Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
73
lượt xem
8
download

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  06/2000N§­C P  n g µ y  06 th¸ng  n¨ m  2000 C 3  V Ò   Ö c h î p t¸c ® Ç u  t víi íc n g o µ i  vi    n trong  Ü nh v ù c l kh¸ m  ch ÷ a  Ö n h,  b gi¸o  ô c  ® µ o   ¹o, g hiªn c ø u  k h o a h ä c d t  n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt§Çu   ícngoµit¹ViÖtNam   µy  th¸ng11    cø    tn        i ng 12    n¨m 1996;   § Ó   ë   éng  Öc  îp    u    íiníc ngoµitrong lÜnh  ùc  mr vi h t¸c®Ç t v         v kh¸m  ÷a  ch b Önh, gi¸odôc  o  ¹o,    ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc; h Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Öc  îp t¸c®Ç u    íi ícngoµi®èi víi   ®Þ vi h     tv     n      c¸c gi¸o dôc  o   ¹o,ho¹t ®éng     khoa  äc  µ   h v c«ng   c¬  ë  s kh¸m  ÷a  Önh,  ch b   ®µ t   ngh Ö . 2. C¸c  ¹t®éng  îp    í  íc ngoµi kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn      ho   h t¸cv in     vm ®Ý l  i quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi® chØnh  ña  Þ   nh   c Ngh ®Þ nµy. §i Ò u  2. Néi dung  îp    u    víiníc ngoµi theo  h t¸c ®Ç t       quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  å m     Ünh  ùc: ®Þ ng c¸cl v 1.Kh¸m  ÷a  Önh:   ch b a) Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸cd v kh¸m  ÷a  Önh  éitró, ¹itrócho  êiníc ch b n    ngo     ng     ngoµivµ  êiViÖtNam;   ng     b)  ùc  Ön    Þch  ô  Ðt  Th hi c¸c d v x nghiÖ m,  Èn  o¸n  ×nh  ch ® h ¶nh, th¨m      dß chøc n¨ng..  äi chung  µ dÞch  ô  Ën  ©m   µng  ªnquan  n   .  g l  vc l s li   ®Õ kh¸m  ÷a  ch b Önh. 2.Gi¸odôc  o  ¹o:     ®µ t h cho  êi níc ngoµi  Ön  ang   hi ® a) Gi¸o  ôc    äi  Ëc  äc, cÊp  äc  d ëm b h  ng     c«ng    ã  êih¹n  ¹i Öt Nam ; t¸cc th   t  Vi   b)Gi¸odôc  Ëc      b phæ   th«ngtrunghäc  ngêinícngoµivµ  êiViÖtNam;     cho        ng    
  2. 2 c)Trung  äc    h chuyªn nghiÖp,d¹y ngo¹ing÷,d¹y nghÒ             cho  êinícngoµi ng       vµ  êiViÖtNam;  ng     d) Gi¸o dôc      cao  ng,  ihäc  µ  ®¼ ®¹   v sau  ihäc  ®¹   cho  êinícngoµivµ  ­ ng       ng êi ViÖt Nam   éc    Ünh  ùc      thu c¸c l v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù h t  nhiªn,  khoa  äc  h qu¶n  ýkinhtÕ,ng«n  ÷. l     ng 3.Nghiªncøu      khoa  äc: h Nghiªncøu    khoa  äc  h hoÆc   ùc hiÖn    Þch  ô  ªnquan  n   th   c¸cd v li   ®Õ nghiªn   cøu khoa  äc  h trong c¸c lÜnh  ùc     v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù h t  nhiªn,  khoa  äc  h qu¶n  ýkinhtÕ,ng«n  ÷. l     ng §i Ò u    Öc  îp t¸c®Ç u    íinícngoµi® îcthùc hiÖn  3. Vi h     tv          theo    ×nh  c¸c h thøc sau:   1.Trong  Ünh  ùc    l v kh¸m  ÷a  Önh: ch b a)  µnh  Ëp  Önh  Ön, phßng  Th lb vi   kh¸m, c¬  ë  Ën  ©m  µng    sc l s theo  ×nh  h thøc li     ªndoanh  hoÆc  100%   èn  ícngoµi; v n  b) Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh    Õn hµnh    ¹t®éng    ®å h     ®Ó ti   c¸c ho   kh¸m  ÷a  ch b Önh  µ    Þch  ô  Ën  ©m  µng. v c¸cd vc l s (Sau  y  äichung  µc¬  ë  ®© g   l   s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi). ch b c v ®Ç tn   2.Trong  Ünh  ùc    ôc  o  ¹o:   l v gi¸od ®µ t a) Thµnh  Ëp c¬  ë    ôc,®µo  ¹otheo  ×nh    l   s gi¸od   t  h thøc li     ªndoanh    ùc ®Ó th   hiÖn    ¹t®éng  c¸c ho   nªu  ¹  iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  cña  ti ® a, c  d  2  2  NghÞ   nh   ®Þ nµy; b)  îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh  doanh    ùc  Ön    ¹t®éng    ôc, ®Ó th hi c¸c ho   gi¸o d   ®µo  ¹onªu  ¹ ®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  cña  t   t  i a,c  d  2  2  NghÞ   nh  µy; ®Þ n c)  µnh  Ëp  ¬  ë  Th l c s gi¸o dôc, ®µo   ¹o theo  ×nh      t  h thøc 100%   èn  íc v n  ngoµi®Ó   ùc hiÖn    ¹t®éng    th   c¸cho   quy  nh  ¹ ®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  a, c  d  2  2  ña  c NghÞ   nh  µy; ®Þ n d)  Ý   iÓ m   µnh  Ëp  ¬  ë  Th ® th l c s gi¸o dôc  o   ¹o theo  ×nh    ®µ t   h thøc  ªn li   doanh hoÆc   îp  ng  îp    h ®å h t¸ckinh doanh  ¹  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý   t i N v th H ph H Ch Minh    ùc hiÖn    ¹t®éng  ®Ó th   c¸c ho   nªu  ¹  iÓ m     ti® b, kho¶n    Òu  cña  2, §i 2  NghÞ   ®Þnh  µy. n (Sau  y  äichung  µc¬  ë    ôc  ã  èn  u    ícngoµi). ®© g   l   s gi¸od c v ®Ç tn   3.Trong  Ünh  ùc    l v nghiªncøu    khoa  äc: h a) Thµnh  Ëp  Ön,trung t©m     l vi     nghiªncøu    khoa  äc  h hoÆc   ùc hiÖn    th   c¸c dÞch  ô  ªnquan  n   v li   ®Õ nghiªn cøu    trong c¸c  Ünh  ùc  l v khoa  äc  ü  Ët, h k thu   c«ng  Ö,  ngh khoa  äc  ùnhiªn,khoa  äc  h t    h qu¶n  ýkinh tÕ,ng«n  ÷  l     ng theo  ×nh  h thøc li     ªndoanh hoÆc   Ý  iÓ m   µnh  Ëp c¬  ë  th ® th l   s 100%   èn  ícngoµi; v n  b) Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh    Õn hµnh    ¹t®éng    ®å h     ®Ó ti   c¸c ho   nghiªncøu    khoa  äc  h quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  ®Þ t i a  kho¶n  µy. n (Sau  y   äi chung  µ c¬  ë  ®© g   l   s nghiªn cøu    khoa  äc  ã  èn  u    níc h c v ®Ç t   ngoµi).
  3. 3 §i Ò u    È m   Òn  Ðt  Öt  ù    u    µ  Öc  Èm  nh  ù  4. Th quy x duy d ¸n ®Ç tv vi th ®Þ d ¸n,cÊp  Êy  Ðp  u    îcthùc hiÖn    Gi ph ®Ç t®     theo quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu      ®Þ t i 1,2  93 vµ kho¶n    vµ  §iÒu  cña  1, 2  3  94  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 02    ng 18    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt ®Þ chiti     Lu   tn    i    Nam  (Sau  y  äilµNghÞ   nh  è  ®© g     ®Þ s 12/CP). C h ¬ n g  II c ¬  s ë  k h¸ m  c h ÷ a b Ö n h  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u      5. Tæ chøc  Öt Nam   îchîp    u    íinícngoµi®Ó   µnh  Vi   ®   t¸c®Ç tv       th lËp  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµitheo  ch b c v ®Ç tn     quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  å m: ng 1.  Ö nh   Ön, phßng  B vi   kh¸m  a   ® khoa, chuyªn    khoa, c¬  ë    s kh¸m  ÷a  ch b Önh  µ®¬n  Þ  ù  l  v s nghiÖp  ã    ÖtNam; c thu Vi   2. B Ö nh  Ön,phßng    vi   kh¸m  a  ® khoa,chuyªn khoa,c¸c c¬  ë          s kh¸m  ÷a  ch b Önh  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ;   3.C¸c  it ngnªu t¹c¸ckho¶n      vµ  §iÒu  NghÞ   nh  è    ®è  î         i 1,3,4  5  2  ®Þ s 12/CP. §i Ò u 6.  1. §iÒu  Ön  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  ¬  ë    ki th l v ho   c c s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  ch b cv ®Ç u    ícngoµi: tn   a)  Öc  µnh  Ëp  ¬  ë  Vi th l c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b ph¶ic¨n  vµo    cø  nhu  Çu    c do Bé     Õ    nh  ùa    Y t x¸c ®Þ d trªnquy  ¹ch  chøc  ¹ng íikh¸m  ÷a  Önh  µ  ho tæ  m l  ch b v ®èi t ng phôc  ô    a  µn;  î   v trªn®Þ b b) Cã   êiqu¶n  ý®ñ     ng   l   n¨ng  ùc,b¸c sÜ, nh©n    tÕ    ×nh ®é   l    viªny  ®ñ tr   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      c) C¸c  ¬ng    ph ph¸p  dông  ¸p  trong  Èn  o¸n, ®iÒu  Þ,ch¨m  ãc  êi ch ®   tr   s ng   b Önh ph¶ilµ ph¬ng     ph¸p  Ön  ivíichÊt l ng cao,b¶o  ¶m   îc tÝnh  Öu  hi ®¹      î     ® ®  hi qu¶  µ  ù  toµn  v s an  cho  êib Önh; ng   d)  ã   ¬  ë  Ët chÊt,trang thiÕtbÞ,  ông  ô  tÕ  ¸p  Ccsv        d c y  ® øng  nhu  Çu, c   b¶o  ¶m   Êtl ng vµ  Ö   ® ch  î   v sinhm«i  êng;   tr e) Ph¶i cã  Õ   ¹ch  îp      k ho h t¸cchuyÓn giao c«ng  Ö   µ  o  ¹oc¸n  é  ngh v ®µ t   b ViÖtNam.   2. Quy Òn   µ    v nghÜa  ô  ña  ¬  ë  v c c s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    níc ch b c v ®Ç t   ngoµi theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   µnh  lu   h nghÒ     îc t nh©n,  y, d    ph¸p  Ët lu   ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   µ    tn    i Vi   v c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam   ã  ªnquan. c li  
  4. 4 §i Ò u 7. Gi¸m  c, b¸c sÜ,  ©n    tÕ  µm  Öc  ®è     nh viªny  l vi trong c¸c c¬  ë    s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶i®ñ   iÒu  Ön  µnh  Ò   ch b c v ®Ç tn      ® ki h ngh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   µnh  Ò     îctnh©n. Trêng  îp b¸c sÜ, nh©n     h ngh y,d      h      viªny  Õ  ã    t c b»ng  níc ngoµi cÊp  ×  ¨ng  ý  do      th ® k theo  íng  Én  ña  é   tÕ  h d c B Y  ®Ó   îchµnh  Ò   ¹ ViÖtNam. ®  ngh t   i   §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    8. H s xinc Gi ph ®Ç tbao  å m   ÷ng  µiliÖutheo  g nh t    quy  nh  ¹    iÒu      NghÞ   nh  è  ®Þ ti ® c¸c 10, 13, 27  ®Þ s 12/CP, trong ®ã   Çn      c nªu  âr  thªm    éidung  c¸cn   sau: 1.Ph¹m    µnh  Ò;   vih ngh 2.Sè îng,c¬  Êu  ù  Õn    Ü, nh©n    tÕ  ñ  èt;   l   c d ki b¸c s   viªny  ch ch 3.C¬   ë  ËtchÊtkü  Ët,   sv    thu  trangthiÕtbÞ.     §i Ò u  .Tríckhiho¹t®éng, c¬  ë  9          s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    íc ch b c v ®Ç t n   ngoµiph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   íi é   tÕ    îccÊp  Êy      kh ngh v   Y  ®Ó ®   B Gi chøng  Ën    nh ®ñ tiªuchuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò.   v® ki h ngh C h ¬ n g  III c ¬  s ë  gi¸o d ô c  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u 10. Tæ     chøc  Öt  Vi Nam   îc hîp    u    víinhµ  u    níc ®  t¸c ®Ç t   ®Ç t   ngoµi®Ó   µnh  Ëp c¬  ë    ôc  ã  èn  u    ícngoµigå m:   th l   s gi¸od c v ®Ç tn     1.C¸c  êng,c¬  ë    ôc  éc h Ö   èng    ôc  èc  ©n;   tr   s gi¸od thu   th gi¸od qu d 2.C¸c  i t ng nªu  ¹ c¸ckho¶n        §iÒu  NghÞ   nh  è    ®è  î   t     i 1,3,4,5  2  ®Þ s 12/CP. §i Ò u    11. 1. §iÒu  Ön  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  ¬  ë    ôc  ã  èn  u    ­   ki th l v ho   c c s gi¸od c v ®Ç tn ícngoµi:   a) Phï hîp víi        quy  ¹ch m¹ng íi   ôc  o  ¹o® îcc¬  ho   l gi¸od ®µ t     quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn    Öt; quy phª duy b)  ã   C gi¸o viªn,gi¶ng      ×nh        viªn ®ñ tr ®é theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam;   c) Cã   ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,trang thiÕtbÞ   ï hîp  íitr×nh ®é,      csv    thu       ph   v     quy m«     ôc  o  ¹o; gi¸od ®µ t d)  ã   ¬ng  ×nh vµ  éidung    ôc  ï hîp víiquy  nh  ña  Ët  c Lu C ch tr   n   gi¸od ph       ®Þ Gi¸o  ôc  µ    d v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c  ã    c liªnquan; Trêng  îp  ¬  ë    ôc  ã  èn  u    íc ngoµi chØ  o  ¹ongêi níc h c s gi¸od c v ®Ç t n     ®µ t      ngoµith× chØ  Çn  ¨ng  ý  ¬ng  ×nh vµ  éidung  o  ¹ovíi ¬     c® k ch tr   n   ®µ t     quan  µ   c Nh níccã  Èm  Òn.   th quy
  5. 5 2. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ¬  ë    ôc  ã  èn  u    ícngoµitheo    v ngh v c c s gi¸od c v ®Ç t n     quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   gi¸o dôc  µ    v ph¸p  Ët ®Ç u    níc ngoµi t¹  Öt lu   t     iVi   Nam. §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    ña  ¬  ë    ôc  ã  èn  12. H s xinc Gi ph ®Ç tc c s gi¸od c v ®Ç u    níc ngoµi bao  å m   ÷ng  µiliÖu  t     g nh t  quy  nh   ¹    Òu        ®Þ t ic¸c §i 10, 13, 27 NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP,trong ®ã   Çn  râ thªm    éidung      c nªu    c¸cn   sau: a) M ôc      tiªu, quy  m«,  ¬ng  ×nh vµ  êigian ®µo  ¹o; ch tr   th     t b)  Õ     Ón  Ch ®é tuy sinh,s¸ch      gi¸o khoa, gi¸o tr×nh;gi¶itr×nh  Ò   ¬  ë        vcs vËtchÊtvµ    ¬ng  Ön phôc  ô      c¸cph ti   v cho  Öc    ôc,®µo  ¹o; vi gi¸od   t c)Sè îng vµ  ¬  Êu  ù  Õn        l   c c d ki c¸cgi¸oviªn,   gi¶ng viªnchñ  èt;    ch d) Quy  nh  Ò   äc  Ý  µ      ®Þ v h ph v c¸ckho¶n  ng  ãp; ®ã g e) §¨ng  ý      k v¨n b»ng,chøng    chØ  c¬  ë    ôc  Êp. do  s gi¸od c §i Ò u    13. 1. C¬   ë    ôc  ã  èn  u    ícngoµichØ  îc®µo  ¹otheo    s gi¸od c v ®Ç tn     ®  t  quy    m«, ch¬ng  ×nh,®èi t ng vµ  êih¹n ®∙  îcquy  nh  tr    î   th     ®   ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  ;   ph ®Ç t 2. C¬   ë    ôc  ã  èn  u    ícngoµikhithµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ¹   s gi¸od c v ®Ç tn      l v ho   ti  ViÖt Nam     ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   gi¸o dôc,vÒ   u    ícngoµit¹  Öt Nam   µ      ®Ç tn    i Vi   v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c ph¸p   luËtViÖtNam.     C h ¬ n g  IV c ¬  s ë  n g hiªn c ø u  k h o a h ä c c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u  14. Tæ     chøc  Öt  Vi Nam   îc hîp    u    víiníc ngoµi ®Ó   ®  t¸c ®Ç t       thµnh  Ëp  ¬  ë  l c s nghiªncøu    khoa  äc  ã  èn  u    ícngoµitheo  h c v ®Ç tn     quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  µy  å m: ®Þ ng 1. ViÖn    Nghiªn cøu, Trung  ©m       t nghiªncøu  µ    ¬  ë    v c¸c c s nghiªncøu  Ò     v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù nhiªn,khoa  äc  h t    h qu¶n  ýkinh tÕ, l     ng«n  ÷  µc¸c®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  ng l     vh ch s nghiÖp; 2. ViÖn    Nghiªn cøu, Trung  ©m       t nghiªncøu  µ    ¬  ë    v c¸c c s nghiªncøu  Ò     v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù nhiªn,khoa  äc  h t    h qu¶n  ýkinh tÕ, l     ng«n  ÷  éc m äi  µnh  Çn  ng thu   th ph kinhtÕ;   3.C¸c  i t ng nªu  ¹ c¸ckho¶n          Òu  NghÞ   nh  è    ®è  î   t     i 1,3,4,5,§i 2  ®Þ s 12/CP. §i Ò u    15. 1. §iÒu  Ön  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  ¬  ë    ki th l v ho   c c s nghiªncøu    khoa  äc  ã  hc vèn  u    ícngoµi: ®Ç tn  
  6. 6 a)Phïhîpví  ho¹ch® îcc¬       i quy      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt; Nh n   th quy phªduy b)  ã   bé  C c¸n  nghiªn cøu    ×nh      ®ñ tr ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt  lu   Nam; c) Cã   ¬  ë  Ët chÊt kü  Ëtvµ    csv    thu   trang thiÕtbÞ   ï hîp  íilo¹  ×nh  µ      ph   v   i h v quy    m« nghiªncøu    khoa  äc. h 2. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ¬  ë    v ngh v c c s nghiªncøu    khoa  äc  ã  èn  u    íc h c v ®Ç tn   ngoµitheo    quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ    ®Þ c Lu   tn    i     v c¸c quy  nh   ®Þ cã  ªnquan  ña  li   c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    ña  ¬  ë  16. H s xinc gi ph ®Ç tc c s nghiªncøu   khoa  häc  ã  èn  u    níc ngoµi bao  å m   ÷ng  µiliÖu  c v ®Ç t     g nh t  theo quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu      NghÞ   nh  è  10,13,27  ®Þ s 12/CP,trong ®ã   Çn  râ thªm    éidung      c nªu    c¸cn   sau: 1.M ôc      tiªu, quy  m«,  Ünh  ùc  µ  ¹ h×nh  l v v lo i   nghiªncøu    khoa  äc; h 2.Sè îng vµ  ¬  Êu  ù  Õn      é    l   c c d ki c¸cc¸n b nghiªncøu  ñ  èt;   ch ch 3.C¬   ë  ËtchÊtkü  Ët,   sv    thu  trangthiÕtbÞ.     §i Ò u    17. Trong    ×nh ho¹t®éng, c¸ctæ  qu¸ tr         chøc  khoa  äc  îp t¸cvíi h h    nícngoµivµ  êilµm  Öc      ng   vi trong c¸c tæ      chøc  khoa  äc  h ph¶itu©n  ñ c¸c quy    th     ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      C h ¬ n g  V k h u y Õ n  k h Ý c h  v µ  u  ® ∙i ® Ç u  t   §i Ò u  18.  ¬   ë  C s kh¸m  ÷a  Önh,  ¬  ë  ch b c s gi¸o dôc  o   ¹o,c¬  ë    ®µ t   s nghiªn cøu    khoa  äc  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  h ®  l v ho   theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh   µy  ã  a   Þ   n c ®Þ v ph¸p  ý theo  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt Nam,  îc l  Lu § t     iVi   ®  quyÒn  ù chñ  Ò   µichÝnh  µ  ù chÞu  t  v t  v t  tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     ¹t   tr   lu   c¸c ho   ®éng  ña  × nh. cm §i Ò u 19. 1.C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc,c¬  ë  ch b   s gi¸od   s nghiªncøu   khoa  äc  ã  hc vèn  u    íc ngoµiph¶ithùc hiÖn    Üa  ô  Õ, tµichÝnh    ®Ç t n         c¸c ngh v thu     nh doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  îc hëng    c v ®Ç t n    ®  c¸c khuyÕn  Ých  ®∙i®Ç u    kh u    t theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µ        tn      i   v c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c ph¸p  luËtViÖtNam;     2. C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc  µ  ¬  ë  ch b   s gi¸od v c s nghiªncøu    khoa  äc  h cã  èn  u    níc ngoµi ® îc hëng  v ®Ç t      møc   Õ   thu thu  Ëp  nh 10%  trong  èt thêi su     gian ho¹t®éng; ® îcmiÔn  Õ    Ëp        thu thu nh trong thêigian 4       n¨m  Ó   õ khikinh k t      doanh  ã    µ  c l∙v gi¶m  i 50%   trong4    n¨m  Õp theo; ti  
  7. 7 3. C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc  µ  ¬  ë  ch b   s gi¸od v c s nghiªncøu   khoa  äc  h cã  èn  u    ícngoµi® îcmiÔn  Õ    Ëp  v ®Ç tn      thu thu nh trong thêigian 8       n¨m  Ó   õ k t  khikinhdoanh  ã    Õu  ¸p      c l∙n i ® øng  ét  m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau  y: ®© a) §Çu   µo  a  µn    tv ®Þ b khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç tquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 10/1998/N§­   µy  th¸ng01  CP ng 23    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph b) Nhµ   u    ícngoµicam   Õt    ®Ç tn     k chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn  µis¶n  è    b  t  c ®Þnh cho  µ   ícViÖtNam   Nh n     sau    Õt  óc ho¹t®éng. khik th     §i Ò u    µ   u    ícngoµi® îchoµn  20. Nh ®Ç tn      100%   è  Õ    Ëp  ∙  s thu thu nh ® nép cho  Çn  î nhuËn  i®Ç u    m ë   éng, t¸  u    chiÒu  ©u  µo  ¬  ë  ph l  i t¸  t r  i ®Ç t s v cs hiÖn  ã  c hoÆc   u    íitheo    éidung  ®Ç t m   c¸c n   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti§i 2  ®Þ nµy. §i Ò u    ¬   ë  21. C s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc  µ  ¬  ë  ch b   s gi¸od v c s nghiªncøu    khoa  äc  ã  èn  u    ícngoµi® îchëng  h c v ®Ç tn      møc  Õ  thu chuyÓn  înhuËn    íc l  i ra n   ngoµilµ5%.    §i Ò u    ù   ®Çu    µo  Ünh  ùc  22. D ¸n  tv l v kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o   ch b    ®µ t¹o,nghiªncøu      khoa  äc  h theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  îchëng  ®Þ n ®  møc   tiÒn thuª®Êt  Êp  Êt theo quy  nh  Ön  µnh.    th nh     ®Þ hi h §i Ò u    ¬   ë  23. C s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc  µ  ¬  ë  ch b   s gi¸od v c s nghiªncøu   khoa  äc  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc b¶o  ¶m   ©n  i  ¹itÖ  h c v ®Ç t n      ® c ®è ngo   trong suèt     thêigian ho¹t®éng       theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   ®Þ c Ng h Nh n     C h ¬ n g  VI vi Ö c h î p t¸c ® Ç u  t v íi í c n g o µ i c ñ a t æ  c h ø c     n vi Ö t n a m  l µ ® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ã  thu §i Ò u    ¬n  Þ  ù  24. § v s nghiÖp  ã    Öt Nam     îp t¸c®Çu    íi íc c thu Vi   khih     tv     n ngoµi® îcsö  ông  µis¶n  îcgiao ®Ó   ãp  èn    d t  ®    g v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   u    íc ngoµit¹  Öt Nam;  Çn  µis¶n  ïng    îp t¸c®Ç u    íiníc ®Ç t n    i Vi   ph t  d ®Ó h     tv     ngoµi® îc chuyÓn     sang  Õ     ¹ch    ch ®é h to¸nkinh doanh    theo  íng  Én  ña  é  h d cB TµichÝnh.   §i Ò u    ¬n  Þ  ù  25. § v s nghiÖp  ã    Öt Nam   c thu Vi   chØ  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     trongphÇn  µis¶n  îcphÐp  îp t¸c®Ç u    íi ícngoµi.   t  ®  h   tv     n
  8. 8 §i Ò u  .ViÖc  Ón  ông    ng  µc«ng  26   tuy d lao ®é l  chøc  µ   ícsang  µm  Nh n   l viÖc  ¹ c¬  ë  t   s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc,c¬  ë  i ch b   s gi¸od   s nghiªncøu    khoa  äc  ã  hc vèn  u    ícngoµivµ    Õ     i víingêilao ®éng  îcthùc hiÖn  ®Ç tn     c¸c ch ®é ®è        ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      C h ¬ n g  VII q u ¶ n  l ý n h µ  n í c §i Ò u 27. é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , c¸c  é,  µnh  ªnquan, ñy     B K ho v§ t  B ng li     ban nh©n  ©n    d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ trong ph¹m      vichøc  n¨ng,   nhiÖ m   ô  ña  × nh  ùc hiÖn  Öc  vc m th   vi qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íic¸c c¬  ë  l  n  v     s kh¸m  ch÷a  Önh, c¬  ë    ôc  o  ¹o,c¬  ë  b   s gi¸od ®µ t   s nghiªncøu    khoa  äc  ã  èn  u    h c v ®Ç t nícngoµitheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      vµ  NghÞ   nh  è        ®Þ t    i 95,96,97  98  ®Þ s 12/CP. §i Ò u  .Bé  tÕ,Bé    ôc  µ  µo  ¹o,Bé  28   Y    Gi¸o d v § t   Khoa  äc,C«ng  Ö   h  ngh vµ M«i  êng, Bé   tr   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  é,  µnh  ªnquan  v X∙    B ng li   thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   chuyªn ngµnh  i víi   ¬  ë    ®è     c s kh¸m  c¸c ch÷a  Önh,  ¬  ë  b c s gi¸o dôc, c¬  ë      s nghiªn cøu    khoa  äc  ã  èn  u    níc h c v ®Ç t   ngoµi;ban  µnh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh    h vh   th   ch s¸ch,quy  nh  Ò     ®Þ v kh¸m  ÷a  ch b Önh, gi¸odôc  o  ¹o,    ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc. h §i Ò u    29. 1. Bé   tÕ,Bé     Y    Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o, é    v § t   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B h  ngh v M«i  ­ tr êng, Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  é,  µnh  ªnquan  ùc hiÖn  v X∙    B ng li   th   thanh    Óm     tra,ki trachuyªn  µnh  i  íic¬  ë  ng ®è v   s kh¸m  ÷a  Önh,  ¬  ë    ch b c s gi¸o dôc,c¬  ë    s nghiªncøu    khoa  äc  ã  èn  u    ícngoµi. h c v ®Ç tn   Trong    ×nh thanh    Óm    qu¸ tr   tra,ki trachuyªn ngµnh,Bé  tÕ,Bé      Y    Gi¸o dôc    vµ  µo  ¹o,Bé   § t   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé   tr   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh vµ    éivµ    é, ngµnh  ªnquan  ã  Òn:   X∙ h   c¸cB   li   c quy a) Yªu  Çu  ¬  ë  îc kiÓm     c cs®  tracung  Êp  µiliÖu cÇn  Õtvµ  ¹o®iÒu  c t    thi   t   kiÖn  cho  Öc  vi thanh    Óm    tra,ki trachuyªn ngµnh;   b)  ö   ýtheo  Èm   Òn  X l  th quy hoÆc   Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ö  ýviph¹m  x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë    ôc,c¬  ë  ch b   s gi¸od   s nghiªncøu   khoa  äc  ã  hc vèn  u    ícngoµiph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ®Ç tn       h quy ®Þ thanh    Óm     tra,ki trachuyªn  ngµnh;cã  Òn  Õu  ¹itheo    quy khi n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   Õu  lu     v khi n¹ivµ  èc¸o.   t  C h ¬ n g  VIII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h
  9. 9 §i Ò u 30. 1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k 2.Bé  ëng    é, Thñ  ëng  ¬    tr c¸cB   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch Uû  ban  ©n  ©n    ph   t   nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung    ph tr     ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm    µnh  Þ   nh  µy.   thih Ngh ®Þ n
Đồng bộ tài khoản