Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


NgH Þ   ®Þ NH 
CñA CHÝNH PHñ Sè 135/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2004 
Q u y   ® Þ n h   c h Õ   ® é   ¸ p   d ô n g   b i Ö n   p h ¸ p   ® a   v µ o   c ¬   s ë   c h ÷ a   b Ö n h , 
tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh 
Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi 
ngêi cha thµnh niªn, ngêi tù nguyÖn 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh 

CHÝNH  PHñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12   n¨m  
2001;
C¨n cø LuËt Phßng, chèng ma tóy ngµy 09 th¸ng 12 n¨m  
2000;
C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02  
th¸ng 7 n¨m 2002;
C¨n cø Ph¸p lÖnh Phßng, chèng m¹i d©m ngµy 17 th¸ng 3  
n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  
X∙ héi,


NGH Þ   ®Þ NH:


Ch¬ng I
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG


§i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®a 
vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh,   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   cña   c¬   së   ch÷a 
bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p  
dông ®èi víi ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m lµ ngêi cha 
thµnh  niªn,   ngêi   nghiÖn  ma   tóy,  ngêi   b¸n   d©m   tù   nguyÖn 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®Ó cai nghiÖn, ch÷a trÞ.
2. C¬  së  cai nghiÖn b¾t buéc theo LuËt Phßng, chèng  
ma tóy vµ  c¬  së  ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m 
hµnh chÝnh ®îc gäi chung trong NghÞ ®Þnh nµy lµ Trung t©m  
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi lµ 
n¬i ch÷a trÞ, häc tËp vµ   lao  ®éng phôc håi  ®èi víi ng êi 
nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m bÞ  xö  lý  b»ng biÖn ph¸p  ®a 
vµo c¬  së  ch÷a bÖnh; ngêi nghiÖn ma tóy vµ  ngêi b¸n d©m 
lµ  ngêi cha thµnh  niªn vµ  ngêi nghiÖn  ma tóy, ngêi b¸n 
2

d©m   tù   nguyÖn   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh   ®Ó   cai   nghiÖn,   ch÷a 
trÞ.


§i Ò u   2.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së 
ch÷a bÖnh
Nh÷ng ®èi tîng sau ®©y bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ 
së ch÷a bÖnh:
1. Ngêi nghiÖn ma tóy tõ   ®ñ  18 tuæi trë  lªn  ®∙ bÞ  xö  
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ viÖc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma 
tóy mµ  vÉn cßn nghiÖn;   ®∙  ®îc cai nghiÖn  t¹i gia  ®×nh, 
céng ®ång; ®∙ ®îc gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn 
cßn   nghiÖn   hoÆc   ngêi   nghiÖn   ma   tóy   kh«ng   cã   n¬i   c  tró 
nhÊt ®Þnh. 
Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi 
víi ngêi nghiÖn ma tóy tõ mét n¨m ®Õn hai n¨m.
2. Ngêi b¸n d©m tõ ®ñ 16 tuæi trë lªn ®∙ ®îc gi¸o dôc 
t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn, ®∙ bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh nh­
ng t¸i ph¹m; ngêi b¸n d©m cã tÝnh chÊt thêng xuyªn cha bÞ 
¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn nhng 
kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh.
Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi 
víi ngêi b¸n d©m tõ ba th¸ng ®Õn mêi t¸m th¸ng.


§i Ò u   3.   §èi tîng kh«ng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo 
c¬ së ch÷a bÖnh 
Kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh nh÷ng  
®èi tîng sau:
1. Ngêi nghiÖn ma tóy cha  ®ñ  18 tuæi; ngêi nghiÖn ma 
tóy tõ   ®ñ  18 tuæi trë  lªn trong thêi h¹n hai n¨m l¹i t¸i  
nghiÖn kÓ  tõ  ngµy  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬ 
së ch÷a bÖnh. 
2. Ngêi b¸n d©m cha ®ñ 16 tuæi hoÆc trªn 55 tuæi.


§i Ò u   4.  ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh 
Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh  
phè  thuéc tØnh (sau  ®©y gäi chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp 
huyÖn)  quyÕt  ®Þnh  viÖc   ®a ngêi bÞ  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi víi c¸c ®èi t îng ®îc quy ®Þnh t¹i 
§iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. 
3


§ i Ò u   5.   Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh vµ  thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh 
1. Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh 
lµ   s¸u   th¸ng,   kÓ   tõ   khi   thùc   hiÖn   lÇn   cuèi   hµnh   vi   vi 
ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy.
NÕu sau ba th¸ng kÓ tõ khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi 
vi ph¹m mµ  ngêi vi ph¹m kh«ng cã  hµnh vi sö  dông ma tóy 
hoÆc   b¸n   d©m   th×   kh«ng   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së 
ch÷a bÖnh.
2.  QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬   së  ch÷a  bÖnh hÕt  thêi  hiÖu 
thi hµnh sau mét n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh. Trong tr­
êng hîp ngêi bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh cè t×nh trèn tr¸nh  
viÖc thi hµnh, th×  thêi hiÖu nãi trªn  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ 
thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh chÊm døt.


§i Ò u   6.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh 
ViÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a vµo  c¬  së  ch÷a  bÖnh  ph¶i 
theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i Ph¸p  
lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy.
Nghiªm cÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, søc khoÎ,  
danh dù, nh©n phÈm cña ngêi bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.


§i Ò u   7.  KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh 
­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
1. Nhµ  níc khuyÕn khÝch  ®Çu t vµo viÖc d¹y nghÒ, t¹o 
viÖc lµm cho  ®èi tîng cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao ®éng x∙ héi.
Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®îc hëng chÝnh s¸ch vay vèn víi l∙i 
suÊt  u  ®∙i vµ  c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸c theo quy 
®Þnh   cña   ph¸p   luËt;   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   cÊp   cã   tr¸ch 
nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tiªu thô c¸c s¶n phÈm do Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi s¶n xuÊt.
2. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi 
®îc  u tiªn vay vèn víi l∙i xuÊt  u  ®∙i, thùc hiÖn c¸c dù 
¸n vÒ viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, c¸c ch ¬ng tr×nh kinh 
tÕ ­ x∙ héi kh¸c ®Ó tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt. 
4


§ i Ò u   8.   Kinh   phÝ   cña   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi
1. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi 
lµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu,   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n,   ho¹t 
®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi 
víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu.
2.   Nguån   tµi   chÝnh   b¶o   ®¶m   ho¹t   ®éng   cña   Trung   t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi gåm:
a) Ng©n s¸ch nhµ níc;
b)   §ãng   gãp   cña   c¸   nh©n   hoÆc   gia   ®×nh   ng êi   cai 
nghiÖn, ch÷a trÞ;
c) Nguån thu tõ kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt;
d) Nguån viÖn trî vµ ñng hé cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë 
trong vµ ngoµi níc;
®) C¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c.


Ch¬ng II
THñ TôC ®A NGêI VµO Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi


Môc I
THñ TôC ®a ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p 
®A vµo c¬ së ch÷a bÖnh§i Ò u  9.  LËp hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh 
1. §èi víi ngêi cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh:
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y 
gäi chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙) n¬i ng êi  ®ã  c  tró, 
lËp hå s¬ göi Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
C«ng   an   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ 
c«ng an cÊp x∙) cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn Uû ban MÆt trËn  
Tæ quèc vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quèc 
cïng cÊp, gióp Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ trong viÖc thu thËp 
tµi liÖu vµ lËp hå s¬. 
Hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh vµo c¬ së 
ch÷a bÖnh gåm: 
a) B¶n tãm t¾t lý  lÞch cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a 
bÖnh;
b) Tµi liÖu vÒ  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi  ®ã  vµ 
c¸c biÖn ph¸p cai nghiÖn, gi¸o dôc ®∙ ¸p dông;
5

c) NhËn xÐt cña C«ng an cÊp x∙, ý kiÕn cña Uû ban MÆt  
trËn Tæ quèc vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ 
quèc cïng cÊp mµ ngêi ®ã lµ thµnh viªn; 
d) BÖnh ¸n (nÕu cã).
2. §èi víi ngêi kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh:
Tr×nh tù, thñ tôc lËp hå s¬ ®èi víi ngêi kh«ng cã n¬i 
c tró nhÊt ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i mét NghÞ ®Þnh 
kh¸c cña ChÝnh phñ.


§i Ò u  10.  Tr¸ch nhiÖm vµ thêi h¹n thÈm tra hå s¬
Trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc 
hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ   ®Þnh nµy, Chñ  tÞch Uû  
ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   giao   cho   Thñ   trëng   c¬   quan   Lao 
®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi cïng cÊp. 
Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå 
s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ   ®Þnh nµy, Thñ  trëng c¬ 
quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi phèi hîp víi Thñ tr ­
ëng c¬ quan C«ng an cïng cÊp thÈm tra hå s¬, thu thËp tµi  
liÖu, hoµn chØnh hå  s¬  vµ  göi  ®Õn c¸c thµnh viªn cña Héi 
®ång T vÊn.


§i Ò u   11.  Héi  ®ång T vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo c¬  së  ch÷a 
bÖnh 
1. Héi  ®ång T vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh do 
Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp 
®Ó xÐt, duyÖt hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. 
2. Héi  ®ång T  vÊn gåm: Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­ 
Th¬ng  binh  vµ  X∙ héi lµ  Thêng trùc Héi  ®ång,  Thñ  trëng 
c¸c c¬  quan: T  ph¸p, C«ng an vµ  Chñ  tÞch Héi Phô  n÷  cÊp 
huyÖn lµ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång. 
Trêng hîp ngêi ®îc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh lµ ngêi cha 
thµnh niªn th×  Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrΠ
em cÊp huyÖn tham gia Héi ®ång T vÊn. 
Thêng trùc Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ, tæ 
chøc, chñ  tr×  phiªn häp vµ  lµm v¨n b¶n tr×nh Chñ  tÞch Uû 
ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
3.  Trong  thêi h¹n  b¶y ngµy,  kÓ   tõ  ngµy  nhËn  ®îc  hå 
s¬, Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt xong hå s¬. 
Héi  ®ång T vÊn lµm viÖc theo chÕ   ®é  tËp thÓ, xem xÐt 
vµ biÓu quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ, kÕt luËn theo ®a sè. 
Trêng  hîp  sè  phiÕu  biÓu quyÕt  b»ng  nhau th×   ý  kiÕn  cña 
Thêng trùc Héi ®ång T vÊn lµ ý kiÕn quyÕt ®Þnh.
6

Biªn b¶n häp Héi  ®ång T  vÊn ph¶i ghi râ   ý  kiÕn ph¸t 
biÓu cña tõng thµnh viªn tham dù  kÌm theo b¸o c¸o tr×nh 
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
4. Kinh phÝ lËp hå s¬ vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång T  vÊn 
lÊy tõ kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña Uû ban nh©n d©n 
cÊp huyÖn.


§i Ò u  12.  QuyÕt ®Þnh viÖc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh 
1. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n 
b¶n  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång T vÊn, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n 
cÊp   huyÖn   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a 
bÖnh. 
2. QuyÕt  ®Þnh  ®îc göi cho ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a 
bÖnh, gia  ®×nh ngêi  ®ã, c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi, c¬  quan C«ng an, Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn vµ 
Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró.
Trêng hîp  ®èi tîng lµ  ngêi cha thµnh niªn th×  quyÕt 
®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ph¶i ®îc göi cho cha, mÑ hoÆc 
ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã. 


§i Ò u   13.   Néi   dung   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a 
bÖnh
QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh ph¶i ghi râ  ngµy, 
th¸ng,  n¨m ký  quyÕt   ®Þnh;  hä,  tªn,  chøc vô  cña ngêi ký 
quyÕt  ®Þnh; hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, nghÒ  nghiÖp, 
n¬i c  tró  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh; n¬i c  tró 
cña cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh (nÕu lµ  cha thµnh niªn); hµnh vi vi ph¹m ph¸p 
luËt cña ngêi ®ã vµ ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt ®îc 
¸p dông; thêi h¹n vµ n¬i thi hµnh quyÕt ®Þnh; quyÒn khiÕu  
n¹i, khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


§i Ò u   14.   Qu¶n lý, gi¸m s¸t ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh 
®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, ngêi ®îc b¶o l∙nh
Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh, Chñ 
tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ chØ  ®¹o C«ng an cïng cÊp cã 
kÕ  ho¹ch qu¶n lý  ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a 
bÖnh,   ®ång  thêi phèi hîp víi c¬  quan C«ng  an cÊp huyÖn 
trong viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh.
§èi víi ngêi  ®îc b¶o l∙nh, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n 
cÊp x∙ n¬i ngêi  ®îc b¶o l∙nh c  tró  chØ  ®¹o C«ng an cïng 
cÊp cã  kÕ  ho¹ch phèi hîp víi Uû  ban MÆt trËn Tæ quèc vµ 
c¸c   tæ   chøc   thµnh   niªn   cña   MÆt   trËn   Tæ   quèc   cïng   cÊp, 
7

cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  (trong  trêng hîp lµ  ngêi cha 
thµnh niªn) ®Ó qu¶n lý, gi¸m s¸t. 
Tæ chøc x∙ héi, cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé, ngêi  ®îc 
giao tr¸ch nhiÖm b¶o l∙nh cã  tr¸ch nhiÖm kh«ng  ®Ó   ®èi t ­
îng tiÕp tôc vi ph¹m ph¸p luËt vµ  b¶o  ®¶m sù  cã  mÆt cña 
®èi tîng t¹i n¬i c tró khi ®îc yªu cÇu. 


§i Ò u   15.   Thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a 
bÖnh
Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh,  
c¬   quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn   cã   tr¸ch   nhiÖm   ®a   ngêi   ph¶i 
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh vµo c¬ së ch÷a bÖnh.
Thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®îc tÝnh tõ ngµy ®èi t­
îng ®îc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. 


§i Ò u   16.  Cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së 
ch÷a bÖnh
Ngêi   ph¶i   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a 
bÖnh nÕu kh«ng tù  gi¸c chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh th×  c¬  quan 
C«ng an ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ cìng chÕ cÇn 
thiÕt  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt   ®Ó  buéc  ngêi  ®ã  ph¶i 
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh.


§i Ò u   17.   Thñ  tôc tiÕp  nhËn  ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh
1. C¬  së  ch÷a bÖnh ph¶i kiÓm tra hå  s¬, giÊy chøng 
minh nh©n d©n (nÕu cã) hoÆc danh chØ b¶n cña ngêi bÞ   ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh vµ lËp biªn b¶n giao nhËn khi lµm thñ  
tôc tiÕp nhËn.
2. Hå  s¬  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc lËp 
thµnh hai bé, mét bé  do Thêng trùc Héi  ®ång T  vÊn qu¶n 
lý,   mét   bé   do  c¬   së   ch÷a   bÖnh  qu¶n   lý.   Hå  s¬   ph¶i   ®îc 
qu¶n lý  chÆt chÏ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  v¨n th, 
lu tr÷.
Hå  s¬  tiÕp nhËn ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬ 
së ch÷a bÖnh gåm:
­ Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh theo quy  ®Þnh 
t¹i kho¶n 1   §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy;
­ QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh cña Chñ  tÞch Uû 
ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
8


§ i Ò u   18.   Ho∙n   hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh 
1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
®îc ho∙n thi hµnh quyÕt ®Þnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
a)  §ang  èm  nÆng cã   chøng  nhËn cña  bÖnh  viÖn tõ   cÊp 
huyÖn trë lªn; 
b) Phô n÷ ®ang cã thai cã chøng nhËn cña bÖnh viÖn tõ 
cÊp huyÖn trë lªn hoÆc phô n÷ ®ang nu«i con nhá d íi ba m­
¬i s¸u th¸ng tuæi, cã ®¬n ®Ò nghÞ ® îc Uû ban nh©n d©n cÊp 
x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc n¬i ngêi  ®ã  bÞ  ph¸t hiÖn hµnh 
vi vi ph¹m ph¸p luËt x¸c nhËn. 
Khi hÕt thêi h¹n ho∙n chÊp hµnh ghi trong quyÕt  ®Þnh 
cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ®èi t îng c tró 
th×  c¸c  ®èi tîng trªn ph¶i tiÕp tôc thi hµnh quyÕt  ®Þnh.  
Trêng hîp kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh th×  bÞ  ¸p dông biÖn 
ph¸p   cìng   chÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   16   cña   NghÞ   ®Þnh 
nµy.
2. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
®îc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   trong   c¸c   trêng   hîp   sau 
®©y:
a)   §ang   m¾c   bÖnh   hiÓm   nghÌo   cã   chøng   nhËn   cña   bÖnh 
viÖn tõ cÊp huyÖn trë lªn;
b) Trong thêi gian ho∙n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh mµ  ngêi 
®ã  cã  tiÕn bé  râ  rÖt trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña 
Nhµ níc hoÆc lËp c«ng ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi 
®ã   c  tró   x¸c   nhËn   th×   cã   thÓ   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt 
®Þnh.
Bé  Y tÕ  híng dÉn vµ  quy  ®Þnh cô  thÓ  danh môc nh÷ng 
bÖnh hiÓm nghÌo ®îc miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh.
3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt 
®Þnh viÖc ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së 
®¬n  ®Ò  nghÞ  cña ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬ 
së  ch÷a bÖnh. Trong trêng hîp mét trong nh÷ng  ®iÒu kiÖn 
®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy cÇn ph¶i ® îc 
x¸c minh, lµm râ  th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn 
giao cho Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ 
héi cïng cÊp phèi  hîp  víi  Trëng  C«ng  an cÊp  huyÖn  thÈm 
tra tõng trêng hîp cô thÓ tríc khi quyÕt ®Þnh.
QuyÕt  ®Þnh ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh ph¶i  ®îc göi cho 
ngêi  ®îc ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh, gia  ®×nh ngêi  ®ã, c¬ 
quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, c¬ quan C«ng an cÊp  
huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. 
9


§ i Ò u   19.  Truy t×m vµ b¾t gi÷ ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh 
®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh bá trèn
1. Trêng hîp ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a 
bÖnh mµ  bá  trèn th×  c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn n¬i lËp hå  
s¬, thÈm tra hå s¬  ra quyÕt ®Þnh truy t×m. 
2. Trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ 
së  ch÷a bÖnh mµ  bá  trèn th×  Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh 
­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i lËp biªn b¶n, th«ng b¸o  
ngay cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  vµ  c¬ 
quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn   n¬i   lËp   hå   s¬,   thÈm   tra   hå   s¬  
biÕt. Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng 
x∙ héi ra quyÕt  ®Þnh truy t×m ngêi bá  trèn. Uû  ban nh©n 
d©n cÊp huyÖn n¬i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi  ®ãng trô  së  cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o c¬  quan 
C«ng an cïng cÊp phèi hîp víi Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi trong viÖc truy t×m, tæ chøc ® a ng­
êi ®ã trë l¹i Trung t©m.
3. C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc ph¸t hiÖn ng êi 
bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®ang bá trèn cã tr¸ch nhiÖm b¸o  
cho c¬ quan C«ng an hoÆc Uû ban nh©n d©n n¬i gÇn nhÊt. C¬  
quan C«ng an hoÆc Uû ban nh©n d©n ph¶i lËp biªn b¶n vµ ® a 
hä  trë  l¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ 
héi n¬i hä ®ang lao ®éng, häc tËp vµ ch÷a bÖnh.


§i Ò u   20.   T¹m   thêi   ®a   ngêi   ®ang   chÊp   hµnh   quyÕt 
®Þnh ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙  
héi theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù
1. ViÖc t¹m thêi  ®a ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh 
ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c  ®iÒu tra, xÐt xö   ®îc thùc hiÖn 
theo   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù   cã 
thÈm quyÒn. Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi quyÕt   ®Þnh  viÖc t¹m thêi  ®a ngêi  ®ang  chÊp 
hµnh   quyÕt   ®Þnh   ra   khái   Trung   t©m   ®Ó   tham   gia   tè   tông 
trong c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn ngêi ®ã.
2.  C¬  quan  cã  yªu cÇu   ®a ngêi  ®ang chÊp  hµnh  quyÕt 
®Þnh ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙  
héi chÞu tr¸ch nhiÖm  ®a  ®èi tîng  ®i vµ  tr¶ l¹i Trung t©m 
®óng thêi  h¹n   ®∙ ghi trong  quyÕt  ®Þnh  t¹m  thêi   ®a ngêi 
®ang   chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh  ra   khái  Trung   t©m.   Khi   giao,  
nhËn  ®èi tîng ph¶i lËp biªn b¶n theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 
Thêi gian t¹m thêi  ®a ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   ®îc   tÝnh   vµo   thêi   h¹n   chÊp   hµnh 
quyÕt ®Þnh.
10


§ i Ò u   21.  ChuyÓn hå s¬ cña ®èi tîng bÞ ¸p dông biÖn 
ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó  truy  
cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù 
1. Khi xem xÐt hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh  ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh, nÕu xÐt thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m cña  
®èi tîng cã  dÊu hiÖu téi ph¹m th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n 
d©n   cÊp   huyÖn   ph¶i   chuyÓn   ngay   hå   s¬   cho   c¬   quan   tiÕn 
hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.
2. Trêng hîp ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, 
sau  ®ã  míi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m cña  ®èi t îng cã  dÊu 
hiÖu téi ph¹m mµ  cha hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm 
h×nh sù, th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i huû 
quyÕt   ®Þnh   ®ã;   trong   thêi   h¹n   ba   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   huû 
quyÕt   ®Þnh   ph¶i   chuyÓn   hå   s¬   cña   ®èi   tîng   cho   c¬   quan 
tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. 
Trong   trêng   hîp   ®èi   tîng   bÞ   Toµ   ¸n   xö   ph¹t   tï   th× 
thêi gian chÊp hµnh biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc 
tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. Hai ngµy chÊp 
hµnh biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc tÝnh b»ng mét 
ngµy chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. 


§i Ò u   22.  Truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi hµnh  
vi ph¹m téi  ®îc thùc hiÖn tríc hoÆc trong thêi gian chÊp 
hµnh biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh
Trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh 
®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi tríc 
hoÆc trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt ®Þnh mµ ch a hÕt thêi 
hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, th×  c¬  quan tiÕn hµnh 
tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn yªu cÇu Gi¸m  ®èc Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ra quyÕt  ®Þnh t¹m  
®×nh chØ thi hµnh quyÕt  ®Þnh vµ  chuyÓn hå  s¬  cho c¬  quan 
tiÕn hµnh tè tông h×nh sù; trêng hîp bÞ Toµ ¸n xö ph¹t tï 
th×   ngêi   ®ã   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i 
trong quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. Toµ ¸n n¬i ®∙ ra  
quyÕt   ®Þnh  ph¶i th«ng  b¸o  cho  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n 
cÊp huyÖn n¬i ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®a ®èi tîng vµo c¬ së ch÷a 
bÖnh ®Ó ra quyÕt ®Þnh miÔn chÊp hµnh thêi gian cßn l¹i vµ 
Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
®Ó  thùc hiÖn viÖc  miÔn  chÊp hµnh;  nÕu  h×nh  ph¹t  ®îc ¸p 
dông kh«ng ph¶i lµ h×nh ph¹t tï th× ngêi ®ã ph¶i tiÕp tôc 
chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.
11

Môc II
THñ TôC ®A NGêI cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy, 
ngêi tù nguyÖn VµO Trung t©m Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi


§i Ò u  23.  Quy ®Þnh chung
1. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
®îc tiÕp nhËn ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy tõ   ®ñ  12 
tuæi  ®Õn díi 18 tuæi; ngêi nghiÖn ma tóy vµ  ngêi b¸n d©m 
tù nguyÖn xin vµo Trung t©m. 
2. Ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy vµ  ngêi nghiÖn 
ma   tóy,   ngêi   b¸n   d©m   tù   nguyÖn   xin   vµo   Trung   t©m   Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ph¶i chÞu sù  qu¶n lý, 
gi¸o dôc,  ph©n  c«ng lao  ®éng cña Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi.   ViÖc   ngêi   cha   thµnh   niªn 
nghiÖn   ma   tóy,   ngêi   nghiÖn   ma   tóy   vµ   ngêi   b¸n   d©m   tù 
nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng 
x∙ héi  ®Ó  ch÷a trÞ, cai nghiÖn kh«ng bÞ  coi lµ  bÞ  xö  lý 
vi ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   24.   §èi   tîng,   thÈm   quyÒn   ®a   ngêi   cha   thµnh 
niªn nghiÖn ma tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
1. Nh÷ng ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy sau  ®©y 
bÞ cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao ®éng x∙ héi: 
a) Ngêi  ®∙  ®îc cai nghiÖn t¹i gia  ®×nh, céng  ®ång mµ  
vÉn cßn nghiÖn;
b) Ngêi  ®∙  ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x∙, phêng, thÞ 
trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn;
c) Ngêi kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh. 
2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh viÖc  
®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy vµo Trung t©m Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®Ó cai nghiÖn b¾t buéc.
Thêi   h¹n   cai   nghiÖn,   phôc   håi   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi 
cha thµnh  niªn  nghiÖn  ma tóy t¹i Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi tõ mét n¨m ®Õn hai n¨m.
12


§ i Ò u   25.  Thñ  tôc lËp hå  s¬   ®èi víi ngêi cha thµnh 
niªn vµo cai nghiÖn  b¾t buéc t¹i Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi
Thñ  tôc lËp hå  s¬   ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma 
tóy vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
ch÷a trÞ, cai nghiÖn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c 
§iÒu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vµ  17 Môc I Ch¬ng II 
cña NghÞ ®Þnh nµy. 
C¨n cø vµo ®é tuæi, giíi tÝnh, tr×nh ®é v¨n ho¸, tÝnh  
chÊt, møc ®é hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi cha thµnh 
niªn mµ  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
chia thµnh ®éi, líp cho phï hîp.


§i Ò u   26.   Thñ   tôc,   hå   s¬   cña   ngêi   tù   nguyÖn   vµo 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
Hå  s¬  cña ngêi tù  nguyÖn vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi gåm:
1. §¬n cña ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh  
­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®Ó ® îc ch÷a trÞ, cai nghiÖn, 
phôc håi. §èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¶i cã  sù   ®ång  ý 
cña cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé.
Néi dung ®¬n ph¶i nªu ®Çy ®ñ t×nh tr¹ng nghiÖn vµ c¸c  
h×nh   thøc   cai   nghiÖn,   gi¸o   dôc,   ch÷a   trÞ   ®∙   thùc   hiÖn 
(nÕu cã);  cam  kÕt  cña  ngêi tù  nguyÖn  hoÆc cña cha, mÑ, 
vî, chång, con (®∙ thµnh niªn) anh, chÞ, em ruét hoÆc ng ­
êi gi¸m hé cña ngêi ®ã (nÕu lµ ngêi cha thµnh niªn).
2. B¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n hoÆc sæ hé  khÈu 
hoÆc GiÊy chøng nhËn t¹m tró  dµi h¹n (cã  c«ng chøng hoÆc 
kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu).
Hå  s¬  cña ngêi tù  nguyÖn  ®îc göi cho Gi¸m  ®èc Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.


§i Ò u   27.  Thêi h¹n xÐt hå s¬ cña ngêi tù nguyÖn xin 
vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬ 
cña ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao  ®éng x∙ héi, Gi¸m  ®èc Trung t©m xÐt duyÖt hå  s¬  vµ  
c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña Trung t©m  ®Ó  ra quyÕt 
®Þnh tiÕp nhËn. 
QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn ®îc göi cho ngêi tù nguyÖn, cha, 
mÑ, vî, chång, anh, chÞ, em ruét hoÆc ngêi gi¸m hé  (nÕu 
lµ ngêi cha thµnh niªn) vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng ­
êi ®ã c tró.
13§ i Ò u   28.   Thñ   tôc   tiÕp   nhËn   ngêi   tù   nguyÖn   vµo 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
Khi tiÕp nhËn ngêi tù  nguyÖn, Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i:
1. KiÓm tra,  ®èi chiÕu ngêi vµo  ®óng víi quyÕt  ®Þnh 
tiÕp nhËn vµ hå s¬; 
2. Kh¸m søc khoÎ, lËp hå s¬ bÖnh ¸n;
3. LËp biªn b¶n tiÕp nhËn.


§i Ò u   29.   Thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi 
t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  ®èi 
víi ngêi tù nguyÖn
1. Thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi ¸p dông  
cho ngêi tù  nguyÖn t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ 
Lao  ®éng x∙ héi  Ýt nhÊt lµ  s¸u th¸ng  ®èi víi ngêi nghiÖn 
ma tóy, ba th¸ng ®èi víi ngêi b¸n d©m. 
Tuú  tõng  ®èi tîng cô  thÓ  mµ  Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi bè  trÝ  viÖc thùc hiÖn 
c¸c   ho¹t   ®éng   ch÷a   trÞ,   cai   nghiÖn,   phôc   håi   søc   khoΠ
theo quy tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Trong thêi gian ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi mµ 
ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m kh«ng muèn tiÕp tôc tù 
nguyÖn ë l¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙  
héi th×  ph¶i cã   ®¬n göi Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. §¬n ph¶i 
cã   ý   kiÕn   ®ång   ý   cña   cha,   mÑ,   vî,   chång,   anh,   chÞ,   em 
ruét hoÆc ngêi gi¸m hé (nÕu lµ ngêi cha thµnh niªn). Ngêi 
tù nguyÖn hoÆc gia ®×nh ngêi ®ã cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n 
chi   phÝ   trong   thêi   gian   ë   Trung   t©m   theo   quy   ®Þnh   cña 
ph¸p luËt.
14

Ch¬ng III
C H Õ   ® é   l a o   ® é n g ,   h ä c   t Ë p ,   c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n   t ¹ i 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ gi¸o dôc ­ lao ®éng x∙ héi


Môc I
ChÕ ®é ®èi víi NGêI bÞ ¸p  dông biÖn ph¸p 
®A vµo c¬ së ch÷a bÖnh


§i Ò u  30.  ChÕ ®é qu¶n lý
Ngêi   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh 
ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña Nhµ  n íc vµ  néi 
quy cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi,  
chÞu sù qu¶n lý, gi¸o dôc, tu©n theo chÕ ®é lao ®éng, häc 
tËp vµ ®iÒu trÞ, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh.


§i Ò u  31.  ChÕ ®é sinh ho¹t
Ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®îc 
®em   theo   ®å   dïng   sinh   ho¹t   c¸   nh©n   thiÕt   yÕu;   ®îc   gÆp 
th©n   nh©n,   ®îc   göi   th  hoÆc   nh¾n   tin   cho   gia   ®×nh;   ®îc 
nhËn tiÒn, ch¨n mµn, quÇn ¸o, thuèc ch÷a bÖnh,  ®å  ¨n vµ 
c¸c ®å dïng sinh ho¹t c¸ nh©n thiÕt yÕu kh¸c do th©n nh©n 
göi tíi;  ®îc tham  gia  c¸c  ho¹t   ®éng v¨n ho¸, thÓ  thao, 
gi¶i trÝ  vµ  c¸c sinh ho¹t tËp thÓ  kh¸c do Ban Gi¸m  ®èc 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi tæ chøc.


§i Ò u  32.   ChÕ ®é lao ®éng
Ngêi   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh 
ph¶i tu©n  thñ  chÕ   ®é,  thêi  gian lµm viÖc theo  quy   ®Þnh 
cña ph¸p luËt lao  ®éng vµ   ®îc trang bÞ  b¶o hé  lao  ®éng, 
b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh. 
Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc 
hëng tiÒn c«ng lao ®éng theo ®Þnh møc lao ®éng vµ kÕt qu¶ 
c«ng viÖc hoµn thµnh. TiÒn c«ng lao  ®éng  ®îc dïng  ®Ó  c¶i 
thiÖn  ®êi sèng vµ  sinh ho¹t. Sè  tiÒn cßn l¹i    ®îc Trung 
t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®¹i diÖn  göi 
vµo quü tiÕt kiÖm. Khi ®èi tîng chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh 
th× ®îc nhËn l¹i sè tiÒn ®∙ göi tiÕt kiÖm.
15


§ i Ò u  33.  ChÕ ®é hiÕu
Trêng hîp bè, mÑ  (c¶ bªn vî  vµ  bªn chång), vî  hoÆc 
chång,  con, anh, chÞ,  em ruét  cña  ngêi bÞ  ¸p dông biÖn 
ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ  chÕt, cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  cña 
gia  ®×nh vµ   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ x¸c nhËn th×  Ban 
Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
cã  thÓ  xÐt cho ngêi  ®ã  vÒ  nhµ  chÞu tang trong thêi gian 
kh«ng   qu¸   ba   ngµy   (kh«ng   tÝnh   thêi   gian   ®i   ®êng),   gia 
®×nh cã  tr¸ch nhiÖm  ®ãn vµ   ®a ngêi  ®ã  trë  l¹i Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. Thêi gian nµy ®­
îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh.


§i Ò u   34.   ChÕ   ®é   ®èi víi ngêi bÞ   èm nÆng hoÆc m¾c 
bÖnh hiÓm nghÌo 
1. Trong trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh bÞ 
èm nÆng hoÆc m¾c bÖnh  hiÓm  nghÌo vît qu¸ kh¶ n¨ng  ®iÒu 
trÞ  cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
th×   ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn cña Nhµ  níc hoÆc  ®a vÒ  gia 
®×nh ®Ó ch÷a trÞ, ch¨m sãc. Thêi gian ®iÒu trÞ, ch÷a bÖnh  
®îc tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh. §èi víi tr ­
êng hîp m¾c bÖnh hiÓm nghÌo kh«ng cã  kh¶ n¨ng ch÷a  khái 
th×   ®îc miÔn thi hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i trong quyÕt  
®Þnh.
2. Chi phÝ   ®iÒu trÞ  trong thêi gian n»m viÖn do b¶n 
th©n hoÆc gia  ®×nh ngêi  ®ã  tr¶. §èi víi nh÷ng ngêi thuéc 
diÖn chÝnh s¸ch hoÆc hoµn c¶nh gia  ®×nh qu¸ khã  kh¨n, cã 
®¬n  ®Ò  nghÞ   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ x¸c nhËn th×   ®îc 
xÐt trî cÊp mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ ®iÒu trÞ. 
3. Bé  Lao  ®éng   ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi 
Bé  Tµi chÝnh, Bé  Y tÕ  híng dÉn viÖc trî  cÊp chi phÝ   ®iÒu 
trÞ cho ®èi tîng ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.


§i Ò u   35.  Gi¶i quyÕt trêng hîp ngêi  ®ang chÊp hµnh 
quyÕt ®Þnh bÞ tai n¹n lao ®éng, bÞ chÕt
1. Trêng hîp ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh bÞ  tai n¹n lao  ®éng th×  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i tæ chøc cøu ch÷a kÞp thêi  
vµ lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp  
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Trong thêi gian ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh, nÕu ng­
êi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ  chÕt 
th×   Ban   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao 
®éng x∙ héi ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn KiÓm 
s¸t nh©n d©n, c¬  quan y tÕ  gÇn nhÊt  ®Õn lËp biªn b¶n x¸c  
nhËn nguyªn nh©n chÕt, cã ngêi lµm chøng (lµ nh÷ng ®èi t­
16

îng   trong  Trung   t©m).  Trong   trêng  hîp  cÇn  thiÕt   cã   thÓ 
trng cÇu gi¸m  ®Þnh ph¸p y. §ång thêi, th«ng b¸o cho th©n 
nh©n   ngêi   chÕt   biÕt   ®Ó   mai   t¸ng.   Trong   trêng   hîp   ngêi 
chÕt   kh«ng   cã  th©n   nh©n   hoÆc   th©n  nh©n   kh«ng   ®Õn   trong  
vßng 24 giê  th×  Ban Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc mai t¸ng, 
chi  tr¶ gi¸m ®Þnh ph¸p y, chi phÝ mai t¸ng. Chi phÝ gi¸m  
®Þnh ph¸p y vµ chi phÝ mai t¸ng do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp.


§i Ò u  36.   ChÕ ®é trî cÊp, ®ãng gãp 
1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
®îc trî  cÊp vÒ  y tÕ, häc nghÒ, häc v¨n ho¸, mua s¾m vËt 
dông sinh ho¹t c¸ nh©n cÇn thiÕt theo quy ®Þnh.
2. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
ph¶i   tr¶   tiÒn   ¨n   theo   quy   ®Þnh.   Trêng   hîp   nh÷ng   ngêi 
thuéc   diÖn   nghÌo,   khã   kh¨n,   gia   ®×nh   chÝnh   s¸ch   hoÆc 
nh÷ng ngêi kh«ng cã  n¬i c  tró  nhÊt  ®Þnh th×  cã  thÓ   ®îc 
xÐt hç  trî  tiÒn ¨n. Nh÷ng ngêi nhiÔm HIV/AIDS, kh«ng cßn 
kh¶ n¨ng lao  ®éng  th×   ®îc trî  cÊp trong thêi  gian  chÊp 
hµnh quyÕt ®Þnh. 
3. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ   X∙  héi,   Bé  Y   tÕ   híng  dÉn  møc  trî  cÊp  tiÒn   ¨n,   tiÒn 
®iÒu trÞ, tiÒn häc nghÒ, tiÒn mua s¾m vËt dông sinh ho¹t 
c¸ nh©n cÇn thiÕt vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  kh¸c cho ngêi bÞ 
¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.


§i Ò u   37.   NghÜa   vô   vµ   quyÒn   lîi   cña   ngêi   ®∙   chÊp 
hµnh xong quyÕt ®Þnh 
Ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh khi 
®∙   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   cã   nghÜa   vô   vµ   quyÒn   lîi 
sau:
1.   Ph¶i   tr¶   l¹i   nh÷ng   vËt   dông,   trang   thiÕt   bÞ   lao 
®éng vµ b¶o hé lao ®éng ®∙ ®îc cho mîn, trêng hîp lµm mÊt 
hoÆc h háng th× ph¶i båi thêng;
2.   §îc   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®∙   chÊp   hµnh   xong   quyÕt 
®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh;
3. §îc cÊp chøng chØ, b»ng cÊp häc v¨n hãa, häc nghÒ 
(nÕu ®¹t tr×nh ®é ®ã);
4. §îc nhËn l¹i tiÒn tiÕt kiÖm cña m×nh (nÕu cã);
5. Nh÷ng trêng hîp khã kh¨n ®îc trî cÊp tiÒn ¨n ®êng, 
tiÒn tµu xe ®Ó trë vÒ n¬i c tró.
17


§ i Ò u   38.   Tr×nh   b¸o   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   ®a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh
Ngêi  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a 
bÖnh   trong   thêi   h¹n   mêi   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   GiÊy 
chøng nhËn  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh, ph¶i tr×nh b¸o 
Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ  C«ng an cïng cÊp n¬i ng êi  ®ã  c 
tró.
Môc II
C h Õ   ® é   ® è i   v í i   N G ê I   c h a   t h µ n h   n i ª n     c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n 
t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi


§i Ò u   39.   ChÕ   ®é   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,   lao   ®éng   trÞ 
liÖu, häc tËp vµ ch÷a trÞ
Ngêi cha thµnh niªn ch÷a trÞ, cai nghiÖn trong Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ph¶i chÞu sù 
qu¶n lý, gi¸o  dôc,  tu©n theo chÕ   ®é  lao  ®éng trÞ  liÖu, 
häc tËp vµ  cai nghiÖn, ch÷a trÞ  do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi quy ®Þnh, tu©n thñ néi quy cña  
Trung t©m vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 


§i Ò u  40.  ChÕ ®é ë
Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  
dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc s¾p xÕp chç   ë  phï  hîp víi løa 
tuæi,   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   vµ   giíi   tÝnh.   Phßng   ë 
ph¶i  ®¶m b¶o tho¸ng m¸t vÒ  mïa hÌ, kÝn giã  vÒ  mïa  ®«ng, 
hîp vÖ  sinh m«i trêng. DiÖn  tÝch  n»m tèi thiÓu cho mçi 
ngêi lµ 2,5 m2.


§i Ò u  41.  ChÕ ®é mÆc vµ sinh ho¹t
1. Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc n»m riªng giêng hoÆc mÆt 
sµn b»ng gç, cã chiÕu, mµn. C¸c c¬ së ë phÝa Nam, mçi ng ­
êi ®îc cÊp mét tÊm ®¾p. C¸c c¬ së ë phÝa B¾c, mçi ngêi ®­
îc   cÊp   mét   ch¨n   b«ng   nÆng  hai  ki   l«   gam   vµ   mét   ¸o   Êm. 
Hµng n¨m, mçi ngêi  ®îc cÊp hai chiÕc chiÕu, hai bé  quÇn 
¸o dµi, mét bé quÇn ¸o ®ång phôc, hai bé quÇn ¸o lãt, hai  
kh¨n mÆt, hai  ®«i dÐp nhùa, hai bµn ch¶i  ®¸nh r¨ng, mét 
¸o ma  ni l«ng, mét chiÕc mò cøng. Hµng quý, mçi ng êi ®îc 
cÊp mét tóyp thuèc  ®¸nh r¨ng 90 gam vµ  mét ki l« gam xµ 
phßng.
2.   Ngêi   cha   thµnh   niªn   trong   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­  
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi lµ n÷ ®îc cÊp tiÒn vÖ sinh phô 
n÷ hµng th¸ng theo quy ®Þnh.
18


§ i Ò u  42.  ChÕ ®é häc v¨n ho¸
Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  
dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc häc v¨n ho¸ theo ch¬ng tr×nh 
cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. ViÖc häc v¨n ho¸ ®èi víi ng êi 
cha phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc lµ  b¾t buéc;  ®èi víi nh÷ng 
®èi tîng kh¸c th× tïy thuéc kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ 
cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi mµ 
tæ chøc häc tËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


§i Ò u  43.  ChÕ ®é thi vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ
1. Trung t©m phèi hîp víi c¬  quan qu¶n lý  gi¸o dôc 
vµ ®µo t¹o t¹i ®Þa ph¬ng tæ chøc thi häc kú, kÕt thóc n¨m 
häc, chuyÓn cÊp, tuyÓn chän häc sinh giái vµ cÊp v¨n b»ng  
chøng chØ häc v¨n ho¸, häc nghÒ theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o 
dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.
2. Sæ  ®iÓm, häc b¹, hå  s¬  vµ  c¸c biÓu mÉu liªn quan 
®Õn   viÖc   gi¶ng   d¹y   vµ   häc   tËp   ë   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña Bé  
Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 
§i Ò u  44.  ChÕ ®é lao ®éng trÞ liÖu
1. Ngoµi giê häc tËp, ch÷a bÖnh, ngêi cha thµnh niªn 
ph¶i tham gia lao  ®éng trÞ  liÖu do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi tæ chøc. Trung t©m cã  tr¸ch 
nhiÖm s¾p xÕp c«ng viÖc lao ®éng trÞ liÖu phï hîp víi løa 
tuæi vµ  søc khoÎ  cña ngêi cha thµnh niªn  ®Ó  b¶o  ®¶m sù 
ph¸t triÓn b×nh thêng vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc cña 
ngêi cha thµnh niªn.
2.   Kh«ng   ®îc   sö   dông   ngêi   cha   thµnh   niªn   lµm   nh÷ng 
c«ng viÖc nÆng nhäc,  ®éc h¹i, nguy hiÓm theo danh môc do 
Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Bé Y tÕ ban hµnh.
3.   Thêi   gian   lao   ®éng   trÞ   liÖu   cña   ngêi   cha   thµnh 
niªn   kh«ng   ®îc   nhiÒu   h¬n   thêi   gian   häc   tËp,  ch÷a   bÖnh.  
Thêi gian lao  ®éng vµ  häc tËp kh«ng qu¸ 7 giê  trong mét 
ngµy.   Ngêi   cha   thµnh   niªn   ®îc   nghØ   lao   ®éng   trong   c¸c 
ngµy thø b¶y, chñ  nhËt, ngµy lÔ, ngµy TÕt theo quy  ®Þnh 
cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng.
19


§ i Ò u  45.  ChÕ ®é kh¸m, ch÷a bÖnh
Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®îc kh¸m søc khoΠ®Þnh kú s¸u th¸ng 
mét lÇn. Trong  trêng  hîp  bÞ   èm nÆng hoÆc  m¾c  bÖnh  hiÓm 
nghÌo vît qu¸ kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi th×   ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn 
cña Nhµ  níc hoÆc  ®a vÒ  gia  ®×nh  ®Ó  ch÷a trÞ, ch¨m sãc. 
Thêi   gian   ch÷a   bÖnh   ®îc   tÝnh   vµo   thêi   gian   chÊp   hµnh 
quyÕt  ®Þnh. §èi víi trêng hîp m¾c bÖnh hiÓm nghÌo kh«ng 
cã  kh¶ n¨ng ch÷a   khái th×   ®îc miÔn thi hµnh phÇn thêi 
gian cßn l¹i trong quyÕt ®Þnh.
Chi  phÝ  y tÕ   trong  thêi gian  n»m  viÖn do  Trung  t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi chi tr¶ tõ  ng©n 
s¸ch nhµ  níc. Trong trêng hîp ngêi cha thµnh niªn bÞ  tai 
n¹n   lao   ®éng   hoÆc   bÞ   chÕt   trong   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh 
t¹i §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy


§i Ò u  46.  ChÕ ®é trî cÊp, ®ãng gãp 
1. Ngêi cha thµnh niªn bÞ ®a vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh 
­  Gi¸o   dôc   ­  Lao   ®éng  x∙   héi   ®îc   trî   cÊp   tiÒn   häc   v¨n 
ho¸, tiÒn häc nghÒ, tiÒn ch÷a bÖnh, tiÒn ¨n hµng th¸ng,  
tiÒn mua s¾m vËt dông sinh ho¹t c¸ nh©n cÇn thiÕt vµ  c¸c 
chi   phÝ   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   trong   thêi   gian   chÊp   hµnh  
quyÕt ®Þnh. 
2. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ   X∙   héi,   Bé   Y   tÕ   híng   dÉn   møc   trî   cÊp   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n 1 §iÒu nµy.
20

Môc III
C H Õ   ® é   ® è I   V í I   N G ê I   t ù   n g u y Ö n   c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n   t ¹ i 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi


§i Ò u   47.   ChÕ   ®é  qu¶n lý, gi¸o dôc, lao  ®éng, häc 
tËp vµ ch÷a trÞ 
Ngêi   tù   nguyÖn   xin   vµo   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o 
dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   ph¶i   chÞu   sù   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc, 
tu©n theo  chÕ   ®é  lao  ®éng,  häc tËp vµ  cai  nghiÖn,  ch÷a 
trÞ  do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi 
quy  ®Þnh, tu©n thñ  néi quy cña Trung t©m vµ  c¸c quy  ®Þnh 
cña ph¸p luËt cã liªn quan. 
§i Ò u  48.  HÕt thêi h¹n ch÷a trÞ, phôc håi
Tríc khi hÕt thêi h¹n ch÷a trÞ, phôc håi mêi ngµy, 
ngêi tù  nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ 
Lao  ®éng x∙ héi  ®îc Gi¸m  ®èc Trung t©m th«ng b¸o vµ  khi 
hÕt thêi h¹n  ®îc Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao  ®éng x∙ héi cÊp GiÊy chøng nhËn  ®∙ ch÷a trÞ, cai 
nghiÖn, phôc håi. B¶n sao GiÊy chøng nhËn  ® îc göi  ®Õn Uû 
ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró.


§i Ò u  49.  ChÕ ®é ®ãng gãp chi phÝ 
1. Ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i ®ãng gãp toµn bé chi phÝ trong  
thêi gian  ë  Trung t©m, trõ  trêng hîp  ®îc miÔn, gi¶m theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng, Héi ®ång nh©n 
d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi 
chung lµ  Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh) quy  ®Þnh møc thu cô 
thÓ  chi phÝ  ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi theo  ®Ò  nghÞ 
cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. 
2. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ X∙ héi quy ®Þnh c¸c kho¶n ®ãng gãp chi phÝ cho ng êi tù 
nguyÖn ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi trong thêi gian  ë 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
21

Ch¬ng IV
Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ gi¸o dôc ­ lao ®éng x∙ héi


§i Ò u   50.  Thµnh lËp, gi¶i thÓ Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®îc 
thµnh lËp theo ®Þa bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­
¬ng, chÞu sù  qu¶n lý  trùc tiÕp cña Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng 
binh vµ X∙ héi. 
C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng Chñ  tÞch 
Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh viÖc thµnh lËp, gi¶i 
thÓ   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi. 
ViÖc thµnh lËp, gi¶i thÓ  ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ  Bé 
Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.  
Nh÷ng ®Þa ph¬ng cã sè lîng Ýt ngêi nghiÖn ma tóy, ng­
êi b¸n d©m cã  thÓ  göi  ®èi tîng  ®Õn Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi cña  ®Þa ph ¬ng kh¸c trªn c¬  së 
tho¶ thuËn gi÷a ®Þa ph¬ng n¬i göi vµ n¬i nhËn.


§i Ò u   51.   Chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   Trung   t©m   Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi   
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi cã  
chøc n¨ng, nhiÖm vô:
1. TiÕp nhËn, ph©n lo¹i, tæ chøc ch÷a trÞ, phôc håi  
søc khoÎ  cho ngêi vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ 
Lao  ®éng x∙ héi; tæ chøc lao  ®éng trÞ  liÖu, lao  ®éng s¶n 
xuÊt cho ngêi vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi; tæ chøc häc tËp, gi¸o dôc, d¹y nghÒ; b¶o ®¶m 
c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, sinh ho¹t tinh thÇn cho hä.
2.   Nghiªn   cøu   thùc   nghiÖm   m«   h×nh,   quy   tr×nh   ch÷a  
trÞ,   cai   nghiÖn,   phôc   håi;   tæ   chøc   ®µo   t¹o,   båi   d ìng 
chuyªn m«n, nghiÖp vô  cho c¸n bé, c«ng chøc vµ  nh©n viªn 
cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
3.   Qu¶n   lý   vµ   sö   dông   c¸c   nguån   kinh   phÝ   theo   quy 
®Þnh; gi÷  g×n an ninh trËt tù  an toµn x∙ héi t¹i Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
4. Phèi hîp víi c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  ®Ó 
tæ chøc qu¶n lý, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, lao  ®éng, d¹y nghÒ 
vµ híng nghiÖp cho ngêi vµo Trung t©m.
22


§ i Ò u   52.  Ph©n khu trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
1. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  
tæ chøc khu vùc dµnh riªng cho nh÷ng ®èi tîng sau:
a) Phô n÷; 
b) Ngêi m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm;
c) Ngêi ®∙ t¸i ph¹m nhiÒu lÇn hoÆc cã hµnh vi g©y rèi 
trËt tù;
d) Ngêi cha thµnh niªn. 
2. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi 
ph¶i cã  n¬i tiÕp nhËn  ®èi tîng, n¬i kh¸m, ch÷a bÖnh, häc 
tËp, d¹y nghÒ, lao  ®éng, n¬i ¨n  ë, sinh ho¹t v¨n ho¸ thÓ 
thao  ®¶m b¶o vÖ  sinh, an toµn cho ngêi bÞ   ®a vµo Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. 
3. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi 
cã  phßng kû  luËt  ®Ó  gi¸o dôc nh÷ng  ®èi tîng cã  hµnh vi 
chèng  ®èi ngêi thi hµnh c«ng vô  vµ  c¸c hµnh vi vi ph¹m 
nghiªm träng kh¸c. 


§i Ò u   53.  C¬  cÊu tæ chøc cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
C¬  cÊu tæ chøc cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­  
Lao ®éng x∙ héi bao gåm: 
1. Ban gi¸m ®èc gåm cã:
­ Gi¸m ®èc;
­ C¸c Phã gi¸m ®èc.
2. Tïy theo quy m« tæ chøc, sè  lîng,  ®Æc  ®iÓm, tÝnh 
chÊt cña ngêi bÞ ®a vµo Trung t©m vµ ®Æc thï cña tõng ®Þa  
ph¬ng,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt   ®Þnh c¬ 
cÊu tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ cÇn thiÕt.


§i Ò u   54.   Phèi   hîp,   hç   trî   trong   viÖc   b¶o   ®¶m   an 
ninh trËt tù  vµ  ch÷a trÞ  t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
1. Khi cã  t×nh h×nh phøc t¹p vÒ  y tÕ, an ninh trËt  
tù, th×  Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ò 
nghÞ Gi¸m ®èc Së Y tÕ, Gi¸m ®èc C«ng an cÊp tØnh cã tr¸ch  
nhiÖm  cö  c¸n bé, chiÕn  sÜ  cña  ngµnh  m×nh t¨ng  cêng,  hç 
trî, phèi hîp.
2. Trong thêi gian c«ng t¸c t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi c¸c c¸n bé, nh©n viªn, chiÕn 
sÜ  cña ngµnh Y tÕ, C«ng an lµm viÖc theo sù  ph©n c«ng vµ  
23

chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
3. C¸n bé, nh©n viªn, chiÕn sÜ  cña ngµnh Y tÕ, C«ng 
an   trong   thêi   gian   c«ng   t¸c   t¹i   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc hëng chÕ   ®é  phô  cÊp  ®Æc 
thï  nghÒ  nghiÖp, phô  cÊp  ®éc h¹i, phô  cÊp nguy hiÓm, phô 
cÊp tr¸ch nhiÖm vµ  c¸c chÕ   ®é  phô  cÊp kh¸c theo quy  ®Þnh 
cña ph¸p luËt.


§i Ò u   55.  Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a  
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 
Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng 
x∙   héi   do   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   bæ   nhiÖm, 
miÔn nhiÖm trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­  
Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ   ý  kiÕn thÈm  ®Þnh cña Gi¸m  ®èc Së  
Néi vô.
Phã   gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao 
®éng x∙ héi do Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ 
héi quyÕt   ®Þnh  bæ nhiÖm,  miÔn  nhiÖm  trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ 
cña Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙  
héi.


§i Ò u   56.  ThÈm quyÒn cña Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng 
x∙   héi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   toµn   bé   vÒ   c¸c   ho¹t   ®éng   cña 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi theo quy  
®Þnh cña ph¸p luËt.
C¸c Phã gi¸m ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng  
cña Gi¸m ®èc. 


§i Ò u   57.   ThÈm   quyÒn   cña   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  trong viÖc ¸p dông c¸c 
biÖn ph¸p cìng chÕ
1.   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao 
®éng x∙ héi ®îc quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ 
®èi   víi   ngêi   ®ang   ch÷a   trÞ,   cai   nghiÖn,   phôc   håi   t¹i 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi trong 
c¸c trêng hîp :
Kh«ng chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh vÒ  gi¸o dôc, lao  ®éng,  
ch÷a trÞ  cai nghiÖn, phôc håi cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi; cã  hµnh vi lµm mÊt an ninh 
trËt tù, chèng l¹i ngêi thi hµnh c«ng vô, x©m h¹i   søc 
khoÎ  vµ  xóc ph¹m danh  dù,  nh©n  phÈm cña ngêi kh¸c  hoÆc 
24

x©m h¹i tµi s¶n cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  
®éng x∙ héi.
2. Bé  C«ng an phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ  X∙ héi   híng dÉn viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ 
®èi víi c¸c ®èi tîng cã hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  
nµy.
3. Khi cã  t×nh h×nh phøc t¹p vÒ  an ninh trËt tù  th× 
Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
cã  quyÒn yªu cÇu chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng së  t¹i, lùc lîng 
vò trang nh©n d©n hç trî. ChÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng, lùc lîng 
vò  trang nh©n d©n cã  tr¸ch nhiÖm  ®¸p øng yªu cÇu vµ  cã 
biÖn ph¸p phèi hîp hç trî kÞp thêi ®Ó b¶o vÖ Trung t©m.
4.  Khi Gi¸m   ®èc v¾ng  mÆt  th×  uû  quyÒn  b»ng  v¨n  b¶n 
cho mét Phã Gi¸m ®èc.


§i Ò u   58.   Trang  bÞ, sö  dông  vò  khÝ  vµ  c«ng  cô  hç 
trî
C¸n bé  b¶o vÖ  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi  ®îc trang bÞ, sö  dông c«ng cô  hç  trî. ViÖc 
trang bÞ, sö  dông c«ng cô  hç  trî  ph¶i theo  ®óng quy  ®Þnh 
cña   ph¸p   luËt.   Trong   trêng   hîp   cÇn   sö   dông   vò   khÝ   th× 
ph¶i ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.


§i Ò u   59.  Kh¸m søc khoÎ  ban  ®Çu cho ngêi bÞ   ®a vµo 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi
Y tÕ  cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng  
x∙   héi   cã   tr¸ch   nhiÖm   kh¸m   søc   khoÎ   cho   ngêi   míi   vµo 
Trung  t©m   ®Ó  x¸c  ®Þnh  t×nh  tr¹ng søc khoÎ,  bÖnh tËt vµ 
lËp hå s¬ bÖnh ¸n phôc vô cho viÖc ch÷a bÖnh, d¹y nghÒ vµ  
ph©n c«ng lao  ®éng. Gi¸m  ®èc Së  Y tÕ  cã  tr¸ch nhiÖm chØ 
®¹o   c¸c   bÖnh   viÖn,   trung   t©m   y   tÕ   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý 
phèi hîp tæ chøc  ®iÒu trÞ  cho nh÷ng ngêi bÞ   ®a vµo Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
25


§ i Ò u   60.   Tæ chøc lao  ®éng, häc v¨n ho¸, häc nghÒ 
cho ngêi bÞ   ®a vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi  
Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng  
x∙ héi c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn søc khoÎ, nghÒ  nghiÖp, giíi 
tÝnh cña ngêi bÞ   ®a vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­  
Lao  ®éng x∙ héi vµ  t×nh h×nh c«ng viÖc cña Trung t©m  ®Ó 
s¾p xÕp c«ng viÖc phï  hîp. NÕu ngêi bÞ   ®a vµo Trung t©m 
Ch÷a   bÖnh   ­     Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   cha   cã   nghÒ 
nghiÖp hoÆc cã  nghÒ  nghiÖp nhng kh«ng phï  hîp th×  cã  thÓ 
®îc häc nghÒ.
Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ 
héi cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c líp häc xo¸ mï  ch÷  theo 
quy  ®Þnh cña Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, tæ chøc häc nghÒ, 
gi¸o   dôc   ph¸p   luËt   cho   nh÷ng   ngêi   bÞ   ®a   vµo   Trung   t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.


§i Ò u   61.   Gi¶m   thêi   h¹n,   t¹m   ®×nh   chØ   hoÆc   miÔn 
chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh 
­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi   
Hµng th¸ng, Ban Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   nhËn   xÐt,   ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   lao  
®éng, häc tËp vµ  ch÷a bÖnh cña ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p 
®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®Ó  theo dâi qu¸ tr×nh rÌn luyÖn, 
tu dìng vµ ch÷a trÞ. 
1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
®∙ chÊp hµnh  ®îc mét nöa thêi h¹n, nÕu lËp c«ng hoÆc cã 
tiÕn bé râ rÖt trong viÖc gi¸o dôc, ch÷a trÞ th× Gi¸m ®èc 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi xÐt,  ®Ò  
nghÞ  Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp  huyÖn  xem xÐt, quyÕt 
®Þnh gi¶m mét phÇn hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian thi  
hµnh quyÕt ®Þnh cßn l¹i. 
2. Trong trêng hîp ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh ¸p 
dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ   èm nÆng th×   ® îc 
t¹m   ®×nh   chØ   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vÒ   gia   ®×nh   ®iÒu 
trÞ; thêi gian  ®iÒu trÞ   ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh 
quyÕt   ®Þnh;  sau khi søc khoÎ  phôc  håi  mµ  thêi  h¹n  chÊp 
hµnh cßn l¹i tõ  ba th¸ng trë  lªn th×  ngêi  ®ã  ph¶i tiÕp 
tôc chÊp hµnh. 
§èi víi phô  n÷  cã  thai th×   ®îc t¹m  ®×nh chØ thi hµnh 
quyÕt  ®Þnh cho  ®Õn khi con  ®ñ  ba m¬i s¸u th¸ng tuæi; nÕu 
trong thêi gian t¹m ®×nh chØ mµ ngêi ®ã cã tiÕn bé râ rÖt 
hoÆc lËp c«ng  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c 
tró  x¸c nhËn th×   ®îc miÔn chÊp hµnh  phÇn  thêi gian cßn 
l¹i. 
26

§èi   víi   ngêi   m¾c   bÖnh   hiÓm   nghÌo   th×   ®îc   miÔn   chÊp 
hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i.
3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ®∙ ra quyÕt 
®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh   quyÕt   ®Þnh   viÖc   gi¶m   thêi 
h¹n, t¹m  ®×nh chØ hoÆc miÔn viÖc chÊp hµnh quy  ®Þnh t¹i 
kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m 
®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. 


§i Ò u   62.  HÕt h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së 
ch÷a bÖnh  
Trong thêi gian mêi ngµy tríc khi hÕt thêi h¹n chÊp 
hµnh quyÕt   ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh, Gi¸m   ®èc  Trung 
t©m   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   ngêi   ®ã   biÕt.   Khi   hÕt   h¹n   chÊp 
hµnh quyÕt  ®Þnh, Gi¸m  ®èc Trung t©m cÊp GiÊy chøng nhËn 
®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh cho ngêi  ®ã  vµ  göi b¶n sao 
giÊy chøng nhËn  ®Õn Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi, c¬ quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Chñ tÞch 
Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh, Uû  ban 
nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró vµ gia ®×nh ngêi ®ã ®Ó tiÕp tôc 
qu¶n lý, gi¸o dôc. 


Ch¬ng V
T R ¸ C H   N H I Ö M   C ñ A   C ¸ C   C ¬   Q U A N   N H µ   N í C   T R O N G   Q U ¶ N   L ý 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi§i Ò u   63.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ X∙ héi 
Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi cã tr¸ch nhiÖm:
1.  Thùc hiÖn  ho¹t   ®éng  qu¶n lý   nhµ  níc  ®èi víi  c¸c 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
2. Híng dÉn, chØ  ®¹o c¸c  ®Þa ph¬ng lËp quy ho¹ch, kÕ 
ho¹ch vµ  ph¸t triÓn Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao 
®éng x∙ héi; thµnh lËp, gi¶i thÓ  c¸c Trung t©m Ch÷a bÖnh 
­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi; tæ chøc tiÕp nhËn ngêi bÞ 
b¾t buéc vµ ngêi tù nguyÖn vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
3. Chñ tr×, phèi hîp víi Bé X©y dùng ban hµnh c¸c quy 
ph¹m, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc kinh tÕ  kü  thuËt vÒ  x©y dùng 
cho c¸c Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi;  
phèi hîp víi Bé  Néi vô  híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ 
cÊu tæ chøc, chøc danh tiªu chuÈn c¸n bé  Trung t©m Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi vµ  tr¸ch nhiÖm, quyÒn 
h¹n cña Gi¸m ®èc; phèi hîp víi Bé Y tÕ híng dÉn quy tr×nh 
ch÷a   trÞ   cho   ngêi   nghiÖn   ma   tóy,   ngêi   b¸n   d©m   t¹i   c¸c 
27

Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi; phèi 
hîp víi Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh chÕ   ®é  tµi chÝnh cña Trung 
t©m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc
4.   KiÓm   tra,   thanh   tra   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   cña   c¸c  
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
5.   Thùc   hiÖn   hîp   t¸c   quèc   tÕ   trong   lÜnh   vùc   cai 
nghiÖn vµ ch÷a bÖnh x∙ héi.


§i Ò u  64.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Y tÕ
Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm:
1. Quy ®Þnh danh môc c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm.
2. Nghiªn cøu, x¸c  ®Þnh c¸c lo¹i thuèc vµ  ph¬ng ph¸p 
ch÷a bÖnh cho ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m.
3. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi híng dÉn, chØ ®¹o viÖc ®iÒu trÞ cai nghiÖn ma tóy, 
ch÷a bÖnh x∙ héi trong c¸c Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao  ®éng x∙ héi; quy  ®Þnh chÕ   ®é   ®iÒu trÞ, cai nghiÖn 
ma   tóy,   ch÷a   bÖnh   x∙   héi   cho   ngêi   bÞ   ®a   vµo   Trung   t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.


§i Ò u  65.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé C«ng an 
Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm:
1. Híng dÉn, chØ ®¹o c¬ quan C«ng an c¸c cÊp chñ tr×, 
phèi hîp víi c¬ quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, MÆt 
trËn Tæ quèc, c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ  x∙ héi cã  liªn quan 
gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   cïng   cÊp   trong   viÖc   thu   thËp   tµi 
liÖu, lËp hå  s¬, thÈm tra hå  s¬  ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi 
b¸n d©m  ®Ó   ®Ò  nghÞ   ®a vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc  
­ Lao ®éng x∙ héi.
2. Híng dÉn viÖc tæ chøc ®a ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt 
®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh;   cö   c¸n   bé,   chiÕn   sÜ   cña 
ngµnh tham gia b¶o vÖ  c¸c Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc 
­ Lao ®éng x∙ héi theo ®Ò nghÞ cña ngµnh Lao ®éng ­ Th ¬ng 
binh vµ X∙ héi; phèi hîp kiÓm tra viÖc tæ chøc b¶o vÖ c¸c  
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
3.   Tæ   chøc   ®µo   t¹o,   híng   dÉn   viÖc   sö   dông   vò   khÝ, 
c«ng cô  hç  trî  vµ  nghiÖp vô  cho lùc lîng b¶o vÖ  cña c¸c 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
28


§ i Ò u  66.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm:
1. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi x©y dùng ch¬ng tr×nh häc tËp, gi¶ng d¹y cho ®èi t­
îng trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ 
héi; híng dÉn, chØ  ®¹o, phèi hîp kiÓm tra viÖc häc tËp, 
tæ chøc thi, cÊp b»ng, chøng chØ cho nh÷ng  ®èi tù¬ng häc 
v¨n ho¸ vµ  hç  trî   ®éi ngò  gi¸o viªn cho Trung t©m Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
2.  Híng dÉn,  chØ  ®¹o ngµnh  Gi¸o  dôc vµ   §µo t¹o  ®Þa 
ph¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®èi tîng ®îc tiÕp tôc häc tËp sau 
khi chÊp hµnh xong thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn  ë  Trung 
t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.


§i Ò u  67.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Tµi chÝnh 
Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm:
1. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi quy  ®Þnh møc trî  cÊp tiÒn thuèc  ch÷a bÖnh,  tiÒn 
häc   nghÒ,   tiÒn   mua   s¾m   vËt   dông   sinh   ho¹t   c¸   nh©n   cÇn 
thiÕt vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  kh¸c cho ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh; quy  ®Þnh møc  ®ãng gãp hµng th¸ng cña  ®èi t îng 
bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh; híng dÉn c¸c chÕ ®é miÔn, gi¶m 
cho c¸c  ®èi tîng, c¸c chÕ   ®é  u tiªn t¹o  ®iÒu kiÖn tiªu 
thô s¶n phÈm do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng  
x∙ héi s¶n xuÊt, chÝnh s¸ch vay vèn víi l∙i suÊt  u  ®∙i; 
híng dÉn qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
2. Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Lao  ®éng ­ 
Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   nghiªn   cøu   ban   hµnh   chÝnh   s¸ch  u 
tiªn vay vèn  ®Ó  tæ chøc lao  ®éng s¶n xuÊt cña Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi; c¸c chÝnh s¸ch 
khuyÕn khÝch kh¸c  ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®Çu t vµo 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
3. ChØ ®¹o ngµnh tµi chÝnh trong viÖc thanh tra, kiÓm  
tra   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh   cña   c¸c   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. 


§i Ò u  68.  Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 
1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm:
a) ChØ  ®¹o Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi 
hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan lËp kÕ  ho¹ch tæ chøc ch÷a 
trÞ, cai nghiÖn vµ  phßng, chèng t¸i ph¹m t¹i  ®Þa ph¬ng; 
chñ  tr×, phèi hîp víi c¬  quan C«ng an, Y tÕ, Gi¸o dôc vµ  
§µo t¹o cïng cÊp vµ  c¸c c¬  quan, tæ chøc cã  liªn quan tæ  
29

chøc ch÷a trÞ, cai nghiÖn, qu¶n lý, gi¸o dôc ng êi nghiÖn 
ma tóy, ngêi b¸n d©m vµ ngêi ®∙ ®îc ch÷a trÞ, cai nghiÖn; 
b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ 
c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan trong viÖc tæ chøc vµ  qu¶n lý 
c¸c Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi t¹i  
®Þa ph¬ng m×nh.
2. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm: 
a) X©y dùng kÕ  ho¹ch ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi  
cho ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m Ch÷a 
bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi hµng n¨m;
b) ChØ  ®¹o c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, 
C«ng an vµ  c¸c ngµnh cã  liªn quan trong viÖc qu¶n lý  vµ 
tæ chøc  ®a ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh vµo Trung t©m 
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi;
c) Híng dÉn, chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ t¹o  ®iÒu 
kiÖn cho nh÷ng ngêi  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo 
c¬ së ch÷a bÖnh t×m viÖc lµm, t¸i hoµ nhËp céng ®ång.
3. Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm :
a) Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró  cña ngêi  ®∙ chÊp 
hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh   cã   tr¸ch 
nhiÖm phèi hîp víi Uû ban MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc  
thµnh viªn tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc, t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó 
ngêi  ®ã  cã  viÖc lµm vµ  æn  ®Þnh cuéc sèng, t¸i hoµ  nhËp 
céng ®ång.
b) Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   ®ãng   trªn   ®Þa   bµn   cã   tr¸ch 
nhiÖm phèi hîp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Trung t©m hoµn thµnh tèt  
nhiÖm vô, b¶o ®¶m an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn thuéc thÈm 
quyÒn.


Ch¬ng VI
KhiÕu n¹i, tè c¸o, Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m


§i Ò u   69.   QuyÒn   kiÕn   nghÞ,   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ 
khëi kiÖn hµnh chÝnh
1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 
hoÆc   ngêi   ®¹i   diÖn   hîp   ph¸p   cña   ngêi   ®ã   cã   quyÒn   kiÕn 
nghÞ  vÒ  viÖc qu¶n lý, lao  ®éng, häc tËp vµ  ch÷a bÖnh t¹i 
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi víi Ban  
Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙ 
héi; khiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn hµnh chÝnh vÒ quyÕt ®Þnh ® a 
vµo c¬ së ch÷a bÖnh.
2.   Mäi   c«ng   d©n   cã   quyÒn   tè   c¸o   hµnh   vi   tr¸i   ph¸p 
luËt trong  viÖc  ®a ngêi vµo Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o 
dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
30

3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu  
n¹i, khëi kiÖn hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p 
luËt vÒ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh.


§i Ò u  70.  Khen thëng ­ kû luËt
1. C¸ nh©n, tæ chøc cã thµnh tÝch trong viÖc tæ chøc 
thùc hiÖn biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®îc khen thëng 
theo chÕ ®é chung cña Nhµ níc.
2. Trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ® a vµo c¬  së 
ch÷a bÖnh, ngêi  ®ang chÊp hµnh cã  tiÕn bé  hoÆc cã  thµnh 
tÝch xuÊt s¾c th× ®îc khen thëng víi c¸c h×nh thøc sau: 
a) BiÓu d¬ng khen thëng;
b)   §Ò   nghÞ   gi¶m   hoÆc   miÔn   thêi   h¹n   chÊp   hµnh   quyÕt 
®Þnh;
c) C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. Trong thêi gian ch÷a trÞ, cai nghiÖn t¹i Trung t©m  
Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi, ngêi  ®ang ch÷a 
trÞ, cai nghiÖn vi ph¹m néi quy cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ 
Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi, kh«ng chÞu tham gia lao ®éng, 
häc tËp th× Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  
®éng x∙ héi xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh kû  luËt b»ng c¸c h×nh thøc 
sau:
a) Phª b×nh;
b) C¶nh c¸o;
c) Gi¸o dôc t¹i phßng kû luËt.
Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ 
héi   ra   quyÕt   ®Þnh   kû   luËt   b»ng   h×nh   thøc   gi¸o   dôc   t¹i 
phßng kû luËt tèi ®a lµ b¶y ngµy cho mét lÇn quyÕt ®Þnh.
§èi  tîng  bÞ   ®a vµo  phßng  kû  luËt  ph¶i  lµm b¶n  kiÓm 
®iÓm vµ  tù  kiÓm  ®iÓm tríc toµn  ®¬n vÞ  trùc tiÕp qu¶n lý 
®èi tîng.
4.  Trêng  hîp  ®èi  tîng  cã  hµnh  vi vi ph¹m  ph¸p  luËt 
th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh  
chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt  
h¹i vËt chÊt th×  ph¶i  båi  thêng  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p 
luËt.
Nghiªm cÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, søc khoÎ,  
danh dù, nh©n phÈm cña ngêi  ®ang chÊp hµnh kû  luËt trong  
Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
5. C¸c quyÕt ®Þnh khen thëng vµ kû luËt ph¶i b»ng v¨n 
b¶n vµ lu vµo hå s¬ cña ®èi tîng.
31§ i Ò u   71.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn 
trong viÖc thi hµnh biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh
Ngêi cã  thÈm quyÒn trong viÖc thi hµnh biÖn ph¸p  ®a 
vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh   mµ   dung   tóng,   bao   che   cho   hµnh   vi 
tr¸i ph¸p luËt; x©m ph¹m søc khoÎ, danh dù, nh©n phÈm cña  
ngêi vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  
hoÆc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt th× tuú theo 
tÝnh   chÊt,   møc   ®é  vi   ph¹m  sÏ   bÞ   xö   lý  kû   luËt  hoÆc   bÞ 
truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i vËt chÊt 
th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


Ch¬ng VII
§iÒu kho¶n thi hµnh§i Ò u  72.  HiÖu lùc thi hµnh
NghÞ   ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc  sau  15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy 
®¨ng C«ng b¸o. 
NghÞ   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   20/CP   ngµy   13 
th¸ng 4 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  vÒ  c¬  së  
ch÷a  bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, NghÞ 
®Þnh sè  34/2002/N§­CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2002 cña ChÝnh 
phñ  quy  ®Þnh vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc vµ  chÕ   ®é  cai nghiÖn 
®èi víi ngêi nghiÖn ma tóy  ®a vµo c¬  së  cai nghiÖn b¾t 
buéc vµ  QuyÕt   ®Þnh  sè  167/TTg  ngµy  08 th¸ng  4 n¨m  1994 
cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè 
chÕ ®é trî cÊp ®èi víi c¸c ®èi tîng cøu trî x∙ héi. Nh÷ng 
quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá.


§i Ò u  73.  Híng dÉn thi hµnh
Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Y tÕ, Bé C«ng 
an, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Néi vô, Bé  X©y dùng, Bé 
Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan trong ph¹m vi chøc 
n¨ng,  nhiÖm   vô,   quyÒn  h¹n  cña  m×nh   cã  tr¸ch   nhiÖm  phèi  
hîp híng dÉn chi tiÕt, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  
nµy.


§i Ò u  74.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng 
c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi 
hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản