Nghị định 136/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: lawbmhc4

Nghị định 136/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 136/2006/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

S : 136/2006/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2006NGHN NNH
QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T KHI U N I, T
CÁO VÀ CÁC LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T KHI U N I, T CÁO

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6
năm 2004;
Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 29 tháng
11 năm 2005;
Xét ngh c a T ng Thanh tra,

NGHN NNH :

Chương 1:

KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH HÀNH CHÍNH,
HÀNH VI HÀNH CHÍNH

M c 1: KHI U N I VÀ VI C X LÝ ƠN KHI U N I

i u 1.

1. Công dân th c hi n quy n khi u n i thông qua các hình th c sau ây:
a) T mình th c hi n quy n khi u n i;
b) Trong trư ng h p ngư i khi u n i là ngư i chưa thành niên, ngư i b b nh tâm
th n ho c m c b nh khác mà không th nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình thì
cha, m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t có năng l c hành vi dân s y ho c ngư i
giám h là ngư i i di n th c hi n vi c khi u n i; n u không có ngư i i di n thì
M t tr n T qu c Vi t Nam xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú c ngư i i di n
th c hi n vi c khi u n i;
Khi th c hi n vi c khi u n i, ngư i i di n ph i có gi y t ho c xác nh n c a y
ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i khi u n i cư trú ch ng minh v i cơ
quan nhà nư c có thNm quy n v vi c i di n h p pháp c a mình;
Trong trư ng h p M t tr n T qu c Vi t Nam xã, phư ng, th tr n c ngư i i di n
khi u n i thì ph i có văn b n nêu rõ lý do, trách nhi m c a ngư i i di n;
Ngư i i di n có các quy n và nghĩa v c a ngư i khi u n i theo quy nh c a Lu t
Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo
năm 2005.
c) Trư ng h p ngư i khi u n i m au, già y u, có như c i m v th ch t ho c vì lý
do khách quan khác mà không th t mình khi u n i thì ư c u quy n cho cha, m ,
v , ch ng, con ã thành niên, anh, ch , em ru t ho c ngư i khác có năng l c hành vi dân s
y th c hi n vi c khi u n i. Ngư i ư c y quy n ch th c hi n vi c khi u n i theo
úng n i dung ư c u quy n.
Vi c u quy n ph i b ng văn b n và ph i có xác nh n c a y ban nhân dân xã,
phư ng, th tr n nơi ngư i u quy n cư trú.

2. Cơ quan th c hi n quy n khi u n i thông qua ngư i i di n là Th trư ng cơ
quan. Th trư ng cơ quan có th y quy n cho ngư i i di n theo quy nh c a pháp
lu t th c hi n quy n khi u n i.

3. T ch c th c hi n quy n khi u n i thông qua ngư i i di n là ngư i ng u t
ch c ư c quy nh trong quy t nh thành l p t ch c ho c trong i u l c a t
ch c. Ngư i ng u t ch c có th y quy n cho ngư i i di n theo quy nh c a
pháp lu t th c hi n quy n khi u n i.

i u 2. Cơ quan nhà nư c th lý khi u n i gi i quy t khi có các i u ki n sau
ây:

1. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti p b i
quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i.

2. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s y theo quy nh c a
pháp lu t; trong trư ng h p thông qua ngư i i di n th c hi n vi c khi u n i thì ngư i
i di n ph i theo quy nh t i i u 1 Ngh nh này.

3. Ngư i khi u n i ph i làm ơn khi u n i và g i n úng cơ quan có thNm quy n
gi i quy t trong th i hi u, th i h n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo.

4. Vi c khi u n i chưa có quy t nh gi i quy t l n hai.

5. Vi c khi u n i chưa ư c toà án th lý gi i quy t.

i u 3.

1. Khi giúp ngư i khi u n i v pháp lu t, lu t sư có nh ng quy n sau ây:

a) Giúp ngư i khi u n i vi t ơn khi u n i; cùng v i ngư i khi u n i liên h v i cơ
quan, t ch c, cá nhân liên quan n vi c khi u n i thu th p tài li u, b ng ch ng;
ưa ra b ng ch ng b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i khi u n i;

b) Tham gia cùng ngư i khi u n i g p g , i tho i v i ngư i gi i quy t khi u n i,
ngư i b khi u n i và nh ng ngư i khác liên quan;

c) Tham gia các giai o n khác trong quá trình gi i quy t khi u n i;

d) Giúp ngư i khi u n i th c hi n các quy n c a ngư i khi u n i theo quy nh c a
pháp lu t b o v quy n và l i ích h p pháp c a h .
2. Khi giúp ngư i khi u n i v pháp lu t, lu t sư có nghĩa v th c hi n theo úng
n i dung yêu c u giúp c a ngư i khi u n i phù h p v i quy nh c a pháp lu t;
không ư c kích ng, cư ng ép, mua chu c, d d ngư i khi u n i khi u n i sai s
th t ho c l i d ng quy n khi u n i xuyên t c, vu kh ng, xâm ph m tr t t công
c ng, gây thi t h i n l i ích c a cơ quan, t ch c, cá nhân.

3. Khi tham gia quá trình gi i quy t khi u n i giúp ngư i khi u n i v pháp
lu t, lu t sư ph i xu t trình các gi y t sau ây:

a) Th lu t sư;

b) Gi y yêu c u giúp v pháp lu t c a ngư i khi u n i;

c) Gi y gi i thi u c a t ch c hành ngh lu t sư i v i trư ng h p lu t sư hành ngh
trong t ch c hành ngh lu t sư ho c gi y gi i thi u c a oàn lu t sư nơi lu t sư ó là
thành viên i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân.

4. Cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m t o i u ki n thu n l i lu t
sư giúp ngư i khi u n i v pháp lu t trong quá trình gi i quy t khi u n i.

i u 4. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không th c hi n ư c vi c khi u n i theo
úng th i hi u vì m au, thiên tai, ch h a, i công tác, h c t p nơi xa ho c vì
nh ng tr ng i khách quan khác thì th i gian có tr ng i không tính vào th i hi u
khi u n i; ngư i khi u n i ph i xu t trình gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã,
cơ s y t ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i khi u n i làm vi c v tr ng i khách quan
v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i.

i u 5. Trong quá trình th c hi n vi c khi u n i, ngư i khi u n i v n ph i ch p hành
quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i, tr trư ng h p quy t
nh, hành vi ó b t m ình ch thi hành theo quy nh t i i u 35 c a Lu t Khi u
n i, t cáo và kho n 15 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u
n i, t cáo năm 2005.

i u 6. Cơ quan nhà nư c khi nh n ư c ơn khi u n i thì x lý như sau:

1. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t và có các i u ki n quy nh
t i i u 2 Ngh nh này thì ph i th lý gi i quy t; trong trư ng h p ơn khi u n i
có ch ký c a nhi u ngư i thì có trách nhi m hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành
ơn riêng th c hi n vi c khi u n i.

2. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t nhưng không các i u ki n
th lý gi i quy t theo quy nh t i i u 2 Ngh nh này thì có văn b n tr l i cho
ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý.

3. i v i ơn v a có n i dung khi u n i, v a có n i dung t cáo thì cơ quan nh n
ư c có trách nhi m x lý n i dung khi u n i theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 và
kho n 5 i u này, còn n i dung t cáo thì x lý theo quy nh t i i u 38 Ngh nh
này.
4. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i
h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì Th trư ng cơ quan nhà nư c c p trên yêu
c u c p dư i gi i quy t, ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i
quy t c a c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i
thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. Trong trư ng h p
c n áp d ng bi n pháp vư t quá thNm quy n c a mình thì ki n ngh cơ quan nhà nư c,
ngư i có thNm quy n x lý.

5. i v i ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t, ơn khi u n i v v vi c
ã có quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai thì cơ quan nh n ư c ơn không có
trách nhi m th lý nhưng có văn b n ch d n, tr l i ngư i khi u n i. Vi c ch d n, tr
l i ch th c hi n m t l n i v i m t v vi c khi u n i; trong trư ng h p ngư i khi u
n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan n v vi c khi u n i thì cơ quan
nh n ư c tr l i các gi y t , tài li u ó cho ngư i khi u n i.

i u 7. Cơ quan nhà nư c nh n ư c ơn khi u n i do i bi u Qu c h i, i bi u
H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a
M t tr n ho c các cơ quan báo chí chuy n n, n u thu c thNm quy n gi i quy t thì
th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c cá nhân ã
chuy n ơn n bi t; n u ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t thì g i tr
l i và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c cá nhân ã chuy n ơn
bi t.

i u 8. Các cơ quan Thanh tra Nhà nư c khi nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm
quy n c a Th trư ng cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p có trách nhi m xem xét
và báo cáo Th trư ng cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p quy t nh vi c th
lý gi i quy t khi u n i ó.

M c 2: TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯ C TRONG VI C GI I QUY T KHI U N I

i u 9.

1. Trong quá trình gi i quy t khi u n i l n u ngư i gi i quy t khi u n i ph i tr c
ti p g p g , i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích
liên quan làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t
khi u n i; vi c g p g , i tho i ph i ti n hành công khai, dân ch ; n u th y c n thi t có th
m i i di n t ch c chính tr - xã h i tham d .

i v i vi c gi i quy t khi u n i l n hai, vi c g p g , i tho i tr c ti p ch th c hi n
khi th y c n thi t. Trong trư ng h p khi u n i là v vi c ph c t p, thì ngư i gi i
quy t khi u n i l n hai ph i g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b
khi u n i, ngư i có quy n và l i ích liên quan. Vi c g p g , i tho i ư c ti n hành
như l n u.

2. Ngư i gi i quy t khi u n i có trách nhi m thông báo b ng văn b n v i ngư i khi u
n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, i di n t ch c chính tr -
xã h i bi t th i gian, a i m, n i dung vi c g p g , i tho i; ngư i ư c thông báo
có trách nhi m n úng th i gian, a i m, thành ph n như trong thông báo.
3. Khi g p g , i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i nêu rõ n i dung c n i
tho i, k t qu vi c xác minh n i dung v vi c khi u n i; ngư i tham gia i tho i có
quy n phát bi u ý ki n, ưa ra nh ng b ng ch ng liên quan n v vi c khi u n i và
yêu c u c a mình.

4. Vi c g p g , i tho i ph i ư c l p thành biên b n; biên b n ph i ghi rõ ý ki n
c a nh ng ngư i tham gia, tóm t t k t qu v các n i dung ã i tho i, có ch ký c a
ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi
rõ lý do; biên b n này ư c lưu vào h sơ v vi c khi u n i.

5. K t qu vi c g p g , i tho i là m t trong các căn c làm cơ s cho vi c gi i
quy t khi u n i.

i u 10.

1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm
quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b
sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005.

2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác
minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân c p
xã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u
n i, t cáo.

3. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u
n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và y
ban nhân dân c p huy n.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t
nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình.

i u 11. Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân c p huy n, Th trư ng cơ quan
thu c S , Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan
thu c Chính ph có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n. Vi c gi i
quy t theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung
m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 và i u 10 Ngh nh này.

i u 12.

1. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c
thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i,
b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005.

Ch t ch y ban nhân dân c p huy n căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i
giao Chánh Thanh tra huy n ho c Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban
nhân dân c p huy n ho c giao Chánh thanh tra ch trì, ph i h p v i Th trư ng cơ
quan chuyên môn ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t.

2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác
minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân c p
huy n ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n quy nh t i Lu t
Khi u n i, t cáo.

3. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t
khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan,
n u là quy t nh gi i quy t l n u thì ph i g i y ban nhân dân c p t nh.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành
quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a
mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i
quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t.

i u 13.

1. Giám c S và c p tương ương thu c y ban nhân dân c p t nh (g i chung là
Giám c S ) có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th
t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t
Khi u n i, t cáo năm 2005.

Giám c S căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i giao Chánh Thanh tra S
ho c Th trư ng phòng, ban chuyên môn tr c thu c ho c giao Chánh thanh tra ch
trì, ph i h p v i Th trư ng phòng, ban chuyên môn ti n hành xác minh, k t lu n và
ki n ngh vi c gi i quy t.

2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh,
k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Giám c S ban hành quy t nh gi i
quy t trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo.

3. Giám c S có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u
n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và ngư i có thNm quy n gi i
quy t l n hai.

4. Giám c S có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u
n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ
quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u
l c pháp lu t.

i u 14.

1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm
quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b
sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005.

Ch t ch y ban nhân dân c p t nh căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i
giao Chánh Thanh tra c p t nh ho c Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban
nhân dân c p t nh ho c giao Chánh Thanh tra ch trì, ph i h p v i Th trư ng cơ
quan chuyên môn ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t.

2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác
minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân c p
t nh ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i Lu t Khi u
n i, t cáo.

3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u
n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan; B
trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có thNm quy n gi i quy t l n hai i v i v
vi c khi u n i ó.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t
nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình;
ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t
khi u n i ã có hi u l c pháp lu t.

i u 15.

1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có
trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i
Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t
cáo năm 2005.

B trư ng,Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph căn
c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i giao Chánh Thanh tra B ho c Th trư ng
C c, V , ơn v tr c thu c ho c giao Chánh Thanh tra ch trì, ph i h p v i Th
trư ng C c, V , ơn v tr c thu c ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i
quy t.

2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác
minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, B trư ng, Th trư ng cơ quan
ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ban hành quy t nh gi i quy t trong
th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo.

3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có
trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u
n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan.

4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có
trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c
pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v
thu c thNm quy n qu n lý trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có
hi u l c pháp lu t.

i u 16. T ng Thanh tra có thNm quy n:

1. Gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t
Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm
2005.

2. Giúp Th tư ng Chính ph theo dõi, ki m tra, ôn c các B , cơ quan ngang B ,
cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p trong vi c ti p công dân, gi i
quy t khi u n i, thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t.
Trong trư ng h p phát hi n có vi ph m pháp lu t gây thi t h i n l i ích c a Nhà
nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c thì ki n ngh Th tư ng
Chính ph ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n áp d ng bi n pháp c n thi t ch m
d t vi ph m, xem xét trách nhi m, x lý i v i ngư i vi ph m.

N u sau 30 ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh mà ngư i có thNm quy n không
th c hi n ki n ngh ó thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.

i u 17. Ngư i gi i quy t khi u n i ph i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i
theo các n i dung quy nh t i kho n 11, kho n 18 i u 1 c a Lu t s a i, b sung
m t s i u c a Lu t khi u n i, t cáo năm 2005; không dùng thông báo, biên b n
cu c h p ho c các hình th c văn b n khác thay th quy t nh gi i quy t khi u n i.

i u 18.

1. Ch m nh t trong th i h n 5 ngày, k t ngày ký quy t nh gi i quy t khi u n i,
ngư i gi i quy t khi u n i ph i công khai quy t nh ó.

2. Căn c vào m c ích, yêu c u c a vi c công khai quy t nh gi i quy t khi u n i,
ngư i gi i quy t khi u n i l a ch n m t ho c m t s hình th c dư i ây th c hi n
vi c công khai:

a) Niêm y t t i tr s làm vi c ho c nơi ti p công dân c a cơ quan ã ban hành quy t
nh gi i quy t khi u n i;

b) Thông báo trên phương ti n thông tin i chúng;

c) ưa lên trang thông tin i n t ;

d) T ch c công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i;

) Phát hành n phNm.

M c 3: VI C THI HÀNH QUY T NNH GI I QUY T KHI U N I

i u 19. Quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t ph i ư c cá nhân, cơ
quan, t ch c nghiêm ch nh ch p hành; ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u
n i có trách nhi m ôn c, ki m tra, áp d ng các bi n pháp c n thi t theo thNm
quy n ho c yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t
quy t nh gi i quy t khi u n i ư c thi hành nghiêm ch nh. Trong trư ng h p c n
thi t, ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i yêu c u các cơ quan ch c
năng ph i h p t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp
lu t.

i u 20. Căn c vào n i dung quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i có thNm
quy n, Th trư ng cơ quan nhà nư c có quy t nh hành chính, hành vi hành chính b
khi u n i có trách nhi m:

1. Ban hành quy t nh hành chính thay th ho c s a i quy t nh hành chính b
khi u n i và t ch c th c hi n quy t nh ó, ch m d t hành vi hành chính b khi u
n i trong trư ng h p n i dung khi u n i là úng; b i thư ng thi t h i, khôi ph c
quy n, l i ích h p pháp cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t.

2. Gi i thích, yêu c u ngư i khi u n i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t
khi u n i, n u n i dung khi u n i không úng; trong trư ng h p c n thi t yêu c u các
cơ quan ch c năng th c hi n các bi n pháp theo thNm quy n b o m vi c thi hành
nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t.

i u 21. Th trư ng cơ quan nhà nư c c p trên có trách nhi m ki m tra, ôn c Th
trư ng cơ quan nhà nư c c p dư i ã có quy t nh hành chính, hành vi hành chính b
khi u n i th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 20 Ngh nh này; trong trư ng h p
ngư i có trách nhi m không ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i thì áp
d ng các bi n pháp theo thNm quy n bu c h ph i ch p hành; x lý ho c ki n ngh cơ quan
có thNm quy n x lý i v i ngư i không thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c
pháp lu t.

i u 22. Th trư ng các cơ quan nhà nư c h u quan ph i th c hi n úng n i dung
quy t nh gi i quy t khi u n i liên quan n trách nhi m c a mình; ph i h p v i Th
trư ng cơ quan nhà nư c quy nh t i i u 20, i u 21 Ngh nh này t ch c thi
hành quy t nh gi i quy t khi u n i.

Chương 2:

KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T CÁN B ,
CÔNG CH C TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C

M C 1: TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T

i u 23. Khi u n i i v i quy t nh k lu t c a Th trư ng cơ quan nào thì Th
trư ng cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t; trong trư ng h p còn khi u n i ti p thì
Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p có trách nhi m gi i quy t.

i u 24.

1. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S có thNm quy n gi i quy t khi u
n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành.

2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có thNm quy n:

a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành;

b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà Ch t ch y ban nhân dân c p
huy n, Giám c S ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i. Quy t nh này là quy t nh
gi i quy t khi u n i có hi u l c thi hành.

i u 25. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph có thNm quy n:

1. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành.
2. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà Th trư ng cơ quan thu c B ,
cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u
n i. Quy t nh này là quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c thi hành.

i u 26. B trư ng B N i v có thNm quy n:

1. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành.

2. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà B trư ng, Th trư ng cơ quan
ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh
ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i.

3. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà ngư i gi các ch c v lãnh o
trong các ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c do Th tư ng Chính ph b
nhi m ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i.

4. Quy t nh gi i quy t khi u n i ư c quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này là
quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c thi hành.

i u 27. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m gi i quy t khi u n i i v i
quy t nh k lu t thu c thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t thì giao cho cơ quan,
b ph n qu n lý nhân s ho c cơ quan thanh tra cùng c p ti n hành xác minh, k t lu n
và ki n ngh vi c gi i quy t.

M c 2: TH T C GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T

i u 28. Ngư i ã ban hành quy t nh k lu t cán b , công ch c khi nh n ư c ơn
khi u n i i v i quy t nh k lu t ó thì ph i xem xét và ra quy t nh gi i quy t
b ng văn b n theo th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung
m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005.

i u 29. Trong trư ng h p cán b , công ch c b k lu t không ng ý v i quy t nh
gi i quy t khi u n i l n u và ti p t c khi u n i thì ngư i có thNm quy n gi i quy t
ti p ph i xem xét và ra quy t nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n theo quy nh t i
i u 53 c a Lu t Khi u n i, t cáo.

i u 30. Công ch c gi ch c v t V trư ng ho c tương ương tr xu ng b k lu t
bu c thôi vi c, sau khi khi u n i mà ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u
v n gi nguyên hình th c k lu t ó thì trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c
quy t nh gi i quy t khi u n i có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i
quy t ti p theo ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp
lu t.

i u 31. B trư ng B N i v căn c quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, các Lu t
s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh nh này và quy nh
c a pháp lu t v cán b , công ch c hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t khi u n i i
v i quy t nh k lu t công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c.

Chương 3:
T CÁO VÀ GI I QUY T T CÁO

M C 1: TH M QUY N GI I QUY T T CÁO

i u 32. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà ngư i b t cáo thu c thNm quy n qu n lý
c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t.

T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i thu c cơ quan nào
thì ngư i ng u cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t.

T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i ng u, c p phó
c a ngư i ng u cơ quan nào thì ngư i ng u cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ
quan ó có trách nhi m gi i quy t.

i u 33. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà n i dung liên quan n ch c năng
qu n lý nhà nư c c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo
hành vi ph m t i do các cơ quan ti n hành t t ng gi i quy t theo quy nh c a pháp
lu t t t ng hình s .

i u 34.

1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m
pháp lu t c a ngư i do mình qu n lý tr c ti p.

2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m
pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Trư ng phòng, Phó Trư ng
phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban thu c y ban nhân dân c p huy n và nh ng ngư i khác
do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p.

3. Giám c S có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a
Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng thu c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m
và qu n lý tr c ti p.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi
ph m pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c,
Phó Giám c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p.

5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có
thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ng u, c p phó
c a ngư i ng u cơ quan, ơn v thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ
quan thu c Chính ph và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p.

6. Th tư ng Chính ph có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t
c a B trư ng, Th trư ng, Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan ngang B , Th
trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban
nhân dân c p t nh và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p.

i u 35.

1. Chánh thanh tra c p huy n có thNm quy n:
a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm
quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n khi ư c giao;

b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân c p xã ã gi i
quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi
ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.

2. Chánh thanh tra S có thNm quy n:

a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm
quy n gi i quy t c a Giám c S khi ư c giao;

b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng cơ quan thu c S ã gi i quy t
nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t
thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.

3. Chánh thanh tra c p t nh có thNm quy n:

a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n
gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh khi ư c giao;

b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám
c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i
quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.

4. Chánh Thanh tra B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n:

a) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm
quy n gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan
thu c Chính ph khi ư c giao;

b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan
ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t;
trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã
gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.

i u 36. T ng thanh tra có thNm quy n:

1. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm
quy n gi i quy t c a Th tư ng Chính ph khi ư c giao.

2. Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ,
Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ã gi i
quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi
ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i.

i u 37. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh c a cơ quan Thanh
tra theo quy nh t i i m b c a các kho n 1, 2, 3, 4 i u 35 và kho n 2 i u 36 Ngh
nh này, Th trư ng cơ quan nhà nư c ã gi i quy t t cáo có trách nhi m th c hi n
và thông báo k t qu cho cơ quan Thanh tra ã có ki n ngh ó.
M C 2: TH T C GI I QUY T T CÁO

i u 38.

1. Cơ quan nhà nư c nh n ư c ơn t cáo có trách nhi m phân lo i và x lý như sau:

a) N u t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i th lý gi i quy t theo úng
trình t , th t c quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh này;

b) N u t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ch m nh t trong th i h n 10
ngày, k t ngày nh n ư c ph i chuy n ơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo và các tài li u,
ch ng c liên quan (n u có) cho ngư i có thNm quy n gi i quy t;

c) Không xem xét, gi i quy t nh ng t cáo gi u tên, m o tên, không rõ a ch , không
có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo ã ư c c p có thNm quy n
gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i;

d) N u t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát x lý
theo quy nh t i i u 71 c a Lu t Khi u n i, t cáo.

2. Trong trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i nghiêm
tr ng n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì cơ
quan nh n ư c ơn ph i thông báo ngay cho cơ quan ch c năng có bi n pháp
ngăn ch n.

3. Trong trư ng h p Th trư ng cơ quan nhà nư c các c p, các ngành nh n ư c thông
tin ngư i t cáo b e d a, trù d p, tr thù thì ph i có trách nhi m ch o ho c ph i h p
v i các cơ quan ch c năng liên quan làm rõ, có bi n pháp b o v ngư i t cáo, ngăn ch n
và ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t ngư i có hành vi e d a,
trù d p, tr thù ngư i t cáo.

i u 39. Trong trư ng h p ngư i t cáo trình bày tr c ti p thì ngư i ti p nh n ph i
ghi rõ n i dung t cáo, h tên, a ch ngư i t cáo; khi c n thi t thì ghi âm l i t cáo.
B n ghi n i dung t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i, nghe l i và ký xác nh n. Vi c
x lý t cáo tr c ti p ư c th c hi n như x lý ơn t cáo quy nh t i i u 38 Ngh
nh này.

i u 40. Khi ti p nh n thông tin, tài li u do ngư i t cáo, ngư i b t cáo, cơ quan, t
ch c, cá nhân cung c p thì ngư i gi i quy t t cáo ph i làm gi y biên nh n, có ch ký
c a ngư i ti p nh n và ngư i cung c p.

i u 41. Ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo ho c Th trư ng cơ quan ư c giao
nhi m v xác minh ph i ra quy t nh v vi c ti n hành ki m tra, xác minh n i dung
t cáo; trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v xác minh, n i dung c n
xác minh, th i gian ti n hành xác minh, quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c
giao nhi m v xác minh.

i u 42. Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i
t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng ch ng minh tính
úng, sai c a n i dung t cáo.
i u 43. Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i
ư c ghi chép thành văn b n và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo.

Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có văn b n k t lu n v
n i dung t cáo và ph i có nh ng ch ng c ch ng minh cho k t lu n c a mình.

i u 44. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, ngư i gi i quy t
t cáo ti n hành x lý như sau:

1. Trong trư ng h p ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, không vi ph m các quy
nh v nhi m v , công v thì ph i có k t lu n rõ và thông báo b ng văn b n cho
ngư i b t cáo, cơ quan qu n lý ngư i b t cáo bi t, ng th i x lý ho c ki n ngh
cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ngư i c tình t cáo sai s th t.

2. Trong trư ng h p ngư i b t cáo có vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh v
nhi m v , công v ph i x lý k lu t, x ph t hành chính thì x lý theo thNm quy n
ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý, ng th i áp d ng các bi n
pháp theo quy nh c a pháp lu t quy t nh, ki n ngh x lý ư c ch p hành
nghiêm ch nh.

3. Trong trư ng h p hành vi b t cáo có d u hi u t i ph m thì chuy n h sơ v vi c
cho cơ quan i u tra ho c Vi n Ki m sát gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t
t ng hình s .

i u 45. Ngư i gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t nh
x lý t cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nư c c p trên tr c ti p; thông báo
cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh
m c bí m t Nhà nư c.

Chương 4:

TI P CÔNG DÂN

i u 46. Vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ưa ơn khi u n i, t cáo ư c ti n
hành t i nơi ti p công dân.

Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i t ch c và qu n lý nơi ti p công dân c a cơ quan
mình; ban hành n i quy ti p công dân; b trí nơi ti p công dân t i a i m thu n ti n;
b o m các i u ki n v t ch t c n thi t công dân n trình bày khi u n i, t cáo,
ki n ngh , ph n ánh.

T i nơi ti p công dân ph i niêm y t l ch ti p công dân và n i quy ti p công dân. L ch
ti p công dân ph i ư c ghi c th th i gian, ch c v ngư i ti p công dân. N i quy
ti p công dân ph i ghi rõ trách nhi m c a ngư i ti p công dân, quy n và nghĩa v c a
ngư i n khi u n i, t cáo.

i u 47.
1. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m nh kỳ ti p công dân theo quy nh
t i i u 76 c a Lu t Khi u n i, t cáo; l ch ti p công dân ph i ư c thông báo công
khai cho công dân bi t.

2. Ngoài vi c ti p công dân theo nh kỳ, Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i ti p công
dân khi có yêu c u khNn thi t.

3. i v i nh ng khi u n i thu c thNm quy n mà v vi c rõ ràng, c th , có cơ s gi i
quy t thì khi ti p công dân, Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i tr l i ngay cho công dân
bi t; n u v vi c ph c t p c n nghiên c u, xem xét thì ph i nói rõ th i h n gi i quy t,
ngư i c n liên h ti p bi t k t qu gi i quy t.

4. Vi c ti p công dân c a Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i ư c ghi vào s ti p
công dân và ư c lưu gi t i nơi ti p công dân.

i u 48. Ngư i ti p công dân ph i có s ghi chép, theo dõi vi c ti p công dân; yêu
c u công dân n khi u n i, t cáo xu t trình gi y t tùy thân, trình bày trung th c s
vi c, cung c p tài li u liên quan n n i dung khi u n i, t cáo; trong trư ng h p có
nhi u ngư i n khi u n i, t cáo v cùng m t n i dung thì yêu c u h c i di n
tr c ti p trình bày n i dung s vi c.

i u 49. Vi c x lý khi u n i, t cáo t i nơi ti p công dân ư c ti n hành như sau:

1. i v i ơn khi u n i thì x lý theo quy nh t i i u 6 Ngh nh này; trong
trư ng h p công dân n khi u n i tr c ti p mà v vi c khi u n i thu c thNm quy n
gi i quy t c a cơ quan mình thì ngư i ti p công dân hư ng d n h vi t thành ơn
ho c ghi l i n i dung khi u n i và yêu c u công dân ký tên ho c i m ch ; n u v vi c
khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì hư ng d n công
dân khi u n i n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t.

2. i v i t cáo thì ngư i ti p công dân ph i ti p nh n, phân lo i và x lý theo quy
nh t i các i u 38, 39 và i u 40 Ngh nh này.

i u 50. Các cơ quan Thanh tra Nhà nư c, các cơ quan: Công an, Qu c phòng,
Thương m i, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Lao ng - Thương binh và
Xã h i, N i v , Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát
tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng c p Trung ương và c p t nh có trách
nhi m t ch c ti p công dân thư ng xuyên.

Các cơ quan khác c a Nhà nư c căn c vào quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, các
Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh nh này và tình
hình khi u n i, t cáo liên quan n ngành, lĩnh v c c a mình qu n lý b trí th i
gian ti p công dân.

i u 51.

1. Vi c t ch c ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c t i tr s ti p công
dân Hà N i và thành ph H Chí Minh th c hi n theo Quy ch t ch c ti p công
dân ban hành kèm theo Ngh nh s 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 c a Chính
ph .
2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b trí a i m chung H i ng nhân dân, y
ban nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, i di n t ch c chính tr ti p công dân n
khi u n i, t cáo; c m t công ch c có ch c v Phó Văn phòng ho c c p tương ương
ph trách nơi ti p công dân t ch c th c hi n ch ti p dân thư ng xuyên.

i u 52. i v i nh ng ngư i n khi u n i, t cáo có hành vi gây r i, làm nh
hư ng n an ninh, tr t t công c ng, nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a cơ
quan nhà nư c, c a cá nhân có trách nhi m ho c có hành vi khác vi ph m pháp lu t
khi u n i, t cáo thì Th trư ng cơ quan nhà nư c, ngư i ph trách tr s ti p công
dân yêu c u cơ quan Công an ph trách a bàn có bi n pháp x lý theo quy nh c a
pháp lu t.

i u 53. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Th
trư ng cơ quan Công an trong vi c b o m tr t t , an toàn nơi ti p công dân.

y ban nhân dân c p xã, Công an t i các a phương có trách nhi m b o v an toàn
tr s ti p công dân c a các cơ quan trên a bàn mình qu n lý; trong trư ng h p c n
thi t thì áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i nh ng ngư i l i
d ng vi c khi u n i, t cáo có hành vi vi ph m pháp lu t t i nơi ti p công dân.

B trư ng B Công an ch o l c lư ng công an có trách nhi m ph i h p v i các cơ
quan nhà nư c trong vi c b o v tr t t , an toàn cho tr s ti p công dân, x lý ngư i có
hành vi vi ph m pháp lu t nơi ti p công dân.

Chương 5:

QU N LÝ CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO

i u 54. Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý
công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi thNm quy n c a Chính ph . N i dung
qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo bao g m:

1. So n th o Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ban hành các
văn b n pháp lu t v khi u n i, t cáo; trình Chính ph ban hành các văn b n hư ng
d n thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo.

2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khi u n i, t cáo.

3. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ
quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ
quan Thanh tra Nhà nư c các c p, các ngành v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo.

4. Thanh tra, ki m tra các c p, các ngành trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp
lu t v khi u n i, t cáo.

5. Th c hi n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n.

6. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác ti p công dân, gi i quy t khi u
n i, t cáo.
7. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và báo cáo
Chính ph theo nh kỳ ho c t xu t.

8. T ng k t kinh nghi m v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo.

i u 55. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các
c p th c hi n qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý c a
mình; hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan, t ch c do mình qu n lý trong vi c th c
hi n pháp lu t v khi u n i, t cáo; nh kỳ báo cáo v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo
quy nh t i i u 54 Ngh nh này.

i u 56. Ch t ch y ban nhân dân các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v ,
quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân, Toà án
nhân dân a phương trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; t o i u ki n các
cơ quan c a Qu c h i, H i ng nhân dân, i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c
h i, i bi u H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c
thành viên c a M t tr n, t ch c thanh tra nhân dân giám sát vi c thi hành pháp lu t
v khi u n i, t cáo t i a phương; nh kỳ báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t
cáo v i H i ng nhân dân cùng c p, cơ quan hành chính nhà nư c và cơ quan thanh
tra nhà nư c c p trên, ng th i thông báo n y ban M t tr n T qu c cùng c p.

i u 57.

1. nh kỳ 3 tháng m t l n, ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, B trư ng, Th
trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban
nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph qua
T ng Thanh tra v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a B ,
ngành, a phương mình.

2. T ng Thanh tra t ng h p tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n
lý c a Chính ph và báo cáo nh kỳ t i các phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph vào
tháng u m i quý ho c báo cáo t xu t khi Th tư ng Chính ph có yêu c u; nh
kỳ thông báo n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v công tác gi i
quy t khi u n i, t cáo.

3. Trong trư ng h p c n thi t, T ng thanh tra ngh Th tư ng Chính ph tri u t p
lãnh o các cơ quan Trung ương, a phương h p xu t các bi n pháp Th
tư ng Chính ph xem xét, ch o x lý i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c
t p.

i u 58. Thanh tra Nhà nư c các c p, các ngành có trách nhi m:

1. Hư ng d n cơ quan, t ch c, ơn v cùng c p trong vi c ti p công dân, x lý ơn
khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i,
quy t nh x lý t cáo.

2. Ki m tra, thanh tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v c p dư i
c a Th trư ng cùng c p trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; trong
trư ng h p c n thi t, ngh Th trư ng cùng c p tri u t p Th trư ng cơ quan, t
ch c, ơn v c p dư i h p xu t bi n pháp t ch c ch o, x lý i v i các v
vi c khi u n i, t cáo ph c t p.

3. Khi phát hi n có vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo thì x lý theo thNm quy n
ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý.

4. Ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo
thu c ph m vi qu n lý c a Th trư ng cùng c p.

5. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c trách
nhi m c a Th trư ng cùng c p; th c hi n ch báo cáo hàng tháng theo quy nh
c a T ng Thanh tra.

Chương 6:

X LÝ VI PH M PHÁP LU T KHI U N I, T CÁO

i u 59. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c gi i quy t khi u n i, t
cáo, ngư i t cáo có công trong vi c ngăn ng a thi t h i cho Nhà nư c, t ch c, cá
nhân thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t.

i u 60. Th trư ng cơ quan nhà nư c trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n
h n c a mình có trách nhi m:

1. Ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x
lý t cáo c a Th trư ng cơ quan c p dư i khi phát hi n vi c gi i quy t có vi ph m
pháp lu t.

2. Ra quy t nh t m ình ch công tác i v i công ch c thu c quy n qu n lý c tình
c n tr ho c không ch p hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo
ho c không ch p hành yêu c u c a các cơ quan Thanh tra Nhà nư c, c a cơ quan nhà
nư c c p trên trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; áp d ng các bi n pháp x lý
khác i v i ngư i có m t trong các hành vi quy nh t i các i u 96, 97 và i u 100
c a Lu t Khi u n i, t cáo.

i u 61.

1. Cán b , công ch c có m t trong các hành vi quy nh t i các i u 96, 97, 98, 99 và
i u 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u
trách nhi m hình s ; n u chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì tùy theo tính
ch t, m c vi ph m mà b x lý b ng m t trong các hình th c k lu t sau:

a) Khi n trách;

b) C nh cáo;

c) H b c lương;

d) H ng ch;
) Cách ch c;

e) Bu c thôi vi c.

2. Trong th i h n quy nh t i i m 2 kho n 9, kho n 16 i u 1 Lu t s a i, b sung
m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 mà ngư i gi i quy t khi u n i
không gi i quy t thì Th trư ng c p trên tr c ti p c a ngư i ó ph i ti n hành ki m
tra, xác nh rõ trách nhi m c a ngư i gi i quy t khi u n i. Trư ng h p ngư i gi i
quy t khi u n i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t ho c gây phi n
hà, sách nhi u, c n tr vi c th c hi n quy n khi u n i thì Th trư ng cơ quan c p trên
áp d ng các hình th c k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c x
lý.

i u 62. Cán b , công ch c ã gây ra thi t h i do hành vi vi ph m pháp lu t v khi u
n i, t cáo thì ph i b i thư ng; vi c b i thư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t
v b i thư ng thi t h i.

i u 63.

1. Th trư ng cơ quan nhà nư c n u thi u trách nhi m, nhi u l n x y ra vi ph m
pháp lu t v khi u n i, t cáo trong cơ quan do mình qu n lý thì b x lý k lu t; n u
gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s .

2. Th trư ng cơ quan nhà nư c n u thi u trách nhi m, không áp d ng các bi n pháp
c n thi t th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo thì b
x lý k lu t; n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s .

i u 64. Ngư i nào có m t trong các hành vi quy nh t i i u 100 c a Lu t Khi u
n i, t cáo, n u chưa n m c ph m t i thì b c nh cáo ho c b ph t ti n hay b x
lý b ng hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.

Ngư i ti p công dân, ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo có quy n l p biên b n, yêu
c u cơ quan có thNm quy n x ph t hành chính i v i ngư i có hành vi vi ph m
pháp lu t khi u n i, t cáo. Ch t ch y ban nhân dân và cơ quan Công an a phương
căn c vào biên b n và yêu c u c a ngư i ti p công dân, ngư i gi i quy t khi u n i,
t cáo ph i x lý theo thNm quy n và thông báo k t qu x lý cho ngư i có yêu c u
trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u.

Chương 7

I U KHO N THI HÀNH

i u 65. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i c a cá nhân, cơ quan, t ch c nư c
ngoài, vi c t cáo và gi i quy t t cáo c a cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng, h c
t p, làm vi c t i Vi t Nam ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo;
Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004; Lu t s a i,
b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 và Ngh nh này.
i u 66. Khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong ho t ng ch
o, i u hành c a c p trên i v i c p dư i theo th b c hành chính không gi i quy t
theo quy nh c a Ngh nh này.

i u 67. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo
và thay th Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph
quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b
sung m t s i u c a Lu t khi u n i, t cáo.

Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .

i u 68. T ng Thanh tra ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. B
trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch
y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c
th c hi n Ngh nh này.

B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an căn c vào các quy nh c a Ngh
nh này sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t
khi u n i, t cáo trong quân i và công an./.
TM. CHÍNH PH
Nơi nh n: TH TƯ NG
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
Nguy n T n Dũng
- Toà án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- H c vi n Hành chính qu c gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính ph , Ban i u hành 112,
Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V II (5b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản