Nghị định 107/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: lawdn7

Nghị định 107/2004/NĐ-CP về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản