Nghị định 100/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
25
lượt xem
1
download

Nghị định 100/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 100/1998/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 100/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/1998/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 100/1998/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1998 V CH TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh ch tài chính i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c). Ngh nh này không áp d ng cho các ơn v s nghi p hư ng kinh phí ngân sách Nhà nư c, các doanh nghi p h ch toán kinh t c l p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Thu, chi tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c v nguyên t c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 3. Ngân hàng Nhà nư c ư c s d ng các ngu n thu trang tr i chi phí ho t ng c a mình. Chênh l ch thu, chi sau khi trích l p qu theo quy nh c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và quy nh c th c a Ngh nh này, s còn l i n p ngân sách Nhà nư c. i u 4. Ngân hàng Nhà nư c không ph i n p các lo i thu i v i ho t ng nghi p v và d ch v ngân hàng. i u 5. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m trư c Chính ph v vi c l p k ho ch thu, chi tài chính và t ch c th c hi n ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c.
  2. i u 6. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính, có trách nhi m thanh tra, ki m tra ho t ng thu, chi tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: V N VÀ QU i u 7. Ngân hàng Nhà nư c qu n lý và s d ng các lo i v n sau ây : 1. V n pháp nh; 2. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh; 3. Ti n phát hành vào lưu thông th c hi n chính sách ti n t ; 4. Ti n g i c a các T ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c; 5. V n i vay; 6. V n khác. i u 8. Ngân hàng Nhà nư c ư c l p và s d ng qũy th c hi n chính sách ti n t qu c gia; kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 9. M c v n pháp nh c a Ngân hàng Nhà nư c là 5.000 t ng (Năm ngàn t ng). Vi c thay i m c v n pháp nh này do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B trư ng B Tài chính. i u 10. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh 1. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh c a Ngân hàng Nhà nư c ư c hình thành t các ngu n: do ngân sách Nhà nư c c p; kh u hao cơ b n tài s n c nh; như ng bán, thanh lý tài s n c nh và các ngu n h p pháp khác. T l trích kh u hao tài s n c nh c a Ngân hàng Nhà nư c ư c áp d ng theo t l quy nh c a Nhà nư c i v i các doanh nghi p Nhà nư c. 2. Vi c qu n lý, s d ng v n u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh, chuy n như ng, thanh lý, ki m kê và ánh giá tài s n c a Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11. Ngân hàng Nhà nư c ư c trích 10% t chênh l ch thu, chi hàng năm b sung qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia. i u 12. Ngân hàng Nhà nư c ư c l p kho n d phòng r i ro và h ch toán vào chi phí b ng 10% t ng thu tr i các kho n chi chưa bao g m kho n chi d phòng r i ro. Kho n d phòng r i ro này s d ng bù p các kho n t n th t v ho t ng tín d ng, d ch v thanh toán và ngân qu do nguyên nhân khách quan và ph n chênh l ch t n th t sau khi t p th ho c cá nhân b i thư ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngu n d phòng không bù p các kho n t n th t, Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính trình Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý ph n còn thi u.
  3. i u 13. Ngân hàng Nhà nư c có nhi m v qu n lý ch t ch , s d ng h p lý, úng m c ích và an toàn các lo i v n, qu và tài s n; không ư c góp v n, mua c ph n c a các t ch c tín d ng ho c c a các doanh nghi p. Chương 3: THU, CHI TÀI CHÍNH i u 14. Ngân hàng Nhà nư c có các kho n thu 1- Thu v nghi p v tín d ng: thu lãi tái c p v n, thu lãi cho vay, thu lãi ti n g i, thu phí b o lãnh; 2- Thu v nghi p v th trư ng m ; 3- Thu v nghi p v mua, bán và giao d ch ngo i h i (ngo i t và vàng); 4- Thu v d ch v thanh toán, thông tin và ngân qu ; 5- Thu phí và l phí; 6- Các kho n thu khác. i u 15. Ngân hàng Nhà nư c có các kho n chi 1. Chi ho t ng nghi p v và d ch v ngân hàng : a) Chi tr lãi ti n g i, tr lãi ti n vay; chi v nghi p v mua, bán và giao d ch ngo i h i; chi v nghi p v th trư ng m . b) Chi phí in, úc, b o qu n, v n chuy n, giao nh n, phát hành, thu h i, thay th và tiêu h y ti n; chi v d ch v thanh toán và thông tin. Các kho n chi phí ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng ư c th c hi n theo th c t phù h p v i cơ ch quy ch nghi p v . 2. Chi cho cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c, nhân viên h p ng và chi khen thư ng, phúc l i, g m : - Chi lương, ph c p lương theo ch , chi ăn trưa, chi trang ph c giao d ch, chi phương ti n b o h lao ng. - Chi khen thư ng, phúc l i nh kỳ và t xu t cho cán b , công ch c và nhân viên c a Ngân hàng Nhà nư c; m c chi 2 kho n này hàng năm b ng t ng qũy ti n lương th c hi n trong năm. - Chi khen thư ng cho t p th , cá nhân c a các ngành có óng góp xu t s c cho Ngân hàng ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c.
  4. 3. Các kho n óng góp theo lương (kinh phí công oàn, b o hi m xã h i, b o hi m y t , các kho n óng góp khác theo ch quy nh), chi cho các ho t ng oàn th . 4. Tr c p khó khăn, tr c p thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t. 5. Chi cho ho t ng qu n lý và công v bao g m : chi v t tư văn phòng; chi v cư c phí bưu i n và truy n tin; chi i n, nư c, y t , v sinh cơ quan, xăng d u; chi công tác phí; chi l tân, khánh ti t, h i ngh ; chi phí cho vi c thanh tra, ki m toán ho t ng ngân hàng nhà nư c; chi ào t o, hu n luy n nghi p v , nghiên c u khoa h c, công ngh , sáng ki n, c i ti n, chi v tài li u, sách báo, t p chí, thư vi n, tuyên truy n, qu ng cáo. Các kho n chi trên th c hi n theo nh m c th ng nh t gi a Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính phù h p v i c thù ho t ng Ngân hàng. 6. Chi v tài s n : trích kh u hao tài s n c nh; chi b o dư ng và s a ch a tài s n; chi xây d ng nh ; chi mua s m công c lao ng, chi thuê tài s n. Ngân hàng Nhà nư c tho thu n v i B Tài chính t l chi nâng c p b o dư ng và s a ch a tài s n so v i giá tr tài s n hi n có th c hi n. 7. Chi u tư phát tri n k thu t nghi p v và công ngh ngân hàng : Ngân hàng Nhà nư c ư c chi và h ch toán vào chi phí b ng 12% giá tr tài s n c nh bình quân trong năm b sung ngu n v n mua s m tài s n c nh, trang b phương ti n k thu t, tin h c và an toàn kho qu ; kho n chi này ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Nhà nư c v u tư xây d ng cơ b n. 8. Chi l p d phòng r i ro theo i u 12 c a Ngh nh này. 9. Các kho n chi khác ngoài các kho n chi ã nêu trên. i u 16. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m h ch toán y , chính xác, k p th i các kho n thu, chi theo úng quy nh c a pháp lu t v k toán - th ng kê. Các kho n thu, chi b ng ngo i t , b ng vàng ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá mua chính th c do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh. i u 17. Chênh l ch thu, chi c a Ngân hàng Nhà nư c sau khi trích 10% l p qu th c hi n chính sách ti n t , s còn l i ph i n p vào ngân sách Nhà nư c. Vi c trích n p ngân sách Nhà nư c ư c th c hi n hàng quý theo hình th c t m n p, m c t m n p b ng 60% chênh l ch thu, chi th c t c a quý; ph n 40% còn l i s n p vào ngân sách Nhà nư c sau khi báo cáo quy t toán tài chính năm ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t. Chương 4: K HO CH VÀ BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH i u 18. Năm tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng12 năm dương l ch. i u 19. K ho ch thu, chi tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c ư c l p hàng năm, g i B Tài chính thNm nh và trình Th tư ng Chính ph . Khi ph i i u ch nh k
  5. ho ch năm Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n h ch toán k toán và ch ch ng t theo quy nh c a pháp lu t v k toán th ng kê và theo Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 20. Báo cáo quy t toán thu, chi tài chính hàng năm ư c l p theo hư ng d n c a B Tài chính, do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t và g i B Tài chính ch m nh t là ngày 15 tháng 2 hàng năm. Vi c ki m toán và xác nh n báo cáo quy t toán tài chính hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c do cơ quan Ki m toán Nhà nư c th c hi n. K t qu ki m toán ư c báo cáo Th tư ng Chính ph và thông báo cho B Tài chính. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 21. B Tài chính ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 22. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các quy nh trư c ây v lĩnh v c này i v i Ngân hàng Nhà nư c trái v i Ngh nh này u h t hi u l c thi hành. i u 23. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng B Tài chính, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản