Nghị định 108/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
4
download

Nghị định 108/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 108/2004/NĐ-CP về việc hướng dẫn kê khai tài sản đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 108/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2004/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 108/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯ NG D N KÊ KHAI TÀI S N I V I NH NG NGƯ I NG C I BI U H I NG NHÂN DÂN CÁC C P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 487/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Xét ngh c a T ng Thanh tra Nhà nư c, NGHN NNH: i u 1. Nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân các c p ph i kê khai y , chính xác, trung th c các lo i tài s n c a mình theo m u ban hành kèm theo Ngh quy t s 487/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i và ph i ch u trách nhi m v n i dung kê khai c a mình. i u 2. H i ng nhân dân, U ban nhân dân ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ch o H i ng b u c t ch c vi c kê khai tài s n cho nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân c p mình. B n kê khai tài s n ư c g i kèm trong h sơ c a ngư i ng c và ư c qu n lý, s d ng theo quy nh v qu n lý, s d ng h sơ b u c . i u 3. Trong trư ng h p có th c m c, khi u n i, t cáo v vi c kê khai tài s n c a ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân các c p thì ư c gi i quy t theo quy nh c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân. i u 4. Nghiêm c m vi c làm sai l ch n i dung, m t mát, hư h ng, cung c p cho nh ng ngư i không có thNm quy n khai thác, s d ng trái pháp lu t b n kê khai tài s n; ngư i nào vi ph m, tùy tính ch t, m c s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 6. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p có trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản