Nghị định 103/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Nghị định 103/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 103/2002/NĐ-CP về việc quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 103/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2002/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 103/2002/N -CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY NNH CH N BÙ VÀ TR C P I V I CÁ NHÂN, GIA ÌNH, CƠ QUAN, T CH C THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ BN THI T H I V TÍNH M NG, S C KHO , TÀI S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 14 Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Công an và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh vi c n bù i v i cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c b thi t h i (sau ây vi t g n là i tư ng b thi t h i) v tài s n; ch tr c p i v i cá nhân b thi t h i v tính m ng, b thương tích, t n h i v s c kho do tham gia phòng, ch ng ma tuý. i u 2. 1. Ch tr c p thi t h i ư c Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này là ch tr c p thi t h i v tính m ng, s c kho c a ngư i b thi t h i do tham gia phòng, ch ng ma túy. 2. Vi c n bù thi t h i ư c Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này là n bù thi t h i v tài s n i v i i tư ng b thi t h i không ph i do ngư i ph m t i v ma tuý tr c ti p gây ra; trư ng h p thi t h i v tài s n do ngư i ph m t i v ma tuý gây ra thì ư c gi i quy t theo quy nh c a B Lu t Hình s , B Lu t T t ng hình s . i u 3. Cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t b thi t h i v tài s n, ngư i nư c ngoài b thi t h i v tính m ng, b thương tích, t n h i v s c kho do tham gia phòng, ch ng ma tuý trên lãnh th Vi t Nam ư c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam n bù ho c th c hi n ch tr c p theo quy nh c a
  2. Ngh nh này. N u các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 4. 1. i tư ng b thi t h i ho c ngư i i di n h p pháp c a i tư ng ó có quy n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n n bù cho mình thi t h i v tài s n, th c hi n ch tr c p khi ngư i b thương tích, t n h i v s c kho do tham gia phòng, ch ng ma tuý; trong trư ng h p b thi t h i v tính m ng thì gia ình ho c ngư i i di n h p pháp c a ngư i ch t có quy n ngh th c hi n ch tr c p. 2. Nhà nư c có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c n bù thi t h i v tài s n cho i tư ng b thi t h i và th c hi n ch tr c p i v i ngư i b thi t h i v tính m ng, s c kho theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và quy nh c a Ngh nh này. Vi c th c hi n n bù ho c tr c p ph i quy t nh b ng văn b n. Chương 2: N BÙ THI T H I V TÀI S N i u 5. 1. Thi t h i ư c n bù bao g m tài s n b m t, b hu ho i ho c b hư h ng do tham gia phòng, ch ng ma tuý và các chi phí h p lý ngăn ch n, h n ch và kh c ph c thi t h i. 2. Giá tr tài s n b thi t h i ư c xác nh theo giá th trư ng c a tài s n ó t i a phương vào th i i m tài s n b thi t h i, k c tính kh u hao tài s n. 3. N u tài s n b thi t h i có kh năng ph c h i nguyên tr ng thì ư c ph c h i nguyên tr ng. N u tài s n b m t ho c không ph c h i ư c nguyên tr ng thì ư c n bù. i u 6. 1. Cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý thu c ngành Công an, ơn v B i Biên phòng, cơ quan H i quan có trách nhi m gi i quy t vi c n bù i v i thi t h i v tài s n trong các v án do mình th lý. Trong trư ng h p v án do cơ quan, t ch c khác phát hi n, b t gi thì cơ quan, t ch c ó có trách nhi m chuy n giao cho cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý ( ơn v ti p nh n i u tra v án) nh ng tài li u có liên quan n s vi c ã gây ra thi t h i v tài s n xem xét, gi i quy t vi c n bù. 2. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là c p huy n), U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh) có trách nhi m gi i quy t n bù thi t h i ngoài nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này x y ra t i a phương mình. 3. i tư ng b thi t h i có th g i ơn n cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý nơi th lý v án, U ban nhân dân nơi x y ra thi t
  3. h i ngh ư c n bù thi t h i. ơn ngh c n trình bày rõ n i dung s vi c ã gây ra thi t h i, nh ng tài s n b thi t h i, giá tr thi t h i và m c n bù, nh ng tài li u ch ng minh giá tr tài s n, giá tr thi t h i... làm căn c giúp cơ quan có trách nhi m xem xét, gi i quy t. 4. Khi nh n ư c ơn ngh n bù c a i tư ng b thi t h i, trong th i h n ch m nh t 15 ngày, cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý nơi th lý v án, y ban nhân dân nơi x y ra thi t h i có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c n bù ho c ngh c p có thNm quy n quy t nh vi c n bù theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này. 5. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan có trách nhi m n bù có th thành l p H i ng tư v n xét gi i quy t vi c n bù thi t h i. H i ng tư v n bao g m: i di n cơ quan có trách nhi m n bù làm Ch t ch H i ng, i di n cơ quan tài chính - v t giá, i di n cơ quan chuyên ngành khoa h c - k thu t có liên quan. Ngư i b thi t h i ho c ngư i i di n h p pháp c a h ư c m i tham d cu c h p c a H i ng phát bi u ý ki n; ý ki n c a nh ng ngư i này ư c ghi vào biên b n. H i ng tư v n xét gi i quy t vi c n bù thi t h i có nhi m v xem xét, ki m tra, ánh giá thi t h i và ki n ngh m c n bù thi t h i. H i ng tư v n th o lu n và k t lu n theo a s ; biên b n h p h i ng tư v n ư c chuy n n ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này quy t nh vi c n bù. i u 7. 1. Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra thu c Công an c p huy n, Th trư ng cơ quan i u tra hình s B Ch huy quân s c p t nh quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr n dư i 2.000.000 (hai tri u) ng i v i các v án do ơn v mình th lý. 2. Th trư ng cơ quan i u tra thu c Công an t c p t nh tr lên, Th trư ng cơ quan i u tra hình s T ng c c và c p tương ương trong Quân i, Th trư ng cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý B Công an quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr n dư i 5.000.000 (năm tri u) ng i v i các v án do ơn v mình th lý. 3. Giám c Công an c p t nh, T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, Th trư ng cơ quan i u tra hình s B Qu c phòng, C c trư ng C c H i quan c p t nh, Ch huy trư ng B i Biên phòng c p t nh và tương ương quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr n dư i 10.000.000 (mư i tri u) ng i v i các v án do cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý ho c ơn v B i Biên phòng, cơ quan H i quan thu c quy n th lý. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr n dư i mư i tri u ng i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i a phương mình. 5. B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr t 10.000.000 (mư i tri u) ng tr lên i
  4. v i các v án do cơ quan i u tra, cơ quan chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý ho c ơn v B i Biên phòng, cơ quan H i quan thu c quy n th lý. 6. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh n bù thi t h i v tài s n có giá tr t 10.000.000 (mư i tri u) ng tr lên i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i a phương mình. Chương 3: CH TR C P I V I NGƯ I BN THI T H I V TÍNH M NG, S C KHO i u 8. 1. Thi t h i do b thương tích, t n h i v s c kho bao g m: a) Chi phí h p lý cho vi c c u ch a, b i dư ng, ph c h i s c kho và ch c năng b m t, b gi m sút c a ngư i b thi t h i; b) Thu nh p th c t b m t ho c b gi m sút c a ngư i b thi t h i; n u thu nh p th c t c a ngư i b thi t h i không n nh và không th xác nh ư c, thì áp d ng m c thu nh p trung bình c a lao ng cùng lo i. 2. Ngư i b thi t h i do b thương tích, t n h i v s c kho ư c ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 7 Ngh nh này xem xét, quy t nh tr c p m t l n b ng ti n; m c tr c p bao g m các chi phí th c t theo quy nh t i kho n 1 i u này. Nh ng trư ng h p tr c p t 10.000.000 (mư i tri u) ng tr lên ph i l p H i ng tư v n xét tr c p nhưng t i a không vư t quá 20.000.000 (hai mươi tri u) ng cho m t ngư i b thi t h i. i u 9. 1. Thi t h i v tính m ng bao g m: a) Chi phí h p lý cho vi c c u ch a, b i dư ng, chăm sóc ngư i b thi t h i trư c khi ch t. b) Chi phí h p lý cho vi c mai táng. 2. Gia ình ho c ngư i i di n h p pháp c a ngư i b thi t h i v tính m ng ư c tr c p m t l n b ng ti n; m c tr c p bao g m các chi phí th c t theo quy nh t i kho n 1 i u này, nhưng t i a không vư t quá 50.000.000 (năm mươi tri u) ng cho m t ngư i ch t. i u 10. 1. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh tr c p nh ng thi t h i không quá 10.000.000 (mư i tri u) ng.
  5. 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh tr c p nh ng thi t h i t 10.000.000 (mư i tri u) ng tr lên. i u 11. 1. Ngư i b thi t h i do b thương tích, t n h i v s c kho , gia ình c a ngư i b thi t h i v tính m ng ho c ngư i i di n h p pháp c a nh ng ngư i này có th g i ơn n cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi th lý v án ngh ư c tr c p thi t h i. ơn ngh c n trình bày rõ n i dung s vi c ã gây ra thi t h i, nh ng thương tích, t n h i v s c kho , gi y ch ng t trong trư ng h p ch t, nh ng gi y t , hoá ơn ch ng t xác nh n các chi phí th c t ... làm căn c giúp cơ quan có trách nhi m xem xét, gi i quy t. 2. Khi nh n ư c ơn ngh tr c p c a ngư i b thi t h i, cơ quan có trách nhi m gi i quy t tr c p ph i xem xét, quy t nh tr c p k p th i theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan. 3. Trong trư ng h p ngư i b thi t h i ch t ho c trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan có trách nhi m gi i quy t tr c p thành l p H i ng tư v n xét gi i quy t tr c p. H i ng tư v n xét gi i quy t tr c p bao g m: i di n cơ quan có trách nhi m gi i quy t tr c p làm Ch t ch H i ng, i di n cơ quan tài chính - v t giá, i di n cơ quan chuyên ngành khoa h c - k thu t, cơ quan y t có liên quan. Ngư i b thi t h i, gia ình c a ngư i b thi t h i ho c ngư i i di n h p pháp c a h ư c m i tham d cu c h p c a H i ng phát bi u ý ki n; ý ki n c a nh ng ngư i này ư c ghi vào biên b n. 4. H i ng tư v n xét gi i quy t tr c p có nhi m v ánh giá m c t n h i v s c kho , tính m ng trên cơ s căn c vào k t lu n giám nh pháp y, k t lu n giám nh pháp y tâm th n, k t lu n giám nh thương t t, các gi y t , tài li u có liên quan và quy nh c a cơ quan có thNm quy n v tiêu chuNn thương t t ánh giá thi t h i và ki n ngh m c tr c p. H i ng tư v n th o lu n và k t lu n theo a s ; biên b n h p H i ng tư v n ư c chuy n n ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này quy t nh vi c tr c p. Chương 4: KINH PHÍ N BÙ, TR C P THI T H I i u 12. Kinh phí n bù và tr c p nói trên ư c trích m t ph n t Qu phòng, ch ng ma tuý, m t ph n do ngân sách nhà nư c các c p b o m. i u 13. 1. Các cơ quan, ơn v có trách nhi m gi i quy t n bù, tr c p l p d toán kinh phí trong d toán ngân sách c a cơ quan, ơn v g i cơ quan Tài chính cùng c p t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n các cơ quan, ơn v , t ch c h u quan th c hi n quy nh này.
  6. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B Công an ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ki m tra, ôn c vi c thi hành Ngh nh này. i u 15. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản