Nghị định 132/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
62
lượt xem
2
download

Nghị định 132/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 132/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 132/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/2004/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 132/2004/N -CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH NG VIÊN CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ng viên công nghi p ngày 25 tháng 2 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Doanh nghi p công nghi p thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh này g m các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c cơ khí, luy n kim, hoá ch t và i n t . 2. ng viên công nghi p không áp d ng i v i doanh nghi p công nghi p có v n u tư nư c ngoài g m: a) Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p liên danh, doanh nghi p c ph n (doanh nghi p do m t bên ho c nhi u bên là Vi t Nam và m t bên ho c nhi u bên là nư c ngoài h p tác thành l p t i Vi t Nam); b) Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. i u 2. 1. ng viên công nghi p ph i ư c ti n hành trên cơ s năng l c s n xu t, s a ch a ã có c a các doanh nghi p công nghi p, Nhà nư c ch u tư thêm trang thi t b chuyên dùng hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b cho quân i. 2. Vi c l a ch n, giao nhi m v ng viên công nghi p cho các doanh nghi p công nghi p ph i b o m tính ng b theo nhu c u s n xu t, s a ch a trang b c a quân i và phù h p v i năng l c s n xu t, s a ch a c a doanh nghi p.
 2. 3. Giá thanh toán s n phNm ng viên công nghi p ư c tính úng, tính trên cơ s nh m c, khung giá c a Nhà nư c t i th i i m thanh toán, b o m l i ích h p pháp c a doanh nghi p và ngư i lao ng. i u 3. 1. B Qu c phòng là i di n ch s h u nhà nư c i v i các trang thi t b do Nhà nư c giao cho doanh nghi p công nghi p hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b . Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh), T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (sau ây g i là T ng công ty) ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý s lư ng, ch t lư ng trang thi t b do Nhà nư c giao cho doanh nghi p công nghi p thu c quy n. 2. Doanh nghi p công nghi p ư c Nhà nư c giao các trang thi t b có trách nhi m: a) M s và ghi s theo dõi chính xác, ph n ánh k p th i, trung th c tình hình s d ng và bi n ng c a trang thi t b ư c giao; b) Xây d ng quy ch qu n lý, s d ng các trang thi t b ư c giao; c) nh kỳ và khi k t thúc năm, ph i ti n hành ki m kê xác nh chính xác s lư ng, ch t lư ng trang thi t b ư c giao, k t qu ki m kê ư c báo cáo v B Qu c phòng và cơ quan qu n lý c p trên. i u 4. 1. Khi có nhu c u khai thác công d ng c a trang thi t b do Nhà nư c giao hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ngoài k ho ch ng viên công nghi p, doanh nghi p công nghi p ph i báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p c a mình và làm văn b n ngh B trư ng B Qu c phòng. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p, B trư ng B Qu c phòng ph i có văn b n tr l i ý ki n ngh c a doanh nghi p. 2. Khi ư c phép khai thác công d ng trang thi t b ngoài k ho ch ng viên công nghi p, doanh nghi p công nghi p ch khai thác trong th i h n cho phép và th c hi n trích kh u hao tài s n c nh theo ch quy nh. S ti n trích kh u hao tài s n do Nhà nư c u tư, doanh nghi p ph i s d ng tái u tư ph c v b o dư ng, s a ch a các trang thi t b , b o m duy trì tính năng k thu t, s n sàng th c hi n nhi m v s n xu t, s a ch a trang b . i u 5. 1. Trong quá trình th c hi n s n xu t, s a ch a trang b cho quân i, doanh nghi p công nghi p có trách nhi m qu n lý ch t ch , y s lư ng s n phNm do doanh nghi p th c hi n. 2. Nghiêm c m doanh nghi p công nghi p s d ng s n phNm ng viên công nghi p vào m c ích kinh doanh, t ng, cho, cho thuê, c m c , như ng bán.
 3. 3. Vi c x lý các s n phNm th a, s n phNm h ng trong quá trình th c hi n s n xu t, s a ch a trang b t i các doanh nghi p công nghi p th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng. Chương 2: CHU N BN NG VIÊN CÔNG NGHI P i u 6. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài chính, B Công nghi p xây d ng Chương trình kh o sát t ng th các doanh nghi p công nghi p trong ph m vi c nư c thu c i tư ng i u ch nh c a Pháp l nh ng viên công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 7. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty t ch c kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p tr c thu c và báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph (qua B Qu c phòng). B Qu c phòng t ng h p k t qu kh o sát và l a ch n doanh nghi p công nghi p có i u ki n ng viên công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. 1. Trong th i h n ba mươi (30) ngày, k t ngày Th tư ng Chính ph ra quy t nh giao nhi m v ng viên công nghi p cho các doanh nghi p công nghi p, B Qu c phòng có trách nhi m chuy n giao cho doanh nghi p công nghi p y tài li u công ngh theo yêu c u s n xu t, s a ch a trang b ph c v cho quân i. 2. Doanh nghi p công nghi p có trách nhi m ti p nh n y s lư ng tài li u công ngh ư c chuy n giao úng th i h n và th c hi n ch qu n lý, s d ng, b o m t theo úng quy nh. Trên cơ s tài li u công ngh ư c chuy n giao, doanh nghi p công nghi p nghiên c u v n d ng phù h p v i th c t i u ki n công ngh c a doanh nghi p s n xu t, s a ch a trang b t hi u qu . i u 9. 1. Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph v nhi m v ng viên công nghi p, B Qu c phòng ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty hư ng d n doanh nghi p công nghi p xây d ng d án u tư hoàn ch nh năng l c dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 2. B Qu c phòng có trách nhi m t ch c thNm nh các d án u tư hoàn ch nh năng l c dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b c a các doanh nghi p công nghi p và quy t nh u tư sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. i u 10. 1. Hàng năm B Qu c phòng xây d ng k ho ch s n xu t, s a ch a trang b duy trì năng l c c a dây chuy n các doanh nghi p công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Vi c s n xu t, s a ch a trang b duy trì năng l c c a dây chuy n các doanh nghi p công nghi p ư c th c hi n theo ch nh kỳ nhưng không quá b n
 4. (4) năm m t l n, tùy thu c c i m c a dây chuy n và kh năng m b o c a ngân sách nhà nư c. 2. Doanh nghi p công nghi p có trách nhi m giao y s n phNm cho B Qu c phòng theo k ho ch th c hi n s n xu t, s a ch a trang b duy trì năng l c c a dây chuy n. Vi c giao, nh n s n phNm th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng. i u 11. 1. Trong th i h n hai mươi (20) ngày (ngày làm vi c), k t ngày quy t nh sáp nh p, chia tách, gi i th , chuy n giao quy n s h u cho ch th không thu c i tư ng i u ch nh c a Pháp l nh ng viên công nghi p ho c có ơn yêu c u tuyên b phá s n, ã hoàn ch nh i m i công ngh mà không còn kh năng th c hi n nhi m v ng viên công nghi p thì i di n h p pháp c a doanh nghi p công nghi p ph i báo cáo b ng văn b n cho cơ quan ã ra quy t nh thành l p doanh nghi p và B Qu c phòng. 2. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c báo cáo c a doanh nghi p, Th trư ng cơ quan ã ra quy t nh thành l p doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p và báo cáo B Qu c phòng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , ng th i thành l p h i ng ki m kê ánh giá th c tr ng c a tài li u công ngh ã ư c chuy n giao và tình tr ng k thu t, giá tr c a trang thi t b do Nhà nư c giao cho doanh nghi p. 3. B Qu c phòng t ng h p báo cáo c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty trình Th tư ng Chính ph quy t nh doanh nghi p công nghi p không còn kh năng ng viên công nghi p. B trư ng B Qu c phòng quy t nh thu h i qu n lý ho c chuy n giao cho doanh nghi p công nghi p khác toàn b tài li u công ngh ã ư c chuy n giao và trang thi t b do Nhà nư c giao. Trình t và th t c thu h i tài li u công ngh ã ư c chuy n giao và trang thi t b do Nhà nư c giao ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Qu c phòng. 4. Doanh nghi p công nghi p khi không còn kh năng ng viên công nghi p có trách nhi m bàn giao y tài li u công ngh ã ư c chuy n giao và trang thi t b do Nhà nư c giao theo quy t nh thu h i c a B trư ng B Qu c phòng; n u có t n th t thì doanh nghi p ph i b i thư ng các t n th t trư c khi bàn giao, vi c xác nh b i thư ng các t n th t ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Qu c phòng và B Tài chính. i u 12. 1. V t tư d tr ph c v ng viên công nghi p ph i ng b , có ch t lư ng cao, s lư ng thích h p, cung c p k p th i, chuNn xác. 2. B Qu c phòng ch u trách nhi m d tr v t tư chuyên d ng qu c phòng, B Tài chính ch u trách nhi m d tr v t tư thông d ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 13. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính xây d ng và trình Th tư ng Chính ph v quy ho ch và k ho ch d tr v t tư ph c v ng viên công
 5. nghi p. Khi có yêu c u b sung, s a i danh m c v t tư d tr theo trách nhi m ư c phân công thì B Qu c phòng, B Tài chính l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 14. Vi c qu n lý v t tư d tr ph c v ng viên công nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý hàng d tr qu c gia. Chương 3: TH C HÀNH NG VIÊN CÔNG NGHI P i u 15. 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh s lư ng các doanh nghi p công nghi p và ch tiêu ng viên công nghi p cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty khi th c hành ng viên công nghi p. 2. Quy t nh ng viên công nghi p ph i ư c thông báo úng th i h n, chính xác, bí m t, an toàn. Vi c thông báo ư c ti n hành ng th i theo h th ng hành chính t Trung ương t i cơ s . 3. Trách nhi m thông báo quy t nh ng viên công nghi p : a) Văn phòng Chính ph có trách nhi m thông báo quy t nh c a Th tư ng Chính ph v s lư ng các doanh nghi p công nghi p và ch tiêu ng viên công nghi p cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty; b) Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B Qu c phòng có trách nhi m thông báo quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng v danh sách các doanh nghi p công nghi p và ch tiêu ng viên công nghi p c a t ng doanh nghi p n các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty và các ơn v quân i thu c quy n; c) Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph và quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng, các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty có trách nhi m thông báo quy t nh giao nhi m v s n xu t, s a ch a trang b c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và ngư i ng u T ng công ty cho các doanh nghi p công nghi p thu c quy n. 4. Th i h n hoàn thành thông báo c a t ng c p t khi nh n ư c quy t nh ng viên công nghi p n khi thông báo xong không quá sáu mươi (60) phút. i u 16. 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m b o m a i m di chuy n n cho các doanh nghi p công nghi p thu c di n di chuy n theo k ho ch ng viên công nghi p ã ư c phê duy t khi a i m này thu c a gi i hành chính do t nh qu n lý, ng th i b o m s phương ti n ph c v di chuy n còn thi u cho các doanh nghi p. S phương ti n này ph i có m t t i a i m có dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b
 6. c n di chuy n trong th i h n không quá mư i hai (12) gi t khi nh n ư c l nh di chuy n. 2. Các doanh nghi p công nghi p thu c di n di chuy n (k c các doanh nghi p không thu c c p t nh qu n lý) báo cáo U ban nhân dân c p t nh (nơi có dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b c n ph i di chuy n) s phương ti n còn thi u khi ph i di chuy n, sau khi ư c cơ quan qu n lý c p trên phê duy t. i u 17. Th i h n hoàn thành di chuy n c a các doanh nghi p thu c di n di chuy n th c hi n theo quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng. i u 18. Khi có quy t nh ng viên công nghi p và quy t nh xu t v t tư d tr qu c gia c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính ch o các ơn v d tr thu c quy n xu t v t tư d tr cho th c hành ng viên công nghi p theo trách nhi m ư c phân công. Doanh nghi p công nghi p t ch c ti p nh n v t tư t i các cơ s d tr qu c gia. Chương 4: CH , CHÍNH SÁCH I V I DOANH NGHI P CÔNG NGHI P VÀ NGƯ I LAO NG TRONG NG VIÊN CÔNG NGHI P i u 19. Trong chuNn b và th c hành ng viên công nghi p, doanh nghi p công nghi p và ngư i lao ng ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh t i các i u 27, 28 và 29 c a Pháp l nh ng viên công nghi p. i u 20. Doanh nghi p công nghi p khi th c hi n s n xu t, s a ch a trang b và ti p nh n chuy n giao công ngh trong ng viên công nghi p không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh c a Lu t Thu giá tr gia tăng và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 21. Ngư i lao ng tr c ti p trong th i gian tham gia th c hành ng viên công nghi p, ư c hư ng ph c p ph c v qu c phòng, an ninh như i v i công nhân, viên ch c qu c phòng theo quy nh hi n hành. Chương 4: NGÂN SÁCH B O M CHO NG VIÊN CÔNG NGHI P i u 22. 1. Ngân sách nhà nư c b o m cho nhi m v chuNn b ng viên công nghi p c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Ngân sách nhà nư c b o m cho nhi m v th c hành ng viên công nghi p c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty ư c b trí khi có Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v giao nhi m v th c hành ng viên công nghi p.
 7. i u 23. 1. Ngân sách Trung ương b o m cho nhi m v chuNn b ng viên công nghi p thu c nhi m v c a B Qu c phòng ư c chi cho các n i dung sau: a) Kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p: ChuNn b tài li u ph c v kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b ; T ch c kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b c a các doanh nghi p; H i th o l a ch n doanh nghi p có kh năng s n xu t, s a ch a trang b ; Phúc tra kh năng doanh nghi p i u ki n ng viên công nghi p. b) Hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p: Chi phí ph c v cho xây d ng các d án u tư hoàn ch nh năng l c dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ; ChuNn b tài li u thi t k , công ngh , hư ng d n tri n khai k thu t, b sung các lo i d ng c chuyên dùng, các lo i trang b c ch ng qu c phòng; B o m lương, ph c p cho ngư i lao ng và nh ng ngư i tham gia chuy n giao công ngh ; B o m v t tư ph c v ch th s n phNm và chi phí khác ph c v nghi m thu dây chuy n. c) Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ph c v ng viên công nghi p: thuê khoán chuyên môn, ch th s n phNm, h i ngh , h i th o và các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t v công tác nghiên c u khoa h c. d) B i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p: Công tác t ch c b i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và t ch c hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p; B o m lương, ph c p cho ngư i lao ng và nh ng ngư i tham gia b i dư ng chuyên môn, hu n luy n, di n t p và thù lao giáo viên; B o m v t tư ph c v s n xu t, s a ch a và t ch c nghi m thu s n phNm trong hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p; n bù thi t h i v v t ch t do hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p gây nên (n u có); Sơ k t, t ng k t hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p.
 8. ) Các ho t ng duy trì năng l c s n xu t, s a ch a c a dây chuy n ng viên công nghi p: B o qu n, b o dư ng, s a ch a các trang thi t b chuyên dùng; Công lao ng, v t tư s n xu t, s a ch a, chi phí năng lư ng, qu n lý xí nghi p, b o hi m, công oàn và nh ng chi phí khác theo quy nh c a Nhà nư c v giá thành s n phNm. e) D tr v t tư: v n v t tư d tr , h tr mua s m trang thi t b ph c v d tr , xây d ng, c i t o kho bãi và các công trình ph tr khác. g) Kh o sát l a ch n a i m di chuy n n c a doanh nghi p thu c di n di chuy n. h) Nghi p v ng viên công nghi p: Xây d ng k ho ch ng viên công nghi p; H i ngh , h i th o, sơ k t, t ng k t, khen thư ng, in n tài li u; H tr mua s m trang b văn phòng ph c v công tác ng viên công nghi p. i) Nh ng công vi c khác liên quan n ng viên công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngân sách Trung ương b o m cho nhi m v chuNn b ng viên công nghi p thu c nhi m v c a các B , cơ quan ngang B , T ng công ty ư c chi cho các n i dung sau: a) Kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p: ChuNn b tài li u ph c v kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b ; T ch c kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b c a các doanh nghi p; H i th o l a ch n doanh nghi p có kh năng s n xu t, s a ch a trang b ; Phúc tra kh năng doanh nghi p i u ki n ng viên công nghi p. b) Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ph c v ng viên công nghi p: thuê khoán chuyên môn, ch th s n phNm, h i ngh , h i th o và các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t v công tác nghiên c u khoa h c. c) B i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p: Công tác t ch c b i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và t ch c hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p;
 9. B o m lương, ph c p cho ngư i lao ng và nh ng ngư i tham gia b i dư ng chuyên môn, hu n luy n, di n t p và thù lao giáo viên; n bù thi t h i v v t ch t do hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p gây nên (n u có); Sơ k t, t ng k t hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p. d) Các ho t ng duy trì năng l c s n xu t, s a ch a c a dây chuy n ng viên công nghi p: b o qu n, b o dư ng, s a ch a các trang thi t b chuyên dùng. ) Kh o sát l a ch n a i m di chuy n n c a doanh nghi p thu c di n di chuy n. e) Nghi p v ng viên công nghi p: Xây d ng k ho ch ng viên công nghi p; H i ngh , h i th o, sơ k t, t ng k t, khen thư ng, in n tài li u; H tr mua s m trang b văn phòng ph c v công tác ng viên công nghi p. g) Nh ng công vi c khác liên quan n ng viên công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. h) Riêng i v i ngân sách trung ương b o m cho nhi m v chuNn b ng viên công nghi p thu c nhi m v c a B Tài chính (các B khác và cơ quan ngang B , T ng công ty không có n i dung chi này) ư c chi cho n i dung d tr v t tư: v n v t tư d tr , h tr mua s m trang thi t b ph c v d tr , xây d ng, c i t o kho bãi và các công trình ph tr khác. 3. Ngân sách a phương b o m cho nhi m v chuNn b ng viên công nghi p ư c chi cho các n i dung sau: a) Kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p: ChuNn b tài li u ph c v kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b ; T ch c kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a trang b c a các doanh nghi p; H i th o l a ch n doanh nghi p có kh năng s n xu t, s a ch a trang b ; Phúc tra kh năng doanh nghi p i u ki n ng viên công nghi p. b) Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ph c v ng viên công nghi p: thuê khoán chuyên môn, ch th s n phNm, h i ngh , h i th o và các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t v công tác nghiên c u khoa h c. c) B i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p:
 10. Công tác t ch c b i dư ng chuyên môn cho cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng khác và t ch c hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p; B o m lương, ph c p cho ngư i lao ng và nh ng ngư i tham gia b i dư ng chuyên môn, hu n luy n, di n t p và thù lao giáo viên; n bù thi t h i v v t ch t do hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p gây nên (n u có); Sơ k t, t ng k t hu n luy n, di n t p ng viên công nghi p. d) Các ho t ng duy trì năng l c s n xu t, s a ch a c a dây chuy n ng viên công nghi p: b o qu n, b o dư ng, s a ch a các trang thi t b chuyên dùng. ) Kh o sát l a ch n a i m di chuy n n c a doanh nghi p thu c di n di chuy n. e) Nghi p v ng viên công nghi p: Xây d ng k ho ch ng viên công nghi p; H i ngh , h i th o, sơ k t, t ng k t, khen thư ng, in n tài li u; H tr mua s m trang b văn phòng ph c v công tác ng viên công nghi p; g) Nh ng công vi c khác liên quan n ng viên công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Ngân sách th c hành ng viên công nghi p thu c nhi m v c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty ư c chi cho các công vi c sau: 1. Di chuy n dây chuy n ng viên công nghi p khi có quy t nh ng viên công nghi p: a) Xây d ng cơ s h t ng và các i u ki n m b o khác ph c v dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b t i a i m di chuy n n; b) Tháo d , bao gói, b c x p, kh c ph c hư h ng trong quá trình v n chuy n, l p t, v n hành dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b và m b o phương ti n v n chuy n cán b , ngư i lao ng và trang thi t b thu c dây chuy n n v trí m i và ngư c l i; c) Gi i quy t chính sách i v i ch phương ti n có phương ti n ư c huy ng tr c ti p ph c v di chuy n. 2. S n xu t, s a ch a trang b khi có quy t nh ng viên công nghi p: công lao ng, v t tư s n xu t, s a ch a, chi phí năng lư ng và nh ng chi phí khác theo quy nh c a Nhà nư c v giá thành s n phNm.
 11. 3. Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ph c v ng viên công nghi p: thuê khoán chuyên môn, ch th s n phNm, h i ngh , h i th o và các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t v công tác nghiên c u khoa h c. 4. D tr v t tư: v n v t tư d tr , h tr mua s m trang thi t b ph c v d tr , xây d ng, c i t o kho bãi và các công trình ph tr khác. 5. H tr s n xu t cho doanh nghi p sau khi hoàn thành nhi m v ng viên công nghi p. 6. Nghi p v ng viên công nghi p: a) H i ngh , h i th o, sơ k t, t ng k t, khen thư ng, in n tài li u; b) H tr mua s m trang b văn phòng ph c v công tác ng viên công nghi p. 7. Các công vi c khác liên quan n ng viên công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. 1. Căn c nhi m v ng viên công nghi p ư c giao, các B , cơ quan ngang B , T ng công ty l p d toán ngân sách ng viên công nghi p, trong ó xác nh ngân sách chi thư ng xuyên, chi u tư phát tri n g i B Tài chính, B Qu c phòng, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph . 2. U ban nhân dân c p t nh l p d toán ngân sách ng viên công nghi p thu c ngân sách a phương, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 26. 1. Căn c vào d toán ngân sách ng viên công nghi p ư c giao, các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty phân b d toán ngân sách cho các ơn v và doanh nghi p tr c thu c; t ng h p báo cáo k t qu phân b ngân sách cho B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Qu c phòng. 2. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty và các ơn v , doanh nghi p tr c thu c ư c giao d toán ngân sách ng viên công nghi p có trách nhi m tri n khai th c hi n nhi m v và báo cáo quy t toán ngân sách theo quy nh hi n hành. Chương 5: TRÁCH NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ T CH C TH C HI N TRONG NG VIÊN CÔNG NGHI P i u 27. 1. B Qu c phòng:
 12. a) Ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v ng viên công nghi p; hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh c a pháp lu t v ng viên công nghi p; b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công nghi p xây d ng k ho ch nhà nư c v ng viên công nghi p trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng ch tiêu ng viên công nghi p giao cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty trình Th tư ng Chính ph quy t nh; d) Ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng n i dung quy t nh giao nhi m v kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ) Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p d toán ngân sách ng viên công nghi p hàng năm B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh; e) Ph i h p v i B Tài chính xác nh danh m c d tr v t tư chuyên d ng qu c phòng và v t tư thông d ng ph c v ng viên công nghi p B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh; g) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh v quy mô, n i dung và hình th c di n t p ng viên công nghi p. 2. B K ho ch và u tư: a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v ng viên công nghi p; b) Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng n i dung quy t nh giao nhi m v kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty trình Th tư ng Chính ph quy t nh; c) Ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng k ho ch nhà nư c v ng viên công nghi p B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph phê duy t; d) Ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng ch tiêu ng viên công nghi p giao cho các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh, T ng công ty B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ) Tham gia thNm nh các d án u tư hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p c a các doanh nghi p; e) Ph i h p v i B Tài chính t ng h p d toán ngân sách ng viên công nghi p hàng năm B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
 13. 3. B Tài chính: a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v ng viên công nghi p; b) Ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng k ho ch nhà nư c v ng viên công nghi p B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng xác nh danh m c d tr v t tư chuyên d ng qu c phòng và v t tư thông d ng ph c v ng viên công nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh; d) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Qu c phòng t ng h p d toán ngân sách ng viên công nghi p hàng năm trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ) Tham gia thNm nh các d án u tư hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p c a các doanh nghi p. 4. B Công nghi p: a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v ng viên công nghi p; b) Ph i h p v i B Qu c phòng xây d ng k ho ch nhà nư c v ng viên công nghi p B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph phê duy t; t ch c xây d ng và th c hi n k ho ch ng viên công nghi p thu c ph m vi qu n lý theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; c) Tham gia thNm nh các d án u tư hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p c a các doanh nghi p thu c quy n; d) Thông báo b ng văn b n cho B Qu c phòng các án v chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th , quy ho ch vùng v các ngành cơ khí, luy n kim và hoá ch t khi ư c Chính ph phê duy t. 5. Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân c p t nh: a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v ng viên công nghi p; tham gia thNm nh các d án u tư hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p c a các doanh nghi p thu c quy n; t ch c xây d ng và th c hi n k ho ch ng viên công nghi p thu c ph m vi qu n lý theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; b) U ban nhân dân c p t nh qu n lý các doanh nghi p công nghi p tr c thu c ư c giao nhi m v ng viên công nghi p, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , T ng công ty có doanh nghi p công nghi p trên a bàn th c hi n nhi m v ng viên công nghi p; thông báo b ng văn b n cho B Qu c phòng k ho ch dài h n, năm năm v phát tri n công nghi p c a a phương ph n liên quan n ngành cơ khí, luy n kim, hoá ch t và i n t .
 14. 6. T ng công ty: t ch c xây d ng và th c hi n k ho ch ng viên công nghi p thu c ph m vi qu n lý theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; tham gia thNm nh các d án u tư hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b ng viên công nghi p c a các doanh nghi p tr c thu c. Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 28. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong chuNn b ng viên công nghi p và th c hành ng viên công nghi p ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các qui nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 31. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công nghi p trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 32. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngư i ng u T ng công ty ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản