Nghị định 01/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
143
lượt xem
9
download

Nghị định 01/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 01/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  01/CP N G µ Y  03 T H¸ N G  01 N¨ M   S 1996  VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H  T R O N G  L Ü N H  V ù C   H ¬ N G  M ¹ I  V Ò  X ö   H ¹ T  P T CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ¬ng  ¹i; ®Ò ngh c B tr B Th m  NGH Þ   NH:  ®Þ CH ¬NG    I QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u  ­Ph¹m    µ  i t ng ¸p dông: 1  viv ®è  î     1/  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i lµ nh÷ng  µnh      l v th m    h vi vi ph¹m    c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  ¬ng  ¹ivµ  Þch  ô  ¬ng  l  n   ho   th m  d v th m¹icha  ímøc    t i ph¶itruycøu     tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2/  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i quy  nh   ¹  l v th m  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  µy  å m: ng a) Vi ph¹m  Ò        v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v mua,    Êt khÈu, nhËp  Èu  µng  b¸n,xu     kh h ho¸. b) Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Þch  ô  ®Þ vd v giao nhËn, cÊt gi÷,b¶o        qu¶n,vËn    chuyÓn  µng  h ho¸. c) Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh  Ò   ng  µy  í thiÖu  µng  ®Þ v tr b gi i   h ho¸,héi trî tr Ón      i  , l∙m th ng  ¹i,m«i  íth ng  ¹i,uû     ¬ m   gi   ¬ m   th¸cgiao dÞch  ¬ng  ¹i. i   th m d)    ¹m    Vi ph c¸c quy  nh  Ò   Þch  ô  uèng, du  Þch,kh¸ch  ¹n,nhµ  ®Þ vd v ¨n   l   s  trä,cÇ m   ,  öa  ÷a    ïng,cho    ®å s ch ®å d   thuª ®å   ïng,b¶o  µnh   d   h s¶n  È m,    ph c¸c dÞch  ô  ¬ng  ¹ikh¸c. v th m  3/ M äi  chøc  µ    ©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    tæ  v c¸ nh ch viviph h ch trong lÜnh    vùc  ¬ng  ¹i ®Ò u   Þ   ö  ¹ttheo  th m  b x ph   NghÞ   nh  µy  µ    Þ  nh,    ®Þ n v c¸c ngh ®Þ quy ®Þnh  kh¸c cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  ªnquan  n     Ch ph v x ph     h ch c li   ®Õ ho¹t®éng  ¬ng  ¹i.   th m Tæ  chøc, c¸ nh©n  êi níc ngoµi n Õu    ¹m  µnh  Ýnh     ng       viph h ch trong lÜnh    vùc  ¬ng  ¹i trªnl∙nhthæ  Öt Nam   òng  Þ   ö  ¹tnh  i víitæ  th m      Vi   c b x ph   ®è     chøc,c¸    nh©n  Öt Nam,  õtr ng  îp trong §iÒu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   Vi   tr   ê h     í  t m Vi   tham    gia, ký  Õt  ã  k c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2­ Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹inh    sau: 1/ ThÈ m   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh    quy x ph   ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹ithùc hiÖn    v th m    theo quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t  i l X l    h ch
 2. 2 2/ M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i ph¶i ® îc l v th m     ph¸thiÖn  Þp  êivµ    k th   ph¶i bÞ   nh    ®× chØ  ngay. ViÖc  ö  ¹tph¶i ® îc tiÕn   x ph        hµnh  nhanh  ãng, c«ng  ch   minh. M äi  Ëu    h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra ph¶i ® îc kh ¾c  ôc     ph theo  ng  ®ó ph¸p  Ët.Tæ   lu   chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh     vi ph h chÝnh  ©y    Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng. g ra thi             ê 3/ M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h vi vi ph h ch chØ   ö  ¹tm ét  Çn.M ét  êi cã  x ph   l  ng   nhiÒu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m. h viviph h ch th b x ph   t h viviph   NhiÒu  êi cïng  ùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  çi  êi vi ng   th   mh viviph h ch th m ng     ph¹m  u   Þ  ö  ¹t. ®Ò b x ph 4/ ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      vt ch   ®é viph¹m  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng     v nh t ti   nh t ti     quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c ®iÒu  vµ  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    Õt  nh  ×nh  7  8  l X l    h ch ®Ó quy ®Þ h thøc  xö  ¹t,møc   ö  ¹tvµ    Ön  ph   x ph   c¸c bi ph¸p  ö  ý phï hîp  îc quy  nh  ¹  x l    ®  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy  µ    Þ   nh,  n v c¸c ngh ®Þ quy  nh  ®Þ kh¸c cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi   Ch ph v x ph     ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 5/ Kh«ng  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong tr ng  îp  êi vi ph¹m  ang  ¾ c     ê h ng     ® m b Önh  ©m  Çn  t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸clµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc       kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh  ® khi h vi. 6/ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êih¹n ® îccoilµcha  Þ  ö      x ph     h ch v th           bx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ùc hiÖn     h ch th   theo    iÒu  vµ  Ph¸p  Önh  ö   ývi c¸c ® 9  10  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u 3­ ViÖc  dông    ×nh  ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tvµ  Ön  x ph   bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy    t i ®Þ n nh sau: 1/ Khithùc hiÖn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh       x ph     h ch theo  NghÞ   nh  µy,ngêi ®Þ n    cã  Èm  Òn  ö  ¹tchØ  îc¸p dông  ÷ng  ×nh  th quy x ph   ®    nh h thøc xö  ¹tvµ    Ön    ph   c¸cbi ph¸p kh¸c®∙  îcph¸p luËtquy  nh.    ®     ®Þ 2/ Ph¹tc¶nh    p  ông  i  íinh÷ng    ¹m  á, lÇn  u,  ã  ×nh      c¸o:¸ d ®è v   viph nh   ®Ç c t tiÕtgi¶m  Ñ.   nh 3/ Ph¹t tiÒn:C¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m    Õt  nh         cø  t ch   ®é vi ph ®Ó quy ®Þ møc  ¹ttiÒn trong khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph       ph    ®  ®Þ Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × cã  Ó  ¹tthÊp  ¬n,nhng    ct ti   nh th   th ph   h  kh«ng  ­ ® îcdíi    møc  Êp  Êt cña  th nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph    ®  ®Þ Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ã  Ó  ¹t®Õ n     ct ti     th c th ph   møc  cao  Êt cña  nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph    ®  ®Þ Vi ph¹m  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng     c nhi t ti     theo  kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  3  13  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  × ¸p dông  l    h ch th     khung  ¹ttiÒn cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng ph     nhi t ti     nÆng. 4/ C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ® îc ¸p  ông  Ìm    d k theo h×nh    thøc xö  ¹tchÝnh.   ph   5/ Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ  t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh     viph h chÝnh  trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i cßn  Þ   ö  ¹tbëi m ét  l v th m  b x ph     hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc ph¹tbæ       sung  sau  y: ®© ­§×nh    chØ  ã  êih¹n ho¹t®éng  Þch  ô,kinh doanh. c th       d v    ­  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh  ã  êih¹n  c th   hoÆc   Ünh  v viÔn.
 3. 3 ­  Þch  T thu  µng  h ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  vi   v  ti ®   d ®Ó g ra    ph¹m Ph¹ttÞch    µng      thu h ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  îcthùc hiÖn  i v  ti     ®    ®è   víinh÷ng  ¹  µng    lo ih ho¸, tang  Ët,ph¬ng  Ön  µ     v  ti m ph¸p  Ët quy  nh     lu   ®Þ cho phÐp  Þch  t thu. CH ¬NG     II VI  ¹M   µ NH   Ý NH   PH H CH TRON G   Ü NH   ù C   ¬NG   ¹I, L V TH M H× NH   THøC   µ   V MøC   ö  ¹T X PH §i Ò u 4­  ö   ¹tviph¹m    X ph     c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k kinh doanh  ¬ng    th m¹i®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp,c«ng        ty,chinh¸nh;vÒ   Æt     ® v¨n phßng  idiÖn  ®¹   ®èi víi       doanh  c¸c nghiÖp,c«ng        ty,chinh¸nh  µ    chøc  v c¸ctæ  kinh tÕ    (sau  y   ®© gäit¾tlµdoanh       nghiÖp ): 1/ Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh     vi: a)  ö   ông  Sd §¨ng  ý  k kinh doanh hoÆc   Êy  Ðp  Æt   Gi ph ® V¨n phßng  i ®¹   diÖn    ¹n qu¸ h b) §¸nh  Êt  m §¨ng  ý  k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  Æt   Gi ph ® V¨n phßng  i ®¹   diÖn  µ   m kh«ng  khaib¸o.   c) Kh«ng u  ÷ §¨ng  ý    l gi   k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  Æt   Gi ph ® V¨n phßng  ®¹idiÖn  ¹ trôsë    t     theo quy  nh. i   ®Þ 2/ Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi: a) Kh«ng  ¨ng  ® b¸o c«ng khaitheo    quy  nh  ®Þ sau    îc cÊp  khi ®   §¨ng  ý  k kinh doanh, khi thay  æi  éi dung     ® n  §¨ng  ý  k kinh doanh, hoÆc       Ó    khi gi¶ith doanh nghiÖp. b)  éc  Bu ph¶i hoÆc   îc phÐp   ¹m  õng, chÊ m     ®  t ng   døt  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh,ho¹t®éng  ña     c V¨n  phßng  idiÖn  µ   Én  ¹t®éng. ®¹   m v ho     3/ Ph¹t tiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  µ íc quyÒn  ö  ®å v t  s dông §¨ng  ý  k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  Æt  Gi ph ® V¨n phßng  idiÖn  n     ®¹   ®Õ 1 (mét)n¨m  i víi ét    ®è     m trongc¸chµnh       vi: a) Cho thuª,cho  în    m §¨ng  ý  k kinh doanh hoÆc   Êy  Ðp  Æt     Gi ph ® V¨n phßng  idiÖn. ®¹     b) Thuª, m în §¨ng  ý     k kinh doanh  ña  êi kh¸c ®Ó   c ng     kinh doanh hoÆc   thuª, înGiÊy  Ðp  Æt     m ph ® V¨n  phßng  idiÖn    ¹t®éng. ®¹   ®Ó ho     c) Kinh    doanh kh«ng  ng  íinéi dung  ®ó v    §¨ng  ý  k kinh doanh    hoÆc   ¹t ho   ®éng kh«ng  ng  íi éidung  Êy  Ðp  Æt  ®ó v    n Gi ph ® V¨n phßng  idiÖn. ®¹     d)  Èy  T xo¸,söa  ÷a    ch §¨ng  ý  k kinh doanh hoÆc   Êy  Ðp  Æt     Gi ph ® V¨n phßng  idiÖn. ®¹     4/Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  µ  nh    v ®× chØ  ¹tho   ®éng kinh doanh  i  íihµnh      ®è v   vikinh doanh  µ     m kh«ng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    hoÆc   ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  idiÖn  µ   ®¹   m kh«ng  ã  Êy  Ðp. Trêng  îp c Gi ph   h  cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ¹ttiÒn ®Õ n   nhi t ti     ph     30.000.000 ®ång.    
 4. 4 §i Ò u 5.­Xö   ¹tviph¹m    ph     quy  nh  Ò   Êy  Ðp  ®Þ v Gi ph kinh doanh  ¬ng    th m¹i ®èi  íic¸ nh©n  µ  ã m     v    v nh kinh doanh    theo NghÞ   nh  ®Þ 66/H§BT  µy    ng 2 th¸ng3    n¨m  1992 (sau ®©y  äit¾tlµc¸nh©n    g       kinhdoanh):     1/Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       vi: a) Sö  ông  Êy  Ðp   d Gi ph kinhdoanh    ¹n.   qu¸ h   b) §¸nh  Êt  Êy  Ðp    m Gi ph kinh doanh  µ     m kh«ng  khaib¸o.    c)Kh«ng u  ÷GiÊy  Ðp    l gi   ph kinhdoanh  ¹ ®Þa  iÓ m     t  i ® kinh doanh.     2/ Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    vi: a)  ¹m   õng  T ng hoÆc   Ê m   ch døt  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  µ   m kh«ng    xin phÐp hoÆc   khaib¸o.   b)  îc phÐp  ¹m  õng  §  t ng hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   kinh doanh  µ   Én    mv kinhdoanh.     3/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  µ  íc quyÒn   ö  ®å v t  s dông  Êy  Ðp  Gi ph kinhdoanh  n   (mét)n¨m  i víi ét    ®Õ 1    ®è     m trongc¸chµnh       vi: a) TÈy    öa  ÷a  Êy  Ðp    xo¸s ch Gi ph kinhdoanh.     b) Cho      thuªhoÆc   cho  înGiÊy  Ðp  m  ph kinhdoanh.     c)Thuª    hoÆc   înGiÊy  Ðp  m  ph kinhdoanh      ®Ó kinhdoanh.     d) Kinh    doanh  kh«ng  ng  íi éidung  Êy  Ðp  ®ó v    n Gi ph kinh doanh.     4/ Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  µ  nh  ®å v ®× chØ   ¹t ho   ®éng kinh doanh  i  íihµnh    ®è v   vi kinh doanh  µ   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  c Gi ph kinh  doanh.  §i Ò u 6.­Xö   ¹tviph¹m    ph     quy  nh  Ò   µng  ®Þ vh ho¸,dÞch  ô  Ê m     vc kinh  doanh:   1/  ¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  µ  Þch  ®å vt thu  µng  h ho¸,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  i  íihµnh      ti s d ®Ó viph ®è v   vikinh doanh  ¹  Þch  ô    lo id v Nhµ   íc cÊ m   n  kinh doanh. Trêng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn      h c nhi t ti     ph   ®Õ n   30.000.000 ®ång.     2/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  i  íihµnh      ti s d ®Ó vi ph ®è v   vi kinh doanh    (mua, b¸n,     vËn chuyÓn, tµng  ÷)lo¹  µng    tr   i h ho¸  µ   íc cÊ m   Nh n   kinh doanh. Trêng  îp  ã      hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ¹ttiÒn ®Õ n   t ti     ph     50.000.000 ®ång.     §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  7.­X ph     quy  nh  Ò   µng    Þch  ô  ®Þ vh ho¸,d v kinh doanh    cã  iÒu  Ön: ® ki   1/ Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikinh  doanh  µng  h ho¸,dÞch  ô  éc  ¹    v thu lo ikinh doanh  ã  iÒu  Ön  µ     c® ki m kh«ng  ã c GiÊy chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh.§×nh      chØ  ¹t®éng  ho   kinh doanh    cho  íkhicã  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  t     gi   i nh ®ñ ® ki kinh doanh.     2/Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vikinh   doanh  µng  h ho¸,dÞch  ô  éc  ¹    v thu lo i kinh doanh  ã  iÒu  Ön  µ     c® ki m trong qu¸    tr×nh kinh doanh      kh«ng  b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c® ki theo  quy  nh. Buéc  åith ®Þ   b  ­ êng  Öth¹ig©y    éc  thi     ra;bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  æi; ®  
 5. 5 buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m   kh ph t tr   nhi m«i  êng, l©y tr    lan dÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    êng  îp cã  Òu  ×nh  Õt   b do    h ch g ra.Tr h   nhi t ti   t¨ngnÆng  ¹ttiÒn ®Õ n     ph     30.000.000 ®ång.     §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  ®Þnh  Ò     µng    Þch  ô: 8.­X ph     quy  v gi¸h ho¸,d v  1/Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vikh«ng niªm  Õt    i  íinh÷ng  ¹  µng  y gi¸®è v   lo ih ho¸,dÞch  ô  µ   íc   v Nh n   quy  nh  ®Þ ph¶iniªm  Õt      y gi¸. 2/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  n   ®Õ 2.000.000  ng  i  íiviÖc  ®å ®è v   b¸n  µng  h hoÆc     Òn dÞch  ô  µikhung,møc    i víi ¹  µng    Þch  ô  ∙  thu ti   v ngo     gi¸®è     i lo h ho¸ d v® ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy quy  nh  ®Þ khung,møc    éc  åith   gi¸.Bu b   ­ êng  Öth¹ig©y    Þch    è  Òn chªnh  Öch      îcdo    ¹m. thi     ra;t thu s ti   l gi¸thu ®   viph   §i Ò u 9.­ Xö   ¹tvi ph¹m    ph     quy  nh  Ò   ô së  ®Þ v tr   doanh nghiÖp, trô së     V¨n  phßng  idiÖn,cöa  µng,cöa  Öu  ¬ng  ¹i: ®¹     h   hi th m  1/ Ph¹t tiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thay  ® æi  ôsë  ña  tr   c V¨n  phßng  idiÖn, cña  ®¹     doanh nghiÖp hoÆc  thay ® æi  a     ®Þ ®iÓ m   kinhdoanh  ña    ©n    c c¸nh kinh doanh  µ     m kh«ng  khaib¸o theo quy  nh.      ®Þ   2/ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    vi: a) Doanh    nghiÖp,hoÆc     V¨n  phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  ã  ôsë  c tr   giao dÞch    cè  nh. ®Þ   b) Cho thuª hoÆc     cho  îc tªn th ng  ¹i cña  ¬  ë  m    ¬ m  c s kinh doang  ng  nh kh«ng  ©n  ñ theo c¸cquy  nh  ña  tu th      ®Þ c ph¸p luËt.     c) Thuª,m în,sö  ông    ¬ng  ¹i cña  ¬  ë       d tªnth m  c s kinh doang    kh¸c ®Ó     kinh  doanh  ng  nh kh«ng  ©n  ñ theo c¸cquy  nh  ña  tu th      ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 10.­Xö  ¹tviph¹m    ph     trongquan  Ö   íi   h v  kh¸ch hµng:     1/  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 100.000  ng  µ  éc  åi th ng  ®å v bu b   ê thiÖth¹ido    ¹m  ©y  ®èi víi ét      viph g nªn      m trong c¸chµnh       vi: a) Kh«ng  ùc hiÖn    th   b¶o  µnh  h s¶n  È m,  Þch  ô  µ   µ   ícquy  nh   ph d v m Nh n   ®Þ ph¶ib¶o  µnh    h hoÆc   ∙  ù c«ng  è  ® t  b b¶o  µnh  h s¶n  È m,  Þch  ô  µ   ph d v m kh«ng  thùc hiÖn.     b) B¶o  µnh    h s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ   2/ Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  µ  éc  åi th ng  ®å v bu b   ê thiÖth¹ido    ¹m  ©y    i víi ét      viph g ra ®è     m trong c¸chµnh       vi: a) C © n,  ong, ®o,  m   µng    Õu hôtcho    ®   ®Õ h ho¸ thi     kh¸ch hµng.     b)  §¸nh    µng  tr¸oh ho¸ hoÆc   ã  µnh    ch vigian  èi kh¸c g©y  Öth¹icho  d    thi     kh¸ch hµng.     §i Ò u      ö  ¹tviph¹m    ®Þnh  Ò   ilýmua,  hµng    11. ­ X ph     c¸cquy  v ®¹     b¸n  ho¸, dÞch  ô  v trongníc.    1/ Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    vi: a) Sö   ông  ilýhoÆc   µm  ilýkh«ng  ¶m    d ®¹     l ®¹     ® b¶o  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ®Þ vÒ   ilýmua,    µng    ®¹     b¸n h ho¸ hoÆc   Þch  ô. d v 
 6. 6 b)  ö   ông  i lý hoÆc   µm  i lý kh«ng  ã  îp  ng  i lý theo    Sd ®¹     l ®¹     c h ®å ®¹     quy ®Þnh.  2/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    î ®å ®è v   vi l   i dông  danh  Üa  ilý®Ó   ngh ®¹     kinhdoanh    Ðp.   tr¸ph   i §i Ò u 12.­ ö   ¹tvi ph¹m   X ph     quy  nh   Ò   i lý mua   ®Þ v ®¹     b¸n  µng  h ho¸,   dÞch  ô  íi ícngoµi: v v    n   1/ Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    µm  ®å ®è v   vil ®¹ilýmua,  hµng       b¸n  ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cho  ícngoµim µ   n    kh«ng  ã  îp ®ång  ch  ®¹ilýtheo quy  nh.      ®Þ   2/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 3.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng  µ  nh  ®å v ®× chØ   hoÆc  ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ilý®Õ n   (mét)n¨m  i víi ét  t  sd Gi ph ®¹     1    ®è    m trong  c¸chµnh      vi: a) Lµ m   ilýmua,    µng      ®¹     b¸n h ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cho  ícngoµim µ   n    kh«ng  cã  Êy  Ðp  ilý. Gi ph ®¹     b)  µ m   i lý mua,  L ®¹     b¸n  µng  h ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cho  íc ngoµi tr¸ víi n      i GiÊy  Ðp  ilý. ph ®¹     §i Ò u 13.­ViÖc  ö  ¹tviph¹m    x ph     quy  nh  Ò   Æt  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ v® v ho   c V¨n phßng  idiÖn;Chi nh¸nh    ®¹      v¨n phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ  ícngoµi   n    t¹  Öt Nam   îcthùc hiÖn  iVi   ®    theo  Òu    Òu  Ch ¬ng  cña  §i 19, §i 20  IV  NghÞ   nh   ®Þ sè 82/CP  µy  th¸ng 8  ng 2    n¨m  1994  Ò   v Quy  Õ   Æt   µ  ¹t®éng  ña    ch ® v ho   c V¨n phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ  ícngoµit¹ ViÖtNam.    n    i   Khi c¬  ë  Ýnh    íc ngoµi ®∙    s ch ën     ph¸  s¶n hoÆc     Ó  µ   gi¶ith m V¨n  phßng  ®¹idiÖn,Chi nh¸nh         v¨n phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  Ê m     ¹t®éng  ×  ö  ý ch døt ho   th x l   viph¹m    theo  iÓ m   §iÒu  cña  ® 2  20  NghÞ   nh  è  ®Þ s 82/CP  µy  th¸ng 8    ng 2    n¨m 1994  Ò   v Quy  Õ   Æt   µ  ¹t®éng  ña  ch ® v ho   c V¨n  phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh  tÕ  ícngoµit¹ ViÖtNam.  n     i   §i Ò u      ö  ¹tviph¹m  ®Þnh  Ò     14. ­ X ph     quy  v kinh doanh  Êt khÈu, nhËp  xu     khÈu  µng    h ho¸: 1/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vicho phÐp  µ  ö  ông  Êy  Ðp  Êt khÈu, nhËp  Èu  vsd gi ph xu     kh qu¸  ¹n    Êt khÈu  h ®Ó xu   hoÆc   Ëp  Èu  µng    nh kh h ho¸. 2/ Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng,  Þch  ®å t thu  µng  h ho¸,tang vËtviph¹m, t cquyÒn          í   hoÆc   Êy phÐp  gi   kinh doanh  ÊtnhËp  Èu    xu   kh trùctiÕp ®Õ n   (mét)n¨m. Trêng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ¹ttiÒn     1      h   nhi t ti     ph     ®Õ n  50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è    m trong c¸chµnh       vi: a)  Êt  Èu  Xu kh hoÆc   Ëp  Èu  µng    µiph¹m    îc phÐp  nh kh h ho¸ ngo   vi®   kinh  doanh  ÊtnhËp  Èu  ùctiÕp vÒ   µnh  µng,m Æt   µng. xu   kh tr     ng h   h   b)  Êt  Èu  Xu kh hoÆc   Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸    íigiÊy  Õp  Êt khÈu  saiv   ph xu   hoÆc   Ëp  Èu  Ò   è îng,trÞgi¸chuyÕn  µng. nh kh v s l       h   3/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,tang  Ët viph¹m. Trêng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ¹ttiÒn ®Õ n     v      h   nhi t ti     ph     100.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸chµnh       vi: a)  ùc  Õp  Êt khÈu  Tr ti xu   hoÆc   Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸  µ   m kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp. 
 7. 7 b)  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  Xu kh nh kh h ho¸ kh«ng  ã  Êy  Ðp  Êt  Èu, c gi ph xu kh   nhËp  Èu  µ   kh m theo quy  nh    ®Þ ph¶icã  Êy phÐp  ÊtkhÈu,nhËp  Èu.   gi   xu     kh   c) XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    µ   íccÊ m   Êt khÈu, cÊ m   Ëp    kh   kh h ho¸ Nh n   xu     nh khÈu.  d) Mua, b¸n,chuyÓn  îng  ¹n  ¹ch,chØ     Êt khÈu, nhËp  Èu    nh h ng   tiªuxu     kh hµng    îcph©n    Ó  h¹n ng¹ch nícngoµiph©n    ho¸ ®   bæ (k c¶         bæ cho  ÖtNam). Vi     §i Ò u    ö   ¹tviph¹m  15­ X ph     quy  nh  Ò   û    µ  Ën  û    Êt ®Þ v u th¸cv nh u th¸cxu   khÈu,nhËp  Èu  µng    kh h ho¸: 1/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000 ®ång  i víihµnh    û    ®è     viu th¸cxuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng      íi ¹m          kh h ho¸ tr¸v   i ph vikinh doanh    trong ®¨ng  ý    k kinhdoanh    hoÆc   Êy phÐp  gi   kinhdoanh  Ò   µnh  µng,m Æt   µng.   v ng h   h 2/ Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  µ íc quyÒn  ö  ®å v t  s dông  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  Êt nhËp  Èu  ùctiÕp ®Õ n   (s¸u)th¸ng ®èi    xu   kh tr     6      víi µnh    Ën  û    Êt khÈu    h vinh u th¸cxu   hoÆc   Ëp  Èu  µng      íi ¹m    nh kh h ho¸ tr¸v   i ph vi ® îcphÐp    kinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  ùctiÕp vÒ   µnh  µng,m Æt   µng.   xu   kh tr     ng h   h   §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  ®Þnh  Ò   16­ X ph     quy  v chuyÓn  Èu  µng  kh h ho¸: 1/ Ph¹t tiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  µ íc quyÒn  ö  ®å v t  s dông  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  Êt nhËp  Èu  ùctiÕp ®Õ n   (s¸u)th¸ng ®èi    xu   kh tr     6      víihµnh      vi kinh doanh  Þch  ô    d v chuyÓn  Èu  µng  kh h ho¸    íinéi dung  îc tr¸ v     i ®  phÐp  kinh doanh  Þch  ô    d v chuyÓn  Èu  µng  kh h ho¸. 2/ Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kinh doanh  Þch  ô  d v chuyÓn  Èu  µng  kh h ho¸  µ   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph kinh  doanh  Þch  ô  d v chuyÓn  Èu  µng  kh h ho¸. 3/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,tang  Ët viph¹m  i víi µnh      ô tr¸phÐp  µng      v    ®è    h vitiªuth     i h ho¸ chuyÓn  Èu  kh trªn l∙nh thæ  Öt Nam.  êng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn     Vi   Tr h c nhi t ti     ph   ®Õ n  100.000.000 ®ång.     §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  ®Þnh  Ò   ¹m  Ëp    Êthµng    17­ X ph     quy  v t nh t¸ xu  i ho¸: 1/ Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  n           ®Õ 5.000.000 ®ång  µ ícqu Òn  ö  ông    v t  sd giÊy  Ðp  ph kinh doanh  Êt  Ëp  Èu  ùc tiÕp  n   (mét) n¨m  i  íi xu nh kh tr   ®Õ 1    ®è v   hµnh    ¹m  Ëp  i Êt hµng      íinéidung  îcphÐp  vit nh t¸ xu   ho¸ tr¸ v     i ®  kinh doanh  ¹m    t nhËp    Êthµng    t¸ xu   i ho¸. 2/ Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi t¹m  Ëp  i Êt hµng    µ   nh t¸ xu   ho¸ m kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph kinh doanh  ¹m  Ëp  i   t nh t¸  xuÊthµng      ho¸. 3/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸ tang  Ët viph¹m. Trêng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn ®Õ n     v      h   nhi t ti     ph     100.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸chµnh     vi:  a)  ¹m   Ëp  ixuÊt  ¹  µng  T nh t¸  lo ih ho¸  Ê m   Êt  Èu  c xu kh hoÆc   Ê m   Ëp  c nh khÈu  õnh÷ng  µng    µ   íccho  Ðp  (tr   h ho¸ Nh n   ph theo quy  Õ     ch riªng)  . b) Tiªuthô tr¸phÐp  µng    ¹m  Ëp    Êttrªnl∙nhthæ  ÖtNam.        i h ho¸ t nh t¸ xu       i Vi   §i Ò u 18­  ö   ¹tviph¹m  X ph     quy  nh  Ò     ô  µng  ®Þ v tiªuth h ho¸  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn    
 8. 8 1/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng,  êng  îp  ã  ®å tr hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn  n   t ti     ph   ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi cña  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi tiªuthô  c v ®Ç t n       s¶n  È m       ph trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam     û lÖ  qu¸ t   hoÆc   ¹n  h møc   è îng,chñng  ¹   Þ gi¸s¶n  È m   sl   lo itr     , ph s¶n  Êt xu   ® îcphÐp    ô ë  ÖtNam.    tiªuth   Vi   2/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,tang  Ët viph¹m, tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn  n     v      ê h   nhi t ti     ph   ®Õ 100.000.000  ng  i  íihµnh      ô    Ðp      ®å ®è v   vi tiªuth tr¸ ph i trªnl∙nh thæ  Öt Nam   Vi   hµng  ho¸  Ëp  Èu    µnh  Ëp  Ý  nh kh ®Ó th l x nghiÖp  ªndoanh, hoÆc   Ý  li     x nghiÖp  cã 100%   èn  ícngoµitheo néidung  ña  Êy phÐp  u    ∙  îccÊp. v n       c gi   ®Ç t® ®     §i Ò u 19­  ö   ¹tquy  nh  Ò   öa  µng    X ph   ®Þ vc h kinh doanh  µng    Ôn  h ho¸ mi thuÕ:  1/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  µ  nh    v ®× chØ  ¹t ho   ®éng  i  íihµnh    ë   öa  µng  ®è v   vi m c h b¸n  µng  h ho¸  Ôn  Õ  µ   mi thu m kh«ng  îc ®  phÐp kinh doanh  hµng    Ôn  Õ.   b¸n  ho¸ mi thu   2/  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng,  êng  îp  ã  ®å tr hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ¹ttiÒn ®Õ n   t ti     ph     30.000.000 ®ång  µ ícquyÒn    v t  kinh  doanh  b¸n  µng  h ho¸  Ôn  Õ  n   (s¸u)th¸ng ®èi  íihµnh    mi thu ®Õ 6      v  vi b¸n  µng  h ho¸ miÔn  Õ    íinéidung  Êy  Ðp  Ò   Æt   µng, ®Þnh    thu tr¸ v     i gi ph vm h   møc,  è îng sl   hµng    Ôn  Õ  µ  i t ng phôc  ô. ho¸ mi thu v ®è  î   v  3/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,tang  Ët viph¹m, tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn  n     v      ê h   nhi t ti     ph   ®Õ 50.000.000  ng  µ íc quyÒn  ®å v t  kinh doanh    b¸n  µng  h ho¸  Ôn  Õ  n     mi thu ®Õ 6 (s¸u)th¸ng ®èi  íihµnh      ô    µi ph¹m    îc phÐp  ña  öa  µng      v  vi tiªuth ë ngo   vi ®   cch miÔn  Õ   i  íinh÷ng  µng  thu ®è v   h ho¸  Ëp  Èu    nh kh ®Ó b¸n  ¹  öa  µng  Ôn  t ic h mi thuÕ.   §i Ò u  ­  ö  ¹tviph¹m  ®Þnh  Ò   éichî,triÓnl∙m th ng  ¹i: 20  X ph     quy  vh       ¬ m   1/ Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi tæ chøc  éichî,tr Ónl∙m th ng  ¹itr¸víi Êy phÐp  h    i    ¬ m      i gi   kinh doanh  Þch  ô  éichî,   d vh    tr Ónl∙m th ng  ¹ihoÆc   Êy phÐp  chøc  éichî,tr Ónl∙m th ng  ¹ivµ ­ i    ¬ m   gi   tæ  h    i    ¬ m   t ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    sd gi ph kinh doanh  Þch  ô  éichî,tr Ón l∙m  ¬ng  ¹i   d v h     i   th m  ®Õ n   ét)n¨m. 1(m     2/ Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi tæ chøc  éichî,tr Ón l∙m  ¬ng  ¹i hoÆc   Êy  Ðp  chøc  éichî,tr Ón l∙m  h     i   th m  gi ph tæ  h    i   th ng  ¹i. ¬m  3/ Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      vi: a) Trng  µy,gií thiÖu  µng    Þch  ô  µ   íccÊ m     b    i h ho¸,d v Nh n   kinh doanh,cÊ m       nhËp  Èu. kh   b) B¸n  µng      h ho¸,s¶n  È m   ng  µy,b¸n  µng    ph tr b   h ho¸ kh¸c t¹  éichî,tr Ón  i    i   h l∙m th ng  ¹im µ     ¬ m   kh«ng  îcphÐp. ®    c)B¸n  µng    ¹ héichî,tr Ónl∙m th ng  ¹itr¸víi éidung  îcphÐp.   h ho¸ t       i     ¬ m         i in ®    4/ Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi tiªuthô    Ðp  µng    tr¸ ph i h ho¸  ¹m  Ëp    ng  µy, gií thiÖu  ¹  éi chî,tr Ón t nh ®Ó tr b   i   ti     i   h l∙m th ng  ¹ivµ  Þch    µng     ¬ m   t thu h ho¸,tang vËtviph¹m.       
 9. 9 §i Ò u    ö   ¹t®èi  íic¸c hµnh      ¹m  ña  ñ  ¬ng  Ön  Ën  21­ X ph   v     viviph c ch ph ti v t¶i  ,kho  µng,b Õn   , µ  : Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n   t   b∙i nh ë     t  ®å ®Õ 10.000.000   ®ång  µ  Þch  vt thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m,  êng  îp  ã  v  ti s d ®Ó vi ph tr hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ¹ttiÒn  n   t ti     ph   ®Õ 30.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      vi: a) Chñ   ¬ng  Ön vËn      ph ti   t¶ihoÆc   êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön vËn    è  ng   khi ph ti   t¶ic ý  Ën  v chuyÓn  µng  h ho¸  µ   íc cÊ m   Nh n   kinh doanh, hµng      ho¸  Ëp  Èu    nh kh tr¸i phÐp.  b) Chñ     kho  µng,b Õn  , µ  , cöa  µng,cöa  Öu,.   è    h   b∙i nh ë     h   hi .c ý chøa  Êp  . ch hoÆc   Õp      ô  µng  ti tay tiªuth h ho¸  µ   íc cÊ m   Nh n   kinh doanh, hµng    ho¸  Ëp  nh khÈu    Ðp. tr¸ph   i §i Ò u    ö  ¹tviph¹m    i víi chøc,c¸nh©n  ícngoµi: 22­ X ph     kh¸c®è     tæ     n    1/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ña    ®è    h vic tæ chøc,c¸ nh©n  ícngoµitiªuthô trªnl∙nhthæ  Öt Nam   µng      ïng    n        Vi   h ho¸ tiªud   nhËp  Èu  îc miÔn  Õ     ö  ông  kh ®  thu ®Ó s d theo    Èn  tiªuchu quy  nh   ®Þ (ngoµi   ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy). b  2  n   2/ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  µ  Þch    µng    vt thu h ho¸,tang  Ët viph¹m. Trêng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ¹ttiÒn ®Õ n     v      h   nhi t ti     ph     100.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  ét     n    m trong c¸c hµnh     vi:   a) Ho¹t®éng      kinh doanh  ¬ng  ¹itrªnl∙nhthæ  ÖtNam     th m      Vi   kh«ng  îcc¬  ®  quan  µ  ícViÖtNam   ã  Èm  Òn  nh n     c th quy cho  Ðp. ph   b) Tiªu thô        trªnl∙nhthæ  Öt Nam   ¬ng  Ön  i  ¹   ÕtbÞ   Vi   ph ti ® l ithi   th«ng    , tin, thiÕtbÞ     v¨n  phßng  µ  éi thÊt ®∙  îc nhËp  Èu  Ôn  Õ    ö  ông  vn   ®  kh mi thu ®Ó s d theo tiªuchuÈn    nh.    qui®Þ   c) Tiªu thô trªnl∙nhthæ  Öt Nam   ¬ng  Ön  Ën  , ¬ng  Ön  i  ¹        Vi   ph ti v t¶i  ph ti ® l   i nhËp c¶nh  µo  ÖtNam.  v Vi   §i Ò u 23­  ö   ¹tviph¹m  Ò     µnh    X ph     v c¸c h vic¶n  ënh©n  tr   viªn,c¬    quan  Nhµ   íc thihµnh  Ö m   ô  Óm     ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  n   nhi v ki tra,x l     h ch trong  Ünh  l vùc  ¬ng  ¹i: th m  1/ Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       vi: a) Kh«ng  Êt tr×nh hoÆc   Êt tr×nh kh«ng  y    Êy  ê,chøng  õ,   xu     xu     ®Ç ®ñ gi t   t  sæ   s¸ch li     ªnquan  n   Öc  Óm    ö  ýviph¹m. ®Õ vi ki trax l       b) Kh«ng khai b¸o    hoÆc  khai b¸o    kh«ng  ng  Ò   éi dung  ªnquan  ®ó v n  li   ®Õ n   Öc  Óm    ö  ý. vi ki tra, l   x 2/ Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  µ  éc  åi th ng  ®å v bu b   ê thiÖth¹ig©y    i víi ét     ra ®è    m trongc¸chµnh       vi: a) C¶n  ëviÖc  Óm     Óm     ña  ©n  tr   ki tra,ki so¸tc nh viªn,c¬    quan  µ  íc thi nh n     hµnh  Ö m  ô  Óm    Óm  nhi v ki tra,ki so¸t.   b) Cè     ×ho∙n hoÆc   èntr¸nhviÖc    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviÖc    ý tr     tr     thih quy ®Þ x ph   viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch   3/ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  µ  éc  åith ng    v bu b   ê thiÖth¹ihµng       ho¸,tang vËt®∙  Èu    i víi ét      t t¸n®è     m trongc¸chµnh       vi:
 10. 10 a)  ù     T ý th¸o gì niªm     phong  µng  h ho¸,tang  Ët vi ph¹m  ang  Þ     v    ® b niªm  phong  hoÆc   ¹m  ÷. t gi   b) TÈu    µng      t¸nh ho¸,tang vËtviph¹m  ang  Þ  Óm         ® b ki trahoÆc   ¹m  ÷. t gi   CH ¬NG   I II  TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  ö   ¹T  PH¹M   µ NH   Ý NH   TH T X PH VI  H CH TRON G   Ü NH   ù C   ¬NG   ¹I. L V TH M  §i Ò u 24.­ ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v th ng  ¹icña  û   ¬ m  U ban  ©n  ©n    Êp: nh d c¸cc   1/Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn: nh d x∙,ph   tr   quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å   c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh  ã    Þ®Õ n   c gi¸tr   500.000  ng. ®å d)  éc  åith ng  Öth¹i®Õ n   Bu b   ê thi     500.000  ng  viph¹m  µnh  Ýnh  ®å do    h ch g©y    ra. e) Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    g ra. g) §×nh    chØ  ¹t®éng  ©y  nhiÔ m   ho   g «  m«i  êng  tr hoÆc   µm  ©y    Þch  l l lan d b Önh.  h) Tiªuhuû  ÷ng  µng    ©y  ¹icho     nh h ho¸ g h   søc  Îcon  êi. kho   ng   2/ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn: c quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.     c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh  ã trÞgi¸®Õ n   c    100.000.000 ®ång.     d) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd Gi ph kinh doanh  ¬ng  ¹ido  Ën, huyÖn    th m   qu   cÊp  n   (mét)n¨m. ®Õ 1      e) Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh    do    h ch g©y    ra. g)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y    g ra. h) Buéc    û    tiªuhu theo quy  nh  µng    ©y  ¹icho    ®Þ h ho¸ g h   søc  Îcon  êi, kho   ng   v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i.    ®é h   3/Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn:  a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång.    
 11. 11 c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh.  d)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd Gi ph kinh doanh  ¬ng  ¹i,§¨ng  ý  th m  k kinh  doanh  ¬ng  ¹ido  th m   tØnh,thµnh  è  Êp.   ph c   e) ¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p xö  ¹tkh¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m       kho¶n      ph     ®Þ t  i e,g,h  2 ®iÒu  µy. n  §i Ò u  25.­ È m   Òn   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬   Th quy x ph     h ch c c quan  Qu¶n  ýthÞ  êng: l   tr   1/KiÓ m       Þ  êng    Êp  ang    µnh    so¸tviªnth tr c¸cc ® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å   2­ §éitr ng  éiqu¶n  ýthÞ  êng  ã  Òn:    ë §   l   tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         1.000.000 ®ång.   c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh  ã  Þgi¸®Õ n   c tr     20.000.000 ®ång.     d) Buéc    û    tiªuhu theo quy  nh  µng    ©y  ¹icho    ®Þ h ho¸ g h   søc  Îcon  êi, kho   ng   v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i.    ®é h   3/Chi côc  ëng    ôc     tr Chi c qu¶n  ýthÞ  êng  ã  Òn: l   tr c quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.     c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh  ã  Þgi¸®Õ n   c tr     100.000.000 ®ång.     d) TícquyÒn  ö  ông  n   (mét)n¨m  Êy  Ðp     sd ®Õ 1    Gi ph kinhdoanh  quËn,   do    huyÖn  Êp, c¸c lo¹  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¬ng  ¹i kh¸c do    ë   c   i gi ph ho   th m    c¸c S qu¶n  ý l  chuyªn ngµnh  Êp.   c  e) Buéc    û    tiªuhu theo quy  nh  µng    ©y  ¹icho    ®Þ h ho¸ g h   søc  Îcon  êi, kho   ng   v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i.    ®é h   4/Côc  ëng  ôc    tr C qu¶n  ýthÞ  êng  ã  Òn: l   tr c quy   a) Ph¹tc¶nh        c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång.     c) TÞch  hµng    thu  ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    v  ti s d ®Ó viph h chÝnh.  d)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd Gi ph kinh doanh, §¨ng  ý      k kinh doanh, c¸c      lo¹ giÊy phÐp  ¹t®éng  ¬ng  ¹ikh¸cdo    Êp  éc ®Þa  ¬ng  Êp.   i   ho   th m    c¸cc thu   ph c  e) Buéc    û    tiªuhu theo quy  nh  µng    ©y  ¹icho    ®Þ h ho¸ g h   søc  Îcon  êi, kho   ng   v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i.    ®é h   §i Ò u 26.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v th ng  ¹i cña  ¬  ¬ m  c quan C¶nh    ©n  ©n,    s¸tnh d H¶i quan, Bé   i      ®é biªnphßng  µ  v c¬ quan Thanh    µ  ícchuyªn ngµnh: tranh n      
 12. 12 1/ Ng êicã  Èm  Òn  ña    ¬      th quy c c¸c c quan:C¶nh    ©n  ©n, H¶i quan,   s¸tnh d      Bé   i  ®é biªn phßng, Thanh    µ  íc chuyªn  µnh  îc quyÒn  ö  ¹tvi     tra nh n   ng ®  x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i theo  l v th m  quy  nh  ¹  Òu      ®Þ ti §i 29, 30 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   2/ Trêng  îp    ¹m  µnh  Ýnh    h viph h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i thuéc  Èm     v th m  th quyÒn  ö  ýcña  Òu  ¬  x l  nhi c quan  qu¶n  ýNhµ   íc chuyªn  µnh  ×  Öc  ö  l  n  ng th vi x ph¹tdo  ¬    c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth    §i Ò u 27.­Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹i:   1/ Thñ  ôc,tr×nh  ù xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    t  t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   2/C¸c  ô    ¹m  µnh  Ýnh  Þ  ö  ¹t®Ò u     v viph h ch b x ph   ph¶ilËp thµnh  å  ¬  µ ­    hsvl u  ÷®Çy    ¹ c¬  gi   ®ñ t   quan  ö  ¹ttrong thêih¹n quy  nh. i x ph       ®Þ   3/    Tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶i nép  Òn  ¹tt¹  ¬i ghi trong   ti ph   in       quyÕt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph   Nghiªm  Ê m   êi xö  ¹ttrùctiÕp  tiÒn  ¹tdíibÊt c ng   ph     thu  ph       kú  ×nh  h thøc nµo.     4/ Khi ¸p dông  ×nh       h thøc tÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m, ngêicã  v  ti         thÈm   Òn  ö  ¹tph¶i thùc  Ön  ng    ñ  ôc quy  nh  ¹  Òu    quy x ph     hi ®ó c¸c th t   ®Þ ti §i 51 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.Hµng    l X l    h ch   ho¸,tang vËt,ph¬ng  Ön cña     ti   vô    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch    ×  viph h ch bt thu th chuyÓn  giao cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  cïng cÊp    chøc  ®Êu      ®Ó tæ  b¸n  gi¸theo quy  nh. TiÒn    îcph¶inép  µo  ®Þ   thu ®     v Kho  ¹c Nhµ   íctheo quy  nh. b  n    ®Þ   5/ Ch Õ       ®é qu¶n  ý,sö  ông  Òn  ¹t, Òn  l  d ti ph   ti b¸n  µng    h ho¸,tang  Ët,ph­ v  ¬ng  Ön tÞch    viph¹m  ùc hiÖn  ti   thu do    th   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph   §i Ò u 28.­Thi hµnh  Õt  ch  ö  ¹tvµ  ìng  Õ     µnh  Õt     quy ®Þ x ph   c ch thih quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i:   v th m  1/ Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch theo NghÞ   nh   ®Þ nµy ph¶i nghiªm    chØnh    µnh  Õt  nh  ö  ¹tcña  ¬  thih quy ®Þ x ph   c quan, ngêi cã      thÈm  quyÒn  ö  ¹t trong  êih¹n  x ph   th   quy  nh.  Õ u   ®Þ N kh«ng    µnh  thih quyÕt  ®Þnh  ö  ¹thoÆc   è    èntr¸nhthihµnh  Õt  nh  ö  ¹tth× cìng chÕ   x ph   c ý tr      quy ®Þ x ph       thihµnh    theo  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  ö  ¹ttheo  §i 55  l X l    h ch v x ph   §iÒu  NghÞ   nh  µy. 23  ®Þ n  2/ Khi ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c ch thih quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh, c¬  h ch   quan  µ  êi cã  Èm   Òn  v ng   th quy ph¶i tu©n  ñ  ×nh  ù,   th tr t  thñ tôccìng chÕ        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u  29.­ ¸ dông  biÖn    p  c¸c  ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  vi ph h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i:   v th m  1/  Ó   § ng¨n  chÆn   Þp  êivi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   k th     h ch v® b¶o  ö  ý vi x l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i,nh÷ng  êivµ  ¬    v th m  ng   c quan  ã  Èm   c th quyÒn  îc¸p dông  ®    trong c¸cbiÖn     ph¸p ng¨n chÆn   µnh  Ýnh      h ch theo  Òu    §i 38 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch quy  nh. ®Þ   2/ ThÈ m   Òn,  ×nh  ù,thñ  ôc ¸p  ông    Ön    quy tr t  t d c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   h ch v® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong lÜnh    vùc  ¬ng  ¹i,thùc hiÖn  th m    theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh.  
 13. 13 §i Ò u 30.­Tè    Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    c¸o,khi n   ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ    Õt tèc¸o,khiÕu  ¹i    v th m   gi¶iquy       n: 1/ C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Nh n   th quy v nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña  chøc, c¸ nh©n  µ  è c¸o  µnh      ¹m   viph h ch c tæ     v t  h viviph cña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ng   th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹i.   2/ Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh, bÞ   dông       b x ph     h ch   ¸p  c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  h ch (hoÆc  êi ®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ä) cã  ng     h  c h  quyÒn  Õu  ¹ivÒ   Öc  ö  ¹thoÆc     ông  Ön  khi n   vi x ph   ¸p d bi ph¸p  ng¨n chÆn   i víi ®è     hä.  3/ Thñ  ôc,tr×nh  ù,thêih¹n,thÈm   Òn  Õu  ¹i,tè c¸o  ùc  Ön    t  t      quy khi n     th hi theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   §i Ò u 31.­ViÖc  ö  ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi   x l    ®è v     th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i® îc¸p dông      v th m      nh sau:   Ng êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x l    h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i   v th m  m µ   ã  µnh    ch vis¸ch nhiÔu,dung  óng,bao      t   che    ¹m, kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  viph   x l  x lýkh«ng  Þp  êi    k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  kh«ng  ng  Èm   Òn,  Õm   o¹t, ®ó th quy chi ®   sö  ông    Ðp  Òn  ¹c,hµng    d tr¸ ph i ti b   ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m, lµm    v  ti viph   c¶n trël th«ng  µng    îp ph¸p,g©y  Öth¹icho  êikinh doanh  × tuú theo  u  h ho¸ h     thi     ng     th       tÝnh  Êt, møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý hµnh  Ýnh  ch   ®é vi ph s  x l  ch hoÆc  truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s  CH ¬NG   IV  §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 32.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.C¸c    ®Þ n c hi l     k  quy  nh  Ò   ®Þ v xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i tr c ®©y     íiNghÞ     v th m   í  tr¸ v   i ®Þnh  µy  u   Þ    á. n ®Ò b b∙i   b §i Ò u 33.­Bé   ëng  é   ¬ng  ¹i,Bé   ëng    é,  ñ  ëng    ¬    tr B Th m   tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.
Đồng bộ tài khoản