Nghị định 12/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
133
lượt xem
15
download

Nghị định 12/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 12/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 12/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  12/CP  g µ y  18 th¸ng 2 n¨ m  1997  u y  ® Þ n h n q c hi  Õt   h µ n h  L u Ë t § Ç u    n íc n g o µ i ti thi t t¹i Ö t N a m  Vi C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; C¨n  LuËt  cø  Ban  µnh  h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët ngµy  th¸ng 11   lu   12    n¨m  1996; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Þ   nh  µy  1.­Ngh ®Þ n quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Çu   íc ®Þ chiti     Lu § tn   ngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11     i   ng 12    n¨m  1996. ViÖc  u    µo  ®Ç tv Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,®Ç u      ch xu   t theo  îp ®ång  h  x©y  ùng    d ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao  Õtt¾t theo  Õng  (vi     ti Anh  µ BOT), hîp  l    ®ång  ©y  ùng    xd ­ chuyÓn  giao ­ kinh doanh  Õtt¾ttheo  Õng       (vi     ti Anh  µBTO), l    hîp ®ång  ©y  ùng      xd ­ chuyÓn  giao (viÕtt¾t theo  Õng       ti Anh  µ BT)  ©n  l  tu theo   c¸c quy  nh ¬ng    ®Þ t øng  ña  c NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c v¨n b¶n  kh¸c cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   v Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,BOT,    ch xu   BTO   µ  v BT. Nh÷ng  ¹t®éng  Ýn  ông  èc  Õ,ho¹t®éng  ña    ho   td qu t     c chinh¸nh  c«ng    íc tyn   ngoµi t¹  Öt Nam,    ×nh   i Vi   c¸c h thøc  u     ®Ç t gi¸n tiÕp  µ  ¬ng  ¹i kh¸c kh«ng    v th m    thuéc ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ®èi t ng tham    îp t¸c®Çu    2.­C¸c   î   giah     ttheo quy  nh  ña  Ët   ®Þ c Lu   §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   å m: tn     i   g 1­ Doanh    nghiÖp  ÖtNam: Vi   ­ Doanh    nghiÖp  µ  íc® îcthµnh  Ëp  nh n     l theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ   ­ Nh n íc; ­Hîp      îcthµnh  Ëp theo LuËt Hîp      t¸cx∙®   l      t¸cx∙; ­Doanh    nghiÖp  éc tæ  thu   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr        ­Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt C«ng  ®  l      ty; ­Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt Doanh  ®  l      nghiÖp   ©n. tnh
 2. 2 2­ C¸c  chøc  ña  Öt Nam   éc  i  îng  tæ  c Vi   thu ®è t nªu  ¹  Òu  cña  Ët ti§i 65  Lu   §Çu    níc ngoµi t¹  Öt  t     iVi Nam   ¸p  ® øng c¸c  iÒu  Ön  ChÝnh  ñ    ® ki do  ph quy ®Þnh. 3­ Nhµ   u    ícngoµi.   ®Ç tn   4­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   5­ Ng êiViÖtnam   nh      ícngoµi.       ®Þ cë n   6­ C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy k k h   BOT,  BTO   µ  v BT. §i Ò u    3.­C¨n  vµo  ho¹ch,®Þnh  íng ph¸ttriÓnkinh tÕ      éi cø  quy    h       ­ x∙h   trong tõng  êikú, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  µ  û     th     K ho v§ t ph   v    ng vU ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       (sau  y   äilµUû     ®© g     ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh) tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph quyÕt  nh   µ  ®Þ v cho  c«ng  è  b danh  m ôc  a   µn  ®Þ b khuyÕn  Ých  u  , danh  ôc  ù  khuyÕn  Ých  u  , kh ®Ç t  m d ¸n  kh ®Ç t  dù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  ,danh  ôc    Ünh  ùc  u    ã  iÒu  ¸n ® bi   kh ®Ç t  m c¸c l v ®Ç tc ® kiÖn  µ  v danh  ôc  Ünh  ùc  m l v kh«ng  Êp  Ðp  u  . c ph ®Ç t §i Ò u    ¬   4.­C quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  u      Nh n   th quy c Gi ph ®Ç tquy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µ: t  i 55  Lu   tn      i   l ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ;   K ho   § t ­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo  Õt  nh  ©n   quy ®Þ ph cÊp  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Trªn c¬  ë    Þ  ña  û     s ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,c¨n cø  iÒu  Ön    ® ki cña  õng  t Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng   K ho   § ttr   t  ChÝnh  ñ    Õt  nh  Öc  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    û  Òn  ph ®Ó quy ®Þ vi B K ho v§ t u quy cho  Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tcho    ù    u    µo    c¸cd ¸n ®Ç tv Khu c«ng nghiÖp. §i Ò u 5.­ 1­ Trong  ¹t®éng  u    t¹  Öt  ho   ®Ç t iVi Nam,    i  îng  c¸c ®è t tham gia  îp    h t¸c ®Ç u    tquy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 2  NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh     th     ®Þ cña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam,    Lu   tn    i    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ nv c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ña    ®Þ c li   c ph¸p luËtViÖtNam.       2­ Trong  êng  îp  tr h ph¸p  ËtViÖt Nam   a  ã  lu     ch c quy  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  c¸c quan  Ö   Ò   u    íc ngoµit¹  Öt Nam   ×      h v ®Ç t n    i Vi   th c¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Öc    ông     vi ¸p d ph¸p  Ëtnícngoµi,nhng  ÷ng  lu       nh tho¶  Ën    thu ®ã kh«ng  îctr¸víi   ®       quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    å   ¬  ù    u    µ      6.­H s d ¸n ®Ç tv c¸c v¨n b¶n    Þch  Ýnh  giao d ch thøc víi    c¸c c¬    quan  µ  íc ViÖt Nam   nh n     ph¶i lµm    b»ng  Õng  Öt Nam   ti Vi   hoÆc  b»ng  tiÕng  ÖtNam   µ  Õng  ícngoµith«ng  ông. Vi   v ti n    d C h ¬ n g  II H × n h  thøc ® Ç u  t §i Ò u 7.­ 1­  îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh doanh  µ v¨n  l  b¶n  ý  Õt  ÷a    k k gi hai bªn  hoÆc   nhiÒu  (sau ®©y  äilµc¸cbªn  îp doanh) quy  nh  bªn    g      h     ®Þ tr¸chnhiÖ m  µ  ©n     v ph chiakÕt    qu¶  kinh doanh    cho  çi  m bªn    Õn hµnh  u    ®Ó ti   ®Ç t kinh doanh    Öt   ë Vi   Nam   µ   m kh«ng  µnh  Ëp ph¸p nh©n. th l   
 3. 3 C¸c  îp ®ång  ¬ng  ¹ivµ  îp ®ång  h  th m  h  giao nguyªn liÖu lÊys¶n  È m,  îp         ph h ®ång  mua  ÕtbÞ    Ë m   µ    îp ®ång  thi   tr¶ch v c¸ch   kh¸cm µ     kh«ng  ùc hiÖn  ©n  th   ph chia lî nhuËn     i hoÆc   Õt  k qu¶  kinh doanh kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi ® chØnh  cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  ®å h     trong lÜnh  ùc    v th¨m    dß, khaith¸cdÇu  Ý     kh vµ  ét  è  µinguyªn  m s t  kh¸c díih×nh     thøc  îp  ng  h ®å chia s¶n  È m   îc thùc   ph ®    hiÖn theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Çu  Ý,  lu   d kh ph¸p  Ët cã  ªnquan  µ  lu   li   v LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   2­ Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña        ®å h     do    c th quy c c¸c bªn hîp doanh  ý.   k §i Ò u 8.­ Hîp  ng  îp      ®å h t¸ckinh doanh ph¶i cã  ÷ng  éi dung  ñ    nh n  ch yÕu  sau  y: ®© 1­ Quèc tÞch, ®Þa  chØ, ®¹i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c bªn hîp    di   doanh. 2­ M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinhdoanh.   3­ §ãng  ãp  ña    hîp doanh,viÖc  ©n    g c c¸cbªn      ph chiakÕt    qu¶  kinh doanh,     tiÕn ®é   ùc hiÖn  îp ®ång.   th   h  4­ S¶n  È m   ñ  Õu, tûlÖ  ÊtkhÈu  µ    ô trongníc.   ph ch y     xu   v tiªuth     5­ Thêih¹n thùc hiÖn  ña  îp ®ång.        c h  6­ Quy Òn,  Üa  ô  ña    hîp doanh.   ngh v c c¸cbªn    7­ Söa  æi  µ  Ê m     îp ®ång, ®iÒu  Ön    ® v ch døth     ki chuyÓn  îng. nh 8­ Gi¶iquyÕt tranhchÊp.        Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  ®å h       c hi l   t   ®  Gi ph ®Ç u  . t §i Ò u  9.­  Trong  qu¸  ×nh  tr kinh doanh, c¸c    bªn  îp  h doanh  îc tho¶ ®    thuËn  µnh  Ëp  th l Ban  iÒu  èi ®Ó   ® ph   theo  âi,gi¸m    Öc  ùc  Ön  îp d  s¸tvi th hi h   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh. Ban  iÒu  èihîp  ng  îp        ® ph   ®å h t¸ckinh doanh    kh«ng  ph¶ilµ®¹idiÖn       ph¸p lýcho    hîp doanh.    c¸cbªn    Chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña    v  h c Ban  iÒu  èi do    ® ph   c¸c bªn tho¶  thuËn. §i Ò u 10.­Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    i  íidù  ®Ç u      s xin c Gi ph ®Ç t ®è v   ¸n  t theo  h×nh  thøc hîp ®ång  îp t¸ckinhdoanh  å m:    h     g 1­ §¬n    Êp  Êy  Ðp  u  .   xinc Gi ph ®Ç t 2­ Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh.   ®å h       3­ V¨n    b¶n    Ën   x¸cnh tc¸ch ph¸p lý, ×nh  ×nh  µichÝnh  ña         t h t  c c¸cbªn. 4­ Gi¶itr×nh kinhtÕ   ü  Ët.        ­k thu 5­ C¸c  å  ¬  h s quy  nh  ¹    Òu      vµ  cña  ®Þ ti c¸c §i 38, 39, 45  83  NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u 11.­ 1­ Bªn  íc ngoµi thùc  Ön  Üa  ô  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  n    hi ngh v thu v c¸c ngh v t  kh¸c theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam;    Lu   tn    iVi   Bªn  Öt Nam   ùc hiÖn  Üa  Vi   th   ngh
 4. 4 vô  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  thu v c¸c ngh v t  kh¸c theo      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët¸p lu     dông  i víi ®è    doanh  nghiÖp  trongníc.   2­ M çi  hîp doanh  Þu    bªn    ch tr¸chnhiÖm   Ò   äi  ¹t®éng  ña  × nh  íc   v m ho   cm tr   ph¸p luËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.      ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u 12.­ 1­ Doanh    nghiÖp  ªndoanh  µdoanh  li   l  nghiÖp  îcthµnh  Ëp t¹ ViÖtNam   ®  l  i     trªnc¬  ë  îp  ng  ªndoanh  ý  ÷a    s h ®å li   k gi Bªn  hoÆc     c¸c Bªn  Öt Nam   íiBªn  Vi   v  hoÆc     c¸cBªn  ícngoµi®Ó   u  ,kinhdoanh  ¹ ViÖtNam.  n    ®Ç t    t i   2­ Doanh  nghiÖp  ªndoanh  íi lµ doanh  li   m   nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ÷a ®  l gi   doanh nghiÖp  ªndoanh  ∙  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   íi µ  u    ­ li   ®®   ho   t i   v nh ®Ç tn íc ngoµi  hoÆc  víi doanh nghiÖp ViÖt Nam  hoÆc  víi  doanh nghiÖp li   ªn doanh, doanh    nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi ®∙  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt v n   ®  ho   t iVi   Nam. Trong  êng  îp  Æc   Öt,doanh  tr h® bi   nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  îc thµnh  li   c th ®   lËp    ¬  ë  Öp  nh  ý  Õt  ÷a Ch Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa   trªnc s hi ®Þ k k gi   ph C ho x∙h   ngh ViÖtNam   íi Ýnh  ñ  ícngoµi.   v  Ch ph n   3­ Doanh    nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  li   ®  l theo  ×nh  h thøc c«ng    tytr¸ch  nhiÖ m   ÷u  ¹n,cã  õ c¸ch ph¸p  ©n  h h   t    nh theo ph¸p  ËtViÖt Nam;  çi  lu     m bªn  ªn li   doanh  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   i  íibªn    íidoanh    ®è v   kia,v   nghiÖp  ªndoanh  li   trong  ph¹m    Çn  èn  ãp  ña  ×nh  µo  èn  viph v g c m v v ph¸p ®Þnh.   4­ Doanh    nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Ó   õ ngµy  îc li   ®  l v ho   k t  ®  cÊp  Êy  Ðp  u  . Gi ph ®Ç t §i Ò u 13.­ å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    theo  ×nh   H s xin c Gi ph ®Ç t h thøc doanh  nghiÖp  ªndoanh  å m: li   g 1­ §¬n    Êp  Êy  Ðp  u  .   xinc Gi ph ®Ç t 2­ Hîp  ng  ªndoanh.   ®å li   3­ §iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   4­ V¨n    b¶n    Ën   x¸c nh tc¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña      l  h t  c c¸c bªn  ªn li   doanh. 5­ Gi¶itr×nh kinhtÕ   ü  Ët.        ­k thu 6­ C¸c  å  ¬  h s quy  nh  ¹    Òu      vµ  cña  ®Þ ti c¸c §i 38, 39, 45  83  NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u 14.­Hîp  ng  ªndoanh    ã  ÷ng  éidung  ñ  Õu      ®å li   ph¶ic nh n  ch y sau ®©y: 1­ Quèc tÞch, ®Þa  chØ, ®¹i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c bªn li      di ªn doanh. 2­ M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinhdoanh.   3­  èn  u  , vèn  V ®Ç t  ph¸p  nh,  û lÖ  ãp  èn  ®Þ t   g v ph¸p  nh,  ¬ng  ®Þ ph thøc,   tiÕn ®é   ãp  èn  µ  Õn ®é   ©y  ùng    g v v ti   x d doanh  nghiÖp. 4­ S¶n  È m   ñ  Õu, tûlÖ  ÊtkhÈu  µ    ô trongníc.   ph ch y     xu   v tiªuth     5­ Thêih¹n ho¹t®éng  ña        c doanh  nghiÖp. 6­ Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸cbªn.
 5. 5 7­  öa  æi  µ  Ê m   S ® v ch døt  îp  ng,  iÒu  Ön  h ®å ® ki chuyÓn  îng, ®iÒu  nh   kiÖn  Õt  óc,gi¶i Ó  k th     th doanh  nghiÖp. 8­ Gi¶iquyÕt tranhchÊp.        §i Ò u 15.­ Òu  Ö  ña   §i l c doanh nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i cã  éi dung    n  chñ  Õu  y sau  y: ®© 1­ Quèc tÞch, ®Þa  chØ, ®¹i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c bªn li      di ªn doanh,tªn, a     ®Þ chØ  ña  c doanh  nghiÖp. 2­ M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 3­ Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh,  û lÖ  ãp  èn  ®Þ t   g v ph¸p  nh,  ¬ng  ®Þ ph thøc  µ  v tiÕn ®é   ãp  èn    g v ph¸p ®Þnh.   4­  è  îng, thµnh  Çn,  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  Öm   ú  ña  éi Sl  ph nhi v  h v nhi kc H  ®ång qu¶n  Þ;nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  tr   v  h c Tæng  Gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸c Ph Tæng   Gi¸m  c  ña  ®è c doanh  nghiÖp. 5­ §¹idiÖn  ña     c doanh  nghiÖp  ícToµ    äng  µivµ  ¬   tr   ¸n,Tr t   C quan  µ  íc nh n   ViÖtNam.   6­ C¸c    nguyªn t¾c  Ò   µichÝnh.   v t  7­ Tû  Ö  ©n    l ph chial∙vµ  çcho    li       l  i c¸cbªn  ªndoanh. 8­ Thêih¹n ho¹t®éng, kÕt  óc vµ    Ó          th   gi¶ith doanh  nghiÖp. 9­ Quan  Ö   h lao  ng  ®é trong doanh nghiÖp, kÕ   ¹ch  o   ¹o c¸n  é    ho ®µ t   b qu¶n  ý, ü  Ët, l   thu   k nghiÖp  ô  µ  v v c«ng  ©n. nh 10­ Thñ  ôcsöa  æi  iÒu  Ö    t  ® ® l doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u 16.­ Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  Õu     tr ho   n c¸c bªn  ªndoanh  li   tho¶  thuËn  öa  æi, bæ   s®   sung  ÷ng  iÒu  nh ® kho¶n  ña  îp  ng  ªndoanh, ®iÒu  c h ®å li     lÖ  doanh  nghiÖp  ªndoanh  × nh÷ng  öa  æi,bæ   li   th   s®   sung    ®ã chØ  ã  Öu  ùc c hi l   sau    îcC¬   khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  c Gi ph ®Ç tchu y. §i Ò u 17.­ 1­ C¸c    bªn  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p  nh  ®Þ theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   2. Bªn  Öt Nam   îc huy  ng  èn  ù cã  µ  ån  èn  ña      Vi   ®  ®é v t   v ngu v c c¸c doanh  nghiÖp  µ    ©n  v c¸ nh trong níc®Ó   ã  û lÖ  Ých  îp trong vèn     c t   th h    ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh nghiÖp  ªndoanh. li   3­ Gi¸trÞphÇn  ãp  èn  ña  çi bªn  c¸cbªn      g v c m   do    tho¶ thuËn    ¬  ë      trªnc s gi¸ thÞ  êng  µo  êi®iÓ m   ãp  èn. tr v th   gv 4­ Bªn  íc ngoµi tham    n    gia doanh nghiÖp  ªndoanh  îc gãp  èn  li   ®  v b»ng  tiÒn ViÖt Nam     îctõ lînhuËn, thanh  ý,     thu ®       i   l chuyÓn  îng vèn  u    ¹ ViÖt nh   ®Ç tt i    Nam. 5­ ViÖc    Bªn  ÖtNam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ph¶ic¨n    cø  µo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ù      ¶m   v® ki c th c d ¸n ®Ó ® b¶o  ö  ông  t  µ  sd ®Ê v kinh doanh    cã  Öu  hi qu¶. §i Ò u 18. 1. Vèn    ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp  ªndoanh  t  Êt ph¶ib»ng  li   Ý nh     30%   vèn  u  ;®èi víi   ù    ©y  ùng  ®Ç t      d ¸n x d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ¹    ïng  tr   c h  ti v c¸c
 6. 6 cã  iÒu  Ön  ® ki kinh tÕ, x∙ héikhã         kh¨n,dù  ®Ç u     µo  Òn  ói,vïng  ©u,   ¸n  t v mi n  s  vïng xa,trång rõng,tû lÖ  µy  ã  Ó  Êp  n            n c th th ®Õ 20%   ng  nh ph¶i® îcC¬       quan  cÊp  Êy phÐp  u    Êp  Ën. gi   ®Ç tch thu 2­ Tû  Ö  ãp  èn  ña    l g v c Bªn  ícngoµihoÆc   ña    n    c c¸c Bªn  ícngoµido    n    c¸c bªn  ªndoanh  li   tho¶ thuËn,nhng      kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h 30%   èn  v ph¸p ®Þnh  ña    c doanh nghiÖp  ªndoanh. li   Trong  êng  îp  ªndoanh  íi,tû lÖ  ãp  èn  tr h li   m     g v ph¸p  nh  ña    µ  ®Þ c c¸c nh ®Ç u    ícngoµiph¶ib¶o  ¶m   ûlÖ  trªn. tn       ® t   nªu  Trong  ét  è  êng  îp,c¨n  vµo  Ünh  ùc  m s tr h  cø  l v kinh  doanh, c«ng    nghÖ,  thÞ  êng,hiÖu  tr   qu¶ kinh doanh  µ    îÝch    v c¸cl  i kinh tÕ    éikh¸ccña  ù    ¬     x∙h     d ¸n,C quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  c Gi ph ®Ç tc th xem   Ðt cho  Ðp  x  ph Bªn  ícngoµitham    n    gia li   ªndoanh  ã  ûlÖ  ãp  èn  c t   g v ph¸p ®Þnh  Êp  n     th ®Õ 20%. 3­  èi víinh÷ng  ù  quan  äng,khi ký  Õt  îp  ng  ªndoanh, c¸c §   d ¸n  tr     k h ®å li      bªn  ªndoanh  îc tho¶  Ën  Ò   êi®iÓ m,  ¬ng  li   ®  thu v th   ph thøc  µ  û lÖ  v t   t¨ng vèn    gãp  ña  c Bªn  ÖtNam   Vi   trong vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u 19.­Vèn    ph¸p ®Þnh  ã  Ó  îcgãp  änm ét  Çn    µnh  Ëp   c th ®   tr   l khith l  doanh nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   õng  Çn  t ph trong m ét  êigian  îp  ý;ph¬ng    th   h l  thøc  µ  Õn    ãp  èn  v ti ®é g v ph¸p  nh  ®Þ ph¶i® îc quy  nh     ®Þ trong hîp  ng  ªn   ®å li   doanh  µ  ïhîp víi   ×nh kinhtÕ   ü  Ët. v ph       tr   gi¶i   ­k thu Trong  êng  îp    tr h c¸c bªn  ªndoanh  li   kh«ng  ùc hiÖn  Öc  ãp  èn  th   vi g v theo   tiÕn    ∙  ®é ® cam   Õt  µ   k m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng, th×  ¬   c l   ch ®   C quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    ã  Òn    åiGiÊy  Ðp  u  . ®Ç tc quy thu h   ph ®Ç t §i Ò u  21.­  Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp li  doanh    ªn kh«ng  îc gi¶m  èn  ®  v ph¸p  nh.  Öc  ®Þ Vi t¨ng vèn  u  , vèn    ®Ç t  ph¸p  nh,  ®Þ thay  ® æi  û  Ö  èn  ãp  ña  tlv g c c¸c bªn  ªn doanh  Héi  ng   li   do  ®å qu¶n  Þ  tr doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  µ  quy   v ph¶i® îcC¬       quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  c Gi ph ®Ç tchu y. §i Ò u 21.­ 1­ C¬     quan    o  ña  l∙nh®¹ c doanh  nghiÖp  ªndoanh  µHéi ®ång  li   l    qu¶n  Þ. tr   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  å m   ñ   Þch  éi  ng  tr g Ch t H ®å qu¶n  Þ,Phã   ñ   Þch  éi  tr   Ch t H ®ång  qu¶n  Þvµ    µnh  tr   c¸cth viªn. Sè  îng  µnh    ña  éi  ng  l th viªn c H ®å qu¶n  Þ,thµnh    ña    tr   viªn c c¸c bªn  ªn li   doanh, viÖc    chØ  nh    µnh  ®Þ c¸c th viªn,viÖc  ö  ñ   Þch  éi ®ång    c Ch t H  qu¶n  Þ, tr   bæ   Öm   nhi Tæng  Gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng   Gi¸m  c  îc thùc hiÖn  ®è ®     theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ t i 12  §i 13  Lu   tn     i   ViÖc  ö, chØ   nh,    Ö m   c  ®Þ bæ nhi c¸c  µnh  th viªn nãi trªn ph¶i ® îc thùc          hiÖn  trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 60  µy  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp  th   ch nh l   ng k t ng ®   gi ph ®Ç u  . t Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th kiªm  Ö m   nhi Tæng  Gi¸m  c  ña  ®è c doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   2­ NhiÖ m   ú  éi ®ång    kH  qu¶n  Þ do    tr   c¸c bªn  ªndoanh  li   tho¶  Ën,nhng  thu   kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m. 3­ Trong  êng  îp  µnh  Ëp  tr h th l doanh nghiÖp  ªndoanh  íi,bªn  li   m  doanh  nghiÖp  ªndoanh  ã  t  Êt 2  µnh    li   c Ý nh   th viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ vµ  tr   trong  ®ã   ã  t  Êt 1  µnh    µc«ng  ©n  ÖtNam   idiÖn  c Ý nh   th viªnl   d Vi   ®¹   cho  ViÖtNam   bªn    trongli     ªndoanh.
 7. 7 §i Ò u 22.­ 1­  éi ®ång  H  qu¶n  Þ häp  çi  tr   m n¨m  t  Êt m ét  Çn.Cuéc  äp  ña  éi Ý nh   l  h c H  ®ång  qu¶n  Þdo  ñ  Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þtr ÖutËp;cuéc  äp  Êt th ng  tr   i     h b  ê ph¶i do    2/3  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ hoÆc   m ét  tr   do  trong    c¸c bªn  ªn li   doanh  hoÆc   Tæng   do  Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã   Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt    nh yªu cÇu. 2­  éc  äp  ña  éi ®ång  Cu h c H   qu¶n  Þ ph¶icã  t  Êt 2/3 thµnh    éi tr     Ý nh     viªnH   ®ång  qu¶n  Þ ®¹idiÖn  ña    tr     c c¸c bªn  ªndoanh  li   tham    gia.C¸c  µnh    ña  th viªnc Héi ®ång    qu¶n  Þcã  Ó  û  Òn  tr   th u quy b»ng    v¨n b¶n cho  êi®¹idiÖn  ng     tham    gia cuéc  äp  µ  Óu  Õt  h v bi quy thay vÒ     Ên    ∙  îcuû  Òn. Chñ   Þch  éi   c¸c v ®Ò ® ®   quy   t H  ®ång  qu¶n  Þ ® îcuû  Òn  tr     quy cho  ã  ñ   Þch  éi ®ång  Ph Ch t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  tr   i   vµ  ñ  ×cuéc  äp  ña  éi ®ång  ch tr   h c H  qu¶n  Þ. tr §i Ò u 23.­ 1­ Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þcã  Òn  ¹n vµ  Öm  ô: tr   quy h   nhi v ­TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña  éi ®ång    t v ch tr     h c H  qu¶n  Þ; tr ­ Gi÷      ñ  èttrong viÖc    vaitrßch ch     gi¸m    «n  c  ùc hiÖn    Õt  s¸t,® ®è th   c¸c quy nghÞ  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr 2­ C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ kh«ng  ëng ¬ng, nhng  îc hëng  tr   h l   ®  phô  Êp  ªnquan  í ho¹t®éng  ña  éi ®ång  c li   t    i c H  qu¶n  Þ do  éi ®ång  tr   H   qu¶n  Þ tr   quyÕt  nh.  ®Þ C¸c kho¶n    Ý   µy  îc h¹ch  chiph n ®   to¸n vµo    Ý     chiph qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u  24.­  Tæng  Gi¸m ®èc  vµ  c¸c Phã  Tæng  Gi¸m ®èc  doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc  µng  µy  ña  vi h ng c doanh  nghiÖp  ªndoanh. Tæng   li     Gi¸m  c  µ ngêi ®¹i diÖn  ®è l      cho doanh nghiÖp  íc tr   Toµ    µ  ¬  ¸n v c quan  µ   ícViÖtNam.  Nh n     Tæng Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  Gi¸m  ®èc  nhÊt ph¶ilµngêicña  thø         Bªn  Öt Nam   µ  µc«ng  ©n  Öt Nam   êng  Vi   v l  d Vi   th trót¹ ViÖt Nam.   i     Trong  êng  îp li   tr h   ªndoanh  chØ  ã  ét  ã  c m Ph Tæng  Gi¸m  c  ®è th× Phã    Tæng  Gi¸m  c  ã  ®è c chøc  n¨ng  µPhã  l  Tæng  Gi¸m  c  nhÊt. ®è thø  Héi ®ång    qu¶n  Þph©n  nh  Òn  ¹n  µ  Ö m  ô  ÷a Tæng  tr   ®Þ quy h v nhi v gi   Gi¸m  ®èc  µ  ã  v Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt.Tæng  ®è thø    Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   Héi ®ång    qu¶n  Þ vÒ   ¹t®éng  ña  tr   ho   c doanh  nghiÖp  ªndoanh. Trong  êng  li     tr hîp  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau  ÷a    gi Tæng   Gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c    ®è thø nhÊt trong viÖc      qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc  ña  vi c doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i  chÊp  µnh    Õn  ña  h ý ki c Tæng   Gi¸m  c, nhng  ã  ®è   Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt nh   cã  Òn  quy b¶o u    Õn  ña  × nh     a  Héi  ng  l ý ki c m ®Ó ® ra  ®å qu¶n  Þ xem   Ðt, tr   x  quyÕt ®Þnh  ¹ m ét    t i phiªnhäp  Çn  Êt.   g nh §i Ò u 25.­ 1­ C¨n  vµo  Ünh  ùc    cø  l v kinh doanh,tÝnh  Êtcña  ù    éi ®ång      ch   d ¸n,H   qu¶n  trÞ cña    doanh nghiÖp  ªndoanh  îc thuª tæ  li   ®    chøc  qu¶n  ý®Ó   l  qu¶n  ýho¹t l    ®éng  kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. Hîp  ng  ®å thuª qu¶n  ý lµ hîp  ng    l    ®å thuª vËn  µnh, qu¶n  ý,khai th¸c   h   l     c«ng  ×nh do    tr   c¸c bªn  ý  Õt  îp ®ång  kk h  tho¶ thuËn.ViÖc  ý  Õt  µ  ùc hiÖn      k k v th   hîp ®ång    ph¶iphïhîp víi           quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      Hîp  ng  ®å thuª qu¶n  ý kh«ng  îc lµm    l  ®  thay  æi  ôc  ® m tiªu,ph¹m    ¹t   vi ho   ®éng  ña  ù  ®∙  îc quy  nh   c d ¸n  ®   ®Þ trong  Êy  Ðp  u   . Hîp  ng  Gi ph ®Ç t   ®å thuª 
 8. 8 qu¶n  ýph¶i® îcC¬   l      quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  trong vßng  ngµy  c Gi ph ®Ç tchu y    30  kÓ   õkhinhËn  îchå  ¬.Qu¸  êih¹n  t    ®  s  th   trªn, Õu    n kh«ng  Èn    ¬  chu y,c quan  Êp  c GiÊy  Ðp  u    ph ®Ç tth«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  µ  u    µ  râ lýdo. nh ®Ç tv nªu      2­    Tæ chøc qu¶n  ý ho¹t®éng  l    trong  ¹m    ph vi quy  nh  ña  îp  ng  ®Þ c h ®å thuªqu¶n  ý®∙  îcchuÈn    l  ®   y. 3­ Tæ     chøc qu¶n  ýph¶ithùc hiÖn    Üa  ô  Ò   Õ  µ  ùc hiÖn  l      c¸c ngh v v thu v th   c¸c nghÜa  ô    v kh¸c theo    quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët.Doanh  lu   nghiÖp  li   ªndoanh  ã  c tr¸chnhiÖ m     thay m Æt   chøc    tæ  qu¶n  ýnép    l  c¸ckho¶n  Õ  µy  thu n cho  µ   ícViÖtNam. Nh n     4­  Trong  äi  êng  îp, doanh  m tr h  nghiÖp  ªndoanh  µ  êi chÞu  li   l ng   tr¸ch   nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  ña  chøc  tr   lu   ho   c tæ  qu¶n  ýtrong viÖc  ùc hiÖn  l    th   hîp  ng.  ®å Tæng  Gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ªn li   doanh  ã  c tr¸chnhiÖm  ç  î µ    h tr  gi¸m    ¹t®éng  ña    v s¸tho   c Tæ chøc  qu¶n  ý. l §i Ò u  26.­ Doanh  nghiÖp 100%  vèn ®Ç u  t íc ngoµi lµ doanh   n nghiÖp  éc së  ÷u  ña  µ  u    ícngoµi,do  µ  u    ícngoµithµnh  thu   h c nh ®Ç tn     nh ®Ç tn     lËp t¹ ViÖtNam,  ùqu¶n  ývµ  ùchÞu     i   t  l  t   tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh.   Doanh  nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp  v ®Ç tn      l theo  ×nh  h thøc  c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n,cã     h h   tc¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        Doanh  nghiÖp 100%   èn  u    íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  v ®Ç t n      l v ho   kÓ   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  . t  ®  Gi ph ®Ç t §i Ò u 27.­ å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    theo  ×nh   H s xin c gi ph ®Ç t h thøc doanh  nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµigå m: v ®Ç tn     1­ §¬n    Êp  Êy  Ðp  u  .   xinc Gi ph ®Ç t 2­ §iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp. 3­ V¨n b¶n    Ën   x¸c nh tc¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  µ  u      l  h t  c nh ®Ç t nícngoµi.   4­ Gi¶itr×nh kinhtÕ   ü  Ët.        ­k thu 5­ C¸c  å  ¬  h s quy  nh  ¹    Òu      vµ  cña  ®Þ ti c¸c §i 38, 39, 45  83  NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u 28.­ 1­ Vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµiÝt  Êt v ®Ç tn     nh   ph¶ib»ng    30%   èn  u  ;®èi víic¸c dù  x©y  ùng  v ®Ç t        ¸n  d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tr   c h  tÇng  ¹ c¸c vïng cã  iÒu  Ön  ti      ® ki kinh tÕ,x∙héikhã         kh¨n,dù    u    µo  Òn    ¸n ®Ç tv mi nói, ïng s©u, vïng xa,trångrõng,tûlÖ  µy  ã  Ó  Êp  n    v             n c th th ®Õ 20%,  ng  nh ph¶i   ® îcC¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën. c Gi ph ®Ç tch thu 2­ Trong    ×nh ho¹t®éng, doanh    qu¸ tr       nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi v ®Ç t n     kh«ng  îc gi¶m  èn  ®  v ph¸p  nh.  Öc  ®Þ Vi t¨ng vèn    ph¸p  nh,  èn  u    do  ®Þ v ®Ç t doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  µ  quy   v ph¶i® îcC¬       quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  c Gi ph ®Ç tchu y. 3­  èivíinh÷ng  ù  quan  äng,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  µ  §   d ¸n  tr   K ho v§ th d nh ®Ç u    ícngoµitho¶  Ën  tn     thu chuyÓn  îng vèn  nh   cho doanh nghiÖp  Öt Nam.  Vi   §iÒu  Ön,tû lÖ  µ  êigian chuyÓn  îng ® îcx¸c ®Þnh  ki     v th     nh       trong §¬n    u     xin ®Ç t.
 9. 9 §i Ò u  29.­ Òu  Ö  ña   §i l c doanh nghiÖp 100%   èn  u    níc ngoµi v ®Ç t     ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y: ®© 1­  èc  Þch, ®Þa   Qu t   chØ,  i diÖn  ã  Èm   Òn  ña  µ  u    níc ®¹   c th quy c nh ®Ç t   ngoµi,   a    ®Þ chØ  ña  tªn, c doanh  nghiÖp. 2­ M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 3­ Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh,  ¬ng  ®Þ ph thøc,tiÕn ®é   ãp  èn  µ  Õn ®é       g v v ti   x©y  ùng. d 4­ §¹idiÖn     cho doanh  nghiÖp  ícToµ    äng  µivµ  ¬  tr   ¸n,Tr t   c quan  µ  íc nh n   ViÖtNam.   5­ C¸c    nguyªn t¾c  Ò   µichÝnh.   v t  6­ Thêih¹n ho¹t®éng, kÕt  óc vµ    Ó          th   gi¶ith doanh  nghiÖp. 7­ Quan  Ö   h lao  ng  ®é trong doanh nghiÖp, kÕ   ¹ch  o   ¹o c¸n  é    ho ®µ t   b qu¶n  ý, ü  Ët, l   thu   k nghiÖp  ô  µ  v v c«ng  ©n. nh 8­ Thñ  ôcsöa  æi  Òu  Ö    t  ® §i l doanh  nghiÖp. M äi  öa  æi,    s® bæ sung  iÒu  Ö  ® l doanh nghiÖp 100%   èn  u    níc v ®Ç t   ngoµichØ  ã  Öu  ùcsau    îcC¬     c hi l   khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  c Gi ph ®Ç tchu y. §i Ò u  30.­ êi ®¹i diÖn   Ng     cho doanh nghiÖp 100%   èn  u    níc v ®Ç t   ngoµi lµ Tæng      Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp. N Õ u     Tæng  Gi¸m  c  ®è kh«ng  êng  th trót¹ ViÖt Nam    i     ph¶iuû  Òn    quy cho  êi®¹idiÖn  ña  × nh  µ  êi®¹idiÖn  ng     cm v ng     cho Tæng  Gi¸m  c  ®è ph¶ilµngêith ng  ót¹ ViÖtNam.      ê tr     i   §i Ò u 31.­ 1­ Thêih¹n  ¹t®éng  ña      ho   c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  êi c v ®Ç tn     th   h¹n  ña  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  nhµ  u      Þ  ï hîp víi§iÒu  c h  h     do  ®Ç t ®Ò ngh ph       17  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam,  îcC¬   c Lu   tn    i Vi   ®   quan  Êp  Êy  Ðp  u   c Gi ph ®Ç tchuÈn  vµ      y  ghitrong GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t 2­ Thêih¹n  ¹t®éng  ña      ho   c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  êi c v ®Ç tn     th   h¹n  ña  îp  ng  îp    c h ®å h t¸ckinh doanh  îc tÝnh  õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  ®  t  ®  Gi ph ®Ç u  . t Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c  cv ®Ç t     bªn  îp h  doanh    Þ  Ðo  µithêih¹n  ¹t®éng  ®Ò ngh k d     ho   quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u     ph ®Ç t th×  Ë m   Êt lµ 6    ch nh     th¸ng tr c khikÕt  óc thêih¹n  ¹tdéng    í    th     ho   ph¶ilµm  n     ®¬ göi®Õ n   ¬     C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt quyÕt  nh. Trong  êih¹n  x  ®Þ   th   30  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc®¬n      ¹n,C¬   ng k t   nh ®   xingia h   quan  Êp  Êy  Ðp  u   c Gi ph ®Ç tth«ng  quyÕt  nh  ña  × nh.    b¸o  ®Þ cm Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu    n kh«ng  Èn    ¬   chu y,C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tth«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  µ  u    µ  nh ®Ç tv nªu  â r  lýdo.   §i Ò u 32.­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  îp doanh  c v ®Ç tn      h  ph¶ibè  trªnb¸o    c¸o    trung  ng  ¬ hoÆc   b¸o  a   ¬ng  ÷ng  ®Þ ph nh th«ng    Ýnh  tinch ® îcquy  nh    ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  .Néi dung  è    å m:   ph ®Ç t    b c¸o g ­ Tªn,®Þa      chØ  ña    li   c c¸cbªn  ªndoanh,c¸cbªn  îp doanh     h  hoÆc   ña  µ  c nh ®Ç u    ícngoµi. tn   ­M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh;  
 10. 10 ­ Vèn  îp    h doanh, vèn  u  , vèn    ®Ç t  ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi, ûlÖ  ãp  èn  ña  çi bªn; tn      g v c m   t ­ §¹idiÖn  ña     c doanh  nghiÖp  hoÆc     c¸c bªn  îp doanh  ícToµ    äng  h  tr   ¸n,Tr tµivµ  ¬     C quan  µ  ícViÖtNam; nh n     ­  µy  Êp  Êy  Ðp  u   , thêih¹n  ¹t ®éng  ña  Ng c Gi ph ®Ç t     ho   c doanh nghiÖp  hoÆc   êih¹n thùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh. th       h  h     §i Ò u 33.­ 1­ Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,hîp  ng  îp    c v ®Ç t n     ®å h t¸ckinh doanh    chÊ m  døt  ¹t®éng  ho   trong  ÷ng  êng  îp  nh tr h quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët ®Þ ti §i 52  Lu   §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam.  tn    i     Trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ê m     ¹t 15  k t  ch døt ho   ®éng,  doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  ph¶i th«ng    b¸o    trung ¬ng  trªnb¸o    hoÆc   ®Þa  ¬ng  Ò   Öc  Ê m     ¹t®éng  µ  b¸o  ph v vi ch døt ho   v tiÕn hµnh    thanh  ýtµis¶n  ña  l    c doanh  nghiÖp,thanh  ýhîp ®ång.   l    2­ Thêih¹n      thanh  ýdoanh  l  nghiÖp,thanh  ýhîp ®ång    l    kh«ng    th¸ng qu¸ 6    kÓ   õ khih Õt  êih¹n  ¹t®éng  t    th   ho   hoÆc   õ khicã  Õt  nh    Ó  t     quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp,kÕt  óc hîp ®ång  ícthêih¹n.Trong  êng  îp ® Æc   ÖtcÇn  Õt   th     tr       tr h  bi   thi   ® îcC¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn    êih¹n  µy  ã  Ó  Ðo  µih¬n, c Gi ph ®Ç tchu y,th   n c th k d     nhng  kh«ng    n¨m. qu¸ 1  3­  èi víidoanh  §   nghiÖp  ªndoanh, chË m   Êt 6  li     nh   th¸ng tr c khih Õt  êi   í    th   h¹n  ¹t®éng  ho   hoÆc   Ë m   Êt  ngµy  ch nh 30  sau    ã  khi c quyÕt  nh     Ó  ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  ªndoanh  íc thêih¹n, Héi  ng  li   tr       ®å qu¶n  Þ  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m     thµnh  Ëp  l Ban  thanh  ýdoanh  l  nghiÖp  å m   idiÖn  ña    g ®¹   c c¸c Bªn  ªndoanh, li     quy  nh  Õt h¹n  µ  Ö m  ô  ña  ®Þ quy   v nhi v c Ban  thanh  ý. l  C¸c  µnh    th viªnBan  thanh  lýcã  Ó  îc chän    th ®   trong c¸c nh©n    ña     viªnc doanh  nghiÖp  ªndoanh, hoÆc   li     c¸cchuyªn giangoµidoanh         nghiÖp  ªndoanh. li   4­ ViÖc    thanh  ýhîp ®ång  îp t¸ckinh doanh,thanh  ýtµis¶n  ña  l    h       l    c doanh  nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµido    hîp doanh,nhµ  u    ícngoµi v ®Ç tn     c¸cbªn      ®Ç tn     quyÕt ®Þnh.   5­  äi    Ý   Ò   M chiph v thanh  ýdoanh  l  nghiÖp,thanh  ýhîp ®ång  doanh    l    do  nghiÖp,c¸c bªn  îp doanh  Þu  µ  îc u       h  ch v ®   tiªnthanh    víic¸c nghÜa  ô  to¸nso      v kh¸c. 6­ C¸c nghÜa  ô  v kh¸c  ña  c doanh nghiÖp, cña      c¸c bªn  îp  h doanh  îc ®  thanh    to¸ntheo thø  ùu      t   tiªnsau: ­ L¬ng  µ    Ý    v chiph b¶o  Ó m     éim µ   hi x∙h   doanh nghiÖp,c¸cbªn  îp doanh     h  cßn  îngêilao®éng; n     ­C¸c    kho¶n  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  thu v c¸cngh v t   kh¸ccña    doanh  nghiÖp,c¸c    bªn  îp doanh  i víi µ   ícViÖtNam; h  ®è     Nh n     ­C¸c    kho¶n  vay  Ó  l∙ ) (k c¶  i ; ­C¸c  Üa  ô    ngh v kh¸ccña    doanh  nghiÖp,c¸cbªn  îp doanh.    h 
 11. 11 §i Ò u  34.­ Ë m   Êt  µ  ngµy  Ó   õ  µy  Õt  óc   Ch nh l 30  k t ng k th thanh  ý, l  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  îp doanh  ã  c v ®Ç tn      h  c tr¸chnhiÖm   ép    n GiÊy  Ðp  u  , b¸o  thanh  ý,hå  ¬  ¹t®éng  ph ®Ç t  c¸o  l   s ho   cho  ¬   C quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    µ  ép  ®Ç tv n con  Êu d cho  ¬   C quan  Êp  Êu. B¸o    cd  c¸o thanh  ýph¶i® îc l     C¬  quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn    ¬   c Gi ph ®Ç t chu y. C quan  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t thu  åi h  GiÊy  Ðp  u    µ  ph ®Ç tv th«ng    b¸o cho    ¬  c¸cc quan  ÷u  h quan.   §i Ò u 35.­Trong  êng  îp cã    tr h   tranh chÊp  ÷a c¸c bªn  ªndoanh,c¸c   gi     li      bªn  îp  h doanh  µ  ÷a    µ  u    Ò   Öc  v gi c¸c nh ®Ç t v vi thanh  ý,C¬   l   quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    Én  Õt  nh  Ê m     ¹t®éng  ®Ç t v quy ®Þ ch døt ho   thanh  ýn Õu  ∙  Õt  êi l  ® h th   h¹n thanh  ý quy  nh  ¹  Òu  cña  l  ®Þ ti§i 33  NghÞ   nh  µy. C¸c  Ên    ®Þ n  v ®Ò tranh  chÊp  Ò   Öc  v vi thanh  ýsÏ ® îc xö  ýtheo  l      l  quy  nh  ña  Òu  ®Þ c §i 102  ña  c NghÞ   ®Þnh  µy. n C¬  quan  Êp  Êy  Ðp  u      Õt  nh    åiGiÊy  Ðp  u   c Gi ph ®Ç t ra quy ®Þ thu h   ph ®Ç tvµ    th«ng    Õt ®Þnh    b¸o quy   ®ã cho    ¬  c¸cc quan  ÷u  h quan. §i Ò u 36.­ 1­  Öc  Vi ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ® îc gi¶iquyÕt c v ®Ç t n         theo tr×nh tù,thñ tôcquy  nh  ña          ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 2­ Trong    ×nh thanh  ý,n Õu  Ðt  Êy  qu¸ tr   l  x th doanh  nghiÖp  ©m  µo  ×nh  l vt tr¹ngph¸ s¶n  × viÖc  ö  ýtµis¶n  ña     th   x l    c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi, c v ®Ç tn     c¸c bªn  îp    h doanh  Õn  µnh  ti h theo  ñ  ôc cña  th t   ph¸p  Ët vÒ   lu   ph¸  s¶n doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  III C h u y Ó n  giao c « n g  n g h Ö , b ¶ o  v Ö  m «i tr n g  v µ ê n h Ë p  k h È u  thi Õt b Þ , m ¸ y  m ã c §i Ò u 37.­ 1­  Ýnh  ñ  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ¹o®iÒu  Ön  Ch ph n   ho x∙ h   ngh Vi   t  ki thuËn  î vµ  l   b¶o  é    Òn  µ  î Ých  îp ph¸p  ña  i h c¸c quy v l  i h  c bªn  chuyÓn giao c«ng    nghÖ     ùc hiÖn  ù    u    ¹  Öt Nam;  ®Ó th   d ¸n ®Ç tt iVi   khuyÕn  Ých  µ  ®∙i®èi víi kh v u        chuyÓn  giao nhanh    c«ng  Ö,  Æc   Ötlµc«ng  Ö     Õn. ngh ® bi     ngh tiªnti 2­ C«ng nghÖ  chuyÓn giao  µo  Öt Nam     ùc  Ön  ù  ®Ç u     v Vi   ®Ó th hi d ¸n  t ph¶i®¸p    øng      Çu  c¸cyªu c sau: a)  µ  L c«ng  Ö   ¹ora  ngh t   s¶n  È m   íi vµ  Çn  Õtt¹  Öt Nam   ph m  c thi   iVi   hoÆc   s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu; xu   xu   b) N © ng    cao  Ýnh  t n¨ng  ü  Ët, Êtl ng s¶n  È m,  ©ng  k thu   ch  î   ph n cao  n¨ng  ùc l  s¶n  Êt; xu c) TiÕt kiÖm       nguyªn  Öu,nhiªnliÖu;khaith¸cvµ  ö  ông  ã  Öu    li           sd c hi qu¶ tµinguyªn thiªnnhiªn.       Nghiªm  Ê m   Öc  c vi chuyÓn  giao c«ng  Ö   ã    ngh c ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ m«i  ­ tr êng  sinhth¸ian  µn    ng.     to lao®é , §i Ò u 38.­ 1­  Öc  Vi chuyÓn  giao c«ng nghÖ   îc thùc  Ön  íih×nh  ®  hi d   thøc  ãp  èn  gv hoÆc  mua  c«ng nghÖ     ¬  ë  îp  ng  trªn c s h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ.    Bªn chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh ph¶icã    c«ng  Ö   ét  ngh m c¸ch hîp ph¸p.   
 12. 12 2­    Þ c«ng  Gi¸ tr   nghÖ  chuyÓn  giao  ïng    ãp  èn  c¸c bªn  d ®Ó g v do    tho¶  thuËn  µ  v trong m äi  êng  îp kh«ng  îtqu¸ 20%   èn    tr h  v    v ph¸p ®Þnh.   3­    ãp  èn  Khi g v b»ng  c«ng  nghÖ,  µ  u   õ ph¶i lËp  å  ¬  nh ®Ç t     h s chuyÓn  giao c«ng  Ö.  å   ¬    ngh H s chuyÓn  giao c«ng  Ö   îcgöikÌm    ngh ®     theo  å  ¬  ù    h s d ¸n xin cÊp  Êy  Ðp  u    µ    Gi ph ®Ç t v ph¶icã    µiliÖu li     c¸c t     ªnquan  n   ë  ÷u  ®Õ s h c«ng  nghiÖp,v¨n b»ng     b¶o  é  Òn  ë  ÷u  h quy s h c«ng  nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n    Ën  x¸cnh vÒ   Ýnh  t n¨ng  ü  Ët,nguyªn t¾c  k thu     tho¶ thuËn    Þ c«ng  Ö   ña        gi¸tr   ngh c c¸c bªn li   ªndoanh.   ViÖc  ãp  èn  g v b»ng  c«ng nghÖ  ph¶i ® îc C¬       quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n  c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng  tr xem  Ðt chÊp  Ën. x  thu 4­ ViÖc    chuyÓn  giao c«ng  Ö   íi ×nh    ngh d   h thøc mua    c«ng  Ö   îcthùc ngh ®     hiÖn    ¬  ë  îp  ng  trªnc s h ®å chuyÓn giao c«ng  Ö   ngh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     chuyÓn  giao c«ng  Ö.   ngh §i Ò u 39.­ 1­ C¨n  vµo  Ýnh  Êt ho¹t®éng, tr×nh ®é     cø  t ch         c«ng  Ö   µ  ngh v møc      ®é t¸c ®éng m«i  êng, Bé   tr   Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr c«ng  è  b danh  ôc   m c¸cdù      ¸n ph¶ilËp b¸o    ¸nh      ng      c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng. tr ViÖc  Ëp  µ  Èm   nh  l v th ®Þ b¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 2­ §èivíi   ù    µidanh  ôc  ãitrªn,       d ¸n ngo   c¸c m n   trong hå  ¬    Ðp  u   ,   s xinph ®Ç t  nhµ  u    ®Ç tchØ  Çn    ×nh c¸cyÕu  ècã  Ó  c gi¶i tr     t   th ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng,nªu  tr   c¸c gi¶iph¸p  ö  ývµ     x l   cam   Õt  k b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  µ       d v ho¹t®éng    kinh doanh.   3­ Trêng  îp nhµ  u      ông    Èn    h  ®Ç t¸p d tiªuchu m«i  êng    Õn cña  èc  tr tiªnti   qu tÕ trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  µ  ¹t®éng       d v ho   kinh doanh  ¹  Öt Nam   ×    tiVi   th chØ   cÇn  ¨ng  ý  íi ¬   ® k v   quan  C qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng. tr §i Ò u 40.­ 1­ ThiÕtbÞ, m¸y  ãc,  Ët tnhËp  Èu  µo  Öt Nam     ùc hiÖn  ù       m v    kh v Vi   ®Ó th   d ¸n ®Ç u      tph¶ib¶o  ¶m     Èn,chÊt l ng,phïhîp víi   Çu    ® tiªuchu    î         c s¶n  Êt,yªu yªu xu     cÇu  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng, an  µn    ng  tr   to lao ®é nªu trong gi¶itr×nh kinh tÕ    ü         ­k thuËt, ÕtkÕ   ü  Ëtvµ     thi   k thu   c¸cquy  nh  Ò   Ëp  Èu  ÕtbÞ, m¸y  ãc. ®Þ v nh kh thi     m 2­  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc  Ëp  Èu    ùc  Ön  ù  ®Ç u    m nh kh ®Ó th hi d ¸n  t ph¶i ® îc    gi¸m  nh    Þ,chÊtl ng tr ckhinhËp  Èu  ®Þ gi¸tr    î   í     kh hoÆc   íckhil¾p  Æt. tr     ® 3­ §èivíi ÷ng  ù    ∙  µn  µnh  ¾p  Æt,  ©y  ùng       nh d ¸n ® ho th l® xd c«ng  ×nh m µ   tr   cha  Õn hµnh  ti   gi¸m  nh  ®Þ theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy,th× viÖc  ®Þ n   gi¸m  ®Þnh     Þ thiÕt bÞ,  gi¸tr     m¸y  ãc   C¬   m do  quan  Êp  Êy  Ðp  u    quyÕt c Gi ph ®Ç t   ®Þnh  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt. n x  c thi 4­    Tæ chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh    Þ thiÕtbÞ,  ®Þ gi¸tr     m¸y  ãc  Ëp  Èu  m nh kh cã  Ó  µc«ng    th l   tygi¸m  nh  ÖtNam,  ®Þ Vi   c«ng    tygi¸m  nh  ªndoanh,c«ng    ®Þ li     ty gi¸m  nh  ®Þ 100%   èn  íc ngoµi hoÆc   v n    c«ng    ty gi¸m  nh    íc ngoµi.Nhµ   ®Þ ën     ®Ç u    tph¶icung  Êp    c th«ng    tincho  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    Ò   c Gi ph ®Ç tv c«ng   ty gi¸m  nh  µ   × nh  ùachän. ®Þ mm l  Tæ  chøc gi¸m  nh  ®Þ ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     ph¸p  ývµ  Ët chÊt vÒ   Õt  l  v    k qu¶ gi¸m  nh. Trong  êng  îp kÕt  ®Þ   tr h  qu¶  gi¸m  nh  Êp  ¬n    Þ ® îcnhµ  ®Þ th h gi¸tr     ®Ç u    tb¸o    ×  µ  u    c¸o,th nh ®Ç t ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ gi¸trÞ thùc hiÖn  li         theo  Õt  k
 13. 13 qu¶  .  Õ u     Ön  µ  u    ã  ®ã N ph¸thi nh ®Ç t c gian lËn,th×  ú theo      tu   møc      ¹m   ®é viph sÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña    x l    ®Þ c ph¸p luËt.   5­ Trong  êng  îp cÇn  Õt, ¬     tr h  thi   quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  C c Gi ph ®Ç tc th chØ   ®Þnh gi¸m  nh  ®Þ hoÆc   yªu  Çu  c gi¸m  nh  ¹ gi¸trÞ c¸c thiÕtbÞ,  ®Þ li           m¸y  ãc   m nhËp  Èu. kh C h ¬ n g  IV Vi Ö c  s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u  41.­  Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     c¸c  bªn  îp h  doanh  îcNhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ®  n  ho x∙h   ngh Vi   cho    t,m Æt   thuª®Ê   níc,m Æt   Ón    ùc hiÖn  ù    u    µ    bi ®Ó th   d ¸n ®Ç tv ph¶itr¶tiÒn thuª®Êt,m Æt   íc,          n  m Æt   Ón. bi Gi¸ tiÒn    thuª vµ  Ôn,    mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt, m Æt   íc m Æt   Ón  i  íi     n  bi ®è v   tõng dù    îcghitrong GiÊy  Ðp  u  .   ¸n ®       ph ®Ç t §i Ò u 42.­TiÒn    t, m Æt   íc,m Æt   Ón  µ  Öc  Ôn,    thuª ®Ê   n  bi v vi mi gi¶m  tiÒn thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  Bé   µi chÝnh      n  bi do  T   quy  nh.    Òn    ®Þ Gi¸ ti thuª ®Êt, m Æt   íc,m Æt   Ón  i  íitõng  ù  ® îc gi÷ æn   nh  èithiÓu  µ 5    n  bi ®è v   d ¸n      ®Þ t  l  n¨m, khi®iÒu     chØnh    × møc    t¨ngth   t¨ngkh«ng  ît   v   15%   ña  qu¸ c møc  quy  nh   ®Þ lÇn  íc. tr §èivíinh÷ng  ù    u      Òn thuª®Êt     d ¸n ®Ç ttr¶ti     theo møc quy  nh  ¹  Êy  ®Þ tiGi phÐp  u    íckhicã  Õt ®Þnh    Òn thuª®Êt  × tiÕp tôc® îctr¶tiÒn ®Ç ttr     quy   t¨ngti     th           thuª®Êt      ë møc  ∙  îcquy  nh  ®®   ®Þ trong GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç ttrong thêih¹n  n¨m      5  tiÕp theo kÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh    Òn thuª®Êt.     t  c quy   t¨ngti     Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c  cv ®Ç t     bªn  îp h  doanh  ∙    Òn thuªcho  ètthêih¹n  ® tr¶ti     su     thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón      n  bi hoÆc   cho  õng  êikú, n Õu    Òn  t th     gi¸ti thuªcã      t¨ng trong thêih¹n    ×  Òn     ®ã th ti thuª®∙    tr¶kh«ng  Þ  iÒu    b® chØnh  ¹ . li §i Ò u  43.­ êng hîp Bªn ViÖt Nam  tham  gia doanh nghiÖp liªn  Tr   doanh  îcphÐp  ãp  èn  ®  g v ph¸p  nh  ®Þ b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ×    gi¸tr   sd ®Ê th gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t    ãp  èn  c¸c bªn    sd ®Ê ®Ó g v do    tho¶  Ën    ¬  ë  thu trªnc s khung  gi¸tiÒn thuª®Êt  Bé   µi chÝnh        do  T   quy  nh  µ  îcgi÷ æn   nh  ®Þ v ®     ®Þ trong suèt     thêigian cam  Õt  ãp  èn.     kgv Bªn  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m   Ën  î víiNg ©n     nh n    s¸ch nhµ  ícsè  èn  ∙    n  v ® gãp b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ  ã  gi¸tr   sd ®Ê v c tr¸chnhiÖm   µn    è  î®ã       ho tr¶s n   cho Nhµ   íctheo quy  nh  ña  é  µichÝnh. n    ®Þ c BT  §i Ò u 44.­Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    t Ch ph quy ®Þ cho thuª®Êt  i  íidù    ®è v   ¸n  ö  ông  t  «   Þ  õ 5  trëlªn;c¸c lo¹  t  sd ®Ê ® th t   ha        i ®Ê kh¸c tõ 50  trëlªn.Chñ       ha      tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho thuª®Êt  i víic¸c dù      ®è       ¸n cßn  ¹ . li §i Ò u 45.­ 1­ Hå   ¬      s xin thuª®Êt  Ìm    k theo  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    h s xin c Gi ph ®Ç tph¶icã    c¸cnéidung  Ýnh     ch sau  y: ®© ­VÞ   Ý,diÖn  Ých  t  ö  ông;   tr   t ®Ê s d ­ Gi¸ tiÒn thuª®Êt  Uû          do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Þ    ¬  ë  ®Ò ngh trªnc s khung    Òn thuª®Êt  Bé  µichÝnh  gi¸ti     do  T   quy  nh; ®Þ
 14. 14 ­ Ph¬ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt     ¸n ®Õ b     m b»ng  ∙  îcUû   ® ®   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Ën  ch thu nguyªn t¾c.   2­  Öc  Ëp  å  ë  Vi l h s thuª ®Êt, hîp  ng      ®å thuª ®Êt, cÊp  Êy      Gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ùc hiÖn  sd ®Ê th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch   3­ Trêng  îp ® îcphÐp  ãp  èn    h    g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  × Bªn  gi¸tr   sd ®Ê th   ViÖtNam   ã    c tr¸chnhiÖ m  µn  µnh    ñ tôc®Ó   îcquyÒn  ö  ông  t.   ho th c¸cth     ®   sd ®Ê Trêng  îp  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     cho thuª ®Êt  ×  û     th U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i cã  ù  ®Ç u   õ cã  n   d ¸n  t   tr¸chnhiÖ m   chøc  n   ï,gi¶iphãng  Æt     tæ  ®Õ b     m b»ng  µ  µn  µnh    ñ tôccho    t. v ho th c¸cth     thuª®Ê 4­  èivíi®Êt  ∙  îc giao  §   ®®  cho Bªn  Öt Nam   ö  ông, khihîp    u    Vi   sd     t¸c®Ç t víi ícngoµim µ      n   kh«ng  thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  ×    m ®Ý sd ®Ê th sau    îccÊp  khi®   GiÊy  Ðp  u  , nhµ  u    ã  Òn  iÓn khaingay    ñ  ôc vÒ   Õt ph ®Ç t  ®Ç t c quy tr     c¸c th t   thi   kÕ,  ©y  ùng  xd hoÆc   ùc hiÖn    ¹t®éng  th   c¸cho   kinh doanh    kh¸ctheo    quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h C h ¬ n g  V T æ  c h ø c  kinh d o a n h §i Ò u 46.­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  îp doanh  c v ®Ç tn      h  cã  µn  Òn  Õt  nh  ¬ng  ×nh vµ  Õ   ¹ch  to quy quy ®Þ ch tr   k ho kinh doanh  ña  ×nh     cm theo m ôc      tiªuquy  nh  ®Þ trongGiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t §i Ò u 47.­ 1­ Trong  êih¹n  ngµy  th   60  sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u   , doanh  khi ®   Gi ph ®Ç t   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç tn     c¸c bªn  îp doanh  ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  h  th   vi ® k ho¹t®éng  Êt nhËp  Èu  µ  ¨ng  ý    xu   kh v ® k s¶n  È m     ô trong nícvíi é  ­ ph tiªuth         Th B ¬ng  ¹i. m 2­ C¨n  vµo    cø  quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  ,gi¶itr×nh kinh tÕ    ü    ph ®Ç t        ­k thuËt,   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    hîp doanh  ¨ng  ý  Õ   c v ®Ç tn     c¸cbªn    ® kk ho¹ch  Ëp  Èu  nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ, phô  ïng,vËt t  m thi     t    ,nguyªn liÖu.. (sau  y       . ®© gäilµhµng       ho¸)cho  µn  é  êigian x©y  ùng  ¬  to b th     d c b¶n  ña  ù    c d ¸n,hoÆc   chia  thµnh  õng  t n¨m  ï hîp  íitiÕn    ©y  ùng  ña  ph   v  ®é x d c doanh  nghiÖp. K Õ   ¹ch   ho   nhËp  Èu  ã  Ó  îc bæ   kh c th ®   sung, ®iÒu    chØnh  ï hîp  íitiÒn    ãp  èn, ph   v  ®é g v   tiÕn      ®é thic«ng, ch¬ng  ×nh    tr s¶n  Êt kinh doanh  µo  xu     v th¸ng ®Ç u     n¨m  ña  c m çi quü  µ  µng    vh n¨m. 3­  C¨n  vµo  cø  quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp   u   , hµng  Gi ph ®Ç t   n¨m  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c bªn  îp  c v ®Ç t      h doanh  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt ® k k ho xu   khÈu  s¶n  È m,    ô trong níc.Th¸ng  hµng  ph tiªuth      12  n¨m, doanh    nghiÖp  µ    v c¸c bªn  îp doanh      Õt  h  b¸o c¸o k qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch xuÊtnhËp  Èu  µ    ô th   k ho     kh v tiªuth   trong níc,kiÕn  Þ  Õu  ã)göiBé  ¬ng  ¹i,®ång  êilËp kÕ   ¹ch xuÊt    ngh (n c     Th m  th     ho     nhËp  Èu  µ    ô s¶n  È m   kh v tiªuth   ph cho n¨m  Õp theo. ti   Trong  êng  îp  Õ   ¹ch  Êt  Ëp  Èu  µng  tr h k ho xu nh kh h ho¸  µ    ô    v tiªu th s¶n phÈ m  trong níc cÇn  îc bæ      ®   sung,®iÒu    chØnh  Ò   è îng,chñng  ¹  µ  Þ vsl   lo i tr   v gi¸. .doanh  . , nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  öi v¨n    g  b¶n ®Ò   Þ  n   é  ¬ng  ¹i®Ó   ngh ®Õ B Th m   xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    4­ Trong  iÒu  Ön  ¬ng  ¹inh    ® ki th m   nhau,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi,c¸c bªn  îp doanh     h  ph¶iu      tiªnmua   µng    ¹  Öt Nam   h ho¸ t i Vi   thay v×  Ëp    nh khÈu.
 15. 15 5­ Trªn c¬  ë  Êy  Ðp  u  ,c¨n cø  µo    ×nh kinh tÕ    ü  Ët,     s Gi ph ®Ç t    v gi¶itr     ­ k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh vµ      k thu   tr   c¸cquy  nh  t¹ ®iÓ m     vµ  cña  Òu  ®Þ nªu    i 2,3  4  §i nµy,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬, Bé   ¬ng  ¹i duyÖt  Õ        15  k t  nh h s   Th m  k ho¹ch nhËp  Èu,xuÊt khÈu  µ    ô trong níccho  õng  ù      kh     v tiªuth      t d ¸n.Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu  a    Öt,Bé  ¬ng  ¹iph¶ith«ng  cho   n ch phª duy   Th m    b¸o  doanh nghiÖp,c¸c    bªn  îp doanh  µ  râ lýdo. h  v nªu      §i Ò u 48.­ 1­  Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  îc thùc ®    hiÖn  ¹t®éng    ho   gia c«ng hoÆc     gia c«ng  ¹ s¶n  È m   l i ph theo  ôc    îc quy  m tiªu®   ®Þnh   ¹  Êy  Ðp  u   ; hîp  ng  t iGi ph ®Ç t   ®å gia c«ng  ph¶i ® îc Bé   ¬ng  ¹i phª     Th m    duyÖt. 2­  Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµichñ  Õu  c v ®Ç t n     y s¶n  Êt hµng  Êt xu   xu   khÈu  îc lËp  ®  Kho b¶o  Õ   ¹  thu t idoanh nghiÖp  ôc  ô  ph v cho  s¶n  Êt  µng  xu h xuÊt  Èu.  µng  kh H ho¸  a  µo  ® v Kho  b¶o  Õ   ña  thu c doanh  nghiÖp  a  éc ch thu   diÖn ph¶inép  Õ  Ëp  Èu.   thu nh kh Doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp  ®  l Kho  b¶o  Õ  íi ôc  ch    y  thu v  m ®Ý trªn®© ph¶i   b¶o  ¶m   ã    iÒu  Ön  µ  ñ tôcsau  y: ® c c¸c® ki v th     ®© ­XuÊt  Èu  t nhÊt 50%     kh Ý     s¶n  È m; ph ­ Hµng    ho¸  a  õ kho  ® t  b¶o  Õ  µo  ¬  ë  thu v c s s¶n  Êt ph¶i ® îc ®¨ng  ý, xu      k  gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan    H¶iquan; ­  µng  H ho¸  a  µo  ® v Kho  b¶o  Õ   thu kh«ng  îc b¸n  µo  Þ  êng  Öt ®  v th tr Vi   Nam.  êng  îp ® Æc   Öt® îcBé  ¬ng  ¹ichÊp  Ën  Tr h  bi     Th m  thu cho  Ðp    ¹ thÞ  ph b¸n t   i tr ng  Öt  ê Vi Nam,  doanh nghiÖp ph¶i nép  Õ   Ëp  Èu  µ    ¹  Õ    thu nh kh v c¸c lo ithu kh¸ctheo quy  nh  Ön  µnh  ña      ®Þ hi h c ph¸p luËt.   ­  µng  H ho¸  a  µo  ® v Kho  b¶o  Õ   Õu   Þ    háng, gi¶m  È m   Êt thu n bh   ph ch   kh«ng  ¸p  ® øng    Çu  yªu c s¶n  Êtth× ® îct¸ xuÊthoÆc     û.ViÖc    û  xu         i   tiªuhu   tiªuhu ph¶itheo ®óng      quy  nh  ña  ®Þ c Tæng  ôc    c H¶i quan  µ  Þu  ù  v ch s gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan    h¶iquan,c¬    quan  Õ  µ  ¬  thu v c quan  m«i  êng. tr Tæng   ôc    c H¶i quan c¨n  vµo  cø  quy  nh    y     íng  Én  Öc  ®Þ trªn®© ®Ó h d vi cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  Gi ph th l Kho  b¶o  Õ  ¹  thu t i doanh nghiÖp  µ  ùc hiÖn  Öc  v th   vi qu¶n  ý, l  gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c Kho  b¶o  Õ. thu
 16. 16 §i Ò u 49.­ViÖc  Õ  Êp, cÇ m   è,b¶o        th ch   c  l∙nh®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  îp doanh  îc c v ®Ç t n      h  ®  thùc hiÖn  ¹  ©n  µng  Öt Nam     ti ng h Vi   hoÆc   ©n  µng  íc ngoµi vµ  ng h n    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u 50.­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  îp doanh  c v ®Ç tn      h  ® îcho¹t®éng     kinh doanh    theo  ÷ng  ôc  ch  µ  ¹m    ∙  îcquy  nh   nh m ®Ý v ph vi® ®   ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  .§èivíim ét  è  Ünh  ùc,ngµnh  Ò     ph ®Ç t      sl v  ngh kinh doanh  µ     m ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶icã  Êy  Ðp  µnh  Ò   × sau    îccÊp  Êy    Gi ph h ngh th   khi®   Gi phÐp  u  , nhµ  u   chØ   Çn  ¨ng  ý  ®Ç t  ®Ç t c ® k kinh doanh  ¹  ¬  t i quan  ã  Èm   c c th quyÒn  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò   . c gi   h ngh ®ã C h ¬ n g  VI Q u a n  h Ö  lao ® é n g §i Ò u 51.­ 1­  Öc  ö  ông    ng  Vi s d lao ®é trong doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     vµ  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  th   h  h     theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët ®Þ t i 25  Lu   §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. tn     i   Khi cã    nhu  Çu  ö  ông    ng  ícngoµi,doanh  c sd lao ®é n    nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi,c¸c bªn  îp        h doanh  Çn    ×nh  ù  Çn  Õtph¶isö  ông    c gi¶itr sc thi    d lao ®éng  íc ngoµicã  Ìm  n    k theo  chøng chØ  Ò   ngh nghiÖp  ña  êilao ®éng  íc c ng     n  ngoµigöi Së       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitØnh, thµnh  è  ¬i ® Æt   ô v X∙      ph n   tr   së  ña  c doanh  nghiÖp    ®Ó xem   Ðt  Öc  Êp  Êy  Ðp    ng  x vi c Gi ph lao ®é theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     ng.     lao®é §i Ò u 52.­M äi  µnh      ¹m    h viviph ph¸p  ËtvÒ     ng  lu   lao ®é ph¶i® îcxö  ý     l  nghiªm minh  theo ph¸p  Ët.C¬   lu   quan thanh    tra lao  ng  ã  ®é c tr¸ch nhiÖm     thanh    Óm    ÷ng  Ên    ªnquan  n   iÒu  Ön    ng  µ    tra,ki tranh v ®Ò li   ®Õ ® ki lao ®é v b¶o vÖ   Òn  îcña  êilao®éng  quy l  i ng     trongdoanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   C h ¬ n g  VII C¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  thu Õ §i Ò u 53.­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi n    hîp doanh  ép  Õ  î tøc víithuÕ  Êt lµ 25%   î nhuËn  ® îc,trõnh÷ng  n thu l       i su     l i thu     tr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ê h  ®Þ t i 54  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §èi víilÜnh  ùc     v th¨m  dß, khai th¸c dÇu  Ý   µ  ét  è  µinguyªn  ý     kh v m s t   qu hiÕ m  kh¸c th×    møc   Õ  î tøc  thu l   i theo quy  nh  ña  Ët  Ç u   Ý   µ  ®Þ c Lu D kh v ph¸p  luËtcã  ªnquan.   li   §i Ò u 54.­ThuÕ   Êt thuÕ  îtøc    su   l   trong c¸c tr ng  îp khuyÕn  Ých  i    ê h   kh ®Ç u    îc¸p dông    t®     nh sau: 1.20%   i víi ù    ã  ét    ®è     ¸n c m trong c¸ctiªuchuÈn  d     sau: ­XuÊt  Èu  t nhÊt 50%     kh Ý     s¶n  È m; ph ­Sö  ông  õ500    ng  ëlªn;  d t  lao®é tr   ­Nu«itrång,chÕ   Õn        bi n«ng  s¶n,l©m    s¶n,h¶is¶n;    ­Sö  ông   d c«ng  Ö     Õn,®Ç u    µo  ngh tiªnti   tv nghiªncøu    iÓn;   ph¸ttr
 17. 17 ­ Sö  ông  Òu   d nhi nguyªn liÖu,vËt ts ½n  ã  ¹ ViÖt Nam;  Õ   Õn,khai        c ti     ch bi     th¸ccã  Öu    hi qu¶  µinguyªn thiªnnhiªnt¹ ViÖtNam;  t         i   s¶n  Êt s¶n  È m   ã  û xu   ph c t  lÖ  éi®Þa    n  ho¸ cao,®¸p    øng    Çu  yªu c theo quy  nh  i víi õng lÜnh  ùc.   ®Þ ®è    t  v Møc  Õ  Êt thuÕ  îtøc 20%   îc¸p dông  thu su   l    i ®    trong 10    n¨m, kÓ   õ khidù    t    ¸n b ¾t  u   ¹t®éng    ®Ç ho   s¶n  Êtkinh doanh. xu     2.15%   i víi ù    ã  ét    ®è     ¸n c m trong c¸ctiªuchuÈn  d     sau: ­XuÊt  Èu  t nhÊt 80%     kh Ý     s¶n  È m; ph ­ §Çu   µo  Ünh  ùc  Ön    tv l v luy kim, ho¸  Êt c¬    ch   b¶n, c¬  Ý  Õ   ¹o,ho¸   kh ch t     dÇu, ph©n  ãn,s¶n  ÊtlinhkiÖn  iÖn  ö,linhkiÖn    m¸y;   b  xu     ® t    «t«,xe  ­ X ©y  ùng      d ­ kinh doanh    c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  Çu, ® êng, cÊp  tr   c ht (c     tho¸t íc,®iÖn,x©y  ùng     n   d c¶ng  Ón.. ) bi .; ­Trång  ©y    c c«ng  nghiÖp  ©u  l n¨m; ­ §Çu   µo    ïng cã  iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh tÕ      éikhã    tv c¸c v   ® ki t       ­ x∙h   kh¨n (kÓ    c¶  ù    d ¸n kh¸ch s¹n);   ­ ChuyÓn    giao  kh«ng  åi hoµn  µis¶n  b  t  cho  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     sau    khi kÕt  óc thêih¹n ho¹t®éng  Ó  dù    th         (k c¶  ¸n kh¸ch s¹n);   ­C¸c  ù    ã  trongc¸c®iÒu  Ön  t¹ kho¶n  cña  Òu  µy.   d ¸n c 2     ki nªu    i 1  §i n Møc   Õ  Êt thuÕ  î tøc 15%   îc¸p  ông  thu su   l    i ® d trong 12    n¨m  Ó   õ khidù  k t    ¸n b ¾t  u   ¹t®éng    ®Ç ho   s¶n  Êtkinh doanh. xu     3.10%   i víi   ù    ®è     d ¸n: c¸c ­ X ©y  ùng    d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  ¹  ïng  ã  iÒu  Ön  ù nhiªn, tr   c ht ti v c® ki t     kinhtÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n; ­§Çu   µo  Òn  ói, ïng s©u, vïng xa;   tv mi n  v      ­Trång  õng;   r ­C¸c  ù    éc danh  ôc  ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  .   d ¸n thu   m d ¸n ® bi   kh ®Ç t Møc   Õ  Êt thuÕ  î tøc 10%   îc¸p  ông  thu su   l    i ® d trong 15    n¨m  Ó   õ khidù  k t    ¸n b ¾t  u   ¹t®éng    ®Ç ho   s¶n  Êtkinh doanh. xu     §èivíi   ù    u        d ¸n ®Ç ttheo  îp ®éng  c¸c h  BOT,  BTO, BT,  ù    ©y  ùng  ¬  d ¸n x d c së  ¹  Çng  ht Khu c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt, dù   ®Ç u    vµo    ch xu   ¸n  t Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt th× thuÕ  Êt thuÕ  îtøc u  ∙inªu  ¹ §iÒu  µy  îc¸p   ch xu     su   l    ®   i ti  n ®    dông trong suètthêih¹n  ùc hiÖn  ù    u  .       th   d ¸n ®Ç t §i Ò u 55.­C¸c  Õ  Êt nªu  ¹i Òu  cña  Þ   nh  µy    thu su   t §i 54  Ngh ®Þ n kh«ng  ¸p  ông  íic¸c dù  kh¸ch s¹n  õtr ng  îp  u    µo  Òn  ói,vïng  ©u, d v     ¸n    (tr   ê h ®Ç t v mi n  s  vïng    ïng  ã  iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh tÕ      éikhã  xa, v c® ki t       ­ x∙ h   kh¨n hoÆc     chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn  µis¶n    b  t  cho  µ   ícViÖt Nam   Nh n     sau    Õt  óc thêih¹n  khik th     ho¹t®éng),c¸cdù    µichÝnh,ng©n  µng,b¶o  Ó m,        ¸n t     h   hi cung  Êp  Þch  ô,th cd v  ­ ¬ng  ¹i. m §i Ò u 56.­ViÖc  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc ¸p dông      mi   thu l       i nh sau: 1. C¸c  ù      ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña    d ¸n ghit i   1  54  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  Õ  ®Þ n ®  thu lî tøc trong 1     i   n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙ v gi¶m  i 50%  trong 2    n¨m  Õp ti   theo.
 18. 18 2. C¸c  ù      ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña    d ¸n ghit i   2  54  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  Õ  ®Þ n ®  thu lî tøc trong 2     i   n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙ v gi¶m  i 50%  trong 3    n¨m  Õp ti   theo. 3. C¸c  ù      ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña    d ¸n ghit i   3  54  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  Õ  ®Þ n ®  thu lî tøc trong 4     i   n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙ v gi¶m  i 50%  trong 4    n¨m  Õp ti   theo. 4. C¸c  ù  trång  õng  µ    ù  x©y  ùng    d ¸n  r v c¸c d ¸n  d c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹ tr kc h  tÇng  ¹  Òn  ói,vïng  ©u, vïng      ù  cã  ti mi n  s   xa; c¸c d ¸n  quy    ínvµ  ã    ng  m« l   c t¸c®é lín®èi  íikinh  Õ  x∙ héi thuéc    v  t ­      danh  ôc   ù  ® Æc   Öt khuyÕn  Ých  m d ¸n  bi   kh ®Ç u    îcmiÔn  Õ  îtøc trong 8  t®   thu l     i   n¨m  Ó   õkhikinhdoanh  ã  i k t      c l∙ . Thêi h¹n  Ôn,    mi gi¶m  Õ   îc tÝnh  ªntôc  Ó   õ  thu ®   li   k t n¨m  u     ®Ç tiªnkinh  doanh  ã  i c l∙ . 5. ViÖc  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc trªn®©y    mi   thu l       i kh«ng    ông  i víi   ù    ¸p d ®è     d ¸n c¸c kh¸ch s¹n (trõtr ng  îp ®Ç u    µo  Òn  ói,vïng s©u, vïng xa,vïng cã  iÒu       ê h   tv mi n          ® kiÖn  ù nhiªn,kinh tÕ      éikhã  t      ­ x∙h   kh¨n hoÆc     chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn  µi   b  t  s¶n  cho  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     sau    Õt  óc  êih¹n  ¹t®éng),c¸c dù    khi k th th   ho       ¸n ®Ç u    µo  Ünh  ùc  µichÝnh, ng©n  µng,b¶o  Ó m,  tv l v t    h   hi cung  Êp  Þch  ô,th cd v ­ ¬ng  ¹i. m 6. C¸c  ù    u    éc diÖn    d ¸n ®Ç tthu   nªu  ¹  Òu  cña  ti§i 53  NghÞ   nh  µy  Õu   ®Þ nn ®Ç u    µo  Ünh  ùc  tv l v s¶n  Êt,®Ç u    µo  ïng n«ng  xu   tv v   th«n  ã  Ó  îcxem   Ðt c th ®   x  miÔn  Õ  îtøc trong thêigian tèi®a  thu l     i        kh«ng    n¨m  Ó   õ khikinh doanh  qu¸ 2  k t      cã  i l∙ . §i Ò u 57.­ 1. LîinhuËn  µ   µ  u    ícngoµithu ® îcdo  u    ¹ ViÖt Nam   Ó     m nh ®Ç tn         ®Ç tt i     (k c¶  è  Õ  îtøc ® îchoµn  ¹ do  i u    µ  è  înhuËn    îcdo  s thu l       i l   t¸  i ®Ç tv s l   i thu ®   chuyÓn  nhîng vèn),n Õu      chuyÓn  níc ngoµihoÆc   îc gi÷ l¹ ngoµiViÖt Nam   u   ra      ®    i       ®Ò ph¶ichÞu  Õ    thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi. l i ra n   2. Thu Õ   Êt thuÕ    su   chuyÓn  înhuËn    ícngoµi¸p dông    l  i ra n      nh sau:­ 5%      lînhuËn    i chuyÓn    ícngoµi®èi víi µ  u    ícngoµigãp  èn  ra n        nh ®Ç tn     v ph¸p ®Þnh     hoÆc   èn    îp doanh  õ 10  iÖu USD   ëlªn;     înhuËn  v ®Ó h   t   tr   tr     7% l   ­ i chuyÓn    ­ ra n íc ngoµi ®èi  íinhµ  u    íc ngoµi gãp  èn      v  ®Ç t n     v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn    îp v ®Ó h   doanh  õ5  iÖuUSD   n   íi tr ÖuUSD; t   tr   ®Õ d   10  i   ­10%   înhuËn    l  i chuyÓn    ícngoµi®èi víi µ  u    ícngoµigãp  èn  ra n        nh ®Ç tn     v ph¸p ®Þnh    hoÆc   èn    îp doanh  íi tr ÖuUSD. v ®Ó h   d  i   5  3.Thu Õ     chuyÓn  înhuËn  îcthu theo tõng lÇn  l  i ®       chuyÓn  înhuËn. l  i §i Ò u 58.­ 1. Trong  qu¸  ×nh  tr kinh doanh, n Õu     doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµivµ    Bªn  ícngoµihîp doanh  n     kh«ng  tc¸ctiªuchuÈn    îchëng  Õ  ®¹       ®Ó ®   thu suÊt thuÕ  îtøc  ®∙ivµ  Ôn    l   u    mi i gi¶m  Õ  îtøc quy  nh  ¹    Òu  vµ  thu l     i ®Þ t i §i 54  c¸c 56  ña  c NghÞ   nh  µy,C¬   ®Þ n   quan  Êp  Êy  Ðp  u    ÏquyÕt  nh  iÒu  c Gi ph ®Ç ts   ®Þ ® chØnh  ¹ møc   Õ  Êt còng   viÖc  Ôn,  li  thu su   nh mi gi¶m  Õ   î tøc  ∙  îc quy  thu l  i ®®  ®Þnh  trongGiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t 2. Trêng  îp    h trong qu¸  ×nh    tr kinh doanh  ã    c ph¸tsinh c¸c ®iÒu  Ön         ki nh thiªntai    ,ho¶  ¹n  µ    iÒu  Ön  Êt  ho v c¸c ® ki b kh¶  kh¸ng kh¸c th×  é   µi chÝnh    BT  quyÕt ®Þnh  Öc  Ôn, gi¶m  Õ    vi mi   thu theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
 19. 19 §i Ò u 59.­ 1. Nhµ   u    ícngoµidïng  înhuËn  îcchia®Ó   i u    îchoµn  ¹   ®Ç tn     l i ®    t¸ ®Ç t®     l i sè  Õ  î tøc ®∙  ép  ña  è  î nhuËn  i u     Õu  ¸p  thu l     n c s l   i i t¸ ®Ç t n ® øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki sau: ­ T¸i®Ç u    µo  ÷ng  ù    éc lÜnh  ùc     tv nh d ¸n thu   v khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç tnªu  ¹ t  i §iÒu  cña  54  NghÞ   nh  µy; ®Þ n ­Vèn    u    îcsö  ông  õ3    t¸ ®Ç t®   d i t   n¨m  ëlªn; tr   ­§∙gãp    èn     ®ñ v ph¸p ®Þnh      ghitrong GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t 2.Møc  µn  Õ  îtøc do    u        ho thu l     t¸ ®Ç tnh sau: i i ­ 100%   i víic¸c dù      ®è       ¸n quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  54  NghÞ   nh   ®Þ nµy; ­ 75%   i  íic¸c dù  quy  nh  ¹    ®è v     ¸n  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  54  NghÞ   nh   ®Þ nµy; ­ 50%   i  íic¸c dù  quy  nh  ¹    ®è v     ¸n  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  54  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3.Khicã    Çu  ïng lînhuËn    u  ,nhµ  u    ícngoµilËp hå  ¬      yªu c d     i t¸ ®Ç t  i ®Ç tn     s tr×nh Bé  µichÝnh    T  xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. Hå   ¬  x      s bao  å m: g a.§¬n    µn  Õ    u  .   xinho thu t¸ ®Ç t i b. GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç t hoÆc   Õt  nh  öa  æi, bæ   quy ®Þ s®   sung  Êy  Ðp  Gi ph ®Ç u    i víi ù      u  . t®è     ¸n t¸ ®Ç t d i c.GiÊy    chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Õ  Ò   è  Õ  îtøc ®∙  ép. thu v s thu l     n i 4. Trong    vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Bé  µi chÝnh  15  k t  nh ®ñ h s   T   th«ng  b¸o  Õt  nh  ña  × nh  quy ®Þ cm cho  µ  u  ; trong tr ng  îp  îc chÊp  Ën, nh ®Ç t   ê h ®   thu   nhµ  u    îc lµm  ñ  ôc hoµn  Õ  î tøc  ®Ç t ®   th t   thu l  i cho  Çn  î nhuËn  ña  × nh   ph l i cm dïng    µi®Ç u  .Qu¸  êih¹n  ®Ó t   t  th   nªu  trªn, Õu  a  Êp  Ën,Bé   µi chÝnh   n ch ch thu   T   ph¶ith«ng      b¸o cho  µ  u    nh ®Ç tb»ng   v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu      Trêng  îp sè  î nhuËn  i u    h   l  i t¸ ®Ç tkh«ng  a  µo  i u  ,th×  µ  u   ® v t¸  ®Ç t  nh ®Ç t ph¶i tho¸itr¶ phÇn  Õ  î tøc  ∙  îc hoµn, kÓ   l∙ vµ  Þ   ö  ý theo         thu l  i ®®    c¶    b x l   i quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u 60.­  N¨m   Ýnh  Õ   i  íidoanh  t thu ®è v   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµivµ      c¸c bªn  îp doanh  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 1  µ  Õt  óc ngµy    h  b ®Ç t   1    v k th   31 th¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç tn     c¸c Bªn  îp doanh  ã  Ó    h  c th ®Ò nghÞ  é   µi chÝnh  BT  cho  dông  ¸p  n¨m  µichÝnh  th¸ng cña  ×nh    Ýnh  t  12    m ®Ó t vµ  ép  Õ  îtøc. n thu l   i §i Ò u 61.­ îitøc  Þu  Õ   ña   L   ch thu c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµilµ sè      chªnh  Öch  ÷a tæng    l gi   c¸c kho¶n  víitæng    thu    c¸c kho¶n    éng  chic víi     kho¶n  îtøc phô  c¸c l    i kh¸ccña    doanh nghiÖp trong n¨m  Ýnh  Õ  õ®i  è    t thu tr   s lç ® îc chuyÓn     theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt ®Þ ti§i 40  Lu § tn    i Vi   Nam.  îi   Þu  Õ  å m   îtøc chÞu  Õ  ña  ¬  ë  Ýnh  éng  íi îtøc L   ch thu g tøc l    i thu c c s ch c v     li chÞu  Õ  ña  ¬  ë  ô  Õu  ã)cña  thu c c s ph (n c   doanh nghiÖp. 1.C¸c    kho¶n    å m: thu g ­Thu  tiªuthô s¶n  È m;   do      ph
 20. 20 ­Thu  cung  Êp  Þch  ô;   do  cd v ­C¸c    kho¶n    thu kh¸ccña    doanh  nghiÖp. 2­ C¸c    kho¶n    å m: chig ­ Chi  Ò     v nguyªn  Ët liÖu  µ  v  v n¨ng îng    l ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m   Ýnh, xu   ph ch   s¶n  È m   ô  ph ph hoÆc     ®Ó cung  øng  Þch  ô; d v ­  Òn ¬ng  µ  Ti l v c¸c kho¶n  ô  Êp,  ph c b¶o  Ó m     éi tr¶ cho  êi lao hi x∙ h     ng     ®éng; ­KhÊu    hao  µi t  s¶n  è  nh  c ®Þ theo quy  nh  ña  é  µichÝnh;   ®Þ c BT  ­ Chi      ®Ó mua  hoÆc     Òn  ö  ông    µiliÖu  ü  Ët,b»ng  tr¶ti s d c¸c t   k thu   s¸ng  chÕ,  c«ng  Ö   µ  Þch  ô  ü  Ët; ngh v d v k thu ­Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp; ­ C¸c kho¶n  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý   thu   v l ph mang  Ýnh  Êt thuÕ  t ch   ph¶i nép  õ   (tr   thuÕ  îtøc); l  i ­C¸c    kho¶n      Òn vay; tr¶l∙ti   i ­C¸c    kho¶n  Òn b¶o  Ó m   µi ti   hi t  s¶n  ña  c doanh  nghiÖp; ­C¸c    Ý    chiph kh¸c,nhng    kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý; chiph C¬   quan  Õ  ã  Òn  thu c quy xem  Ðt tÝnh  îp lýcña    x  h    c¸ckho¶n    thu chi. §i Ò u 62.­§èivíihîp  ng  îp            ®å h t¸ckinh doanh,ph¬ng    ph¸p    nh   x¸c ®Þ ph©n  chia kÕt    qu¶ kinh doanh  C¬   do  quan  Êp  Êy  Ðp  u    quyÕt c Gi ph ®Ç t   ®Þnh  ïhîp víi ¹ h×nh  îp t¸ckinh doanh  µ  ph        lo i h     v theo ®Ò   Þ  ña    hîp   ngh c c¸cbªn    doanh; §èi víihîp  ng     ®å chia s¶n  È m,  Õ  î tøc  µ    Òn  î kh¸c cña    ph thu l   i v c¸c quy l  i   Bªn  Öt Nam   åm  gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t,m Æt   íc,m Æt   Ón,thuÕ  Vi   (g c¶      sd ®Ê   n  bi   tµinguyªn.. ) ã  Ó  îc tÝnh  ép  µo  Çn    . c th ®     g v ph chia s¶n  È m     ph cho Bªn  Öt Vi   Nam. §i Ò u 63.­ 1­ Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  îc miÔn  ®  thuÕ  Ëp  Èu  i víi nh kh ®è   : ­  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc   Ëp  Èu    ¹o tµis¶n  è  nh   ña  m nh kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp hoÆc     ¹otµis¶n  è  nh  ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh; ®Ó t     c ®Þ th   h  h     ­  ¬ng  Ön  Ën    Ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d n»m  trong  ©y  d chuyÒn c«ng nghÖ   nhËp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  ña  kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp hoÆc     ¹otµis¶n  ®Ó t     cè  nh  ùc hiÖn  îp  ng  îp    ®Þ th   h ®å h t¸ckinh doanh  µ  ¬ng  Ön  Ën    v ph ti v chuyÓn  dïng ®Ó   a  n    ® ®ã c«ng  ©n      õ24  ç  åitrëlªn, ¬ng  Ön thuû); nh (« t«t   ch ng       ph ti   ­ Linh kiÖn,chitiÕt, é  Ën  êi, ô  ïng,g¸ l¾p,khu«n  É u,  ô  Ön           ph r   b ph t       m ph ki ®i  Ìm  íi ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn    k v  thi     m   ti   t¶ichuyªn dïng,ph¬ng  Ön vËn      ti   chuyÓn  trªn. nªu  ViÖc  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i  íithiÕtbÞ,  mi thu nh kh ®è v     m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën  m ph ti v t¶inªu    îc¸p dông    trªn®     cho  tr ng  îp m ë   éng  c¶  ê h   r quy    ù    m« d ¸n,thay thÕ,®èi      míic«ng  Ö;   ngh ­Nguyªn  Öu,vËttnhËp  Èu    ùc hiÖn  ù      li      kh ®Ó th   d ¸n BOT,  BTO,  BT;
Đồng bộ tài khoản