Nghị định 04/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
199
lượt xem
8
download

Nghị định 04/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 04/CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  04/C P n g µ y   C 10 th¸ng 1 n¨ m   1997 v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m   h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n   s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 6    n¨m  1995;   § Ó   ùc hiÖn  èng  Êt  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  th   th nh vi x ph     h ch trong lÜnh    vùc  qu¶n  ý, ö  ông  t  ai; l  d s ®Ê ® Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  ® Ê t ® ai,  s   h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u    ö  ông  t  1.­S d ®Ê kh«ng  ng  ôc  ch: ®ó m ®Ý 1. Ph¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh    ù tiÖn   ®è     h vit     sö  ông  t  d ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c m µ     kh«ng  éc thu   tr ng  îp quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  cña  Òu  µy. ê h  ®Þ t i 2  3  §i n 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ù ®å ®è v   vit   tiÖn sö  ông  t   d ®Ê n«ng  nghiÖp  ¹    ¹    ang  ång lóa ®Ó   Ëp  ên, trång lo i lo i ® I, II tr     lv    c©y  ©u  l n¨m, ®µo    µm  µ  .   ao,l nh ë 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi µnh    ù   ®è     h vit   tiÖn sö  ông  t  ©m   d ®Ê l nghiÖp  ã  õng  µo  ôc  ch  cr vm ®Ý kh¸c. 4. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi cña    chøc  ù tiÖn chuyÓn  t  c¸c tæ  t    ®Ê chuyªn dïng    sang  µm  t    l ®Ê ë hoÆc   ïng d  lµm  ¬iho¹t®éng  n    kinhdoanh  Þch  ô.   d v 5. Ngoµi c¸c møc   ö  ¹tquy  nh  ¹       x ph   ®Þ tikho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  vµ  3  kho¶n  cña  Òu  µy,cßn  Þ    ông  Ön    4  §i n   b ¸p d bi ph¸tsau: a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®Êt    íc khibÞ     l i tr   nh tr     thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra. b) Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh    do    h ch g©y  ra.
  2. 2 §i Ò u    Ên,chiÕm  t  ai: 2.­L   ®Ê ® 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ù ®å ®è v   vit   tiÖn chuyÓn  Þch  èc  í  d m gi ikhu  t  ®Ê hoÆc   ö  ông  sd qu¸  Ön  Ých  t  îc di t ®Ê ®   phÐp  ö  ông  µ   sd m kh«ng  éc c¸ctr ng  îp nãit¹ kho¶n  3  ña  Òu  µy. thu     ê h       i 2  c §i n 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi lÊn,chiÕm  t  ai.   ®Ê ® 3. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi   µnh    ®è     h c¸c vilÊn,chiÕm   t     ®Ê khu  ùc    µ  v I v khu  ùc    ã    Ých  Þch  ö, v¨n  v IIc di t l s   ho¸,danh    lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  Õp  ¹ng,®Êt  ®x h   trong hµnh    lang b¶o  Ö   ª, ® êng  ©y    v®  d t¶i ®iÖn,® êng  ¾t,® êng  é  µ      s  b v c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng. tr   c 4. §èivíihµnh    Ên,chiÕm   t  èc       vil   ®Ê qu phßng, an    ninh  ×  ö  ¹ttheo th x ph     h×nh thøc,møc  ¹tquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh    ph   ®Þ t i 21  ®Þ 24/CP  µy  th¸ng4  ng 18    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v quèc phßng. 5. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹  x ph   ®Þ tikho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n    3 vµ  kho¶n  cña  Òu  µy,cßn  Þ    ông    Ön  4  §i n   b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a) Thu  åidiÖn  Ých  t  ∙  Þ  Ên,chiÕm.   h  t ®Ê ® b l   b) Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n   1.000.000 ®ång.   §i Ò u  3.­ µ m  gi¶m  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Êt n«ng nghiÖp, l©m    L nghiÖp: 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi µnh    ö  ông  t     h vis d ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  µ   è  ×nh  m ct kh«ng  thùc hiÖn  Ön    bi ph¸p chèng  ãimßn   µm    x  l cho  t  Þ  ®Ê b tho¸i  ho¸. 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    Êy ®å ®è v   vil   tÇng  t  ®Ê canh    µm  t¸c,l gi¶m  kh¶ n¨ng  canh    µ    Ç u   ì  ña  t. t¸cv ®é m m c ®Ê 3. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víihµnh    a    ®è     vi® c¸cchÊtth¶ilµm  nhiÔm  t  µ       «  ®Ê v gi¶m  kh¶  n¨ng  canh    ña  t. t¸cc ®Ê 4.H×nh    thøc ph¹tbæ       sung:TÞch    ¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.   thu ph ti     h ch 5. Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®Êt    íc khibÞ     li  tr   nh tr     thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ch quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 1,kho¶n  vµ  2  kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §i Ò u    ©y   trëcho  Öc  ö  ông  t  ña  êikh¸c: 4.­G c¶n    vi s d ®Ê c ng   1. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh      Ët ®å ®è     h vi®Ó v   liÖu x©y  ùng, hay    Ët kh¸c,g©y    d   c¸c v     c¶n  ëcho  Öc  ö  ông  t  ña  êi tr   vi s d ®Ê c ng   kh¸c. 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    a  ®å ®è v   vi ® c¸c vËt,chÊt th¶ig©y         c¶n  ë vµ  µm  tr   l gi¶m  kh¶ n¨ng  ö  ông  t  ña  êi sd ®Ê c ng   kh¸c. 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ®µo  íi ©y  b  g c¶n  ëhoÆc   µm  Öth¹icho  Öc  ö  ông  t  ña  êikh¸c. tr   l thi     vi s d ®Ê c ng  
  3. 3 4. Ngoµi møc   ö  ¹tquy  nh  ¹      x ph   ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  cña  3  §iÒu  µy,cßn  Þ    ông    Ön  n  b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®Êt    íc khibÞ     l i tr   nh tr     thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra. b) Båi th ng  Öth¹i®Õ n       ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra. §i Ò u    ù  Ön chuyÓn  æi,chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t: 5.­T ti   ®   nh   sd ®Ê 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi µnh       h vichuyÓn  æi,chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p nhng  ®   nh   sd ®Ê h     cha  îcc¬  ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp. ph 2. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy,cßn  x ph   ®Þ ti  1  §i n   bÞ   dông  Ön  ¸p  bi ph¸p  éc  bu ph¶ilµm  ng  ñ tôc chuyÓn  æi, chuyÓn  ­   ®ó th     ®   nh îng quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ù  Ön chuyÓn  æi,chuyÓn  îng ®Êt  ö  ông  6.­ T ti   ®   nh   sd kh«ng  îp h  ph¸p: 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi µnh    ù   ®è     h vit   tiÖn chuyÓn  æi, chuyÓn  îng  ®   nh quyÒn  ö  ông  t  ang  ã  sd ®Ê ® c tranh  Êp  ch hoÆc   a  ã  Êy têhîp lÖ. ch c gi       2. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông  t  Ên,chiÕm  µ   em   d ®Ê l   m® chuyÓn  æi,chuyÓn  îng. ®   nh 3. Ngoµi møc   ö  ¹tquy  nh  ¹      x ph   ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  Òu  µy, 2  §i n   cßn  Þ   dông  Ön  b ¸p  bi ph¸p  û  á  îp  ng  hu b h ®å chuyÓn  æi, chuyÓn  îng    ®   nh tr¸i phÐp. §i Ò u 7.­ Cho    t    thuª ®Ê n«ng nghiÖp    ång c©y  µng  ®Ó tr   h n¨m, nu«i   trång thuû s¶n    íi     tr¸v   i quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai: ®Þ t i 78     1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víihé    nh, c¸ nh©n  îcquyÒn    gia ®×    ®  cho    t,nhng  thuª®Ê   cho      êih¹n thuªqu¸ th     quy  nh. ®Þ 2.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi é    nh  µ  ®å ®è     gia ®× h v c¸ nh©n    cho thuª®Êt  µ     m kh«ng  éc c¸c tr ng  îp:gia ®×nh  thu     ê h     neo  n,  ã  ®¬ kh kh¨n,do    chuyÓn  sang  µm  Ò   l ngh kh¸c nhng  a    nh,  thiÕu    ch æn ®Þ do  søc    lao ®éng. 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹  x ph   ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  cña  Òu  2  §i nµy,cßn  Þ    ông    Ön    b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a) Truy    è  Òn do    thu s ti   cho    t    Ðp  µ   ã. thuª®Ê tr¸ph m c i b) Huû  á  îp ®ång    bh  cho    t    Ðp. thuª®Ê tr¸ph i
  4. 4 §i Ò u 8.­Cè   ×nh   t kh«ng  khai,®¨ng  ý  kª    k hoÆc     kª khai,®¨ng  ý  ö    ks dông  t  ®Ê kh«ng  ng  ¹   ¹ng  t: ®ó lo ih, ®Ê 1. Ph¹t c¶nh        c¸o,hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  ®å ®èi víi µnh    è  ×nh     h vic t kh«ng    kª khai, ¨ng  ý   ® k ban  u   Òn  ö  ông  t. ®Ç quy s d ®Ê 2. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi  íihµnh    è  ×nh  v  vi c t kh«ng  khai,®¨ng  ý  Õn  ng  Òn  ö  ông  kª    k bi ®é quy sd ®Êt. 3. Ph¹t tiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    è  ®å ®è v   vi c t×nh    kª khai, ¨ng  ý    ® k kh«ng  ng  ¹   ¹ng  t. ®ó lo ih , ®Ê 4. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n    x ph   ®Þ ti   1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  3  ña  Òu  µy,cßn  Þ    ông    Ön  c §i n   b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a)  éc  Bu ph¶ikª khai,®¨ng  ý       k hoÆc     kª khai,®¨ng  ý  ¹ ®óng  ¹   ¹ng    k li   lo i h , ®Êt. b) Båi th ng  Öth¹i®Õ n       ê thi     1.000.000 ®ång  hµnh    è  ×nh    do  vic t kh«ng    kª khai, ¨ng  ý   ® k hoÆc   kh«ng    kª khai®óng  ¹   ¹ng  t  ©y    lo ih , ®Ê g ra. §i Ò u 9.­K Ðo   µi thêih¹n  åi th ng  Öth¹icho  êi sö  ông  t    d    b   ê thi     ng   d ®Ê bÞ    åi®Ó   thu h   giao cho  × nh:   m 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è     h vich ×,kÐo  µithêih¹n båith ng.   d        ê 2. Ngoµi møc   ö  ¹tquy  nh  ¹      x ph   ®Þ t ikho¶n  cña  Òu  µy, cßn  Þ     1  §i n   b ¸p dông    Ön  c¸cbi ph¸p sau:   a) Buéc    ph¶itr¶®ñ   è  Òn ph¶ibåith ng      s ti       ê theo    Þkhigi¶iquyÕt  åi gi¸tr       b  th ng. ê b) Båi th ng  Öth¹i®Õ n       ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra. §i Ò u 10.­Vi ph¹m  ®Þnh  Ò   ép  Ö  Ý  a  Ýnh:    quy  v n l ph ®Þ ch 1. Ph¹t c¶nh        c¸o,hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 100.000  ng  ®å ®èi víi é    nh, c¸ nh©n  ã  µnh    ©y  , kÐo  µithêih¹n  ép  Ö  Ý       gia ®× h    ch vich ×   d     n l ph ®Þa  Ýnh  ch theo quy  nh.   ®Þ 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  ã  c hµnh    ©y  ,kÐo  µithêih¹n  ép  Ö  Ý  a  Ýnh  vich ×   d     n l ph ®Þ ch theo quy  nh.   ®Þ 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹  x ph   ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  2  §iÒu  µy, cßn  Þ   dông  Ön  n  b ¸p  bi ph¸p  éc  bu ph¶i nép  y     Ö  Ý   a     ®Ç ®ñ l ph ®Þ chÝnh theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 11.­K Ðo  µithêih¹n  Êp  µnh  Õt  nh    åi®Êt  ña    d    ch h quy ®Þ thu h   c c¬  quan  µ   íccã  Èm  Òn: Nh n   th quy 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    èn ®å ®è v   vitr   tr¸nh,ch©y      × kh«ng  ùc hiÖn  ng  êih¹n    ¹ ®Êt    Õt  nh    th   ®ó th   tr¶l i   khiquy ®Þ thu håi®Êt  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy
  5. 5 2. Ngoµi møc   ö  ¹tquy  nh  ¹      x ph   ®Þ t ikho¶n  cña  Òu  µy, cßn  Þ     1  §i n   b ¸p dông    Ön  c¸cbi ph¸p sau:   a) Buéc    ph¶ichÊp  µnh  Õt ®Þnh    åi®Êt.   h quy   thu h   b) Båi th ng  Öth¹i®Õ n       ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra. §i Ò u 12.­ ©y    G c¶n  ë cho  Öc  tr   vi giao  t, ®iÒu      nh     ®Ê   tra,x¸c ®Þ gi¸ ®Êt, ®o   c, lËp    ®¹   b¶n    a   Ýnh, x¸c ®Þnh   èc   í  a   Ýnh, m èc   ®å ®Þ ch    m gi i®Þ ch   tr¾c  a,  ®Þ thanh    Ðt khiÕu  èvµ    Õt tranh chÊp  t  ai: tra,   x t   gi¶iquy     ®Ê ® 1. Ph¹t c¶nh        c¸o,hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi µnh       h vikh«ng  ã  Æt     cm ®Ó giao ®Êt    theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn. th quy 2. Ph¹tc¶nh        c¸o,hoÆc   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi µnh       h vikh«ng  Êttr×nh,hoÆc   èntr¸nh, ×ho∙n viÖc  Êttr×nh c¸c xu     tr      tr   xu      giÊy tê vÒ   t  ai li       ®Ê ®   ªnquan  n   Öc  nh    t,thanh    Ðt khiÕu  è, ®Õ vi ®Þ gi¸®Ê   tra,   x t  gi¶iquyÕt    tranh chÊp  t  ai,vµ  ÷ng  µnh      ®Ê ®   nh h vikh¸c nh»m     ng¨n c¶n kh«ng  cho  ©n    ¬  nh viªnc quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õn hµnh  o  c,x¸c ®Þnh   Nh n   th quy ti   ® ®¹     m èc  í®Þa  Ýnh,m èc  ¾c  a. gi   i ch   tr ®Þ §i Ò u 13.­  ù   Ön    T ti di chuyÓn,  µm    Öch, h háng  èc   í  a   l sai l   m gi i®Þ chÝnh,m èc  ¾c  a:   tr ®Þ 1. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víihµnh    ù tiÖn ®å ®è     vit     dichuyÓn, lµm    Öch  èc  í®Þa  Ýnh,m èc  ¾c  a.     sail m gi   i ch   tr ®Þ 2.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    è      ®è     h vic ý lµm    áng  èc  í ®Þa  Ýnh,m èc  ¾c  a. hh m gi   i ch   tr ®Þ 3.H×nh    thøc ph¹tbæ       sung:TÞch    ¬ng  Ön,tang vËtviph¹m  µnh    thu ph ti        h chÝnh. 4.Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     1.000.000 ®ång  viph¹m  µnh  Ýnh    do    h ch g©y    ra quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ t  i 1  kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n §i Ò u 14.­ µ m     Öch    Êy  ê,chøng  õ   L sai l c¸c gi t   t trong  Öc  ö  ông  vi s d ®Êt: 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íic¸c hµnh    ®å ®è v     vi tÈy    öa  ÷a  Êy  ê,tµiliÖu,chøng  õ vÒ   t  ai m µ   xo¸,s ch gi t       t   ®Ê ®   kh«ng  éc    thu c¸c tr ng  îp nãit¹ kho¶n    Òu  µy. ê h      i 2,§i n 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íic¸c hµnh    ®å ®è v     vi tÈy    öa  ÷a, tµiliÖu,chøng  õ lµm  xo¸,s ch       t  cho  Öc  vi giao  t, chuyÓn  æi, ®Ê   ®   chuyÓn  îng,cho  nh   thuª,thÕ  Êp, thõa  Õ   Òn  ö  ông  t    ch   k quy sd ®Ê kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh  ña  µ   ícm µ   a  n     ®Þ c Nh n   ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ngoµi møc   ö  ¹tquy  nh  ¹      x ph   ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  Òu  µy, 2  §i n   cßn  Þ    ông    Ön  b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a) Buéc    ph¶ilµm  ¹ c¸c giÊy  ê,tµiliÖu,chøng  õ theo  ng    íckhi   l    i t      t  ®ó nh tr     bÞ   thay ® æi.  
  6. 6 b) Thu  åidiÖn  Ých  t    h  t ®Ê giao kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n C h ¬ n g  II T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c, g u yªn t ¾ c, bi Ö n  p h¸p x ö  p h ¹t  n §i Ò u 15.­ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  û     quy x l    h ch c U ban  ©n   nh d©n    Êp: c¸cc 1.ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  û     quy x l    h ch c U ban  ©n  ©n    ­ nh d x∙,ph êng,thÞ  Ên.   tr Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp    ã  Òn: nh d c x∙c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ®Ó   ö  ông    ¹m  µnh  Ýnh  ã       ti   s d viph h ch c gi¸ trÞ®Õ n     500.000  ng. ®å d) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. ®)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®Êt    íckhibÞ     l i tr   nh tr     thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra. e) §×nh    chØ    ¹t®éng  ©y  c¸cho   g c¶n  ëcho  Öc  ö  ông  t. tr   vi s d ®Ê 2. ThÈ m  quyÒn  xö lý  ph¹m  hµnh chÝnh cña Uû  ban nh©n  d©n    vi huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu   Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn: nh d c huy c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ®∙  ö  ông    ¹m  µnh  Ýnh.    ti   s d viph h ch d)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®Êt    íc khibÞ     l i tr   nh tr     thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ©y    ch g ra,hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. bu th¸od   tr   d tr¸ph i ®) Buéc  åi êng  Öt h¹i ®Õ n  1.000.000 ®ång  do vi ¹m   µnh  b  th thi      ph h chÝnh  ©y  g ra. e) §×nh    chØ    ¹t®éng  ©y  c¸cho   g c¶n  ëcho  Öc  ö  ông  t. tr   vi s d ®Ê   g) Thu  åi®Êt    h  theo thÈm  Òn    quy quy  nh  ®Þ trong LuËt §Êt ®ai.      3. ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  û     quy x l    h ch c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång.   c) ¸p  ông  Êt c¶    ×nh   d t   c¸c h thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  trong NghÞ   nh  µy  µ    åi®Êt    ®Þ n v thu h   theo  Èm  Òn  îcquy  nh   th quy ®  ®Þ trong LuËt §Êt ®ai.     
  7. 7 §i Ò u 16.­ È m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬   Th quy x ph     h ch c c quan  Thanh    µ   ícchuyªn ngµnh  a  Ýnh: traNh n     ®Þ ch 1. Thanh        tra viªn chuyªn  µnh  Þa  Ýnh  ang    µnh  ng § ch ® thih c«ng  ô  ã  vc quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng ®å c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ®∙  ö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã     ti   s d ®Ó viph h ch c gi¸trÞ®Õ n      500.000  ng ®å d)  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹    iÓ m     kho¶n  §iÒu    ®Þ ti ® c¸c a, b  3  11 cña  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2.Ch¸nh    Thanh    ë  Þa  Ýnh  ã  Òn: traS § ch c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.   c) ¸p dông    Ön     c¸c bi ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    2, kho¶n    3 §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 11  l x l    h ch 3.Ch¸nh    Thanh    traTæng  ôc  Þa  Ýnh  ã  Òn: c § ch c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o. b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång.   c) ¸p dông    ×nh     c¸c h thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh     ®Þ t¹ kho¶n      i 2,kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 3  11  l x l    h ch §i Ò u 17.­Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña        th quy x ph     h ch c c¸c c¬  quan  Thanh    µ   ícchuyªn ngµnh  Ò       traNh n     v v¨n ho¸ th«ng    tin,b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng, ®ª  iÒu, c«ng  ×nh  û  î  ©y  ùng, kiÓm   ©m,   ®   tr thu l ix , d   l thanh    ©n  i traqu ®é   c¶nh    ©n  ©n  îcquyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  s¸tnh d ®  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ö    vs dông  t  ai theo ph¹m    ®Ê ®     vichøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íccña  ×nh. l  n  m §i Ò u  18.­  êi hiÖu  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  Th   x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý sö  ông  t  ai  µ 2  l  d ®Ê ® l   n¨m,  Õu   n qu¸  êih¹n  ãi trªnm µ   µnh      th   n    h vi vi ph¹m  a  Þ   ö  ¹tth×  dông  Ön  ch b x ph   ¸p  bi ph¸p  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® a, kho¶n    3 §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 11  l x l    h ch §i Ò u 19.­Uû   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh:   quy x l     h ch Trong  êng  îp  ÷ng  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c vi ph¹m  µnh  tr h nh ng   th quy x ph       h chÝnh quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n      §iÒu  vµ  1, 2, 3  15  kho¶n    §iÒu  cña  2, 3  16  NghÞ   ®Þnh  µy  ¾ng  Æt,  nv m hoÆc   îcsù  û  Òn  ña  ä  × cÊp  ã  ña  ÷ng  ®   u quy c h th   ph c nh ngêi®ã   ã  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  ña  ä.   c quy x ph     quy c h
  8. 8 §i Ò u 20.­¸ dông    ×nh   p  c¸ch thøc xö  ¹t:   ph 1.  ×nh  H thøc  ¹tchÝnh  îc ¸p  ông  c  Ëp, ngoµi h×nh  ph   ® d ®é l     thøc  ¹t ph   chÝnh, cã  Ó  dông  Ìm    th ¸p  k theo  ×nh  h thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p   kh¸c ®èi víi ÷ng  µnh    ã       nh h vic quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc ph¹tbæ       sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c®∙      quy  nh  ®Þ trongNghÞ   nh  µy.   ®Þ n 2. H×nh    thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c chØ  îc¸p  ông  Ìm    ® d k theo h×nh    thøc ph¸tchÝnh.    §i Ò u 21.­Ph¹tc¶nh      c¸o: 1. C¶nh  c¸o  îc ¸p  ông  i  íingêi cã    ¹m  µnh  Ýnh  á; vi ® d ®è v     vi ph h ch nh     ph¹m  Çn  u   ã    ×nh  Õtgi¶m  Ñ   l ®Ç c c¸c t ti   nh kh¸c quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ ti  12  Ph¸p  lÖnh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh; hµnh      ¹m    ã  x l    h ch   vi vi ph ®ã c quy  nh   dông  ®Þ ¸p  h×nh thøc ph¹tc¶nh     c¸o. 2. ViÖc  Õt  nh  ö  ¹tc¶nh  ® îc thùc hiÖn    quy ®Þ x ph   c¸o      b»ng  b¶n. Khi v¨n     xÐt thÊy  Çn  Õt, ¬    c thi   quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tth«ng    Õt ®Þnh  ö  c c th quy x ph   b¸o quy   x ph¹t®Õ n   Ýnh  Òn  a   ¬ng    ch quy ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  chøc  ¬ingêiviph¹m  tæ  n     c  óhoÆc   tr   c«ng t¸c. §i Ò u 22.­Ph¹ttiÒn:     1. Khi ph¹ttiÒn,c¬         quan, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i thùc  Ön      th quy x ph     hi ®óng theo quy  nh  ¹    Òu        cña  ®Þ t i §i 46, 47, 48, 49  c¸c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   l x l    hµnh  Ýnh. ch 2. Khi xö  ¹tb»ng  ×nh      ph   h thøc ph¹ttiÒn,møc  ¹tcô  Ó  i víi hµnh       ph   th ®è     1  viviph¹m  µ møc      l  trung b×nh  ña    c khung  ×nh  ¹tquy  nh  i  íihµnh    h ph   ®Þ ®è v   vi ®ã;  Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × møc  Òn ph¹tcã  Ó  n viph c t ti   nh th   ti     th gi¶m  èng xu møc   Êp  ¬n, nhng  th h   kh«ng  îc gi¶m    ®  qu¸ møc   èithiÓu  ña  t  c khung  Òn  ¹t; ti ph   n Õu  µnh      ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   × møc  Òn ph¹tcã  Ó      h viviph c t ti     th   ti     th t¨nglªn cao  ¬n,nhng  h  kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi a  ña  ®     t   c khung  Òn ph¹t. ® ti   T×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   îc¸p dông  ti   nh t ti     ®    theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu  vµ  Òu  cña  7  §i 8  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch §i Ò u 23.­Thu  åi®Êt:   h  ViÖc thu  åi ®Êt  h  chØ   îc thùc  Ön    ã  Õt  nh  ®  hi khic quy ®Þ b»ng v¨n    b¶n cña  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai.Quy Õt  nh    ®Þ ti  23      ®Þ thu håi®Êt    ph¶i® îcgöicho  êi,c¬      ng   quan  Þ   ¹tkÌm  b ph   theo  Quy Õt  nh  ö  ¹t ®Þ x ph   vµ ph¶i® îc th«ng     b¸o cho  û   U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên n¬i cã  t  nh d x∙,ph   tr     ®Ê ®ã   Õt. bi
  9. 9 §i Ò u 24.­Thihµnh  Õt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh:    quy ®Þ x ph   ch 1. C¸c  chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tph¶ithihµnh    tæ     b x ph      ngay  Õt  nh  ö  quy ®Þ x ph¹tkÓ   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t5  µy,c¸ctæ    t  nh ®     x ph   ng     chøc  Þ  ö  ¹tb x ph   ph¶ix¸c ®Þnh  çi ña  êitrùctiÕp g©y  viph¹m  µnh  Ýnh     l c ng       ra    h ch trong khithi      hµnh  Ën  ù  îc giao    ph s®  ®Ó truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   û  Ët,tr¸ch nhiÖ m   Ët   k lu     v  chÊt,tr¸chnhiÖ m  ©n  ù      d s theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  ö  ¹tm µ     th   05  k t  nh ®   ®Þ x ph   tæ chøc  µ  êi bÞ   ¹tkh«ng    µnh  ×  ¬  v ng   ph   thih th c quan  quyÕt  nh  ö  ¹t ra  ®Þ x ph   tæ chøc  ìng  Õ   c ch theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 55  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  l x l    hµnh  Ýnh. ch C¸c  ¬  c quan, tæ    chøc  hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  êi bÞ   ö  ¹tcã  c ng   x ph   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng    Çu  ña  ¬    th   ®ó yªu c c c quan,ngêi®∙    Õt  nh  ö      ra quy ®Þ x ph¹tvµ  Òu  cña    §i 24  NghÞ   nh  µy. ®Þ n Uû  ban  ©n  ©n  ë  ¹  chøc  Öc  ìng chÕ,  ùc l ng c¶nh    ©n  nh d s ti tæ  vi c   l  î   s¸tnh d©n  ã  c tr¸chnhiÖ m   èihîp,hç  î ¬    ph     tr  quan    Õt  nh  ö  ¹tcìng chÕ   c ra quy ®Þ x ph     quyÕt ®Þnh  ö  ¹tkhi® îcyªu cÇu.   x ph         §i Ò u 25.­C ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh:     thih quy ®Þ x ph   ch 1.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý sö  ông  t  ai  µ   l  d ®Ê ® m kh«ng  ù nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh   ö  t  ch h quy ®Þ x ph¹tth× bÞ  ìng chÕ     µnh    c  thih b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a)  Êu  õ m ét  Çn  Òn ¬ng  Kh tr   ph ti l hoÆc   ét  Çn  m ph thu  Ëp,  Êu  õ nh kh tr   tiÒn göië  ©n  µng.     ng h b) Kª    µis¶n  ã    Þt ng    biªnt   c gi¸tr  ¬ øng      u  ®Ó b¸n ®Ê gi¸. c)  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   c ch kh¸c ®Ó     µnh    thih quyÕt  nh   ö  ®Þ x ph¹t. 2. Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tcã  Òn    Õt  nh  ìng chÕ.  ùc      th quy x ph   quy ra quy ®Þ c  L l ng  î c¶nh    ©n  ©n  ã  s¸tnh d c tr¸chnhiÖm   èihîp  ùc hiÖn  Õt  nh  ìng   ph   th   quy ®Þ c  chÕ     îcyªu cÇu. khi®     3.Trêng  îp cìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn      h    thih quy   c c c th quy thu håi®Êt  × Uû     th   ban  ©n  ©n  ¬isë  ¹ ph¶itæ  nh d n   ti     chøc  ìng chÕ,  ùcl ng c¶nh  c  l  î   s¸tnh©n  ©n  ã    d c tr¸chnhiÖ m  èihîp,hç  î ùc hiÖn  Öc  ìng chÕ.   ph     tr  th   vi c   4. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ìng chÕ      bc   ph¶ichÞu  äi    Ý    m chiph trong viÖc      tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     §i Ò u 26.­ 1. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ×  ô  î hoÆc   ×      th quy x ph     h ch v v l  i v ®éng  ¬  nh©n  µ     ¹m    c c¸  m vi ph c¸c quy  nh   Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh; ngêi ®Þ v x ph   ch     kh«ng  ã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ   ú  Ön  ¹tth×  ú  c th quy x ph     h ch m tu ti ph   tu theo  Ýnh  Êt,møc     ña  µnh      ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc     t ch   ®é c h viviph m b x l   lu   truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öth¹ivÒ   Ët  Êt    h s  g thi     v ch cho  µ   íc,tæ  Nh n   chøc hoÆc   c«ng  ©n  × ph¶ibåith ng. d th      ê 2. Ng êi nµo  î dông      l i chøc  ô, quyÒn  ¹n  v  h hoÆc   îtqu¸  Òn  ¹n  v  quy h giao  ®Êt,cho    t,thu håi®Êt,cho  Ðp    thuª®Ê         ph chuyÓn  Òn, chuyÓn  ôc  ch  quy   m ®Ý
  10. 10 sö  ông  t    íiquy  nh  ña  d ®Ê tr¸ v   i ®Þ c ph¸p  Ët,bao  lu   che  cho  êi cã  µnh      ng   h vivi ph¹m  ph¸p luËt®Êt  ai,quyÕt  nh  ö  ýtr¸ph¸p luËthoÆc   ã  µnh       ®  ®Þ x l    i    ch vikh¸c  g©y  Öth¹i®Õ n   µinguyªn  t  ai,quyÒn  î hîp  thi     t  ®Ê ®   l  i ph¸p  ña  êi sö  ông  c ng   d ®Êt  × tuú theo møc    Ñ   th       ®é nh hoÆc   nÆng   µ   Þ  ö  ýkû  ËthoÆc   Þ    m b x l   lu   b truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ng êi nµo  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý,sö  l  dông  t  ai  ×  µi viÖc  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, n Õu   µnh      ©y  ®Ê ® th ngo   b x ph   ch   h vi ®ã g thiÖth¹icho  êi kh¸c th×     ng     ph¶i båi th ng  Öth¹icho  êi bÞ   ¹i  Öc        ê thi     ng   h .Vi ¸p dông  åi th ng  Öth¹itheo  b   ê thi     quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   ®Þ ti§i 17  l x l    hµnh  Ýnh. ch §i Ò u  27.­  Tæ  chøc, c¸  ©n   Þ   ¹t cã    nh b ph   quyÒn   Õu  ¹i quyÕt khi n     ®Þnh   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  è c¸o  µnh    ¹m  Òn  x l    h ch v t  h vi l quy hoÆc     íi tr¸ v   i ph¸p  Ët cña  µ   íc ®èi  íingêi cã  Èm   lu   Nh n   v    th quyÒn   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý,sö  ông  t  ai  l  d ®Ê ® theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 87, §iÒu  cña  88  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  ñ tôcgi¶i th       Õt c¸cvô    µnh  Ýnh. quy     ¸n h ch §i Ò u 28.­Tæ     chøc, c¸ nh©n  ã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh     c th quy x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý,sö  ông  t  ai  ã  µnh  Ých  ×  îc khen  l  d ®Ê ® c th t th ®   th ng  ë theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  29.­ Tæ  chøc, c¸  ©n   íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh    nh n   h vi vi ph h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý, ö  ông  t  ai trªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    l  d s ®Ê ®       n  ho x∙ héi chñ  Üa  Öt Nam   ×  Þ   ö  ¹ttheo    iÒu, kho¶n    ngh Vi   th b x ph   c¸c ®   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh   µy; trõ tr ng  îp  ®Þ n    ê h c¸c  Òu  c Quèc  Õ  µ   Öt  §i í   t m Vi Nam   ý  Õt  kk hoÆc  tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u 30.­  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý, nh÷ng    ®Þ n c hi l   t   k  quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 31.­Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Þu  c§ ch ch tr¸chnhiÖ m     híng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 32.­C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc thu   Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng    vµo  c¨n cø  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh    v v quy hcm chØ  o  Öc  ®¹ vi thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản