Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
80
lượt xem
5
download

Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  P h ñ  S è  01/2001/N§­C P  n g µ y 04 th¸ng  01 n¨ m  2001 V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c l h µ n g  kh« n g  d © n  d ô n g   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  µng  cø  H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µy  th¸ng 12  d d Vi   ng 26    n¨m   1991  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  µng  m s® c Lu H kh«ng  ©n   d dông  ÖtNam   µy  th¸ng4  Vi   ng 20    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µng  ®Ò ngh c C tr CH kh«ng  ©n  ông  ÖtNam, d d Vi   Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  µhµnh    d d l  vi v«    ý hoÆc   è    ña  chøc,c¸ nh©n    ¹m    c ý c tæ     viph c¸c quy  nh  Ò   µng  ®Þ vh kh«ng  d©n  ông  µ   a  ímøc    d m ch t   i truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d quy  nh   ®Þ t¹ NghÞ   nh  µy    i ®Þ n bao  å m: g a) Vi ph¹m     trongho¹t®éng     khaith¸cbay;    b) Vi ph¹m     trongho¹t®éng     qu¶n  ýbay; l  c)Vi ph¹m     trong ho¹t®éng  Ën     v chuyÓn  µng  h kh«ng; d)  ph¹m    Vi  c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¸n  Ën  v chuyÓn, gi¸cíc vµ  Þch  ô  Æt       d v® chç; ®)    ¹m  Vi ph trong ho¹t®éng     khaith¸cc¶ng  µng     h kh«ng. §i Ò u   §èit ng ¸p dông 2.    î     1. M äi  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    tæ     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    v hµng kh«ng  ©n  ông      d d trªnl∙nhthæ  Öt Nam   µ  ïng trêi éc tr¸chnhiÖ m   Vi   vv     thu     qu¶n  ýcña  ÖtNam   u   Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. l  Vi   ®Ò b x ph     ®Þ t  i ®Þ n 2.Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµiviph¹m  µnh  Ýnh     n     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  Þ   ö  ¹ttheo  d d b x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy,trõtr ng  îp ®Þ n    ê h   §iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt  í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c.
 2. 2 3. Ng êi cha  µnh    ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      th niªn c h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v hµng kh«ng  ©n  ông  Þ   ö  ¹ttheo  d d b x ph   quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu    ®Þ ti® a  1  5 vµ  Òu  cña  §i 6  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph 1.   Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    Vi x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   d dông ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch vµ    c¸cquy  nh  ô  Ó  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ c th t   i ®Þ n 2.  Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Vi x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   d dông ph¶i do  êi cã  Èm   Òn    ng   th quy quy  nh  ¹    iÒu    vµ  cña  ®Þ ti ® c¸c 13, 14  15  NghÞ   nh  µy  ùc hiÖn. ®Þ n th   3.  äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Mh vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   d dông  ph¶i ® îc ®×nh     chØ   ngay. ViÖc  ö  ¹tph¶i ® îc tiÕn  µnh  Þp  êi,   x ph      h k th   c«ng minh;m äi  Ëu    h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra ph¶i® îckhÈn  ¬ng     tr kh ¾c  ôc  ph theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  ©y  Öth¹ivËt chÊt th× ph¶ibåith ng  d d g thi              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  Ët.ViÖc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ® îc tiÕn lu   b   ê thi     vi ph h ch g ra      hµnh theo  áa  Ën  ÷a c¸c bªn.§èivíithiÖth¹i®Õ n   th thu gi             1.000.000  ng  µ   ®å m c¸cbªn    kh«ng  ù tho¶ thuËn  îcth× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh   t    ®     th quy x ph   ®Þ møc   åi th ng; nh÷ng  Öth¹itrªn1.000.000  ng  îc gi¶iquyÕt  b  ê   thi       ®å ®    theo  ñ th   tôctètông d©n  ù.      s 4. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ   Þ   ö  ¹tm ét  Çn.M ét  êi b x ph   l  ng   thùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      nhi h viviph h ch th b x ph   t h vi viph¹m. NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  çi      ng       mh viviph h ch th m ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.    ®Ò b x ph 5.  Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Vi x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   d dông ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, nh©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh    vt ch   ®é viph   th v nh t tiÕtgi¶m  Ñ, t¨ngnÆng    Õt ®Þnh  ×nh    nh     ®Ó quy   h thøc,biÖn    ph¸p,møc  ö  ¹t   x ph   thÝch  îp.T×nh  Õtgi¶m  Ñ,    h  ti   nh t¨ngnÆng   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn     hµnh  µ  v quy  nh   ¹    iÒu  vµ  cña  ®Þ t ic¸c ® 7  8  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh. 6. Kh«ng  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong tr ng  îp thuéc t×nh  Õ  Êp  Õt,  ê h     th c thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê  v ch ®   ki b   hoÆc     ©n  ã  µnh      ¹m    c¸nh ch viviph khi ®ang  ¾ c   Önh  ©m  Çn  m b t th hoÆc     Önh  c¸cb kh¸clµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc  vµ  iÒu  Ón  µnh    ña  ×nh. ® khi h vic m 7. Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m    ö    c vi gi       viph c d i hi t   ®Ó x ph¹thµnh  Ýnh.   ch §i Ò u    h×nh  4. C¸c  thøc xö  ¹t   ph 1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  d©n  ông, tæ  d   chøc, c¸ nh©n    ¹m     viph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸c h×nh     thøc  ö  x ph¹tchÝnh    sau  y: ®© a) C¶nh    c¸o; b) Ph¹ttiÒn.    
 3. 3 2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ     t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh         ch vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d cßn  Þ     ông  ét  b ¸p d m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y: ®© a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp;    sd gi   b) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch 3. Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n  vµ  cña  Òu  µy,tæ  1  2  §i n   chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     c¸c biÖn ph¸p sau:   a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     li   tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y    h ch g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; bu th¸od   tr   d tr¸ph i b) Buéc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm     kh ph t tr   nhi m«i  êng,l©y landÞch  Önh    tr     b do hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  viviph h ch g ra; c) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    i víi ÷ng    b   ê thi     viph h ch g ra ®è    nh thiÖth¹i®Õ n      1.000.000 ®ång;   d) Buéc    û  Ët phÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi,v¨n ho¸ phÈ m   kho   ng       ®éc  ¹i h. 4. H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh,xö  ¹tbæ     ph     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p xö  ý®èi    l  víi õng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh   t h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  ­ d d ® îcquy  nh  ô  Ó  ¹ Ch ¬ng    ña    ®Þ c th t  i IIc NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5. Khi  dông  ×nh  ¸p  h thøc  ¹t tiÒn, møc   ¹t ph¶i t ng  ph     ph    ¬ øng  íitÝnh  v  chÊt,møc     ña  µnh      ¹m;  Õu     ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×    ®é c h viviph n vi ph ct ti   nh th møc  ¹ttiÒn cã  Ó  ph     th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îcgi¶m    ®  qu¸ møc  èi t  thiÓu  ña  c khung  ¹ttiÒn;n Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ph     viph c t ti     th møc  ¹t ph   tiÒn  ã  Ó  c th t¨ng lªncao  ¬n  ng     h nh kh«ng  îtqu¸  v  møc   èi®a   ña  t   c khung  ¹t ph   tiÒn. §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 5. Th   x ph   1.  êi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Th   x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  d©n  ông  µ1  d l   n¨m  Ó   õ ngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh, trõtr k t  th   h viviph h ch    ­ êng  îp quy  nh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  cña  Òu  µy. h  ®Þ t    i 2  3  §i n 2.ThêihiÖu  ö  ¹tlµ2      x ph     n¨m  Ó   õngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  k t  th   h viviph h chÝnh  îc¸p dông  i víi µnh      ¹m  Ò     íc,lÖ  Ý  µng  ®    ®è    h viviph v gi¸c   ph h kh«ng,x©y    dùng, l¾p  Æt    ® c«ng  ×nh vµ  tr   trang thiÕtbÞ   ôc  ô  ¹t®éng  µng      ph v ho   h kh«ng  d©n  ông. d 3. §èivíic¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  ra       b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    xÐt  ö  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ  iÒu    ® tra hoÆc   nh  ®× chØ  ô    ×  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  Êu  Öu  v ¸n th b x ph     h ch n cd hi viph¹m  µnh  Ýnh. Thêi hiÖu  ö  ¹ttrong tr ng  îp  µy  µ 3    h ch     x ph     ê h n l   th¸ng kÓ   õ   t  khicã  Õt ®Þnh  nh    quy   ®× chØ. 4. N Õ u     êih¹n  ãit¹      qu¸ th   n   i kho¶n    vµ  cña  Òu  µy  ×  c¸c 1, 2  3  §i n th kh«ng  bÞ  ö  ¹tnhng  ã  Ó    ông    Ön  x ph   c th ¸p d c¸cbi ph¸p sau  y:    ®© a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     li   tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y    h ch g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; bu th¸od   tr   d tr¸ph i
 4. 4 b) Buéc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm     kh ph t tr   nhi m«i  êng,l©y landÞch  Önh    tr     b do hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  viviph h ch g ra; c) Buéc    û  Ët phÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi,v¨n ho¸ phÈ m   kho   ng       ®éc  ¹i h. 5. Trong  êih¹n  îc quy  nh  ¹      th   ®  ®Þ tic¸c kho¶n    vµ  cña  Òu  µy, 1, 2  3  §i n   n Õu    ©n, tæ  c¸ nh   chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  íihoÆc   è  ×nh  èn ch viviph h ch m  ct tr   tr¸nh,c¶n  ë viÖc  ö  ¹tth×  êihiÖu  ö  ¹t® îc tÝnh  õ thêi®iÓ m   ùc   tr   x ph   th   x ph     t    th   hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   õ thêi®iÓ m   èn tr¸nh,c¶n  ë h viviph h ch m  t    tr     tr   viÖc  ö  ¹t. x ph §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹t 6. Th   ®       b x ph Tæ   chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông, n Õu  d d   qu¸  n¨m  Ó   õ ngµy    µnh  1  k t  thih xong  Õt  nh  ö  quy ®Þ x ph¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùc thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ     t  h hi l     quy ®Þ x ph   kh«ng    t¸i ph¹m, th× ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.         ch b x ph     h ch C h ¬ n g  II H µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u      ¹m  7. Vi ph trongho¹t®éng         khaith¸cbay 1.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a)  a  µo  ö  ông  Çu  §v sd t bay,®éng  ¬  µ      c v c¸c trang thiÕtbÞ   ña  Çu        c t bay yªu  Çu  ã  Êy  Ðp  µ   c c gi ph m kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp; ®Þ c gi   ®  b) Lµ m     ¹itÇu    hh   bay  hoÆc   trangthiÕtbÞ  ña  Çu      c t bay. 2.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a)  ùc  Ön  Th hi chuyÕn  bay      trªn l∙nh thæ  Öt  Vi Nam  kh«ng  ã  y     c ®Ç ®ñ thµnh  Çn  bay  ïhîp víi ph tæ  ph       ph¸p luËtcña  èc    ¨ng  ý  Çu     qu gia® k t bay; b) T Çu    bay kh«ng  ã  Êu  Öu  èc  Þch  µ  Êu  Öu  ¨ng  ý      cd hi qu t vd hi ® k khibay trªnl∙nhthæ  ÖtNam;    Vi   c) Kh«ng  ã    c chøng chØ    iÒu  Ön  ®ñ ® ki bay cßn  Öu  ùcphï hîp víiquy  hi l         ®Þnh  ña  èc    ¨ng  ý  Çu  c qu gia ® k t bay  µ  ï hîp  íic¸c tiªuchuÈn  µ   Öt v ph   v      m Vi   Nam   õa nhËn; th   d) Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ¾p  Æt  ®Þ vl ® hoÆc   ö  ông  ÕtbÞ   tuyÕn  sd thi   v«  trªntÇu    bay  hoÆc   ÕtbÞ   tuyÕn  Æt    Æt   t    ªnl¹cvíitÇu    thi   v«  ® ëm ®Ê ®Ó li       bay trongl∙nhthæ  ÖtNam;     Vi   ®) Cung  Êp  Þch  ô  cd v b¶o  ìng,söa  ÷a  d   ch hoÆc   Õn  µnh  ö nghiÖ m   ti h th   tÇu bay,®éng  ¬  µ    c v trang thiÕtbÞ     Çu      trªnt bay  µ   m kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp  îc ®Þ c gi   ®  cÊp.
 5. 5 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau: a)    ¹m  Vi ph quy  ¾c  Èn  Þ   t chu b chuyÕn bay,lµm  ñ  ôc chuyÕn    th t   bay  µ  v lËp kÕ   ¹ch bay;   ho   b) Th¶    ÕtbÞ, vËtdông  µo    c¸cthi       v kh«ng  trung g©y  Êt  toµn    m an  bay; c)Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   ängt©m,  ängt¶i Çu  ® tr   tr     t bay; d)  ph¹m  Vi  quy  nh  Ò   ®Þ v mang  b»ng, chøng    chØ,  Êy  ê,tµiliÖu    gi t     khi khaith¸ctÇu     bay  µ    ÕtbÞ  ü  Ëthµng  v c¸cthi   k thu   kh«ng; ®)    ¹m    Vi ph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c b»ng, chøng    chØ hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn  th   c¸c yªu  Çu  i víi Êy tê,tµiliÖu khikhaith¸ctÇu    c ®è     gi              bay  µ    v c¸c trang thiÕtbÞ       hµng  kh«ng; e) Kh«ng b¸o  kÞp  êivÒ     ¹n,sù  è  ü  Ët nghiªm  äng cña  c¸o  th   tain   c k thu   tr   tÇu  bay  µ    v c¸ctrang thiÕtbÞ  µng     h kh«ng; g) Vi ph¹m  ñ tôckiÓm    toµn  µ  ninh hµng     th     traan  v an    kh«ng. 4. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau: a) Vi ph¹m  Ëttù,kû  Ëttrong tÇu     tr     lu     bay,kh«ng  ©n  ñ m Ö nh   Önh  ña    tu th   l c ngêichØ    huy  Çu  t bay    Çu  khit bay  ang  ® bay; b) Kh«ng    th«ng    Þp  êitintøc vÒ     ¹n tÇu  b¸o k th       tai   n bay  cho  Ýnh  Òn   ch quy ®Þa   ¬ng, tæ  ph   chøc  ×m  Õm     t ki ­ cøu nguy  hoÆc   chøc  µng  tæ  h kh«ng  Çn   g nhÊt; c) Kh«ng  ùc  Ön  Üa  ô  óp    ×m  Õm       th hi ngh v gi ®ì t ki ­ cøu nguy  êi,b¶o  ng   qu¶n  Çu  t bay  Þ  ¹n vµ  µis¶n    Çu  b n   t  trªnt bay  . ®ã 5. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víihµnh       vic¶n  ëhoÆc   tr   kh«ng  Êp  µnh  cÇu  ña  ¬  ch h yªu  c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Óm    ¹t®éng  th quy ki traho   khaith¸cbay.    6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp, b»ng,chøng     sd gi ph     chØ  n   th¸ng ®èi víi ®Õ 3       c¸c hµnh      ¹m    viviph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n      iÓ m   vµ    ®Þ ti® a  1, c¸c ® d  ® kho¶n   3 cña  Òu  µy; §i n b) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  n   th¸ng®èi víi   µnh      ¹m     sd gi   ®Õ 6       h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i ® kho¶n  cña  Òu  µy.  2  §i n   7.Buéc  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶  i víi µnh      ¹m  ®è     h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i b kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n §i Ò u      ¹m  8. Vi ph trongho¹t®éng     qu¶n  ýbay l  1.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a) Thùc  Ön    hi chuyÕn  bay  a  îcc¬  ch ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp  nh n   th quy c phÐp; b) Tù      ý thay ® æi  µnh  ×nh bay,chÕ       h tr     ®é bay  µ   m kh«ng  îcphÐp  ña  ®  c c¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn, trõtr ng  îp bÊt kh¶  nh n   th quy     ê h     kh¸ng;
 6. 6 c) Bay  µo    v khu  ùc  Ê m   vc bay,khu  ùc  ¹n  Õ,    v h ch khu  ùc  v nguy  Ó m     hi khi kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  ã  Èm  Òn; c th quy   d) Cung  Êp      c c¸c th«ng    tinkh«ng trung thùc hoÆc   ã  ÷ng  µnh    õa     c nh h vil   dèikhixinphÐp      bay; ®)    ¹m  iÒu  Ön  Vi ph ® ki quy  nh    Ðp  ®Þ ë ph bay  îccÊp. ®  2.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a) Thùc  Ön    hi chuyÕn  bay  èc  Õ  Êt c¸nh,h¹ c¸nh  ¹ s©n  qu t c      ti   bay  éi®Þa   n  mµ   kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy b)     Kh«ng th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  Êp  Ðp  c ph bay    ù hñy  khit   chuyÕn    bay ®∙  îccÊp  Ðp; ®  ph c) Thùc  Ön  ¹ c¸nh    ÷ng  ¬ikh«ng  îcquy  nh    Ðp    hi h   ë nh n  ®  ®Þ ë ph bay,trõ    tr ng  îp h¹ c¸nh b ¾t  éc; ê h      bu d)  ùc  Ön  Th hi chuyÕn  bay thao  Ôn,luyÖn  Ëp    di   t trªnkhu  ùc  «ng  ©n   v® d mµ   kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau: a) Bay    kh«ng  ng  êng  µng  ®ó ® h kh«ng  quy  nh; ®Þ b) Vi ph¹m    ¬ng     c¸cph thøc thùc hµnh      bay; c)Kh«ng  ©n  ñ quy  ¾c    tu th   t bay qua    í ; biªngi i d) Kh«ng  Êp  µnh  Ên  Önh  ña  ¬  ch h hu l c c quan qu¶n  ýbay    l  khikh«ng  ã  c lýdo  Ýnh  ¸ng;   ch ® ®)  Kh«ng th«ng b¸o  Þp  êicho  ¬  k th   c quan qu¶n  ý bay    l  khi kh«ng  ùc th   hiÖn  Ö m   ô  nhi v chuyÕn  bay, kÕ   ¹ch    ho bay hoÆc   ù  s chØ   Én  ña  ¬  d c c quan  qu¶n  ýbay; l  e) Can  Öp vµo  ¹t®éng  iÒu  µnh    thi   ho   ® h bay  µ   m kh«ng  îcphÐp  ña  ­ ®  c ng êicã  Èm  Òn.   th quy 4. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau: a) Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  vi trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýbay  l  (kh«ng u,kh«ng  l  b¸o  µ  v b¶n    µng  ®å h kh«ng, th«ng    Én  êng, gi¸m    Èn    tin,d ®   s¸t,kh nguy  ©n  s bay, t×m  Õm     ki cøu  ¹n, khÝ   îng  µng  n  t h kh«ng)  µ   m kh«ng  ã  c b»ng  hoÆc   chøng chØ  cßn    Þdo  ¬  gi¸tr   c quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c b) Khaith¸cc¸cthiÕtbÞ, ph¬ng  Ön chuyªn ngµnh  éc lÜnh  ùc            ti     thu   v qu¶n  lýbay    a  îccÊp  Êy phÐp    khich ®   gi   khaith¸ctheo quy  nh;      ®Þ   c)  ph¹m  Vi  c¸c    Èn,  iÒu  Ön  tiªuchu ® ki khai th¸c,vËn  µnh, söa  ÷a,     h   ch   hiÖu  Èn    ÕtbÞ  chu c¸cthi   chuyªn ngµnh  éc lÜnh  ùc    thu   v qu¶n  ýbay; l  d) Vi ph¹m      Èn  Ò   Ünh     c¸ctiªuchu v t kh«ng  µng  h kh«ng; ®)  Õ m   ông  Chi d hoÆc  khai th¸c trïng l¾p        c¸c  Çn  è  t s rada, v«  Õn    tuy dµnh riªngcho  ¹t®éng  µng    ho   h kh«ng  ©n  ông  µ   d d m kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  cc quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy
 7. 7 5. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau: a) Kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¸o  kÞp  êivíic¬  c¸o  th     quan  qu¶n  ýbay  l  thÝch  îp hoÆc   h  kh«ng  ùc hiÖn  th   chØ  Én  ña  ¬  d c c quan  qu¶n  ýbay  l  trong tr  ­ êng  îp  h ph¸t hiÖn  êi,ph¬ng  Ön    ng   ti giao  th«ng hoÆc   µis¶n  t  kh¸c  Þ   ¹n  bn ngoµitÇu    bay; b)  ôp  Ch ¶nh, quay    phim  õ    t trªn kh«ng, sö  ông    ÕtbÞ   iÖn  ö  d c¸c thi   ® t  hoÆc   ªnl¹cv«  Õn    ©n    Çu  li     tuy c¸ nh trªnt bay    khikh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn. n   th quy 6. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víihµnh       vic¶n  ëhoÆc   tr   kh«ng  Êp  µnh  cÇu  ña  ¬  ch h yªu  c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Óm    ¹t®éng  th quy ki traho   qu¶n  ýbay. l  7.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  n   th¸ng ®èi  íic¸c hµnh      ¹m    sd gi ph ®Õ 3    v    viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i b  2  §i n 8. Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  µ  åith ng  Öt v b   ê thi   h¹i®èi víi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       ®Þ t    i b,® kho¶n  cña  Òu  µy. 4  §i n   §i Ò u      ¹m  9. Vi ph trongho¹t®éng  Ën     v chuyÓn  µng  h kh«ng 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh       visau: a)  Ën   V chuyÓn  µng  h ho¸ nguy  Ó m    sóng  n, chÊt  hi nh ®¹   næ,  Êt d Ô   ch   ch¸y   b»ng  Çu  t bay  µ   m kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy b) V Ën    chuyÓn  µnh  h kh¸ch,hµng    u  È m,  u  Ön  µ     ho¸,b ph b ki m kh«ng  îc ®  phÐp  ña  ¬  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c giÊy phÐp  îccÊp.   ®  2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m    c¸cquy  nh  Ò   Ën  ®Þ v v chuyÓn  µng    h ho¸ nguy  Ó m   hi b»ng  Çu  t bay. 3. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång    ®èi víi  µnh    a  êi,hµnh  ý,hµng    u  È m,  u  Ön  µ      Ët    h vi® ng   l  ho¸,b ph b ki v c¸c ®å v   kh¸clªntÇu     bay  kh«ng  ng  ñ tôcquy  nh. ®ó th     ®Þ 4. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi  íihµnh    v  vic¶n  ë   tr   hoÆc  kh«ng  Êp  µnh  ch h yªu  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Óm    ¹t®éng  Ën  quy ki traho   v chuyÓn  µng  h kh«ng. 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  n   th¸ng®èi víi   µnh      ¹m     sd gi   ®Õ 6       h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; ®Þ t i b  1  §i n b) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  thêih¹n  i víic¸c hµnh      ¹m     sd gi ph v«    ®è       viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy.  ®Þ t  i 2  §i n  
 8. 8 §i Ò u      ¹m    10. Vi ph c¸c quy  nh  Ò   vËn  ®Þ v b¸n  chuyÓn, gi¸cícvµ  Þch      d vô  Æt  ç ® ch 1.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a)  ùc  Ön  ¹t®éng  Th hi ho   b¸n  Ën  v chuyÓn  µng  h kh«ng  ¹  Öt Nam     ti Vi   khi cha  îc phÐp  ®  hoÆc   a  ¨ng  ý  íic¸c c¬  ch ® k v     quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  hoÆc     ¹m  viph quy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp; ®Þ c gi   ®  b) XuÊt  Ën  n  µng    v ®¬ h kh«ng  cÊp    a  îcphÐp  thø  khich ®   hoÆc   a  ¨ng  ch ® ký  íic¸c c¬  v     quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m  viph quy  nh  ña  Êy ®Þ c gi   phÐp  îccÊp; ®  c)Vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò     ông    ícvËn  ®Þ v ¸p d gi¸c   chuyÓn  µng  h kh«ng; d)  ùc  Ön  ¹t®éng  Th hi ho   khaith¸ch Ö   èng  Æt  ç      th ® ch b»ng m¸y  Ýnh  ¹  t ti ViÖt Nam     a  îc phÐp  ña  ¬    khi ch ®   c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy hoÆc     vi ph¹m    c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp; ®Þ c gi   ®  ®) Khai th¸ch Ö   èng      th qu¶n  ýchç  ïng  l  d riªngt¹  Öt Nam     a  ¨ng   i Vi   khich ® ký  íic¬  v   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc   ö  ông  Ö   èng  sd h th qu¶n  ýchç  l  dïng riªng vµo  Öc  ©n  èi dÞch  ô  ña      vi ph ph   v c c¸c doanh  nghiÖp khaith¸ch Ö      thèng  Æt  ç  ® ch b»ng  m¸y  Ýnh  ¹ ViÖtNam. t t  i   2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau: a) Thay  æi  a   iÓ m   ® ®Þ ® v¨n phßng b¸n  Ð     a  îc phÐp  ña  ¬  v khi ch ®   cc quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy b) Kh«ng  ùc  Ön  Õ     th hi ch ®é b¸o  c¸o  ¹t®éng  ho   b¸n  Ën  v chuyÓn  µng  h kh«ng  ¹ ViÖtNam   t  i   theo quy  nh;   ®Þ c) Kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v theo  quy  nh  Ò   ©n  èis¶n  È m   ®Þ v ph ph   ph vËn chuyÓn  µng  h kh«ng  ¹  Öt Nam     ti Vi   khikhaith¸ch Ö   èng  Æt   ç      th ® ch b»ng  m¸y  Ýnh  µ  ö  ông  Þch  ô  Æt  ç  t vsd d v® ch b»ng  m¸y  Ýnh; t d)  ùc  Ön  Th hi chøc  n¨ng  idiÖn  ®¹   cho    c¸c h∙ng  µng  h kh«ng  íc ngoµit¹ n     i ViÖt Nam     a  îc phÐp    khich ®   hoÆc   a  ¨ng  ý  íic¬  ch ® k v   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp. ®Þ c gi   ®  3. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víihµnh       vic¶n  ëhoÆc   tr   kh«ng  Êp  µnh  cÇu  ña  ¬  ch h yªu  c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Óm    ¹t®éng  vËn  th quy ki traho   b¸n  chuyÓn, gi¸cícvµ  Þch  ô  Æt       d v® chç. 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  n   th¸ng®èi víi   µnh      ¹m     sd gi   ®Õ 6       hc¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m       kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i a,b,d  1  ® d  2  §i n b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îcsö  ông      ¹m  i  íihµnh  v  ti ®   d ®Ó viph ®è v   viviph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i ® kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n 5.Buéc  åith ng  Öth¹i®èi víi   µnh      ¹m    b   ê thi         h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ t  i c  kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n
 9. 9 §i Ò u      ¹m  11. Vi ph trongho¹t®éng         khaith¸cc¶ng  µng  h kh«ng 1.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Thµnh  Ëp,m ë   éng,c¶it¹oc¶ng  µng    l r     h kh«ng,s©n    bay  µ   m kh«ng  ã  c giÊy  Ðp  ña  ¬  ph c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh   ®Þ cña  Êy phÐp  îccÊp; gi   ®    b)  ë   M c¶ng  µng  h kh«ng, s©n    bay cho giao u  µng  lh kh«ng  èc  Õ  µ   qu t m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp. ®Þ c gi   ®  2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau: a)  µ m     áng  Ö   èng  Ýn  Öu, trang  ÕtbÞ,  i  ¹m  L hh h th t hi   thi   ®µ tr th«ng    tin, chØ  huy  bay,c¸ctrang thiÕtbÞ         kh¸ctrong khu      bay; b)  Òu  Ón, ® a  µo  §i khi   v khai th¸c t¹      ikhu bay    ¬ng  Ön  Æt   t  c¸c ph ti m ®Ê kh«ng  ¸p  ® øng  iÒu  Ön  ü  Ët; ® ki k thu c) X ©y   ùng    d c«ng  ×nh  Õn  óc,l¾p  Æt   tr ki tr   ® trang  Þ,  ÕtbÞ,  ång b thi   tr   c©y  ¹  ti khu  ùc  ©n  Ën  v l c c¶ng  µng  h kh«ng,s©n    bay    khikh«ng  îc phÐp  ña  ®  c c¬  quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn  l  n   th quy hoÆc   ¹n  Õ   Ünh  h ch t kh«ng  ©n    s bay g©y ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  µ  h ®Õ ho   v b¶o  ¶m   toµn  ña  ® an  c c¶ng  µng  h kh«ng,   s©n bay. 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau: a) Lµ m   áng    h trang thiÕtbÞ  ¹ c¶ng  µng      t  i h kh«ng; b)  a  ò  Ý, chÊt ch¸y,chÊt næ,      Ët vµ  Êt nguy  Ó m   § v kh         c¸c ®å v   ch   hi kh¸c  vµo    c¸c khu  ùc  ¹n  Õ   ¹  v h ch t ic¶ng  µng h kh«ng  µ   m kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  cc quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy c) §a  êi,hµnh  ý, µng    u  È m,  u  Ön  µ      Ët kh¸c cha    ng   l  h ho¸,b ph b ki v c¸c ®å v     ® îclµm  ñ tôcvËn    th     chuyÓn  µng  h kh«ng  µ  Óm    ninh hµng  v ki traan    kh«ng  µo  v c¸ckhu  ùc  ¹n chÕ   ¹ c¶ng  µng    v h  t  i h kh«ng; d)    Ph¸  ñy,g©y    ¹i  µm  Õn  ¹ng,dichuyÓn  Ët ®¸nh  Êu, vËt ng¨n h  hh , l bi d    v  d     c¸ch,vËtghitÝn  Öu,vËtb¶o  Ö   ¹ c¶ng  µng        hi     v t  i h kh«ng. 4. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau: a) Lµ m     áng  µis¶n,trang thiÕtbÞ  ¹ s©n    t«thuéc khu  ùc    hh t        ti   ®ç «      v c¶ng  hµng  kh«ng,s©n    bay; b)  Òu  Ón  ¬ng  Ön  µ   §i khi ph ti m kh«ng  ã  c b»ng, chøng    chØ hoÆc  kh«ng  ® îc phÐp  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh   ®Þ cña  Êy phÐp  îccÊp  i víi ¹t®éng  ¹ c¸ckhu  ùc  ña  gi   ®  ®è       ho t    i v c c¶ng  µng  h kh«ng  (®i l¹   i kh«ng  ng  ång,tuyÕn, vîtqu¸  èc ®é   ®ó lu      t   quy  nh  ®Þ hoÆc     ®ç kh«ng  ®óng  Þ  Ý); v tr   c) Kh«ng    mua   Ö  Ý     µo  ¹t®éng  ¹  ©n    t« thuéc  l ph khiv ho   ti s ®ç «    khu  ùc  v c¶ng  µng  h kh«ng,s©n    bay; d) Cho    thuª,m în,gi¶m¹o  Êy phÐp    µo  ©n    t« thuéc khu  ùc       gi   ®Ó v s ®ç «      v c¶ng  µng  h kh«ng,s©n    bay;
 10. 10 ®)  © y   Êt  Ëttù an  µn  i víiho¹t®éng  ¹  ©n    t« thuéc khu  G m tr     to ®è       ti s ®ç «      vùc  c¶ng  µng  h kh«ng,s©n    bay; e) §Æt    Ëtthu hótchim  ãc  ôtËp    c¸cv       ch t   trong khu  ùc    v c¶ng  µng  h kh«ng; g)  Treo  Ón  bi qu¶ng  c¸o,d¸n    tranh  phÝch, cæ   ng  ¸p    ®é trong khu  ùc  v c¶ng  µng  h kh«ng  µ   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph c c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  hoÆc     ¹m  viph quy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp; ®Þ c gi   ®  h)  Õn  µnh  ¹t®éng  Ti h ho   kinh doanh, dÞch  ô      v trong khu  ùc    v c¶ng  µng  h kh«ng  µ   m kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc     vi ph¹m quy  nh  ña  Êy phÐp  îccÊp; ®Þ c gi   ®  i)   ¹m    Vi ph c¸cquy  nh  Ò   ö  ông  ÎnhËn  ¹ng,thÎkiÓm    ninh ®Þ vsd th  d    so¸tan    hµng  kh«ng  µ  Êy phÐp  ¹t®éng  ¹ c¶ng  µng  v gi   ho   t  i h kh«ng; k) Vi  ¹m      ph c¸c quy  ¾c  Æt   n  Öu, ký  Öu  Ën  Õt c¸c toµ  µ, t® ®Ì hi   hi nh bi     nh   c«ng  ×nh trong khu  ùc  ©n  Ën  tr     v l c c¶ng  µng  h kh«ng;   l)§Æt trong khu  ùc    v c¶ng  µng  h kh«ng    ý  Öu,thiÕtbÞ  èng    ý  c¸c k hi     gi c¸ck hiÖu,thiÕtbÞ  ïng ®Ó   Ën  Õts©n      d   nh bi   bay; m)  §Æt    Ëtd Ô   c¸cv   ch¸y,vËtnæ       trong khu  ùc    v c¶ng  µng  h kh«ng. 5. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau: a) Tù    µo    ý v khu  ùc  v c¸ch ly;   b) Lµ m     ¹ic¸cký  Öu  Ën  Õtc¶ng  µng    h h     hi nh bi   h kh«ng,s©n    bay. c)Ch¨n    ©u,bß,giasóc    th¶ tr       trongkhu  ùc  êng    v® b¨ng,® êng    ©n      l¨n,s ®ç tÇu  bay,lÒ    b¶o  Ó m   ña  êng  Êt­h¹ c¸nh; hi c® c      d) C¶n  ë hoÆc   tr   kh«ng  Êp  µnh  ch h yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Óm    ¹t®éng  quy ki traho   khaith¸cc¶ng  µng     h kh«ng,s©n    bay. 6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  n   th¸ng ®èi  íic¸c hµnh      T  sd gi ph ®Õ 06    v    vi vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i 1  §i n b) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  thêih¹n  i víi µnh      ¹m       sd gi ph v«    ®è     h viviph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m         vµ   t i b,d,g,h  ikho¶n  cña  Òu  µy. 4  §i n   7. Buéc  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ hoÆc     ì c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    th¸od     tr   d tr¸i phÐp  µ  åi th ng  Öth¹in Õu  ã  i  íic¸c hµnh      ¹m  v b   ê thi     c ®è v     viviph quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m     kho¶n    iÓ m     kho¶n    iÓ m   e, g, k, l,m   a, c  2, ® a, d  3, ® a,          kho¶n  vµ  4  ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy.  b  5  §i n   §i Ò u  12. ¸ dông  v¨n    p  c¸c  b¶n ph¸p  Ët kh¸c  Ò   ö  ¹t vi ph¹m  lu    v x ph     hµnh  Ýnh ch 1) C¸c  µnh      ¹m  ninh trËttùt¹ khu  ùc    h viviph an        i v c¶ng  µng  h kh«ng  Þ  ö  bx ph¹ttheo    quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu    ®Þ t i® c  1  5, ® b  2  16, ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  b  1  17  NghÞ   nh   è  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 8    ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh   v an    trËttù.  
 11. 11 2) C¸c  µnh    ©y  Êt  Ö   h vig m v sinh hoÆc     ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  tr trong   khu  ùc  v c¶ng  µng  h kh«ng  Þ   ö  ¹ttheo    b x ph   c¸c quy  nh ¬ng  ®Þ t øng  ña  c NghÞ   ®Þnh  è  s 26/CP  µy  th¸ng4  ng 26    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m   c Ch ph v x ph     hµnh  Ýnh  Ò   ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v NghÞ   nh  è  ®Þ s 46/CP  µy  th¸ng 8  ng 06    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tÕ. l  n   y  C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t  §i Ò u 13. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  y    quy x ph     h ch c ñ ban    c¸c cÊp Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  ã  Òn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹  nh d c¸cc c quy x ph     ®Þ ti c¸c ®iÒu    vµ  cña    26, 27  28  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch trong    c¸c lÜnh  ùc  v qu¶n  ý nhµ  íc ë   a   ¬ng  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  µng  l  n   ®Þ ph c li   ®Õ ho   h kh«ng  ©n  ông. d d §i Ò u 14. ThÈ m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña    quy x ph     h ch c Thanh    tra chuyªn ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông. d d 1.Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông  ã  Òn: d d c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  éc thÈm  Òn;    sd gi   thu   quy d) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ö  ýkh¸c x l    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh. 2. Thanh        tra viªn chuyªn  µnh  µng  ng h kh«ng  ©n  ông  ang    µnh  d d ® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c)  Þch  T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  ã    Þ v  ti ®   d ®Ó vi ph c gi¸tr   ®Õ n   500.000  ng; ®å d) p  ông    Ön  ¸d c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  ®Þ ti     a, b  d  3  11  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u  15. È m   Òn  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬   Th quy x ph     h ch c c quan  C«ng     quan  µ  Õ an,H¶i   v Thu Trong  ¹m    ph vichøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n ® îcgiao,ngêicã  Èm     v  h        th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña    ¬  x ph     h ch c c¸c c quan  C«ng    an, H¶i quan  µ  v Thu Õ   ã  Òn  ö  ¹t®èi víic¸c viph¹m  µnh  Ýnh  c quy x ph           h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    vµ  cña    ®Þ t    i 29,30  32  Ph¸p  Önh  ö  ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  µ        h ch v c¸cv¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
 12. 12 §i Ò u    16. Nguyªn  ¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹t t ph ®Þ th quy x ph 1. C¸c  ¬    c quan  thanh    tra chuyªn  µnh  ã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c vi ng c th quy x ph       ph¹m   µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   ông  éc  Ünh  ùc  d d thu l v ngµnh  × nh  m qu¶n  ý. l 2. Trêng  îp viph¹m  µnh  Ýnh    h    h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d thuéc  Èm   Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  th quy x ph   nhi c quan  ×  Öc  ö  ¹tdo  ¬  th vi x ph   c quan  thô lý®Ç u     ùc hiÖn.    tiªnth   C h ¬ n g  IV T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t  §i Ò u    ñ  ôc¸p dông  ×nh  17. Th t     h thøc xö  ¹tchÝnh   ph   1.Khiph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  d©n  ông,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira lÖnh  nh  d     th quy x ph      ®× chØ ngay  µnh    h vi viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch 2. Trêng  îp  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    h x ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc c¶nh  th× c¸o    ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶ira  Õt  nh  ö  ¹tt¹  ç    th quy x ph     quy ®Þ x ph   i ch theo  ñ  ôc th t   ®¬n gi¶n quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 46  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 3. Trêng  îp  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    h x ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc  ¹ttiÒn  ×  ph   th ngêi cã  Èm     th quyÒn  ö  ¹t ph¶i kÞp  êilËp  x ph     th   biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh    v vi ph h chÝnh  theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 47  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   N Õ u   êi lËp    ng   biªnb¶n  kh«ng    Èm  Òn  ö  ¹thoÆc   ®ñ th quy x ph   kh«ng  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ¹tth×  x ph   ph¶ikÞp  êigöibiªnb¶n  µ    å  ¬  ªnquan  n   Êp    th       v c¸c h s li   ®Õ c cã  Èm  Òn      Õt ®Þnh  ö  ¹t. th quy ®Ó ra quy   x ph Trong  êih¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh, th     ng k t   l    v viph h ch   ngêi cã  Èm   Òn    th quy ph¶ira  Õt  nh  ö  ¹ttheo    quy ®Þ x ph   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 48 cña Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. N Õ u   ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p, l X l    h ch   c nhi t ti   t  thêih¹n trªncã  Ó  Ðo  µinhng        th k d   kh«ng    ngµy. qu¸ 30  4. Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý    ®Þ x ph   hi l   t   k hoÆc   µy  îc ghi ng ®     trongquyÕt ®Þnh  ng      nh kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  ý. qu¸ 15  k t  k Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i® îc göi cho  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvµ  ®Þ x ph       tæ     b x ph   n¬i thu  Òn  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh  ö  ¹t.   ti ph      03  k t  ra  ®Þ x ph   Quy Õt  nh  ¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  ëlªnph¶i® îcgöicho  Ön  Ó m   ®Þ ph        tr         Vi Ki s¸tnh©n  ©n  ïng cÊp.   d c  5.    Tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶i nép  Òn  ¹tt¹  ¬i ghi trong   ti ph   in       quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t. é   µi chÝnh  ñ  ×, ®Þ x ph   ®   biªnlaithu ti     T  B ch tr   phèi hîp  íiCôc  µng    v  H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi   quy  nh  Öc  vµ  ö  ®Þ vi thu  s dông  Òn ph¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ti         h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  d©n  ông. d 6.Nghiªm  Ê m   êixö  ¹ttrùctiÕp thu tiÒn ph¹t.   c ng   ph         
 13. 13 §i Ò u    ñ  ôct cquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp 18. Th t  í   sd gi ph 1.  ñ   ôc  íc quyÒn  ö  ông  Th t t   sd c¸c  ¹  Êy  Ðp  Ò   ¹t ®éng  µng  lo igi ph v ho   h kh«ng  ©n  ông  ©n  d d tu theo  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  ®Þ t i§i 50  l X l    hµnh  Ýnh. ch a)  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹t¸p  ông  ×nh  Ng   th quy x ph   d h thøc  íc quyÒn  ö  ông  t  sd giÊy phÐp    trong tr ng  îp tæ    ê h   chøc,c¸ nh©n    ¹m  è  ×nh     viph c t kh«ng  Ê m     ch døt hµnh      ¹m  viviph hoÆc   ã  Òu  c nhi kh¶  n¨ng  Õp tôcviph¹m  ti       sau    ∙  ã  Õt  khi® c quy ®Þnh  nh  ®× chØ    ¹m; viph b)  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  sd gi ph ph¶ighirâ      trong quyÕt  nh  ö  ¹tvÒ     ¹     ®Þ x ph   tªn,lo i , sè  Êy phÐp  µ  êih¹n ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp, ®ång  êiph¶icã    gi   v th   t   sd gi     th     v¨n b¶n th«ng b¸o cho  ¬  c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp    Õt,trong ®ã     â lýdo  ® c gi ph ®ã bi     ghir     vµ  êih¹n giÊy phÐp  Þ ícquyÒn  ö  ông; th       b t  sd c) Trêng  îp  Ðt  Êy  ¹  Êy  Ðp    h x th lo i gi ph hoÆc   êih¹n  íc quyÒn  ö  ông  th   t  sd giÊy  Ðp  Çn  dông  îtqu¸ thÈm  Òn  Õt  nh  ña  ×nh,  êi cã  ph c ¸p  v    quy quy ®Þ cm ng   thÈm   Òn  ö  ¹tph¶ira  Õt  nh  nh  quy x ph     quy ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ    h viviph v yªu cÇu  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ¹tcÊp    x ph   trªn hoÆc   ¬  c quan  ∙  Êp  Êy  ®c gi phÐp      Õt ®Þnh ícquyÒn  ö  ông  ®ã ra quy   t  sd hoÆc     åigiÊy phÐp. thu h     2.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  giÊy  Ðp  ã  êih¹n  i víitr ng  îp xÐt thÊy  chøc,c¸ sd   ph c th   ®è     ê h     tæ     nh©n    ¹m  ã  Ó  ùc hiÖn    Ön  viph c th th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc,h¹n  Õ   Ëu    kh ph   ch h qu¶ do  µnh      ¹m  ©y    Ê m   h vi vi ph g ra,ch døt    ¹m  µ  ¹  á    vi ph v lo ib c¸c nguyªn  ©n,  nh ®iÒu  Ön  Õp tôcviph¹m  ki ti       sau  ét  êih¹n nhÊt ®Þnh. m th       a)  êi h¹n íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  îc ¸p  ông  Th   t  sd gi ph ® d ph¶i n»m     trong  thêih¹n  îc quy  nh   i  íihµnh      ¹m   ªnquan  µ  ¬ng    ®  ®Þ ®è v   vi vi ph li   vt øng  íi v  kho¶ng  êigian cÇn  Õtcho  chøc,c¸ nh©n    ¹m  ã  Ó  ¾c  ôc, th     thi   tæ     viph c th kh ph   h¹n  Õ   Ëu  ch h qu¶    ¹m,  ùc  Ön  y       vi ph th hi ®Ç ®ñ c¸c yªu  Çu c quy  nh   ®Þ trong  quyÕt ®Þnh  ö  ¹tvµ  ¹ bá      x ph   lo i c¸cnguyªn nh©n, ®iÒu  Ön  Õp tôcviph¹m;       ki ti       b) K Õt  óc thêih¹n      th     ghitrong quyÕt  nh  ö  ¹t, êicã  Èm  Òn    ®Þ x ph   ng   th quy ®∙    Õt  nh ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ra quy ®Þ t  sd gi   ph¶itr¶l¹ giÊy phÐp       i   cho    tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  Êy phÐp  .    sd gi   ®ã 3.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy phÐp  thêih¹n hoÆc   Õn  Þ  ¬  sd gi   v«      ki ngh c quan  ∙  Êp  Êy  ® c gi phÐp      åigiÊy  Ðp  i  íitr ng  îp viph¹m  ã  chøc,quy    ín ®ã thu h   ph ®è v   ê h     c tæ    m« l   hoÆc     ¹m  Òu  Çn. t¸ ph nhi l i 4.  êng  îp  Tr h ph¸thiÖn  Êy  Ðp  îc cÊp    gi ph ®  kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn,  kh«ng  ©n  ñ  tu th theo  ñ  ôc quy  nh  th t   ®Þ hoÆc   ã  éi dung    cn  tr¸ ph¸p  Ëtth×  i lu   ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i thu  åi ngay  Êy  Ðp,  ng  êith«ng    th quy x ph     h  gi ph ®å th   b¸o  Þp  êicho  ¬  k th   c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp  µ    ¬  ® c gi ph v c¸c c quan  ã  Èm  Òn   c th quy li   ªnquan  Õt. bi §i Ò u    ñ  ôctÞch    µ  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông    19. Th t   thu v x l   v  ti   d ®Ó thùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh   h viviph h ch 1.  ñ   ôc tÞch  Th t   thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ùc  Ön  v  ti ®   d ®Ó th hi hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 51  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch
 14. 14 2.Quy Õt  nh  Þch      ®Þ t thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ã       ti     h ch c gi¸ trÞ     õ 5.000.000  ng  ëlªnph¶igöingay     t   ®å tr        cho  Ön  Ó m     ©n  ©n   Vi Ki s¸tnh d cïng cÊp.   3. ViÖc  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    ùc hiÖn  µnh        x l  v  ti     d ®Ó th   h vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d ph¶itu©n    theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 52  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö ph¹t 20. Thih quy ®Þ x  1.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v hµng  kh«ng  ©n  ông  d d ph¶i thihµnh  Õt  nh   ö  ¹ttrong  êih¹n       quy ®Þ x ph   th   05 ngµy,kÓ   õ ngµy  îcgiao quyÕt  nh  ö  ¹t, õtr ng  îp ph¸p luËtcã      t  ®    ®Þ x ph     ê h   tr     quy ®Þnh  kh¸cvµ  îcghirâ trong quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   ®          x ph   Qu¸  êih¹n trªn, chøc, th       tæ    c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tkh«ng  ù gi¸cchÊp  µnh  ×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹t   b x ph   t    h th ng   th quy x ph   viph¹m  ã  Òn    ông    Ön    c quy ¸p d c¸cbi ph¸p cìng chÕ     µnh.     thih 2. ViÖc  chøc  ìng  Õ     µnh  µ  dông    Ön    tæ  c ch thih v ¸p  c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   c ch thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tph¶itu©n    quy ®Þ x ph     theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 21  NghÞ   ®Þnh  µy  µ    n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u    ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹t 21. C   thih quy ®Þ x ph 1.  Öc  ìng  Õ     µnh  Vi c ch thih quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  îcthùc hiÖn  d d ®    theo c¸cbiÖn     ph¸p sau:   a)  Êu  õ m ét  Çn  Òn ¬ng  Kh tr   ph ti l hoÆc   ét  Çn  m ph thu  Ëp;  Êu  õ nh kh tr   tiÒn tõtµikho¶n  ¹ ng©n  µng;      t  i h b)  biªnphÇn  µis¶n  ã    Þ t ng  Kª    t  c gi¸tr  ¬ øng  íisè  Òn  ¹t®Ó   v   ti ph   b¸n  u   ®Ê gi¸; c)C¸c  Ön    bi ph¸p cìng chÕ       kh¸c®Ó     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.   thih quy   x ph 2. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  ã  Òn  quyÕt  nh  ìng     th quy x ph     c quy ra  ®Þ c  chÕ   µ  ã  v c tr¸chnhiÖm  chøc  Öc  ìng chÕ.   tæ  vi c   3. Lùc îng c¶nh    ©n  ©n  ã    l  s¸tnh d c tr¸chnhiÖm     µnh  Õt  nh  ìng   thih quy ®Þ c  chÕ   ña  y  c ñ ban  ©n  ©n  ïng cÊp  µ  nh d c  v ph¶iphèihîp víi   ¬          c quan  ã  Èm   c¸c c th quyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy    chøc  ®Þ t  i ®Þ n ®Ó tæ  thi µnh  Õt ®Þnh  ìng chÕ   ña    ¬   h quy   c  c c¸cc quan      îcyªu cÇu. ®ã khi®     4. C¸  ©n,  chøc  Þ   ìng  Õ     nh tæ  bc ch ph¶i chÞu  äi    Ý   Ò   Öc      m chi ph v vi tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     §i Ò u    êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹t 22. Th   thih quy ®Þ x ph Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  d©n  ông  Õt  Öu  ùc thihµnh  d h hi l     sau  ét  m n¨m  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh; k t  ra  ®Þ   trong tr ng  îp    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tcè  ×nh  èn tr¸nh,tr× ho∙n  ×   ê h c¸ nh tæ  b x ph   t tr      th   kh«ng    ông  êihiÖu  ãit¹ §iÒu  µy. ¸p d th   n    i n
 15. 15 C h ¬ n g  V K hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m     t §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 23. Khi n       gi¶iquy khi n     t t 1.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v hµng kh«ng  ©n  ông  d d hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ng     h  c h c quy khi n¹i®èi  íiquyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  êi ®∙  quyÕt    v  ®Þ x ph     h ch c ng   ra  ®Þnh.  a) Thñ  ôckhiÕu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m     t  n   gi¶iquy khi n   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n  ông  d d ph¶i tu©n    theo      c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o;     khi n     t b) Trong  êigian chê  ikÕt  th     ®î   qu¶    Õt  Õu  ¹icña  ¬  gi¶iquy khi n   c quan  ã  c thÈm   Òn,  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  quy tæ     b x ph     h ch trong  Ünh  l vùc  µng  h kh«ng  ©n  ông  Én  d d v ph¶ithihµnh  Õt  nh  ö  ¹t,trõtr ng     quy ®Þ x ph     ê hîp buéc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng;   th¸od   tr   d c) Trong  êng  îp    tr h kh«ng  ng    íiviÖc    Õt  Õu  ¹ith×    ®å ýv   gi¶iquy khi n   tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  d©n  ông  ã  Ó  ëikiÖn  ¹ toµ hµnh  Ýnh  d c th kh   t    i ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¸c c¬    d c quy t  v     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  ña  d d c c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n     kh¸c theo      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õu  ¹i  è lu   khi n ,   t c¸o. 3. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v hµnh      vi tr¸ ph¸p  Ëtcña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i lu   ng   th quy x ph     h ch tronglÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông. d d ViÖc    Õt  è c¸o cña  gi¶iquy t     c«ng  ©n  îcthùc hiÖn  d ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t §i Ò u    ö  ýviph¹m 24. X l     1.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v hµng  kh«ng  ©n  ông  µ   d d m s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  nhi   t   che, kh«ng  ö  ¹t   x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn  x ph       quy quy  nh  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   ®Þ th t   t ch   ®é viph s   x l   lu   bÞ     truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ivËt chÊt th×    h s  g thi         ph¶ibåith    ­ êng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ng êi bÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh      x l    h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   d dông  Õu  ã  µnh    n ch vic¶n  ë, èng  êithihµnh  tr  ch ng     c«ng  ô,tr×ho∙n,trèntr¸nh v        viÖc  ùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  th   quy ®Þ x ph   c nh h viviph kh¸c th×    tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýhµnh  Ýnh      ch   ®é viph s   x l   ch hoÆc   Þ      b truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ivËt chÊt th×    h s  g thi         ph¶ibåith ng      ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 16. 16 C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh. 25. Hi l     1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng      ®Þ n c hi l   15    t  k  quy ®Þnh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d tr c®©y    íi í  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   Þ    á. ®Þ n ®Ò b b∙i b 2. C¨n  kho¶n  §iÒu    cø  2  108  ña  Ët Hµng  c Lu   kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi   ngµy  th¸ng  n¨m  26  12  1991vµ  Ët  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët  µng  Lu s ® m s® c Lu H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µy  th¸ng 4  d d Vi   ng 20    n¨m  1995,c¸c møc  ö  ¹thµnh     x ph   vi  ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc hµng kh«ng d©n  dông ® îc ®iÒu   vi chØnh,¸p dông     theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    26. Tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn   tæ  th   1. Côc  ëng  ôc  µng    tr CH kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   Þu  d d Vi   ch tr¸chnhiÖ m   ­   h íng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản