Nghị định 135/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
115
lượt xem
6
download

Nghị định 135/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 135/2004/NĐ-CP về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 135/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 135/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY NNH CH ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO CƠ S CH A B NH, T CH C HO T NG C A CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ CH ÁP D NG I V I NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯ I T NGUY N VÀO CƠ S CH A B NH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm là ngư i chưa thành niên, ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n vào cơ s ch a b nh cai nghi n, ch a tr . 2. Cơ s cai nghi n b t bu c theo Lu t Phòng, ch ng ma túy và cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ư c g i chung trong Ngh nh này là Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. ưTrung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i là nơi ch a tr , h c t p và lao ng ph c h i i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm b x lý b ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh; ngư i nghi n ma túy và ngư i bán dâm là ngư i chưa thành niên và ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n vào cơ s ch a b nh cai nghi n, ch a tr . i u 2. i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh
 2. Nh ng i tư ng sau ây b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh: 1. Ngư i nghi n ma túy t 18 tu i tr lên ã b x ph t vi ph m hành chính v vi c s d ng trái phép ch t ma túy mà v n còn nghi n; ã ư c cai nghi n t i gia ình, c ng ng; ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n mà v n còn nghi n ho c ngư i nghi n ma túy không có nơi cư trú nh t nh. Th i h n áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh i v i ngư i nghi n ma túy t m t năm n hai năm. 2. Ngư i bán dâm t 16 tu i tr lên ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ã b ưa vào cơ s ch a b nh nhưng tái ph m; ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên chưa b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng không có nơi cư trú nh t nh. Th i h n áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh i v i ngư i bán dâm t ba tháng n mư i tám tháng. i u 3. i tư ng không b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh Không áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh nh ng i tư ng sau: 1. Ngư i nghi n ma túy chưa 18 tu i; ngư i nghi n ma túy t 18 tu i tr lên trong th i h n hai năm l i tái nghi n k t ngày ã ch p hành xong quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh. 2. Ngư i bán dâm chưa 16 tu i ho c trên 55 tu i. i u 4. ThNm quy n quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) quy t nh vi c ưa ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh i v i các i tư ng ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh này. i u 5. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh và th i hi u thi hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh 1. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh là sáu tháng, k t khi th c hi n l n cu i hành vi vi ph m quy nh t i i u 2 Ngh nh này. N u sau ba tháng k t khi th c hi n l n cu i hành vi vi ph m mà ngư i vi ph m không có hành vi s d ng ma túy ho c bán dâm thì không áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. 2. Quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh h t th i hi u thi hành sau m t năm, k t ngày ra quy t nh. Trong trư ng h p ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh c tình tr n tránh vi c thi hành, thì th i hi u nói trên ư c tính l i k t th i i m hành vi tr n tránh ch m d t.
 3. i u 6. Nguyên t c áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh Vi c áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ph i theo úng trình t , th t c, thNm quy n quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m thân th , s c kho , danh d , nhân phNm c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh. i u 7. Khuy n khích u tư vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i 1. Nhà nư c khuy n khích u tư vào vi c d y ngh , t o vi c làm cho i tư ng c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. T ch c, cá nhân u tư vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c hư ng chính sách vay v n v i lãi su t ưu ãi và các chính sách khuy n khích khác theo quy nh c a pháp lu t; U ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n tiêu th các s n phNm do Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i s n xu t. 2. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c ưu tiên vay v n v i lãi xu t ưu ãi, th c hi n các d án v vi c làm, xoá ói, gi m nghèo, các chương trình kinh t - xã h i khác t ch c lao ng s n xu t. i u 8. Kinh phí c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i 1. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu. 2. Ngu n tài chính b o m ho t ng c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i g m: a) Ngân sách nhà nư c; b) óng góp c a cá nhân ho c gia ình ngư i cai nghi n, ch a tr ; c) Ngu n thu t k t qu lao ng s n xu t; d) Ngu n vi n tr và ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; ) Các ngu n thu h p pháp khác. Chương 2: TH T C ƯA NGƯ I VÀO TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I M C I: TH T C ƯA NGƯ I BN ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO CƠ S CH A B NH
 4. i u 9. L p h sơ ngh ưa vào cơ s ch a b nh 1. i v i ngư i có nơi cư trú nh t nh: Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) nơi ngư i ó cư trú, l p h sơ g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Công an xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là công an c p xã) có trách nhi m l y ý ki n U ban M t tr n T qu c và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c cùng c p, giúp U ban nhân dân c p xã trong vi c thu th p tài li u và l p h sơ. H sơ ngh ưa ngư i có nơi cư trú nh t nh vào cơ s ch a b nh g m: a) B n tóm t t lý l ch c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh; b) Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó và các bi n pháp cai nghi n, giáo d c ã áp d ng; c) Nh n xét c a Công an c p xã, ý ki n c a U ban M t tr n T qu c và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c cùng c p mà ngư i ó là thành viên; d) B nh án (n u có). 2. i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh: Trình t , th t c l p h sơ i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh th c hi n theo quy nh t i m t Ngh nh khác c a Chính ph . i u 10. Trách nhi m và th i h n thNm tra h sơ Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n giao cho Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i cùng c p. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này, Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i Th trư ng cơ quan Công an cùng c p thNm tra h sơ, thu th p tài li u, hoàn ch nh h sơ và g i n các thành viên c a H i ng Tư v n. i u 11. H i ng Tư v n v vi c ưa vào cơ s ch a b nh 1. H i ng Tư v n v vi c ưa vào cơ s ch a b nh do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p xét, duy t h sơ ngh ưa vào cơ s ch a b nh. 2. H i ng Tư v n g m: Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i là Thư ng tr c H i ng, Th trư ng các cơ quan: Tư pháp, Công an và Ch t ch H i Ph n c p huy n là các thành viên c a H i ng. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào cơ s ch a b nh là ngư i chưa thành niên thì Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n tham gia H i ng Tư v n.
 5. Thư ng tr c H i ng Tư v n có trách nhi m chuNn b , t ch c, ch trì phiên h p và làm văn b n trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. 3. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, H i ng Tư v n có trách nhi m xét duy t xong h sơ. H i ng Tư v n làm vi c theo ch t p th , xem xét và bi u quy t t ng trư ng h p c th , k t lu n theo a s . Trư ng h p s phi u bi u quy t b ng nhau thì ý ki n c a Thư ng tr c H i ng Tư v n là ý ki n quy t nh. Biên b n h p H i ng Tư v n ph i ghi rõ ý ki n phát bi u c a t ng thành viên tham d kèm theo báo cáo trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. 4. Kinh phí l p h sơ và ho t ng c a H i ng Tư v n l y t kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a U ban nhân dân c p huy n. i u 12. Quy t nh vi c ưa vào cơ s ch a b nh 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a H i ng Tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ưa vào cơ s ch a b nh. 2. Quy t nh ư c g i cho ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh, gia ình ngư i ó, cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an, H i ng nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. Trư ng h p i tư ng là ngư i chưa thành niên thì quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh ph i ư c g i cho cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. i u 13. N i dung quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh Quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ký quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i ký quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, ngh nghi p, nơi cư trú c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh; nơi cư trú c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh (n u là chưa thành niên); hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ó và i u, kho n c a văn b n pháp lu t ư c áp d ng; th i h n và nơi thi hành quy t nh; quy n khi u n i, kh i ki n i v i quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Qu n lý, giám sát ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, ngư i ư c b o lãnh Khi nh n ư c quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch o Công an cùng c p có k ho ch qu n lý ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, ng th i ph i h p v i cơ quan Công an c p huy n trong vi c thi hành quy t nh. i v i ngư i ư c b o lãnh, Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c b o lãnh cư trú ch o Công an cùng c p có k ho ch ph i h p v i U ban M t tr n T
 6. qu c và các t ch c thành niên c a M t tr n T qu c cùng c p, cha, m ho c ngư i giám h (trong trư ng h p là ngư i chưa thành niên) qu n lý, giám sát. T ch c xã h i, cha, m ho c ngư i giám h , ngư i ư c giao trách nhi m b o lãnh có trách nhi m không i tư ng ti p t c vi ph m pháp lu t và b o m s có m t c a i tư ng t i nơi cư trú khi ư c yêu c u. i u 15. Thi hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh Trong th i h n năm ngày, k t ngày ra quy t nh, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào cơ s ch a b nh. Th i h n ch p hành quy t nh ư c tính t ngày i tư ng ư c ưa vào cơ s ch a b nh. i u 16. Cư ng ch thi hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh Ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh n u không t giác ch p hành quy t nh thì cơ quan Công an áp d ng nh ng bi n pháp ngăn ch n và cư ng ch c n thi t theo quy nh c a pháp lu t bu c ngư i ó ph i ch p hành quy t nh. i u 17. Th t c ti p nh n ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh 1. Cơ s ch a b nh ph i ki m tra h sơ, gi y ch ng minh nhân dân (n u có) ho c danh ch b n c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh và l p biên b n giao nh n khi làm th t c ti p nh n. 2. H sơ c a ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh ư c l p thành hai b , m t b do Thư ng tr c H i ng Tư v n qu n lý, m t b do cơ s ch a b nh qu n lý. H sơ ph i ư c qu n lý ch t ch theo quy nh c a pháp lu t v văn thư, lưu tr . H sơ ti p nh n ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh g m: H sơ ngh ưa vào cơ s ch a b nh theo quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này; Quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. i u 18. Hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh 1. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c hoãn thi hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m n ng có ch ng nh n c a b nh vi n t c p huy n tr lên; b) Ph n ang có thai có ch ng nh n c a b nh vi n t c p huy n tr lên ho c ph n ang nuôi con nh dư i ba mươi sáu tháng tu i, có ơn ngh ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó b phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t xác nh n.
 7. Khi h t th i h n hoãn ch p hành ghi trong quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi i tư ng cư trú thì các i tư ng trên ph i ti p t c thi hành quy t nh. Trư ng h p không t nguy n ch p hành thì b áp d ng bi n pháp cư ng ch theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh này. 2. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c mi n ch p hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m c b nh hi m nghèo có ch ng nh n c a b nh vi n t c p huy n tr lên; b) Trong th i gian hoãn ch p hành quy t nh mà ngư i ó có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c ho c l p công ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác nh n thì có th ư c mi n ch p hành quy t nh. B Y t hư ng d n và quy nh c th danh m c nh ng b nh hi m nghèo ư c mi n ch p hành quy t nh. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh trên cơ s ơn ngh c a ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh. Trong trư ng h p m t trong nh ng i u ki n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này c n ph i ư c xác minh, làm rõ thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n giao cho Th trư ng cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i cùng c p ph i h p v i Trư ng Công an c p huy n thNm tra t ng trư ng h p c th trư c khi quy t nh. Quy t nh hoãn ho c mi n ch p hành ph i ư c g i cho ngư i ư c hoãn ho c mi n ch p hành, gia ình ngư i ó, cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i u 19. Truy tìm và b t gi ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh b tr n 1. Trư ng h p ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh mà b tr n thì cơ quan Công an c p huy n nơi l p h sơ, thNm tra h sơ ra quy t nh truy tìm. 2. Trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh mà b tr n thì Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i l p biên b n, thông báo ngay cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cơ quan Công an c p huy n nơi l p h sơ, thNm tra h sơ bi t. Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ra quy t nh truy tìm ngư i b tr n. U ban nhân dân c p huy n nơi Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i óng tr s có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p ph i h p v i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i trong vi c truy tìm, t ch c ưa ngư i ó tr l i Trung tâm. 3. Cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c phát hi n ngư i b ưa vào cơ s ch a b nh ang b tr n có trách nhi m báo cho cơ quan Công an ho c U ban nhân dân nơi g n nh t. Cơ quan Công an ho c U ban nhân dân ph i l p biên b n và ưa h tr l i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i nơi h ang lao ng, h c t p và ch a b nh.
 8. i u 20. T m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s 1. Vi c t m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph c v cho công tác i u tra, xét x ư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i quy t nh vi c t m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm tham gia t t ng trong các v án có liên quan n ngư i ó. 2. Cơ quan có yêu c u ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ch u trách nhi m ưa i tư ng i và tr l i Trung tâm úng th i h n ã ghi trong quy t nh t m th i ưa ngư i ang ch p hành quy t nh ra kh i Trung tâm. Khi giao, nh n i tư ng ph i l p biên b n theo quy nh hi n hành. Th i gian t m th i ưa ra kh i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. i u 21. Chuy n h sơ c a i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh có d u hi u t i ph m truy c u trách nhi m hình s 1. Khi xem xét h sơ c a i tư ng quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, n u xét th y các hành vi vi ph m c a i tư ng có d u hi u t i ph m thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. 2. Trư ng h p ã ra quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, sau ó m i phát hi n hành vi vi ph m c a i tư ng có d u hi u t i ph m mà chưa h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s , thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i hu quy t nh ó; trong th i h n ba ngày, k t ngày hu quy t nh ph i chuy n h sơ c a i tư ng cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Trong trư ng h p i tư ng b Toà án x ph t tù thì th i gian ch p hành bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c tính vào th i gian ch p hành hình ph t tù. Hai ngày ch p hành bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c tính b ng m t ngày ch p hành hình ph t tù. i u 22. Truy c u trách nhi m hình s i v i hành vi ph m t i ư c th c hi n trư c ho c trong th i gian ch p hành bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh Trư ng h p phát hi n ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh th c hi n hành vi ph m t i trư c ho c trong th i gian ch p hành quy t nh mà chưa h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s , thì cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n yêu c u Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh và chuy n h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng hình s ; trư ng h p b Toà án x ph t tù thì ngư i ó ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i trong quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh. Toà án nơi ã ra quy t nh ph i thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa i tư ng vào cơ s ch a b nh ra quy t nh mi n ch p hành th i gian còn l i và Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i th c hi n vi c mi n ch p
 9. hành; n u hình ph t ư c áp d ng không ph i là hình ph t tù thì ngư i ó ph i ti p t c ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh. M C II: TH T C ƯA NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN NGHI N MA TÚY, NGƯ I T NGUY N VÀO TRUNG TÂM GIÁO D C - LAO NG XÃ H I i u 23. Quy nh chung 1. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c ti p nh n ngư i chưa thành niên nghi n ma túy t 12 tu i n dư i 18 tu i; ngư i nghi n ma túy và ngư i bán dâm t nguy n xin vào Trung tâm. 2. Ngư i chưa thành niên nghi n ma túy và ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i ch u s qu n lý, giáo d c, phân công lao ng c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. Vi c ngư i chưa thành niên nghi n ma túy, ngư i nghi n ma túy và ngư i bán dâm t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ch a tr , cai nghi n không b coi là b x lý vi ph m hành chính. i u 24. i tư ng, thNm quy n ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i 1. Nh ng ngư i chưa thành niên nghi n ma túy sau ây b cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i: a) Ngư i ã ư c cai nghi n t i gia ình, c ng ng mà v n còn nghi n; b) Ngư i ã ư c giáo d c nhi u l n t i xã, phư ng, th tr n mà v n còn nghi n; c) Ngư i không có nơi cư trú nh t nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh vi c ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i cai nghi n b t bu c. Th i h n cai nghi n, ph c h i áp d ng i v i ngư i chưa thành niên nghi n ma túy t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t m t năm n hai năm. i u 25. Th t c l p h sơ i v i ngư i chưa thành niên vào cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Th t c l p h sơ ưa ngư i chưa thành niên nghi n ma túy vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ch a tr , cai nghi n ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 M c I Chương II c a Ngh nh này. Căn c vào tu i, gi i tính, trình văn hoá, tính ch t, m c hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i chưa thành niên mà Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i chia thành i, l p cho phù h p.
 10. i u 26. Th t c, h sơ c a ngư i t nguy n vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i H sơ c a ngư i t nguy n vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i g m: 1. ơn c a ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c ch a tr , cai nghi n, ph c h i. i v i ngư i chưa thành niên ph i có s ng ý c a cha, m ho c ngư i giám h . N i dung ơn ph i nêu y tình tr ng nghi n và các hình th c cai nghi n, giáo d c, ch a tr ã th c hi n (n u có); cam k t c a ngư i t nguy n ho c c a cha, m , v , ch ng, con ( ã thành niên) anh, ch , em ru t ho c ngư i giám h c a ngư i ó (n u là ngư i chưa thành niên). 2. B n sao Gi y ch ng minh nhân dân ho c s h khNu ho c Gi y ch ng nh n t m trú dài h n (có công ch ng ho c kèm theo b n chính i chi u). H sơ c a ngư i t nguy n ư c g i cho Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. i u 27. Th i h n xét h sơ c a ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ c a ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i, Giám c Trung tâm xét duy t h sơ và căn c vào kh năng ti p nh n c a Trung tâm ra quy t nh ti p nh n. Quy t nh ti p nh n ư c g i cho ngư i t nguy n, cha, m , v , ch ng, anh, ch , em ru t ho c ngư i giám h (n u là ngư i chưa thành niên) và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i u 28. Th t c ti p nh n ngư i t nguy n vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Khi ti p nh n ngư i t nguy n, Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i: 1. Ki m tra, i chi u ngư i vào úng v i quy t nh ti p nh n và h sơ; 2. Khám s c kho , l p h sơ b nh án; 3. L p biên b n ti p nh n. i u 29. Th i h n ch a tr , cai nghi n, ph c h i t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i i v i ngư i t nguy n 1. Th i h n ch a tr , cai nghi n, ph c h i áp d ng cho ngư i t nguy n t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ít nh t là sáu tháng i v i ngư i nghi n ma túy, ba tháng i v i ngư i bán dâm.
 11. Tuỳ t ng i tư ng c th mà Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i b trí vi c th c hi n các ho t ng ch a tr , cai nghi n, ph c h i s c kho theo quy trình phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i gian ch a tr , cai nghi n, ph c h i mà ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm không mu n ti p t c t nguy n l i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i thì ph i có ơn g i Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i xem xét, quy t nh. ơn ph i có ý ki n ng ý c a cha, m , v , ch ng, anh, ch , em ru t ho c ngư i giám h (n u là ngư i chưa thành niên). Ngư i t nguy n ho c gia ình ngư i ó có trách nhi m thanh toán chi phí trong th i gian Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CH LAO NG, H C T P, CH A TRN, CAI NGHI N T I TRUNG TÂM CH A B NH – GIÁO D C - LAO NG XÃ H I M C I: CH I V I NGƯ I BN ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO CƠ S CH A B NH i u 30. Ch qu n lý Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ph i ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c và n i quy c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i, ch u s qu n lý, giáo d c, tuân theo ch lao ng, h c t p và i u tr , ch a b nh theo quy nh. i u 31. Ch sinh ho t Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c em theo dùng sinh ho t cá nhân thi t y u; ư c g p thân nhân, ư c g i thư ho c nh n tin cho gia ình; ư c nh n ti n, chăn màn, qu n áo, thu c ch a b nh, ăn và các dùng sinh ho t cá nhân thi t y u khác do thân nhân g i t i; ư c tham gia các ho t ng văn hoá, th thao, gi i trí và các sinh ho t t p th khác do Ban Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t ch c. i u 32. Ch lao ng Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ph i tuân th ch , th i gian làm vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng và ư c trang b b o h lao ng, b o m v sinh, an toàn lao ng theo quy nh. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c hư ng ti n công lao ng theo nh m c lao ng và k t qu công vi c hoàn thành. Ti n công lao ng ư c dùng c i thi n i s ng và sinh ho t. S ti n còn l i ư c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i i di n g i vào qu ti t ki m. Khi i tư ng ch p hành xong quy t nh thì ư c nh n l i s ti n ã g i ti t ki m.
 12. i u 33. Ch hi u Trư ng h p b , m (c bên v và bên ch ng), v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh b ch t, có ơn ngh c a gia ình và ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n thì Ban Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có th xét cho ngư i ó v nhà ch u tang trong th i gian không quá ba ngày (không tính th i gian i ư ng), gia ình có trách nhi m ón và ưa ngư i ó tr l i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. Th i gian này ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. i u 34. Ch i v i ngư i b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo 1. Trong trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo vư t quá kh năng i u tr c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i thì ư c chuy n t i b nh vi n c a Nhà nư c ho c ưa v gia ình ch a tr , chăm sóc. Th i gian i u tr , ch a b nh ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. i v i trư ng h p m c b nh hi m nghèo không có kh năng ch a kh i thì ư c mi n thi hành ph n th i gian còn l i trong quy t nh. 2. Chi phí i u tr trong th i gian n m vi n do b n thân ho c gia ình ngư i ó tr . i v i nh ng ngư i thu c di n chính sách ho c hoàn c nh gia ình quá khó khăn, có ơn ngh ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n thì ư c xét tr c p m t ph n ho c toàn b chi phí i u tr . 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Tài chính, B Y t hư ng d n vi c tr c p chi phí i u tr cho i tư ng ư c quy nh t i kho n 2 i u này. i u 35. Gi i quy t trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh b tai n n lao ng, b ch t 1. Trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh b tai n n lao ng thì Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i t ch c c u ch a k p th i và làm các th t c c n thi t gi i quy t ch tr c p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i gian ang ch p hành quy t nh, n u ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh b ch t thì Ban Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i báo ngay cho cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân, cơ quan y t g n nh t n l p biên b n xác nh n nguyên nhân ch t, có ngư i làm ch ng (là nh ng i tư ng trong Trung tâm). Trong trư ng h p c n thi t có th trưng c u giám nh pháp y. ng th i, thông báo cho thân nhân ngư i ch t bi t mai táng. Trong trư ng h p ngư i ch t không có thân nhân ho c thân nhân không n trong vòng 24 gi thì Ban Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có trách nhi m t ch c mai táng, chi tr giám nh pháp y, chi phí mai táng. Chi phí giám nh pháp y và chi phí mai táng do ngân sách nhà nư c c p. i u 36. Ch tr c p, óng góp 1. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ư c tr c p v y t , h c ngh , h c văn hoá, mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t theo quy nh.
 13. 2. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ph i tr ti n ăn theo quy nh. Trư ng h p nh ng ngư i thu c di n nghèo, khó khăn, gia ình chính sách ho c nh ng ngư i không có nơi cư trú nh t nh thì có th ư c xét h tr ti n ăn. Nh ng ngư i nhi m HIV/AIDS, không còn kh năng lao ng thì ư c tr c p trong th i gian ch p hành quy t nh. 3. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t hư ng d n m c tr c p ti n ăn, ti n i u tr , ti n h c ngh , ti n mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t và các kho n chi phí khác cho ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. i u 37. Nghĩa v và quy n l i c a ngư i ã ch p hành xong quy t nh Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh khi ã ch p hành xong quy t nh có nghĩa v và quy n l i sau: 1. Ph i tr l i nh ng v t d ng, trang thi t b lao ng và b o h lao ng ã ư c cho mư n, trư ng h p làm m t ho c hư h ng thì ph i b i thư ng; 2. ư c c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh; 3. ư c c p ch ng ch , b ng c p h c văn hóa, h c ngh (n u t trình ó); 4. ư c nh n l i ti n ti t ki m c a mình (n u có); 5. Nh ng trư ng h p khó khăn ư c tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe tr v nơi cư trú. i u 38. Trình báo ch p hành xong quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh Ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh, ph i trình báo U ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p nơi ngư i ó cư trú. M C II: CH I V I NGƯ I CHƯA THÀNH NIÊN CH A TRN, CAI NGHI N T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I i u 39. Ch qu n lý, giáo d c, lao ng tr li u, h c t p và ch a tr Ngư i chưa thành niên ch a tr , cai nghi n trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i ch u s qu n lý, giáo d c, tuân theo ch lao ng tr li u, h c t p và cai nghi n, ch a tr do Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i quy nh, tuân th n i quy c a Trung tâm và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 40. Ch
 14. Ngư i chưa thành niên trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c s p x p ch phù h p v i l a tu i, tính ch t, m c vi ph m và gi i tính. Phòng ph i m b o thoáng mát v mùa hè, kín gió v mùa ông, h p v sinh môi trư ng. Di n tích n m t i thi u cho m i ngư i là 2,5 m2. i u 41. Ch m c và sinh ho t 1. Ngư i chưa thành niên trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c n m riêng giư ng ho c m t sàn b ng g , có chi u, màn. Các cơ s phía Nam, m i ngư i ư c c p m t t m p. Các cơ s phía B c, m i ngư i ư c c p m t chăn bông n ng hai ki lô gam và m t áo m. Hàng năm, m i ngư i ư c c p hai chi c chi u, hai b qu n áo dài, m t b qu n áo ng ph c, hai b qu n áo lót, hai khăn m t, hai ôi dép nh a, hai bàn ch i ánh răng, m t áo mưa ni lông, m t chi c mũ c ng. Hàng quý, m i ngư i ư c c p m t túyp thu c ánh răng 90 gam và m t ki lô gam xà phòng. 2. Ngư i chưa thành niên trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i là n ư c c p ti n v sinh ph n hàng tháng theo quy nh. i u 42. Ch h c văn hoá Ngư i chưa thành niên trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c h c văn hoá theo chương trình c a B Giáo d c và ào t o. Vi c h c văn hoá i v i ngư i chưa ph c p giáo d c ti u h c là b t bu c; i v i nh ng i tư ng khác thì tùy thu c kh năng và i u ki n th c t c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i mà t ch c h c t p theo quy nh c a pháp lu t. i u 43. Ch thi và c p văn b ng ch ng ch 1. Trung tâm ph i h p v i cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o t i a phương t ch c thi h c kỳ, k t thúc năm h c, chuy n c p, tuy n ch n h c sinh gi i và c p văn b ng ch ng ch h c văn hoá, h c ngh theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. S i m, h c b , h sơ và các bi u m u liên quan n vi c gi ng d y và h c t p Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i theo úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 44. Ch lao ng tr li u 1. Ngoài gi h c t p, ch a b nh, ngư i chưa thành niên ph i tham gia lao ng tr li u do Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t ch c. Trung tâm có trách nhi m s p x p công vi c lao ng tr li u phù h p v i l a tu i và s c kho c a ngư i chưa thành niên b o m s phát tri n bình thư ng v th ch t, trí tu và o c c a ngư i chưa thành niên. 2. Không ư c s d ng ngư i chưa thành niên làm nh ng công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m theo danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ban hành.
 15. 3. Th i gian lao ng tr li u c a ngư i chưa thành niên không ư c nhi u hơn th i gian h c t p, ch a b nh. Th i gian lao ng và h c t p không quá 7 gi trong m t ngày. Ngư i chưa thành niên ư c ngh lao ng trong các ngày th b y, ch nh t, ngày l , ngày T t theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. i u 45. Ch khám, ch a b nh Ngư i chưa thành niên trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c khám s c kho nh kỳ sáu tháng m t l n. Trong trư ng h p b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo vư t quá kh năng i u tr c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i thì ư c chuy n t i b nh vi n c a Nhà nư c ho c ưa v gia ình ch a tr , chăm sóc. Th i gian ch a b nh ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. i v i trư ng h p m c b nh hi m nghèo không có kh năng ch a kh i thì ư c mi n thi hành ph n th i gian còn l i trong quy t nh. Chi phí y t trong th i gian n m vi n do Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i chi tr t ngân sách nhà nư c. Trong trư ng h p ngư i chưa thành niên b tai n n lao ng ho c b ch t trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35 c a Ngh nh này i u 46. Ch tr c p, óng góp 1. Ngư i chưa thành niên b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c tr c p ti n h c văn hoá, ti n h c ngh , ti n ch a b nh, ti n ăn hàng tháng, ti n mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t và các chi phí khác theo quy nh trong th i gian ch p hành quy t nh. 2. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t hư ng d n m c tr c p quy nh t i kho n 1 i u này. M C III: CH I V I NGƯ I T NGUY N CH A TRN, CAI NGHI N T I TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I i u 47. Ch qu n lý, giáo d c, lao ng, h c t p và ch a tr Ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i ch u s qu n lý, giáo d c, tuân theo ch lao ng, h c t p và cai nghi n, ch a tr do Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i quy nh, tuân th n i quy c a Trung tâm và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 48. H t th i h n ch a tr , ph c h i Trư c khi h t th i h n ch a tr , ph c h i mư i ngày, ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c Giám c Trung tâm thông báo và khi h t th i h n ư c Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i c p Gi y ch ng nh n ã ch a tr , cai nghi n, ph c h i. B n sao Gi y ch ng nh n ư c g i n U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú.
 16. i u 49. Ch óng góp chi phí 1. Ngư i t nguy n xin vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i óng góp toàn b chi phí trong th i gian Trung tâm, tr trư ng h p ư c mi n, gi m theo quy nh c a pháp lu t. Căn c tình hình th c t c a a phương, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là H i ng nhân dân c p t nh) quy nh m c thu c th chi phí ch a tr , cai nghi n, ph c h i theo ngh c a U ban nhân dân cùng c p. 2. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh các kho n óng góp chi phí cho ngư i t nguy n ch a tr , cai nghi n, ph c h i trong th i gian Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. Chương 4: T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I i u 50. Thành l p, gi i th Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c thành l p theo a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u s qu n lý tr c ti p c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Căn c vào tình hình th c t t i a phương Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c thành l p, gi i th Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. Vi c thành l p, gi i th ph i báo cáo b ng văn b n v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Nh ng a phương có s lư ng ít ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm có th g i i tư ng n Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i c a a phương khác trên cơ s tho thu n gi a a phương nơi g i và nơi nh n. i u 51. Ch c năng, nhi m v c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có ch c năng, nhi m v : 1. Ti p nh n, phân lo i, t ch c ch a tr , ph c h i s c kho cho ngư i vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; t ch c lao ng tr li u, lao ng s n xu t cho ngư i vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; t ch c h c t p, giáo d c, d y ngh ; b o m các i u ki n v t ch t, sinh ho t tinh th n cho h . 2. Nghiên c u th c nghi m mô hình, quy trình ch a tr , cai nghi n, ph c h i; t ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c và nhân viên c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i.
 17. 3. Qu n lý và s d ng các ngu n kinh phí theo quy nh; gi gìn an ninh tr t t an toàn xã h i t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 4. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c qu n lý, ch a b nh, giáo d c, lao ng, d y ngh và hư ng nghi p cho ngư i vào Trung tâm. i u 52. Phân khu trong Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i 1. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i t ch c khu v c dành riêng cho nh ng i tư ng sau: a) Ph n ; b) Ngư i m c b nh truy n nhi m nguy hi m; c) Ngư i ã tái ph m nhi u l n ho c có hành vi gây r i tr t t ; d) Ngư i chưa thành niên. 2. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ph i có nơi ti p nh n i tư ng, nơi khám, ch a b nh, h c t p, d y ngh , lao ng, nơi ăn , sinh ho t văn hoá th thao m b o v sinh, an toàn cho ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 3. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có phòng k lu t giáo d c nh ng i tư ng có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v và các hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác. i u 53. Cơ c u t ch c c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Cơ c u t ch c c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i bao g m: 1. Ban giám c g m có: Giám c; Các Phó giám c. 2. Tùy theo quy mô t ch c, s lư ng, c i m, tính ch t c a ngư i b ưa vào Trung tâm và c thù c a t ng a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cơ c u t ch c b máy và biên ch c n thi t. i u 54. Ph i h p, h tr trong vi c b o m an ninh tr t t và ch a tr t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i 1. Khi có tình hình ph c t p v y t , an ninh tr t t , thì Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ngh Giám c S Y t , Giám c Công an c p t nh có trách nhi m c cán b , chi n sĩ c a ngành mình tăng cư ng, h tr , ph i h p.
 18. 2. Trong th i gian công tác t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i các cán b , nhân viên, chi n sĩ c a ngành Y t , Công an làm vi c theo s phân công và ch o i u hành c a Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 3. Cán b , nhân viên, chi n sĩ c a ngành Y t , Công an trong th i gian công tác t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c hư ng ch ph c p c thù ngh nghi p, ph c p c h i, ph c p nguy hi m, ph c p trách nhi m và các ch ph c p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 55. Giám c, các Phó giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i và ý ki n thNm nh c a Giám c S N i v . Phó giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i do Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. i u 56. ThNm quy n c a Giám c, các Phó giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ch u trách nhi m toàn b v các ho t ng c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i theo quy nh c a pháp lu t. Các Phó giám c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám c. i u 57. ThNm quy n c a Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i trong vi c áp d ng các bi n pháp cư ng ch 1. Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp cư ng ch i v i ngư i ang ch a tr , cai nghi n, ph c h i t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i trong các trư ng h p : Không ch p hành các quy nh v giáo d c, lao ng, ch a tr cai nghi n, ph c h i c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; có hành vi làm m t an ninh tr t t , ch ng l i ngư i thi hành công v , xâm h i s c kho và xúc ph m danh d , nhân phNm c a ngư i khác ho c xâm h i tài s n c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 2. B Công an ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c áp d ng các bi n pháp cư ng ch i v i các i tư ng có hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Khi có tình hình ph c t p v an ninh tr t t thì Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có quy n yêu c u chính quy n a phương s t i, l c lư ng vũ trang nhân dân h tr . Chính quy n a phương, l c lư ng vũ trang nhân
 19. dân có trách nhi m áp ng yêu c u và có bi n pháp ph i h p h tr k p th i b o v Trung tâm. 4. Khi Giám c v ng m t thì u quy n b ng văn b n cho m t Phó Giám c. i u 58. Trang b , s d ng vũ khí và công c h tr Cán b b o v Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i ư c trang b , s d ng công c h tr . Vi c trang b , s d ng công c h tr ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p c n s d ng vũ khí thì ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. i u 59. Khám s c kho ban u cho ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Y t c a Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có trách nhi m khám s c kho cho ngư i m i vào Trung tâm xác nh tình tr ng s c kho , b nh t t và l p h sơ b nh án ph c v cho vi c ch a b nh, d y ngh và phân công lao ng. Giám c S Y t có trách nhi m ch o các b nh vi n, trung tâm y t thu c quy n qu n lý ph i h p t ch c i u tr cho nh ng ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. i u 60. T ch c lao ng, h c văn hoá, h c ngh cho ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i căn c vào i u ki n s c kho , ngh nghi p, gi i tính c a ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i và tình hình công vi c c a Trung tâm s p x p công vi c phù h p. N u ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i chưa có ngh nghi p ho c có ngh nghi p nhưng không phù h p thì có th ư c h c ngh . Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i có trách nhi m t ch c các l p h c xoá mù ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, t ch c h c ngh , giáo d c pháp lu t cho nh ng ngư i b ưa vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. i u 61. Gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i Hàng tháng, Ban Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i nh n xét, ánh giá k t qu lao ng, h c t p và ch a b nh c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh theo dõi quá trình rèn luy n, tu dư ng và ch a tr . 1. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh ã ch p hành ư c m t n a th i h n, n u l p công ho c có ti n b rõ r t trong vi c giáo d c, ch a tr thì Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i xét, ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh gi m m t ph n ho c mi n ch p hành ph n th i gian thi hành quy t nh còn l i.
 20. 2. Trong trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh b m n ng thì ư c t m ình ch ch p hành quy t nh ưa v gia ình i u tr ; th i gian i u tr ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh; sau khi s c kho ph c h i mà th i h n ch p hành còn l i t ba tháng tr lên thì ngư i ó ph i ti p t c ch p hành. i v i ph n có thai thì ư c t m ình ch thi hành quy t nh cho n khi con ba mươi sáu tháng tu i; n u trong th i gian t m ình ch mà ngư i ó có ti n b rõ r t ho c l p công ư c U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác nh n thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. i v i ngư i m c b nh hi m nghèo thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh quy t nh vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n vi c ch p hành quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này trên cơ s ngh c a Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. i u 62. H t h n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh Trong th i gian mư i ngày trư c khi h t th i h n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, Giám c Trung tâm ph i thông báo cho ngư i ó bi t. Khi h t h n ch p hành quy t nh, Giám c Trung tâm c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh cho ngư i ó và g i b n sao gi y ch ng nh n n Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh, U ban nhân dân c p xã nơi cư trú và gia ình ngư i ó ti p t c qu n lý, giáo d c. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG QU N LÝ TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I i u 63. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: 1. Th c hi n ho t ng qu n lý nhà nư c i v i các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 2. Hư ng d n, ch o các a phương l p quy ho ch, k ho ch và phát tri n Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; thành l p, gi i th các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; t ch c ti p nh n ngư i b b t bu c và ngư i t nguy n vào Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i. 3. Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng ban hành các quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t v xây d ng cho các Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; ph i h p v i B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c, ch c danh tiêu chuNn cán b Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i và trách nhi m, quy n h n c a Giám c; ph i h p v i B Y t hư ng d n quy trình ch a tr
Đồng bộ tài khoản