Nghị định 121/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
96
lượt xem
14
download

Nghị định 121/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 121/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 121/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 121/2004/N§­CP ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   LuËt   B¶o   vÖ   m«i   trêng   ngµy   27   th¸ng   12   n¨m   1993; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng, h×nh thøc xö ph¹t,  møc ph¹t, thÈm quyÒn xö ph¹t, thñ tôc xö ph¹t vµ c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr êng  lµ   nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   qu¶n   lý   nhµ   níc  trong lÜnh vùc b¶o vÖ  m«i trêng do c¸ nh©n, tæ chøc thùc  hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ ®Þnh nµy ph¶i bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr êng  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn ®¨ng ký ®¹t tiªu  chuÈn m«i trêng, b¸o c¸o  ®¸nh gi¸  t¸c   ®éng  m«i  tr êng  vµ  c¸c  quy  ®Þnh  kh¸c  vÒ  b¶o vÖ m«i trêng; b)   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thùc   hiÖn   phßng,   chèng,  kh¾c phôc « nhiÔm, suy tho¸i, sù cè m«i trêng.
 2. 2 4. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­ êng quy  ®Þnh t¹i c¸c nghÞ   ®Þnh  kh¸c cña ChÝnh  phñ  (sau  ®©y gäi lµ  c¸c NghÞ   ®Þnh cã  liªn quan)  ®îc ¸p dông c¸c  quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh ®ã. §i Ò u  2.  §èi tîng bÞ xö ph¹t 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng ®Òu bÞ xö ph¹t theo  c¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c nghÞ   ®Þnh cã  liªn  quan. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ  m«i trêng trong ph¹m vi l∙nh  thæ, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc Céng  hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Òu bÞ xö ph¹t nh c¸ nh©n, tæ  chøc ViÖt Nam theo c¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c   nghÞ   ®Þnh cã  liªn quan, trõ  trêng hîp c¸c §iÒu íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia   nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. 3. C¸ nh©n lµ  ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng th× bÞ xö ph¹t  theo c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m   hµnh chÝnh. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o  vÖ  m«i trêng ph¶i  ®îc ph¸t hiÖn, xö  ph¹t kÞp thêi vµ  bÞ  ®×nh chØ ngay.  ViÖc   xö   ph¹t   ph¶i   ®îc   tiÕn   hµnh   nhanh   chãng,   c«ng  minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ vÒ  m«i trêng do hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. C¸ nh©n, tæ chøc chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc b¶o vÖ  m«i trêng khi thùc hiÖn hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã  liªn  quan ®Õn m«i trêng. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o  vÖ m«i trêng chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mét lÇn. Mét ngêi, mét tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng th× bÞ xö ph¹t  vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu ngêi, nhiÒu tæ chøc cïng thùc hiÖn mét hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  b¶o  vÖ  m«i trêng  th×  mçi ngêi, mçi tæ chøc vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 
 3. 3 4. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o   vÖ  m«i trêng ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m,  nh©n th©n ngêi vi ph¹m vµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh  tiÕt t¨ng nÆng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc, biÖn ph¸p xö  lý  thÝch hîp. 5.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  b¶o vÖ  m«i trêng trong c¸c trêng hîp thuéc t×nh thÕ  cÊp  thiÕt,   sù   kiÖn   bÊt   ngê   hoÆc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cña   c¸  nh©n trong  khi m¾c bÖnh t©m thÇn hoÆc  c¸c  bÖnh  kh¸c  ®∙  lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc  hoÆc kh¶ n¨ng tù   ®iÒu khiÓn  hµnh vi.  §i Ò u  4.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông   trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc b¶o vÖ  m«i trêng lµ  hai n¨m, kÓ  tõ  ngµy hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn; nÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn   th×  kh«ng  xö  ph¹t,  nhng vÉn ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p  kh¾c  phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b,  ®iÓm c,  ®iÓm d   kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.  2. §èi víi c¸ nh©n bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù  mµ  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n, mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  b¶o vÖ   m«i trêng th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ b¶o vÖ m«i   trêng; thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba th¸ng,  kÓ  tõ  ngµy  ngêi cã  thÈm quyÒn  nhËn  ®îc quyÕt   ®Þnh  ®×nh  chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.  3. Trong thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu  nµy nÕu c¸ nh©n, tæ chøc cã  vi ph¹m hµnh chÝnh míi trong  lÜnh vùc b¶o vÖ  m«i trêng hoÆc cè  t×nh trèn  tr¸nh,  c¶n  trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh míi hoÆc kÓ  tõ  thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi cè  t×nh  trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. 
 4. 4 § i Ò u   6.   Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh   vùc   b¶o   vÖ   m«i   trêng   nÕu   qu¸   mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy  chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hoÆc tõ  ngµy hÕt hiÖu  lùc thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc  coi nh  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  b¶o vÖ m«i trêng. §i Ò u   7.   H×nh thøc xö  ph¹t vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶  1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc b¶o vÖ  m«i trêng, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¶i chÞu  mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn. Møc quy  ®Þnh ph¹t tiÒn tèi  ®a  ®èi víi mét hµnh vi vi  ph¹m trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng lµ 70.000.000 ®ång. 2.  Tuú  theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö   ph¹t bæ sung sau ®©y: a) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy chøng nhËn  ®¹t tiªu chuÈn  m«i trêng vµ  c¸c lo¹i giÊy phÐp cã  néi dung liªn quan vÒ  b¶o vÖ m«i trêng (sau ®©y gäi t¾t lµ GiÊy phÐp m«i trêng)  cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc m«i trêng. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  kho¶n   2   §iÒu   nµy,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét  hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a)  Buéc thùc  hiÖn  cã  thêi  h¹n c¸c  biÖn  ph¸p b¶o  vÖ  m«i trêng do c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng  yªu cÇu; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm, suy tho¸i, sù  cè  m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  g©y ra;  c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng; d) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng.
 5. 5 4. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m kh«ng tù nguyÖn thùc hiÖn   c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b, ®iÓm c, ®iÓm d   kho¶n 3 §iÒu nµy th× bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c ìng chÕ vµ  ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ   ®ã.   ViÖc   cìng   chÕ   thi   hµnh   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng II c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  b¶o vÖ m«i trêng, H×nh thøc xö ph¹t vµ møc xö ph¹t  §i Ò u   8.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®¨ng ký   ®¹t tiªu  chuÈn   m«i   trêng,   b¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   t¸c   ®éng   m«i   trêng,  GiÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng vµ c¸c giÊy phÐp  kh¸c vÒ m«i trêng   1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   kh«ng   thùc  hiÖn   ®¨ng   ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng ®èi víi c¸c c¬ së thuéc ®èi tîng  quy  ®Þnh ph¶i  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng  ®Ó  tr×nh  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng x¸c nhËn mµ  ®∙ tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng  ®èi víi c¸c c¬  së  thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh ph¶i lËp b¸o  c¸o  ®¸nh gi¸ t¸c  ®éng m«i trêng  ®Ó  tr×nh c¬  quan qu¶n lý  nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng phª chuÈn mµ ®∙ tiÕn hµnh x©y  dùng c«ng tr×nh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng  thùc  hiÖn  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn  m«i  trêng   ®èi   víi   c¬   së   ®ang   ho¹t   ®éng   thuéc   ®èi   tîng   quy  ®Þnh ph¶i ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng  ®èi víi c¬  së   trong   khu   c«ng  nghiÖp   ®ang  ho¹t   ®éng   thuéc   ®èi  t îng  quy ®Þnh ph¶i ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng; b) Kh«ng lËp b¸o c¸o  ®¸nh gi¸ t¸c  ®éng m«i tr êng  ®èi  víi c¬ së ®ang ho¹t ®éng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh ph¶i lËp  b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng;   c) Ho¹t ®éng kh«ng cã giÊy phÐp vÒ m«i tr êng theo quy  ®Þnh cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi  víi   c¸c   c¬   së   thuéc   ®èi   tîng   ph¶i   lËp   B¶n   ®¨ng   ký   ®¹t  tiªu chuÈn m«i trêng.
 6. 6 5. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  hµnh vi ho¹t  ®éng  kh«ng  cã  giÊy phÐp vÒ  m«i trêng  theo  quy  ®Þnh cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi c¸c c¬  së  thuéc  ®èi tîng ph¶i lËp b¸o c¸o  ®¸nh  gi¸   t¸c   ®éng   m«i   trêng   vµ   c¬   së   trong   khu   c«ng   nghiÖp  thuéc   ®èi  tîng ph¶i lËp b¶n  ®¨ng  ký   ®¹t tiªu  chuÈn  m«i  trêng. 6. BiÖn ph¸p kh¸c  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu  nµy: a) Buéc thùc hiÖn cã  thêi h¹n  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn  m«i trêng, lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng; b) Buéc thùc hiÖn cã  thêi h¹n c¸c thñ  tôc  ®Ó   ®îc cÊp  GiÊy phÐp m«i trêng. §i Ò u   9.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thùc   hiÖn   nh÷ng  néi dung trong B¶n  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng, b¸o  c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng   1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   2.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thùc hiÖn kh«ng ®óng nh÷ng   néi dung trong B¶n  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng  ®îc  x¸c nhËn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn nh÷ng néi dung trong B¶n ®¨ng   ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng ®îc x¸c nhËn.  3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi thùc hiÖn kh«ng ®óng nh÷ng néi dung trong B¶n   ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng  ®îc x¸c nhËn cña c¸c c¬  së  trong khu c«ng nghiÖp hoÆc trong b¸o c¸o  ®¸nh gi¸ t¸c  ®éng m«i trêng ®∙ ®îc phª chuÈn. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn nh÷ng néi dung trong B¶n  ®¨ng ký   ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng  ®îc x¸c nhËn cña c¸c c¬  së   ho¹t   ®éng   trong   khu   c«ng   nghiÖp   hoÆc   trong   b¸o   c¸o  ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®îc phª chuÈn.  5. BiÖn ph¸p kh¸c  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu  nµy:  Buéc thùc hiÖn cã  thêi h¹n  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1,  kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u  10.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ x¶ níc th¶i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi x¶ níc th¶i vît tiªu chuÈn  cho phÐp díi hai lÇn.
 7. 7 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi x¶ níc th¶i vît tiªu chuÈn cho phÐp tõ  hai  lÇn trë lªn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   níc   th¶i   cã   chøa   chÊt   nguy   h¹i   vît  tiªu chuÈn cho phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   níc   th¶i   cã   chøa   chÊt   phãng   x¹   g©y  nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:  a) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng tõ  90 ngµy  ®Õn 180 ngµy  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2,  kho¶n 3 §iÒu nµy;  Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng kh«ng thêi h¹n  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy;  b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u  11.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ th¶i khÝ, bôi. 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000   ®ång  ®èi víi mét trong  c¸c hµnh vi vi ph¹m  sau  ®©y: a)   Th¶i   khÝ,   bôi   vît   tiªu   chuÈn   m«i   trêng   cho   phÐp  vµo m«i trêng; b) Th¶i mïi h«i thèi, mïi khã  chÞu trùc tiÕp vµo m«i  trêng kh«ng qua thiÕt bÞ h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy   vît tiªu chuÈn cho phÐp tõ hai lÇn trë lªn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi th¶i khÝ th¶i, bôi th¶i cã chøa chÊt nguy  h¹i vît tiªu chuÈn cho phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   th¶i   khÝ   th¶i,   bôi   th¶i   cã   chøa   chÊt  phãng x¹ g©y nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:  a) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy chøng nhËn  ®¹t tiªu chuÈn  m«i trêng tõ 90 ngµy ®Õn 180 ngµy ®èi víi c¸c vi ph¹m t¹i   kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy; 
 8. 8 Tíc quyÒn sö  dông GiÊy chøng nhËn  ®¹t tiªu chuÈn m«i  trêng kh«ng thêi h¹n ®èi víi c¸c vi ph¹m t¹i kho¶n 4 §iÒu  nµy;  b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   12.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   th¶i   chÊt   th¶i  r¾n 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   th¶i   chÊt   th¶i   r¾n   kh«ng  ®óng quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y «  nhiÔm m«i trêng.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   nµy  trong trêng hîp chÊt th¶i r¾n cã  chøa chÊt th¶i nguy h¹i  vît tiªu chuÈn cho phÐp.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy  trong trêng hîp chÊt th¶i r¾n cã  chøa chÊt phãng x¹  g©y  nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:  a) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng tõ  90 ngµy  ®Õn 180 ngµy  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2,  kho¶n 3 §iÒu nµy; Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng kh«ng thêi h¹n  ®èi víi c¸c vi ph¹m t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u  13.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ tiÕng ån, ®é rung 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   1.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi g©y tiÕng  ån,  ®é  rung vît  tiªu chuÈn m«i trêng cho phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi g©y tiÕng  ån,  ®é  rung vît tiªu chuÈn m«i tr­ êng cho phÐp trong  kho¶ng  thêi  gian tõ  22 giê  ngµy  h«m  tríc ®Õn 6 giê ngµy h«m sau. 3.   BiÖn   ph¸p   kh¸c   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   t¹i  §iÒu nµy:
 9. 9 Buéc  kh¾c  phôc  hËu qu¶  do hµnh  vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   14.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý,   vËn  chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   2.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi qu¶n lý, vËn chuyÓn vµ  xö  lý  chÊt th¶i, c¸c chÊt g©y « nhiÔm m«i trêng kh«ng theo  ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y «  nhiÔm m«i trêng. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi qu¶n lý, vËn chuyÓn vµ  xö  lý  chÊt th¶i  nguy h¹i hoÆc cã  chøa chÊt phãng x¹  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh  vÒ b¶o vÖ m«i trêng. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi qu¶n lý, vËn chuyÓn vµ  xö  lý  chÊt th¶i  nguy h¹i g©y « nhiÔm m«i trêng. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi qu¶n lý, vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i cã   chøa   chÊt   phãng   x¹   g©y   nhiÔm   x¹   m«i   trêng   vît   møc   cho  phÐp.   6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:  a)  Tíc GiÊy  phÐp  m«i trêng tõ   90 ngµy  ®Õn 180  ngµy  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n  4 §iÒu nµy; Tíc GiÊy phÐp m«i trêng kh«ng thêi h¹n ®èi víi c¸c vi  ph¹m t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy; b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 vµ kho¶n 5 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   15.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  nhËp khÈu, xuÊt  khÈu phÕ liÖu 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi nhËp khÈu, xuÊt khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp  ®Ó  t¸i   xuÊt,   t¹m   xuÊt   ®Ó   t¸i   nhËp,   chuyÓn   khÈu   phÕ   liÖu   kh«ng theo  ®óng quy  ®Þnh cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ m«i trêng.  2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu, xuÊt khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp  ®Ó  t¸i xuÊt, t¹m xuÊt  ®Ó  t¸i nhËp, chuyÓn khÈu phÕ  liÖu 
 10. 10 mµ kh«ng ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o  vÖ m«i trêng cho phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   §iÒu nµy g©y « nhiÔm m«i trêng. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  55.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy trong trêng  hîp   lµ   chÊt   th¶i   nguy   h¹i   hoÆc   chÊt   phãng   x¹   vît   tiªu  chuÈn m«i trêng cho phÐp.         5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy:  a)   Buéc   tiªu   huû   hoÆc   t¸i   xuÊt   phÕ   liÖu   hoÆc   chÊt  th¶i nguy h¹i; b) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   16.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh trong c¸c ho¹t  ®éng  nghiªn cøu, s¶n xuÊt, nhËp khÈu c«ng nghÖ, ho¸ chÊt  ®éc  h¹i, sinh vËt biÕn ®æi gen vµ c¸c s¶n phÈm cña chóng   1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu  c«ng  nghÖ, ho¸ chÊt   ®éc  h¹i,  sinh   vËt   biÕn   ®æi   gen   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   cña   chóng   kh«ng  theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng.   2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu  c«ng  nghÖ, ho¸ chÊt   ®éc  h¹i,  sinh vËt biÕn  ®æi gen vµ  c¸c s¶n phÈm cña chóng mµ  kh«ng  ®îc phÐp cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  45.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi lµm tr¸i quy  ®Þnh trong nghiªn cøu, øng  dông, chuyÓn giao, s¶n xuÊt, vËn chuyÓn  ®èi víi sinh vËt  biÕn ®æi gen vµ c¸c s¶n phÈm cña chóng. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  55.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n  2, kho¶n 3 §iÒu nµy g©y « nhiÔm m«i trêng. 5. H×nh thøc ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu  qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy:  a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp tõ 30 ngµy ®Õn 90 ngµy  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy ®Þnh §iÒu nµy; b) Buéc tiªu huû hoÆc t¸i xuÊt; c) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra.
 11. 11 § i Ò u   17.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   tån   thiªn  nhiªn 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   khai   th¸c   khu   b¶o   tån   thiªn nhiªn, vên quèc gia kh«ng  ®óng quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi khai th¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn kh«ng  ®óng quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng, g©y suy tho¸i m«i tr­ êng. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  60.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   khai   th¸c   vên   quèc   gia   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, g©y suy tho¸i m«i trêng. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy:  Buéc  kh¾c  phôc  hËu qu¶  do hµnh  vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   18.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  phßng, chèng sù  cè   m«i   trêng   trong   t×m   kiÕm,   th¨m   dß,   khai   th¸c,   vËn  chuyÓn dÇu khÝ  1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:  a) Kh«ng trang bÞ  ph¬ng tiÖn phßng, chèng rß rØ dÇu,  ch¸y næ dÇu, trµn dÇu theo quy  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn;  b) Kh«ng cã  ph¬ng ¸n phßng, chèng rß rØ dÇu, ch¸y næ  dÇu, trµn dÇu theo quy  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi g©y ra sù cè rß rØ dÇu, ch¸y næ dÇu, trµn  dÇu.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  55.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy g©y   « nhiÔm m«i trêng.   4.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy:  Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «  nhiÔm m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2,  kho¶n 3 §iÒu nµy g©y ra.
 12. 12 § i Ò u   19.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   s¶n   xuÊt,   vËn  chuyÓn, kinh doanh, nhËp khÈu, tµng tr÷, sö dông ph¸o hoa   vµ c¸c chÊt dÔ g©y ch¸y næ 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn   5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, kinh   doanh, nhËp khÈu, tµng tr÷, sö  dông ph¸o hoa vµ  c¸c chÊt  dÔ g©y ch¸y næ kh«ng ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng. 2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn   15.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   s¶n   xuÊt,   vËn   chuyÓn,  tµng tr÷, sö dông ph¸o hoa vµ c¸c chÊt dÔ g©y ch¸y næ g©y   « nhiÔm m«i trêng.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   sö   dông   c¸c   lo¹i   thuèc   næ   lÊy   tõ   bom,  m×n,   lùu   ®¹n   vµ   c¸c   lo¹i   vò   khÝ   kh¸c   ®Ó   s¶n   xuÊt   ph¸o  hoa.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  55.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu  nµy g©y sù cè m«i trêng. 5.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy:  a) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n  2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4  §iÒu nµy g©y ra.  §i Ò u  20.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ « nhiÔm ®Êt 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi ch«n vïi hoÆc th¶i vµo  ®Êt  c¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng theo  ®óng quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y   « nhiÔm ®Êt. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  35.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   nµy  trong trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt th¶i nguy  h¹i vît tiªu chuÈn cho phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   nµy  trong  trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt  phãng  x¹  g©y nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp.  
 13. 13 5.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy:  Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «  nhiÔm,  suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4  §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u  21.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ « nhiÔm m«i trêng níc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi x¶, th¶i vµo m«i trêng níc  c¸c chÊt g©y « nhiÔm vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y   « nhiÔm níc. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   nµy  trong trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt th¶i nguy  h¹i vît tiªu chuÈn m«i trêng cho phÐp.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   nµy  trong  trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt  phãng  x¹  g©y nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp.    5.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy:  Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «  nhiÔm,  suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u  22.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ « nhiÔm kh«ng khÝ 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   th¶i   c¸c   lo¹i   khãi,   bôi,   chÊt   ®éc   h¹i  hoÆc c¸c yÕu tè   ®éc h¹i kh¸c vµo kh«ng khÝ, g©y « nhiÔm  kh«ng khÝ. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  35.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy  trong trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt th¶i nguy  h¹i g©y hËu qu¶ xÊu ®Õn con ngêi vµ thiªn nhiªn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  60.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy  trong  trêng hîp chÊt g©y « nhiÔm cã  chøa chÊt  phãng  x¹  g©y nhiÔm x¹ m«i trêng vît møc cho phÐp.  4.   BiÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy: 
 14. 14 Buéc  kh¾c  phôc  hËu qu¶  do hµnh  vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   23.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  øng cøu vµ  kh¾c  phôc hËu qu¶ sù cè m«i trêng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  kÞp thêi  b¸o cho  Uû  ban  nh©n d©n,  c¬  quan  qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng n¬i gÇn nhÊt khi ph¸t  hiÖn sù cè m«i trêng.  b) Kh«ng thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p thuéc tr¸ch nhiÖm  cña m×nh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc sù cè m«i trêng.  c) Kh«ng chÊp hµnh hoÆc chÊp hµnh kh«ng ®óng lÖnh huy   ®éng khÈn cÊp nh©n lùc, vËt t, ph¬ng tiÖn ®Ó kh¾c phôc sù  cè m«i trêng.  2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy  trong trêng hîp g©y « nhiÔm m«i trêng.  3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy   trong   trêng   hîp   g©y   «   nhiÔm   m«i   trêng   trªn   diÖn   réng,  thêi gian kh¾c phôc hËu qu¶ l©u dµi.    4.   C¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy:  Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «  nhiÔm,  suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy g©y ra. §i Ò u   24.  Hµnh vi c¶n trë ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc  vÒ b¶o vÖ m«i trêng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi c¶n trë  c«ng t¸c  ®iÒu tra,  nghiªn cøu, kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i trêng.  2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn   3.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi b¸o c¸o kh«ng trung thùc  vÒ  hiÖn tr¹ng m«i trêng cho c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ m«i trêng. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi c¶n trë  c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vÒ  b¶o  vÖ m«i trêng do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i tr­ êng tiÕn hµnh. 4. BiÖn ph¸p kh¸c  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu  nµy: 
 15. 15 Buéc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ íc vÒ b¶o vÖ m«i trêng. Ch¬ng III ThÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t §i Ò u   25.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  x∙, phêng,  thÞ  trÊn  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång;  c) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i tr êng  cã gi¸ trÞ ®Õn 500.000 ®ång;  d) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng, suy  tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m g©y ra; ®) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng.   2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng;  d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m g©y ra;  ®) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng cã quyÒn:   a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn ®Õn 70.000.000 ®ång;  c)  Tíc quyÒn  sö  dông  GiÊy  phÐp  m«i trêng  do Së  Tµi  nguyªn vµ M«i trêng cÊp;  d) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng;  ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng, suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  g©y ra; 
 16. 16 e) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng. §i Ò u   26.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  thanh tra chuyªn ngµnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng  1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh vÒ  tµi nguyªn vµ  m«i   trêng cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng, cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®ang thi  hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i tr êng  cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng; ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng, suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  g©y ra.  2. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng cña Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng thuéc thÈm  quyÒn; d) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng; ®) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng; e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng, suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy g©y ra. 3. Ch¸nh Thanh tra m«i trêng cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i  trêng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 70.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp m«i trêng thuéc thÈm  quyÒn; d) TÞch thu hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng; ®) Buéc tiªu huû  hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i  trêng;
 17. 17 e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng, suy tho¸i m«i trêng do hµnh vi vi ph¹m  g©y ra. §i Ò u   27.  ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng cña c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  n íc vµ  c¸c  tæ chøc thanh tra nhµ níc chuyªn ngµnh Ngoµi nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 25, §iÒu 26 NghÞ   ®Þnh nµy, nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy mµ thuéc lÜnh vùc vµ ®Þa bµn  qu¶n lý cña m×nh th× cã quyÒn xö ph¹t nhng ph¶i thùc hiÖn  theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   §iÒu   42   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  28.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Khi   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t  ph¶i ra lÖnh ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m. 2.  Tr×nh  tù  thñ  tôc  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ®îc  thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ h×nh thøc xö ph¹t lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång th× ng êi cã thÈm  quyÒn xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç. QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra  quyÕt  ®Þnh; hä, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi vi ph¹m hoÆc tªn,  ®Þa chØ cña tæ chøc vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m;  ®Þa  ®iÓm  x¶y ra vi ph¹m; hä, tªn, chøc vô  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh;  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt ®îc ¸p dông. QuyÕt ®Þnh  nµy   ph¶i   ®îc   giao   cho   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   mét  b¶n.  Trêng hîp ph¹t tiÒn th×  trong quyÕt  ®Þnh ph¶i ghi râ  møc tiÒn ph¹t. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m cã  thÓ  nép tiÒn  ph¹t t¹i chç  cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t; trong trêng  hîp nép tiÒn t¹i chç th× ®îc nhËn biªn lai thu tiÒn ph¹t. b) §èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ h×nh thøc xö ph¹t lµ  ph¹t   tiÒn   trªn   100.000   ®ång   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t ph¶i lËp biªn b¶n vÒ  vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong biªn  b¶n vÒ  vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ghi râ  ngµy, th¸ng, n¨m,  ®Þa   ®iÓm   lËp   biªn   b¶n;   hä,   tªn,   chøc   vô   ngêi   lËp   biªn  b¶n; hä, tªn, ®Þa chØ, nghÒ nghiÖp ngêi vi ph¹m hoÆc tªn,  ®Þa chØ tæ chøc vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m, c¸c biÖn ph¸p  ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö ph¹t (nÕu  cã); t×nh tr¹ng hµng ho¸, vËt phÈm bÞ  t¹m gi÷  (nÕu cã); 
 18. 18 lêi khai cña ngêi vi ph¹m hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m;  nÕu cã ngêi chøng kiÕn, ngêi bÞ h¹i hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc  bÞ   thiÖt   h¹i   th×   ph¶i   ghi   râ   hä,   tªn,   ®Þa   chØ   ngêi   bÞ  h¹i. 3.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  bÞ  ph¹t  tiÒn  ph¶i nép  tiÒn  t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ   ®îc  nhËn biªn lai ghi tiÒn ph¹t.  T¹i nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh, trªn s«ng, trªn biÓn,  nh÷ng vïng mµ viÖc ®i l¹i gÆp khã kh¨n hoÆc ngoµi giê hµnh  chÝnh th×  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cã  thÓ  nép tiÒn cho  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch nhiÖm thu tiÒn ph¹t t¹i chç vµ nép vµo Kho b¹c Nhµ n­ íc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh. Ngêi bÞ ph¹t cã quyÒn kh«ng nép tiÒn ph¹t  nÕu kh«ng cã biªn lai thu tiÒn ph¹t. 4.  Khi tÞch  thu hµng  ho¸,  vËt phÈm  g©y  «  nhiÔm  m«i  trêng th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i lËp biªn b¶n,  trong biªn b¶n ph¶i ghi râ tªn, sè lîng, t×nh tr¹ng, chÊt  lîng cña hµng ho¸, vËt phÈm bÞ tÞch thu vµ ph¶i cã ch÷ ký   cña   ngêi   tiÕn   hµnh   tÞch   thu,   ngêi   bÞ   xö   ph¹t   hoÆc   ®¹i  diÖn tæ chøc bÞ xö ph¹t vµ ngêi chøng kiÕn. Trêng hîp cÇn  niªm phong hµng ho¸, vËt phÈm g©y « nhiÔm m«i trêng th×  ph¶i   tiÕn   hµnh   ngay   tríc   mÆt   ngêi   bÞ   xö   ph¹t   hoÆc   ®¹i  diÖn tæ chøc bÞ xö ph¹t vµ ngêi chøng kiÕn. 5. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t ph¶i chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh xö ph¹t trong  thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy ® îc giao  quyÕt ®Þnh xö ph¹t. Qu¸ thêi h¹n trªn mµ c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ  xö  ph¹t kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m  hµnh chÝnh. 6. C¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t tõ  500.000  ®ång trë  lªn cã  thÓ  ®îc ho∙n chÊp hµnh xö  ph¹t trong trêng hîp  ®ang gÆp khã  kh¨n ®Æc biÖt vÒ tµi chÝnh. Thñ tôc vµ thêi h¹n ho∙n chÊp  hµnh quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  29.  Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp  1. C¸ nh©n, tæ chøc  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng cÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp m«i trêng  ®Òu cã  thÓ  bÞ  tíc quyÒn sö  dông nÕu cã  c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh  liªn quan trùc tiÕp ®Õn quy ®Þnh vÒ sö dông giÊy phÐp ®ã. Khi quyÕt  ®Þnh tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i lËp biªn b¶n, ghi râ  lý  do tíc quyÒn sö  dông   giÊy   phÐp   theo   c¸c   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   59  Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh,  ®ång thêi ph¶i buéc  ®×nh chØ vi ph¹m.
 19. 19 ViÖc   tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   chØ   ®îc   thùc   hiÖn  khi cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña ngêi cã thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 25; kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 26 cña  NghÞ   ®Þnh nµy. QuyÕt  ®Þnh ph¶i göi cho c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ xö lý, ®ång thêi th«ng b¸o cho n¬i cÊp giÊy phÐp biÕt. Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   2,  kho¶n   3   §iÒu   25  cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   quyÒn   ®Ò   nghÞ   c¬  quan cÊp giÊy phÐp m«i trêng thu håi giÊy phÐp. 2.  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  cã  thêi  h¹n  ®èi  víi  c¸c vi ph¹m lÇn  ®Çu, cã  thÓ  kh¾c phôc  ®îc. Khi hÕt thêi  h¹n ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i tr¶ l¹i giÊy phÐp cho tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc sö  dông giÊy phÐp.  3. Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp kh«ng thêi h¹n ¸p dông   ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) GiÊy phÐp ®îc cÊp kh«ng ®óng thÈm quyÒn; b) GiÊy phÐp cã  néi dung tr¸i víi quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  m«i trêng; c)  Vi ph¹m  nghiªm  träng  c¸c quy   ®Þnh  vÒ  b¶o vÖ   m«i  trêng xÐt thÊy kh«ng thÓ cho tiÕp tôc ho¹t ®éng ®îc. §i Ò u   30.   Nh÷ng quy  ®Þnh khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  hµnh chÝnh kh¸c 1. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25,  §iÒu 26 vµ  §iÒu 27 cña NghÞ   ®Þnh nµy khi quyÕt  ®Þnh ¸p  dông c¸c biÖn  ph¸p  hµnh chÝnh  kh¸c  ph¶i c¨n cø vµo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, møc  ®é  thiÖt h¹i thùc tÕ  do hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.  2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p hµnh  chÝnh kh¸c ph¶i thi hµnh c¸c h×nh thøc xö  ph¹t  ®ã  trong  thêi h¹n 10 ngµy sau khi ®îc giao quyÕt ®Þnh xö ph¹t, trõ  trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Tr êng hîp kh«ng thi  hµnh sÏ bÞ cìng chÕ trong thêi gian quy ®Þnh. Chi phÝ cho  viÖc   tæ   chøc   cìng   chÕ   do   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ  chÞu tr¸ch nhiÖm.  3. Trong trêng hîp c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh chÝnh  vÒ  b¶o  vÖ  m«i trêng  ph¶i  tÞch thu hoÆc tiªu  huû th× khi thi hµnh ph¶i lËp biªn b¶n cã ch÷ ký cña ng êi  quyÕt   ®Þnh,  ngêi bÞ  ph¹t,  ngêi lµm chøng vµ  xö  lý  tang  vËt vi ph¹m hµnh chÝnh  theo  ®óng quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu  60,  §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 
 20. 20 Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o, xö  lý vi ph¹m §i Ò u  31.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh  vùc b¶o vÖ  m«i  trêng  hoÆc  ngêi  ®¹i diÖn  hîp  ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t  cña ngêi cã thÈm quyÒn. C«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o víi c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn nh÷ng hµnh vi tr¸i ph¸p luËt vÒ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng.  2. Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,   tè  c¸o theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi   ph¹m hµnh chÝnh.  3. ViÖc khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ   b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh. §i Ò u   32.   Xö  lý   ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc b¶o vÖ  m«i trêng mµ  s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao  che cho ngêi vi ph¹m,  kh«ng  xö  ph¹t hoÆc xö  ph¹t kh«ng  ®óng møc, xö ph¹t vît thÈm quyÒn, th× tuú theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc, c«ng d©n,  tæ chøc th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   33.   Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh Ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc b¶o   vÖ  m«i trêng nÕu cã  hµnh vi chèng ngêi thi hµnh c«ng vô,  tr× ho∙n, trèn tr¸nh viÖc chÊp hµnh hoÆc cã nh÷ng hµnh vi   vi ph¹m kh¸c th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ   xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù; nÕu g©y thiÖt  h¹i  th×  ph¶i  båi thêng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh
Đồng bộ tài khoản