Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
181
lượt xem
18
download

Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  115/2003/N§­C P  n g µ y  10 th¸ng  C 10 n¨ m  2003  V Ò   h Õ  ® é   n g   h øc   ù  b Þ c c« c d C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt  æ   cø  T chøc  Ýnh  ñ  µy  th Ch ph ng 25  ¸ng  n¨m  12  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µy  th¸ng  n¨m1998  µ   ng 26  02  v Ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  ngµy  th¸ng4  29    n¨m  2003; Theo  Ò   Þ  ña  é r ng  é  éi  ô, ® ngh c B të B N v Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh  NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Õ     Ón  ông,  ö  ông,  ®Þ ch ®é tuy d sd ngh Üa  ô   v, quy Òn î,nh÷ng  iÖc  li  v kh«ng  î l m,  Õ     Ýnh  ® c  µ ch ®é ch s¸ch  µ  v qu¶n  ý ®èi  í  l  vi c«ng chøc  ù  Þ. db §i Ò u    2. C«ng  chøc  ù  Þ  db C«ng  chøc  ù  Þ   µ c«ng  ©n  Öt Nam,  d b l  d Vi   trong biªn chÕ,  ëng ¬ng  õ    h l t  ng©n  s¸ch  µ  íc,® îc tuyÓn  ông      nh n     d ®Ó bæ sung  cho  i  ò  bé, c«ng  ®é ng c¸n    chøc quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti ® b, ® c  1  1  Ph¸p  Önh  öa  æi, l s®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc  µy  th¸ng 4    ng 29    n¨m 2003. C«ng    chøc  ù  Þ   îcph©n  db®  c«ng  µm  Öc  ã  êih¹n  ¹    ¬  l vi c th   t i c quan, c¸c   tæ chøc sau  y: ®© 1.V¨n    phßng  èc  éi; Qu h 2.V¨n    phßng  ñ  Þch  íc; Ch t n 3.Tßa    ©n  ©n    Êp;   ¸n nh d c¸cc 4.ViÖn  Ó m     ©n  ©n    Êp;   Ki s¸tnh d c¸cc   5.Bé, c¬      quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ; thu   ph 6.  éi  ng  ©n   ©n,  û   H ®å nh d U ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng; ñy  ¬   ban  ©n  ©n  Ën,  Ön,  Þ    µnh  è  éc nh d qu huy th x∙,th ph thu   tØnh; 7. Bé     m¸y  óp  Öc  éc  chøc  Ýnh  Þ,tæ  gi vi thu tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ ch tr       héi;  
 2. 2 8.Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên. nh d x∙,ph   tr   §i Ò u    i thÝch  õ  ÷ 3. Gi¶   t ng Trong  Ngh Þ   nh  µy,  tõ  ÷  í  ©y  î   iÓu    ®Þ n c¸c  ng d i® ® ch nh sau:  1.  “Tuy Ón  ông  d c«ng chøc  ù  Þ”  µ  iÖc  Ón  ê   µo  µm  iÖc  d b lv tuy ng i v l v theo  ch Õ     ®é c«ng  chøc  ù  Þ  d b th«ng  qua  iho Æc  Ðt  Ón. th   x tuy 2.  ¬  “C quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ”  µ  ¬  d b l c quan,  chøc  ã  È m   tæ  c th quy Òn qu¶n  ý hµnh  Ýnh,  l  ch chuyªn  m«n  iÖp  ô  i  í  ngh v ®è v ic«ng chøc  ù  Þ;  db 3.  ¬  “C quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý  l c«ng chøc”  µ  ¬  l c quan  î g   ® c  iao thÈ m  Òn  Ón  ông  µ  quy tuy d v qu¶n  ý c«ng  l  chøc  bao  å m   c«ng  g c¶  chøc  ù  Þ.  db C h ¬ n g  II T u y Ó n  d ô n g  v µ  s ö  d ô n g  c « n g  c h ø c  d ù  b Þ §i Ò u    uy Ón  ông  4. T d c«ng  chøc  ù  Þ  db 1.  Öc  Ón  ông  Vi tuy d c«ng  chøc  ù  Þ  i th«ng  d b ph¶   qua  ituyÓn.  th   2.  ê t×nh  Ng i  nguy Ön  µm  iÖc  õ  lv t n¨m n¨m rë ªn    ïng  t l ëv cao,  ïng  ©u,  v s v ng  b ªn  ii  i  ¶o  Æc  Ó   ¸p  ï xa,  i g í, h¶ ® ho ® ® øng  yªu  Çu  ©y  ùng  i  ò    c xd ®é ng c¸n bé, c«ng chøc    ïng  ©n  éc  t  ê th×  iÖc  Ón  ông  ã  Ó   î thùc  ëv d t Ý ng i  v tuy d c th ® c  h Ön  i th«ng  qua  Ðt  Ón. x tuy §i Ò u    ªu  Èn  µ  iÒu iÖn  ù  Ón  5. Ti chu v ® k d tuy Ng êi ®¨ng  ý  ù  Ón    k d tuy c«ng  chøc  ù  Þ   d b ph¶icã      Èn    ®ñ tiªuchu chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  ña  ¹ch  ¨ng  ý  ù  Ón  µ  ã      iÒu  Ön    v c ng ® k d tuy v c ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: 1.  µ  L c«ng  ©n  Öt  m,  ã  a  d Vi Na c ®Þ chØ  êng ró ¹  Öt  m; th t tiVi Na 2.  È m   Êt®¹o  øc  èt; Ph ch   ® t 3.  æi  i  i tõ    tuæi  Õ n  tuæi   Tu ®ê ph¶   ®ñ 18  ® 40  ; 4.  ã   n  in  ù  Ón  µ  ý lÞch  â  µng;  ã    b»ng,  C ®¬ x d tuy v l  rr c ®ñ v¨n  chøng  chØ   theo  quy  nh  ña  ¹ch  ¨ng  ý  ù  Ón; ®Þ c ng ® k d tuy 5.  ã     C ®ñ søc  Π Ó   ¶ m   Ën  iÖ m   ô kho ® ® nh nh v; 6.  Kh«ng rong  ê   ian  Þ ruy  t th i g b t cøu r nh Ö m   ×nh  ù,  Êp  µnh    t ¸ch  i h s ch h ¸n ph¹  ï  i t o  t t,c¶  ¹ kh«ng  iam  i÷   g g , qu¶n  Õ,  ang  Þ  dông  iÖn  ch ® b ¸p  b ph¸p  i dôc  g ¸o  tix ,phêng,  Þ rÊn  Æc  a  µo  ¬  ë  ÷a  Önh,  ¬  ë  i dôc ¹  ∙   th t ho ® v c s ch b c s g ¸o  .  C¨n  vµo  Ýnh  Êt vµ  Æc   iÓ m   cø  t ch   ® ® chuyªn m«n  nghiÖp  ô, c¬  v   quan  tuyÓn  ông  ã  Ó    d c th bæ sung  thªm  ét  è  iÒu  Ön  i víi êidù  Ón. m s® ki ®è     ng   tuy §i Ò u    u i t 6. ¦ tªn rong  ituyÓn  th   c«ng  chøc  ù  Þ db ¦u i t tªn rong  ituyÓn  th   c«ng  chøc  ù  Þ  i  í  têng  îp  d b ®è v ic¸c r h sau  ©y: ®
 3. 3 1. Anh  ïng  ùc îng  ò rang,  h L l vt Anh  ïng  h Lao  ng,  ¬ng  inh  î céng  ®é th b ® c  30  i Ó m   µo  ® v tæng  Õt  k qu¶  ituyÓn;  th   2. Con iÖ sÜ,  l t  con  ¬ng  inh con  Önh  inh ngê cã  äc  Þ iÕn  Ü  th b ,  b b ,  i  h v t s ®óng  chuyªn  µnh  o  ¹o  ï  îp  í   ng ®µ t ph h v i nhu  Çu  Ón  ông  î céng    c tuy d ® c  20 ®i Ó m   µo  v tæng  Õt  k qu¶  ituyÓn; th   3.  ÷ng  ê cã  äc  Þ  ¹c  Ü  ng  Nh ng i  h v th s ®ó chuyªn  µnh  o ¹o  ï  îp  í   ng ®µ t ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ÷ng  ê tè   iÖp  o i g á   µ  Êt  ¾c    bËc  c tuy d nh ng i  t ngh l ¹   i i v xu s ë c¸c  ®µo  ¹o  t chuyªn  m«n   ï  îp  í   ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ê ®∙  µn  µnh  c tuy d ng i  ho th ngh Üa  ô  ©n  ù ®éi  i thanh  i xung  v qu s ;  v ªn  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn r thøc r  ×nh  tÎt nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ,  n i t ha   t l ® ho th nh vô  î   éng  ®i Ó m   µo  ® cc 10  v tæng  Õt k qu¶  ituyÓn.  th   §i Ò u    u i t 7. ¦ tªn rong  Ðt  Ón  x tuy c«ng  chøc  ù  Þ  db Nh÷ng  ê cam   Õt  ×nh  ng i  kt nguy Ön  µm  iÖc  õ  lv t n¨m  n¨m   rë  ªn    ïng  t l ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  b ªn  ii  i  ¶o  î xÐt  Ón  v s v xa,  i g í,h¶ ® ® c  tuy theo  tù  tªn    thø  u i sau ® ©y:  1.  ê   ©n  éc  iÓu  è ngê    ró ¹  ¬   ×nh  Ng i d t th s ,  i c t tin i t nguy Ön  µm  iÖc;  lv 2.  Anh  ïng  ùc îng  ò rang Anh  ïng  ao  ng; h L l vt ,  h l ®é 3.  ¬ng  inh   Th b; 4.  Con iÖ   Ü;  l ts 5.  Con  ¬ng  inh   th b , con  Önh  inh b b; 6.  ê cã  äc  Þ iÕn  Ü   ng  Ng i  h v t s ®ó chuyªn  µnh  o ¹o   ï  îp  í     ng ®µ t , ph h v i nhu cÇu  Ón  ông;  tuy d 7.  ê cã  äc  Þ  ¹c  Ü   ng  Ng i  h v th s ®ó chuyªn  µnh  o  ¹o   ï  îp  í     ng ®µ t , ph h v i nhu cÇu  Ón  ông;  ê tè ngh Öp  o i g á vµ   Êt  ¾c    tuy d ng i  t  i l ¹   i i  xu s ë c¸c  Ëc  o  ¹o  b ®µ t chuyªn  m«n,  ï  îp  í   ph h v i nhu  Çu  Ón  ông;  ê ®∙  µn  µnh  Üa  ô  c tuy d ng i  ho th ngh v qu ©n  ù,  i  i thanh  i xung  s ®é v ªn  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn  r thøc  r   ×nh  tÎ t nguy Ön   phôc  ô  v n«ng  th«n mi Òn  ó   õ  i n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ô.  ,  n i t ha   t l ® ho th nh v §i Ò u    Õ   ¹ch  Ón  ông  8. K ho tuy d c«ng  chøc  ù  Þ db 1. C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy qu¶n  ýc«ng  l  chøc    Ëp  Õ   ¹ch  khil k ho biªnchÕ     c«ng chøc,ph¶ilËp  Õ   ¹ch    Õ       k ho biªnch c«ng  chøc  ù  Þ     ¬  ë  d b trªnc s nhu  Çu  µ  Þ  Ýc«ng    ¬  Êu  ¹ch c«ng  c v v tr   t¸c, c ng   c chøc. 2. Trªn c¬  ë      s chØ      Õ   tiªubiªnch c«ng  chøc  ù  Þ   îcgiao hµng  db®    n¨m, c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy qu¶n  ýc«ng  l  chøc  Ëp kÕ   ¹ch tuyÓn  ông  µ  l   ho   d v sö  ông  d c«ng chøc  ù  Þ   å m:  è îng,ng¹ch  dbg sl   c«ng chøc  Çn  Ón  c tuy theo  ¬  c quan  n  Þ, h×nh  ®¬ v   thøc,tiªuchuÈn  µ  iÒu  Ön  Ón  ông, thêigian       v® ki tuy d    tæ chøc  Ón  ông, dù  Õn  è îng c«ng  tuy d   ki s l   chøc  ù  Þ   Ïbè  Ý c«ng    Ò   ¬  d b s   tr   t¸cv c quan,®¬n  Þ.   v  3. ViÖc  Ón  ông    tuy d c«ng chøc  ù  Þ   ã  Ó  îc tæ  d b c th ®   chøc  Ón  tuy theo  tõng ng¹ch c«ng      chøc.  
 4. 4 §i Ò u    9. Th«ng    Ón  b¸o tuy c«ng  chøc  ù  Þ  db 1. Tríc 60  µy  chøc    Ón      ng tæ  thituy c«ng  chøc  ù  Þ,  ¬  d b c quan  ã  Èm   c th quyÒn  qu¶n  ýc«ng  l  chøc ph¶ith«ng  c«ng    b¸o  khaitrªnc¸c ph¬ng  Ön th«ng      ti   tin®¹ichóng  ÷ng     nh th«ng    Çn  ÕtvÒ   iÒu  Ön,tiªuchuÈn,sè îng cÇn  tinc thi   ® ki      l  tuyÓn, thêigian,néi dung, h×nh          thøc  Ón, yªu  Çu  Ò   å  ¬  ña  êi dù  tuy   c v h s c ng   tuyÓn,®Þa    chØ  ªnh Ö.  li   2.  êi dù  Ón  Ng   tuy ph¶i cã      Èn, ®iÒu  Ön  µ  ép  å  ¬  ù    ®ñ tiªuchu   ki v n h s d tuyÓn  theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    ¬  Ón  10. S tuy 1. ViÖc  ¬  Ón    s tuy c«ng  chøc  ù  Þ   Héi ®ång  ¬  Ón  ña  ¬  d b do    s tuy c c quan,   tæ chøc  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy qu¶n  ýc«ng  l  chøc  ©n    ph bæ chØ     tiªu tuyÓn  ông  d c«ng chøc  ù  Þ  ùc hiÖn. d b th     2. Héi  ng  ¬  Ón  ngêi ® øng  u   ¬    ®å s tuy do    ®Ç c quan  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp,cã  hoÆc   thµnh    03  05  viªn,  bao  å m: g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  Æc  Êp  ã  ña  ê ® øng  Ch t H ®å l ng i  ® ho c ph c ng i  ® Ç u  ¬  c quan; b) C¸c  y  i H éi  ng  µ  i  iÖn ∙ ®¹o  bé  Ën  ñ v ªn  ®å l ®¹ d l nh  c¸c  ph chuyªn  µnh  ng cña  ¬  c quan; c)  û   i k ªm    ý  éi  ng  µ  U v ªn  i Th k H ®å l c«ng chøc  ô  r c«ng  ¸ tuyÓn  ph t ¸ch  t c  dông  ña  ¬  c c quan. 3.Héi ®ång  ¬  Ón  ã  Ö m  ô     s tuy c nhi v sau  y:  ®© a) TiÕp  Ën  å  ¬  ù  Ón;   nh h s d tuy   b) Xem   Ðt    ùa chän  ÷ng  êi dù  Ón      Èn  µ  iÒu  x ®Ó l   nh ng   tuy ®ñ tiªuchu v ® kiÖn  Ón  ông; tuy d c) B¸o    µ    Þ  êi® øng  u   ¬    c¸o v ®Ò ngh ng   ®Ç c quan  Õt  nh  quy ®Þ danh s¸ch  nh÷ng  êi® îcs¬  Ón.Sè îng ® îcs¬  Ón  ng     tuy   l     tuy ph¶inhiÒu  ¬n  è   h s chØ    ­ tiªu® îc tuyÓn  õ 1/3  ét  Çn    t  (m ph ba)  Çn  ë lªn.Trêng  îp  l tr     h kh«ng    è  êi s¬  ®ñ s ng   tuyÓn theo quy  nh  ×  ®Þ th ph¶ib¸o  ®Ó   éi ®ång  Ón  ông    c¸o  H  tuy d c«ng  chøc  dù  Þ  b xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; x      d)  ép  N danh s¸ch  ïng  å  ¬  ù  Ón    éi  ng  Ón  ông  c h s d tuy lªnH ®å tuy d c«ng  chøc  ù  Þ  d b theo quy  nh.     ®Þ   §i Ò u    éi  ng  Ón  ông  11. H ®å tuy d c«ng  chøc  ù  Þ  db 1.  Öc  Ón  ông  Vi tuy d c«ng chøc  ù   Þ   H éi  ng  Ón  ông  d b do  ®å tuy d c«ng  chøc  ù  Þ   ùc  iÖn.  éi  ng  Ón  ông  ngê ® øng  Ç u  ¬  d b th h H ®å tuy d do  i  ® c quan  ã  c thÈ m  Òn  quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  quy Õt  nh  µnh  Ëp ra  ®Þ th l. 2.  éi  ng  Ón  ông  ã  ho Æc  thµnh  i , bao  å m:  H ®å tuy d c 05  07  v ªn   g a)  ñ  Þch  éi  ng  µ  ê ® øng  Ç u  Æc  Êp  ã  ña  ê ® øng  Ch t H ®å l ng i  ® ho c ph c ng i  ® Ç u  ¬  c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc; b)  ã  ñ  Þch  éi  ng  µ ngê   ô r tæ  Ph Ch t H ®å l   i ph t ¸ch  chøc  bé  ña  ¬  c¸n  c c quan  cã  È m  Òn  th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc;
 5. 5 c) C¸c  y  i H éi  ng  µ  i  iÖn ∙ ®¹o  c¬  ñ v ªn  ®å l ®¹ d l nh  c¸c  quan chuyªn  µnh  ng cña  ¬  c quan  ã  È m  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc; d)  û   i k ªm    ý  éi  ng  µ  U v ªn  i Th k H ®å l c«ng chøc  ô  r c«ng  ¸ tuyÓn  ph t ¸ch  t c  dông  ña  ¬  c c quan. 3.  óp  iÖc  éi  ng  Ón  ông  ã  Gi v H ®å tuy d c Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi  ng  Ón  ông 12. Nhi v v quy h c H ®å tuy d H éi  ng  Ón  ông  µm  iÖc  ®å tuy d lv theo nguyªn  ¾c  Ëp  Ó,  iÓu  Õt  t t th b quy theo  a  è cã  iÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ® s ,  nh v v quy h sau  ©y:  ® 1. Th«ng b¸o  Õ   ¹ch  chøc  Ón   ông;  Ó   Ö quy  Õ;  i   k ho tæ  tuy d th l ,  ch tªu chuÈn  µ  iÒu  iÖn  ù  Ón;  v® k d tuy m«n  i   ×nh  th, h thøc thê g ,  i  ian  µ  a  i Ó m   v ®Þ ® th; i  2.  æ   T chøc  iÖc  ® Ò   i  µnh  Ëp  v ra  th;th l Ban  i th,Ban  Ê m   i co   i  ch th; 3.  Õp  Ën  µ  Ðt  å  ¬  ù  Ón  õ  éi  ng  ¬  Ón;  Ti nh v x h s d tuy t H ®å s tuy th«ng    b¸o danh  s¸ch  ÷ng  ê     iÒu  iÖn  µ i chuÈn  ù  Ón;  nh ng i ®ñ ® k v tªu  d tuy 4.  æ   T chøc  i tuyÓn  Æc  Ðt  Ón  th   ho x tuy theo  ng  ®ó quy  Õ;  c¸o  Õt  ch b¸o  k qu¶  Ón  ông ªn  ¬  tuy d l c quan  ã  È m   Òn  Ó   c th quy ® xem   Ðt  µ  quy Õt  nh   x v ra  ®Þ c«ng  Ën  Õt  nh k qu¶;  th«ng  k Õt  b¸o  qu¶  Ón  ông;  tuy d 5.  i quy Õt  iÕu  ¹ ,tè  cña  ê   ù  Ón. Gi¶   kh n i  c¸o  ng i d tuy §i Ò u    13. C¸ch  Ýnh  iÓ m   µ róng  Ón rong  ú  ituyÓn t ® vt tuy t k th   1.  çi  Çn  i® î   Ê m   M ph th   c ch theo  thang  i Ó m   ® 100. 2.  ê  róng  Ón rong  ú  ituyÓn  µ ngê   i th     m«n  i  ã  Ng i t tuy t k th   l   i ph¶   i®ñ c¸c  th,c sè  i Ó m   ña  çi  Çn  i ®¹t  õ  ®iÓ m  rë ªn  µ  Ýnh  õ  ê cã  ® c m ph th   t 50  tlvt t ng i  tæng  è  s ®i Ó m   cao  Êt  nh cho  Õ n  Õt  ® h chØ i ® î   Ón. tªu  c tuy 3.  Öc  éng  iÓ m   µ  ®Þ nh  ê t óng  Ón rong r ng  îp  tªn  Vi c ® v x¸c  ng i r tuy t tê h u i quy  nh  ¹  iÒu  Ngh Þ   nh  µy  î thùc  iÖn    ®Þ ti§ 6  ®Þ n ® c  h nh sau:  Õu  ê dù  i n ng i  th   thuéc  iÒu  iÖn  tªn  ×  nh d u i th chØ  î céng  ét  iÓ m   tªn  ® c  m® u i cao  Êt   iÓ m     nh , ® u tªn  i chØ  î   éng  µo  ® cc v tæng  è  iÓ m   ña  Ê   c¸c  Çn  i s® c t t c¶  ph th. 4.  êng  îp  iÒu  ê cã  Tr h nh ng i  tæng  è  iÓ m   s® b»ng nhau    ë chØ  i cuè   tªu  i c ng  î tuyÓn  ×  éi  ng  Ón  ông  Õt  nh  chøc  i t Õp  Ó   ï ® c  th H ®å tuy d quy ®Þ tæ  th  i ® chän  ê   ã  iÓ m   ng i c ® cao  Êt róng  Ón. nh t tuy §i Ò u    óng  Ón rong  ú  Ðt  Ón 14. Tr tuy t k x tuy Ng ê t óng  Ón  rong  ú  Ðt  Ón  µ  ê ®ñ  i chuÈn  µ   iÒu  i  r tuy t k x tuy l ng i  tªu  v® k Ön,  î H éi  ng  Ón  ông  i ® c  ®å tuy d c¨n  vµo  cø  quy  nh  ¹  iÒu  vµ  iÒu    ®Þ ti § 5  § 7 Ngh Þ   nh  µy  Ó   ®Þ n ® xem   Ðt   èng  Êt  Ò   Þ   ¬  x , th nh ® ngh c quan  ã  È m   Òn   c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc  quy Õt  nh  Ón  ông  ra  ®Þ tuy d c«ng  chøc  ù  Þ. db
 6. 6 §i Ò u    êi  ¹n  quy Õt  nh  Ón  ông  µ  Ën  iÖc  15. Th h ra  ®Þ tuy d v nh v 1. Trong  êih¹n  Ë m   Êt  ngµy    th   ch nh 30  sau    khi c«ng  è  Õt  b k qu¶  Ón  tuy dông,c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc    Õt  nh  Ón  ông  ra quy ®Þ tuy d ngêitróng tuyÓn  µo  µm      v l c«ng  chøc  ù  Þ. db 2.  Trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 30  µy, kÓ   õ  µy  ã  th   ch nh l   ng   t ng c quyÕt  nh   ®Þ tuyÓn  ông, ngêi ® îc tuyÓn  d      ph¶i®Õ n   ¬    c quan  Ën  Öc,n Õu  nh vi   trong quyÕt    ®Þnh  Ón  ông  tuy d kh«ng  quy  nh  êih¹n kh¸c. ®Þ th       3. Trêng  îp  êi ® îc tuyÓn  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  µ     h ng     c l   ch ® m kh«ng  Ó  Ën  th nh viÖc  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th ph¶ilµm  n      ¹n  êigian  Ën  Öc  µ  îc   ®¬ xin gia h th   nh vi v ®   c¬ quan    Õt  nh  Ón  ông  ng  .Thêigian ® îcgia h¹n  ra quy ®Þ tuy d ®å ý          kh«ng    qu¸ 30  µy. ng 4. Qu¸  êih¹n  ãi trªn,ngêi ® îc tuyÓn    th   n       kh«ng  n   Ën  Öc  ×  ¬  ®Õ nh vi th c quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc    Õt  nh  û  á  Õt  nh   ra quy ®Þ hu b quy ®Þ tuyÓn  ông  d c«ng chøc  ù  Þ. db  §i Ò u    êi  ian  ùc  iÖn  Õ     16. Th g th h ch ®é c«ng  chøc  ù  Þ  db Thê g i  ian  ùc  iÖn  Õ     th h ch ®é c«ng  chøc  ù  Þ   µ  th .  d b l 24  ¸ng Trong  ê   th i gian  ùc  iÖn  Õ     th h ch ®é c«ng  chøc  ù  Þ,  ¬  d b c quan  ã  È m   Òn  c th quy qu¶n  ý l  c«ng  chøc  ã r nh Ö m   chøc  c t ¸ch  i tæ  cho c«ng chøc  ù  Þ   µn  µnh  ¬ng  d b ho th ch t ×nh  å   ìng  iÕn  r b id k thøc  qu¶n  ý hµnh  Ýnh  µ  í . l  ch nh n c §i Ò u    íng  Én  17. H d c«ng  chøc  ù  Þ  db C¬  quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ù  Þ  ã r nh Ö m: d b c t ¸ch  i 1.  íng  Én  H d c«ng  chøc  ù  Þ  ùc  iÖn  d b th h chøc r , nh Ö m   ô  ña  ¹ch  t ¸ch   i v c ng c«ng  chøc  theo  Õ     Ëp  ù; ch ®é t s   2.  ö   ét  C m c«ng  chøc  ïng  ¹ch  Æc  ¹ch  r cã  inh  iÖ m   íng  c ng ho ng t ªn  k ngh h dÉn c«ng  chøc  ù  Þ.  çi  d b M c«ng  chøc chØ   íng  Én  çi  Çn  h d m l cho  ét  m c«ng  chøc  ù  Þ. db §i Ò u    Õ   ,  Ýnh  18. Ch ®é ch s¸ch  i  í   ®è v ic«ng  chøc  ù  Þ  µ  ê híng  d b v ng i  dÉn  c«ng chøc  ù  Þ  db 1. C«ng chøc  ù  Þ   î hëng  %   Ëc ¬ng  ë ®iÓ m   ña  ¹ch  î   d b ® c  85 b l kh i  c ng ®c tuyÓn  ông; r ng  îp  d tê h c«ng  chøc  ù  Þ  ã  äc  Þ  ¹c  Ü  ï  îp  í  cÇu  d b c h v th s ph h v iyªu  tuyÓn  ông  ×  î hëng  %  ¬ng  Ëc  cña  ¹ch  î tuyÓn  ông;  d th ® c  85 l b 2  ng ® c  d c«ng  chøc  ù  Þ   ã  äc  Þ iÕn  Ü   ï  îp  í   dbch vt s ph h v i yªu  Çu  Ón  ông  ×  î hëng  c tuy d th ® c  85 %  ¬ng  Ëc  cña  ¹ch  î   Ón  ông. l b 3  ng ® c tuy d 2.  ÷ng  Nh c«ng chøc  ù  Þ   d b sau  ©y  î hëng  ® ® c  100 %  ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c (nÕu  ã)  ña  ¹ch  Ón  ông  µ  chÝnh  c c ng tuy d v c¸c  s¸ch  theo  quy  nh: ®Þ a)  µ m  iÖc    ïng  L v ëv cao,  ïng  ©u,  ïng  ,  i g í,h¶   ¶o; v s v xa b ªn  ii  i ® b)  µ m  iÖc rong  ngµnh,  Ò   c  ¹   L v t c¸c  ngh ®é h inguy  iÓ m; h c)  µ  ê ®∙  µn  µnh  Üa  ô  ©n  ù ®éi  i thanh  i xung  L ng i  ho th ngh v qu s ,  v ªn  n ªn  phong,  i  i t Ý  ®é v ªn r thøc r  ×nh  tÎ t nguy Ön  ôc  ô  ph v n«ng th«n mi Òn  ó tõ  i ,  n i  ha   n¨m rë ªn  ∙  µn  µnh  iÖ m   ô t l ® ho th nh v . 
 7. 7 3. C«ng  chøc  ù   Þ   î hëng  d b ® c  100 %   øc ¬ng  ang  ëng  ña  ¹ch  m l ® h c ng tuyÓn  ông  µ  Ó   õ  ê   iÓ m   µy  î   Ýnh  µo  ê   ian  Ó   Ðt  ©ng ¬ng  d v k t th i ® n ® ct v th i g ®xn l theo  © m   i kh ®ñ   ê g th n ªn  i  th i  ian  b»ng  ê g th i  ian  Ëp  ù  t s quy  nh,  ®Þ øng  í  vi ng¹ch  Ón  ông.  tuy d 4.  C«ng chøc  î   ¬  ® c c quan  ©n  ph c«ng  íng  Én  h d c«ng  chøc  ù  Þ  î   ­ d b ® ch ëng  ô  Êp  r nh Ö m   ph c t ¸ch  i b»ng  %   øc ¬ng  è   iÓu  rong  ê   ian  íng  30 m l t i th t th i g h dÉn c«ng chøc  ù  Þ.  db §i Ò u    19. §¸nh      Öm  gi¸, nhi bæ c«ng  chøc  ù  Þ  µo  ¹ch c«ng  d b v ng   chøc 1. Khi    th ®ñ 24  ¸ng  ùc  iÖn  Õ     th h ch ®é c«ng chøc  ù  Þ,  d b c«ng  chøc  ù  d bÞ   i  µm  ph¶ l b¶n  c¸o  Õt  b¸o  k qu¶  ùc  iÖn  iÖ m   ô  ö ngê ® øng  Ç u  ¬  th h nh v g i  i  ® c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ù  Þ. db 2. C«ng chøc  î c¬  ® c  quan  ©n  ph c«ng  íng  Én  h d c«ng chøc  ù  Þ   µm  dbl b¶n  Ën  Ðt  ¸nh  i   nh x ® g ¸ c«ng  chøc  ù  Þ  ö   ê   øng  Ç u  ¬  d b g i ng i ® ® c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ. db 3.  ê ® øng  Ç u  ¬  Ng i  ® c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ   Ën  Ðt ®¸nh  d b nh x ,  g ¸  iÖc  µn  µnh  iÖ m   ô  ña  iv ho th nh v c c«ng  chøc  ù  Þ   ö c¬  d b g i  quan  ã  È m   c th quy Òn  qu¶n  ý c«ng  l  chøc xem   Ðt   Õt  nh  æ   iÖ m   Æc  x , quy ®Þ b nh ho kh«ng  æ   b nh Ö m   µo  ¹ch  i v ng c«ng chøc. 4. C«ng    chøc  ù  Þ   d b kh«ng  îc bæ   Ö m   µo  ¹ch  ®   nhi v ng c«ng chøc  ×  ¬  th c quan  ∙  quyÕt  nh  Ón  ông  ñy  á  Õt  nh  Ón  ông  µ  îc ® ra  ®Þ tuy d h b quy ®Þ tuy d v®  trî Êp  çi   c m n¨m  µm  Öc  ét  l vi m th¸ng l ng  µ  ô  Êp  Õu  ã) cïng  Òn  µu,  ¬ v ph c (n c   ti t   xe  Ò   ¬ic  ó. v n   tr   C h ¬ n g  III N g h Ü a  v ô , q u y Ò n  lîi µ  n h ÷ n g  vi Ö c c « n g  c h ø c   v d ù  b Þ  k h « n g  ® î c l µ m   §i Ò u    Üa  ô  20. Ngh v C«ng chøc  ù  Þ   d b ph¶i thùc  Ön      hi c¸c nghÜa  ô   c¸n  é, c«ng  v nh b  chøc  quy  nh  ¹ c¸c®iÒu    vµ  cña  ®Þ t    i 6,7  8  Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc.   §i Ò u    Òn  î 21. Quy li C«ng  chøc  ù  Þ  ã    Òn  îsau  y: d b c c¸cquy l   i ®© 1. §îchëng    Òn  înh    é, c«ng     c¸c quy l   c¸n b   i chøc  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n      1, 2, 3, 5, 6 §iÒu  vµ    iÒu        vµ  cña      9  c¸c ® 10, 11, 12, 13  14  Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc;   2.  îc hëng    Õ     îcÊp  §  c¸c ch ®é tr  b¶o  Ó m     éi,è m   au,    ¹n    hi x∙ h   ® tain lao ®éng, b Önh  Ò     ngh nghiÖp,thais¶n  µ  Õ     ö tuÊttheo     v ch ®é t     quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c ®iÒu  107, 142, 143  µ      v 144  ña  é   ËtLao  ng. Trêng  îp  c B lu   ®é   h c«ng  chøc  ù  d bÞ   Þ     ¹n    ng, ® îchëng  Ýnh  b tain lao ®é     ch s¸ch quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu      ®Þ ti   2  146 cña  é  ËtLao  ng; B lu   ®é  
 8. 8 3. §îchëng ¬ng  µ    Õ     ô  Êp  Õu  ã) nh  i víic«ng     l v c¸c ch ®é ph c (n c   ®è     chøc  trong thêigian tËp  ù.Ngoµi ra c«ng       s     chøc  ù  Þ   d b cßn  îchëng    Òn  î ®  c¸c quy l  i kh¸cnh    é,c«ng    c¸n b   chøc  ¬ic«ng  n  chøc  ù  Þ  d b c«ng    t¸c. §i Ò u    ÷ng  Öc  22. Nh vi c«ng  chøc  ù  Þ  d b kh«ng  îclµm  ®  C«ng chøc  ù  Þ   d b ph¶i chÊp  µnh      h c¸c quy  nh  Ò   ÷ng  Öc  ®Þ v nh vi c«ng  chøc  kh«ng  îclµm  ¹ c¸c®iÒu      vµ  cña  ®  t    i 15,16,17  18  Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc.   C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý c « n g  c h ø c d ù  b Þ §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é  éi vô 23. Nhi v v quy h c B N   Bé   éi vô  µ c¬  N   l   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  c Ch ph th   chøc n¨ng qu¶n  ýnhµ  l  nícvÒ     c«ng  chøc  ù  Þ  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y:  d b c nhi v v quy h   ®© 1. Tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph phª  Öt  Õ   ¹ch  ©y  ùng  i  ò  duy k ho xd ®é ng c«ng chøc  dù  Þ  éc khu  ùc  b thu   v qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íc; l  ch nh n   2. Tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh  Õ     Òn ¬ng  µ    Ýnh  h ch ®é ti l v c¸c ch s¸ch ®∙i    ngé  kh¸c®èi víi      c«ng  chøc  ù  Þ; db  3.  Quy Õt  nh  iÖc  iao  ®Þ v g chØ  i b ªn  Õ   tªu  i ch c«ng chøc  ù  Þ   d b cho    c¸c Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ,  y  thu Ch ph ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh theo  y  Òn  ña  ñ íng  Ýnh  ñ; ñ quy c Th t Ch ph 4.Ban  µnh    h Quy  Õ   Ón  ông  ch tuy d c«ng  chøc  ù  Þ; db  5. Quy  nh  Ò   Ëp  å  ¬, sè  Öu, thÎvµ  Õ     eo  Îc«ng    ®Þ v l h s   hi     ch ®é ® th   chøc  dù  Þ; b 6. Thanh    Óm     Öc  ùc  Ön    tra,ki tra vi th hi c¸c quy  nh   ña  µ  íc vÒ   ®Þ c nh n   c«ng  chøc  ù  Þ; db  7. ChØ   o    Õt  Õu  ¹i  è c¸o  i  íic«ng    ®¹ gi¶iquy khi n ,t   ®è v   chøc  ù  Þ   d b theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o;     khi n     t 8. Quy  nh  ¬ng  ×nh,chøng    ®Þ ch tr   chØ  µ  chøc  ùc hiÖn  Öc  o   v tæ  th   vi ®µ t¹o, åidìng cho     b   c«ng chøc  ù  Þ  d b theo ph©n  Êp.   c §i Ò u 24. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é,  ¬  v v quy h c B c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ  µ  û   thu Ch ph v U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng ¬ 1. Ph ©n      bæ chØ      Õ     Ón  ông  µ  è  Ý c«ng  tiªubiªnch ®Ó tuy d v b tr   chøc  ù  d bÞ;  2.Tæ     chøc  Ón  ông  tuy d c«ng  chøc  ù  Þ  d b theo quy  nh;   ®Þ 3. Ra  Õt  nh  Ón  ông  êitróng tuyÓn  µo  µm    quy ®Þ tuy d ng     v l c«ng  chøc  ù  d bÞ;  ©n  ph c«ng  µ  è  Ý c«ng  v b tr   chøc  ù  Þ   µm  Öc  ¹  ¬  d b l vi t i quan, ®¬n  Þ  ¬  c   vc së;gia h¹n  êigian nhËn  Öc  i víic«ng     th     vi ®è     chøc  ù  Þ; ra quyÕt  nh  û  d b    ®Þ hu
 9. 9 bá  quyÕt  nh   Ón  ông  i  íic«ng  ®Þ tuy d ®è v   chøc  ù   Þ   d b kh«ng  µn  µnh  ho th nhiÖ m  ô;quy Õt  nh  æ   iÖ m   v  ®Þ b nh c«ng  chøc  ù  Þ  µo  ¹ch  d b v ng c«ng chøc; 4. Ph ©n    ©n    bæ ng s¸ch cho    ¬    c¸c c quan,®¬n  Þ  ö  ông    vsd c«ng  chøc  ù  d bÞ      ¬ng,®ãng  ®Ó tr¶l   b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi x∙h   hi y  v b¶o  ¶m   Öc  ùc ® vi th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch ®èi víi      c«ng chøc  ù  Þ; db  5. Qu¶n  ývÒ   è îng,chÊt l ng vµ  ùc hiÖn  Õ     Ýnh    l  s l    î   th   ch ®é ch s¸ch ®èi víi      c«ng  chøc  ù  Þ; db  6. Tæ     chøc  thanh    Óm    Öc    µnh    tra,ki travi thih c¸cquy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   vÒ   c«ng  chøc  ù  Þ  d b trong ph¹m      viqu¶n  ý; l  7. Gi¶iquyÕt  Õu  ¹itè c¸o  i  íic«ng      khi n     ®è v   chøc  ù  Þ   d b theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹itèc¸o;     khi n       8. X ©y  ùng  Õ   ¹ch  åi dìng  Õn    d k ho b  ki thøc qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íc l  ch nh n   cho  c«ng  chøc  ù  Þ. db §i Ò u 25. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ¬    v v quy h c c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  dù  Þ  b C¬   quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ù  Þ  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y: d b c nhi v v quy h   ®© 1. Tæ     chøc  ©n  ph c«ng, bè  Ý nhiÖ m   ô    tr   v cho c«ng chøc  ù  Þ,  ©n   d b ph c«ng  êi híng  Én  ng   d c«ng chøc  ù  Þ   µ  ùc  Ön    d b v th hi c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy  i víi n ®è     c«ng chøc  ù  Þ; db  2. Bè   Ý thêigian ®Ó     tr       c«ng chøc  ù  Þ   µn  µnh  ¬ng  ×nh båid­ d b ho th ch tr     ìng qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íctheo quy  nh;   l  ch nh n     ®Þ 3. Thùc  Ön    Õ     Ýnh    hi c¸c ch ®é ch s¸ch,tr¶l ng, ®ãng     ¬   b¶o  Ó m     éi, hi x∙ h   b¶o  Ó m   tÕ  i víi hi y  ®è     c«ng  chøc  ù  Þ; db 4.NhËn  Ðt,®¸nh      x  gi¸c«ng  chøc  ù  Þ; db 5. Khen  ëng  µ  û  Ëtc«ng    th v k lu   chøc  ù  Þ   d b theo  Èm  Òn  th quy hoÆc     ®Ò nghÞ  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy khen  ëng,kû  Ëtc«ng  th   lu   chøc  ù  Þ; db 6.LËp  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  l   s c«ng  chøc  ù  Þ. db C h ¬ n g  V k h e n  thë n g, k û  lu Ët §i Ò u    26. Khen  ëng  th C«ng chøc  ù  Þ   ã  µnh  Ých  d b c th t trong thùc hiÖn  Öm   ô  ×  îc xÐt     nhi v th ®     khen  ëng  th theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 37  Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc.   §i Ò u    û  Ët 27. K lu   1. C«ng    chøc  ù  Þ     ¹m    d b viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Õu  a  n   lu  n ch ®Õ møc   Þ   b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù, th×  ú    h s  tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m ph¶ichÞu  ét    m trong nh÷ng  ×nh    h thøc kû  Ëtsau  y:    lu   ®© a) KhiÓn    tr¸ch;  
 10. 10 b) C¶nh    c¸o; c)Buéc    Öc.   th«ivi 2. ViÖc  ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh    x l   lu   h thøc  Ón  khi tr¸ch,c¶nh    i víic«ng    c¸o ®è     chøc  ù  Þ   ngêi ® øng  u   ¬  d b do    ®Ç c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ   d b quyÕt  ®Þnh. ViÖc  ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh    x l   lu   h thøc buéc    Öc  i víi   th«ivi ®è     c«ng chøc  ù  d bÞ   ngêi ® øng  u   ¬  do    ®Ç c quan  ã  Èm   c th quyÒn qu¶n  ý c«ng  l  chøc  quyÕt  ®Þnh.   3. C«ng    chøc  ù  Þ    ¹m  d b viph ph¸p luËtm µ   ã  Êu  Öu  ña  éiph¹m  ×      c d hi c t   th bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    C«ng chøc  ù  d bÞ  Õu  Þ  ¸n ph¹ttï µ   n b tßa        kh«ng  îchëng      × bÞ  éc    Öc,kÓ   m ®  ¸n treoth   bu th«ivi   tõngµy    b¶n    Õt ®Þnh  ã  Öu  ùcph¸p luËt. ¸n,quy   c hi l     4. C«ng    chøc  ù  Þ   µm  Êt  dbl m m¸t,h  áng   h trang bÞ,  ÕtbÞ     thi   hoÆc   ã  c hµnh    vi kh¸c g©y  Öth¹itµis¶n  ña  µ   íc th×    thi       c Nh n   ph¶i båi th ng      ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   5. C«ng  chøc  ù  Þ   ã  µnh      ¹m  dbch vi vi ph ph¸p  Ët trong      µnh  lu   khi thih nhiÖ m  ô,c«ng  ô  µ   ã  çi ©y  Öth¹icho  êikh¸cth× ph¶ihoµn      v  v m c l  g thi     ng        tr¶cho c¬ quan,tæ    chøc  kho¶n  Òn m µ   ¬  ti   c quan,tæ    chøc  ∙  åith ng  ® b   ê cho  êibÞ  ng   thiÖth¹itheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    éi ®ång  û  Ët 28. H   k lu 1. ViÖc  ö  ýkû  Ët®èi  íic«ng    x l   lu   v  chøc  ù  Þ   Héi ®ång  û  Ëtcña  d b do    k lu   c¬ quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ   d b xem   Ðt  µ    Þ   ¬  x v ®Ò ngh c quan  ã  Èm   c th quyÒn  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  Õt ®Þnh. ®Þ t  i 2  27  ®Þ n quy   2. Héi  ng  û  Ëtc«ng    ®å k lu   chøc  ù  Þ   ngêi ® øng  u   ¬  d b do    ®Ç c quan  ö  s dông  c«ng  chøc  ù  Þ  µnh  Ëp,bao  å m:  d b th l  g a) Chñ   Þch  éi ®ång  µngêi® øng  u     t H  l    ®Ç hoÆc   Êp  ã  ña  êi® øng  c ph c ng   ®Ç u   ¬  c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ù  Þ; db b) Uû     éi ®ång  å m:  êiphô    viªnH   g ng   tr¸chc«ng    chøc    é  ña  ¬    t¸ctæ  c¸n b c c quan  ö  ông  sd c«ng chøc  ù  Þ   µ  idiÖn  d b v ®¹   c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  ®¹   c«ng  chøc  ña  ¬  c c quan  ö  ông  sd c«ng  chøc  ù  Þ   Õu  ¬  d b (n c quan    a  ã    ®ã ch c tæ chøc  c«ng  oµn). ® §i Ò u    29. Xem   Ðt kû  Ëtvµ    Õt    Õu  ¹ivÒ   û  Ët x   lu   gi¶i quy c¸ckhi n   k lu ViÖc xem   Ðt kû  Ëtvµ    Õt    Õu  ¹ivÒ   û  Ët®èi víi x   lu   gi¶iquy c¸ckhi n   k lu       c«ng  chøc  ù  Þ   d b cßn  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹    iÒu      vµ    ®Þ ti ® c¸c 41, 42, 44  45 cña  Ph¸p  Önh  l C¸n  é,c«ng  b  chøc.  C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 11. 11 §i Ò u    Öu  ùcthihµnh  30. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng b¸o. §i Ò u    31. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn    µnh    h  thih 1.  é   ëng  é   éi  ô  ã  B tr B N v c tr¸ch nhiÖm   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.   2. C¬     quan  ã  Èm   Òn  ña  chøc  Ýnh  Þ c¨n  vµo      c th quy c tæ  ch tr   cø  c¸c quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy  íng  Én  dông  Õ     ®Þ nh d ¸p  ch ®é c«ng chøc  ù  Þ     d b cho c¸cc¬    quan  éc tæ  thu   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi. ch tr      §i Ò u    32. Tr¸chnhiÖm    µnh    thih C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản