Nghị định 129/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
160
lượt xem
16
download

Nghị định 129/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 129/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 129/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 129/2004/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 129/2004/N -CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T K TOÁN ÁP D NG TRONG HO T NG KINH DOANH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003, Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này (sau ây g i t t là ho t ng kinh doanh). i u 2. i tư ng áp d ng Căn c i m c, d, , e kho n 1 i u 2 c a Lu t K toán, i tư ng áp d ng Ngh nh này là các t ch c, cá nhân sau ây: 1. Các t ch c ho t ng kinh doanh g m: a) Doanh nghi p nhà nư c; b) Công ty trách nhi m h u h n; c) Công ty c ph n; d) Công ty h p danh;
 2. ) Doanh nghi p tư nhân; e) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; g) Chi nhánh c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; h) Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; i) H p tác xã; k) H kinh doanh cá th và t h p tác. 2. Ngư i làm k toán; ngư i hành ngh k toán; ngư i khác có liên quan n k toán thu c ho t ng kinh doanh. i u 3. i tư ng k toán thu c ho t ng kinh doanh Căn c kho n 3 i u 9 c a Lu t K toán, i tư ng k toán thu c ho t ng kinh doanh ư c quy nh như sau: 1. i tư ng k toán là tài s n c nh và tài s n lưu ng, g m: a) Ti n và các kho n tương ương ti n; b) Các kho n ph i thu; c) Hàng t n kho; d) u tư tài chính ng n h n; ) Tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình, tài s n c nh thuê tài chính; e) u tư tài chính dài h n; g) Tài s n ng n h n và tài s n dài h n khác. 2. i tư ng k toán là n ph i tr , g m: a) Ph i tr ngư i bán; b) Ph i tr n vay; c) Ph i tr công nhân viên; d) Các kho n ph i tr , ph i n p khác. 3. i tư ng k toán là v n ch s h u, g m: a) V n c a ch s h u;
 3. b) Các qu ; c) L i nhu n chưa phân ph i. 4. Các kho n doanh thu, chi phí kinh doanh; thu nh p khác và chi phí khác. 5. Thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c. 6. K t qu và phân chia k t qu ho t ng kinh doanh. 7. Các tài s n khác có liên quan n ơn v k toán. i u 4. Trách nhi m qu n lý, s d ng, cung c p thông tin, tài li u k toán Căn c i u 16 c a Lu t K toán, trách nhi m qu n lý, s d ng, cung c p thông tin, tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán ph i xây d ng quy ch v qu n lý, s d ng, b o qu n tài li u k toán, trong ó quy nh rõ trách nhi m và quy n i v i t ng b ph n và t ng ngư i làm k toán; ơn v k toán ph i m b o y cơ s v t ch t, phương ti n qu n lý, b o qu n tài li u k toán. 2. ơn v k toán ph i có trách nhi m cung c p tài li u k toán cho cơ quan thu và cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra, i u tra, ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. Các cơ quan ư c cung c p tài li u k toán ph i có trách nhi m gi gìn, b o qu n tài li u k toán trong th i gian s d ng và ph i hoàn tr y , úng h n tài li u k toán ã s d ng. 3. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán có quy n cung c p thông tin, tài li u k toán cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. Vi c khai thác, s d ng tài li u k toán ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán ho c ngư i ư c u quy n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán. i u 5. M u ch ng t k toán Căn c kho n 2 i u 19 c a Lu t K toán, m u ch ng t k toán ư c quy nh như sau: 1. M u ch ng t k toán bao g m m u ch ng t k toán b t bu c và m u ch ng t k toán hư ng d n. a) M u ch ng t k toán b t bu c là m u ch ng t k toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh n i dung, k t c u c a m u mà ơn v k toán ph i th c hi n úng v bi u m u, n i dung, phương pháp ghi các ch tiêu và áp d ng th ng nh t cho các ơn v k toán ho c t ng ơn v k toán c th . b) M u ch ng t k toán hư ng d n là m u ch ng t k toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh; ngoài các n i dung quy nh trên m u, ơn v k toán có th b
 4. sung thêm ch tiêu ho c thay i hình th c m u bi u cho phù h p v i vi c ghi chép và yêu c u qu n lý c a ơn v . 2. B Tài chính quy nh danh m c và m u ch ng t k toán b t bu c, danh m c và m u ch ng t k toán hư ng d n; quy nh v in và phát hành m u ch ng t k toán. i u 6. Ch ng t i nt Căn c kho n 2 i u 18 c a Lu t K toán, ch ng t i nt ư c quy nh như sau: 1. Ch ng t i n t ph i có các n i dung quy nh cho ch ng t k toán và ph i ư c mã hoá b o m an toàn d li u i n t trong quá trình x lý, truy n tin và lưu tr . 2. Ch ng t i n t dùng trong k toán ư c ch a trong các v t mang tin như băng t , ĩa t , các lo i th thanh toán. 3. i v i ch ng t i n t , ph i m b o tính b o m t và b o toàn d li u, thông tin trong quá trình s d ng và lưu tr ; ph i có bi n pháp qu n lý, ki m tra ch ng các hình th c l i d ng khai thác, thâm nh p, sao chép, ánh c p ho c s d ng ch ng t i n t không úng quy nh. Ch ng t i n t khi b o qu n, ư c qu n lý như tài li u k toán d ng nguyên b n mà nó ư c t o ra, g i i ho c nh n nhưng ph i có thi t b phù h p s d ng khi c n thi t. i u 7. i u ki n s d ng ch ng t i nt Căn c kho n 2 i u 18 c a Lu t K toán, i u ki n s d ng ch ng t i nt ư c quy nh như sau: 1. T ch c cung c p d ch v thanh toán, d ch v k toán, ki m toán s d ng ch ng t i n t ph i có các i u ki n sau: a) Có a i m, các ư ng truy n t i thông tin, m ng thông tin, thi t b truy n tin áp ng yêu c u khai thác, ki m soát, x lý, s d ng, b o qu n và lưu tr ch ng t i n t ; b) Có i ngũ ngư i th c thi trình , kh năng tương x ng v i yêu c u k thu t th c hi n quy trình l p, s d ng ch ng t i n t theo quy trình k toán và thanh toán; c) Các quy nh t i kho n 2 i u này. 2. T ch c, cá nhân s d ng ch ng t i n t và giao d ch thanh toán i n t ph i có các i u ki n sau: a) Có ch ký i n t c a ngư i i di n theo pháp lu t, ngư i ư c u quy n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c ho c cá nhân s d ng ch ng t i n t và giao d ch thanh toán i n t ; b) Xác l p phương th c giao nh n ch ng t i n t và k thu t c a v t mang tin;
 5. c) Cam k t v các ho t ng di n ra do ch ng t i n t c a mình l p kh p, úng quy nh. i u 8. Giá tr ch ng t i nt Căn c kho n 2 i u 18 c a Lu t K toán, giá tr ch ng t i nt ư c quy nh như sau: 1. Khi m t ch ng t b ng gi y ư c chuy n thành ch ng t i n t giao d ch, thanh toán thì ch ng t i n t s có giá tr th c hi n nghi p v kinh t , tài chính và khi ó ch ng t b ng gi y ch có giá tr lưu gi theo dõi và ki m tra, không có hi u l c giao d ch, thanh toán. 2. Khi m t ch ng t i n t ã th c hi n nghi p v kinh t , tài chính chuy n thành ch ng t b ng gi y thì ch ng t b ng gi y ó ch có giá tr lưu gi ghi s k toán, theo dõi và ki m tra, không có hi u l c giao d ch, thanh toán. 3. Vi c chuy n i ch ng t b ng gi y thành ch ng t i n t ho c ngư c l i ư c th c hi n theo úng quy nh v l p, s d ng, ki m soát, x lý, b o qu n và lưu gi ch ng t i n t và ch ng t b ng gi y. i u 9. Ch ký i n t trên ch ng t i nt Căn c kho n 4 i u 20 c a Lu t K toán, ch ký i n t ư c quy nh như sau: 1. Ch ký i n t là thông tin dư i d ng i n t ư c g n kèm m t cách phù h p v i d li u i n t nh m xác l p m i liên h gi a ngư i g i và n i dung c a d li u i n t ó. Ch ký i n t xác nh n ngư i g i ã ch p nh n và ch u trách nhi m v n i dung thông tin trong ch ng t i n t . 2. Ch ký i n t ph i ư c mã hoá b ng khoá m t mã; ch ký i n t ư c xác l p riêng cho t ng cá nhân xác nh quy n và trách nhi m c a ngư i l p và nh ng ngư i liên quan ch u trách nhi m v tính an toàn và chính xác c a ch ng t i n t . Ch ký trên ch ng t i n t có giá tr như ch ký tay trên ch ng t b ng gi y. 3. Trư ng h p thay i nhân viên k thu t gi i mã thì ph i thay i l i ký hi u m t, ch ký i n t , các khoá b o m t và ph i thông báo cho các bên có liên quan n giao d ch i n t . 4. Ngư i ư c giao qu n lý, s d ng ký hi u m t, ch ký i n t , mã khoá b o m t ph i b o m bí m t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t, n u l gây thi t h i tài s n c a ơn v và c a các bên tham gia giao d ch. i u 10. Hoá ơn bán hàng Căn c kho n 1, kho n 4 i u 21 c a Lu t K toán, trư ng h p bán hàng và m c ti n bán hàng không ph i l p hoá ơn bán hàng ư c quy nh như sau: 1. T ch c, cá nhân thu c ho t ng kinh doanh có s d ng hóa ơn bán hàng, khi bán l hàng hoá ho c cung c p d ch v m t l n có giá tr dư i m c quy nh c a B
 6. Tài chính thì không b t bu c ph i l p hoá ơn bán hàng, tr khi ngư i mua hàng yêu c u giao hoá ơn thì ngư i bán hàng ph i l p và giao hoá ơn theo úng quy nh. Hàng hoá bán l ho c cung c p d ch v m t l n có giá tr dư i m c quy nh tuy không b t bu c ph i l p hoá ơn nhưng v n ph i l p b ng kê bán l hàng hoá, d ch v ho c có th l p hoá ơn bán hàng theo quy nh làm ch ng t k toán. Trư ng h p l p b ng kê bán l hàng hoá, d ch v thì cu i m i ngày ph i căn c vào s li u t ng h p c a b ng kê l p hoá ơn bán hàng trong ngày theo quy nh. 2. T ch c, cá nhân khi mua s n phNm, hàng hoá ho c ư c cung c p d ch v có quy n yêu c u ngư i bán, ngư i cung c p d ch v l p và giao liên 2 hoá ơn bán hàng cho mình s d ng và lưu tr theo quy nh, ng th i có trách nhi m ki m tra n i dung các ch tiêu ghi trên hoá ơn và t ch i không nh n hoá ơn ghi sai các ch tiêu, ghi chênh l ch giá tr v i liên hoá ơn lưu c a bên bán. 3. T ch c, cá nhân t in hoá ơn bán hàng ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n trư c khi th c hi n. T ch c, cá nhân ư c t in hoá ơn ph i có h p ng in hoá ơn v i t ch c nh n in, trong ó ghi rõ s lư ng, ký hi u, s th t hoá ơn. Sau m i l n in hoá ơn ho c k t thúc h p ng in ph i th c hi n thanh lý h p ng in. 4. ơn v k toán ph i s d ng hoá ơn bán hàng theo úng quy nh; không ư c mua, bán, trao i, cho hoá ơn ho c s d ng hoá ơn c a t ch c, cá nhân khác; không ư c s d ng hoá ơn kê khai tr n l u thu ; ph i m s theo dõi, có n i quy qu n lý, phương ti n b o qu n và lưu gi hoá ơn theo úng quy nh c a pháp lu t; không ư c hư h ng, m t hoá ơn. Trư ng h p hoá ơn b hư h ng ho c b m t ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan thu cùng c p. i u 11. Ch ng t k toán sao ch p Căn c kho n 3 i u 22 và kho n 3 i u 41 c a Lu t K toán, ch ng t k toán sao ch p ư c quy nh như sau: 1. Ch ng t k toán sao ch p ph i ư c ch p t b n chính và ph i có ch ký và d u xác nh n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán lưu b n chính ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh t m gi , t ch thu tài li u k toán trên ch ng t sao ch p. 2. Ch ng t k toán sao ch p ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) ơn v k toán có d án vay n , vi n tr c a nư c ngoài theo cam k t ph i n p b n ch ng t chính cho nhà tài tr nư c ngoài. Trư ng h p này ch ng t sao ch p ph i có ch ký và d u xác nh n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà tài tr ho c c a ơn v k toán; b) ơn v k toán b cơ quan nhà nư c có thNm quy n t m gi ho c t ch thu b n chính ch ng t k toán. Trư ng h p này ch ng t sao ch p ph i có ch ký và d u xác nh n c a ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh t m gi ho c t ch thu tài li u k toán trên ch ng t k toán sao ch p theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này;
 7. c) Ch ng t k toán b m t ho c b hu ho i do nguyên nhân khách quan như thiên tai, h a ho n. Trư ng h p này, ơn v k toán ph i n ơn v mua ho c ơn v bán hàng hoá, d ch v và các ơn v khác có liên quan xin sao ch p ch ng t k toán b m t. Trên ch ng t k toán sao ch p ph i có ch ký và d u xác nh n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v mua, ơn v bán ho c c a ơn v k toán khác; d) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. D ch ch ng t k toán ra ti ng Vi t Căn c i u 19 c a Lu t K toán, ch vi t trên ch ng t k toán ư c quy nh như sau: 1. Ch ng t k toán phát sinh ngoài lãnh th Vi t Nam ghi b ng ti ng nư c ngoài, khi s d ng ghi s k toán Vi t Nam ph i ư c d ch ra ti ng Vi t. 2. Các ch ng t ít phát sinh thì ph i d ch toàn b ch ng t . Các ch ng t phát sinh nhi u l n thì ph i d ch các n i dung ch y u theo quy nh c a B Tài chính. 3. B n d ch ch ng t ra ti ng Vi t ph i ính kèm v i b n chính b ng ti ng nư c ngoài. i u 13. L a ch n và c th hoá s k toán Căn c kho n 2 i u 2 và i u 26 c a Lu t K toán, vi c c th hoá s k toán ư c quy nh như sau: 1. H th ng s k toán mà ơn v k toán ã ch n ph i ư c m y các s k toán t ng h p và s k toán chi ti t, m b o kh năng i chi u, t ng h p s li u k toán và l p báo cáo tài chính. 2. H th ng s k toán ã ch n ph i ư c s d ng th ng nh t trong m t kỳ k toán năm. 3. Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, h kinh doanh cá th và t h p tác quy nh t i i m h, k kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này l p s k toán theo quy nh c a B Tài chính. i u 14. Ghi s k toán b ng máy vi tính Căn c kho n 7 i u 27 c a Lu t K toán, vi c ghi s k toán b ng máy vi tính ư c quy nh như sau: 1. Trư ng h p ơn v k toán ghi s k toán b ng máy vi tính thì ph n m m k toán l a ch n ph i áp ng ư c tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh, m b o kh năng i chi u, t ng h p s li u k toán và l p báo cáo tài chính. 2. B Tài chính quy nh tiêu chuNn và i u ki n c a ph n m m k toán. i u 15. Kỳ h n l p báo cáo tài chính
 8. Căn c kho n 3 i u 29 và kho n 1 i u 30 c a Lu t K toán, kỳ h n l p báo cáo tài chính ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán thu c ho t ng kinh doanh ph i l p báo cáo tài chính vào cu i kỳ k toán năm. 2. ơn v k toán b chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i hình th c s h u, gi i th , ch m d t ho t ng, phá s n ph i l p báo cáo tài chính t i th i i m chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i hình th c s h u, gi i th , ch m d t ho t ng, phá s n. 3. i v i doanh nghi p nhà nư c, ngoài vi c ph i l p báo cáo tài chính năm, còn ph i l p báo cáo tài chính quý. i u 16. L p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t Căn c kho n 2 i u 30 c a Lu t K toán, vi c l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c, thì ngoài vi c ph i l p báo cáo tài chính c a ơn v k toán ó còn ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t vào cu i kỳ k toán năm d a trên báo cáo tài chính c a các ơn v k toán tr c thu c trong cùng ơn v k toán ó. 2. Công ty m ph i l p báo cáo tài chính h p nh t vào cu i kỳ k toán năm theo quy nh c a B Tài chính. 3. T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c có các ơn v k toán tr c thu c ph i l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t vào cu i kỳ k toán quý và cu i kỳ k toán năm. 4. B Tài chính quy nh c th vi c l p báo cáo tài chính t ng h p và báo cáo tài chính h p nh t c a ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c. i u 17. ơn v ti n t rút g n và làm tròn s khi l p báo cáo tài chính ho c công khai báo cáo tài chính Căn c i u 11 và i u 30 c a Lu t K toán, ơn v ti n t rút g n khi l p báo cáo tài chính ho c công khai báo cáo tài chính ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán khi l p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t t báo cáo tài chính c a các ơn v k toán tr c thu c, n u có s li u báo cáo trên 9 ch s thì ư c l a ch n s d ng ơn v ti n t rút g n là nghìn ng (1.000 ng) ho c tri u ng (1.000.000 ng) l p báo cáo tài chính. 2. ơn v k toán khi công khai báo cáo tài chính ư c s d ng ơn v ti n t rút g n là nghìn ng ho c tri u ng quy nh t i kho n 1 i u này.
 9. 3. Khi s d ng ơn v ti n t rút g n, ơn v k toán ư c làm tròn s b ng cách: ch s sau ch s ơn v ti n t rút g n n u b ng năm (5) tr lên thì ư c tăng thêm m t (1) ơn v ; n u nh hơn năm (5) thì không tính. i u 18. Chuy n i báo cáo tài chính c a ơn v k toán ho t ng nư c ngoài Căn c i u 29, i u 30 và i u 31 c a Lu t K toán, trư ng h p ơn v k toán ho t ng nư c ngoài g i báo cáo tài chính v Vi t Nam ư c quy nh như sau: ơn v k toán ho t ng nư c ngoài khi g i báo cáo tài chính v cho ơn v k toán c p trên Vi t Nam ph i ghi theo ng ngo i t dùng ghi s k toán, ng th i chuy n i ra ng Vi t Nam theo quy nh c a B Tài chính và ph i d ch ra ti ng Vi t. i u 19. Nơi nh n báo cáo tài chính Căn c i u 31 c a Lu t K toán, nơi nh n báo cáo tài chính ư c quy nh như sau: 1. Báo cáo tài chính c a ơn v k toán thu c ho t ng kinh doanh ph i n p cho cơ quan thu , cơ quan th ng kê, cơ quan c p ăng ký kinh doanh cùng c p và cơ quan khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c còn ph i n p báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính cùng c p. 3. ơn v k toán tr c thu c còn ph i n p báo cáo tài chính cho ơn v k toán c p trên. i u 20. Th i h n n p báo cáo tài chính Căn c i u 31 c a Lu t K toán, th i h n n p báo cáo tài chính ư c quy nh như sau: 1. i v i doanh nghi p nhà nư c: a) Th i h n n p báo cáo tài chính quý: - ơn v k toán ph i n p báo cáo tài chính quý ch m nh t là 20 ngày, k t ngày k t thúc quý; i v i T ng công ty nhà nư c ch m nh t là 45 ngày; - ơn v k toán tr c thu c T ng công ty nhà nư c n p báo cáo tài chính quý cho T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy nh. b) Th i h n n p báo cáo tài chính năm: ơn v k toán ph i n p báo cáo tài chính năm ch m nh t là 30 ngày, k t ngày k t thúc kỳ k toán năm; i v i T ng công ty nhà nư c ch m nh t là 90 ngày; ơn v k toán tr c thu c T ng công ty nhà nư c n p báo cáo tài chính năm cho T ng công ty theo th i h n do T ng công ty quy nh.
 10. 2. i v i các lo i doanh nghi p khác: a) ơn v k toán là doanh nghi p tư nhân và công ty h p danh ph i n p báo cáo tài chính năm ch m nh t là 30 ngày, k t ngày k t thúc kỳ k toán năm; i v i các ơn v k toán khác, th i h n n p báo cáo tài chính năm ch m nh t là 90 ngày; b) ơn v k toán tr c thu c n p báo cáo tài chính năm cho ơn v k toán c p trên theo th i h n do ơn v k toán c p trên quy nh. i u 21. Th i h n công khai báo cáo tài chính năm Căn c kho n 2 i u 32 và i u 33 c a Lu t K toán, th i h n công khai báo cáo tài chính năm ư c quy nh như sau: 1. i v i doanh nghi p nhà nư c: a) ơn v k toán ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n 60 ngày, k t ngày k t thúc kỳ k toán năm; i v i T ng công ty nhà nư c th i h n công khai ch m nh t là 120 ngày; b) ơn v k toán tr c thu c T ng công ty nhà nư c ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n do T ng công ty quy nh nhưng không ch m hơn 90 ngày. 2. i v i các lo i doanh nghi p khác: a) ơn v k toán là doanh nghi p tư nhân và công ty h p danh ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n 60 ngày, k t ngày k t thúc kỳ k toán năm; i v i các doanh nghi p khác th i h n công khai báo cáo tài chính ch m nh t là 120 ngày; b) ơn v k toán tr c thu c ph i công khai báo cáo tài chính năm trong th i h n do ơn v k toán c p trên quy nh. i u 22. N p và công khai báo cáo tài chính c a ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c Căn c i u 33 c a Lu t K toán, vi c n p và công khai báo cáo tài chính c a ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c, trong ó có T ng công ty nhà nư c và công ty m khi n p báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t ph i n p c báo cáo tài chính c a các ơn v k toán tr c thu c và báo cáo tài chính c a các công ty con. 2. ơn v k toán quy nh t i kho n 1 i u này khi công khai báo cáo tài chính t ng h p ho c báo cáo tài chính h p nh t ph i công khai c báo cáo tài chính c a các ơn v k toán tr c thu c và báo cáo tài chính c a các công ty con. i u 23. Trư ng h p ư c mi n l p và n p báo cáo tài chính
 11. Căn c kho n 2 i u 2 c a Lu t K toán, các ơn v ư c mi n l p và n p báo cáo tài chính ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán ư c mi n l p và n p báo cáo tài chính g m: Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, h kinh doanh cá th và t h p tác quy nh t i i m h, k kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này. 2. ơn v k toán quy nh t i kho n 1 i u này v n ph i l p b ng kê khai n p thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Cơ quan có thNm quy n quy t nh ki m tra k toán Căn c i u 35 c a Lu t K toán, cơ quan có thNm quy n quy t nh ki m tra k toán ư c quy nh như sau: 1. B Tài chính, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy t nh ki m tra k toán các ơn v k toán trong lĩnh v c ư c phân công ph trách. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy t nh ki m tra k toán các ơn v k toán t i a phương do mình qu n lý. 3. ơn v k toán c p trên, trong ó có T ng công ty nhà nư c quy t nh ki m tra k toán các ơn v k toán tr c thu c. i u 25. Cơ quan có thNm quy n ki m tra k toán Căn c i u 35 c a Lu t K toán, cơ quan có thNm quy n ki m tra k toán ư c quy nh như sau: 1. Các cơ quan có thNm quy n quy t nh ki m tra k toán quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này ng th i có thNm quy n ki m tra k toán. 2. Cơ quan Thanh tra Nhà nư c, Thanh tra Tài chính, Ki m toán Nhà nư c, cơ quan thu khi th c hi n nhi m v ki m tra, thanh tra, ki m toán các ơn v k toán có quy n ki m tra k toán. i u 26. Niêm phong, t m gi , t ch thu tài li u k toán Căn c kho n 3 i u 22 và kho n 2 i u 40 c a Lu t K toán, vi c niêm phong, t m gi , t ch thu tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh niêm phong tài li u k toán theo quy nh c a pháp lu t thì ơn v k toán và ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n nhi m v niêm phong tài li u k toán ph i l p "Biên b n niêm phong tài li u k toán". Biên b n niêm phong tài li u k toán ph i ghi rõ: lý do, s lư ng, ch ng lo i, kỳ k toán c a tài li u k toán b niêm phong. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán, ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n niêm
 12. phong tài li u k toán ph i ký tên và óng d u vào Biên b n niêm phong tài li u k toán. 2. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có thNm quy n t m gi ho c t ch thu tài li u k toán thì ơn v k toán và ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n nhi m v t m gi , t ch thu tài li u k toán ph i l p "Biên b n giao nh n tài li u k toán". Biên b n giao nh n tài li u k toán ph i ghi rõ: lý do, lo i tài li u, s lư ng t ng lo i tài li u, hi n tr ng c a t ng lo i tài li u b t m gi ho c b t ch thu; n u t m gi thì ghi rõ th i gian s d ng, th i gian tr l i tài li u k toán. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán và ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n t m gi , t ch thu tài li u k toán ph i ký tên và óng d u vào Biên b n giao nh n tài li u k toán; ng th i ph i sao ch p tài li u k toán b t m gi ho c b t ch thu và ký, óng d u xác nh n c a ngư i i di n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n t m gi ho c t ch thu tài li u k toán trên tài li u k toán sao ch p. i v i ch ng t k toán, s k toán và báo cáo tài chính l p trên máy vi tính nhưng chưa in ra gi y thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u ơn v k toán in ra gi y và th c hi n các th t c quy nh i v i tài li u k toán trư c khi t m gi ho c t ch thu. i u 27. Lo i tài li u k toán ph i lưu tr Căn c i u 40 c a Lu t K toán, lo i tài li u k toán ph i lưu tr g m: 1. Ch ng t k toán; 2. S k toán chi ti t, s k toán t ng h p; 3. Báo cáo tài chính, báo cáo k toán qu n tr ; 4. Tài li u khác có liên quan n k toán ngoài các tài li u quy nh kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, bao g m: các lo i h p ng, Quy t nh b sung v n t l i nhu n, phân ph i các qu t l i nhu n, Quy t nh mi n gi m thu , hoàn thu , truy thu thu , báo cáo k t qu ki m kê và ánh giá tài s n; các tài li u liên quan n ki m tra, thanh tra, ki m toán; các tài li u liên quan n gi i th , phá s n, chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t ng, chuy n i hình th c s h u; biên b n tiêu hu tài li u k toán và các tài li u khác có liên quan n k toán. i u 28. B o qu n, lưu tr tài li u k toán Căn c i u 40 c a Lu t K toán, vi c b o qu n, lưu tr tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Tài li u k toán ph i ư c ơn v k toán b o qu n y , an toàn trong quá trình s d ng. Ngư i làm k toán có trách nhi m b o qu n tài li u k toán c a mình trong quá trình s d ng. 2. Tài li u k toán lưu tr ph i là b n chính theo quy nh c a pháp lu t cho t ng lo i tài li u k toán. Trư ng h p tài li u k toán b t m gi , b t ch thu, b m t ho c b hu ho i thì ph i có biên b n kèm theo b n sao ch p tài li u b t m gi , b t ch thu, b m t ho c b hu ho i. i v i ch ng t k toán ch có m t b n chính nhưng c n ph i lưu
 13. tr c hai nơi thì m t trong hai nơi ư c lưu tr b n ch ng t sao ch p theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh này. 3. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán ph i ch u trách nhi m t ch c b o qu n, lưu tr tài li u k toán v s an toàn, y và h p pháp c a tài li u k toán. 4. Tài li u k toán ưa vào lưu tr ph i y , có h th ng, ph i phân lo i, s p x p thành t ng b h sơ riêng theo th t th i gian phát sinh và theo kỳ k toán năm. i u 29. Nơi lưu tr tài li u k toán Căn c i u 40 c a Lu t K toán, nơi lưu tr tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Tài li u k toán c a ơn v k toán nào ư c lưu tr t i kho c a ơn v k toán ó. Kho lưu tr ph i có y thi t b b o qu n và i u ki n b o qu n b o m an toàn trong quá trình lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. ơn v k toán có th thuê t ch c lưu tr th c hi n lưu tr tài li u k toán trên cơ s h p ng ký k t gi a các bên. 2. Tài li u k toán c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, chi nhánh và Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam trong th i gian ho t ng t i Vi t Nam theo Gi y phép u tư ho c Gi y phép thành l p ư c c p, ph i ư c lưu tr t i ơn v k toán trong lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Khi doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, chi nhánh và Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam k t thúc ho t ng t i Vi t Nam thì tài li u k toán ư c lưu tr t i nơi theo quy t nh c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán. 3. Tài li u k toán c a ơn v gi i th , phá s n bao g m tài li u k toán c a các kỳ k toán năm ang còn trong th i h n lưu tr và tài li u k toán liên quan n vi c gi i th , phá s n ư c lưu tr t i nơi theo quy t nh c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán. 4. Tài li u k toán c a ơn v c ph n hoá, chuy n i hình th c s h u, bao g m tài li u k toán c a các kỳ k toán năm ang còn trong th i h n lưu tr và tài li u k toán liên quan n c ph n hoá, chuy n i hình th c s h u ư c lưu tr t i ơn v k toán là ch s h u m i ho c lưu tr t i nơi theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá, chuy n i hình th c s h u. 5. Tài li u k toán c a các kỳ k toán năm ang còn trong th i h n lưu tr c a các ơn v ư c chia, tách thành hai hay nhi u ơn v m i: n u tài li u k toán phân chia ư c cho ơn v k toán m i thì phân chia và lưu tr t i ơn v m i; n u tài li u k toán không phân chia ư c thì lưu tr t i ơn v k toán b chia ho c b tách ho c lưu tr t i nơi theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n quy t nh chia, tách ơn v . Tài li u k toán liên quan n chia, tách thì lưu tr t i các ơn v k toán m i chia, tách. 6. Tài li u k toán c a các kỳ k toán năm ang còn trong th i h n lưu tr và tài li u k toán liên quan n sáp nh p các ơn v k toán thì lưu tr t i ơn v nh n sáp nh p. 7. Tài li u k toán v an ninh, qu c phòng ph i ưa vào lưu tr theo quy nh c a pháp lu t.
 14. i u 30. Tài li u k toán ph i lưu tr t i thi u 5 năm Căn c i u 40 c a Lu t K toán, tài li u k toán ph i lưu tr t i thi u 5 năm, g m: 1. Tài li u k toán dùng cho qu n lý, i u hành thư ng xuyên c a ơn v k toán, không s d ng tr c ti p ghi s k toán và l p báo cáo tài chính ư c lưu tr t i thi u 5 năm tính t khi k t thúc kỳ k toán năm như phi u thu, phi u chi, phi u nh p kho, phi u xu t kho không lưu trong t p tài li u k toán c a Phòng K toán. 2. Tài li u k toán khác dùng cho qu n lý, i u hành và ch ng t k toán khác không tr c ti p ghi s k toán và l p báo cáo tài chính. i u 31. Tài li u k toán ph i lưu tr t i thi u 10 năm Căn c i u 40 c a Lu t K toán, tài li u k toán ph i lưu tr t i thi u 10 năm, g m: 1. Ch ng t k toán s d ng tr c ti p ghi s k toán và l p báo cáo tài chính, các b ng kê, b ng t ng h p chi ti t, các s k toán chi ti t, các s k toán t ng h p, báo cáo tài chính tháng, quý, năm c a ơn v k toán, biên b n tiêu hu tài li u k toán và tài li u khác có liên quan n ghi s k toán và l p báo cáo tài chính, trong ó có báo cáo ki m toán và báo cáo ki m tra k toán. 2. Tài li u k toán liên quan n thanh lý tài s n c nh. 3. Tài li u k toán c a ơn v ch u tư, bao g m tài li u k toán c a các kỳ k toán năm và tài li u k toán v Báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành. 4. Tài li u k toán liên quan n thành l p, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i hình th c s h u, gi i th , ch m d t ho t ng, phá s n ơn v k toán. 5. Tài li u k toán khác c a ơn v k toán s d ng trong m t s trư ng h p mà pháp lu t quy nh ph i lưu tr trên 10 năm thì th c hi n lưu tr theo quy nh ó. 6. Tài li u, h sơ ki m toán báo cáo tài chính c a các t ch c ki m toán c l p. i u 32. Tài li u k toán ph i lưu tr vĩnh vi n Căn c i u 40 c a Lu t K toán, tài li u k toán ph i lưu tr vĩnh vi n ư c quy nh như sau: 1. Tài li u k toán có tính s li u, có ý nghĩa quan tr ng v kinh t , an ninh, qu c phòng. Vi c xác nh tài li u k toán lưu tr vĩnh vi n do ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán quy t nh căn c vào tính s li u và ý nghĩa lâu dài c a tài li u, thông tin quy t nh cho t ng trư ng h p c th và giao cho b ph n k toán ho c b ph n khác lưu tr dư i hình th c b n g c ho c hình th c khác. 2. Th i h n lưu tr vĩnh vi n ph i là th i h n lưu tr trên 10 năm cho n khi tài li u k toán b hu ho i t nhiên ho c ư c tiêu hu theo quy t nh c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán.
 15. i u 33. Lưu tr ch ng t i nt Căn c i u 18 và i u 40 c a Lu t K toán, lưu tr ch ng t i nt ư c quy nh như sau: 1. Ch ng t i n t là các băng t , ĩa t , th thanh toán ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ư c b o qu n v i các i u ki n k thu t ch ng thoái hoá ch ng t i n t và ch ng tình tr ng truy c p thông tin b t h p pháp t bên ngoài. 2. Ch ng t i n t trư c khi ưa vào lưu tr ph i in ra gi y lưu tr theo quy nh v lưu tr tài li u k toán. Trư ng h p ch ng t i n t ư c lưu tr b ng b n g c trên thi t b c bi t thì ph i lưu tr các thi t b c tin phù h p m b o khai thác ư c khi c n thi t. 3. Th i i m, th i h n lưu tr , nơi lưu tr và tiêu hu ch ng t i n t th c hi n theo quy nh t i các i u 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 và i u 36 c a Ngh nh này. i u 34. Th i i m tính th i h n lưu tr tài li u k toán Căn c i u 40 c a Lu t K toán, th i i m tính th i h n lưu tr tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Th i i m tính th i h n lưu tr i v i tài li u k toán quy nh t i i u 30, kho n 1, kho n 2 và kho n 5 i u 31 và i u 32 c a Ngh nh này ư c tính t ngày k t thúc kỳ k toán năm. 2. Th i i m tính th i h n lưu tr i v i các tài li u k toán quy nh t i kho n 3 i u 31 c a Ngh nh này ư c tính t ngày Báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t. 3. Th i i m tính th i h n lưu tr i v i tài li u k toán quy nh t i kho n 4 và tài li u, h sơ ki m toán quy nh t i kho n 6 i u 31 c a Ngh nh này ư c tính t ngày k t thúc công vi c. i u 35. Tiêu h y tài li u k toán Căn c i u 40 c a Lu t K toán, vi c tiêu hu tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Tài li u k toán ã h t th i h n lưu tr theo quy nh thì ư c phép tiêu hu theo quy t nh c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán, tr khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Tài li u k toán lưu tr c a ơn v k toán nào thì ơn v k toán ó th c hi n tiêu hu . 3. Tuỳ theo i u ki n c th c a m i ơn v k toán th c hi n tiêu hu tài li u k toán b ng hình th c tiêu hu t ch n. i v i tài li u k toán thu c lo i bí m t thì tiêu hu b ng cách t cháy, c t, xé nh b ng máy ho c b ng th công, m b o tài li u k toán ã tiêu hu s không th s d ng l i các thông tin, s li u trên ó.
 16. i u 36. Th t c tiêu hu tài li u k toán Căn c i u 40 c a Lu t K toán, th t c tiêu hu tài li u k toán ư c quy nh như sau: 1. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán quy t nh thành l p "H i ng tiêu hu tài li u k toán h t th i h n lưu tr ". Thành ph n H i ng g m: lãnh o ơn v , k toán trư ng và i di n c a b ph n lưu tr . 2. H i ng tiêu hu tài li u k toán ph i ti n hành ki m kê, ánh giá, phân lo i theo t ng lo i tài li u k toán, l p "Danh m c tài li u k toán tiêu hu " và "Biên b n tiêu hu tài li u k toán h t th i h n lưu tr ". 3. "Biên b n tiêu hu tài li u k toán h t th i h n lưu tr " ph i l p ngay sau khi tiêu hu tài li u k toán và ph i ghi rõ các n i dung: lo i tài li u k toán ã tiêu hu , th i h n lưu tr c a m i lo i, hình th c tiêu hu , k t lu n và ch ký c a các thành viên H i ng tiêu h y. i u 37. B trí, bãi mi n k toán trư ng Căn c kho n 2 i u 48 c a Lu t K toán, vi c b trí, bãi mi n k toán trư ng ư c quy nh như sau: 1. T t c các ơn v k toán quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này u ph i b trí ngư i làm k toán trư ng, tr Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, h kinh doanh cá th và t h p tác quy nh t i i m h, k kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này không b t bu c ph i b trí ngư i làm k toán trư ng mà ư c phép c ngư i ph trách k toán. 2. Khi thành l p ơn v k toán ph i b trí ngayngư i làm k toán trư ng. Trư ng h p khuy t k toán trư ng thì c p có thNm quy n ph i b trí ngay k toán trư ng m i. Trư ng h p chưa có ngư i có tiêu chuNn và i u ki n b nhi m k toán trư ng thì ph i c ngư i ph trách k toán ho c thuê k toán trư ng. i v i doanh nghi p nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và h p tác xã ch ư c c ngư i ph trách k toán trong th i h n t i a là m t năm tài chính, sau ó ph i b trí ngư i làm k toán trư ng. 3. Vi c b trí, bãi mi n k toán trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t i v i t ng lo i hình doanh nghi p. 4. Khi thay i k toán trư ng, ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán ph i t ch c bàn giao công vi c và tài li u k toán gi a k toán trư ng cũ và k toán trư ng m i, ng th i thông báo cho các b ph n có liên quan trong ơn v và cho ngân hàng nơi m tài kho n giao d ch bi t h , tên và m u ch ký c a k toán trư ng m i. K toán trư ng m i ch u trách nhi m v công vi c làm c a mình k t ngày nh n bàn giao công vi c. K toán trư ng cũ v n ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, y , khách quan c a thông tin, tài li u k toán trong th i gian mình ph trách. i u 38. Tiêu chuNn và i u ki n c a k toán trư ng
 17. Căn c i u 53 c a Lu t K toán, tiêu chuNn và i u ki n chuyên môn c a k toán trư ng ư c quy nh như sau: 1. Ngư i ư c b trí làm k toán trư ng ph i có các tiêu chuNn sau: a) K toán trư ng c a ơn v k toán quy nh t i i m a, b, c, e kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này ph i có chuyên môn, nghi p v v k toán t trình i h c tr lên và có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là hai năm. Trư ng h p có chuyên môn, nghi p v v k toán trình cao ng thì th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là ba năm; b) K toán trư ng c a ơn v k toán quy nh t i i m d, , g, i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này ph i có chuyên môn, nghi p v v k toán t b c trung c p tr lên và có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là ba năm; c) K toán trư ng c a ơn v k toán có các ơn v k toán tr c thu c và k toán trư ng T ng công ty nhà nư c ph i có trình chuyên môn, nghi p v v k toán t trình i h c tr lên và có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là năm năm. 2. Ngư i ư c b trí làm k toán trư ng ph i có các i u ki n sau ây: a) Không thu c các i tư ng không ư c làm k toán quy nh t i i u 51 c a Lu t K toán; b) ã qua l p b i dư ng k toán trư ng và ư c c p ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh c a B Tài chính. i u 39. Thuê làm k toán, thuê làm k toán trư ng Căn c kho n 1 i u 56 c a Lu t K toán, vi c thuê làm k toán, thuê làm k toán trư ng ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán ư c thuê doanh nghi p d ch v k toán ho c ngư i có ăng ký kinh doanh d ch v k toán làm k toán ho c làm k toán trư ng. 2. Ngư i ư c thuê làm k toán, thuê làm k toán trư ng ph i m b o nh ng tiêu chuNn ngh nghi p quy nh t i các i u 51, 55, 56 và i u 57 c a Lu t K toán. 3. Ngư i ư c thuê làm k toán trư ng ph i có các i u ki n: a) Có ch ng ch hành ngh k toán theo quy nh t i i u 57 c a Lu t K toán; b) Có ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh c a B Tài chính; c) Có ăng ký kinh doanh d ch v k toán ho c có ăng ký hành ngh k toán trong doanh nghi p d ch v k toán. 4. Ngư i ư c thuê làm k toán có trách nhi m và quy n c a ngư i làm k toán quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 50 c a Lu t K toán. Ngư i ư c thuê làm k toán
 18. trư ng có trách nhi m và quy n c a k toán trư ng quy nh t i i u 54 c a Lu t K toán. 5. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán ph i ch u trách nhi m v vi c thuê làm k toán, thuê làm k toán trư ng. i u 40. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh k toán Căn c i u 57 c a Lu t K toán, cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh k toán ư c quy nh như sau: 1. B Tài chính có thNm quy n t ch c thi và c p ch ng ch hành ngh k toán ho c u quy n cho t ch c ngh nghi p k toán t ch c thi và c p ch ng ch hành ngh k toán. 2. B Tài chính quy nh chương trình b i dư ng, h i ng thi tuy n, th t c, thNm quy n c p và thu h i ch ng ch hành ngh k toán theo quy nh c a Lu t K toán và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 41. Doanh nghi p d ch v k toán Căn c i u 55 c a Lu t K toán, doanh nghi p d ch v k toán ư c quy nh như sau: 1. Doanh nghi p d ch v k toán ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v i m t trong ba hình th c: Công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh và doanh nghi p tư nhân. thành l p doanh nghi p d ch v k toán ph i có ít nh t hai ngư i có ch ng ch hành ngh k toán, trong ó có m t trong nh ng ngư i qu n lý doanh nghi p d ch v k toán ph i có ch ng ch hành ngh k toán theo quy nh t i i u 57 c a Lu t K toán và i u 40 c a Ngh nh này. 2. Vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng c a doanh nghi p d ch v k toán ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p và theo quy nh c a Ngh nh này. 3. Doanh nghi p d ch v k toán ư c ăng ký kinh doanh d ch v k toán theo quy nh t i i u 43 c a Ngh nh này. 4. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p d ch v k toán ph i m b o có ít nh t m t ngư i qu n lý doanh nghi p có ch ng ch hành ngh k toán quy nh t i i u 57 c a Lu t K toán và i u 40 c a Ngh nh này. i u 42. Cá nhân ăng ký kinh doanh d ch v k toán Căn c i u 55 c a Lu t K toán, cá nhân ăng ký kinh doanh d ch v k toán ư c quy nh như sau: 1. Cá nhân có ch ng ch hành ngh k toán và có các i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t ư c phép ăng ký kinh doanh d ch v k toán theo quy nh c a pháp
 19. lu t v ăng ký kinh doanh và ăng ký n p thu như h kinh doanh cá th và theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Cá nhân ăng ký kinh doanh d ch v k toán ph i có văn phòng và a ch giao d ch. i u 43. N i dung d ch v k toán Căn c i u 55 c a Lu t K toán, t ch c và cá nhân có ăng ký kinh doanh d ch v k toán ư c th c hi n các d ch v k toán sau ây: 1. Làm k toán; 2. Làm k toán trư ng; 3. Thi t l p c th h th ng k toán cho ơn v k toán; 4. Cung c p và tư v n áp d ng công ngh thông tin v k toán; 5. B i dư ng nghi p v k toán, c p nh t ki n th c k toán; 6. Tư v n tài chính; 7. Kê khai thu ; 8. Các d ch v khác v k toán theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân hành ngh k toán Căn c kho n 5 i u 56 c a Lu t K toán, t ch c và cá nhân hành ngh k toán có trách nhi m sau: 1. Th c hi n công vi c k toán liên quan n n i dung d ch v k toán th a thu n trong h p ng. 2. Tuân th pháp lu t v k toán và pháp lu t v ho t ng ngh nghi p k toán. 3. Ch u trách nhi m trư c khách hàng và trư c pháp lu t v n i dung d ch v k toán ã cung c p và ph i b i thư ng thi t h i do mình gây ra. 4. Thư ng xuyên trau d i ki n th c chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p, th c hi n chương trình c p nh t ki n th c hàng năm theo quy nh c a B Tài chính ho c c a các t ch c ngh nghi p ư c B Tài chính u quy n. 5. Tuân th s qu n lý ngh nghi p và ki m soát ch t lư ng d ch v k toán c a B Tài chính ho c c a t ch c ngh nghi p k toán ư c B Tài chính u quy n. i u 45. Trư ng h p không ư c cung c p d ch v k toán
 20. Căn c i u 55 c a Lu t K toán, doanh nghi p d ch v k toán, cá nhân ăng ký kinh doanh d ch v k toán nhưng không ư c cung c p d ch v k toán khi ngư i có trách nhi m qu n lý, i u hành doanh nghi p d ch v k toán ho c cá nhân ăng ký kinh doanh d ch v k toán thu c các trư ng h p sau: 1. Là b , m ; v , ch ng; con; anh ch em ru t c a ngư i có trách nhi m qu n lý i u hành, k c k toán trư ng c a ơn v k toán quy nh t i i m a, b, c, e, g, i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này. 2. Có quan h kinh t , tài chính v i khách hàng. 3. Không năng l c, chuyên môn ho c không i u ki n th c hi n d ch v k toán. 4. ang làm k toán trư ng thuê cho ơn v k toán có quan h kinh t , tài chính v i khách hàng. 5. ơn v k toán có nh ng yêu c u trái v i o c ngh nghi p ho c trái v i yêu c u v chuyên môn nghi p v k toán, tài chính. 6. Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 46. Quy n tham gia t ch c ngh nghi p k toán Căn c i u 58 c a Lu t K toán, quy n tham gia t ch c ngh nghi p k toán và t ch c Hi p H i k toán ư c quy nh như sau: 1. ơn v k toán, ngư i làm k toán, ngư i hành ngh k toán trong các doanh nghi p d ch v k toán ho c cá nhân hành ngh k toán có quy n tham gia H i K toán Vi t Nam. Doanh nghi p d ch v k toán và ngư i hành ngh k toán ph i ăng ký danh sách hành ngh v i H i K toán Vi t Nam và ch u s qu n lý c a H i K toán v o c ngh nghi p và chuyên môn nghi p v theo s u quy n c a B Tài chính. 2. B Tài chính quy nh c th vi c ăng ký và qu n lý danh sách doanh nghi p và cá nhân hành ngh k toán. i u 47. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các quy nh v k toán trư c ây thu c ho t ng kinh doanh trái v i Ngh nh này u h t hi u l c thi hành t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 48. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c thi hành Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản