Nghị định 120-CP của Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 120-CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
N G H Þ  ® Þ N H
C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  120­C P  N G µ Y  17­9­1994 B A N  H µ N H
S
 Q U Y  C H Õ  T ¹ M  T H ê I V Ò   Ö C   H¸T  µ N H  T R¸I  HI Õ U,
VI P H P
C æ  P HI Õ U  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ   í C.
N


CH Ý NH   ñ
PH


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 1992;
Theo    Þ  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  ñ  ëng    µnh  ã 
®Ò ngh c B tr BT  v Th tr c¸c ng c
li  
ªnquan,

NGH Þ   NH:
®Þ§i Ò u 1
Nay  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
NghÞ   nh  µy 
®Þ n Quy  Õ   ¹m  êivÒ   Öc   
ch t th   vi ph¸t
hµnh    Õu,cæ   Õu 
tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc,trõdoanh 
Nh n     nghiÖp  µng©n 

hµng  èc 
qu doanh,®Ó   µm  ö nghiÖ m.
  l th  


§i Ò u 2
Bé   ëng  é   µi chÝnh  Þu 
tr BT  ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn  ùc hiÖn 
  h  th   Quy  Õ  
ch
ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ   nh  µy  µ  Ðt  än   
®Þ n v x ch c¸c doanh  nghiÖp  îc lµm 
® 
thö nghiÖm.
 
Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xÐt  än  µ  íng  Én  ©n   µng  ­
®è Ng h Nh n   ch v h d Ng h Th
¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u    µ 
m  h ®Ç t v ph¸ttr Ón quèc 
 i   doanh  ö 
th nghiÖm  ph¸thµnh 
 
tr¸phiÕu.
 
i
Sau  n¨m  ö 
1  th nghiÖm,  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  ©n  
B tr BT  v Th ®è Ng
hµng  µ   íctæng  Õt  ótkinh nghiÖ m   
Nh n   k r    bæ sung  µ  µn  Ön   
v ho thi v¨n b¶n  ph¸p 
quy    Ýnh  ñ 
®Ó Ch ph xem   Ðt 
x ban  µnh  Ýnh 
h ch thøc  ïng  íic¸c v¨n b¶n 
c v      ph¸p 
quy 
kh¸cvÒ  
  chøng  kho¸n vµ  Þ  êng 
  th tr chøng kho¸n.


§i Ò u 3
NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng10 
®Þ n c hi l   t   1    n¨m 
1994.


§i Ò u 4
Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬ 
tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬ 
B  tr c quan  éc ChÝnh 
thu  
phñ,Chñ  Þch  û  
  t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu 
  ph tr     ¬ ch
tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n
2
Q U Y C H Õ T¹ M T H êI
V Ò   Ö C   H¸T  µ N H  T R¸I  HI Õ U, C æ  P HI Õ U
VI P H P
D O A N H  N G HI Ö P   H µ  N í C
N
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 120­   µy  9­
CP ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ)
c Ch ph


CH ¬NG  
I
NH÷ NG  
QUY   NH  
®Þ CHUN G


§i Ò u 1
Tr¸i Õu 
 phi doanh  nghiÖp  µ   íclµchøng 
Nh n     chØ 
vay  îcã  ú  ¹n  µ  ã   
n   k h v c l∙ i
do doanh  nghiÖp  µ   íc ph¸thµnh 
Nh n     nh»m  vay  èn    u    ë   éng   
v ®Ó ®Ç t m r quy
m«  s¶n xuÊt ­ kinh doanh vµ  ® æi míi thiÕt Þ, c«ng nghÖ  cña doanh 
 b
nghiÖp.


§i Ò u 2
Cæ   Õu 
phi doanh  nghiÖp  µ   íclµchøng 
Nh n     chØ  õa  Ën  èn  ña  ñ 
th nh v c ch
së  ÷u    Õu  doanh 
h cæ phi do  nghiÖp  µ   íc ph¸thµnh 
Nh n     nh»m  huy  ng  ãp 
®é g
vèn  µo 
v doanh  nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng 
Nh n   ho   hoÆc   ãp  èn  µnh  Ëp
g v th l 
doanh nghiÖp  íim µ   µ   íclµngêis¸ng lËp.
m   Nh n        


§i Ò u 3
ViÖc 
mua  µ 
v thanh      Õu,cæ   Õu 
to¸ntr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc® îc
Nh n    
thùc  Ön  èng  Êt 
hi th nh b»ng  ng  Öt Nam.  êng  îp  êi mua     Õu 
®å Vi   Tr h ng   tr¸ phi
i
chØ  ã  µng 
cv hoÆc   ¹itÖ  × 
ngo   th chuyÓn  æi  µnh  ng  Öt Nam  
® th ®å Vi   theo  û

gi¸hèi®o¸ivµ    µng  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m  
     gi¸v do  h Nh n   b t   i mua.


§i Ò u 4
Tr¸iphiÕu, cæ   Õu 
    phi doanh  nghiÖp  µ   íc ® îc mua    
Nh n     b¸n,chuyÓn  ­
nh
îng,thõa  Õ   µ  ã  Ó  ïng  µm  µis¶n  Õ  Êp,cÇ m   è 
  k v c th d l t  th ch   c trong c¸cquan  Ö  
   h
tÝn  ông; kh«ng  îc dïng   
d   ®  ®Ó thay  Õ  Òn 
th ti trong l th«ng 
 u  hoÆc   ép  Õ 
n thu
cho  µ   íc.
Nh n


§i Ò u 5
Ng êi® îcmua    Õu,cæ   Õu 
   tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   ícgå m:
Nh n  
a)  êi ViÖt Nam  
Ng     trong vµ  µi níc,ngêi níc ngoµi lµm  Öc  µ 
  ngo          vi v sinh 
sèng  ¹ ViÖtNam.
t  i  
b) C¸c doanh nghiÖp  Öt Nam   éc    Ünh  ùc  µ  µnh  Çn 
Vi   thu c¸c l v v th ph kinh 
tÕ.
3

§èi íi
 v  doanh nghiÖp Nhµ  níc, ©n  hµng Th¬ng m¹i,
 Ng  C«ng  ty Tµi 
chÝnh, Tæ  
  chøc  Ýn  ông, C«ng   
td   ty B¶o  Ó m,  ü  
hi Qu B¶o  Ó m,  ü   Çu ,
hi Qu § t 
viÖc mua   i Õu, cæ   Õu 
tr¸ phi  
  phi doanh  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön 
Nh n   hi theo   quy
®Þnh  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc.
c BT  v Ng h Nh n
c)C¸c  éi vµ  oµn  Ó  Çn  óng.
  H ® th qu ch
d) C¸c 
  doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng 
c v ®Ç tn      theo  Ët §Çu  
Lu   t
níc ngoµi t¹  Öt Nam   îc ChÝnh  ñ  Öt Nam  
   i Vi   ®  ph Vi   cho  Ðp 
ph mua     Õu,
tr¸ phi  
i
cæ   Õu.
phi
e) Nghiªm  Ê m     ¬ 
c c¸c c quan  µ   íc,lùc l ng  ò 
Nh n    î v trang,c¸c ®oµn  Ó   
   th x∙
héisö  ông  èn  ©n 
 d v ng s¸ch Nhµ   íccÊp   
  n  ®Ó mua    Õu,cæ   Õu 
tr¸phi   phi doanh 
i
nghiÖp  µ   íc.
Nh n


§i Ò u 6
Doanh 
nghiÖp  µ   ícph¸thµnh    Õu,cæ   Õu  ã 
Nh n     tr¸phi   phi c tr¸chnhiÖ m:
i  
­Thanh    y    èc,l∙ )®óng  ¹n cho  ñ  ë  ÷u    Õu.
  to¸n®Ç ®ñ (g   i 
, h  ch s h tr¸phi
i
­ Thanh    îtøc cæ   Çn 
  to¸nl     ph
i cho  ñ  ë  ÷u    Õu  µ    Þ cßn  ¹
ch s h cæ phi v gi¸tr   l i
cña    Õu 
cæ phi trong  êng  îp 
tr h doanh nghiÖp    Ó, s¸p  Ëp 
gi¶ith   nh hoÆc    
ph¸
s¶n.


§i Ò u 7
C¸c  ¹    Õu,cæ   Õu 
lo i i
tr¸phi   phi doanh 
nghiÖp  µ   íc® îcph¸thµnh 
Nh n       b»ng 
c¸cph¬ng 
  thøc sau:
 
a) Trùc tiÕp t¹ doanh 
       i nghiÖp  µ   íc.
Nh n
b) Th«ng 
  qua    ilýlµc¸c tæ 
c¸c ®¹         chøc trung gian tµichÝnh:Ng ©n   µng 
       h
Th¬ng  ¹i,C«ng    µichÝnh,C«ng   
m  tyT     tyB¶o  Ó m.
hi
C¸c  ilýph¸thµnh    Õu,cæ   Õu 
®¹       tr¸ phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc ® îch­
Nh n    
ëng  ét 
m kho¶n  Ý    µnh 
ph ph¸th theo sù  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.
 h   c BT 
c) ViÖc    µnh    Õu 
  ph¸th tr¸ phi doanh 
i nghiÖp  µ   íccã  Ó 
Nh n   th b»ng  ¬ng 
ph
thøc  u    
®Ê gi¸theo  quy  Õ   Bé   µi chÝnh 
ch do  T   ban  µnh. Tæ  
h   chøc  óng thÇu 
tr  
® îcb¸n l¹tr¸phiÕu 
      ii cho    i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña 
c¸c®è  î   ®Þ t 
i 5  Quy  Õ   µy.
ch n


§i Ò u 8
C¸c doanh  nghiÖp  µ   íc muèn   îc ph¸thµnh  i Õu, cæ   Õu 
Nh n   ®    tr¸ phi  
  phi
ph¶icã  y      iÒu  Ön 
  ®Ç ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy 
®Þ t 
i 18  §i 25  ch n
vµ ph¶igöi ®Õ n   é   µi chÝnh  é  å  ¬   
   BT  b h s xin ph¸thµnh    Õu, cæ   Õu 
  tr¸ phi   phi
i
quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña 
®Þ t 
i 19  §i 26  Quy  Õ   µy.
ch n


§i Ò u 9
Trong  êigian kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬     
th     qu¸ 45  k t  nh ®   s xin ph¸t
hµnh  i Õu, cæ   Õu 
tr¸ phi  
  phi doanh  nghiÖp  µ   íc,Bé   µi chÝnh 
Nh n   T   xem   Ðt,

cÊp  Êy  Ðp 
gi ph cho doanh nghiÖp    µnh    Õu,cæ   Õu.Trêng  îp
ph¸th tr¸ phi   phi  
i h 
4

doanh nghiÖp kh«ng    iÒu  Ön 
®ñ ® ki ph¸thµnh    Õu, cæ   Õu, Bé   µi
  tr¸ phi  
i phi   T  
chÝnh 
ph¶ith«ng  râ lýdo.
  b¸o     


§i Ò u 10
Trong  êih¹n 30  µy 
th     ng sau    Ën  îcgiÊy phÐp    µnh    Õu,
khinh ®     ph¸th tr¸phi  
i
cæ   Õu,doanh 
phi   nghiÖp  µ   ícph¶ic«ng  è 
Nh n     b c«ng  khaic¸cnéidung  ã  ªn
    c li  
quan  n   Öc    µnh    Õu, cæ   Õu      ¬ng  Ön 
®Õ vi ph¸th tr¸ phi   phi trªnc¸c ph
i ti th«ng   
tin
®¹ichóng  µ  iÓn khaikÕ   ¹ch    µnh    Õu,cæ   Õu 
  v tr     ho ph¸th tr¸ phi   phi theo  ¬ng 
i ph
¸n ® îcduyÖt.
  
§i Ò u 11
Trêng  îp h Õt  êih¹n    µnh    Õu,cæ   Õu  ña  ét  thoÆc  
h  th   ph¸th tr¸phi   phi c m ®î  
i
nhiÒu  t ®∙   
®î   ghi trong  Êy  Ðp  ng  è  èn 
gi ph nh s v huy  ng  a  , 
®é ch ®ñ doanh 
nghiÖp  µ   íc cã  Ó  îc Bé   µi chÝnh 
Nh n   th ®   T   xem   Ðt 
x cho    ¹n  ng 
gia h nh kh«ng 
nhÊt thiÕtkÐo  µicho  íkhihuy  ng    èn.
    d  t   
i ®é ®ñ v


§i Ò u 12
K Õt  óc ®îtph¸thµnh    Õu,cæ   Õu,doanh 
th       tr¸ phi   phi  
i nghiÖp  µ   íc cã 
Nh n  
tr¸chnhiÖ m  
  b¸o    Õt 
c¸o k qu¶    µnh  öiBé   µi chÝnh  µ  ¬ 
ph¸th g  T  v c quan qu¶n  ýl 
Nhµ   íctrùctiÕp cña 
n      doanh 
nghiÖp.


§i Ò u 13
Toµn  é  è    Ò     µnh    Õu,cæ   Õu 
b s thu v ph¸th tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   ­
Nh n
íc ph¶i h¹ch 
    to¸n theo  ng 
  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,ph¶i ® îc sö 
®Þ hi h c Nh n     
dông  ng  ôc  ch  ù    ∙  îcduyÖt vµ  nh  ú      é  µichÝnh.
®ó m ®Ý d ¸n ® ®     ®Þ k b¸o c¸o B T  


§i Ò u 14
Chñ   ë  ÷u    Õu, cæ   Õu 
s h tr¸ phi  
i phi ph¶i chÞu 
  tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc  µm 
  v vi l
háng,lµm  Êt    Õu,cæ   Õu 
  m tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   ícm µ   ×nh  ∙ 
Nh n   m ® mua. 
§èivíi ¹    Õu  ý 
   i i
lo tr¸phi k danh  Þ  Êt,n Õu  ñ  ë  ÷u 
bm   ch s h chøng  minh  îcquyÒn 
® 
së  ÷u    Õu  ña  ×nh  µ    Õu    a  Þ   êi kh¸c lî dông 
h tr¸ phi c m
i v tr¸ phi ®ã ch b ng  
i    i thanh 
to¸n, Ï® îcthanh      n   ¹n.
    
s to¸nkhi®Õ h
Chñ   ë  ÷u    Õu,cæ   Õu  ã  Ó  öitr¸ phiÕu,cæ   Õu  ¹   
s h tr¸ phi   phi c th g    
i i   phi t i c¸c
Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Ó  
h Th m  b¶o qu¶n  µ 
v ph¶ithanh 
  to¸n phÝ  
  b¶o qu¶n theo 
quy  nh  ña  é  µichÝnh.
®Þ c BT 


§i Ò u 15
M äi  µnh    µm  µ u  µnh    Õu      Õu    u   Þ   ö  ý
h vil v l h tr¸ phi gi¶,cæ phi gi¶ ®Ò b x l  
i
theo ph¸p luËtnh  µnh    µm  µ u  µnh  Òn gi¶.
     h vil v l h ti    

CH ¬NG  
II
PH¸T  µ NH  
H TR¸IPHIÕ U  
  DOANH  
NGHI Ö P   µ   íC
NH N
5


§i Ò u 16
Tr¸iphiÕu 
  doanh nghiÖp  µ   íc bao  å m     ¹  ý 
Nh n   g c¸c lo i danh  µ  danh 
k v v« 
cã  êih¹n  õ 1 
th   t   n¨m  ëlªn.Ng êi mua     Õu 
tr       tr¸ phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc ® îc
Nh n    
lùachän 
  mua    ¹ tr¸phiÕu  Ých  îp víi è îng kh«ng  ¹n chÕ.
c¸clo    
ii th h   l   s h 


§i Ò u 17
L∙isuÊt tr¸ phiÕu 
     i doanh nghiÖp  µ   íc ph¶ib¶o  ¶m  
Nh n     ® cho  êi mua  
ng  
tr¸ phiÕu  îc hëng    Êt thùc céng    íichØ   è  îtgi¸vµ  Öu 
 
i ®  l∙ su  
i   (+)v   s tr     hi qu¶    s¶n
xuÊtkinh doanh  ña 
    c doanh  nghiÖp.
Bé   µi chÝnh 
T  tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  µ   íc ®Ó   Õt  nh 
thu v   h Nh n   quy ®Þ møc  
l∙suÊttr¸phiÕu 
 
i    i doanh  nghiÖp  µ   íctheo c¸cph¬ng 
Nh n      thøc sau:
 
1­ L∙i Êtcè  nh    ông 
   su   ®Þ ¸p d cho  thêih¹n  ña    Õu.
c¶    c tr¸phi i
2­ L∙i Êtcè  nh    ông  µng 
   su   ®Þ ¸p d h n¨m 
trong thêih¹n cña    Õu.
    tr¸phi
i
3­ L∙i Êt®Ó  
   su   chØ  o  chøc  u    än    Êttr¸phiÕu.
®¹ tæ  ®Ê gi¸ch l∙su    
i i


§i Ò u 18
Doanh nghiÖp  µ   íc muèn  îc ph¸thµnh    Õu 
Nh n   ®    tr¸ phi ph¶i cã     
i   ®ñ c¸c
®iÒu  Ön:
ki
1­ §∙® îccÊp  Êy phÐp 
     gi   s¶n  Êt­kinhdoanh.
xu     
2­ Dù     u    ã  Öu 
  ¸n ®Ç tc hi qu¶,® îctæ 
    chøc 
b¶o   
l∙nhxem   Ðt chÊp  Ën.
x  thu
3­  ¹t®éng 
Ho   s¶n  Êt ­ kinh doanh  ña 
xu       c doanh  nghiÖp  n¨m  íc khi
ba  tr    
ph¸thµnh    Õu  ã  itµichÝnh  µnh m¹nh  µ  ã  iÓnväng    iÓn.
  tr¸phi c l∙   
i , l  v c tr   ph¸ttr
4­ Kh«ng    ¹m 
  viph ph¸p luËtNhµ   ícvµ  û  ËttµichÝnh.
   n   k lu    
5­  îcBé   µi chÝnh 
§  T  hoÆc   chøc 
tæ  trung gian tµichÝnh  ã  tÝn   
     c uy  b¶o
l∙nh.
6­ Ph¶inép  Òn ký  ü 
    ti   qu cho  chøc 
tæ  b¶o 
l∙nh. Ó  
 Th thøc nép  µ  µn   
  v ho tr¶
tiÒn ký  ü  Bé  µichÝnh 
  qu do  T   quy  nh.
®Þ


§i Ò u 19
Doanh nghiÖp  µ   íc muèn 
Nh n   ph¸thµnh    Õu 
  tr¸ phi ph¶i göi hå  ¬  n  
i     s ®Õ
Bé  µichÝnh,bao  å m:
T    g
1­ Dù     u    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.
  ¸n ®Ç t®   c th quy phª duy
2­ Ph¬ng      µnh    Õu 
  ¸n ph¸th tr¸phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc.
Nh n
3­ §¬n      µnh    Õu.
  xinph¸th tr¸phi
i
4­  Êy    Þ   é   µi chÝnh 
Gi ®Ò ngh B T   b¶o   
l∙nh theo  É u  
m quy  nh  ña  é  
®Þ cB
TµichÝnh 
  hoÆc   îp ®ång 
h  b¶o    íi ét  chøc  µichÝnh.
l∙nhv  
m tæ  t 
5­ C¸c  c¸o tµichÝnh  n¨m  ªntôctr ckhixinph¸thµnh    Õu  ã 
  b¸o      3  li     í         tr¸phi c
i
x¸c nhËn  ña  ¬ 
  c c quan  Óm  
ki to¸n hoÆc   ¬ 
  c quan  ¬  Èm   Òn 
c th quy phª  Öt 
duy
quyÕt to¸ntµichÝnh.
    
6


§i Ò u 20
ViÖc  chuyÓn  îng 
nh quyÒn   îc së  ÷u  i  íitr¸ phiÕu  ý 
® h ®è v   i   k danh  µ 
v
thanh      ¹ tr¸phiÕu  n   ¹n,® îcthùc hiÖn  ¹ n¬iph¸thµnh 
to¸nc¸clo i  
 i ®Õ h       ti    
  hoÆc   ¹
t  i
c¸c ®Þa   iÓ m   Ën  Ön cho  ñ  ë  ÷u    Õu.TiÒn  èc    Òu  îc
  ® thu ti   ch s h tr¸ phi  
i g tr¸ phi ®  
i
thanh to¸n ®óng  ¹n.TiÒn      Õu  îc thanh 
  h  l∙ tr¸ phi ®  
ii to¸n theo  nh  ú, hoÆc  
  ®Þ k 
thanh    ét  Çn  ng  ¹n.
to¸nm l ®ó h


§i Ò u 21
Nguån  thanh      Õu 
to¸ntr¸ phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc® îclÊy tõ khÊu   
Nh n         hao
c¬ b¶n  µ  înhuËn    îccña 
v l  i thu ®   c«ng  ×nh ®Ç u   
tr   tb»ng  ån  èn    µnh 
ngu v ph¸th
tr¸phiÕu,sau    ∙  ép  Õ 
 
i   khi® n thu theo  Ët®Þnh. Trêng  îp ®Õ n   ¹n thanh   
lu     h  h  to¸n
tr¸ phiÕu, n Õu     ån 
 
i   c¸c ngu thu  ãi trªncha  , 
n    ®ñ doanh nghiÖp  µ   íc ph¶i
Nh n    
dóng    ¹  ü  µ    ån  èn  îp 
c¸c lo i qu v c¸c ngu v h ph¸p    ®Ó thanh to¸n;kh«ng  îc ph¸t
  ®   
hµnh    Õu  íi ®Ó  
tr¸ phi m  
i thanh to¸n c¸c tr¸ phiÕu  n   ¹n.Khi sö  ông   
    i ®Õ h     d c¸c
nguån  Én 
v kh«ng     
®ñ ®Ó thanh  to¸n,th×  chøc 
  tæ  b¶o   
l∙nh b¶o  ¶m  
® thanh 
to¸n®óng  ¹n cho  ñ  ë  ÷u    Õu.
  h  ch s h tr¸phi i


§i Ò u 22
TiÒn      Õu 
l∙tr¸phi doanh 
ii nghiÖp  µ   ícvµ    Ý    µnh    Õu 
Nh n   chiph ph¸th tr¸phi
i
doanh  nghiÖp  µ   íc tÝnh  µo    Þ c«ng  ×nh  u    b»ng  ån  èn 
Nh n   v gi¸tr   tr ®Ç t ngu v
ph¸thµnh    Õu.
  tr¸phi  
i

CH ¬NG   I
II
PH¸T  µ NH     Õ U  
H Cæ PHI DOANH  
NGHI Ö P   µ   íC
NH N


§i Ò u 23
Chñ   ë  ÷u    Õu 
s h cæ phi (cæ  «ng)  îc hëng    Òn  î vµ  Þu 
® ®  c¸c quy l   ch tr¸ch
i  
nhiÖ m:
1­  îc quyÒn 
§  tham  gia  i héi cæ   ng, 
®¹     ®å øng  ö  µ  Çu   ö  µo  éi
cvb cv H 
®ång  qu¶n  Þ,biÓu 
tr   quyÕt    Ên   
c¸c v ®Ò quan  äng  µ  öa  æi, bæ  
tr vs ®   sung 
§iÒu  Ö,ph¬ng   
l  ¸n kinh doanh,ph©n 
    chialînhuËn...
   i
2­  îc hëng  î tøc cæ   Çn  cø  µo  Õt 
§  l     ph
i c¨n  v k qu¶ s¶n  Êt ­ kinh doanh 
xu      
cña 
doanh  nghiÖp.
3­  îc hëng  u  ∙ivÒ   Õ  i  íic¸c kho¶n 
§  c¸c  ®   thu ®è v     thu  Ëp  õ lî tøc   
nh t    i cæ
phÇn mang  ¹theo LuËt thuÕ  Ön  µnh.
l i     hi h
4­ Ph¶ichÞu  ñiro khidoanh 
    r     nghiÖp    Ó 
gi¶ith (hoÆc   
ph¸ s¶n)theo  Òu 
  §i
lÖ  ña 
c doanh  nghiÖp  µ  Ët ph¸ s¶n 
v Lu     doanh nghiÖp.


§i Ò u 24
M çi    «ng  ã  Ó 
cæ ® c th mua   ét 
m hoÆc   Òu    Õu,nhng 
nhi cæ phi   kh«ng  îc
® 
së  ÷u  ît  
h v   quy  nh  ña  Òu  Ö 
qu¸ ®Þ c §i l doanh  nghiÖp.


§i Ò u 25
7

C¸c 
doanh 
nghiÖp  µ   íc® îcphÐp    µnh    Õu 
Nh n     ph¸th cæ phi ph¶ib¶o  ¶m  
  ®
c¸c®iÒu  Ön 
  ki sau:
1­ §èivíic¸c doanh 
       nghiÖp  ang  ¹t®éng, muèn    µnh    Õu 
® ho     ph¸th cæ phi
ph¶ilµnh÷ng 
   doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy  Ðp 
®®  gi ph s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ 
xu       v
® îcphÐp    Çn   
  cæ ph ho¸ theo quy  nh  ña  µ   íc.
  ®Þ c Nh n
2­ §èivíi
     doanh 
nghiÖp  µnh  Ëp míiph¶icã  Õt ®Þnh  µnh  Ëp cña 
th l     quy   th l 
cÊp  ã  Èm  Òn 
c th quy theo 
quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ 
®Þ hi h c Nh n   ph¶ib¶o  ¶m  
  ®
vèn    Çn  ña  µ   íckh«ng  íi
cæ ph c Nh n   d 
30%   tæng  è  èn  ña 
s v c doanh  nghiÖp.
Vèn  huy  ng  õ cæ   Õu 
®é t   phi trong thêigian cha  ö  ông 
     sd ph¶igöit¹   
   i Kho
b¹c Nhµ   íc.Trêng  îp huy  ng    Õu 
  n  h  ®é cæ phi kh«ng   
®ñ cho quy    ña  ù   
m« c d ¸n,
ph¶ihoµn    gèc  µ   
  tr¶c¶  v l∙theo l∙suÊttÝn  Õu 
i   
i   phi kho  ¹c cho  êi®∙ 
b  ng   mua    cæ
phiÕu.
§i Ò u 26
Doanh  nghiÖp  µ   ícmuèn    µnh    Õu 
Nh n   ph¸th cæ phi ph¶igöi®Õ n   é   µi
   BT 
chÝnh  å  ¬ 
h s sau  y:
®©
1­ §¬n      µnh    Õu.
  xinph¸th cæ phi
2­ §iÒu  Ö 
  l doanh 
nghiÖp.
3­ § Ò    
  ¸n s¶n  Êt ­ kinh doanh 
xu       hoÆc   Ën 
lu chøng 
kinh tÕ    ü  Ët® îc
  ­ k thu    
cÊp  ã  Èm  Òn    Öt.
c th quy phª duy
4­ Ph¬ng      µnh    Õu.
  ¸n ph¸th cæ phi
5­  ù  
D th¶o th«ng b¸o ph¸t hµnh    Õu 
  cæ phi theo   
n«i dung  Bé   µi
do  T  
chÝnh 
quy  nh.
®Þ


§i Ò u 27
Doanh 
nghiÖp  µ   íc® îcphÐp    µnh    Õu 
Nh n     ph¸th cæ phi ph¶i:
­ Thùc  Ön   
  hi c¸c quy  nh,  ñ  ôc vÒ  
®Þ th t   qu¶n  ýtµichÝnh  µ 
l    v b¸o  tµi
c¸o   
chÝnh theo ph¸p luËthiÖn  µnh.
     h
­ C«ng  è 
  b th«ng b¸o ph¸thµnh    Õu, §iÒu  Ö 
  cæ phi   l doanh  nghiÖp, kÕt 
 
qu¶  ¹t®éng  µichÝnh,phÈ m   ÊtBan 
ho   t    ch   qu¶n  ý®iÒu  µnh,vµ   
l  h   c¸cth«ng   
tin
kh¸ctrªnph¬ng  Ön th«ng    ichóng.
   ti   tin®¹  
­ Nép   
  c¸c kho¶n    Ý   Ò     n    Õu, phÝ   Êp  Êy  Ðp,  Ý 
chiph v in Ê cæ phi   c gi ph ph
®¹ilýph¸thµnh  µ u  ÷cæ   Õu  Bé  µichÝnh 
     v l gi   phi do  T   quy  nh.
®Þ

CH ¬NG  
IV
TR¸CH 
NHIÖ M, 
QUY Ò N   ¹N  ñ A  
HC C¸C  ¬  
C QUAN


§i Ò u 28
Bé  µichÝnh  ã 
T  c tr¸chnhiÖ m:
 
­ Phèi hîp víic¸c Bé, ngµnh 
           qu¶n  ýs¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  ñ   Þch 
l  xu       v Ch t
Uû  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng  Ðt  än  ÷ng 
¬ x ch nh
doanh  nghiÖp  µ   íc cã    iÒu  Ön  îc ph¸thµnh    Õu,cæ   Õu 
Nh n   ®ñ ® ki ®     tr¸ phi   phi
i
vµ  Êp  Êy phÐp    µnh    Õu,cæ   Õu 
c gi   ph¸th tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc;
Nh n
8

­Quy  nh  ×nh 
  ®Þ h thøc,thñ tôcph¸thµnh    Õu,cæ   Õu;
      tr¸phi   phi
i
­ Quy  nh   éi dung  µ  Óm     Ýnh  ©n  ùc 
®Þ n  v ki tra t ch th c¸c th«ng    ña 
tin c
doanh 
nghiÖp    µnh    Õu,cæ   Õu;
ph¸th tr¸phi   phi
i
­Gi¸m      ×nh ph¸thµnh  ö  ông  èn  µ  µnh      Õu;
  s¸tqu¸ tr     sd v v th to¸ntr¸phi
i
­ KiÓ m    
  tra,gi¸m    Öc  ©n 
s¸tvi ph chialîtøc cæ   Çn  µ  µnh       
      ph
i v th to¸nl∙cæ
i
phiÕu;
­Qu¶n  ýviÖc      Õu,cæ   Õu;
  l  intr¸phi   phi
i
­ Quy  nh 
  ®Þ møc  Ý  ilýph¸thµnh  Òu    Ý 
ph ®¹       (§i 7),ph b¶o  qu¶n    Õu,
tr¸phi  
i
cæ   Õu  Òu 
phi (§i 14),vµ 
  quy  nh    Ý  
®Þ chiph ph¸thµnh, thanh 
    to¸n tr¸ phiÕu,
   i  
cæ   Õu 
phi doanh  nghiÖp  µ   íc;
Nh n
­ §×nh 
  chØ    µnh    Õu,cæ   Õu  i víinh÷ng 
ph¸th tr¸phi   phi ®è    
i doanh nghiÖp 
viph¹m 
  Quy  Õ   µy;
ch n
­ Xem   Ðt 
  x cho   
c¸c doanh nghiÖp  îc gia h¹n 
®   ph¸thµnh    Õu, cæ  
  tr¸ phi  
i
phiÕu;
­ThÈ m     Öc 
  travi b¶o   
l∙nhthanh      Õu 
to¸ntr¸phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc;
Nh n
­ Tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt 
thu v   h Nh n   Nam  c«ng  è   isuÊt   
b l∙   tr¸i
phiÕu 
doanh nghiÖp  µ   íc.
Nh n


§i Ò u 29
C¬  
quan 
qu¶n  ýNhµ   íctrùctiÕp cña 
l  n      doanh 
nghiÖp  ã 
c tr¸chnhiÖ m:
 
­  È m     µ 
Th tra v quyÕt  nh  
®Þ hoÆc   ×nh  Êp  ã  Èm  
tr c c th quyÒn  quyÕt 
®Þnh  ù    u   
d ¸n ®Ç ts¶n  Êt­kinhdoanh  ña 
xu      c doanh  nghiÖp  µ   íc;
Nh n
­ Duy Öt  ¬ng      µnh    Õu,cæ   Õu 
  ph ¸n ph¸th tr¸phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ   íc
Nh n  
göiBé  µichÝnh;
  T 
­Gi¸m    Öc    µnh  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, cã  Öu 
  s¸tvi ph¸th vsd v ®ó m ®Ý   hi qu¶;
­ KiÓ m    
  tra,gi¸m    Öc  håi vèn  µ  µnh 
s¸tvi thu    v th to¸n tr¸ phiÕu  n   ¹n;
   i ®Õ h  
ph©n chialîtøc cæ   Õu;
      phi
i
­ Tham     íiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc tæng  Õt  ótkinh
  gia v   T   v Ng h Nh n   k r   
nghiÖ m   Öc  ö nghiÖ m     µnh    Õu,cæ   Õu 
vi th   ph¸th tr¸ phi   phi doanh 
i nghiÖp  µ  
Nh
níc.


§i Ò u 30
Ng ©n  µng  µ   íccã 
h Nh n   tr¸chnhiÖm:
 
­  íng  Én 
H d c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,C«ng    µichÝnh  ùc  Ön 
Ng h Th m  ty t   th hi
nghiÖp  ô  ilýph¸thµnh    Õu,cæ   Õu;
v ®¹       tr¸phi   phi
i
­ Quy  nh  Öc 
  ®Þ vi mua     Õu,cæ   Õu  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i,
tr¸ phi   phi c Ng
i h Th m 
C«ng    µichÝnh;
tyt  
­ C¸c 
  quy  nh  Ò   Õ  Êp, cÇ m   è    Õu, cæ   Õu 
®Þ v th ch   c tr¸ phi   phi trong quan 
i  
h Ö   Ýn  ông.
td
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản