Nghị định 11-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
218
lượt xem
4
download

Nghị định 11-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 11-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 11-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  11/CP N G µ Y  24 T H¸ N G  1 N¨ M  1995 C P Q U Y  ® Þ N H   HI TI Õ T  T HI H µ N H  P H¸ P  L Ö N H C V Ò  Q U Y Ò N   µ  N G H Ü A  V ô   ñ A  T æ  C H ø C, V C C¸ N H © N  N í C  G O µ I T H Uª  ® Ê T   ¹I N T  VI Ö T   A M N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  LuËt §Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  th¸ng 12  cø    tn    i Vi   ng 29    n¨m  1987;  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    i Vi   ngµy  th¸ng6  30    n¨m  1990  µ  µy  th¸ng12  v ng 23    n¨m 1992; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  cø  l v quy v nghÜa  ô  ña    v c Tæ chøc, c¸ nh©n  íc    n  ngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam   µy  th¸ng10     t i   ng 14    n¨m 1994; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c Tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch NGH Þ   NH:  ®Þ   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1.­ NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh    ÕtviÖc    µnh  ®Þ chiti   thih Ph¸p  Önh  l vÒ   Òn  µ  quy v nghÜa  ô  ña    v c Tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thuª ®Êt  ¹  Öt    n      t iVi   Nam. §i Ò u 2.­ Tæ     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc thuª ®Êt  ¹  Öt Nam      n       ti Vi   (sau  ®©y  äilµBªn    t)bao  å m: g    thuª®Ê   g 1/ C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸c  cã  chøc n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµi; ngo     n  2/  ¬  c quan  i diÖn  ®¹   c¸c  chøc  ña  tæ  c Liªn hîp  èc  ¹  Öt    qu t iVi Nam,  ¬  c quan,tæ    chøc  ªnchÝnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnChÝnh  ñ; ®¹   c tæ  li   ph 3/ Tæ     chøc,c¸ nh©n  ícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u      n        ®Þ cën     tvµo  ÖtNam     Vi   theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   Trêng  îp  h bªn  Öt  Vi Nam   îc gãp  èn  ®  v b»ng    Þ  gi¸ tr thuª ®Êt    ªn   ®Ó li   doanh  íiníc ngoµi hoÆc   îp  ng  îp    v      h ®å h t¸ckinh doanh  íiníc ngoµi th×      v      Bªn ViÖtNam   µBªn    t.   l  thuª®Ê Trêng  îp  Ý   h X nghiÖp  ªndoanh  li   thuª ®Êt  ×  êi ®¹i diÖn  ã  Èm     th ng     c th quyÒn  ña  Ý   c X nghiÖp  ªndoanh  µBªn    t. li   l  thuª®Ê §i Ò u  ­ Bªn    t    ©n  3.   thuª®Ê ph¶itu theo    ®Þnh  ña  Ët ®Êt  ai, c¸c quy  c Lu   ®  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸ nh©n  íc ngoµithuª®Êt  l v quy v ngh v c tæ     n      t¹ ViÖt Nam,    i   NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸ccña    Ph¸p  Ët lu   ViÖtNam   Ò     v qu¶n  ývµ  ö  ông  t. l  s d ®Ê
  2. 2 §i Ò u  ­ C¸c  thuª®Êt  ®Þnh  ¹i 4.   Bªn    quy  t  Kho¶n  vµ  cña  Òu    1  2  §i 2, ph¶i   dùa    ¬  ë    Òu  c song  ¬ng  µ  trªnc s c¸c §i í   ph v nguyªn  ¾c  ã  i  ã  ¹ ®Ó   ý    t c ® c li   k c¸c hîp  ng  ®å thuª®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy.Bªn  ®Þ n  thuª®Êt  îc h­   ®  ëng    c¸cquy  Õ   ®∙i, Ôn  õ, ïhîp víi   iÒu  csong  ¬ng  ch u    mi tr         ® ph c¸c í  ph hoÆc   a   ® ph¬ng  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  mC ho x∙ h   ngh Vi   v Bªn  thuª®Êt  ïng    c tham   gia. Trong  êng  îp kh«ng  ã    Òu  cquèc  Õ,Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   Ï tr h  c c¸c §i í   t  ph Vi   s  quyÕt  nh  Öc  ®Þ vi cho    t  ï hîp víi thuª®Ê ph      Ph¸p  Önh  i víi õng  êng  îp cô  l ®è     t tr h  thÓ. §i Ò u 5.­ Bªn thuª ®Êt    ph¶i tr¶tiÒn     thuª ®Êt    cho  µ   íc ViÖt Nam;  Nh n     c¸c Bªn  ö  ông  t    sd ®Ê ph¶i ®Ò n   ï cho  êi cã  t  Þ     b  ng   ®Ê b thu  åi ®Ó   h  giao    cho m × nh thuª,nép  Ö  Ý   a   Ýnh    µm  ñ  ôc thuª ®Êt. Bé   µi chÝnh    l ph ®Þ ch khil th t       T  quy  nh    ®Þ gi¸cho    t  i víi chøc,c¸nh©n  ícngoµi. thuª®Ê ®è     tæ     n  §i Ò u 6.­ Tæng   ôc  a   Ýnh  èihîp  íic¸c Bé,    µnh  ã  ªn   c ®Þ ch ph   v     c¸c Ng c li   quan  Èm   nh   µ  ×nh  ¬  th ®Þ v tr c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ãi t¹  n   iNghÞ   ®Þnh   è  s 191/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 28  12  1994  ña  Ýnh   ñ    c Ch ph ®Ó quyÕt  ®Þnh  Öc  vi cho    t. thuª®Ê CH ¬NG  II QUY   NH   Ò   îP  NG   ®Þ V H ®å THUª  T   ®Ê §i Ò u 7.­  îp  ng    t  µ v¨n  H ®å thuª ®Ê l   b¶n  ý  Õt  ÷a  ¬  k k gi c quan  µ   íc Nh n   ViÖt Nam   ã  Èm   c th quyÒn  íiBªn  v  thuª ®Êt    theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 8  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  ­ C¨n  vµo  Õt  nh  8.   cø  Quy ®Þ cho thuª®Êt  ña  ¬     c C quan  µ   íc Nh n   cã  Èm   Òn,  th quy trong thêih¹n  ngµy  û      15  U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ giao cho  ë  Þa  Ýnh  ý  îp ®ång  íi   S § ch kh  v  Bªn    t. thuª®Ê §i Ò u  ­Néi dung  ñ  Õu  ña  îp  ng    t  å m: 9.     ch y c H ®å thuª®Ê g 1/ Hä     êi,Quèc  Þch,®Þa     tªnng   t   chØ,  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    ®¹   c th quy c Bªn thuªvµ    Bªn  cho    t. thuª®Ê 2/M ôc  ch  ö  ông  t.   ®Ý s d ®Ê 3/DiÖn  Ých  t    t ®Ê cho  thuª, Ön  ¹ngkhu  t.  hi tr   ®Ê 4/Gi¸thuª®Êt.      5/Thêih¹n    t.     thuª®Ê 6/Ph¬ng    thøc thanh    to¸n, êih¹n thanh      th to¸n. 7/Tr¸chnhiÖ m  ña        c c¸cBªn  trong viÖc  ùc hiÖn  îp ®ång.   th   h  8/HiÖu  ùccña  îp ®ång.   l  h  C¨n  vµo  éidung  îp ®ång, Tæng  ôc  Þa  Ýnh  cø  n  h    c § ch ban  µnh  É u   îp h m h  ®ång    dông  èng  Êt  ®Ó ¸p  th nh trong c¶  íc vµ  ï hîp  íitõng  ¹      n   ph   v  lo iTæ chøc:  
  3. 3 Thuª  t    ®Ê ®Ó s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v thuª®Êt    kh«ng  ph¶i®Ó     s¶n  Êt kinh xu     doanh. §i Ò u 10.   ­ Bªn thuª ®Êt  Õu  èn    ¹n  îp  ng    n mu gia h h ®å thuª ®Êt  ×  t    th Ý nhÊt 6    th¸ngtr ckhih Õt  ¹n  îp ®ång    t    í    h h  thuª®Ê ph¶ilµm  n  öi®Õ n   Êp  ã    ®¬ g   cc thÈm   Òn  quy quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi cho  thuª ®Êt. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ     th   3    t  ngµy  Ën  îc ®¬n,  nh ®  Bªn  cho thuª ®Êt  Ï th«ng    s  b¸o cho Bªn thuª ®Êt  Õt   bi   quyÕt ®Þnh  ña  × nh.   cm §i Ò u  ­ Trêng  îp Bªn    t  îcphÐp  ña  Ýnh  ñ  ÖtNam   11.   h  thuª®Ê ®   c Ch ph Vi   cho thay ® æi  Ò   ñ  Ó    v ch th thuª®Êt    trong hîp  ng  ×  ñ    ®å th ch thuª®Êt  Õ   Õp   k ti   ph¶ilµm  ¹hîp ®ång    t.   l    i thuª®Ê §i Ò u 12. Khi  Õt  óc  îp  ng,    ­  k th h ®å c¸c Bªn trong  îp  ng  h ®å ph¶i tiÕn    hµnh  µm    ñ tôcthanh  ýhîp ®ång. l c¸cth     l    Trong  êng  îp  tr h Bªn  thuª ®Êt  Ë m     ¹  Ön  Ých  t    ch tr¶ l idi t ®Ê thuª th×      Bªn thuª ®Êt    ph¶i tr¶tiÒn     thuª cho  êigian  Ë m     µ  åi th ng  Öth¹ido    th   ch tr¶v b   ê thi     viÖc  Ë m     ©y  ch tr¶g ra. Trêng  îp Bªn    t  Ë m     ¹ diÖn  Ých  t    × Bªn  h  thuª®Ê ch tr¶l   i t ®Ê thuªth   cho  thuª   ®Êt  ã  Òn  cÇu  c quy yªu  Bªn thuª®Êt    Òn thuªtrong thêigian chË m     µ    tr¶ti          tr¶v båith ng  Öth¹ido  Öc  Ë m     ©y    ê thi     vi ch tr¶g ra. CH ¬NG   I II QUY   NH   Ò   Õ   Ê P     Þ   ®Þ V TH CH GI¸TR QUY Ò N   ö   ô NG   T.  SD ®Ê §i Ò u  ­ Bªn    t  13.   thuª®Ê quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  2  NghÞ   nh   ®Þ nµy  îcthÕ  Êp    Þ tµis¶n  éc  ë  ÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víiquyÒn   ®  ch gi¸tr     thu s h c m g li     sö  ông  t  ¹  ©n   µng  Öt Nam     d ®Ê t iNg h Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt theo  ÷ng    xu   nh quy ®Þnh  sau  y: ®© 1/Sè  èn  îcvay  Ng ©n  µng  µ   v ®  do  h v Bªn  Õ  Êp  th ch tho¶ thuËn.   2/ Khi ®Õ n   ¹n  Õu     hn Bªn  Õ  Êp  th ch kh«ng    îcnî th×  ©n   µng  îc tr¶®     Ng h ®  quyÒn  cÇu  ¬  yªu  c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    ¹i tµis¶n      åi Nh n   th quy ph¸tm     ®Ó thu h   vèn  µ  iNg êi mua   µis¶n  ã  Òn  v l∙  .   t  c quy thuª ®Êt  µ    v ph¶i sö  ông  t  ng   d ®Ê ®ó m ôc  ch  ®Ý theo quy  nh,  ®Þ hoÆc   ©n  µng  îcquyÒn  ë  ÷u  è    Çn  Ng h ®  s h s cæ ph t ng  ¬ øng  íisè  î vµ  îc quyÒn  v   n  ®   chuyÓn  îng  è    Çn      nh s cæ ph ®ã ®Ó thu  åi h  vèn. 3/ Trong  êng  îp    tr h Bªn  Õ  Êp  Þ     Ó  íc thêih¹n    î,Ng ©n   th ch b gi¶ith tr     tr¶n   hµng  îcquyÒn    Çu    ¹itµis¶n      åivèn  µ    µ  êimua  µi ®  yªu c ph¸tm     ®Ó thu h   v l∙v ng   i t  s¶n  ã  Òn    t  µ  c quy thuª®Ê v ph¶isö  ông  t  ng  ôc  ch.  d ®Ê ®ó m ®Ý §i Ò u  ­ Khi thÕ  Êp, Bªn  Õ  Êp  µ  ©n   µng  Öt Nam     14.     ch   th ch v Ng h Vi   ph¶i ký  îp ®ång  Õ  Êp. h  th ch Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   èi hîp  íiTæng   ôc  Þa  Ýnh    h Nh n     ph   v  c§ ch quy ®Þnh  É u   îp ®ång  Õ  Êp. m h  th ch
  4. 4 §i Ò u  .­Bªn  Õ  Êp    ¨ng  ý  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t  ¹i 15   th ch ph¶i® k th ch quy sd ®Ê t   Së   Þa  Ýnh. Khi chÊ m     Öc  Õ  Êp, Bªn  Õ  Êp  § ch    døt vi th ch   th ch ph¶ilµm  ñ tôc   th     gi¶i õthÕ  Êp.    tr ch CH ¬NG   IV QUY   NH   Ò   Ö C  ®Þ V VI THUª  T   U   © Y   ù NG   Õ T   Ê U   ¹  Ç NG   µ ®Ê ®Ç X D K C HT V CHO  THUª  ¹I®Ê T   ¹IC¸C  L  T  KHU   Õ   Ê T,  CH XU KHU  C«NG   NGHI Ö P   §i Ò u  ­ ViÖc    t    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  µ    16.   thuª®Ê ®Ó ®Ç tx d k c ht v cho thuªl¹®Êt  îcthùc hiÖn     i ®    theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1/ Bªn    t    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng    thuª®Ê ®Ó ®Ç tx d k c h  ph¶icã  Êy phÐp     gi   vÒ   u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  Uû   ®Ç tx d k c h  do  ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t cÊp. 2/ §Êt  îc thuª®Ó   ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng    ®    xd k c ht ph¶in»m     trong khu  Õ     ch xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp  ∙  îc c¬  ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ðt  Öt  Nh n   th quy x duy quy  ¹ch. ho 3/Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  Öc    t  ph quy   vi cho    t    ©y  ùng  Õt  thuª®Ê ®Ó x d k cÊu  ¹ tÇng. h  4/ Chñ   u    ph¶i chÞu    ®Ç t   tr¸ch nhiÖm   Ò   Êt l ng      v ch  î c¸c c«ng  ×nh  Õt  tr k cÊu  ¹ tÇng  h  trong thêigian sö  ông.     d §i Ò u  ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã  17.   tæ     c nhu  Çu  c thuªl¹ ®Êt  ∙  ©y  ùng     i ®x d kÕt  Êu  ¹ tÇng  c h  ph¶inép    å  ¬    c¸ch s sau  y: ®© 1/§¬n      ¹®Êt.   xinthuªl   i 2/Dù       ¸n kh¶    thihoÆc   ù    u  . d ¸n ®Ç t Hå   ¬  µy  öicho  chøc    t    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. sn g  tæ  thuª®Ê ®Ó x d c s h  §i Ò u  ­ ViÖc  18.   cho  thuªl¹ ®Êt     i trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp  ® îc thÓ  Ön    hi qua  îp  ng  h ®å thuª l¹ ®Êt  ý  Õt  ÷a   i   k k gi Bªn  thuª l¹ vµ    i Bªn      cho thuª. Hîp  ng  ®å thuª l¹ ®Êt   i   quy  nh  â  êih¹n  ®Þ r th   thuª vµ    iÒu    c¸c ® kho¶n  ã  c li   ªnquan  ÷a haiBªn  µ  gi     v ph¶i®¨ng  ý  ¹ Së  Þa  Ýnh.   k t   § ch i Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch quy  nh  É u   îp ®ång    ¹®Êt. ®Þ m h  thuªl   i §i Ò u  ­ Ng êithuªl¹ ®Êt  19.        i ph¶isö  ông  ng  ôc  ch, kh«ng  îc  d ®ó m ®Ý   ®  chuyÓn  æi, chuyÓn  îng  ®   nh cho thuª l¹ quyÒn  ö  ông  t  i  íikhu  t   i   sd ®Ê ®è v   ®Ê ®∙  thuª. §i Ò u  ­ Tæ   20.   chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi®Ç u    µo  Öt Nam     ©y     n    t v Vi   ®Ó x dùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ¹    k c ht t i khu  Õ   Êt,khu  c¸c ch xu   c«ng nghiÖp    khicho thuªl¹  i   ®Êt  ph¶inép  Õ    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.     
  5. 5 C H ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 21. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m  ­  ®Þ n c hi l   t ng 1  01  1995. §i Ò u 22.   é   ëng  é   ¹igiao,Bé   ëng, Chñ   Öm   û   ­ B tr B Ngo     tr   nhi U ban  µ   Nh níc vÒ   îp    µ  u   , Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é   ©y   ùng,   H t¸c v ®Ç t   tr BT    tr BX d   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ®è Ng h Nh n     Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh  trong ph¹m      vichøc n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh  ã  v quy hcm c tr¸chnhiÖm   íng   h  dÉn    µnh  thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ tæ chøc  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  ­ NghÞ   nh  µy  òng  îc¸p  ông  i víic¸ctr ng  îp ngêi 23.   ®Þ nc ® d ®è       ê h     ViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    µo  Öt Nam,  Ý     ®Þ cën     tv Vi   X nghiÖp  ªndoanh  íi li   v  níc ngoµivµ      Bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  Ý   gi¸tr   sd ®Ê v X nghiÖp  ªndoanh  íi ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam. li   v    n    t i   §i Ò u  ­ Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  24.   tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  êi ® øng  u     chøc  ö  ông  t  ãi trªnchÞu  ¬ v ng   ®Ç c¸c tæ  sd ®Ê n     tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản