Nghệ thuật kinh doanh

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
16
download

Nghệ thuật kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, trên thế giới có hơn 25.000 cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s và có khoảng 1,5 triệu người làm việc cho nó. Một cuộc thăm dò cho thấy biểu tượng chữ M màu vàng của McDonald còn dễ nhận ra hơn cả chữ thập đỏ chứng tỏ tính phổ cập của thương hiệu hàng đầu thế giới này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật kinh doanh

  1. Ngh thu t kinh doanh Kinh doanh là m t ngh thu t, ai bi t v n d ng nó ngư i ó s chi n th ng. T bài h c McDonald's Trư c khi x y ra kh ng ho ng kinh t , trên th gi i có hơn 25.000 c a hàng th c ăn nhanh McDonald’s và có kho ng 1,5 tri u ngư i làm vi c cho nó. M t cu c thăm dò cho th y bi u tư ng ch M màu vàng c a McDonald còn d nh n ra hơn c ch th p ch ng t tính ph c p c a thương hi u hàng u th gi i này. Nói v hi n tư ng McDonald’s thì ph i k n ngư i có công phát tri n nó: Ray Kroc. Kroc b t u lao ng t r t s m b ng qu y bán nư c chanh trư c nhà mình và làm thêm t i nh ng c a hàng t p ph m trong mùa ngh hè. Dư i m t c u bé có máu mê làm ăn này, th gi i xung quanh là m t thương trư ng r ng l n mà ai bi t kinh doanh s th ng. Khi bư c sang l a tu i teen, Kroc b h c bán hàng cho công ty Lily-tulip. B ng kh năng thiên phú c a mình c u nhanh chóng tr thành ngư i bán hàng gi i nh t công ty. Kroc chia tay v i Lily sau 10 năm làm vi c Ray Kroc r i b ra 10 năm n a rong ru i kh p nư c M bán lo i máy tr n s a Ray Kroc Multimixer.
  2. Khi doanh thu s t gi m do ngư i mua không có, Kroc ang bu n phi n thì nh n ư c ơn t hàng t m t nhà hàng California. Khi Kroc t i nhà hàng, anh nhìn th y m t c a hàng hamburger nh g n ó do hai anh em Dick và Mac Donald làm ch . ây là m t c a hàng m i l , t ph c v theo dây chuy n không có gh ng i còn th c ơn ch có bánh pho mát, hamburger, khoai tây chiên, u ng và s a l c. Khách hàng t hàng và nh n th c ăn trong chưa y m t phút. L p t c, trong u Kroc hi n lên câu h i: t i sao không nhân r ng mô hình nhà hàng này ra kh p nư c M ? em ý tư ng này th o lu n v i anh em McDonald thì h tr l i là không h ng thú v i ngh . Nhưng hai ngư i cũng ng ý như ng quy n kinh doanh mô hình nhà hàng McDonald's cho Kroc. C ã có trong tay, Kroc b t u ph t v i c a hàng McDonald c i ti n u tiên m năm 1955 do anh làm ch . Nhưng v n may ch n v i Kroc khi anh g p Harry Sonnenborne, m t ngư i ã ch cho anh cách ki m ti n thông qua kinh doanh b t ng s n. Kroc thành l p m t công ty mua ho c cho thuê t m nhà hàng và dùng ti n ki m ư c phát tri n thêm mô hình c a hàng McDonald. Nh ng ngư i kinh doanh McDonald s ph i tr ti n thuê t ho c m t ph n trăm doanh thu c a h . Không lâu sau, 1000 c a hàng McDonald m c lên trên nư c M . Sau ó ông b ra m t kho n tiên l n thâu tóm toàn b thương hi u McDonald's t tay anh em nhà McDonald, thoát kh i tình tr ng như ng quy n có th t do i u hành công ty theo cách mình mu n. Kroc ã ch ng minh ư c tri t lý kinh doanh m i: “kinh doanh là ngh thu t ph c v khách hàng theo cách c a b n”. Ngh thu t kinh doanh tóm g n trong 26 ch cái M t doanh nhân ã chia s v i m i ngư i v ngh thu t kinh doanh b ng nh ng l i khuyên n m trong b ng ch cái t A – Z. A - Attitude – Thái tích c c: Trên con ư ng kinh doanh, b n không th tránh kh i nh ng khó khăn v p váp , dù th nào cũng luôn gi m t cái nhìn l c quan và suy nghĩ tích c c, ng th i truy n s l c quan này n các c ng s và gi h l i v i b n trong su t cu c hành trình. B - Bold – Kiên nh: Cho dù hoàn c nh kinh doanh có lúc thăng tr m thì b n v n ph i gi v ng l p trư ng, không t b m c tiêu và không gi c mơ l i tàn. C - Courteous, charming & candid – L ch thi p, say mê & b c tr c: Ba tính cách này thư ng hòa quy n v i nhau nh ng doanh nhân thành t. D - Determined – Quy t tâm: Quy t tâm bi n nh ng ý tư ng thành hi n th c E - Energy – Năng lư ng: ng phí s c vào nh ng vi c vô ích F - Staying Focused – Luôn t p trung: Ph i bi t t p trung vào nh ng v n quan tr ng, ch không lan man v i các ti u ti t
  3. G - Gregarious and generous – Hòa ng và r ng lư ng: Hòa ng và r ng lư ng k t giao thêm nhi u b n m i phòng khi c n n h . H - Humor – Hài hư c: Óc hài hư c s giúp b n vư t qua nh ng th i i m khó khăn. M t l i nói ùa vui v hay m t l i bình lu n dí d m có th gi i t a b u không khí căng th ng. I - Innovation – Cách tân: ây là chìa khóa không th thi u cho s sáng t o và tăng trư ng trong kinh doanh. J - Juggle – Kh năng x lý: Năng l c này s giúp b n x lý nhi u nhi m v m t lúc mà không s sai l m. K - Kooby – c áo: Ý tư ng c áo, th m chí táo b o là cái r t c n trong kinh doanh, vì nó t o ra s khác bi t L - Lead – D n d t: Nh ng ch doanh nghi p thành t nh t luôn bi t cách d n d t m i ngư i i theo con ư ng ã v ch. M - Mentor – Ngư i b o tr : Doanh nhân còn là ngư i b o tr và chia s kinh nghi m, ki n th c v i ngư i khác. N - Naturally – T nhiên: Hãy tho i mái khi i u hành doanh nghi p gi ng như là óc kinh doanh có s n trong AND di truy n c a b n. O – Optimistic – L c quan: ây là y u t r t c n trong kinh doanh nhưng cũng không nên quá xa r i th c t . P – Pleasantly persistent – Kiên trì trong s tho i mái: K năng này giúp b n duy trì s cân b ng có th i xa Q – Question – t câu h i: Không bao gi t th a mãn dù lúc công vi c làm ăn ang t t nh t, mà ph i d báo c nh ng cơ h i l n b t tr c. R – Remarkable – c bi t: Trong th gi i kinh doanh ngày nay, b n ph i c bi t và s n ph m d ch v c a b n cũng ph i c bi t thì m i n i b t ư c trong r ng i th c nh tranh. S – Strategic – Chi n lư c: Chi n lư c là t m b n ưa b n i n m c tiêu, dù b n có khi ph i ch nh l i ch này ch khác. T – Technically competent – N n t ng chuyên môn: M t doanh nhân gi i ph i bi t t trang b cho mình m t n n t ng ki n th c và b sung liên t c c i thi n s c c nh tranh. U - Unflappable – i m tĩnh: Khi kinh doanh không di n ra như ý mu n, b n c n gi ư c s bình tĩnh không ph m sai l m khi gi i quy t v n .
  4. V – Value – T o d ng giá tr : Các doanh nhân nào xây d ng dư c giá tr cho thương hi u, khách hàng s nv ih . W - Wow - n tư ng: B n ph i t o n tư ng m nh m cho khách hàng khi giao ti p h không quên b n. X – eXtraodinary eXperiences – Tr i nghi m khác thư ng: Nên t o ra nh ng tr i nghi m thú v v i khách hàng, như m t b a ăn sáng trong không gian p ch ng h n, h còn quay tr l i nhi u l n trong tương lai. Y – Young at heart – Tr mãi không già: Các doanh nhân thành t không h già khi nghĩ n vi c h c và b sung ki n th c. Z- Zealous – Nhi t huy t: Nhi t huy t v i công vi c, v i nhân viên và v i khách hàng là y u t không th thi u các doanh nhân thành t.
Đồng bộ tài khoản