Nghị định 105/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
91
lượt xem
21
download

Nghị định 105/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 105/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/2004/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 105/2004/N -CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 V KI M TOÁN CL P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 34 c a Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v ki m toán viên, doanh nghi p ki m toán, giá tr c a k t qu ki m toán, các trư ng h p ki m toán b t bu c và các quy nh khác liên quan n ho t ng ki m toán c l p nh m th ng nh t qu n lý ho t ng ki m toán c l p, xác nh quy n và trách nhi m c a ơn v ư c ki m toán và doanh nghi p ki m toán, b o v l i ích c a c ng ng và quy n l i h p pháp c a nhà u tư, m b o cung c p thông tin kinh t , tài chính trung th c, h p lý, công khai, áp ng yêu c u qu n lý c a cơ quan nhà nư c, doanh nghi p và cá nhân. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ki m toán c l p: là vi c ki m tra và xác nh n c a ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán v tính trung th c và h p lý c a các tài li u, s li u k toán và báo cáo tài chính c a các doanh nghi p, t ch c (g i chung là ơn v ư c ki m toán) khi có yêu c u c a các ơn v này. 2. Ki m toán viên: là ngư i có tiêu chuNn và i u ki n hành ngh ki m toán c l p theo quy nh t i i u 13, i u 14 c a Ngh nh này. 3. Ki m toán viên hành ngh : là ki m toán viên ã ăng ký hành ngh t i m t doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam và ư c phép ký tên trên báo cáo ki m toán.
 2. 4. Doanh nghi p ki m toán: là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v thành l p và ho t ng doanh nghi p t i Vi t Nam và theo quy nh t i Ngh nh này. 5. ChuNn m c ki m toán: là quy nh và hư ng d n v các nguyên t c và th t c ki m toán làm cơ s ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán th c hi n ki m toán và làm cơ s ki m soát ch t lư ng ho t ng ki m toán. 6. Báo cáo ki m toán: là báo cáo b ng văn b n do ki m toán viên, doanh nghi p ki m toán l p và công b th hi n ý ki n chính th c c a mình v báo cáo tài chính c a m t ơn v ã ư c ki m toán. i u 3. Giá tr c a k t qu ki m toán Các tài li u, s li u k toán và báo cáo tài chính c a ơn v ư c ki m toán sau khi ư c ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ki m tra, xác nh n là căn c tin c y : 1. Cơ quan nhà nư c và ơn v c p trên s d ng cho qu n lý, i u hành theo ch c năng, nhi m v ư c giao; 2. Các c ông, các nhà u tư, các bên tham gia liên doanh, liên k t, các khách hàng và t ch c, cá nhân khác x lý các m i quan h v quy n l i và nghĩa v c a các bên có liên quan trong quá trình ho t ng c a ơn v ; 3. Giúp cho ơn v ư c ki m toán phát hi n, x lý và ngăn ng a k p th i các sai sót có th x y ra trong ho t ng c a ơn v , góp ph n th c hi n công khai báo cáo tài chính, ph c v công tác qu n lý, i u hành ơn v , làm lành m nh môi trư ng u tư. i u 4. Nguyên t c ho t ng ki m toán cl p 1. Tuân th pháp lu t, chuNn m c ki m toán Vi t Nam. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng ngh nghi p và k t qu ki m toán. 3. Tuân th o c ngh nghi p ki m toán. 4. B o m tính c l p v chuyên môn, nghi p v , l i ích và tính trung th c, úng pháp lu t, khách quan c a ho t ng ki m toán c l p. 5. B o m t các thông tin c a ơn v ư c ki m toán, tr trư ng h p ơn v ư c ki m toán ng ý ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 5. Quy n c a ơn v ư c ki m toán ơn v ư c ki m toán có quy n ch n doanh nghi p ki m toán và ch n ki m toán viên có i u ki n hành ngh h p pháp t i Vi t Nam ư c quy nh t i i u 23 Ngh nh này ký h p ng cung c p d ch v ki m toán, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác.
 3. i u 6. Trách nhi m c a ơn v ư c ki m toán 1. Cung c p k p th i, y và trung th c m i thông tin, tài li u c n thi t cho vi c ki m toán. 2. Ph i h p, t o i u ki n thu n l i cho ki m toán viên th c hi n ki m toán. 3. Thanh toán y , k p th i phí ki m toán theo th a thu n trong h p ng. 4. Trư ng h p ký h p ng ki m toán v i m t doanh nghi p ki m toán t 3 năm liên t c tr lên thì ph i yêu c u doanh nghi p ki m toán thay i ki m toán viên hành ngh và ngư i ch u trách nhi m ký báo cáo ki m toán. i u 7. Quy n tham gia t ch c ngh nghi p 1. Ki m toán viên hành ngh và doanh nghi p ki m toán ư c quy n tham gia các t ch c ngh nghi p v k toán, ki m toán. 2. T ch c ngh nghi p v ki m toán khi ư c giao trách nhi m qu n lý vi c hành ngh c a ki m toán viên thì ph i thi t l p quy ch qu n lý và th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. T ch c ki m toán nư c ngoài ho t ng ki m toán t i Vi t Nam Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng ki m toán t i Vi t Nam ph i tuân th theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và theo các quy nh t i Ngh nh này, tr khi có quy nh khác trong các i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 9. Khuy n khích ki m toán Nhà nư c khuy n khích t t c các doanh nghi p và t ch c thuê doanh nghi p ki m toán th c hi n ki m toán báo cáo tài chính hàng năm ho c báo cáo quy t toán d án u tư trư c khi n p cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c trư c khi công khai tài chính. i u 10. Ki m toán b t bu c 1. Báo cáo tài chính hàng năm c a các doanh nghi p và t ch c dư i ây b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán: a) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; b) T ch c có ho t ng tín d ng, ngân hàng và Qu h tr phát tri n; c) T ch c tài chính và doanh nghi p kinh doanh b o hi m; d) Riêng i v i công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có tham gia niêm y t và kinh doanh trên th trư ng ch ng khoán thì th c hi n ki m toán theo quy nh c a
 4. pháp lu t v kinh doanh ch ng khoán; n u vay v n ngân hàng thì th c hi n ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v tín d ng. 2. Báo cáo tài chính hàng năm c a các doanh nghi p và t ch c dư i ây ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán theo quy nh c a Ngh nh này: a) Doanh nghi p nhà nư c; b) Báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng c a các d án thu c nhóm A. ư3. Các i tư ng khác mà lu t, pháp l nh, ngh nh và quy t nh c a Th tư ng Chính ph có quy nh. 4. Doanh nghi p nhà nư c, Qu h tr phát tri n và d án u tư ã có trong thông báo k ho ch ki m toán năm c a cơ quan Ki m toán Nhà nư c thì báo cáo tài chính năm ó không b t bu c ph i ư c doanh nghi p ki m toán ki m toán. i u 11. Các doanh nghi p và t ch c b t bu c ph i ki m toán báo cáo tài chính theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này thì ph i ký h p ng ki m toán v i doanh nghi p ki m toán ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc kỳ k toán năm. i u 12. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân can thi p vào vi c ch n ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán c a các ơn v ư c ki m toán, tr khi pháp lu t có quy nh khác. Chương 2: KI M TOÁN VIÊN i u 13. Tiêu chuNn ki m toán viên 1. Ki m toán viên ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Có phNm ch t o c ngh nghi p, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hành pháp lu t; Không thu c i tư ng quy nh t i kho n 3, 4, 5, 6 và 7 i u 15 c a Ngh nh này; b) Có b ng c nhân chuyên ngành Kinh t - Tài chính - Ngân hàng ho c chuyên ngành K toán - Ki m toán và th i gian công tác th c t v tài chính, k toán t 5 năm tr lên ho c th i gian th c t làm tr lý ki m toán doanh nghi p ki m toán t 4 năm tr lên; c) Có kh năng s d ng ti ng nư c ngoài thông d ng và s d ng thành th o máy vi tính; d) Có Ch ng ch ki m toán viên do B trư ng B Tài chính c p. 2. Nh ng ngư i có ch ng ch chuyên gia k toán ho c ch ng ch k toán, ki m toán do t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t v k toán, ki m toán c p, ư c B Tài chính Vi t Nam th a nh n thì ph i t kỳ thi sát h ch v pháp lu t kinh t , tài chính,
 5. k toán, ki m toán Vi t Nam do B Tài chính t ch c và ư c B trư ng B Tài chính c p Ch ng ch ki m toán viên thì ư c công nh n là ki m toán viên. 3. B Tài chính quy nh n i dung thi, h i ng thi tuy n, th t c c p và thu h i Ch ng ch ki m toán viên. i u 14. i u ki n c a ki m toán viên hành ngh 1. Ngư i Vi t Nam có các i u ki n sau ây thì ư c công nh n là ki m toán viên hành ngh và ư c ăng ký hành ngh ki m toán c l p: a) Có tiêu chuNn ki m toán viên quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 13 c a Ngh nh này; b) Có h p ng lao ng làm vi c trong m t doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p pháp lu t Vi t Nam quy nh không ph i áp d ng h p ng lao ng. 2. Ngư i nư c ngoài có các i u ki n sau ây thì ư c công nh n là ki m toán viên hành ngh và ư c ăng ký hành ngh ki m toán c l p Vi t Nam: a) Có tiêu chuNn ki m toán viên quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 13 c a Ngh nh này; b) ư c phép cư trú t i Vi t Nam t m t năm tr lên; c) Có h p ng lao ng làm vi c trong m t doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam. 3. T i m t th i i m nh t nh, ki m toán viên ch ư c ăng ký hành ngh m t doanh nghi p ki m toán. Trư ng h p ki m toán viên ã ăng ký hành ngh ki m toán nhưng trên th c t không hành ngh ho c ng th i hành ngh doanh nghi p ki m toán khác thì s b xóa tên trong danh sách ăng ký hành ngh ki m toán. 4. Ngư i ăng ký hành ngh ki m toán t l n th hai tr i ph i có thêm i u ki n tham gia y chương trình c p nh t ki n th c hàng năm theo quy nh c a B Tài chính. i u 15. Nh ng ngư i không ư c ăng ký hành ngh ki m toán cl p 1. Không các i u ki n quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này. 2. Cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 3. Ngư i ang b c m hành ngh ki m toán theo b n án hay quy t nh c a Tòa án, ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , ngư i ang ph i ch p hành hình ph t tù ho c ã b k t án v m t trong các t i v kinh t , v ch c v liên quan n tài chính - k toán mà chưa ư c xóa án tích. 4. ang b qu n ch hành chính.
 6. 5. B h n ch ho c m t năng l c hành vi dân s . 6. B ti n án vì vi ph m các t i nghiêm tr ng và c bi t nghiêm tr ng v kinh t . 7. Cá nhân có hành vi vi ph m gây thi t h i l n i v i ho t ng tài chính, k toán, ki m toán và qu n lý kinh t b thi hành k lu t t m c c nh cáo tr lên trong th i h n 3 năm. i u 16. Quy n c a ki m toán viên hành ngh 1. c l p v chuyên môn nghi p v . 2. ư c th c hi n ki m toán báo cáo tài chính và các d ch v c a doanh nghi p ki m toán quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này. 3. Yêu c u ơn v ư c ki m toán cung c p y , k p th i tài li u k toán và các tài li u, thông tin khác có liên quan n h p ng d ch v . 4. Ki m tra, xác nh n các thông tin kinh t , tài chính có liên quan n ơn v ư c ki m toán trong và ngoài ơn v . ngh các ơn v , cá nhân có thNm quy n giám nh v m t chuyên môn ho c làm tư v n khi c n thi t. i u 17. Trách nhi m c a ki m toán viên hành ngh 1. Ch p hành các nguyên t c ho t ng ki m toán c l p quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. 2. Trong quá trình th c hi n d ch v , ki m toán viên không ư c can thi p vào công vi c c a ơn v ang ư c ki m toán. 3. Ký báo cáo ki m toán và ch u trách nhi m v ho t ng ngh nghi p c a mình. 4. T ch i làm ki m toán cho khách hàng n u xét th y không năng l c chuyên môn, không i u ki n ho c khách hàng vi ph m quy nh c a Ngh nh này. 5. Thư ng xuyên trau d i ki n th c chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p. Th c hi n chương trình c p nh t ki n th c hàng năm theo quy nh c a B Tài chính. 6. Ki m toán viên hành ngh vi ph m i u 15, 17, 18, 19 c a Ngh nh này, thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b t m ình ch , c m vĩnh vi n ăng ký hành ngh ki m toán ho c ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ki m toán viên hành ngh không ư c th c hi n ki m toán trong các trư ng h p: 1. Không có trong thông báo danh sách ki m toán viên hành ngh ki m toán;
 7. 2. ang th c hi n công vi c ghi s k toán, l p báo cáo tài chính, th c hi n ki m toán n i b ho c cung c p d ch v nh giá tài s n, tư v n qu n lý, tư v n tài chính cho ơn v ư c ki m toán ho c ã th c hi n các công vi c trên trong năm trư c; 3. Có quan h kinh t - tài chính v i ơn v ư c ki m toán như góp v n, mua c ph n; 4. Có b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t là thành viên trong Ban lãnh o ho c k toán trư ng c a ơn v ư c ki m toán; 5. ơn v ư c ki m toán có nh ng yêu c u trái v i o c ngh nghi p ho c trái v i yêu c u v chuyên môn, nghi p v ki m toán ho c trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 19. Nh ng hành vi nghiêm c m i v i ki m toán viên hành ngh 1. Mua b t kỳ lo i c phi u nào, không phân bi t s lư ng là bao nhiêu c a ơn v ư c ki m toán. 2. Mua trái phi u ho c các tài s n khác c a ơn v ư c ki m toán. 3. Nh n b t kỳ m t kho n ti n ho c l i ích v t ch t nào t ơn v ư c ki m toán ngoài kho n phí d ch v và chi phí ã th a thu n trong h p ng, ho c l i d ng v trí ki m toán viên c a mình thu các l i ích khác t ơn v ư c ki m toán. 4. Cho thuê, cho mư n ho c cho các bên khác s d ng tên và ch ng ch ki m toán viên c a mình th c hi n các ho t ng ngh nghi p. 5. Làm vi c cho t hai doanh nghi p ki m toán tr lên trong cùng m t th i gian. 6. Ti t l thông tin v ơn v ư c ki m toán mà mình bi t ư c trong khi hành ngh , tr trư ng h p ơn v ư c ki m toán ng ý ho c pháp lu t có quy nh khác. 7. Th c hi n các hành vi khác mà pháp lu t v ki m toán nghiêm c m. Chương 3: DOANH NGHI P KI M TOÁN i u 20. Doanh nghi p ki m toán 1. Doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t theo các hình th c: Công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân và doanh nghi p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Vi c thành l p, t ch c, qu n lý và ho t ng c a doanh nghi p ki m toán ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p và theo quy nh c a Ngh nh này. 3. Doanh nghi p nhà nư c ki m toán, công ty c ph n ki m toán và công ty trách nhi m h u h n ã thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v doanh
 8. nghi p t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c ư c phép chuy n i theo m t trong ba hình th c doanh nghi p quy nh t i kho n 1 i u này trong th i h n 3 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c. 4. Khi thay i tên g i, thay i tr s , lĩnh v c hành ngh , danh sách ki m toán viên, thì ch m nh t là 10 ngày sau khi th c hi n vi c thay i, doanh nghi p ki m toán ph i thông báo b ng văn b n cho B Tài chính. i u 21. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán 1. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán là ơn v ph thu c c a doanh nghi p ki m toán, ho t ng theo s u quy n c a doanh nghi p ki m toán, phù h p v i lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p ki m toán. 2. Chi nhánh doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v thành l p chi nhánh và ngư i ng u chi nhánh doanh nghi p ki m toán ph i là ki m toán viên hành ngh có các tiêu chuNn và i u ki n quy nh t i Ngh nh này. 3. Doanh nghi p ki m toán ph i ch u trách nhi m v ho t ng c a chi nhánh ki m toán do mình thành l p ra. i u 22. Các lo i d ch v cung c p: 1. Doanh nghi p ki m toán ư c ăng ký th c hi n các d ch v ki m toán sau: a) Ki m toán báo cáo tài chính; b) Ki m toán báo cáo tài chính vì m c ích thu và d ch v quy t toán thu ; c) Ki m toán ho t ng; d) Ki m toán tuân th ; ) Ki m toán n i b ; e) Ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành (k c báo cáo tài chính hàng năm); g) Ki m toán báo cáo quy t toán d án; h) Ki m toán thông tin tài chính; i) Ki m tra thông tin tài chính trên cơ s các th t c th a thu n trư c. 2. Doanh nghi p ki m toán ư c ăng ký th c hi n các d ch v khác sau: a) Tư v n tài chính; b) Tư v n thu ;
 9. c) Tư v n ngu n nhân l c; d) Tư v n ng d ng công ngh thông tin; ) Tư v n qu n lý; e) D ch v k toán; g) D ch v nh giá tài s n; h) D ch v b i dư ng, c p nh t ki n th c tài chính, k toán, ki m toán; i) Các d ch v liên quan khác v tài chính, k toán, thu theo quy nh c a pháp lu t; k) D ch v soát xét báo cáo tài chính. 3. Doanh nghi p ki m toán không ư c ăng ký kinh doanh và kinh doanh các ngành, ngh không liên quan v i các d ch v quy nh t i kho n 1, 2 i u này. i u 23. i u ki n thành l p và ho t ng c a doanh nghi p ki m toán 1. Doanh nghi p ki m toán ch ư c thành l p khi có ít nh t 3 ki m toán viên có Ch ng ch hành ngh ki m toán, trong ó ít nh t có m t trong nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p ki m toán ph i là ki m toán viên có Ch ng ch hành ngh . 2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ki m toán ph i thông báo v i B Tài chính vi c thành l p doanh nghi p ki m toán và danh sách ki m toán viên ăng ký hành ngh t i doanh nghi p. 3. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p ki m toán ph i thư ng xuyên m b o có ít nh t 3 ki m toán viên hành ngh . Sau 6 tháng liên t c doanh nghi p ki m toán không m b o i u ki n này thì ph i ng ng cung c p d ch v ki m toán. i u 24. Quy n c a doanh nghi p ki m toán 1. Th c hi n các d ch v ã ư c ghi trong Gi y phép u tư ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; t ch i th c hi n d ch v khi xét th y không i u ki n và năng l c ho c vi ph m nguyên t c o c ngh nghi p. 2. Thuê chuyên gia trong nư c và nư c ngoài th c hi n h p ng d ch v ho c h p tác ki m toán v i các doanh nghi p ki m toán khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thành l p chi nhánh theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này, ho c t cơ s ho t ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tham gia các t ch c ngh nghi p v ki m toán; tham gia là thành viên c a t ch c ki m toán qu c t . 5. Yêu c u ơn v ư c ki m toán cung c p y , k p th i tài li u k toán và các tài li u, thông tin c n thi t khác có liên quan n h p ng d ch v .
 10. 6. Ki m tra, xác nh n các thông tin kinh t , tài chính có liên quan n ơn v ư c ki m toán trong và ngoài ơn v . ngh các ơn v , cá nhân có thNm quy n giám nh v m t chuyên môn ho c làm tư v n khi c n thi t. 7. Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p. i u 25. Nghĩa v c a doanh nghi p ki m toán 1. Ho t ng theo úng lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y phép u tư ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Th c hi n úng nh ng n i dung theo h p ng ã ký k t v i khách hàng. 3. B i thư ng thi t h i do l i mà ki m toán viên c a mình gây ra cho khách hàng trong khi th c hi n d ch v ki m toán và các d ch v liên quan khác. 4. Mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho ki m toán viên ho c trích l p Qu d phòng r i ro ngh nghi p theo quy nh c a B Tài chính t o ngu n chi tr b i thư ng thi t h i do l i c a doanh nghi p gây ra cho khách hàng. Chi phí mua b o hi m ho c trích l p Qu d phòng r i ro ngh nghi p ư c tính vào chi phí kinh doanh theo quy nh c a B Tài chính. 5. Trong quá trình ki m toán, n u phát hi n ơn v ư c ki m toán có hi n tư ng vi ph m pháp lu t v tài chính, k toán thì doanh nghi p ki m toán có nghĩa v thông báo v i ơn v ư c ki m toán ho c ghi ý ki n nh n xét vào báo cáo ki m toán. 6. Cung c p h sơ, tài li u ki m toán theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. i u 26. Trách nhi m c a doanh nghi p ki m toán 1. Tr c ti p qu n lý ho t ng ngh nghi p c a ki m toán viên ăng ký hành ngh t i doanh nghi p. Ch u trách nhi m dân s i v i các ho t ng ngh nghi p do ki m toán viên th c hi n liên quan n doanh nghi p ki m toán. 2. M i d ch v cung c p cho khách hàng u ph i l p h p ng d ch v ho c văn b n cam k t theo quy nh c a pháp lu t v h p ng và theo quy nh c a chuNn m c ki m toán. 3. Th c hi n y các i u kho n ghi trong h p ng d ch v ã ký k t. 4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c khách hàng và ngư i s d ng k t qu ki m toán và các d ch v ã cung c p. 5. T t ch c ki m soát ch t lư ng ho t ng và ch u s ki m soát ch t lư ng ho t ng ki m toán c a B Tài chính ho c c a t ch c ngh nghi p v ki m toán.
 11. i u 27. Doanh nghi p ki m toán không ư c th c hi n ki m toán trong các trư ng h p sau: 1. Không thông báo danh sách ki m toán viên hành ngh ki m toán v i B Tài chính; 2. ang cung c p d ch v ghi s k toán, l p báo cáo tài chính, d ch v ki m toán n i b , nh giá tài s n, tư v n qu n lý, tư v n tài chính ho c ã th c hi n các d ch v trên trong năm trư c cho khách hàng. 3. Thành viên Ban lãnh o c a doanh nghi p ki m toán có quan h kinh t , tài chính v i ơn v ư c ki m toán ho c là b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t v i thành viên Ban lãnh o ho c k toán trư ng c a ơn v ư c ki m toán; 4. ơn v ư c ki m toán có nh ng yêu c u trái v i o c ngh nghi p ho c trái v i yêu c u chuyên môn nghi p v ki m toán ho c trái v i quy nh c a pháp lu t; i u 28. Nh ng hành vi nghiêm c m i v i doanh nghi p ki m toán 1. Thông ng, móc n i v i ơn v ư c ki m toán làm sai l ch n i dung báo cáo tài chính; 2. Mua ho c nh n bi u t ng b t kỳ lo i c phi u nào, không phân bi t s lư ng là bao nhiêu c a ơn v ư c ki m toán; 3. Mua trái phi u ho c các tài s n khác c a ơn v ư c ki m toán; 4. G i ý ho c nh n thù lao dư i b t kỳ hình th c nào ngoài phí ki m toán và các kho n chi phí ghi trong h p ng ho c l i d ng v trí c a doanh nghi p thu ư c các l i ích khác; 5. Dùng l i ích v t ch t, quan h v i bên th ba, h i l , gây s c ép, mua chu c iv i ơn v ư c ki m toán khi cung c p d ch v ho c tìm ki m khách hàng; 6. Ch p nh n th c hi n công vi c thu n cho ơn v ư c ki m toán; 7. Cho bên khác s d ng tên doanh nghi p ki m toán c a mình th c hi n các ho t ng ngh nghi p; 8. Các ho t ng khác trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 29. Báo cáo ki m toán 1. Công vi c ki m toán c l p do các ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán th c hi n. Khi k t thúc công vi c ki m toán, ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ph i l p báo cáo ki m toán, trong ó ghi rõ ý ki n v k t qu ki m toán. 2. Báo cáo ki m toán ph i c l p, khách quan, trung th c, có ch ký c a ki m toán viên hành ngh th c hi n ki m toán và ki m toán viên là ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ki m toán ho c ngư i ư c u quy n b ng văn b n c a ngư i i di n theo pháp lu t ký tên, óng d u. Ki m toán viên hành ngh và doanh nghi p
 12. ki m toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c ơn v ư c ki m toán v ý ki n ki m toán c a mình. 3. M t trong hai ch ký c a ki m toán viên trên báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam ho c chưa ư c thành l p Vi t Nam ph i là ngư i Vi t Nam, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 30 c a Ngh nh này. i u 30. T ch c ki m toán nư c ngoài T ch c ki m toán nư c ngoài chưa thành l p chi nhánh t i Vi t Nam ư c th c hi n ki m toán t i Vi t Nam trong các trư ng h p dư i ây, tr khi có quy nh khác trong các i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có tham gia ký k t ho c gia nh p: 1. Sau khi k t n p m t doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam làm thành viên thì th c hi n ki m toán dư i tên c a t ch c nư c ngoài và t ch c thành viên. 2. H p tác v i m t doanh nghi p ki m toán ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam trong t ng cu c ki m toán riêng l thì báo cáo ki m toán ph i có ch ký c a doanh nghi p ki m toán c a Vi t Nam. 3. N u mu n th c hi n c l p m t cu c ki m toán Vi t Nam và lưu hành báo cáo ki m toán Vi t Nam thì ph i ư c B Tài chính ch p thu n cho t ng cu c ki m toán. i u 31. Ch m d t ho t ng c a doanh nghi p ki m toán, chi nhánh doanh nghi p ki m toán Doanh nghi p ki m toán và chi nhánh doanh nghi p ki m toán ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: 1. T ch m d t ho t ng; 2. B thu h i Gi y phép u tư ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 3. Trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. i u 32. Phí d ch v ki m toán và phí d ch v khác 1. Doanh nghi p ki m toán ư c thu phí d ch v ki m toán cho d ch v mà doanh nghi p cung c p. Phí d ch v ki m toán do doanh nghi p ki m toán và ơn v ư c ki m toán th a thu n trong h p ng ki m toán theo căn c sau ây: a) N i dung, kh i lư ng và tính ch t công vi c ư c xác nh trong h p ng ki m toán; b) Th i gian và i u ki n làm vi c c a ki m toán viên s d ng th c hi n d ch v ;
 13. c) Trình , kinh nghi m và uy tín c a ki m toán viên, c a doanh nghi p ki m toán; d) Trư ng h p cơ quan nhà nư c quy nh m c phí ki m toán thì căn c vào m c phí ki m toán theo quy nh i v i t ng lo i hình d ch v ki m toán. 2. Doanh nghi p ki m toán và ơn v ư c ki m toán có th th a thu n áp d ng m t trong các phương th c tính phí d ch v ki m toán sau ây: a) Theo gi làm vi c c a ki m toán viên hành ngh và m c phí m t gi ; b) Theo t ng d ch v ki m toán v i m c phí tr n gói; c) Theo t ng d ch v ki m toán v i m c phí tính theo t l ph n trăm (%) c a giá tr h p ng, giá tr d án; d) Theo h p ng ki m toán nhi u kỳ v i m c phí c nh t ng kỳ. 3. Căn c vào quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này, doanh nghi p ki m toán và khách hàng th a thu n m c phí cho các lo i d ch v khác. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG KI M TOÁN CL P i u 33. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng ki m toán cl p 1. Xây d ng, ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngh nghi p ki m toán c l p Vi t Nam. 2. Ban hành, ph bi n, ch o và t ch c th c hi n chuNn m c ki m toán và các hư ng d n th c hi n chuNn m c ki m toán và phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán. 3. Ban hành và t ch c th c hi n quy ch ào t o, b i dư ng nghi p v ki m toán và c p nh t ki n th c hàng năm; quy nh th th c thi tuy n và c p ch ng ch ki m toán viên; thành l p H i ng thi c p Nhà nư c, t ch c thi tuy n và c p ch ng ch ki m toán viên. 4. Qu n lý th ng nh t danh sách ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ang hành ngh ki m toán c l p trong c nư c. nh kỳ 2 năm, B Tài chính thông báo công khai danh sách ki m toán viên và doanh nghi p ki m toán ăng ký hành ngh . 5. Th c hi n ki m tra tuân th pháp lu t v ki m toán c l p, chuNn m c ki m toán và các quy nh liên quan trong các doanh nghi p ki m toán. 6. ình ch thi hành và yêu c u s a i nh ng quy nh, quy t nh c a doanh nghi p ki m toán trái v i quy nh c a pháp lu t v t ch c doanh nghi p ki m toán và hành ngh ki m toán. 7. Th c hi n các bi n pháp h tr phát tri n ngh nghi p ki m toán c l p.
 14. 8. Qu n lý ho t ng h p tác qu c t v ki m toán. 9. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v ki m toán c l p. i u 34. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ki m toán cl p 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng ki m toán c l p. 2. B Tài chính ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng ki m toán c l p. 3. Các b , cơ quan ngang B trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m qu n lý nhà nư c v ho t ng ki m toán c l p và doanh nghi p ki m toán trong lĩnh v c ư c phân công ph trách. 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m qu n lý nhà nư c v ho t ng ki m toán c l p và doanh nghi p ki m toán t i a phương. i u 35. X lý các b t ng ho c tranh ch p 1. Khi có b t ng ho c tranh ch p v k t qu ki m toán liên quan n h p ng ki m toán thì các bên ti n hành th t c x lý b t ng ho c tranh ch p theo quy nh c a pháp. 2. Trong quá trình gi i quy t tranh ch p v k t qu ki m toán, cơ quan tài chính có trách nhi m tham gia ý ki n ánh giá v vi c ch p hành các nguyên t c, chuNn m c ki m toán và phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán c a doanh nghi p ki m toán và ki m toán viên theo yêu c u c a cơ quan pháp lu t có liên quan. i u 36. Thu h i Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Ch ng ch ki m toán viên 1. B Tài chính và các cơ quan ch c năng có quy n ngh v i B K ho ch và u tư ho c cơ quan ăng ký kinh doanh thu h i Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v ki m toán ho c không ch p nh n ăng ký hành ngh ki m toán khi doanh nghi p ki m toán vi ph m i u 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 c a Ngh nh này. 2. B Tài chính có quy n thu h i Ch ng ch ki m toán viên c a ki m toán viên hành ngh vi ph m i u 17, 18, 19 c a Ngh nh này. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 37. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng ki m toán c l p thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 15. i u 38. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 39. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Ngh nh s 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph ban hành "Quy ch Ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân". B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 40. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 41. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản