Nghề "Pi-a"

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
9
download

Nghề "Pi-a"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy hình dung rằng, PR hiện như là một "đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn" và chúng ta có thể nhìn thấy sức phát triển của nó hàng ngày hàng tháng. Còn quảng cáo, đã là một "tráng niên", ngày một đằm sâu, chúng ta không thể dễ dàng nhìn thấy tầm ảnh hưởng của nó, vì nó đã có một vị thế cần thiết rồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghề "Pi-a"

  1. Ngh "Pi-a" Ngh PR Hi n nay các h c gi l n các chuyên gia PR hàng u th gi i u ang tranh cãi khá d d i tr l i câu h i PR xu t hi n t khi nào Tôi mu n b t u trang vi t b ng vi c ph n i chuy n nhi u b n ang làm ngh PR (Pi-a) bây gi c cao ngh c a mình b ng cách thuy t i thuy t l i như con v t m t "tuyên ngôn" cũng là t a cu n sách c a nhà Ries r ng: Qu ng cáo thoái v , PR lên ngôi! PR và Qu ng cáo Hãy hình dung r ng, PR hi n như là m t " a tr ang tu i ăn, tu i l n" và chúng ta có th nhìn th y s c phát tri n c a nó hàng ngày hàng tháng. Còn qu ng cáo, ã là m t "tráng niên", ngày m t m sâu, chúng ta không th d dàng nhìn th y t m nh hư ng c a nó, vì nó ã có m t v th c n thi t r i.Nói m t cách d hi u hơn,PR ang vương n, ang xác l p v th mà nó x ng áng ph i có, còn qu ng cáo ã t n cái v trí y t lâu r i! Hãy công b ng nhìn nh n, qu ng cáo có vai trò c a qu ng cáo, có l i th c a qu ng cáo,
  2. còn PR cũng v y, "anh ta có cái m nh riêng c a anh ta". Và d u r ng qu ng cáo và PR là "hai anh em ru t" nhưng ó là "hai th c l p". PR và các nh nghĩa xung quanh nó Có m t l n, khi ph i nói v PR, tôi ã vòng vo nói n PA ( c b ng ch cái ti ng Anh) và nhi u b n tr ng i nghe ã nh ch mép cư i vì nghĩ tôi phát âm nh m thu t ng . Cho n t n khi hóa gi i b ng cách gi i thích r t Vi t Nam là PA (Puplic Affair) là t o nh ng "ép phê truy n th ng" v i công chúng cũng là m t vi c quan h công chúng - PR (Puplic Relation) thì các b n này m i n m t n cư i... nh t hơn. Và cũng lúc y, có ngư i h i v n tôi r ng: PR là gì? Tôi ành ph i thú th t: Tôi cũng không th ưa ra m t chính ki n chính b n thân mình có th hài lòng. Th t là vô lý khi i bàn v PR mà l i còn h ho c PR là gì. Hãy th l i cho tôi, nhưng xin thưa: Th gi i cũng ang băn khoăn v i u ó. Theo tôi ư c bi t, câu h i này hi n v n ang là v n t n nhi u gi y m c nh nghĩa chính xác. Nó v n còn là m t v n gây nhi u tranh cãi, cũng như ngư i ta ang h i: Văn hóa là gì?
  3. Tìm hi u m t nh nghĩa y v PR (Puplic Relation) trong b i c nh hi n nay là i u khá khó khăn vì theo th ng kê chưa y hi n nay có n kho ng 500 nh nghĩa khác nhau v PR. T ch c Nghiên c u và ào t o PR Hoa Kỳ (Foundation of PR Research and Education) l i có nh nghĩa v PR ư c t ng h p t 472 nh nghĩa khác nhau: "PR là m t ch c năng qu n lý giúp thi t l p và duy trì các kênh truy n thông, s hi u bi t, ch p nh n và h p tác l n nhau gi a m t t ch c v i các nhóm công chúng có liên quan. PR bao g m vi c qu n lý s vi c và v n ; giúp thông tin cho ban lãnh o áp ng k p th i trư c ý ki n công chúng; xác nh và nh n m nh trách nhi m c a ban lãnh o là ph c v quy n l i c a các nhóm công chúng. PR giúp ban lãnh o b t k p và v n d ng hi u qu các thay i, ho t ng như m t h th ng d báo ón trư c các xu hư ng; s d ng vi c nghiên c u và nh ng k thu t truy n thông h p lý và có o c làm công c chính...". PR có t bao gi ? h ng tranh lu n ki u "Tôi là ai" c a ngh PR t h n v n chưa d ng b i PR ang liên t c g p ph i nh ng khó khăn trong vi c xác nh chính mình. ây là i u không có gì áng ng c nhiên khi mà các
  4. chuyên gia còn ang b t ng ngay c v i m kh i th y c a ngành PR cũng như danh xưng cho ngành này th nào cho phù h p. Hi n nay các h c gi l n các chuyên gia PR hàng u th gi i u ang tranh cãi khá d d i tr l i câu h i PR xu t hi n t khi nào, hình th c PR u tiên trên th gi i ra i ã bao lâu?... ã có nhi u ngư i trong chúng ta l m tư ng PR là m i, v a xu t hi n trong m t vài năm qua, hay t Chi n tranh Th gi i II ho c cùng l m là trong th k này mà thôi. Nh ng ngư i nghĩ PR g n li n v i n n công nghi p hóa lâu i thì cho r ng PR là m t "phát minh" c a nư c M ... PR th t s là "made in USA". Nhưng gi i nghiên c u châu Á l i cho r ng PR ã xu t hi n t ... 9.000 năm trư c Trung Qu c, t th i Xuân Thu Chi n Qu c v i i di n khá rõ ràng là Lã B t Vi. B t ch p nh ng ý ki n trái ngư c như th nào, nhưng văn b n chính th c còn l i kh ng nh: c m t "Puplic Relation" ư c s d ng v i ý nghĩa hi n nay b t u t năm 1897, khi nó xu t hi n trong quy n "Niên giám nh ng bài văn hay c a ngành ư ng s t" thu c Hi p h i ngành ư ng s t M . Thành công th c s c a t này có th nói là thu c v Edward L.Berneys, mà ông Irwin Ross g i là "Cha c a ngành PR"... Bernays chính là ngư i u tiên g i mình là "Chuyên viên tư v n
  5. PR" vào năm 1921. Hai năm sau, ông vi t quy n sách u tiên v tài "K t tinh quan ni m công chúng", và d y khóa u tiên v PR t i i h c New York. Như v y, thì hãy c t m coi, kh i th y ngh PR thì ã có t r t lâu và có nhi u u m i phát xu t nhưng nó ã th c s trư ng thành là vào u th k XX, t i nư c M ; khi ó PR ã tr thành c m t chính th c, ư c xem là m t ngh và có chương trình ào t o mang tính h c thu t, ng th i ư c d báo s thăng hoa, th c s tr thành m t "n n công nghi p trí tu l n" trong th k XXI này. Ch c năng c a PR trong doanh nghi p Có th b n chưa hài lòng v i chút ít thông tin ít i, sơ sài v vi c tr l i câu h i PR có t bao gi như trên nhưng chúng ta hãy t m gác v n này l i tr v v i vi c i tìm s th ng nh t (t m th i) cho v n PR là gì qua nh ng di n gi i v ch c năng, nhi m v ... c a nó. Có th hi u ho t ng c a PR tr i r ng trên nhi u lĩnh v c, t quan h i n i, i ngo i n các ho t ng như thương m i và phi thương m i như: - Phân tích các y u t xã h i, kinh t , chính tr , môi trư ng nhân văn mà trong ó t ch c, doanh nghi p ho t ng, nh m d oán
  6. v s phát tri n và cung c p thông tin cơ b n tư v n cho lãnh o t ch c, doanh nghi p ó. - Tư v n chi n lư c ho t ng, kinh doanh cho lãnh o công ty, lãnh o t ch c; tư v n cho các v lãnh o quan tr ng giao t , phát ngôn... - Truy n thông liên t c v nh ng chính sách và ho t ng c a ban lãnh o t ch c, doanh nghi p v các s n ph m, các d ch v , các ho t ng n công chúng liên quan - ánh giá k t qu m t cách khách quan nh m h c t p nh ng i u ã làm t t, rút kinh nghi m, bài h c v nh ng i u ã làm sai, nh ng ti n b ã t ư c... l n sau th hi n ư c t t hơn. - Thi t l p các m i quan h v i báo chí b ng các hình th c như: t ch c h p báo, so n th o các thông cáo báo chí, thu x p các bu i ph ng v n, tr l i trên truy n hình... - Tham gia và t ch c các ho t ng t thi n như: l p qu h c b ng, tham gia chương trình hi n máu nhân o, tài tr cho các ho t ng th d c th thao... - T ch c các s ki n... Không nh ng th , ho t ng PR còn gánh vác m t tr ng trách n ng n là ph i t ch c i phó v i hàng lo t các r i ro luôn có th x y ra trong ho t ng, kinh doanh như: ki n t ng, khi u n i, tranh
  7. ch p... c bi t là trong nh ng lĩnh v c kinh doanh h t s c nh y c m. PR giúp cho ông o công chúng có thêm thông tin v ho t ng c a các t ch c, doanh nghi p. Ch ng h n, ngoài h th ng các phương ti n thông tin i chúng khác như báo in, phát thanh, truy n hình... Công chúng có th thông qua các ho t ng truy n thông tr c ti p c a PR nh n thông tin v các ho t ng truy n thông tr c ti p c a PR nh n thông tin v các ho t ng, d ch v , s n ph m m i c a công ty, các chương trình ti p th , t thi n... t o cho công chúng nh ng thu n l i trong vi c l a ch n các s n ph m, d ch v phù h p và th a mãn ư c nhu c u ngày càng cao... Và, như trên ã xác nh, k t qu các ho t ng PR v cơ b n ph i là nh ng hành vi th c t c a t ch c và hi u ng t nh ng hành vi ó v i công chúng. Vì v y, trong s các ch c danh khác nhau ang ư c s d ng dành cho vai trò, ch c năng c a PR là qu n tr truy n thông (ho c qu n tr truy n thông chi n lư c), qu n tr danh ti ng và qu n tr quan h . Khi phác h a nh ng ch c năng ó, Fraser, Hi p H i PR Canada, cho r ng t t c u là ch c năng c a qu n tr . M c ích c a PR
  8. V m c ích, công tác PR là t o d ng danh ti ng cho t ch c. t ư c i u này, t ch c ph i th c hi n ch chăm sóc khách hàng chu áo, giao ti p v i các gi i h u quan m t cách hi u qu , cũng như th hi n trách nhi m xã h i i v i ngư i lao ng, v i c ng ng a phương và môi trư ng. Nh ng mánh l i qu ng bá r ti n nh m ánh l a công chúng, ho c nh ng ho t ng gi t o nh m che y nh ng ho t ng x u c a nhi u t ch c ã l i nhi u n tư ng tiêu c c. Ch c ch n, chúng không có ch tr ng trong m t chi n d ch PR hi u qu . PR hi u qu th hi n thông qua vi c d oán tương lai, ch không ph i là xin l i nhân viên và công chúng vì nh ng quy t nh sai l m ã th c hi n. Như chúng ta ã th ng nh t, ch c năng c a PR là qu n tr truy n th ng, danh ti ng và quan h ...; m c ích là t o d ng m t hình nh, danh ti ng t t nh t. V y li u nh ng ngư i làm PR, có th làm m i cách, k c bóp méo, nói sai s th t, s d ng các th o n không lành m nh... t ư c i u này. Các kinh nghi m PR trên th gi i cho th y PR không ư c pháp tách r i s th t. Vi c s d ng PR c tình hay vô ý "bóp méo s th t" trư c sau gì cũng b công chúng, ngư i tiêu dùng phát hi n. Trong nh ng trư ng h p này PR không em l i hi u qu tích c c nào mà ch làm gi m lòng tin và uy tín c a thương hi u.
  9. H u h t các chuyên gia PR u có nghi p v chuy n t i thông i p b ng cách khác nhau. H có th dùng ngôn t hay câu ch thích h p, bóng b y, h p d n làm tăng tính tích c c c a v n . Tuy nhiên h không bao gi nên nói sai s th t d u r ng c p trên hay khách hàng có yêu c u h làm như v y i n a... Trong khuôn kh m t bài vi t nh , tôi ch có th ưa ra nh ng nh v sơ kh i nh t v PR. Và k t thúc, tôi mu n chia s tâm s r ng: Hi n nay, có r t nhi u b n tr nhìn ngh PR v i m t lăng kính màu h ng. Các b n nghĩ r ng, ó là m t ngh nhàn h ; là ngh (và là ngư i) c a công chúng. Xin thưa, không ph i v y. PR là ngh c a nh ng ngư i lao ng c chân tay và trí óc v i cư ng cao cùng m t áp l c sáng t o liên t c. ó là ngh c a nh ng ngư i ch p nh n s l ng l và ng ngoài vòng hào quang. Ngư i làm PR cũng gi ng như nh ng ngư i ng ng sau sân kh u; trong s ó, có ngư i là o di n nhưng nhi u ngư i kéo phông màn, nh c v và thu d n o c khi êm di n h màn...
Đồng bộ tài khoản