Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
98
lượt xem
11
download

Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 102/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh Cña chÝnh phñ Sè 102/2004/N§­CP ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2004  Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  C¬ yÕu vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c  c¬ yÕu nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc  chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¬ yÕu ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u   1.   NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh  mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¬  yÕu vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu  ®ang hëng b¶ng l¬ng lùc  lîng   vò   trang   mµ   kh«ng   ph¶i   lµ   qu©n   nh©n   hoÆc   C«ng   an  nh©n d©n khi nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc hoÆc chuyÓn  sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. §i Ò u   2.   Ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬   yÕu   khi   nghØ   hu,  chuyÓn   ngµnh,   th«i   viÖc   hoÆc   chuyÓn   sang   lµm   c«ng   t¸c  kh¸c   trong   tæ   chøc   c¬   yÕu   ®îc   hëng   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¬ yÕu, quy ®Þnh chi tiÕt t¹i  NghÞ   ®Þnh   nµy   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh  kh¸c cã liªn quan. §i Ò u   3.   Ng©n s¸ch nhµ  níc b¶o  ®¶m nguån kinh phÝ  thùc   hiÖn   mét   sè   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh nµy  ®èi víi ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬  yÕu vµ  cÊp kinh phÝ   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi bæ sung cho thêi gian  ®µo   t¹o   t¹i   c¸c   trêng   c¬   yÕu   cña   ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬  yÕu.
  2. 2 Ch¬ng II C h Õ   ® é ,   c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   n g ê i   l µ m   c « n g   t ¸ c   c ¬   y Õ u  th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu Môc I ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c  c¬ yÕu nghØ hu §i Ò u  4. 1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nghØ viÖc ®îc hëng chÕ ®é  hu trÝ  hµng th¸ng khi cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 23 hoÆc §iÒu 24 cña §iÒu lÖ  b¶o hiÓm   x∙ héi  ®èi víi sÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, binh sÜ  Qu©n  ®éi nh©n d©n vµ  C«ng an nh©n d©n ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh   sè   45/CP   ngµy   15   th¸ng   7   n¨m   1995   cña   ChÝnh  phñ; §iÒu 27 cña NghÞ   ®Þnh sè  45/CP  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ  sung t¹i NghÞ   ®Þnh sè  89/2003/N§­CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m  2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ b¶o   hiÓm x∙ héi  ®èi víi sÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹  sÜ  quan, binh sÜ  Qu©n  ®éi nh©n d©n vµ  C«ng an nh©n d©n  ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh                   sè  45/CP   ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. 2. Trong trêng hîp cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn nghØ hu theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, mµ  tæ chøc c¬  yÕu kh«ng cßn  nhu cÇu bè  trÝ  lµm viÖc trong tæ chøc c¬  yÕu hoÆc kh«ng  chuyÓn ngµnh  ®îc, th×  ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu nghØ viÖc  ®îc hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn   sau ®©y: Cã   ®ñ  25 n¨m  ®èi víi nam vµ  cã   ®ñ  20 n¨m  ®èi víi n÷   lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu trë lªn vµ ph¶i ®ãng ®ñ b¶o   hiÓm x∙ héi . Thêi gian lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu bao gåm: thêi   gian lµm c«ng t¸c c¬  yÕu vµ  thêi gian lµm c«ng viÖc kh¸c  trong tæ chøc c¬ yÕu, trong ®ã ph¶i cã Ýt nhÊt 05 n¨m ® îc  tÝnh th©m niªn  ngµnh c¬ yÕu. Thêi gian lµm viÖc trong tæ  chøc c¬ yÕu ®îc tÝnh theo n¨m (kh«ng quy ®æi theo hÖ sè),  nÕu cã thêi gian ®øt qu∙ng th× ®îc céng dån.
  3. 3 § i Ò u   5.   C¸ch tÝnh l¬ng hu hµng th¸ng cña ngêi lµm  c«ng t¸c c¬  yÕu  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25  §iÒu lÖ  b¶o hiÓm x∙ héi ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  45/CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1995 vµ  §iÒu 25, §iÒu 26 cña  NghÞ   ®Þnh sè  45/CP  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung t¹i NghÞ   ®Þnh  sè   89/2003/N§­CP   ngµy   05   th¸ng   8   n¨m   2003   vÒ   viÖc   söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña §iÒu lÖ  b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi   víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ   Qu©n  ®éi nh©n d©n vµ  C«ng an nh©n d©n ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh   sè   45/CP   ngµy   15   th¸ng   7   n¨m   1995   cña   ChÝnh  phñ. Môc II  chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c  c¬ yÕu chuyÓn ngµnh §i Ò u   6.  Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh sang  lµm viÖc trong biªn chÕ  t¹i c¸c c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc  chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi hëng l¬ng tõ  ng©n  s¸ch nhµ níc, ®îc hëng c¸c quyÒn lîi nh sau: 1. §îc u tiªn bè trÝ viÖc lµm phï hîp víi ngµnh, nghÒ  chuyªn m«n, kü  thuËt, nghiÖp vô;  ®îc  ®µo t¹o båi dìng vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô cÇn thiÕt phï hîp víi c«ng viÖc ®¶m   nhiÖm. 2.  §îc miÔn  thi tuyÓn  vµ   ®îc  s¾p xÕp  lµm viÖc  theo  ®óng chuyªn m«n nghiÖp vô, nÕu chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu  cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 3. §îc xÕp vµ  hëng l¬ng theo c«ng viÖc, chøc vô  míi  kÓ  tõ  ngµy  cã  quyÕt   ®Þnh chuyÓn  ngµnh.  Trêng hîp hÖ  sè  møc l¬ng míi thÊp h¬n hÖ  sè  møc l¬ng cña ngêi lµm c«ng  t¸c c¬  yÕu  ®îc hëng t¹i thêi  ®iÓm  chuyÓn  ngµnh  th×   ®îc  b¶o lu hÖ  sè  chªnh lÖch gi÷a hÖ  sè  møc l ¬ng cña ngêi lµm  c«ng t¸c c¬ yÕu víi hÖ sè møc l ¬ng míi trong thêi gian lµ  18 th¸ng kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh chuyÓn ngµnh vµ  do c¬  quan, ®¬n vÞ míi chi tr¶. Trong thêi gian ®îc b¶o lu, nÕu  hÖ  sè  møc l¬ng míi  ®îc n©ng b»ng hoÆc cao h¬n hÖ  sè  møc   l¬ng cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu tríc khi chuyÓn ngµnh  th× hëng theo hÖ sè møc l¬ng míi. 4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu  ®∙ chuyÓn ngµnh khi nghØ   hu, c¸ch tÝnh l¬ng hu cô thÓ nh sau: a) §îc lÊy møc l¬ng lµm c¨n cø tÝnh l¬ng hu t¹i thêi  ®iÓm nghØ hu céng thªm kho¶n phô  cÊp th©m niªn tÝnh theo   thêi gian lµm viÖc trong c¸c tæ chøc c¬  yÕu cña møc l¬ng  t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu. b)   Trêng   hîp   ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬   yÕu   ®∙   chuyÓn  ngµnh, khi nghØ hu mµ  cã  møc l¬ng hu tÝnh theo quy  ®Þnh 
  4. 4 t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   4   §iÒu   nµy   thÊp   h¬n   møc   l¬ng   hu   tÝnh  theo møc l¬ng  ë  thêi  ®iÓm tríc khi chuyÓn ra khái ngµnh  c¬  yÕu th×   ®îc lÊy møc l¬ng  ë  thêi  ®iÓm tríc khi chuyÓn  ra khái ngµnh c¬ yÕu ®Ó tÝnh l¬ng hu. §i Ò u   7.   Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu chuyÓn sang lµm  viÖc t¹i c¸c tæ chøc kh¸c  kh«ng  hëng l¬ng  tõ  ng©n  s¸ch  nhµ  níc th×   ®îc hëng trî  cÊp th«i viÖc theo quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh nµy vµ   ®îc b¶o lu phÇn b¶o hiÓm  x∙ héi cña thêi gian lµm c«ng t¸c c¬ yÕu. Môc III chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c  c¬ yÕu th«i viÖc §i Ò u   8.   Ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬   yÕu   khi   th«i   lµm  viÖc,   nhng   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   nghØ   hu   hoÆc   kh«ng  chuyÓn ngµnh th× gi¶i quyÕt th«i viÖc vÒ ®Þa ph ¬ng vµ ®îc  hëng c¸c quyÒn lîi nh sau: 1.  §îc trî   cÊp t¹o  viÖc lµm  b»ng  06 th¸ng  l¬ng tèi  thiÓu do Nhµ  níc quy  ®Þnh;  ®îc  u tiªn vµo häc nghÒ  hoÆc  giíi thiÖu  viÖc lµm t¹i c¸c trung  t©m  dÞch  vô  viÖc  lµm  cña c¸c Bé, ngµnh, ®oµn thÓ, ®Þa ph¬ng vµ tæ chøc kinh tÕ  ­ x∙ héi kh¸c. 2. §îc trî cÊp th«i viÖc mét lÇn: cø mçi n¨m c«ng t¸c  ®îc   tÝnh   b»ng   01   th¸ng   l¬ng   hiÖn   hëng   vµ   phô   cÊp   (nÕu  cã).   Trêng   hîp   cã   thêi   gian   lÎ   tõ   ®ñ   01   th¸ng   ®Õn   06  th¸ng th× ®îc tÝnh lµ nöa (1/2) n¨m; tõ trªn 06 th¸ng trë  lªn ®îc tÝnh trßn lµ 01 n¨m. Thêi gian  ®Ó  tÝnh hëng chÕ   ®é  trî  cÊp th«i viÖc mét  lÇn lµ  tæng thêi gian phôc vô  trong c¸c tæ chøc c¬  yÕu  (bao gåm thêi gian lµm c«ng t¸c c¬  yÕu vµ  thêi gian lµm  c«ng viÖc kh¸c trong tæ chøc c¬  yÕu); thêi gian c«ng t¸c  trong c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, tæ chøc x∙ héi, ®oµn thÓ  ë  Trung ¬ng,  ®Þa ph¬ng vµ  thêi gian lµm hîp  ®ång cã   ®ãng  b¶o hiÓm x∙ héi (nÕu cã). 3. §îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi vµ c¸c chÕ ®é kh¸c   theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. 4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®∙ th«i viÖc vÒ ®Þa ph¬ng  trong   thêi   gian   kh«ng   qu¸   01   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   ký   quyÕt  ®Þnh   th«i   viÖc,   nÕu   t×m   ®îc   viÖc   lµm   míi,   cã   yªu   cÇu  chuyÓn ngµnh th×   ®îc thùc hiÖn chÕ   ®é  chuyÓn ngµnh. Khi  thùc hiÖn chÕ ®é chuyÓn ngµnh th× ph¶i hoµn l¹i kho¶n trî   cÊp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy.
  5. 5 Môc IV q u y   ® æ i   t h ê i   g i a n   ® Ó   t Ý n h   h ë n g   c h Õ   ® é   k h i   t h « i   l µ m   v i Ö c  trong tæ chøc c¬ yÕu cña ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu §i Ò u   9.   Ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬   yÕu   cã   thêi   gian  chiÕn   ®Êu,  trùc tiÕp phôc  vô  chiÕn   ®Êu hoÆc c«ng t¸c  ë  ®Þa bµn, ngµnh, nghÒ cã tÝnh chÊt ®Æc thï th× ®îc quy ®æi  thêi gian ®ã ®Ó tÝnh hëng chÕ ®é trî cÊp mét lÇn khi th«i   phôc vô trong c¸c tæ chøc c¬ yÕu nh sau: 1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu cã  thêi gian chiÕn  ®Êu,  trùc tiÕp phôc vô  chiÕn  ®Êu th×  thêi gian  ®ã   ®îc quy  ®æi  mét n¨m b»ng mét n¨m s¸u th¸ng. 2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu cã  thêi gian c«ng t¸c  ë  ®Þa bµn cã  phô  cÊp  ®Æc biÖt víi møc 100% hoÆc ngµnh nghÒ  ®Æc   thï   ®îc   xÕp   lao   ®éng   ®Æc   biÖt   nÆng   nhäc,   ®éc   h¹i,  nguy hiÓm th×  thêi gian  ®ã   ®îc quy  ®æi mét n¨m b»ng mét  n¨m bèn th¸ng. 3. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu cã  thêi gian c«ng t¸c  ë  ®Þa   bµn   cã   phô   cÊp   khu   vùc   tõ   hÖ   sè   0,7   trë   lªn   hoÆc  ngµnh nghÒ   ®Æc thï   ®îc xÕp lao  ®éng nÆng nhäc,  ®éc h¹i,  nguy hiÓm th×  thêi gian  ®ã   ®îc quy  ®æi mét n¨m b»ng mét  n¨m hai th¸ng. Trêng hîp trong cïng mét thêi gian c«ng t¸c, ngêi lµm  c«ng t¸c c¬  yÕu cã  ®ñ  2 hoÆc 3  ®iÒu kiÖn nªu trªn th×  ®îc  hëng theo møc quy ®æi cao nhÊt. Thêi gian c«ng t¸c nªu trªn  nÕu ®øt qu∙ng th× ®îc céng dån ®Ó x¸c ®Þnh. §i Ò u   10.   Thêi gian t¨ng thªm do quy  ®æi quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng trî cÊp mét lÇn ®èi  víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu th«i lµm viÖc trong tæ chøc c¬  yÕu (nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i viÖc) víi møc cø mét n¨m   t¨ng thªm ®îc tÝnh b»ng mét th¸ng l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã)  hiÖn hëng. Ch¬ng III chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c  c¬ yÕu chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c  trong tæ chøc c¬ yÕu §i Ò u   11.  Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu khi chuyÓn sang  lµm c«ng viÖc kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc xÕp l¬ng theo  c«ng viÖc míi.
  6. 6 Møc l¬ng  ®îc xÕp khi chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c,  c¨n   cø   vµo   ngµnh   hoÆc   nhãm   ngµnh   c¸n   bé   ®îc   s¾p   xÕp;  tr×nh  ®é  häc vÊn,  ®µo t¹o; thêi gian gi÷  hÖ  sè  bËc l¬ng  hiÖn t¹i. Trêng hîp hÖ  sè  møc l¬ng míi  ®îc xÕp thÊp h¬n  hÖ sè møc l¬ng ë thêi ®iÓm tríc khi chuyÓn sang c«ng viÖc  míi th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè møc l¬ng ë  thêi ®iÓm tríc khi chuyÓn sang c«ng viÖc míi so víi hÖ sè  møc l¬ng míi cho ®Õn khi ®îc n©ng l¬ng b»ng hoÆc cao h¬n. §i Ò u   12.   Ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu  ®∙ chuyÓn sang  lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬  yÕu nghØ hu, th×   ®îc  hëng c¸c chÕ   ®é  nh quy  ®Þnh  ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu chuyÓn ngµnh nghØ hu t¹i kho¶n 4 §iÒu 6 Môc II Ch¬ng  II NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng IV Xö lý vi ph¹m §i Ò u  13.   1.   C¸c   quyÒn   lîi   cña   ngêi   lµm   c«ng   t¸c   c¬   yÕu   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy sÏ  bÞ  c¾t gi¶m, hñy bá  nÕu hå  s¬  bÞ lµm sai lÖch hoÆc gi¶ m¹o ®Ó hëng chÕ ®é; quyÒn lîi ®­ îc hëng kh«ng ®óng ph¸p luËt ph¶i ®îc hoµn tr¶. Trêng hîp do sai lÖch hå  s¬  mµ  ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu kh«ng   ®îc hëng  ®óng chÕ   ®é  th×   ®îc kh«i  phôc  quyÒn  lîi theo quy ®Þnh. 2.  Ngoµi  biÖn ph¸p  xö  lý   theo quy   ®Þnh  t¹i kho¶n  1  §iÒu nµy th× ngêi cã hµnh vi lµm sai lÖch hoÆc gi¶ m¹o hå   s¬, tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m cßn bÞ  xö  lý  kû  luËt, xö  lý  hµnh chÝnh hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   14.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi  ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu khi nghØ hu, chuyÓn ngµnh, th«i  viÖc, chuyÓn sang lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c trong tæ chøc c¬   yÕu tr¸i víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá.
  7. 7 § i Ò u   15.   Bé  Néi vô  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Bé  Tµi chÝnh vµ  Ban C¬  yÕu  ChÝnh  phñ  cã  tr¸ch  nhiÖm híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  16.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   c¬   quan,   tæ  chøc sö  dông c¬  yÕu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ   ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản