Nghị định 136/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
107
lượt xem
12
download

Nghị định 136/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 136/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 136/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 136/2004/N -CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2004 V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA GIAO THÔNG V N T I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng c a Thanh tra giao thông v n t i Thanh tra giao thông v n t i ư c t ch c thành h th ng, Trung ương thu c B Giao thông v n t i, a phương thu c S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính), th c hi n ch c năng thanh tra nhà nư c và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng c a Thanh tra giao thông v n t i 1. T ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia các ho t ng liên quan n giao thông v n t i t i Vi t Nam; trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
  2. i u 3. N i dung ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i 1. Thanh tra, ki m tra i v i các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này v vi c th c hi n chính sách, pháp lu t và nhi m v do c p có thNm quy n giao. 2. Thanh tra, ki m tra i v i các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này v vi c: a) m b o các i u ki n, tiêu chuNn, nh m c i v i k t c u h t ng, phương ti n, thi t b giao thông v n t i và các bi n pháp m b o an toàn giao thông v n t i; i u ki n, tiêu chuNn và các ch ng ch , gi y t chuyên môn c a ngư i i u khi n, tham gia v n hành phương ti n, thi t b giao thông v n t i; b) Trách nhi m b o v k t c u h t ng giao thông v n t i; c) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ho t ng v n t i; d) ào t o, sát h ch, c p, i, thu h i Gi y phép i u khi n phương ti n giao thông v n t i. 3. Phát hi n, l p biên b n, có bi n pháp ngăn ch n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý vi ph m hành chính. 4. Giúp Th trư ng cơ quan cùng c p t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hư ng d n n i dung, b i dư ng nghi p v thanh tra cho Thanh tra giao thông v n t i c p dư i. 6. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i lu t, pháp l nh và yêu c u qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i. i u 4. Nguyên t c ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i Ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i ch tuân theo pháp lu t, b o m chính xác, khách quan, công khai, dân ch , k p th i. Không m t cơ quan, t ch c ho c cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào ho t ng thanh tra c a Thanh tra giao thông v n t i. i u 5. M i quan h công tác c a Thanh tra giao thông v n t i 1. Các t ch c thanh tra thu c h th ng Thanh tra giao thông v n t i ho t ng dư i s qu n lý, ch o tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i cùng c p và s ch o v công tác, t ch c và nghi p v thanh tra c a cơ quan Thanh tra c p trên. 2. Thanh tra B Giao thông v n t i ch u s ch o v công tác, t ch c và nghi p v thanh tra c a T ng Thanh tra Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 3. Thanh tra B Giao thông v n t i ch o công tác, hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra S ; qu n lý, ch o v công tác, t ch c và ho t ng nghi p v thanh tra i v i Thanh tra c a các C c tương ng thu c B Giao thông v n t i. 4. Thanh tra giao thông v n t i ph i h p v i Thanh tra các B , ngành và các cơ quan liên quan khác trong quá trình thanh tra i v i các v n liên quan n lĩnh v c giao thông v n t i và trong vi c phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t. Chương 2: H TH NG T CH C VÀ NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA GIAO THÔNG V N T I M C I: H TH NG T CH C i u 6. H th ng t ch c 1. Thanh tra B Giao thông v n t i (sau ây g i t t là Thanh tra B ) và Thanh tra giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không c a các C c tương ng thu c B Giao thông v n t i (sau ây g i t t là Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i). 2. Thanh tra S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính (sau ây g i t t là Thanh tra S ). 3. Các t ch c thanh tra giao thông v n t i có con d u và tài kho n riêng. M C II: THANH TRA B i u 7. T ch c c a Thanh tra B 1. Thanh tra B là cơ quan tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng thanh tra nhà nư c và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i. 2. Thanh tra B có Phòng tr c thu c do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p. 3. Thanh tra B có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Thanh tra viên; các ch c danh trên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 4. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B . i u 8. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B
  4. 1. Tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thanh tra; ch trì ho c tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Theo dõi, hư ng d n, ki m tra i v i Th trư ng cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, chương trình, k ho ch công tác, nghi p v thanh tra. 4. T ch c th c hi n công tác ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; giúp B trư ng t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý v t ch c và ho t ng thanh tra; ào t o, b i dư ng nghi p v thanh tra cho Thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra, Th trư ng cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i. 6. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. 7. Giúp B trư ng B Giao thông v n t i qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra. Ki m tra, xác minh, ra quy t nh s a i, b sung ho c thay th quy t nh x lý vi ph m c a Thanh tra C c, Thanh tra S n u có căn c xác nh quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 8. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C III: THANH TRA C A CÁC C C THU C B GIAO THÔNG V N T I i u 9. T ch c Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i 1. Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng thanh tra nhà nư c và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c. 2. Thanh tra C c có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên; các ch c danh trên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không phù h p v i ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a C c. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a C c trư ng.
  5. 2. Thanh tra vi c ch p hành các quy trình, quy ph m, quy nh v chuyên môn - k thu t i v i các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này thu c ph m vi qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a C c. 3. ình ch hành vi trái pháp lu t chuyên ngành i v i cơ quan, t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 4. T m gi , t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. 5. Áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C IV: THANH TRA S i u 11. T ch c c a Thanh tra S 1. Thanh tra S là cơ quan tr c thu c S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính), th c hi n ch c năng thanh tra nhà nư c và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh). 2. Thanh tra S có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên; các ch c danh trên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Thanh tra S ; quy nh c th v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S theo hư ng d n c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B N i v . i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a Giám c S . 2. Qu n lý công tác thanh tra, b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i cho Thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra. 3. T ch c th c hi n công tác ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; giúp Giám c S t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i : a) Thanh tra vi c ch p hành các quy trình, quy ph m, quy nh v chuyên môn - k thu t i v i các i tư ng quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này thu c ph m vi qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông v n t i c a U ban nhân dân c p t nh;
  6. b) ình ch hành vi trái pháp lu t chuyên ngành i v i cơ quan, t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân; c) T m gi , t ch thu tang v t, phương ti n; tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t; d) áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: THANH TRA VIÊN, C NG TÁC VIÊN THANH TRA i u 13. Thanh tra viên 1. Thanh tra viên giao thông v n t i (sau ây g i là Thanh tra viên) là ngư i ư c phân công làm công tác thanh tra t i t ch c Thanh tra giao thông v n t i, ư c b nhi m theo Quy ch thanh tra viên do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và quy nh c a Ngh nh này. 2. Thanh tra viên có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra và các quy nh c a pháp lu t chuyên ngành; b) X ph t ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t; c) Th c hi n quy n h n theo quy nh t i kho n 3 i u 16 Ngh nh này. 3. Thanh tra viên ư c hư ng lương theo các ng ch công ch c và ph c p iv i thanh tra. 4. Ngoài nh ng quy nh chung v i u ki n, tiêu chuNn c a ng ch thanh tra, Thanh tra viên ph i áp ng các i u ki n, tiêu chuNn khác phù h p v i ngành, lĩnh v c theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. Thanh tra viên các c p ư c tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m và c p Th thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 6. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th tiêu chuNn, trình t , th t c c p, i, thu h i Th Thanh tra viên chuyên ngành giao thông v n t i. i u 14. C ng tác viên thanh tra 1. C ng tác viên thanh tra là ngư i không thu c biên ch c a cơ quan Thanh tra giao thông v n t i, ư c trưng t p làm nhi m v thanh tra theo yêu c u c a cơ quan thanh
  7. tra ho c c p có thNm quy n. C ng tác viên thanh tra làm vi c theo s phân công c a t ch c thanh tra ho c Thanh tra viên giao thông v n t i. 2. C ng tác viên thanh tra ph i có phNm ch t chính tr t t; có ý th c trách nhi m, trung th c, khách quan, công minh; có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra ư c giao. 3. Các t ch c Thanh tra giao thông v n t i s d ng c ng tác viên theo pháp lu t thanh tra và Quy ch c ng tác viên thanh tra c a B trư ng B Giao thông v n t i. Khi ư c c p có thNm quy n trưng t p, c ng tác viên thanh tra ư c hư ng nguyên lương, ch công tác phí và t o i u ki n hoàn thành nhi m v . 4. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ban hành Quy ch c ng tác viên thanh tra trong ngành giao thông v n t i. Chương 4: TRÌNH T , TH T C THANH TRA i u 15. Căn c ti n hành thanh tra 1. Chương trình, k ho ch thanh tra ư c phê duy t. 2. Yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. Yêu c u c a công tác qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i. 4. Nh ng hành vi có d u hi u vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i do cơ quan thông tin i chúng ho c cơ quan thanh tra, Thanh tra viên, cơ quan nhà nư c khác phát hi n trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình. 5. Nh ng căn c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Các hình th c ti n hành thanh tra 1. Thanh tra giao thông v n t i ti n hành thanh tra theo oàn thanh tra ho c Thanh tra viên c l p. 2. oàn thanh tra ho t ng theo quy nh hi n hành. 3. Khi ti n hành thanh tra, Thanh tra viên ph i có quy t nh c a Th trư ng cơ quan Thanh tra giao thông v n t i. Trong trư ng h p khNn c p nh m ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i, Thanh tra viên ư c quy n dùng Th Thanh tra viên x lý mà không c n có quy t nh c a c p có thNm quy n, nhưng ngay sau khi x lý, Thanh tra viên ph i báo cáo v vi c v i Th trư ng cơ quan thanh tra cùng c p. 4. Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh và các bi n pháp x lý c a mình.
  8. 5. Khi x lý vi ph m, oàn thanh tra, Thanh tra viên giao thông v n t i ph i th c hi n y trình t , th t c theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. Chương 5: TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, CƠ S V T CH T K THU T VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 17. Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u 1. Thanh tra giao thông v n t i có trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u riêng. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u tương t , gây s nh m l n v i Thanh tra giao thông v n t i. 2. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u c a Thanh tra giao thông v n t i sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra Nhà nư c. i u 18. Cơ s v t ch t k thu t 1. Các t ch c Thanh tra giao thông v n t i có tr s và ư c trang b phương ti n, thi t b k thu t ph c v công tác thanh tra. Tùy theo t ng chuyên ngành, cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ph i trang b phương ti n, thi t b k thu t phù h p ph c v ho t ng c a các t ch c thanh tra và thanh tra viên. 2. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v phương ti n, thi t b k thu t cho Thanh tra giao thông v n t i các c p. i u 19. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i do ngân sách nhà nư c c p và ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c c p phát, qu n lý kinh phí th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n v kinh phí ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 20. Ch khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng thanh tra giao thông v n t i ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 21. X lý vi ph m
  9. 1. Ngư i c n tr , ưa h i l , tr thù ngư i làm nhi m v thanh tra, vi ph m pháp lu t v thanh tra; ngư i l i d ng nhi m v , quy n h n thanh tra, vì ng cơ cá nhân ho c thi u tinh th n trách nhi m mà k t lu n thanh tra, x lý vi ph m không úng, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong quá trình ho t ng thanh tra, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh t m ình ch (có th i h n) ho c ình ch ho t ng, thu h i Th Thanh tra viên i v i Thanh tra viên giao thông v n t i. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Ngh nh s 80/CP ngày 05 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i; Quy t nh s 204/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra an toàn hàng h i Vi t Nam và các quy nh trư c ây v Thanh tra giao thông v n t i trái v i Ngh nh này. i u 23. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng ti n thu x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra giao thông v n t i. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản