Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
81
lượt xem
6
download

Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ §ÞNH CñA CHÝNH PHñ sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 VÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi Kho¸ XI, kú häp thø 2: NghÞ quyÕt sè 09/2002/QH11 ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2002 "VÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003" vµ NghÞ quyÕt sè 14/2002/QH11 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002 “VÒ nhiÖm vô n¨m 2003"; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NGHÞ §ÞNH: §iÒu 1. T õ 0 1 th¸ng 01 n¨m 2003 ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi t îng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ nh sau: 1. N©ng møc l¬ng tèi thiÓu tõ 210.000 ®ång/th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ lªn 290.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng vµ phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp (trõ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam). 2. T¨ng thªm møc sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng ®èi víi c¸n bé x·, ph êng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c vµ ®· nghØ h u quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§- CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ t¬ng øng víi møc t¨ng l¬ng tèi thiÓu tõ 210.000 ®ång/th¸ng lªn 290.000 ®ång/th¸ng. 3. T¨ng thªm l¬ng hu vµ trî cÊp x· héi hµng th¸ng so víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ nh sau: a) T¨ng thªm 46% l¬ng hu ®èi víi nh÷ng ngêi nghØ hu theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1961 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 161/CP ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1964 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung ban hµnh tríc ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985. b) T¨ng thªm 42% l¬ng hu ®èi víi nh÷ng ngêi nghØ hu theo NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). c) T¨ng thªm 38,1% l¬ng hu ®èi víi nh÷ng ngêi nghØ hu theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1993, NghÞ ®Þnh sè 66/CP ngµy 30
  2. 2 th¸ng 9 n¨m 1993, NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. d) T¨ng thªm 38,1% trî cÊp mÊt søc lao ®éng, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi nh÷ng ngêi hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi. 4. T¨ng thªm 38,1% quü trî cÊp, phô cÊp u ®·i ngêi cã c«ng so víi quü hiÖn hµnh (®èi tîng cña n¨m 2003) tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. Bè trÝ ng©n s¸ch n¨m 2003 ®Ó b¶o ®¶m nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp x· héi nh sau: 1. C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng trong ph©n bæ ng©n s¸ch ph¶i giao nhiÖm vô tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. 2. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (gåm c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ) sö dông tèi thiÓu 40% nguån thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ (riªng ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu lµ 35%) ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. 3. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã nguån thu theo quy ®Þnh sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l- ¬ng. 4. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ 50% sè t¨ng thu n¨m 2002 (chªnh lÖch gi÷a sè thu thùc nép ng©n s¸ch ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2002 so víi dù to¸n thu do Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè giao ®Çu n¨m) vµ 50% sè t¨ng dù to¸n thu do Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2003 so víi dù to¸n thu do Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2002 ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng; dµnh 50% sè t¨ng thu n¨m 2003 so víi dù to¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ giao n¨m 2003 ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ gèi ®Çu cho n¨m 2004. 5. Bé Tµi chÝnh bè trÝ ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m chi tr¶ l¬ng hu ®èi víi nh÷ng ngêi nghØ hu tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 (®èi víi nh÷ng ng- êi nghØ hu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 trë vÒ sau do B¶o hiÓm x· héi chi tr¶); chi tr¶ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng; tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc bæ sung nguån cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng trong trêng hîp ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 cña §iÒu nµy mµ vÉn cßn thiÕu. §iÒu 3. Thùc hiÖn quy ®Þnh míi vÒ qu¶n lý biªn chÕ, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp nh sau: 1. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, hµnh chÝnh cña §¶ng, ®oµn thÓ, më réng thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 192/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ®ång thêi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ.
  3. 3 2. §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, thùc hiÖn quyÒn tù chñ vÒ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô, vÒ sö dông biªn chÕ vµ tr¶ l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 4. 1. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc l ¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp vµ sinh ho¹t phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Híng dÉn viÖc qu¶n lý biªn chÕ vµ tr¶ l¬ng ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. c) Híng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ vÒ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô, vÒ sö dông biªn chÕ vµ tr¶ l¬ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn viÖc b¶o ®¶m nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l ¬ng vµ trî cÊp x· héi quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Sau khi cã QuyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ, giao sè bæ sung nguån cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn chi tiÒn l¬ng t¨ng thªm ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. c) KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån thùc hiÖn chi tiÒn l ¬ng t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, ®Ó thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. b) TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 5. Bé Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 95/ CP ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu mét phÇn viÖn
  4. 4 phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 33/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi kho¶n 1 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 95/CP, ®Ó thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. b) TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 6. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Söa ®æi hoÆc tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ söa ®æi chÕ ®é thu, ph©n phèi vµ sö dông c¸c kho¶n thu, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn, ®Ó thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. b) TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 7. V¨n b¶n cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy (nªu t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy) vµ c¸c v¨n b¶n tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi (nªu t¹i c¸c ®iÓm a cña c¸c kho¶n 4, kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy) ph¶i ® îc ban hµnh trong quý I n¨m 2003. 8. ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm: a) TriÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp x· héi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý §iÒu 5. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c ®èi t îng thuéc ph¹m vi qu¶n lý. §iÒu 6. 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 2. Møc tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc sö dông ®Ó tÝnh kho¶n trî cÊp th«i viÖc theo thêi gian ®èi víi lao ®éng d«i d theo NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vµ ®èi víi ngêi th«i viÖc do tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ cho sè n¨m lµm viÖc tõ n¨m 2003, sè n¨m lµm viÖc tõ n¨m 2002 trë vÒ tr íc tÝnh to¸n theo híng dÉn tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Quy ®Þnh vÒ tÝnh trî cÊp th«i viÖc theo thêi gian ®èi víi lao ®éng d«i d t¹i NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ tÝnh trî cÊp ®èi víi lao ®éng d«i d vµ lao ®éng th«i viÖc do tinh gi¶n biªn chÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
  5. 5 41/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. 3. C¸c kho¶n trÝch vµ c¸c chÕ ®é ®îc hëng tÝnh theo l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®îc tÝnh l¹i t¬ng øng víi viÖc ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 7. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản