Nghệ thuật phạt con không dùng roi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
242
lượt xem
170
download

Nghệ thuật phạt con không dùng roi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuộc sống hàng ngày, các bậc cha mẹ khó tránh khỏi những lúc tức giận với con cái, như khi chúng lười học ham chơi, không chịu nghe lời, đua đòi quậy phá… Sự tức giận có thể biểu hiện ở những cấp độ rất khác nhau, từ quát mắng, đay nghiến, chì chiết đến đánh bằng roi vọt… Những cơn tức giận chính đáng của cha mẹ có tác dụng “báo động” và nhắc nhở trẻ rằng tình hình đang bất ổn và chúng cần chấn chỉnh. Song, nổi giận như thế nào để con cái chấp nhận và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật phạt con không dùng roi

  1. Ngh thu t ph t con không dùng roi
  2. Trong cu c s ng hàng ngày, các b c cha m khó tránh kh i nh ng lúc t c gi n v i con cái, như khi chúng lư i h c ham chơi, không ch u nghe l i, ua òi qu y phá… S t c gi n có th bi u hi n nh ng c p r t khác nhau, t quát m ng, ay nghi n, chì chi t n ánh b ng roi v t… Nh ng cơn t c gi n chính áng c a cha m có tác d ng “báo ng” và nh c nh tr r ng tình hình ang b t n và chúng c n ch n ch nh. Song, n i gi n như th nào con cái ch p nh n và s a ch a khuy t i m là c m t ngh thu t. Tr con cũng như ngư i l n, có lòng t tr ng và sĩ di n, n u m c l i chúng cũng s n sàng ch u s trách ph t th a áng mà không oán trách gì b m . S trách ph t còn có tác d ng gi i t a cho tr kh i m c c m có l i và chúng hi u s t c gi n c a b m là chính áng. Ch th mà nhi u b c cha m ng c nhiên vì sau khi ánh con, tư ng nó ph i gi n mình n m y ngày, th mà nó l i “m m con con” ngay ư c, c như không h có chuy n gì x y ra.
  3. Tr con là th , mau quên và d tha th . M c dù b b m ánh m ng, nhưng chúng không gi n lâu, b i chúng hi u dù th nào i n a thì b m v n luôn yêu thương mình. Như v y là nh ng cơn nóng gi n t nhiên c a các b c cha m h u như không có h i gì, ch c n bi t cách th hi n s t c gi n úng m c, h p lý thì i u ó cũng s c n thi t cho con tr gi ng như tình yêu thương v y! Tuy nhiên, khi cơn th nh n c a cha m tr nên không th ki m soát n i thì ó là i u th c s nguy hi m. Trong lúc t c gi n mù quáng, các b c cha m có th hành ng m t cách thi u lý trí, ch i m ng xúc ph m con n ng n như “nuôi mày không b ng nuôi con chó”, ho c ánh con như ánh òn thù, th m chí b t con nh n ói và u i ra kh i nhà… Khi thư ng xuyên b cha m xúc ph m và tr ng ph t “quá tay”, tr con s b t n thương sâu s c, chúng th c s tin r ng mình b ghét b , cha m không c n và không yêu thương mình n a. Nh ng a tr này d b chai s n tình c m, th m chí căm thù b m , tr nên hung hãn, sa ngã ho c b nhà ra i… Dù không dùng òn roi, b o l c thì các b c cha m v n nên nh r ng, “làm nh c tinh th n” cũng gây h u qu n ng n i v i tr không kém gì b làm nh c v th xác. Vì v y, dù t c gi n n âu cha m cũng c n c g ng
  4. ki m ch không làm nh c con cái, ho c tr ng ph t quá m c mà chúng áng ph i ch u. tránh ư c nh ng cơn gi n d thái quá, t t nh t các b c cha m nên thư ng xuyên gi i quy t nh ng căng th ng v i con cái ngay khi b t u n y sinh, không nên nh n nh n và tích t quá lâu h có d p m i “bùng n ” m t th . M t khác, không nên c ng thêm vào l i l m c a con nh ng i u b c b i, khó ch u t nơi làm vi c ho c trong quan h gi a ngư i l n v i nhau “gi n cá chém th t”. Tr con s n sàng ch u s trách ph t, nhưng chúng không bao gi ch p nh n s tr ng ph t b t công và vô lý. l p l i s cân b ng và quan h bình thư ng v i con cái sau m i l n t c gi n, các b c cha m nên dành m t quãng th i gian (30 phút nm t ti ng) c hai bên “gi i t a” h t m c. Không nên kéo dài s gi n d quá lâu tránh tình tr ng “già néo t dây”. T i k cho tr i ng ho c i h c mà v n c m th y là b m ang gi n mình, tuy t i không nên kéo dài tình tr ng ó sang ngày hôm sau, b i s lo s s ám nh gi c ng c a tr ho c khi n tâm tr ng chúng u ám n ng n , nh hư ng x u n vi c h c t p.
  5. Sau m i l n trách m ng hay tr ng ph t, cha m nên c g ng gi gi ng nói bình thư ng v i con cái, t t nh t nên ch cho chúng c n ph i làm gì vào lúc ó. Sau ó thì nên “xu ng gi ng” ch ng t là s tr ng ph t ã k t thúc. Cu i cùng thì ngh thu t khi t c gi n v i con cái là ch bi t ki m ch và gi ư c s công b ng. Các b c cha m hãy luôn nh r ng, ây là m t “cu c chi n” không cân s c, vì các v là ngư i có quy n “v a á bóng v a th i còi”, còn b n tr con thì ch bi t h ng ch u mà thôi!
Đồng bộ tài khoản