá

kinh doanh là yêu cầu cấp bách đối với với toàn thể cán bộ công nhân viên c ủa
VIETINBANK hiện nay. Các nhân viên giao dịch của VIETINBANK ph ải luôn
giữ được phong cách thân thiết, tận tình, chu đáo, cởi mở,… tạo lòng tin cho
khách hàng gửi tiền. Thực hiện đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm minh nh ững
trường hợp gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của VIETINBANK. Xây
dựng chính sách động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên có các thành
tích trong việc thu hút khách hàng và tăng số dư tiền gửi.

3.3. Chính sách khách hàng

Xây dựng một chính sách huy động vốn của khách hàng doanh nghi ệp th ống nh ất
trên toàn hệ thống VIETINBANK là vô cùng cấp thiết. Chính sách khách hàng c ần
bao gồm cả chính sách phát triển các dịch vụ hỗ trợ (phí dịch vụ chuyển tiển, phí
mua bán ngoại tệ, lãi suất tiền vay….) nhằm lôi kéo khách hàng hiện h ữu, ti ềm năng
sử dụng các sản phẩm huy động vốn của VIETINBANK.

Trụ sở chính cần thành lập một phòng chuyên trách về huy động vốn của khách hách
doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ). Phòng này có nhiệm vụ như
báo cáo, phân tích, tập hợp hệ thống thông tin về tình hình huy động v ốn c ủa khách
hàng doanh nghiệp, xây dựng và triển khai trên toàn hệ thống các chính sách khách
hàng…
Với một chính sách khách hàng rõ ràng và cụ thể của Trụ s ở thình thì các Chi nhánh
theo đó có thể triển khai áp dụng ngay theo từng đối tượng khách hàng mà không cần
mất thời gian trình duyệt cho từng trường hợp cụ thể.

Trên cơ sở phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu, chính sách khách hàng c ủa
VIETINBANK có thể được phân đoạn như sau:

Khách hàng tiềm năng là những khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi nh ưng

khi VIETINBANK tiếp thị và quan hệ được thì đây sẽ là nh ững khách hàng
mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng được phục vụ theo chính sách khách
hàng chiến lược.
Khách hàng hiện hữu được chia làm 3 loại: (i) Khách hàng có s ố dư ti ền gửi

lớn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng được hưởng chính sách khách hàng
VIP (khách hàng quan trọng nhất của ngân hàng được phục vụ nhanh nh ất v ới
giá cả thấp nhất và hưởng các ưu đãi dịch vụ khác nhi ều nh ất); (ii) Khách
hàng có số dư tiền gửi trung bình và có khả năng tiếp tục tăng s ố d ư ti ền gửi
cho VIETINBANK sẽ được phục vụ theo chính sách khách hàng ưu đãi về lãi
suất tiền gửi và có thể kèm theo cả lãi suất tiền vay (n ếu c ần thi ết), gi ảm phí
dịch vụ chuyển tiền…(iii) Khách hàng đang có dấu hiệu tài chính y ếu kém,
sản xuất kinh doanh không phát triển, ngân hàng bỏ qua không chăm sóc.

3.4. Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hiện đại hoá công nghệ ngân hàng m ột cách
đồng bộ

Để chất lượng dịch vụ huy động vốn của VIETINBANK có thể dần đáp ứng được
các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, đòi h ỏi công ngh ệ ph ải không ng ừng đ ược c ải
tiến, hiện đại và nâng cấp để thực sự trở thành m ột công c ụ h ỗ tr ợ đ ắc l ực cho các
nhân viên ngân hàng.

Lựa chọn đúng công nghệ để ứng dụng trong hoạt động quản lý, hoạt đ ộng kinh
doanh ngân hàng có ý nghĩa quyết định đến sự phát tri ển c ủa các ho ạt đ ộng d ịch v ụ,
tăng cường quy mô vốn huy động một cách vững chắc, quyết định hiệu quả vốn đầu
tư.

Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để được cung cấp hoặc mua bản quyền công
nghệ nghệ cho phép ứng dụng các công nghệ hiện đại có nhiều tiện ích trong lĩnh
vực thanh toán, nhận và chuyển tiền…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản