Nghị định 07/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
71
lượt xem
10
download

Nghị định 07/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 07/2003/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 07/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 07/2003/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2003 V S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY CH QU N LÝ Đ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGH Đ NH S 52/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 VÀ NGH Đ NH S 12/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH : i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph (sau ây vi t t t là N 52/CP và N 12/CP) như sau: (1). i m kho n 2 i u 3 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: " ) i v i các d án u tư c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài; d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng; d án mua s h u b n quy n, vi c l p d án u tư th c hi n theo quy nh t i kho n (11) i u 1 Ngh nh này (tr các n i dung không phù h p v i tính ch t c a d án); vi c thNm nh d án, quy t nh u tư và qu n lý th c hi n d án theo quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph trên cơ s xu t và ki n ngh c a cơ quan có d án". (2). i m 2 kho n 1 i u 1 c a N 12/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. i v i các d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án, trong ó n u t ng d án thành ph n ho c ti u d án có th c l p v n hành, khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư ư c ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n thì m i d án thành ph n ho c ti u d án ó ư c th c hi n t giai o n chuNn b u tư và qu n lý quá trình th c hi n u tư như m t d án u tư c l p". (3). i u 8 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 8. Qu n lý các d án quy ho ch
 2. 1. B K ho ch và u tư là cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, liên t nh trong ph m vi toàn qu c, có trách nhi m: a) Hư ng d n n i dung, trình t l p, thNm nh và qu n lý các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch phát tri n ngành. b) T ch c l p các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng tr ng i m, liên t nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c) ThNm nh các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh) l p theo phân c p; quy ho ch phát tri n ngành do các B qu n lý ngành l p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. N i dung thNm nh bao g m: S phù h p c a quy ho ch v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i; S h p lý c a quy ho ch trong vi c phân b các ngu n l c; Tính th ng nh t c a các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng; Tính kh thi c a quy ho ch. 2. B Xây d ng là cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m có trách nhi m: a) Hư ng d n n i dung, trình t l p, thNm nh và qu n lý các d án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, vùng tr ng i m. b) T ch c l p các d án quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c) ThNm nh các d án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn do y ban nhân dân c p t nh l p trình Th tư ng Chính ph phê duy t theo phân c p. N i dung thNm nh bao g m: S phù h p c a quy ho ch xây d ng v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, k ho ch xây d ng dài h n; S phù h p c a quy ho ch xây d ng trong vi c phân b dân cư; Tính th ng nh t c a quy ho ch xây d ng v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành; Tính kh thi c a quy ho ch và bi n pháp qu n lý quy ho ch xây d ng.
 3. 3. U ban nhân dân c p t nh t ch c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch t ng th phát tri n không gian ô th , c m dân cư; các quy ho ch xây d ng ô th , khu công nghi p trên a bàn t nh, phê duy t và trình duy t làm cơ s xây d ng các d án u tư. 4. B qu n lý ngành t ch c l p quy ho ch phát tri n ngành. 5. B Tài chính hư ng d n vi c t m ng, thanh toán các n i dung chi phí l p và thNm nh các d án quy ho ch. 6. Các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, khi nghiên c u l p d án ph i l y ý ki n r ng rãi c a các B , ngành, a phương liên quan. Quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn khi nghiên c u l p d án, cơ quan t ch c l p d án ph i công b công khai, trưng c u ý ki n c a nhân dân và H i ng nhân dân s ng trên vùng quy ho ch. D án quy ho ch xây d ng (c quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i ư c công b công khai, thư ng xuyên t i y ban nhân dân các c p và nơi công c ng trong vùng quy ho ch nhân dân th c hi n và ki m tra vi c th c hi n. 7. B K ho ch và u tư, B Xây d ng th c hi n (theo ch c năng) vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch phát tri n ngành; quy ho ch xây d ng ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành". (4). Kho n 2 i u 10 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. ThNm quy n quy t nh u tư các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Th tưư ng Chính ph quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư. H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh d án trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư các d án nhóm A ã có trong quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành ư c duy t ho c ã có quy t nh ch trương u tư b ng văn b n c a c p có thNm quy n, sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án nhóm A t ch c thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi, có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a B qu n lý ngành, B K ho ch và u tư, B Xây d ng ( i v i các d án u tư xây d ng), B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan n d án báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép u tư. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, các B , ngành, a phương ư c h i ý ki n ph i có trách nhi m tr l i b ng văn b n. Trư ng h p d án nhóm A s d ng v n ngân sách a phương ph i ưa ra H i ng nhân dân th o lu n, quy t nh và công b công khai.
 4. N i dung báo cáo xin phép u tư bao g m: S phù h p c a d án v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t; Ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia; phương án công ngh ; Kh năng tài chính c a d án; Các ưu ãi, h tr c a Nhà nư c i v i d án; Hi u qu u tư d án; Th i gian th c hi n d án; Các nh hư ng v môi trư ng, sinh thái, phòng ch ng cháy n , an toàn, tái nh cư, an ninh, qu c phòng. Kèm theo báo cáo xin phép u tư có văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan. Trư ng h p các d án nhóm A chưa có trong quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ư c duy t ho c chưa có văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n thì trư c khi l p báo cáo nghiên c u kh thi ph i ư c Th tư ng Chính ph xem xét, thông qua báo cáo nghiên c u ti n kh thi và cho phép u tư. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư ho c y quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C phù h p v i quy ho ch ư c duy t. i v i các d án nhóm B chưa có trong quy ho ch ư c duy t thì trư c khi l p báo cáo nghiên c u kh thi ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch. Riêng i v i các d án nhóm C, cơ quan quy t nh u tư ph i b o m cân iv n u tư th c hi n d án không quá 2 năm. c) Tùy theo i u ki n c th c a các B , ngành, a phương, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ư c phép y quy n cho các i tư ng quy nh t i i m d kho n này quy t nh u tư các d án nhóm B, C. Ngư i y quy n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y quy n c a mình. Ngư i ư c y quy n ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c pháp lu t và ngư i y quy n. d) i tư ng ư c y quy n quy t nh u tư: - iv ic pB :
 5. T ng c c trư ng, C c trư ng, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty, Giám c doanh nghi p nhà nư c, Th trư ng cơ quan tr c thu c B ; Tư l nh các Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, B i Biên phòng và các ch c danh tương ương tr c thu c B Qu c phòng. - i v i c p t nh: Giám c S , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c c p t nh (sau ây g i là c p huy n), Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty, Giám c doanh nghi p nhà nư c, Th trư ng cơ quan tr c thu c y ban nhân dân c p t nh. ) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ư c quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư dư i 03 t ng ( i v i c p huy n) và dư i 01 t ng ( i v i c p xã) tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương do y ban nhân dân c p t nh quy nh c th trên cơ s quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và năng l c th c hi n c a các i tư ng ư c phân c p. Trư c khi quy t nh u tư, y ban nhân dân c p huy n, c p xã có trách nhi m l y ý ki n các t ch c chuyên môn năng l c (k c các t ch c tư v n) thNm nh d án. Vi c qu n lý th c hi n d án ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. i v i các d án c p xã s d ng v n ngân sách nhà nư c u tư và xây d ng các công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i sau khi ư c H i ng nhân dân c p xã thông qua ph i ư c y ban nhân dân c p huy n ch p thu n v m c tiêu u tư và quy ho ch. N u u tư t ngu n v n óng góp c a dân, y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m t ch c th c hi n u tư và xây d ng theo Quy ch t ch c huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp t nguy n c a nhân dân xây d ng cơ s h t ng c a các xã, th tr n ban hành kèm theo Ngh nh s 24/1999/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph . e) Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư không ư c s d ng ngu n v n s nghi p u tư xây d ng m i. i v i vi c c i t o, m r ng, n u s d ng ngu n v n s nghi p có m c v n t 01 t ng tr lên u tư ph i th c hi n các th t c chuNn b u tư và th c hi n u tư theo quy nh c a Ngh nh này". (5). i m 2 kho n 5 i u 1 N 12/CP ư c s a i, b sung như sau: ThNm quy n quy t nh u tư các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh: "2. Th tưư ng Chính ph quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư. H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh d án trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư. Các d án nhóm A, B, C do doanh nghi p u tư, doanh nghi p t thNm nh d án, t quy t nh u tưư theo quy nh và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t; d án u tư nhóm A, B ph i b o m phù h p v i quy ho ch ư c duy t; d án u tư nhóm A, trư c khi quy t nh u tư ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. N i
 6. dung báo cáo xin phép u tư như quy nh t i kho n (4) i u 1 Ngh nh này (tr các văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan). B qu n lý ngành, y ban nhân dân c p t nh t ch c thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi d án nhóm A c a doanh nghi p thu c quy n qu n lý và có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư, B Xây d ng ( i v i các d án u tư xây d ng), B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan n d án t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép u tư. N i dung thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi c a d án là nh ng n i dung ch u tư ph i xin phép u tư nêu kho n (4) i u 1 c a Ngh nh này. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, các B , ngành, a phương ư c h i ý ki n ph i có trách nhi m tr l i b ng văn b n. Trư ng h p các d án u tư thu c nhóm A ho c nhóm B chưa có trong quy ho ch ư c duy t thì th c hi n theo quy nh t i i m b kho n (4) i u 1 Ngh nh này. Tùy theo i u ki n c th c a các doanh nghi p, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ư c phép y quy n cho Giám c ơn v tr c thu c quy t nh u tư các d án nhóm B, C. Ngư i y quy n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y quy n c a mình. Ngư i ư c y quy n ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c pháp lu t và ngư i y quy n". (6). i m 1 kho n 6 và i m 1, i m 3 kho n 7 i u 1 N 12/CP ư c s a i, b sung như sau: ThNm quy n quy t nh u tư các d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác: "1. Th tưư ng Chính ph quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư. H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh d án trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư. Các d án nhóm A, B, C do doanh nghi p u tư (không phân bi t thành ph n kinh t ) doanh nghi p t thNm nh d án, t quy t nh u tưư theo quy nh và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t; các d án u tư ph i b o m phù h p v i quy ho ch ư c duy t; d án u tư nhóm A, trư c khi quy t nh u tư ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư ho c Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh cho phép u tư. B qu n lý ngành, y ban nhân dân c p t nh t ch c thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi d án nhóm A c a doanh nghi p thu c quy n qu n lý và có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư, B Xây d ng ( i v i các d án u tư xây d ng), B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan n d án t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép u tư. N i dung thNm tra báo cáo nghiên c u kh thi c a d án là nh ng n i dung ch u tư ph i xin phép u tư nêu kho n (4) i u 1 c a Ngh nh này (tr các n i dung v phương án công ngh , kh năng tài chính, hi u qu u tư d án và các văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan). Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, các B , ngành, a phương ư c h i ý ki n ph i có trách nhi m tr l i b ng văn b n.
 7. Trư ng h p các d án nhóm A ho c nhóm B chưa có trong quy ho ch ư c duy t thì th c hi n theo quy nh t i i m b kho n (4) i u 1 Ngh nh này. 3. i v i các d án s d ng nhi u ngu n v n khác nhau, ch u tư có trách nhi m tách riêng các h ng m c ho c ph n vi c c a d án b trí riêng t ng lo i ngu n v n cho các h ng m c, ph n vi c ó và qu n lý các h ng m c, ph n vi c này theo quy nh i v i lo i ngu n v n ã b trí. i v i d án s d ng nhi u ngu n v n mà không th tách riêng các h ng m c ho c ph n vi c c a d án thì d án ó ư c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c u tư c a d án. i v i các d án s d ng v n góp c a nhi u thành viên, căn c vào t l v n góp và c i m c a d án, các thành viên tho thu n xác nh phương th c qu n lý và t ch c i u hành d án". (7). i u 14 N 52/CP ư c b sung thêm kho n 3 như sau: "3. Trong giao nh n th u, nghi m thu và thanh quy t toán v n u tư, nghiêm c m ch u tư có hành vi yêu sách, nh n h i l c a các nhà th u. Trong h sơ m i th u, nghiêm c m ch u tư quy nh các n i dung t o ra s c nh tranh không bình ng gi a các nhà th u; nghiêm c m vi c dàn x p th u và áp t các i u ki n trái quy nh nh m v l i. Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án và Ban qu n lý d án có trách nhi m s d ng có hi u qu v n u tư; th c hi n y các n i dung quy nh v qu n lý tài chính; ph i b i thư ng thi t h i v t ch t n u gây lãng phí v n u tư c a Nhà nư c hay c a doanh nghi p và b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Ban qu n lý d án là t ch c th c hi n vai trò, trách nhi m c a ch u tư, có nhi m v tr c ti p qu n lý th c hi n d án, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư". (8). i u 15 N 52/CP s a kho n 3 và thêm kho n 4 như sau: "3. Trách nhi m c a các t ch c tư v n u tư và xây d ng: a) Các t ch c tư v n u tư và xây d ng khi ho t ng kinh doanh ph i mb o y các i u ki n, năng l c theo quy nh c a B Xây d ng. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng, c bi t là các n i dung kinh t - k thu t ư c xác nh trong s n phNm tư v n c a mình và ph i b i thư ng thi t h i gây ra. c) Các t ch c tư v n ph i mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p. Phí b o hi m ư c tính vào giá s n phNm tư v n. Vi c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n là m t i u ki n pháp lý trong ho t ng tư v n u tư và xây d ng. d) Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có yêu c u ph i thuê tư v n nư c ngoài
 8. thì các t ch c, chuyên gia tư v n nư c ngoài ư c thuê ph i liên danh v i tư v n Vi t Nam th c hi n (tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép). Tư v n trong nư c ư c phép liên danh, liên k t ho c thuê t ch c, chuyên gia tư v n nư c ngoài trong ho t ng tư v n u tư và xây d ng. ) Trong các s n phNm tư v n, nghiêm c m các t ch c tư v n u tư và xây d ng ch nh s d ng các lo i v t li u hay v t tư k thu t c a m t nơi s n xu t, cung ng nào ó mà ch ư c phép yêu c u chung v tính năng k thu t c a v t li u ho c v t tư k thu t. e) Nghiêm c m các t ch c tư v n u tư và xây d ng mua, bán tư cách pháp lý tham gia d th u ho c mua, bán th u ho c ti t l thông tin v u th u cho các nhà th u tham d u th u. 4. B Tài chính quy nh ch b o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng". (9). Kho n 2 i u 16 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. Trách nhi m c a các doanh nghi p xây d ng: a) Các doanh nghi p xây d ng khi ho t ng thi công xây l p công trình ph i m b o y các i u ki n, năng l c theo quy nh c a B Xây d ng. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng giao nh n th u xây l p và ph i b i thư ng thi t h i gây ra. c) Các doanh nghi p xây d ng ph i mua b o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công, b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng, b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th 3. Phí b o hi m ư c tính vào chi phí s n xu t. Vi c mua b o hi m là m t i u ki n pháp lý trong ho t ng xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng. d) Nghiêm c m các doanh nghi p xây d ng mua, bán tư cách pháp lý tham gia d th u ho c dàn x p, mua, bán th u ho c thông ng, móc ngo c v i ch u tư trong u th u". (10). i u 20 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 20. Giám sát, ánh giá u tư: 1. Giám sát, ánh giá các ho t ng u tư c a n n kinh t qu c dân, ngành, lĩnh v c, a phương g i là giám sát, ánh giá t ng th u tư. Giám sát ánh giá các d án u tư do ngư i có thNm quy n cho phép u tư ho c quy t nh u tư g i là giám sát, ánh giá d án u tư. 2. Yêu c u và n i dung giám sát, ánh giá u tư bao g m:
 9. a) Giám sát, ánh giá t ng th u tư; theo dõi, ánh giá v quy mô, t c , cơ c u, hi u qu u tư c a n n kinh t , ngành, a phương t ng th i kỳ; theo dõi, ánh giá vi c th c hi n u tư theo quy ho ch, k ho ch, chương trình ã ư c phê duy t. b) Giám sát, ánh giá s phù h p c a vi c ra quy t nh u tư d án c a các B , ngành và c p có thNm quy n so v i quy ho ch, k ho ch ư c duy t. c) Giám sát, ánh giá vi c th c hi n d án c a ch u tư theo các n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v u tư và xây d ng. d) Qua giám sát, ánh giá u tư, ki n ngh cơ quan quy t nh u tư, ch u tư ho c các cơ quan liên quan xem xét, x lý các v n phát sinh. 3. T ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư: a) Th tư ng Chính ph ch o th c hi n giám sát, ánh giá t ng th u tư và các d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư ho c cho phép u tư. B K ho ch và u tư hư ng d n công tác giám sát, ánh giá u tư trong toàn qu c; t ch c th c hi n giám sát, ánh giá t ng th u tư và các d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư ho c cho phép u tư; t ng h p công tác giám sát, ánh giá u tư trong toàn qu c, nh kỳ hàng quý báo cáo Th tư ng Chính ph . b) Các B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n giám sát, ánh giá t ng th các d án thu c thNm quy n qu n lý; nh kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph . c) Ch u tư, Ban Qu n lý d án có nhi m v giám sát, ánh giá d án u tư theo quy nh; nh kỳ ba tháng m t l n t ng h p báo cáo v i c p quy t nh u tư d án (v n, ti n , u th u, ch t lư ng) và ki n ngh các gi i pháp kh c ph c. d) Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh u tư i v i các d án không th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. ) Chi phí cho công tác giám sát, ánh giá u tư do B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n. B K ho ch và u tư hư ng d n c th các n i dung quy nh v giám sát, ánh giá u tư". (11). Bãi b kho n 9 i u 1 N 12/CP; i u 22 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 22. L p d án u tư 1. Ch u tư ph i thuê t ch c tư v n có tư cách pháp nhân, năng l c áp ng các yêu c u c a d án l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi
 10. ho c báo cáo u tư và ch u trách nhi m v các n i dung yêu c u trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi ho c báo cáo u tư. i v i m t s ch u tư có năng l c, n u t th c hi n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ph i có quy t nh c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư giao nhi m v l p d án. 2. Các d án nhóm A ã có trong quy ho ch ư c duy t ho c ã có văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n thì không ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi mà l p ngay báo cáo nghiên c u kh thi. Trư ng h p các d án nhóm A chưa có trong quy ho ch ư c duy t ho c chưa có văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n, ch u tư ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi trình Th tư ng Chính ph xem xét và thông qua báo cáo nghiên c u ti n kh thi. i v i d án nhóm B ch u tư t ch c l p báo cáo nghiên c u kh thi, n u xét th y c n thi t ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh. 3. Các d án sau ây không ph i l p báo cáo nghiên c u kh thi mà ch l p báo cáo u tư, thi t k và d toán: a) Các d án có m c v n u tư nh (dư i 3 t ng), các d án s a ch a, b o trì s d ng v n s nghi p. b) Các d án h t ng xã h i quy mô nh (d án nhóm C) s d ng v n ngân sách (không nh m m c ích kinh doanh) phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ư c c p có thNm quy n quy t nh ch trương u tư. 4. Các d án u tư mua s m máy móc, thi t b l không ph i l p báo cáo nghiên c u kh thi mà ch l p báo cáo u tư và d toán chi phí". (12). Kho n 6 i u 26 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "6. ThNm quy n thNm nh d án u tư: Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư t ch c thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi theo n i dung quy nh t i i u 27 N 52/CP. i v i các d án s d ng v n tín d ng, t ch c cho vay v n thNm nh phương án tài chính và phương án tr n ch p thu n cho vay ho c không cho vay trư c khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c năng l c t ch c thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi và có th m i cơ quan chuyên môn c a các B , ngành khác có liên quan thNm nh d án. Riêng i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c c p t nh qu n lý, y ban nhân dân c p t nh giao cho S K ho ch và u tư là u m i t ch c thNm nh d án có trách nhi m
 11. l y ý ki n c a S Tài chính, S Xây d ng ( i v i các d án u tư xây d ng) và các cơ quan có liên quan n n i dung thNm nh d án". (13). i u 28 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "H i ng thNm nh Nhà nư c v các d án u tư ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph thNm nh ho c thNm nh l i các d án sau: 1. Các d án u tư l n, quan tr ng trư c khi Chính ph trình Qu c h i thông qua và quy t nh ch trương u tư. 2. Các d án u tư ã qua quá trình thNm nh nhưng Th tư ng Chính ph xét th y c n thi t ph i thNm nh l i. 3. Các d án u tư và d án quy ho ch theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . B trư ng B K ho ch và u tư là Ch t ch H i ng thNm nh Nhà nư c v các d án u tư". (14). Bãi b kho n 12 i u 1 N 12/CP; i m 3.1 kho n 3 i u 38 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: ThNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán: ''3.1. i v i các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c: a) Thi t k k thu t và t ng d toán các d án quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư, các d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có d án u tư ho c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t sau khi có ý ki n thNm nh c a B Xây d ng. Riêng các công trình xây d ng chuyên ngành thu c d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh: công trình xây d ng th y l i, nông nghi p, lâm nghi p giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; công trình xây d ng giao thông giao B Giao thông v n t i; công trình xây d ng h m m , nhà máy phát i n, ư ng dây t i i n và tr m bi n áp, giao B Công nghi p; công trình xây d ng bưu chính vi n thông mà ph n công ngh chuyên ngành là ch y u giao B Bưu chính, Vi n thông; công trình an ninh, qu c phòng và b o v bí m t qu c gia giao B Qu c phòng, B Công an, ch trì t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. i v i các d án nhóm A s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và các d án u tư mua s m trang thi t b có nh ng yêu c u chuyên môn c thù thì các B , ngành, a phương t t ch c thNm nh thi t k và t ng d toán trình c p có thNm quy n phê duy t. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thNm nh c a mình.
 12. b) D án u tư xây d ng nhóm B, C thu c các B , ngành, cơ quan Trung ương qu n lý, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán sau khi ã ư c thNm nh c a cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư; D án u tư xây d ng nhóm B, C do a phương qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán sau khi ã ư c S Xây d ng ho c S có xây d ng chuyên ngành thNm nh (tùy theo tính ch t c a d án). D án u tư xây d ng nhóm A, B, C do các doanh nghi p u tư, doanh nghi p t t ch c thNm nh, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. c) Ngư i có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t t ng d toán quy nh t i ti t a, b c a i m này ư c phép y quy n cho Th trư ng ơn v c p dư i tr c ti p phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán nhưng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y quy n ó. Ngư i ư c y quy n ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c pháp lu t và ngư i y quy n. d) i v i các d án u tư xây d ng th c hi n thi t k k thu t và thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t), căn c m c ph c t p v k thu t c a h ng m c công trình và trình năng l c, b máy chuyên môn c a ch u tư, ngư i có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán ư c y quy n cho ch u tư phê duy t thi t k chi ti t và d toán các h ng m c công trình phù h p v i thi t k k thu t và t ng d toán ã ư c phê duy t. Trư ng h p khi l p thi t k chi ti t và d toán các h ng m c công trình có thay i so v i thi t k k thu t và t ng d toán ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình c p có thNm quy n xem xét ch p thu n. Trong quá trình thi công, ch u tư ch ư c phép thay i thi t k , d toán sau khi ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư t ch c ki m tra và cho phép. Trư ng h p th c s c n thi t ph i x lý ngay vi c thay i thi t k thì ch u tư ư c phép quy t nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i có thNm quy n quy t nh u tư". (15). Kho n 5 i u 45 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "5. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c trư c khi kh i công ph i có thi t k và d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t, nghiêm c m tình tr ng v a thi t k v a thi công. i v i các d án nhóm A n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t nhưng c n thi t ph i kh i công thì ph i có thi t k và d toán h ng m c kh i công ư c ngư i có thNm quy n phê duy t và h p ng giao nh n th u h p pháp. Ch m nh t sau khi th c hi n ư c 30% t ng m c u tư ph i có thi t k k thu t và t ng d toán ư c ngư i có thNm quy n phê duy t.
 13. B Xây d ng có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các n i dung quy nh t i kho n này và x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý các trư ng h p c tình không th c hi n". (16). Kho n 3 i u 47 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "3. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu nhà nư c v các công trình xây d ng. H i ng nghi m thu nhà nư c có trách nhi m ki m tra xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư và tr c ti p nghi m thu các công trình thu c d án nhóm A, các d án quan tr ng qu c gia khi th y c n thi t và nh ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. - Ch t ch H i ng nghi m thu nhà nư c là B trư ng B Xây d ng. - Cơ c u t ch c, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a H i ng nghi m thu nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy nh". (17). i u 49 N 52/CP ư c s a i các kho n 1, 6, 8, 9, 12 và b sung thêm kho n 13 như sau: "1. i v i d án ho c gói th u xây l p th c hi n hình th c ch nh th u thì vi c thanh toán v n u tư căn c theo giá tr kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu theo giai o n ho c giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu hàng tháng theo h p ng ã ký k t. 6. Ch u tư, cơ quan c p v n ho c cho vay v n có trách nhi m xem xét và t o i u ki n áp ng các nhu c u c n thi t v t m ng v n cho m t s c u ki n, bán thành phNm trong xây d ng có giá tr l n ph i ư c s n xu t trư c m b o ti n u tư và m t s lo i v t tư c ch ng, v t tư ph i d tr theo mùa và m t s n i dung công vi c phát sinh khác trong quá trình th c hi n u tư. 8. Trong năm k t thúc xây d ng ho c ưa h ng m c công trình hay công trình vào khai thác s d ng, kh i lư ng xây l p h ng m c công trình ho c công trình c a năm ó ch ư c thanh toán h t khi nhà th u có quy t toán công trình v i ch u tư; i v i nhà th u nư c ngoài vi c t m gi và thanh toán theo thông l qu c t . Hàng năm, cơ quan c p v n, cho vay v n t m gi 5% t ng m c v n k ho ch u tư c a d án và s thông báo sau khi ch u tư th c hi n úng th i h n quy t toán v n u tư quy nh t i kho n 18 i u 1 Ngh nh này trong năm k ho ch. 9. Vi c thanh toán v n u tư các gói th u xây l p th c hi n u th u ư c thanh toán theo ti n th c hi n gói th u ghi trong h p ng giao nh n th u và giá tr h p ng ã ư c ký k t ( i v i h p ng tr n gói) ho c thanh toán theo ơn giá trúng th u và các i u ki n c th ghi trong h p ng. Sau khi k t thúc xây d ng, vi c thanh quy t toán các gói th u không ư c vư t t ng d toán và t ng m c u tư ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t.
 14. Th i h n thanh toán: Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nhà th u n p th t c thanh toán, ch u tư ph i thanh toán giá tr kh i lư ng công vi c ã th c hi n cho nhà th u. Căn c h sơ ngh thanh toán c a ch u tư, trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p phát, cho vay v n (tùy theo ngu n v n u tư c a d án) có trách nhi m thanh toán theo phương th c thanh toán quy nh t i kho n này và các n i dung không s a i quy nh t i i u 49 c a N 52/CP. 12. i v i ngu n v n s nghi p u tư cho xây d ng và m t s công trình c thù, vi c t m ng và thanh toán v n u tư do B Tài chính hư ng d n c th . 13. i v i gói th u ho c d án th c hi n theo H p ng thi t k - cung ng thi t b v t tư - xây d ng (vi t t t theo ti ng Anh là H p ng EPC), vi c t m ng mua s m thi t b ư c căn c vào ti n thanh toán c a h p ng cung ng. Các công vi c khác, m c t m ng b ng 15% giá tr c a gói th u nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a gói th u". (18). Kho n 2 i u 56 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. Th i h n quy t toán v n u tư: a) i v i các d án quan tr ng qu c gia, sau khi d án ưa vào v n hành, ch m nh t là 12 tháng ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán v n u tư trình ngư i có thNm quy n phê duy t. b) i v i các d án nhóm A, sau khi d án ưa vào v n hành, ch m nh t là 9 tháng ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán v n u tư trình ngư i có thNm quy n phê duy t. c) i v i các d án nhóm B, C sau khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng, ch m nh t là 6 tháng ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán v n u tư trình ngư i có thNm quy n phê duy t. d) i v i các d án có nh ng h ng m c công trình có th ưa vào khai thác, s d ng c l p thì sau khi hoàn thành bàn giao cho ch u tư, ch m nh t là 3 tháng ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán h ng m c công trình trình ngư i có thNm quy n phê duy t". (19). i u 57 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "Các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c ph i ư c thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư theo quy nh: 1. ThNm tra quy t toán v n u tư Trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư, t t c các báo cáo quy t toán ph i ư c thNm tra. Ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh t ch c thNm tra quy t toán theo quy nh:
 15. a) Thuê t ch c ki m toán c l p ho t ng t i Vi t Nam ki m toán báo cáo quy t toán. Trư ng h p ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán t t ch c thNm tra ph i có cơ quan chuyên môn năng l c th c hi n. b) Trách nhi m thNm tra quy t toán: - Cơ quan c p v n, cho vay và thanh toán có trách nhi m xác nh n s v n ã c p, cho vay và thanh toán cho d án. - T ch c ki m toán và cơ quan chuyên môn th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm tra báo cáo quy t toán. 2. Phê duy t quy t toán v n u tư: a) B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c. b) i v i các d án còn l i thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ng th i là ngư i phê duy t quy t toán v n u tư. 3. Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư ư c tính trong t ng d toán ư c duy t. B Tài chính hư ng d n v n i dung thNm tra báo cáo quy t toán, qu n lý s d ng phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư". (20). i u 60 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. Hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án ư c th c hi n i v i ch u tư có i u ki n v nghi p v , chuyên môn phù h p v i d án u tư. 2. i v i các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c, khi th c hi n hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án, ch u tư ph i l p Ban Qu n lý d án có i u ki n năng l c v nghi p v , chuyên môn theo quy nh c a B Xây d ng". (21). i u 62 N 52/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. Hình th c chìa khoá trao tay quy nh trong Ngh nh này là hình th c qu n lý th c hi n d án sau khi d án ã có quy t nh u tư. Trên cơ s báo cáo nghiên c u kh thi ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch u tư l a ch n nhà th u và giao cho nhà th u th c hi n t ng th u t kh o sát thi t k , mua s m v t tư, thi t b , xây l p cho n khi hoàn thành bàn giao công trình cho ch u tư thông qua H p ng EPC. H p ng EPC có th ư c áp d ng i v i d án ho c ti u d án (d án thành ph n) hay gói th u. N i dung H p ng EPC theo hư ng d n c a B Xây d ng.
 16. 2. Khi th c hi n H p ng EPC các d án s d ng v n ngân sách, ch u tư ph i thành l p Ban Qu n lý d án có i u ki n năng l c theo quy nh c a B Xây d ng. 3. Ch u tư có trách nhi m thuê tư v n giám sát quá trình th c hi n h p ng EPC và t ch c nghi m thu h p ng theo quy nh. 4. i v i các ch u tư không có i u ki n tr c ti p qu n lý th c hi n d án, khuy n khích áp d ng hình th c chìa khoá trao tay thông qua h p ng EPC; khi áp d ng ph i l a ch n nhà th u có năng l c t ch c th c hi n d án trên cơ s m b o ch t lư ng, ti n , giá c h p lý và các yêu c u do ch u tư ra trong h p ng EPC". (22). i m 1 kho n 16 i u 1 N 12/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. Hình th c t th c hi n d án ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Ch u tư là doanh nghi p có ăng ký ho t ng s n xu t, xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án, không phân bi t ngu n v n u tư. b) Ch u tư có năng l c ho t ng s n xu t, xây d ng phù h p v i yêu c u c a d án tr ng r ng, tr ng cây lâu năm (bao g m tr ng m i và chăm sóc cây tr ng hàng năm); d án nuôi, tr ng, th y s n (thu c ngành nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, công nghi p); d án gi ng cây tr ng v t nuôi, khai hoang xây d ng ng ru ng; d án u tư h m lò, khai thác than, qu ng, duy tu b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên các công trình xây d ng, thi t b s n xu t; các công trình xây d ng tr i giam". i u 2. X lý các d án u tư d dang: "Các d án u tư ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n d án ho c ang tri n khai th c hi n d dang thì các n i dung công vi c ti p theo c a giai o n th c hi n u tư ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này, không ph i trình duy t l i d án". i u 3. Các n i dung v qu n lý u tư và xây d ng t i m t s i u quy nh trong N 52/CP và N 12/CP trái v i n i dung các i u s a i, b sung quy nh t i Ngh nh này u bãi b . i u 4. B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính ch trì (theo ch c năng ư c phân công) ph i h p v i các B , ngành liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. nh kỳ 6 tháng, hàng năm các B , ngành, a phương, T ng công ty nhà nư c có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n u tư và xây d ng c a cơ quan ơn v mình và các v n vư ng m c g i B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 5. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo.
 17. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr các doanh nghi p nhà nư c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản