Nghị định 137/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định 137/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 137/2004/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 137/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 137/2004/N -CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BI N VÀ TH M L C NA C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài ho t ng trong m i lĩnh v c trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (tr c ng bi n). i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (tr c ng bi n) b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (tr c ng bi n) cũng b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính
 2. Các nguyên t c x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Tình ti t tăng n ng, gi m nh Các tình ti t tăng n ng, tình ti t gi m nh áp d ng trong x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c hi n theo i u 8 và i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính; th i h n ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n: i v i vi ph m hành chính trong các lĩnh v c môi trư ng, xu t khNu, nh p khNu, xu t c nh, nh p c nh; th i hi u x ph t vi ph m hành chính là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n: i v i vi ph m hành chính trong các lĩnh v c buôn l u, buôn bán hàng gi ; n u quá các th i h n nói trên thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Các quy nh khác v th i hi u áp d ng các kho n 2 và 3 i u 10 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Th i h n ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính: cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 6. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Ngh nh này ư c áp d ng theo Chương II Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 2: HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH i u 7. X ph t i v i vi ph m c a tàu, thuy n nư c ngoài 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi d ng l i ho c neo u trái phép trong vùng n i thu , vùng lãnh h i Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: X khói mù, b n các lo i súng, phóng các tín hi u ho c s d ng các v t li u n trong vùng n i thu , vùng lãnh h i và vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam vào b t c m c ích gì, tr trư ng h p b n n tín hi u c p c u và b n súng chào.
 3. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: Gây c n tr cho ho t ng giao thông hàng h i; ho t ng ánh b t, nuôi tr ng h i s n; ho t ng tìm ki m, thăm dò, khai thác các ngu n l i bi n; ho t ng h p pháp khác trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 4. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng các t n s liên l c vô tuy n i n không úng các quy nh c a pháp lu t v bưu chính vi n thông c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b) Gây nhi u có h i n các m ng thông tin liên l c ph c v cho an toàn c u n n trên bi n và các m ng thông tin liên l c khác c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 5. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi sau ây: Không ưa toàn b các vũ khí c nh và cơ ng trên tàu v tr ng thái b o qu n khi tàu, thuy n có vũ khí vào vùng n i thu , vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam. 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: Không áp d ng các bi n pháp chuyên môn phòng ng a nguy hi m và c h i ho c không cung c p cho các nhà ch c trách Vi t Nam các tài li u k thu t v các ch t phóng x , các ch t nguy hi m hay c h i có trên tàu khi ư c yêu c u i v i tàu ch y b ng năng lư ng nguyên t và các tàu, thuy n ch các ch t phóng x , chuyên ch ho c s d ng các ch t nguy hi m hay c h i khi ư c phép i qua vùng n i thu , vùng lãnh h i và vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam. 7. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: ưa ngư i ra kh i tàu, thuy n ho c ưa ngư i xu ng tàu, thuy n không theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v xu t c nh, nh p c nh; ch a ch p, ng loã, bao che ho c ti p tay cho nh ng ngư i vi ph m pháp lu t c a Vi t Nam trong các vùng bi n Vi t Nam. 8. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 và 4 i u này. i u 8. X ph t i v i hành vi vi ph m c a tàu, thuy n ho t ng ngh cá c a nư c ngoài i l i trong các vùng bi n Vi t Nam
 4. 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không thu c t lư i ho c các d ng c ánh b t khác; b) Không ưa v tr ng thái b o qu n t t c các lo i máy thăm dò, phát hi n, d d n cá. 2. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1 i u này. i u 9. X ph t i v i các hành vi vi ph m c a cá nhân, t ch c nư c ngoài ư c vào nghiên c u khoa h c các vùng bi n Vi t Nam 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi nghiên c u khoa h c không úng v i a i m ho c n i dung cho phép nghiên c u. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi mang theo vũ khí, n dư c, ch t n , các ch t c h i, phương ti n trinh sát. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi t, s d ng các thi t b hay d ng c , các công trình nghiên c u khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 và 3 i u này; b) Bu c ph i tháo d các công trình, thi t b , d ng c và b thu h i gi y phép ho c ình ch ho t ng i v i vi ph m hành chính quy nh t i kho n 3 i u này. i u 10. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh khác c a pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn trên bi n 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) C p m n tàu, thuy n giao d ch v i tàu nư c ngoài; mua, bán, v n chuy n, trao i hàng hoá trái phép; b) Không ch p hành ho c ngăn c n vi c ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng tu n tra, ki m soát trên bi n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m ho t ng du l ch và các ho t ng khác không úng quy nh ghi trong gi y phép.
 5. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các ho t ng khai thác, nghiên c u, thăm dò và các ho t ng khác không úng a i m, ph m vi, tính ch t, ngh nghi p và các quy nh ghi trong gi y phép. 4. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n phương ti n i vào khu v c c m ho c i vào khu v c ph i có gi y phép mà không có gi y phép; b) Tàu ng m, phương ti n ng m c a cá nhân, t ch c nư c ngoài i, u trong lãnh h i không i n i, không u n i ho c không treo c (Qu c kỳ) theo quy nh. 5. Ph t ti n t 300.000.000 ng n 500.000.000 ng i v i hành vi c a cá nhân, t ch c nư c ngoài xâm ph m các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s d ng các lo i máy ra a, máy phát sóng siêu âm, máy quan tr c, máy o c, các khí tài l n và các lo i khác nh m nghiên c u, thăm dò, khai thác ngu n l i d u khí, các tài nguyên thiên nhiên khác. 6. Các hình th c x ph t b sung: a) T ch thu hàng hoá i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i kho n 3 và 5 i u này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép t 03 tháng n 06 tháng ho c không có th i h n i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 và 3 i u này. i u 11. X ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v phòng, ch ng và ki m soát ma tuý mà không ph i là t i ph m 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi hút, tiêm chích, hít ho c b ng các hình th c khác s d ng trái phép các ch t ma tuý. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi khác v lĩnh v c phòng, ch ng ma tuý. i u 12. X ph t i v i hành vi vi ph m trong lĩnh v c ăng ký tàu bi n và thuy n viên 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau ây: a) Làm hư h ng gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; b) Làm hư h ng h chi u thuy n viên ho c các ch ng ch chuyên môn hàng h i c a thuy n viên; c) Làm hư h ng s danh b thuy n viên;
 6. d) Các ch ng ch chuyên môn hàng h i và h chi u thuy n viên ã h t th i h n s d ng mà chưa ư c gia h n ho c i, c p m i theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có h chi u thuy n viên; b) Không có s danh b thuy n viên; c) Thuy n viên không có b ng c p, ch ng ch chuyên môn hàng h i theo quy nh. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi tNy xoá, gi m o, thuê, mư n ch ng ch v ăng ký tàu bi n, h chi u thuy n viên, b ng, các ch ng ch chuyên môn hàng h i. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Khai thác tàu khi chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; b) Không th c hi n ăng ký thay i ch tàu theo úng quy nh c a pháp lu t khi tàu ã ư c chuy n quy n s h u; c) Không có gi y phép r i c ng cu i cùng. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n, h chi u thuy n viên ho c b ng, ch ng ch chuyên môn i v i vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. i u 13. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v an toàn sinh m ng ngư i và tàu 1. Ph t ti n 500.000 ng (tính theo m i hành khách) i v i hành vi ch khách vư t quá s lư ng quy nh. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Tàu không có b ng quy nh nhi m v c u sinh, c u m t t i các v trí c n thi t ho c b ng quy nh ã b hư h ng. Không có b ng phân công v c u sinh, c u m i v i t ng thuy n viên nh ng nơi quy nh trên tàu; b) Tàu không có các b ng ch d n thao tác các thi t b c u sinh, c u m ho c các b ng ch d n ã b hư h ng; c) Không có nh t ký tàu ho c s d ng nh t ký tàu sai quy nh; d) Không có ho c không có các lo i gi y ch ng nh n c p cho tàu theo quy nh;
 7. ) Gi y ch ng nh n ã h t th i h n ho c h t hi u l c s d ng; e) TNy xóa, gi m o gi y ch ng nh n. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Làm hư h ng các lo i gi y ch ng nh n c p cho tàu trong lĩnh v c an toàn hàng h i theo quy nh; b) Tàu không b trí nh biên an toàn t i thi u ho c b trí quá nh biên theo quy nh; c) Ngư i ư c b trí m nhi m ch c danh không úng v i tên ngư i ã ăng ký trong s danh b thuy n viên; d) Không có ho c vi t không rõ ràng, không úng tên tàu, s hi u ăng ký c a phương ti n theo quy nh. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có y các trang b c u sinh theo quy nh; b) Các trang b c u sinh không b o m ch t lư ng ho c không b o m s n sàng ho t ng ư c ngay. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có các trang thi t b c u sinh, c u m theo quy nh; b) Các trang b c u sinh ã h t h n s d ng; c) Ch hàng quá tr ng t i cho phép theo quy nh. 6. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i tàu, thuy n chuyên ch khách trái phép. 7. Các hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép t 03 tháng n 06 tháng ho c không có th i h n i v i vi ph m quy nh t i kho n 1, i m c kho n 5 i u này; b) T ch thu phương ti n ư c s d ng n u tái ph m vi ph m hành chính ư c quy nh t i kho n 6 i u này; bu c ph i i l i gi y ch ng nh n, thu h i gi y ch ng nh n gi m o ư c quy nh t i i m e kho n 2 i u này. i u 14. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v an toàn phòng, ch ng cháy n v i tàu, thuy n
 8. 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có sơ h th ng c u h a, b ng phân công c u h a và b ng ch d n thao tác trên tàu; b) Các trang b c u h a không t úng nơi quy nh trên tàu; c) Thuy n viên trên tàu không s d ng thành th o các trang b c u h a; d) Không có k ho ch ng c u trong trư ng h p khNn c p. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành ho c ch p hành không y các quy nh v phòng cháy, ch a cháy; b) Không trang b y các trang b c u h a theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p; c) Các trang b c u h a không tr ng thái s n sàng ho t ng ho c không còn kh năng ho t ng; d) Không có các d u hi u c nh báo ho c ch d n c n thi t nh ng nơi d cháy, d n ; ) Không th c hi n úng các quy nh b o qu n, b o dư ng phương ti n c u h a; e) Ch ch t d gây cháy, n cùng v i hành khách. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t ư c s d ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i i m e kho n 2 i u này. i u 15. X ph t i v i hành vi vi ph m quy t c b o m an toàn hàng h i 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n vi ph m các quy t c hành trình sau ây: a) Không s d ng ho c s d ng không úng các lo i tín hi u theo quy nh; b) Không th c hi n úng các quy t c v tránh va trên bi n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không t d u hi u báo hi u khi phương ti n ho c các v t c n khác b chìm m t o thành v t chư ng ng i trên bi n;
 9. b) Không t d u hi u báo hi u các o nhân t o ho c các công trình trên bi n; c) Làm d ch chuy n ho c làm m t tác d ng c a báo hi u hàng h i. 3. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c t ngay báo hi u i v i vi ph m quy nh t i các i m a và b kho n 2; bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u i v i vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này. i u 16. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v tr t t , an toàn giao thông trên bi n 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cho phương ti n khác bám, bu c sai quy nh vào phương ti n c a mình khi tàu ang hành trình; b) S d ng phương ti n lai d t không úng ch c năng; c) Tàu khách không có b ng n i quy t nh ng nơi quy nh trên tàu; d) B trí ho c cho hành khách ng i không úng nơi quy nh; ) X p hàng hoá không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi l p bi n s gi khi lưu hành phương ti n. 3. Các hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng t 03 tháng n 06 tháng ho c không th i h n b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i kho n 2 i u này. i u 17. X ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v tìm ki m, c u n n 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi th c hi n không nghiêm n i dung l nh i u ng tìm ki m, c u n n c a cơ quan có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n các quy nh v tìm ki m, c u n n hàng h i. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành l nh i u ng v th c hi n nhi m v tìm ki m, c u n n c a cơ quan có thNm quy n. i u 18. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v tr c v t tài s n chìm m bi n
 10. 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không báo cáo ho c báo cáo không úng khi phát hi n tài s n chìm m bi n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không l p t ho c l p t không k p th i báo hi u phù h p v i v trí tài s n b chìm m; b) Th c hi n vi c tr c v t ho c k t thúc vi c tr c v t tài s n b chìm m không úng theo th i gian quy nh; c) Tr c v t tài s n b chìm m không có gi y phép. 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 i v i m i hành vi vi ph m các quy nh v tr c v t ho c mua bán các hi n v t kh o c và l ch s trên vùng n i th y, vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i i m b, c kho n 2 và kho n 3 i u này; b) Bu c l p t báo hi u v trí tài s n b m quy nh t i i m a kho n 2 i u này. i u 19. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v ngăn ng a ô nhi m môi trư ng bi n do tàu, thuy n gây ra 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có y các trang thi t b l c d u, nư c la canh úng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p; b) Các thi t b l c d u không còn ho t ng ư c; c) Không ghi nh t ký d u ho c ghi nh t ký d u không theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có các phương án x lý s c tràn d u theo quy nh; b) Không có gi y ch ng nh n theo quy nh v ngăn ng a ô nhi m do d u gây ra. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 11. a) X các lo i rác ho c c n bNn ho c nư c th i có l n d u và các ch t c h i khác t trên tàu, thuy n xu ng bi n trong nh ng khu v c c m, khu v c h n ch ; b) X , th i d u, m , hoá ch t c h i, ch t phóng x , các ch t có ch a ch t th i nguy h i ho c các ch t có h i khác không theo úng các quy nh; c) Vi ph m các quy nh khác v phòng ng a ô nhi m môi trư ng bi n do tàu, thuy n gây ra. 4. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, suy thoái môi trư ng i v i các hành vi vi ph m t i kho n 3 i u này; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. X ph t i v i hành vi vi ph m v v n chuy n ch t c h i trên bi n 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ghi nh t ký làm hàng ho c ghi nh t ký làm hàng không theo quy nh i v i các tàu ch xô ch t l ng c; b) Không có gi y ch ng nh n theo quy nh v ngăn ng a ô nhi m do ch xô ch t l ng c; c) Tàu, thuy n ch ch t c h i không có b n danh m c c bi t ho c b n kê khai tên các ch t c h i và v trí x p t trên tàu, thuy n; d) Không cung c p ho c cung c p không úng theo quy nh các c tính c n thi t c a hàng hóa c h i ang ư c chuyên ch ; ) Vi ph m các quy nh khác khi v n chuy n các ch t c h i. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có gi y phép v n chuy n các ch t c h i; b) V n chuy n ch t c h i không theo úng quy nh ghi trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch hàng hóa c h i cùng v i hành khách; b) Ch t c h i không ư c óng gói, óng mác ho c dán nhãn phù h p và tr ng thái thích h p cho vi c chuyên ch gi m n m c th p nh t nguy hi m cho môi trư ng bi n;
 12. c) Không có phương án phòng ng a và ng c u s c trong quá trình v n chuy n ch t c h i; d) Không có n i quy, bi n báo ho c ch d n an toàn, trang thi t b k thu t phòng ng a m b o các yêu c u an toàn khi v n chuy n các ch t c h i; ) Không ch p hành các quy nh khác v áp d ng các bi n pháp phòng ng a c bi t theo quy nh v b o v môi trư ng. 4. Các hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép v môi trư ng t 03 tháng n 06 tháng ho c không có th i h n i v i vi ph m ư c quy nh t i kho n 1 i u này; b) T ch thu phương ti n, bu c tiêu h y ch t c h i ư c s d ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i i m a kho n 2 i u này. i u 21. X ph t i v i hành vi vi ph m v v n chuy n ch t th i trên bi n 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) V n chuy n ch t th i và các ch t gây ô nhi m môi trư ng không theo úng các quy nh v b o v môi trư ng; b) V n chuy n ch t th i không theo úng các quy nh ghi trong gi y phép. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có gi y phép v n chuy n ch t th i nguy h i, ch t th i phóng x ; b) V n chuy n ch t th i nguy h i, ch t th i phóng x không theo úng các quy nh ghi trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không trang b ho c trang b không y các trang thi t b k thu t b o m các yêu c u an toàn khi v n chuy n ch t th i nguy h i, ch t th i phóng x ; b) Không có s ng ý b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c môi trư ng khi v n chuy n quá c nh ch t th i nguy h i, ch t th i phóng x qua vùng n i thu , lãnh h i Vi t Nam; c) Không thông báo trư c cho cơ quan qu n lý nhà nư c môi trư ng khi v n chuy n ch t th i nguy h i, ch t th i phóng x qua vùng c quy n kinh t c a Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu :
 13. a) Tư c quy n s d ng gi y phép v môi trư ng t 03 tháng n 06 tháng ho c không có th i h n i v i vi ph m quy nh t i kho n 1, i m b kho n 2, i m a kho n 3 c a i u này; b) Bu c tiêu hu ch t th i nguy h i, ch t phóng x i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này; c) Bu c kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m quy nh t i i u này gây ra. i u 22. X ph t i v i cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi xâm ph m các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nh m khai thác h is n 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m không có máy ho c l p máy có t ng công su t máy chính dư i 45 CV. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính t trên 45 CV n 90 CV. 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính t trên 90 CV n 135 CV. 4. Ph t ti n t 100.000.000 ng n 200.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính t trên 135 CV n 200 CV. 5. Ph t ti n t 200.000.000 ng n 300.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính t trên 200 CV n 300 CV. 6. Ph t ti n t 300.000.000 ng n 400.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính t trên 300 CV n 400 CV. 7. Ph t ti n t 400.000.000 ng n 500.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s d ng phương ti n vi ph m có t ng công su t máy chính trên 400 CV. 8. Hình th c x ph t b sung. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 i u này. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VÀ ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NGĂN CH N HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH i u 23. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam
 14. 1. Trong các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam (tr c ng bi n), L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có thNm quy n x ph t hành vi vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Trong các lĩnh v c an ninh, tr t t an toàn, h i quan, thu , thương m i, b o v môi trư ng, b o v ngu n l i thu s n, b o v tài nguyên khoáng s n, ki m d ch ng th c v t và các hành vi vi ph m hành chính thu c các lĩnh v c khác có liên quan trên các vùng bi n và th m l c a c a Vi t Nam, L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam x ph t vi ph m hành chính theo các Ngh nh c a Chính ph ã ban hành v các lĩnh v c ó. 3. C nh sát viên i nghi p v C nh sát bi n Vi t Nam ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng. 4. T trư ng T nghi p v C nh sát bi n Vi t Nam có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng. 5. i trư ng i nghi p v C nh sát bi n Vi t Nam có quy n : a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 2.000.000 ng. 6. H i i trư ng H i i C nh sát bi n Vi t Nam có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 5.000.000 ng; c) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i. 7. H i oàn trư ng C nh sát bi n Vi t Nam có quy n: a) Ph t c nh cáo;
 15. b) Ph t ti n n 10.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i. 8. Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n Vi t Nam có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i. 9. C c trư ng C c C nh sát bi n Vi t Nam có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép;
 16. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i. 10. Trong trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i các kho n 3, 4, 5, 6 và 7 i u này v ng m t thì c p phó ư c y quy n có thNm quy n x lý vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 24. ThNm quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x lý vi ph m hành chính c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính: a) C nh sát viên i nghi p v C nh sát bi n Vi t Nam trong các trư ng h p ư c quy nh t i các i u 47 và 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; b) H i i trư ng H i i C nh sát bi n Vi t Nam; c) H i oàn trư ng C nh sát bi n Vi t Nam. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x lý vi ph m hành chính theo quy nh t i i m a, b, c, d và kho n 1 i u 43 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Khi áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính ngư i có thNm quy n ph i tuân th nghiêm ng t quy nh t i các i u 44, 45, 46, 47, 48 và 49 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; n u vi ph m thì b x lý theo quy nh t i i u 121 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Trư ng h p nh ng ngư i quy nh t i các i m b và c kho n 1 i u này v ng m t thì c p phó ư c y quy n có quy n quy t nh và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 25. ThNm quy n c a các cơ quan, l c lư ng khác 1. Ngư i có thNm quy n theo quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ư c quy n x ph t, áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x lý vi ph m hành chính và các thNm quy n khác i v i hành vi vi ph m theo Ngh nh này có liên quan n lĩnh v c, ngành mình qu n lý. 2. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a các l c lư ng chuyên ngành khác và U ban nhân dân các c p t i Ngh nh này th c hi n theo quy nh t i i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh khác c a pháp lu t.
 17. 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính thì x ph t theo thNm quy n, n u không thu c thNm quy n thì ph i l p biên b n và chuy n cho L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n khác x ph t theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Th t c x ph t vi ph m hành chính Th t c x ph t vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i Chương VI Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Chương VI Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Chương 4: KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M i u 27. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c b x lý vi ph m hành chính theo Nghi nh này ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i c a cơ quan, ngư i có thNm quy n, cá nhân, t ch c b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t, tr trư ng h p ph i tháo d công trình xây d ng. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì có quy n khi u n i n cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i cao hơn ho c kh i ki n v án hành chính t i toà án theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i Ngh nh này c a các cá nhân, t ch c khác theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này. i u 28. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong Ngh nh này mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá thNm quy n quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính n u có hành vi c n tr , ch ng i ngư i thi hành công v có trách nhi m ki m tra, ki m soát, x ph t ho c c tình trì hoãn, tr n tránh th c hi n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 18. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 29. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 36/1999/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Các quy nh khác c a pháp lu t v x ph t các hành vi vi ph m hành chính trên bi n trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 30. Trách nhi m c a các cơ quan 1. B trư ng B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c C nh sát bi n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản