Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: vanson

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATANgh Þ   Þ nh 
§
C ñ a  C h Ý n h   h ñ  S è  
P 114/2003/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng 10 n¨ m  2003 
V Ò  c¸n b é, c«n g  c h ø c x∙, h ê n g,  Þ   Ê n
 p th tr


C h Ý n h  ph ñ


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12 
Ch ph ng 25    n¨m 
2001;
C¨n  Ph¸p  Önh 
cø  l C¸n  é, c«ng 
b  chøc  µy  th¸ng 02 
ng 26    n¨m  1998  µ 
v
Ph¸p  Önh 
l C¸n  é,c«ng 
b  chøc  öa  æi, bæ  
s®   sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c Ph¸p  Önh 
l
C¸n  é,c«ng 
b  chøc  µy  th¸ng4 
ng 29    n¨m  2003;
 
Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô,
®Ò ngh c B tr BN 


Ngh Þ   Þ nh:
§

C h ¬ n g  I
N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g


§i Ò u    ¹m      ông 
1. Ph vi¸p d
NghÞ   nh  µy 
®Þ n quy  nh  Ò  
®Þ v chøc  danh,tiªuchuÈn,nghÜa  ô,quyÒn 
     v 
lî  ÷ng  Öc 
inh
, vi kh«ng  îc lµm, chÕ     Ýnh 
®    ®é ch s¸ch  µ 
v qu¶n  ýc¸n  é, c«ng 
l  b 
chøc    êng,thÞ  Ên (sau ®©y  äichung  µc¸n bé,c«ng 
x∙,ph   tr     g  l      chøc  Êp 
c x∙).


§i Ò u    èit ng ®iÒu 
2. §  î   chØnh 
 
§èi t ng  iÒu 
 î ® chØnh  ña 
c NghÞ   nh   µy  µ c¸n  é, 
®Þ n l  b c«ng  chøc   
quy
®Þnh   ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña 
t i® g  ® h  1  1  Ph¸p  Önh 
l C¸n  é, c«ng 

chøc, lµm  Öc  ¹  éi  ng  ©n  ©n,  û  
  vi t i H ®å nh d U ban  ©n  ©n,  chøc  Ýnh 
nh d tæ  ch
trÞ,tæ 
  chøc  Ýnh  Þ­x∙héicña  Êp   
ch tr        c x∙,bao  å m:
g
1. Nh÷ng  êido  Çu  ö    ¶m   Öm  
  ng   b c ®Ó ® nhi chøc  ô 
v theo  Ö m   ú 
nhi k (sau 
®©y  äichung  µc¸n bé 
g  l     chuyªn tr¸chcÊp    å m   ã   
    x∙),g c c¸cchøc  ô 
v sau  y:
®©
a) BÝ   ,Phã  Ý     ¶ng  y,Thêng  ùc®¶ng  y  ¬ikh«ng  ã  ã  Ý  
  th  B th® ñ  tr   ñ (n   c Ph B
th chuyªn 
  tr¸chc«ng    ¶ng),B Ý   , Phã   Ý       é  ¬icha  µnh  Ëp
  t¸c®   th   B th chi b (n   th l 
®¶ng  y  Êp 
ñ c x∙);
b) Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n;
  t   Ch t H  nh d
c)Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  û  
  t   Ch t U ban  ©n  ©n;
nh d
d)  ñ   Þch  û  
Ch t U ban  Æt   Ën    èc, B Ý     µn 
M tr Tæ qu   th §o Thanh    éng  niªn C
s¶n  å   Ý  
H Ch Minh, Chñ   Þch  éi Liªn hiÖp  ô  ÷, Chñ   Þch  éi N«ng  ©n  
  t H    Ph n   t H  d
vµ  ñ  Þch  éi Cùu  Õn 
Ch t H  chi binh.
2

2.  ÷ng  êi ® îc tuyÓn  ông, giao  ÷ m ét 
Nh ng     d   gi   chøc danh chuyªn m«n, 
nghiÖp  ô  éc  û  
v thu U ban  ©n  ©n  Êp    äichung  µ c«ng 
nh d c x∙ (g   l  chøc  Êp   
c x∙),
gå m   ã   
c c¸cchøc danh sau  y:
®©
a) Trëng 
  c«ng  (n¬icha  è  Ýlùcl ng c«ng  chÝnh 
an    b tr    î   an  quy);
b) ChØ  
  huy  ëng  ©n  ù;
tr qu s
c)V¨n 
  phßng   èng 
­Th kª;
d) §Þa  Ýnh   ©y  ùng;
  ch ­X d
®)  µichÝnh   Õ  
T  ­K to¸n;
e) T 
  ph¸p ­Hé   Þch;
   t
g) V¨n     héi.
  ho¸ ­X∙ 


§i Ò u   Yªu  Çu  i víi   é,c«ng 
3.   c ®è     b  
c¸n chøc  Êp   
c x∙
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    µ c«ng  éc  ña  ©n  ©n,  Þu  ù 
c x∙l   b c nh d ch s gi¸m   
s¸t
cña  ©n  ©n, 
nh d ph¶i kh«ng  õng  Ìn luyÖn  È m   Êt  o  øc,  äc  Ëp 
  ng r  ph ch ®¹ ® ht
n©ng  cao  ×nh ®é   µ 
tr   v n¨ng  ùcc«ng      ùc hiÖn  ètnhiÖm   ô,c«ng  ô 
l  t¸c®Ó th   t  v  v
® îcgiao.
 


§i Ò u   
4. Nguyªn  ¾c 
t qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp   
c x∙ 
C«ng    bé, c«ng 
t¸cc¸n    chøc  Êp    Æt   íisù    o  èng  Êt cña 
c x∙ ® d   l∙nh®¹ th nh  
cÊp  y  ¶ng, b¶o  ¶m  
ñ®   ® nguyªn t¾c  Ëp  Ó,d©n  ñ  i  «i víi
  t th   ch ® ®       ph¸thuy 
tr¸ch
 
nhiÖ m  ña  êi® øng  u   ¬ 
c ng   ®Ç c quan,tæ 
  chøc,®¬n  Þ.
  v


§i Ò u   
5. Tr¸chnhiÖm  ña    é,c«ng 
  c c¸n b   chøc  Êp   
c x∙ 
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    ã 
c x∙ c tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön   
  th hi c¸c quy  nh  ¹ 
®Þ ti
NghÞ   nh  µy; c¸c quy  nh  ô  Ó  Ò   Õ   ,  Ýnh 
®Þ n   ®Þ c th v ch ®é ch s¸ch,tiªuchuÈn 
  
c¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp     
c x∙;c¸c quy  nh  ña 
®Þ c Ph¸p  Önh  èng 
l Ch tham  òng,
nh  
Ph¸p  Önh  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý   µ 
l Th h ti   ch l∙ng ph v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  
ph
ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  n     é,c«ng 
     li   ®Õ c¸n b   chøc  Êp 
c x∙.


C h ¬ n g  II
 Tiªu c h u È n  c¸n b é , c « n g  c h ø c c Ê p  x∙


§i Ò u      Èn 
6. Tiªuchu chung 
C¸n  é,c«ng 
b  chøc  Êp   
c x∙ph¶i®¸p 
  øng  ÷ng    Èn 
nh tiªuchu sau  y:
®©
1.Cã     Çn    ícs©u  ¾c, kiªn®Þnh  ôc    c  Ëp d©n  écvµ 
  tinhth yªu n   s    m tiªu®é l   t 
chñ  Üa    éi;cã 
ngh x∙h   n¨ng  ùcvµ  chøc  Ën  ng  ©n  ©n  ùc hiÖn  ã 
l   tæ  v ®é nh d th   c
kÕt 
qu¶  êng  èi ña 
® l c §¶ng,chÝnh 
  s¸ch vµ 
  ph¸p luËtcña  µ   íc;
   Nh n
2. C Ç n   Öm  ªm chÝnh,chÝ 
  ki li     c«ng  t 
v« ,c«ng  ©m,  ¹oviÖc,tËn  þ víi
t th     tu    
d©n. Kh«ng  tham  òng  µ    Õt  u  
nh v kiªn quy ®Ê tranh chèng 
  tham  òng. Cã    
nh  ý
thøc  chøc  û  Ëttrong c«ng   
tæ  k lu     t¸c.Trung  ùc,kh«ng  ¬  éi,g ¾n   ã  Ët 
th   ch  bm
thiÕtvíi ©n  ©n, ® îcnh©n  ©n  Ýn  Ö m;
   nh d    d t nhi
3

3. Cã   ×nh    Óu  Õt vÒ   ý luËn  Ýnh  Þ,quan  iÓ m,  êng  èi
  tr ®é hi bi   l   ch tr   ® ® l 
cña §¶ng,chÝnh 
  s¸ch vµ 
  ph¸p  Ëtcña  µ   íc;cã  ×nh ®é      
lu   Nh n   tr   v¨n ho¸,chuyªn  
m«n,   
®ñ n¨ng  ùc vµ 
l   søc  Î ®Ó   µm  Öc  ã  Öu 
kho   l vi c hi qu¶  ¸p ® øng  yªu  Çu 
c
nhiÖ m  ô  îcgiao.
v® 


§i Ò u      Èn  ô  Ó 
7. Tiªuchu c th
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp   
c x∙ph¶ib¶o  ¶m     Èn  ô  Ó  c¬ 
  ® tiªuchu c th do  quan, 
tæ 
chøc  ã  Èm  Òn 
c th quy quy  nh:
®Þ
1. Tiªu chuÈn  ô  Ó  ña    é 
    c th c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp    µm  Öc 
    x∙l vi trong c¸c
  
tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ 
ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héido    chøc  Ýnh  Þ,tæ 
ch tr         c¸c tæ  ch tr  
chøc  Ýnh  Þ­x∙héië  Êp 
ch tr        c Trung  ng 
¬ quy  nh.
®Þ
2. Tiªu chuÈn  ô  Ó  ña    é 
    c th c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp    µm  Öc 
    x∙l vi trong Héi
  
®ång  ©n  ©n,  û  
nh d U ban  ©n  ©n  µ    Èn  ña 
nh d v tiªuchu c c«ng  chøc  Êp     
c x∙ do
Bé  ëng  é  éi vô 
tr B N   quy  nh.
®Þ  


C h ¬ n g  III
N g h Ü a  V ô , Q u y Ò n  L îi µ  n h ÷ n g  vi Ö c k h « n g  ® î c l µ m  C ñ a  c¸n b é ,
 v  
c « n g  c h ø c c Ê p  X∙


§i Ò u    Üa  ô  ña    é,c«ng 
8. Ngh v c c¸n b   chøc  Êp 
c x∙
C¸n  é,c«ng 
b  chøc  Êp    ã  ÷ng  Üa  ô 
c x∙c nh ngh v sau  y:
®©
1. Trung  µnh  íi   èc  Öt Nam     éichñ  Üa, phÊn  u  ùc
  th v  Tæ qu Vi   x∙h   ngh   ®Ê th  
hiÖn 
c«ng  éc  æi  íix©y  ùng  a  ¬ng    iÓnvÒ   äi  Æt;
cu ® m  d ®Þ ph ph¸ttr   m m
2.  Êp   µnh 
Ch h nghiªm  chØnh  êng  èi  ñ  ¬ng  ña 
® l, ch tr c §¶ng  µ  Ýnh 
v ch
s¸ch,ph¸p luËtcña  µ   íc;thihµnh  Öm   ô 
     Nh n     nhi v c«ng  ô 
v theo  ng 
®ó quy  nh  
®Þ
cña ph¸p luËt;
 
3. Cã   Õp  èng  µnh  ¹nh, t«n  äng nh©n  ©n, 
 n s l m   tr   d kh«ng  îc quan  ªu 
®  li ,
h¸ch dÞch,cöa  Òn;
    quy  
4. Thùc  Ön 
  hi nghiªm  chØnh  éiquy,quy  Õ,  iÒu  Ö  ña  ¬ 
n    ch ® l c c quan,tæ   
chøc; gi÷ g×n  µ 
   v b¶o  Ö   ña 
v c c«ng; b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc theo 
  vbm nh n   quy  nh  
®Þ
cña 
ph¸p luËt;
 
5. Thêng 
  xuyªn häc  Ëp  ©ng 
  tn cao  ×nh ®é;  ñ  ng 
tr   ch ®é s¸ng  ¹o, èihîp
t  ph    
trong c«ng      µn  µnh  ètnhiÖ m   ô,c«ng  ô  îcgiao;®¹ttiªuchuÈn 
  t¸c®Ó ho th t  v  v®     
theo  êih¹n 
th   quy  nh   ña  ¬ 
®Þ c c quan, tæ 
  chøc  ã  Èm   Òn 
c th quy qu¶n  ý,sö 

dông    é,c«ng 
c¸n b   chøc;
6. G ¬ng  É u   ùc hiÖn 
  m th   Quy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë    êng, thÞ  Ên;
ch d ch ë c s x∙,ph   tr  
li   Ö  
ªnh chÆt  Ïvíinh©n  ©n, 
ch     d tham   
gia sinh ho¹tvíicéng  ng  ©n    ¬ic 
     ®å d cn  
tró, ¾ng 
 l nghe    Õn  ña  ©n  ©n  µ  Þu  ù 
ý ki c nh d v ch s gi¸m    ña  ©n  ©n;
s¸tc nh d
7. Ch Êp  µnh  ù  iÒu  ng, quyÕt  nh  ©n 
  h s® ®é   ®Þ ph c«ng  c«ng    ña  ¬ 
t¸cc c
quan, tæ 
  chøc  ã  Èm  Òn; khicã    ®Ó  
c th quy     c¨n cø  cho  µ quyÕt  nh     
l  ®Þ ®ã tr¸i
ph¸p  Ëtth× 
lu   ph¶ib¸o  ngay  íingêi ra  Õt  nh; 
  c¸o  v    quy ®Þ trong tr ng  îp  Én 
 ê h v
ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  × 
  h quy ®Þ th ph¶ib¸o  lªncÊp    ùctiÕp  ña  êi
  c¸o    trªntr   c ng  
4

ra  Õt  nh  µ 
quy ®Þ v kh«ng ph¶i chÞu 
  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ëu 
  vh qu¶  Öc    µnh 
vi thih
quyÕt ®Þnh  ;
  ®ã
8. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp    Þu 
c x∙ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc   
  tr   lu   vi thi
hµnh  Öm  ô,c«ng  ô  ña  × nh; c¸n bé,c«ng 
nhi v  vc m     chøc  Êp    ÷chøc  ô   
c x∙gi   v l∙nh
®¹o cßn  ph¶ichÞu 
  tr¸chnhiÖm   Ò   Öc    µnh  Ö m   ô,c«ng  ô  ña   
  v vi thih nhi v  v c c¸n
bé,c«ng 
  chøc  éc quyÒn 
thu   theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
§i Ò u    ùc  Ön 
9. Th hi Quy  Õ   µm  Öc 
ch l vi  
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    ã 
c x∙ c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn 
  th   Quy  Õ   µm  Öc 
ch l vi
gi÷a §¶ng  y, Héi ®ång  ©n  ©n,  û  
  ñ    nh d U ban  ©n  ©n  µ  û  
nh d v U ban  Æt   Ën
M tr  
Tæ   èc 
qu trong  Öc    Õt  ÷ng  Ên   
vi gi¶iquy nh v ®Ò quan  äng  µ 
tr v bøc  óc  ña 
xc
®Þa  ¬ng.
ph


§i Ò u    Òn  îcña    é,c«ng 
10. Quy l 
i c¸n b   chøc  Êp   
c x∙
C¸n  é,c«ng 
b  chøc  Êp    ã    Òn  îsau  y:
c x∙c c¸cquy l   i ®©
1. §îcnghØ   Ô,nghØ   µng 
   l  h n¨m  µ 
v nghØ  Öc 
vi riªngtheo 
  quy  nh  ña 
®Þ c
Bé   ËtLao  ng. Trong  êng  îp  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  îc nghØ  
lu   ®é   tr h c l   ch ® ®  kh«ng  ­
h
ëng ¬ng,sau    ã  ù  ng    ña  êi® øng  u   ¬ 
l   khic s ®å ý c ng   ®Ç c quan,tæ 
  chøc  qu¶n  ý

vµ  ö  ông    é,c«ng 
sd c¸n b   chøc  Êp 
c x∙;
2. §îc hëng ¬ng  µ    Õ     Ò  
   l v c¸c ch ®é v b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,
hi x∙ h   hi y   
c«ng    Ý, chÕ     o  ¹o, åidìng,th«iviÖc  µ   
t¸cph   ®é ®µ t    
b    v c¸cquy  nh 
®Þ kh¸c;
3. §îcu   
    tiªntrong viÖc  Ðt tuyÓn,thituyÓn  µo  µm  Öc      chøc,
  x     v l vi ë c¸ctæ   
c¬ 
quan  µ  íctõcÊp  Ön  ëlªnkhicã    iÒu  Ön  µ    Èn;
nh n     huy tr       ®ñ ® ki v tiªuchu
4. C¸n  é, c«ng 
b  chøc  µ n÷ 
l   cßn  îc hëng 
®  c¸c quyÒn  î quy  nh   ¹
li  ®Þ t i
kho¶n  §iÒu 
2  109,c¸c®iÒu 
   111,113,114,115,116,vµ 
          117  ña  é  ËtLao 
c B lu  
®éng;
5. Cã   Òn 
  quy tham    ¹t®éng  Ýnh  Þ,x∙ héi theo 
gia ho   ch tr       quy  nh  ña 
®Þ c
ph¸p  Ët;® îc t¹o ®iÒu  Ön    äc  Ëp  ©ng 
lu       ki ®Ó h t n cao  ×nh  ,  îc quyÒn 
tr ®é ®  
nghiªn cøu 
  khoa  äc, s¸ng    îc khen  ëng    µn  µnh  Êt  ¾c 
h  t¸c;®   th khi ho th xu s
nhiÖ m  ô,c«ng  ô  îcgiao;
v  v® 
6. Cã   Òn  Õu  ¹i, è c¸o,khëikiÖn  Ò   Öc  µm  ña  ¬ 
  quy khi n      
t   v vi l c c quan, tæ   
chøc,c¸ nh©n  µ   × nh 
   mm cho  µtr¸ph¸p  Ët®Õ n   ¬ 
l    i lu   c quan,tæ 
  chøc  ã  Èm  
c th
quyÒn  theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ëtvµ 
lu   ph¶ichÞu 
  tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët
  tr   lu  
vÒ   ÷ng  Õu  ¹i  èc¸o vµ  ëikiÖn  ;
nh khi n ,     kh  
t ®ã
7.Khithi µnh  Ö m  ô,c«ng  ô  îcph¸p luËtvµ  ©n  ©n 
     h nhi v  v®      nh d b¶o  Ö;
v
8. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  sinh trong khithihµnh  Ö m   ô,c«ng  ô  îc
hy        nhi v  v® 
xem   Ðt   
x ®Ó c«ng  Ën  µ liÖtsÜ  
nh l     theo  quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët;bÞ   ¬ng 
lu   th
trong khi thihµnh  Öm   ô, c«ng  ô  îc xem   Ðt    dông  Ýnh 
    nhi v  v®  x ®Ó ¸p  ch s¸ch 
chÕ    ¬ng  ùnh  i víi ¬ng 
®é t t   ®è     th binh.


§i Ò u   Nh÷ng  Öc    é,c«ng 
11.   vi c¸n b   chøc  Êp   
c x∙kh«ng  îclµm
® 
C¸n  é,c«ng 
b  chøc  Êp   
c x∙kh«ng  îclµm  ÷ng  Öc 
®  nh vi sau  y:
®©
1. Ch ©y êitrong c«ng    èntr¸nhtr¸chnhiÖ m  
  l    t¸c,tr       hoÆc  tho¸i   Ö m  
 th¸cnhi
vô,c«ng  ô;g©y  Ìph¸i  Êt  oµn  Õt,côc  é 
  v  b  ,m® k  b hoÆc   ùý  á  Öc;
t   b vi
5

2. Cöa  Òn, 
  quy h¸ch  Þch, s¸ch  Ôu, g©y  ã 
d   nhi   kh kh¨n,phiÒn  µ  i  íi
  h ®è v  
c¬ 
quan,tæ 
  chøc,c¸nh©n 
   trong khigi¶i
      Õt c«ng  Öc;
quy   vi
3. Thµnh  Ëp,tham    µnh  Ëp hoÆc  
  l  gia th l  tham   
gia qu¶n  ý®iÒu  µnh   
l  h c¸c
doanh nghiÖp   ©n, c«ng   
tnh   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng   
  hh  tycæ ph   ty
hîp danh,b Önh  Ön ,tr ng  äc ;
    vi t  ê h t
4. BÝ     ¶ng  y, Chñ   Þch,Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ñ  
  th ® ñ  t   Ch t H ®å nh d Ch
tÞch,Phã  ñ   Þch  û  
  Ch t U ban  ©n  ©n 
nh d kh«ng  îcbè  Ý vîhoÆc   ång,bè,
®   tr     ch   
m Ñ, con, anh, chÞ, em   étcña  ×nh  µo  µm 
      ru   m v l c«ng  Öc:Tµi chÝnh    Õ  
vi     ­K
to¸n, Þa  Ýnh   ©y  ùng.
 § ch ­X d

C h ¬ n g  IV
B Ç u  c ö , tuy Ó n  d ô n g, s ö  d ô n g  c¸n b é , c « n g  c h ø c c Ê p  x∙


§i Ò u    Çu  ö    é 
12. B c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp 
    x∙
1. ViÖc  Çu  ö c¸n bé 
  b c     chuyªn tr¸chcÊp    ña  éi ®ång  ©n  ©n, Uû  
    x∙c H   nh d  
ban  ©n  ©n  ùc  Ön 
nh d th hi theo  Ët  Çu   ö  i biÓu  éi  ng  ©n  ©n,
Lu B c ®¹   H ®å nh d  
LuËt Tæ  
  chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û  
H  nh d v U ban  ©n  ©n.
nh d
2. ViÖc  Çu  ö    é 
  b c c¸n b chuyªn tr¸chcÊp   
    x∙trong tæ 
  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
ch tr  
chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi thùc hiÖn 
ch tr           theo  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
® l c tæ  ch tr  
chøc  Ýnh  Þ­x∙héi.
ch tr       


§i Ò u    Ón  ông 
13. Tuy d c«ng 
chøc  Êp   
c x∙
1. ViÖc  Ón  ông 
  tuy d c«ng chøc  Êp   
c x∙ ph¶i c¨n  vµo 
  cø  nhu  Çu 
c c«ng 
viÖc,vÞ  Ýc«ng      Èn  µ  è îng cña 
  tr   t¸c, chu v s l  
tiªu chøc danh  Çn  Ón  ông.
c tuy d
2. Ng êi® îctuyÓn  ông  µm 
     d l c«ng  chøc ph¶icã  È m   Êt ®¹o  øc, ®ñ  
  ph ch   ®  
tiªuchuÈn  µ 
  v th«ng  qua    Ón. ViÖc  Ón  ông 
thituy   tuy d c«ng  chøc    ïng 
ëv cao, 
vïng s©u, vïng xa,biªngií     ¶o 
          ih¶i® , hoÆc     ¸p 
®Ó ® øng    Çu  ©y  ùng  i 
yªu c x d ®é
ngò    é,c«ng 
c¸n b   chøc  ïng d©n  écthiÓu  è  × cã  Ó  ùc hiÖn 
v  t  s th   th th   th«ng   
qua
xÐt tuyÓn.
 
3.  ñ   Þch  û  
Ch t U ban  ©n   ©n   Êp 
nh d c huyÖn  chØ   o, tæ 
®¹   chøc  Öc 
vi
tuyÓn  ông 
d c«ng chøc  Êp   
c x∙ theo Quy  Õ   Ón  ông 
ch tuy d c«ng chøc  ña  û  
cU
ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh.
4. Ng êi ® îc tuyÓn  ông 
     d ph¶ithùc hiÖn  Õ     Ëp  ù    êigian   
    ch ®é t s ®ñ th   06
th¸ng.Khih Õt  êigian tËp  ù,Chñ  Þch  û  
   th     s  t U ban  ©n  ©n  Êp      vµo 
nh d c x∙c¨n cø 
tiªuchuÈn  µ  Õt 
  v k qu¶  c«ng  Öc  ña  êitËp  ù,n Õu      Èn  × ®Ò  
vi c ng   s  ®ñ tiªuchu th  
nghÞ   ñ   Þch  y 
Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön 
nh d c huy xem   Ðt,quyÕt  nh  Ón 
x  ®Þ tuy
dông;n Õu 
  kh«ng      Èn  Ón  ông  × cho    Öc.
®ñ tiªuchu tuy d th   th«ivi


§i Ò u    µo  ¹o, åidìng c¸n bé,c«ng 
14. § t    
b     chøc  Êp   
c x∙ 
1.C¬  
  quan,tæ 
  chøc  ã  Èm  Òn 
c th quy qu¶n  ý, ö  ông    é,c«ng 
l  ds c¸n b   chøc 
cÊp    ã 
x∙ c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng 
  xd quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    o  ¹o,båi dìng,
ho   ho ®Ó ®µ t      
t¹onguån  µ  ©ng 
  vn cao  ×nh ®é, 
tr   n¨ng  ùccho    é,c«ng 
l  c¸n b   chøc  Êp 
c x∙.
6

2.  Öc  o   ¹o c¸n  é, c«ng 
Vi ®µ t   b  chøc  Êp   
c x∙ c¨n  vµo 
cø  quy  ¹ch, kÕ  
ho  
ho¹ch,tiªuchuÈn  i víi õng 
   ®è     t chøc  ô  µ    Èn 
v v tiªuchu nghiÖp  ô  ña  õng chøc 
vc t  
danh .
3. Kinh  Ý   o  ¹o,båi dìng 
  ph ®µ t     c¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    ng©n 
c x∙ do  s¸ch 
nhµ  íc cÊp. Ch Õ     o  ¹o,båi dìng 
n    ®é ®µ t     c¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    c¸c c¬ 
c x∙ do   
quan,tæ 
  chøc  ã  Èm  Òn 
c th quy quy  nh.
®Þ


§i Ò u   
15. Th«iviÖc,bá  Öc 
    vi  
1. C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    îc th«iviÖc  µ  ëng  Õ       Öc 
c x∙ ®     vh ch ®é th«ivi
trong c¸c tr ng  îp:do  ùc hiÖn  Öc    Èn    bé, c«ng 
    ê h   th   vi tiªuchu ho¸ c¸n    chøc; do 
 
nghØ  c«ng    a    iÒu  Ön  ëng  Õ     u  Ý;cã 
t¸cch ®ñ ® ki h ch ®é h tr   nguyÖn  äng   
v xin
th«iviÖc  µ  îcc¬ 
  v ®   quan,tæ    chøc  Êp  Ön  ng  .
c huy ®å ý
2. C¸n  é,c«ng 
  b  chøc  Êp    ùý  á  Öc  × bÞ  ö  ýkû  Ët,
c x∙t   b vi th   x l   lu   kh«ng  îc
® 
hëng  Õ       Öc  µ  Òn  îkh¸c,ph¶ibåith ng    Ý  o  ¹otheo 
ch ®é th«ivi v quy l i       ê chiph ®µ t  
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p luËt.
 
3. Trong  êigian  ang  Þ  
th   ® b xem   Ðt  û  Ët hoÆc   Þ  
x k lu   b truy cøu 
  tr¸ch 
nhiÖ m   ×nh  ù, c¸n  é, c«ng 
h s  b  chøc  Êp   
c x∙ kh«ng  îc th«iviÖc  íc khi cã 
®    tr    
quyÕt ®Þnh  ö  ý.
  xl


C h ¬ n g  V
K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  


§i Ò u   
16. Khen  ëng  
th  
1. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp    ã  µnh  Ých 
c x∙c th t trong viÖc  ùc hiÖn  Ö m  
  th   nhi
vô,c«ng  ô  × ® îcxÐt khen  ëng 
  v th       th theo c¸ch×nh 
   thøc sau  y:
  ®©
a) GiÊy 
  khen;
b) B»ng 
  khen;
 
c)Danh  Öu 
  hi vinh dù  µ  íc;
  nh n
d) Huy  ¬ng;
  ch
®)  ©n  ¬ng.
Hu ch
2. ViÖc 
  khen  ëng 
th c¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    îc thùc  Ön 
c x∙ ®   hi theo   
quy
®Þnh  ña 
c ph¸p  Ëtvµ  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
lu   ® l c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­
ch tr    
x∙héi.
 


§i Ò u    û  Ëtvµ  ö  ýviph¹m
17. K lu   x l    
1. ViÖc  û  Ët,b∙inhiÖm   i  íic¸n  é 
  k lu     ®è v   b chuyªn tr¸chcÊp    ùc hiÖn 
  x∙ th  
theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët vµ  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
lu   ® l c tæ  ch tr   chøc 
chÝnh  Þ­x∙héi.
tr     
2. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp      ¹m   
c x∙ viph c¸c quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët,n Õu  
lu  
cha  n  
®Õ møc  ph¶itruycøu 
   tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  × tuú theo  Ýnh  Êt,møc  
  h s th     t ch  
®é     ¹m   
viph ®Ó xem   Ðt kû  Ëttheo m ét 
x   lu     trong nh÷ng  ×nh 
  h thøc sau  y:
  ®©
7

a) KhiÓn 
  tr¸ch;
b) C¶nh 
  c¸o;
c)H¹  Ëc ¬ng;
 b l
d) C¸ch 
  chøc;
®)  éc    Öc.
Bu th«ivi  
3. C«ng 
  chøc  Êp    Þ   û  Ëtb»ng  ×nh 
c x∙ b k lu   h thøc  Ón 
khi tr¸ch,c¶nh   
  c¸o,
c¸ch chøc  × bÞ  Ðo  µithêigian n©ng  Ëc ¬ng 
  th   k d       bl thªm  ét 
m n¨m.  
 
4. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp    Þ   û  Ëttõ khiÓn 
c x∙ b k lu     tr¸chtrëlªnth× 
      kh«ng 
® îcbæ   Ö m  µo 
  nhi v chøc  ô 
v cao  ¬n 
h trong thêih¹n Ýt  Êt m ét 
      nh   n¨m, kÓ   õkhi
  t   
cã  Õt ®Þnh  û  Ët.
quy   k lu
5. C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    µm  Êt 
c x∙ l m m¸t,h háng 
  trang  Þ,  ÕtbÞ 
b thi  
hoÆc   ã  µnh   
ch vikh¸c g©y  Öth¹itµis¶n  µ  íc th× 
  thi       nh n   ph¶i båi th ng 
    ê theo  
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p luËt.
 
6. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp    ã  µnh      ¹m 
c x∙ c h viviph ph¸p  Ëttrong khithi
lu      
hµnh  Öm   ô,c«ng  ô  ©y  Öth¹icho  êikh¸c th× ph¶ihoµn   
nhi v  vg thi     ng        tr¶cho  ¬ 
c
quan, tæ 
  chøc  kho¶n  Òn  µ   ¬ 
ti m c quan, tæ 
  chøc  ∙  åi th ng 
® b   ê cho  êi bÞ 
ng  
thiÖth¹itheo quy  nh  ña 
     ®Þ c ph¸p luËt.
 
7. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp      ¹m 
c x∙ viph ph¸p  Ëtm µ   ã  Êu  Öu  ña  éi
lu   c d hi c t  
ph¹m  × bÞ   
th   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù 
  h s theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
8. C¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Êp    ¹m  éibÞ   µ  nh©n  ©n  ¹ttïm µ  
c x∙ ph t   to ¸n  d ph    
kh«ng  îc hëng  treo th× 
®  ¸n    ph¶i buéc    Öc  Ó   õ  µy 
  th«ivi k t ng b¶n   
¸n,quyÕt 
®Þnh  ã  Öu  ùcph¸p luËt.
c hi l    


§i Ò u    ¹m  nh 
18. T ®× chØ 
c«ng 
t¸c
Trong  êigian  ang  Þ  
th   ® b xem   Ðt  û  Ët,c¸n bé, c«ng 
x k lu       chøc  Êp    ã 
c x∙ c
thÓ  Þ   ¬ 
b c quan, tæ   chøc  ã  Èm   Òn 
c th quy qu¶n  ýra  Õt  nh  ¹m  nh  
l   quy ®Þ t ®×
chØ  c«ng    Õu  Ðt  Êy 
t¸cn x th c¸n  é, c«ng 
b  chøc    Õp  ôc lµm  Öc  ã  Ó 
®ã ti t   vi c th
g©y  ã 
kh kh¨n  cho  Öc   
vi x¸c minh  hoÆc   Õp  ôc cã  µnh      ¹m. Thêi h¹n
ti t   h viviph     
t¹m  nh 
®× chØ  kh«ng    ngµy,tr ng  îp  Æc   Öt cã  Ó  Ðo  µi nhng 
qu¸ 15   ê h ® bi   th k d 
kh«ng    th¸ng;h Õt  êih¹n  ¹m  nh 
qu¸ 03    th   t ®× chØ c«ng    Õu 
t¸c,n kh«ng  Þ   ö  ý
b x l 
th× c¸n bé,c«ng 
    chøc  Êp    îctiÕp tôclµm  Öc.C¸n  é,c«ng 
c x∙®      vi   b  chøc  Êp   
c x∙
trong  êigian  Þ   nh 
th   b ®× chØ  c«ng    îc hëng ¬ng 
t¸c ®   l theo quy  nh   ña 
®Þ c
ChÝnh  ñ.
ph
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp   
c x∙ kh«ng  ã  çith× 
c l   sau    ¹m  nh 
khit ®× chØ  c«ng 
t¸c, îcbè  Ýtrël¹ vÞ  Ýc«ng    ò;tr ng  îp c¸n bé,c«ng 
    tr       tr  
® i t¸cc   ê h       chøc  Êp    Þ  
c x∙b
xö  ýkû  Ëtb»ng    ×nh 
l   lu   c¸c h thøc:khiÓn 
  tr¸ch,c¶nh    ¹  Ëc ¬ng  ×  ú
  c¸o,h b l th tu  
theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  îcbè  ÝvÒ   Þ  Ýc«ng    ò.
  ch   ®é viph c th ®   tr   v tr   t¸cc  


§i Ò u    È m   Òn  ö  ýkû  Ët
19. Th quy x l   lu
1.ViÖc  ö  ýkû  Ëtc¸n bé,c«ng 
  x l   lu       chøc  Êp    c¬ 
c x∙do  quan,tæ 
  chøc  qu¶n 
lý c¸n  é, c«ng 
  b  chøc  Õt  nh 
quy ®Þ theo quy  ×nh:Héi  ng  û  Ëtcña  ¬ 
tr   ®å k lu   c
quan,tæ 
  chøc  Êp   
c x∙xem   Ðt vµ    Þ  ¬ 
x   ®Ò ngh c quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn 
c th quy
cÊp  Ön  Õt ®Þnh.
huy quy  
8

2. Thµnh  Çn  µ 
  ph v quy  Õ   ¹t®éng  ô  Ó  ña  éi ®ång  û  Ëtdo 
ch ho   c th c H   k lu  
c¬ 
quan,tæ 
  chøc  ã  Èm  Òn  Êp 
c th quy c tØnh  quy  nh.
®Þ


§i Ò u    Õu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹i
20. Khi n   gi¶iquy khi n
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp      Þ   û  Ëtcã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt
c x∙ khib k lu   quy khi n   quy  
®Þnh  û  Ët®èi víim × nh  n   ¬ 
k lu       ®Õ c quan, tæ 
  chøc  ã  Èm  Òn; c¬ 
c th quy   quan, 
tæ chøc  ã  Èm  Òn  ã 
c th quy c tr¸chnhiÖm     Õt  Õu  ¹itheo 
  gi¶iquy khi n   quy  nh  
®Þ
cña ph¸p luËt.
 


§i Ò u    ôc  åidanh  ù,quyÒn  îkhibÞ 
21. Ph h   d  l     oan 
i sai
C¸n  é, c«ng 
b  chøc  Êp    Þ   ö  ýkû  ËthoÆc    
c x∙ b x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖ m  
 
h×nh  ù  µ   îcc¬ 
s m ®   quan,tæ    chøc  ã  Èm  Òn  Õt  Ën  µoan,saith× ® ­
c th quy k lu l      
îc phôc  åidanh  ù, quyÒn  î vµ  îc båith ng  Öth¹itheo 
  h  d  l   ®     ê thi    
i quy  nh  ña 
®Þ c
ph¸p luËt.
 


§i Ò u   
22. Qu¶n  ýhå  ¬ 
l   s khen  ëng  µ  û  Ët
th v k lu  
C¬  quan,tæ 
  chøc 
qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp    ã 
c x∙c tr¸chnhiÖ m 
  qu¶n 
lýhå  ¬ 
  s khen  ëng,kû  Ëtcña    é,c«ng 
th   lu   c¸n b   chøc.
C¸c  Õt ®Þnh  Ò  
quy   v khen  ëng  µ  û  Ët® îcl vµo  å  ¬    é,c«ng 
th v k lu    u  h s c¸n b  
chøc  Êp 
c x∙.

C h ¬ n g  VI
Q u ¶ n  L ý  C¸n b é , c « n g  c h ø c  c Ê p  X∙


§i Ò u   Néi dung 
23.     qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp 
c x∙
Néi dung 
  qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp   
c x∙bao  å m: 
g
1.Ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn     
  h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n 
quy  ¹m 
ph ph¸p luËt, iÒu 
   ®
lÖ,quy  Õ   Ò     é,c«ng 
  ch v c¸n b   chøc;
2.LËp 
  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch x©y  ùng  i ngò    é,c«ng 
ho   ho   d ®é   c¸n b   chøc;
3.Quy  nh 
  ®Þ chøc 
danh  µ    Èn    é,c«ng 
v tiªuchu c¸n b   chøc;
4.Quy  nh  è îng c¸n bé,c«ng 
  ®Þ sl       chøc  Êp    µ  íng dÉn  ùc hiÖn;
c x∙v h   th    
5. Tæ  
  chøc  ùc hiÖn  Öc 
th   vi qu¶n  ý,sö  ông  µ  ©n  Êp 
l  d v ph c qu¶n  ýc¸n
l   
bé,c«ng 
  chøc;
6.Ban  µnh 
  h quy  Õ   Ón  ông,chÕ     Ëp  ù  i víi
ch tuy d   ®é t s ®è     c«ng 
chøc;
7.§µo  ¹o, åidìng,®¸nh      é,c«ng 
  t   b   gi¸c¸n b   chøc;
8. ChØ   o,tæ 
  ®¹   chøc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh 
th   ch ®é ti  ¬ v c¸cch ®é ch
s¸ch ®∙ingé,khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng 
     th   lu       b  
c¸n chøc;
9.Thùc  Ön 
  hi c«ng    èng      é,c«ng 
t¸cth kª c¸n b   chøc;
10.Thanh    Óm    Öc    µnh 
  tra,ki travi thih quy  nh  Ò     é,c«ng 
®Þ v c¸n b   chøc;
11.ChØ   o,tæ 
  ®¹   chøc    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o víi   é,c«ng 
gi¶iquy   n ,     b  
t c¸n chøc.
9§i Ò u    éi dung 
24. N   qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp    ña  é  éi vô 
c x∙c B N  
Bé   éi  ô  ã  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  óp  Ýnh  ñ 
N v c nhi v v quy h gi Ch ph qu¶n  ýc¸n  é,
l  b  
c«ng 
chøc  Êp   
c x∙theo c¸cnéidung 
    sau  y:
®©
1. Tr×nh  Ýnh  ñ   
  Ch ph c¸c v¨n b¶n quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ  
lu   c¸n  é, c«ng 

chøc;
2. Tr×nh  Ýnh  ñ 
  Ch ph ban  µnh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng 
h vh   th   ch ®é ti  ¬
vµ    Õ     ∙ingé,khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng 
c¸cch ®é ®     th   lu       b  
c¸n chøc;
3.Quy  nh    Èn    é,c«ng 
  ®Þ tiªuchu c¸n b   chøc  Êp 
c x∙;
4.H íng dÉn  Öc 
    vi quy  nh  è îng c¸n bé,c«ng 
®Þ sl       chøc;
5.H íng dÉn  Öc 
    vi qu¶n  ývµ  ©n  Êp 
l   ph c qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc;
6.H íng dÉn  Öc  ©y  ùng 
    vi x d quy  Õ   Ón  ông,sö  ông 
ch tuy d  d c«ng 
chøc;
7.Qu¶n  ývÒ   éidung,ch¬ng  ×nh,gi¸otr×nh ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé,
  l  n     tr      t   b    
c«ng 
chøc;
8. Thanh    Óm    Öc  ùc hiÖn   
  tra,ki travi th   c¸cquy  nh  i víi   é,c«ng 
®Þ ®è     b  
c¸n
chøc;
9.Thèng   
  kª,tæng  îp sè îng c¸n bé,c«ng 
h l      chøc.


§i Ò u 25. éi 
 N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng 
l  b  chøc  Êp    ña  û    
c x∙ c U ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh 
Uû  ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh qu¶n  ýc¸n  é, c«ng 
l  b   chøc  Êp   
c x∙ theo   
c¸c
néidung 
  sau  y:
®©
1. Quy Õt  nh  ô  Ó  è îng c¸n bé, c«ng 
  ®Þ c th s l       chøc  Êp   
c x∙ theo  íng dÉn 

cña  é  éi vô;
BN 
2. X ©y  ùng 
  d quy  Õ   Ón  ông, ®iÒu  ng,  Ôn  Öm, 
ch tuy d   ®é mi nhi cho   
th«i
viÖc vµ  Õ     Ëp  ù    é,c«ng 
  ch ®é t s c¸n b   chøc;
3. X ©y  ùng  éidung, ch¬ng  ×nh,båidìng,cËp  Ët n©ng 
  d n    tr      nh   cao  ×nh
tr  
®é;  chøc  o  ¹o, åidìng c¸n bé 
tæ  ®µ t    b     c«ng  chøc; 
4. H íng dÉn  Öc  chøc  ùc hiÖn  Õ   ,  Ýnh 
    vi tæ  th   ch ®é ch s¸ch ®∙ingé, khen 
    
th ng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng 
ë   lu       b   c¸n chøc;
5. Thanh    Óm     ùc  Ön 
tra,ki tra th hi c¸c quy  nh   i  íic¸n  é, 
®Þ ®è v   b c«ng 
chøc;
6.ChØ   o  Öc    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o ®èi víi   é,c«ng 
  ®¹ vi gi¶iquy   n ,       b  
t c¸n chøc;
7. Quy  nh  µnh  Çn  µ 
  ®Þ th ph v quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  û  Ët
ch ho   c H  k lu  
c¸n bé,c«ng 
   chøc;
8. Thèng    è îng,chÊt l ng c¸n bé, c«ng 
  kª s l    î       chøc 
trong ph¹m     
  vic¸c tØnh,
 
thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.
ph tr     ¬
10


§i Ò u 26. éi 
 N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng 
l  b  chøc  Êp    ña  û    
c x∙ c U ban
nh©n  ©n  Êp  Ön
d c huy
Uû  
ban  ©n  ©n  Êp  Ön 
nh d c huy qu¶n  ýc¸n bé,c«ng 
l      chøc  Êp   
c x∙theo   
c¸c
néidung 
  sau  y:
®©
1.  Ëp 
L quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ©y  ùng  i  ò 
ho   ho x d ®é ng c¸n  é, c«ng 
b  chøc  µ 
v
tõng bícthùc hiÖn    Èn      é,c«ng 
     tiªuchu ho¸ c¸n b   chøc;
2. Tæ  
  chøc  Öc    Ón 
vi thituy hoÆc   Ðt  Ón, quyÕt  nh  Ón  ông,
x tuy   ®Þ tuy d  
®iÒu  ng,  Ôn  Ö m, 
®é mi nhi cho    Öc 
th«ivi c«ng  chøc  Êp    µ 
c x∙ v qu¶n  ý c«ng 

chøc,hå  ¬ 
  s c«ng  chøc  Êp   
c x∙theo híng dÉn  ña  y 
    c ñ ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh;
3.Tæ  
  chøc  Öc  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh 
vi th   ch ®é ti  ¬ v c¸cch ®é ch s¸ch 
®∙ingé  i víi   é,c«ng 
  ®è     b  
c¸n chøc;
4.Tæ  
  chøc  Öc båidìng c¸n bé,c«ng 
vi         chøc;
5.Quy Õt  nh 
  ®Þ khen  ëng,kû  Ët®èi víi   é,c«ng 
th   lu       b  
c¸n chøc;
6. Thanh    Óm     Öc  ùc  Ön   
  tra,ki tra vi th hi c¸c quy  nh   Ò  
®Þ v c¸n  é, c«ng 

chøc;
7. Gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o ®èi víic¸n bé, c«ng 
   khi n              
t chøc 
theo 
quy  nh  
®Þ
cña 
ph¸p luËt;
 
8. Thèng    ¸nh    è îng,chÊt l ng c¸n bé, c«ng 
  kª,® gi¸s l    î       chøc trong ph¹m   
  vi
huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.
    x∙,th ph thu  


§i Ò u 27. éi 
 N dung qu¶n  ý c¸n  é, c«ng 
l  b  chøc  Êp    ña  û    
c x∙ c U ban
nh©n  ©n  Êp   
d c x∙
Uû  
ban  ©n  ©n  Êp   
nh d c x∙qu¶n  ýc¸n bé, c«ng 
l      chøc  Êp   
c x∙theo    éi
c¸c n  
dung 
sau  y:
®©
1.Trùc tiÕp qu¶n  ý®éi ngò 
      l    c«ng 
chøc;
2.Thùc  Ön   
  hi c¸cquy  nh  Ò   Õ   ,  Ýnh 
®Þ v ch ®é ch s¸ch ®« Ý   íi   é,c«ng 
  v  b  
c¸n
chøc;
3.Thùc  Þªn  Õ   ¹ch ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé,c«ng 
  h k ho   t   b     chøc;
4. § Ò   Þ   ¬ 
  ngh c quan, tæ   chøc  Êp  ã  Èm   Òn 
c c th quy khen  ëng  bé,
th c¸n   
c«ng 
chøc  Êp   
c x∙theo thÈm  Òn;
  quy
5. Xem   Ðt  µ    Þ  ¬ 
  x v ®Ò ngh c quan, tæ    chøc  ã  Èm  Òn  Êp  Ön  
c th quy c huy
vÒ   û  Ëtvµ  ö  ýviph¹m  i víi
k lu   x l     ®è     c«ng 
chøc;
6. Gi¶iquyÕt  Öc  Õu  ¹i  è c¸o  i  íic¸n  é, c«ng 
    vi khi n ,   ®è v   b  
t chøc theo   
quy
®Þnh  ña 
c ph¸p luËt;
 
7. Thèng    è îng,®¸nh    Êt l ng vµ  Öc  è  Ý,sö  ông  i  ò 
  kª s l   gi¸ch  î   vi b tr   d ®é ng
c«ng 
chøc; 
8. Chñ   Þch  û  
  t U ban  ©n  ©n  Êp    Êp  Êy 
nh d c x∙c gi khen  cho c«ng chøc  ã 
c
thµnh  Ých.  
t                   
              

C h ¬ n g  VII
§i Ò u K h o ¶ n  T hi  H µ n h
11


§i Ò u    Öu  ùcthihµnh 
28. Hi l    
NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh 
®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng 
15    t ng ®
C«ng  vµ    á   
b¸o  b∙i c¸cquy  nh  íc®©y    íi
b ®Þ tr   tr¸v  
i NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u   
29. Tr¸chnhiÖm    µnh 
  thih
Bé  ëng  é  éi vô  íng dÉn    µnh 
tr BN h   thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n 
C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬ 
B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬ 
B Th tr c quan  éc
thu  
ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û  
ph Ch t U ban  ©n   ©n  
nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc
  ph tr    
Trung  ng  Þu 
¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n
  
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản