Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
104
lượt xem
9
download

Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 109/2002/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, N ghÞ ®Þnh §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi chung lµ Bé LuËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau: 1- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 1 nh sau: "§iÒu 1. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i ® îc ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau ®©y: 1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n- íc; 2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; 3. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam; 4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; 5. Hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo LuËt hîp t¸c x· cã sö dông lao ®éng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng; 6. C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao; 7. Tæ hîp t¸c, hé kinh doanh c¸ thÓ, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã thuª m ín lao ®éng; 8. C¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ hoÆc níc ngoµi ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã sö dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, trõ trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c.
  2. 2 NghÞ ®Þnh nµy còng ®îc ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, ngêi gi÷ c¸c chøc vô ®îc bÇu, cö hoÆc bæ nhiÖm, thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, ngêi thuéc lùc lîng qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n, trõ trêng hîp c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt riªng cho tõng ®èi tîng cã quy ®Þnh kh¸c." 2- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 5 nh sau: ''§iÒu 5. Thêi giê lµm thªm theo §iÒu 69 cña Bé LuËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thêi giê lµm thªm kh«ng ®îc vît qu¸ 50% sè giê lµm viÖc ®îc quy ®Þnh trong mçi ngµy ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. Trong tr êng hîp quy ®Þnh thêi giê lµm viÖc theo tuÇn th× tæng céng thêi giê lµm viÖc b×nh th êng vµ thêi giê lµm thªm trong mét ngµy kh«ng vît qu¸ 12 giê. Tæng sè thêi giê lµm thªm trong mét n¨m kh«ng vît qu¸ 200 giê, trõ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. 2. Ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng cã thÓ tho¶ thuËn lµm thªm kh«ng qu¸ 200 giê trong mét n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy trong c¸c trêng hîp sau: - Xö lý sù cè trong s¶n xuÊt; - Gi¶i quyÕt c«ng viÖc cÊp b¸ch kh«ng thÓ tr× ho·n; - Xö lý kÞp thêi c¸c mÆt hµng t¬i sèng, c«ng tr×nh x©y dùng vµ s¶n phÈm do yªu cÇu nghiªm ngÆt cña c«ng nghÖ kh«ng thÓ bá dë ®îc; - Gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®ßi hái lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao mµ thÞ trêng lao ®éng kh«ng cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®îc. 3. Trêng hîp ®Æc biÖt ®îc lµm thªm kh«ng qu¸ 300 giê trong mét n¨m, ®îc quy ®Þnh nh sau: a) C¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng hµng xuÊt khÈu, bao gåm s¶n phÈm: dÖt, may, da, giµy vµ chÕ biÕn thuû s¶n nÕu ph¶i gi¶i quyÕt c«ng viÖc cÊp b¸ch, kh«ng thÓ tr× ho·n do yªu cÇu cÊp thiÕt cña s¶n xuÊt hoÆc do tÝnh chÊt thêi vô cña s¶n xuÊt hoÆc do yÕu tè kh¸ch quan kh«ng dù liÖu tríc th× ®îc lµm thªm tõ trªn 200 giê ®Õn 300 giê trong mét n¨m, nhng ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh sau: - Ph¶i tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng; - NÕu ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ngµy tõ 10 giê trë lªn th× ng êi sö dông lao ®éng ph¶i bè trÝ cho hä ®îc nghØ thªm Ýt nhÊt 30 phót tÝnh vµo giê lµm viÖc, ngoµi thêi giê nghØ ng¬i trong ca lµm viÖc b×nh thêng; - Trong 7 ngµy liªn tôc, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i bè trÝ cho ngêi lao ®éng ®îc nghØ Ýt nhÊt 24 giê liªn tôc. b) C¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c cã c¸c ®iÒu kiÖn nh c¸c doanh nghiÖp, c¬ së quy ®Þnh t¹i ®iÓm a cña Kho¶n nµy, nÕu cã nhu cÇu lµm thªm tõ trªn 200 giê ®Õn 300 giê trong mét n¨m, th×: - §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc Bé, ngµnh qu¶n lý ph¶i xin phÐp vµ ®îc sù ®ång ý cña Bé, ngµnh qu¶n lý ®ã; - C¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ph¶i xin phÐp vµ ®îc sù ®ång ý cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
  3. 3 4. Trong trêng hîp ph¶i kh¾c phôc hËu qu¶ nghiªm träng do thiªn tai, ®Þch häa, háa ho¹n, dÞch bÖnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc th× ngêi sö dông lao ®éng ®îc phÐp huy ®éng lµm thªm giê vît qu¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, nh ng ph¶i ®îc sù tháa thuËn cña ngêi lao ®éng." 3- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 12 nh sau: "§iÒu 12. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i cña ngêi lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc theo §iÒu 80 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh: §èi víi c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt nh: VËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû, ®êng hµng kh«ng; th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn; trong c¸c lÜnh vùc nghÖ thuËt; sö dông kü thuËt bøc x¹ vµ h¹t nh©n, øng dông kü thuËt sãng cao tÇn; c«ng viÖc cña thî lÆn; c«ng viÖc cña thî má hÇm lß; c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt cã tÝnh thêi vô vµ c¸c c«ng viÖc gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng; c¸c c«ng viÖc ph¶i thêng trùc 24/24 giê th× c¸c Bé, ngµnh trùc tiÕp qu¶n lý c¸c c«ng viÖc trªn quy ®Þnh cô thÓ thêi giê lµm viÖc vµ thêi giê nghØ ng¬i, sau khi tho¶ thuËn víi Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi." §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. B·i bá NghÞ ®Þnh sè 10/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.
Đồng bộ tài khoản