Nghị định 137/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
76
lượt xem
7
download

Nghị định 137/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 137/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 137/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 137/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trªn c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa cña  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam ngµy   28 th¸ng 3 n¨m 1998; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc trong níc vµ níc ngoµi ho¹t ®éng  trong mäi lÜnh vùc trªn c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa cña  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam (trõ c¶ng biÓn).  §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trªn c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam (trõ  c¶ng biÓn) bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  theo quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c  quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trªn c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam (trõ c¶ng biÓn) còng bÞ xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c  quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ  trêng hîp §iÒu  íc quèc tÕ cã liªn quan mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c.
 2. 2 § i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh C¸c   nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ® îc   thùc  hiÖn theo §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  4.  T×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ  C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  ¸p dông  trong xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m quy  ®Þnh  t¹i  Ch¬ng  II NghÞ   ®Þnh  nµy  ®îc thùc  hiÖn  theo §iÒu 8 vµ §iÒu 9 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; thêi  h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  mét n¨m,  kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn:  ®èi víi vi  ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc m«i tr êng, xuÊt khÈu,  nhËp   khÈu,   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh;   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh lµ hai n¨m, kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn:  ®èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh   vùc bu«n lËu, bu«n b¸n hµng gi¶; nÕu qu¸ c¸c thêi h¹n nãi  trªn th×  kh«ng xö  ph¹t nhng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 12 cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ thêi hiÖu ¸p dông c¸c kho¶n 2 vµ  3 §iÒu 10 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   Thêi   h¹n   ®îc   coi   lµ   cha   bÞ   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh: c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  qua mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  hoÆc tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th×   ®îc coi nh cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh. §i Ò u   6.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ C¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ biÖn ph¸p   kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc ¸p dông  theo Ch¬ng II Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng II H×nh thøc vµ møc xö ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh
 3. 3 § i Ò u   7.  Xö ph¹t ®èi víi vi ph¹m cña tµu, thuyÒn n­ íc ngoµi  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   dõng   l¹i   hoÆc   neo   ®Ëu   tr¸i   phÐp   trong  vïng néi thuû, vïng l∙nh h¶i ViÖt Nam. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: X¶   khãi   mï,   b¾n   c¸c   lo¹i   sóng,   phãng   c¸c   tÝn   hiÖu  hoÆc sö  dông c¸c vËt liÖu  næ trong  vïng néi thuû,  vïng  l∙nh h¶i vµ  vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i ViÖt Nam vµo bÊt cø  môc  ®Ých g×, trõ  trêng hîp b¾n  ®¹n tÝn hiÖu cÊp cøu vµ  b¾n sóng chµo. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: G©y   c¶n  trë   cho  ho¹t   ®éng   giao   th«ng   hµng  h¶i;   ho¹t   ®éng ®¸nh b¾t, nu«i trång h¶i s¶n; ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m   dß, khai th¸c c¸c nguån lîi biÓn;  ho¹t ®éng hîp ph¸p kh¸c  trªn c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  40.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Sö  dông  c¸c tÇn  sè  liªn  l¹c v« tuyÕn   ®iÖn  kh«ng  ®óng c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ  bu chÝnh  viÔn th«ng  cña níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam; b) G©y nhiÔu cã  h¹i  ®Õn c¸c m¹ng th«ng tin liªn l¹c  phôc vô  cho an toµn cøu n¹n trªn biÓn vµ  c¸c m¹ng th«ng  tin liªn l¹c kh¸c cña níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt  Nam. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  40.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi sau ®©y: Kh«ng  ®a toµn bé  c¸c vò  khÝ  cè   ®Þnh vµ  c¬   ®éng trªn  tµu vÒ  tr¹ng th¸i b¶o qu¶n khi tµu, thuyÒn cã  vò  khÝ  vµo  vïng   néi   thuû,   vïng   l∙nh   h¶i,   vïng   tiÕp   gi¸p   l∙nh   h¶i  ViÖt Nam. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  60.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: Kh«ng   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   chuyªn   m«n   phßng   ngõa   nguy hiÓm vµ ®éc h¹i hoÆc kh«ng cung cÊp cho c¸c nhµ chøc  tr¸ch  ViÖt  Nam c¸c tµi liÖu kü  thuËt vÒ  c¸c chÊt phãng  x¹, c¸c chÊt nguy hiÓm hay  ®éc h¹i cã   ë  trªn tµu khi  ® îc  yªu cÇu  ®èi víi tµu ch¹y b»ng n¨ng lîng nguyªn tö  vµ  c¸c  tµu,   thuyÒn   chë   c¸c   chÊt   phãng   x¹,   chuyªn   chë   hoÆc   sö  dông c¸c chÊt nguy hiÓm hay  ®éc h¹i khi  ®îc phÐp  ®i qua  vïng néi thuû, vïng l∙nh h¶i vµ  vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i  ViÖt Nam.
 4. 4 7. Ph¹t tiÒn tõ  60.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: §a ngêi ra khái tµu, thuyÒn hoÆc  ®a ngêi xuèng tµu,  thuyÒn kh«ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ   xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh; chøa chÊp,  ®ång lo∙, bao che hoÆc  tiÕp tay cho nh÷ng  ngêi vi ph¹m ph¸p  luËt  cña ViÖt Nam  trong c¸c vïng biÓn ViÖt Nam. 8. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 4 §iÒu nµy. §i Ò u   8.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m cña tµu,  thuyÒn ho¹t  ®éng nghÒ  c¸ cña níc ngoµi  ®i l¹i trong c¸c  vïng biÓn ViÖt Nam 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thu cÊt líi hoÆc c¸c dông cô ®¸nh b¾t kh¸c; b)  Kh«ng  ®a vÒ  tr¹ng  th¸i  b¶o qu¶n  tÊt  c¶ c¸c lo¹i  m¸y th¨m dß, ph¸t hiÖn, dô dÉn c¸. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   9.  Xö ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m cña c¸  nh©n, tæ chøc níc ngoµi ®îc vµo nghiªn cøu khoa häc ë c¸c  vïng biÓn ViÖt Nam 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi nghiªn  cøu khoa häc kh«ng   ®óng  víi  ®Þa  ®iÓm hoÆc néi dung cho phÐp nghiªn cøu. 2. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi mang theo vò  khÝ,  ®¹n dîc, chÊt næ, c¸c chÊt  ®éc h¹i, ph¬ng tiÖn trinh s¸t. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi  ®Æt, sö  dông c¸c thiÕt bÞ  hay dông cô,  c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khi cha ®îc phÐp cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam. 4.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶: a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i th¸o dì  c¸c c«ng tr×nh, thiÕt bÞ, dông   cô  vµ  bÞ  thu håi giÊy phÐp hoÆc  ®×nh chØ ho¹t  ®éng  ®èi  víi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy.
 5. 5 § i Ò u   10.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt vÒ an ninh, trËt tù, an toµn trªn biÓn 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   CÆp   m¹n   tµu,   thuyÒn   ®Ó   giao   dÞch   víi   tµu   níc  ngoµi; mua, b¸n, vËn chuyÓn, trao ®æi hµng ho¸ tr¸i phÐp; b) Kh«ng chÊp hµnh hoÆc ng¨n c¶n viÖc kiÓm tra, kiÓm  so¸t cña c¸c lùc lîng tuÇn tra, kiÓm so¸t trªn biÓn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   ho¹t   ®éng   du   lÞch   vµ   c¸c   ho¹t  ®éng kh¸c kh«ng ®óng quy ®Þnh ghi trong giÊy phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m c¸c ho¹t  ®éng khai th¸c, nghiªn  cøu, th¨m dß vµ  c¸c ho¹t  ®éng kh¸c kh«ng  ®óng  ®Þa  ®iÓm,  ph¹m vi, tÝnh chÊt, nghÒ nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh ghi trong   giÊy phÐp. 4. Ph¹t tiÒn tõ  50.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn  ®i vµo khu vùc cÊm hoÆc  ®i  vµo khu vùc ph¶i cã giÊy phÐp mµ kh«ng cã giÊy phÐp; b) Tµu ngÇm, ph¬ng tiÖn ngÇm cña c¸ nh©n, tæ chøc níc  ngoµi  ®i,  ®Ëu trong l∙nh h¶i kh«ng  ®i næi, kh«ng  ®Ëu næi  hoÆc kh«ng treo cê (Quèc kú) theo quy ®Þnh. 5. Ph¹t tiÒn tõ 300.000.000 ®ång ®Õn 500.000.000 ®ång   ®èi víi hµnh vi cña c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi x©m ph¹m  c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa cña n íc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam sö  dông c¸c lo¹i m¸y ra  ®a, m¸y ph¸t sãng  siªu  ©m, m¸y quan tr¾c, m¸y  ®o  ®¹c, c¸c khÝ  tµi lÆn vµ  c¸c lo¹i kh¸c nh»m nghiªn cøu, th¨m dß, khai th¸c nguån   lîi dÇu khÝ, c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c. 6. C¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu hµng ho¸ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a  kho¶n 1 §iÒu nµy; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ 5 §iÒu nµy; c)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   tõ   03   th¸ng   ®Õn   06  th¸ng hoÆc kh«ng cã thêi h¹n ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy.
 6. 6 § i Ò u   11.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý mµ kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi hót, tiªm chÝch, hÝt hoÆc b»ng c¸c h×nh thøc  kh¸c ®Ó sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt ma tuý. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi kh¸c vÒ lÜnh vùc phßng, chèng ma tuý. §i Ò u   12.   Xö   ph¹t   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   trong  lÜnh vùc ®¨ng ký tµu biÓn vµ thuyÒn viªn 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Lµm h háng giÊy chøng nhËn ®¨ng ký tµu biÓn; b) Lµm h háng hé chiÕu thuyÒn viªn hoÆc c¸c chøng chØ  chuyªn m«n hµng h¶i cña thuyÒn viªn; c) Lµm h háng sæ danh b¹ thuyÒn viªn; d)   C¸c   chøng   chØ   chuyªn   m«n   hµng   h¶i   vµ   hé   chiÕu   thuyÒn viªn  ®∙ hÕt thêi h¹n sö  dông mµ  cha  ®îc gia h¹n  hoÆc ®æi, cÊp míi theo quy ®Þnh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã hé chiÕu thuyÒn viªn; b) Kh«ng cã sæ danh b¹ thuyÒn viªn; c) ThuyÒn viªn kh«ng cã ®ñ b»ng cÊp, chøng chØ chuyªn   m«n hµng h¶i theo quy ®Þnh. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi tÈy xo¸, gi¶ m¹o, thuª, mîn chøng chØ vÒ  ®¨ng ký  tµu biÓn, hé  chiÕu thuyÒn viªn, b»ng, c¸c chøng   chØ chuyªn m«n hµng h¶i. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Khai   th¸c   tµu   khi   cha   ®îc   cÊp     giÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký tµu biÓn; b) Kh«ng thùc hiÖn ®¨ng ký thay ®æi chñ tµu theo ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   khi   tµu   ®∙   ®îc   chuyÓn   quyÒn   së  h÷u; c) Kh«ng cã giÊy phÐp rêi c¶ng cuèi cïng. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:
 7. 7   TÞch thu giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  tµu biÓn, hé  chiÕu  thuyÒn   viªn   hoÆc   b»ng,   chøng   chØ   chuyªn   m«n   ®èi   víi   vi   ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 cña §iÒu nµy. §i Ò u   13.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ an toµn sinh m¹ng ngêi vµ tµu 1. Ph¹t tiÒn 500.000  ®ång (tÝnh theo mçi hµnh kh¸ch)   ®èi víi hµnh vi chë kh¸ch vît qu¸ sè lîng quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Tµu kh«ng cã  b¶ng quy  ®Þnh nhiÖm vô  cøu sinh, cøu  ®¾m ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt hoÆc b¶ng quy ®Þnh ®∙ bÞ  h  háng. Kh«ng cã  b¶ng ph©n c«ng vÒ  cøu sinh, cøu  ®¾m  ®èi  víi tõng thuyÒn viªn ë nh÷ng n¬i quy ®Þnh trªn tµu; b) Tµu kh«ng cã  c¸c b¶ng chØ dÉn thao t¸c c¸c thiÕt  bÞ cøu sinh, cøu ®¾m hoÆc c¸c b¶ng chØ dÉn ®∙ bÞ h háng; c) Kh«ng cã  nhËt ký  tµu hoÆc sö  dông nhËt ký  tµu sai  quy ®Þnh; d) Kh«ng cã hoÆc kh«ng cã ®ñ c¸c lo¹i giÊy chøng nhËn   cÊp cho tµu theo quy ®Þnh; ®) GiÊy chøng nhËn  ®∙ hÕt thêi h¹n hoÆc hÕt hiÖu lùc  sö dông; e) TÈy xãa, gi¶ m¹o giÊy chøng nhËn.  3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Lµm h  háng  c¸c lo¹i  giÊy  chøng  nhËn  cÊp cho  tµu  trong lÜnh vùc an toµn hµng h¶i theo quy ®Þnh; b)  Tµu kh«ng  bè  trÝ   ®ñ   ®Þnh  biªn  an toµn  tèi thiÓu  hoÆc bè trÝ qu¸ ®Þnh biªn theo quy ®Þnh; c) Ngêi ®îc bè trÝ ®¶m nhiÖm chøc danh kh«ng ®óng víi   tªn ngêi ®∙ ®¨ng ký trong sæ danh b¹ thuyÒn viªn; d) Kh«ng cã  hoÆc viÕt kh«ng râ  rµng, kh«ng  ®óng tªn   tµu, sè hiÖu ®¨ng ký cña ph¬ng tiÖn theo quy ®Þnh. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Kh«ng   cã   ®Çy   ®ñ   c¸c   trang   bÞ   cøu   sinh   theo   quy  ®Þnh; b) C¸c trang bÞ cøu sinh kh«ng b¶o ®¶m chÊt l îng hoÆc  kh«ng b¶o ®¶m s½n sµng ho¹t ®éng ®îc ngay. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
 8. 8 a) Kh«ng cã c¸c trang thiÕt bÞ cøu sinh, cøu ®¾m theo   quy ®Þnh; b) C¸c trang bÞ cøu sinh ®∙ hÕt h¹n sö dông; c) Chë hµng qu¸ träng t¶i cho phÐp theo quy ®Þnh. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tµu, thuyÒn chuyªn chë kh¸ch tr¸i phÐp. 7. C¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   tõ   03   th¸ng   ®Õn   06  th¸ng hoÆc kh«ng cã thêi h¹n ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1, ®iÓm c kho¶n 5 §iÒu nµy; b) TÞch thu ph¬ng tiÖn ®îc sö dông nÕu t¸i ph¹m ®Ó vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu nµy; buéc  ph¶i ®æi l¹i giÊy chøng nhËn, thu håi giÊy chøng nhËn gi¶   m¹o ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 2 §iÒu nµy.  §i Ò u   14.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ an toµn phßng, chèng ch¸y næ víi tµu, thuyÒn 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  cã  s¬   ®å  hÖ   thèng  cøu háa,  b¶ng  ph©n c«ng  cøu háa vµ b¶ng chØ dÉn thao t¸c trªn tµu; b) C¸c trang bÞ  cøu háa kh«ng  ®Æt  ®óng n¬i quy  ®Þnh  trªn tµu; c) ThuyÒn viªn trªn tµu kh«ng sö  dông thµnh th¹o c¸c  trang bÞ cøu háa; d)   Kh«ng   cã   kÕ   ho¹ch   øng   cøu   trong   trêng   hîp   khÈn  cÊp. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Kh«ng   chÊp   hµnh   hoÆc   chÊp   hµnh   kh«ng   ®Çy   ®ñ   c¸c  quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y; b)  Kh«ng  trang  bÞ   ®Çy  ®ñ   c¸c trang  bÞ  cøu  háa theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c §iÒu íc quèc tÕ mµ  ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp; c) C¸c trang bÞ  cøu háa kh«ng  ë  tr¹ng th¸i s½n sµng  ho¹t ®éng hoÆc kh«ng cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng; d)  Kh«ng  cã  c¸c dÊu  hiÖu  c¶nh b¸o  hoÆc  chØ dÉn  cÇn  thiÕt ë nh÷ng n¬i dÔ ch¸y, dÔ næ; ®) Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh b¶o qu¶n, b¶o d­ ìng ph¬ng tiÖn cøu háa; e) Chë chÊt dÔ g©y ch¸y, næ cïng víi hµnh kh¸ch.
 9. 9 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   15.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy t¾c  b¶o ®¶m an toµn hµng h¶i 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vi ph¹m c¸c quy t¾c hµnh  tr×nh sau ®©y: a) Kh«ng sö  dông hoÆc sö  dông kh«ng  ®óng c¸c lo¹i tÝn   hiÖu theo quy ®Þnh; b) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c quy t¾c vÒ  tr¸nh va trªn  biÓn. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Kh«ng   ®Æt   dÊu   hiÖu   b¸o   hiÖu   khi   ph ¬ng   tiÖn   hoÆc  c¸c   vËt   c¶n   kh¸c   bÞ   ch×m   ®¾m   t¹o   thµnh   vËt   chíng   ng¹i  trªn biÓn; b) Kh«ng ®Æt dÊu hiÖu b¸o hiÖu c¸c ®¶o nh©n t¹o hoÆc c¸c   c«ng tr×nh trªn biÓn; c) Lµm dÞch chuyÓn hoÆc lµm mÊt t¸c dông cña b¸o hiÖu   hµng h¶i. 3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc  ®Æt ngay b¸o hiÖu  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  c¸c  ®iÓm a vµ  b kho¶n 2; buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng  ban  ®Çu  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu   nµy. §i Ò u   16.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ trËt tù, an toµn giao th«ng trªn biÓn 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Cho ph¬ng tiÖn kh¸c b¸m, buéc sai quy ®Þnh vµo ph ­ ¬ng tiÖn cña m×nh khi tµu ®ang hµnh tr×nh; b) Sö dông ph¬ng tiÖn lai d¾t kh«ng ®óng chøc n¨ng; c)  Tµu kh¸ch  kh«ng  cã  b¶ng  néi  quy  ®Æt  ë   nh÷ng  n¬i  quy ®Þnh trªn tµu; d) Bè  trÝ  hoÆc  ®Ó  cho hµnh kh¸ch ngåi kh«ng  ®óng n¬i  quy ®Þnh; ®) XÕp hµng ho¸ kh«ng ®óng quy ®Þnh.
 10. 10 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi l¾p biÓn sè gi¶ khi lu hµnh ph¬ng tiÖn. 3. C¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc quyÒn sö dông tõ 03 th¸ng ®Õn 06 th¸ng hoÆc kh«ng   thêi   h¹n   b»ng,   chøng   chØ   chuyªn   m«n   cña   thuyÒn   trëng;  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh  chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   17.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ t×m kiÕm, cøu n¹n 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi thùc hiÖn kh«ng nghiªm néi dung lÖnh ®iÒu   ®éng t×m kiÕm, cøu n¹n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ t×m kiÕm,  cøu n¹n hµng h¶i. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kh«ng  chÊp  hµnh lÖnh  ®iÒu   ®éng  vÒ  thùc  hiÖn   nhiÖm   vô   t×m   kiÕm,   cøu   n¹n   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn. §i Ò u   18.   Xö  ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ trôc vít tµi s¶n ch×m ®¾m ë biÓn 1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi   víi hµnh vi kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng ®óng khi ph¸t  hiÖn tµi s¶n ch×m ®¾m ë biÓn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng l¾p ®Æt hoÆc l¾p ®Æt kh«ng kÞp thêi b¸o hiÖu   phï hîp víi vÞ trÝ tµi s¶n bÞ ch×m ®¾m; b)   Thùc   hiÖn   viÖc   trôc   vít   hoÆc   kÕt   thóc   viÖc   trôc  vít   tµi   s¶n   bÞ   ch×m   ®¾m   kh«ng   ®óng   theo   thêi   gian   quy  ®Þnh; c) Trôc vít tµi s¶n bÞ ch×m ®¾m kh«ng cã giÊy phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  100.000.000   ®èi   víi mçi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ trôc vít hoÆc mua   b¸n c¸c hiÖn vËt kh¶o cæ vµ  lÞch sö  trªn vïng néi thñy,  vïng l∙nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i ViÖt Nam. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b,   c   kho¶n   2   vµ  kho¶n 3 §iÒu nµy;
 11. 11 b) Buéc l¾p  ®Æt b¸o hiÖu vÞ  trÝ  tµi s¶n bÞ   ®¾m quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   19.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm m«i trêng biÓn do tµu, thuyÒn g©y ra 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ läc dÇu, níc la  canh   ®óng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam   vµ   c¸c  §iÒu  íc quèc tÕ  cã  liªn quan mµ  ViÖt Nam  ®∙ ký  kÕt hoÆc  gia nhËp; b) C¸c thiÕt bÞ läc dÇu kh«ng cßn ho¹t ®éng ®îc; c) Kh«ng ghi nhËt ký  dÇu hoÆc ghi nhËt ký  dÇu kh«ng  theo quy ®Þnh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã  c¸c ph¬ng ¸n xö  lý  sù  cè  trµn dÇu theo  quy ®Þnh; b) Kh«ng c ã  gi Ê y chøng nh Ë n theo quy  ®Þ nh v Ò  ng¨n  ng õ a « nhi Ô m do d Ç u g © y ra. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) X¶ c¸c lo¹i r¸c hoÆc cÆn bÈn hoÆc n íc th¶i cã  lÉn  dÇu vµ c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c tõ trªn tµu, thuyÒn xuèng biÓn   trong nh÷ng khu vùc cÊm, khu vùc h¹n chÕ; b) X¶, th¶i dÇu, mì, ho¸ chÊt ®éc h¹i, chÊt phãng x¹,   c¸c chÊt cã  chøa chÊt th¶i nguy h¹i hoÆc c¸c chÊt cã  h¹i  kh¸c kh«ng theo ®óng c¸c quy ®Þnh; c)  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  vÒ  phßng  ngõa  « nhiÔm  m«i trêng biÓn do tµu, thuyÒn g©y ra. 4. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «  nhiÔm m«i trêng, suy tho¸i m«i trêng  ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i  båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 12. 12 § i Ò u   20.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m vÒ  vËn  chuyÓn chÊt ®éc h¹i trªn biÓn 1. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  ghi nhËt  ký  lµm  hµng hoÆc  ghi  nhËt ký   lµm  hµng kh«ng theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c tµu chë x« chÊt láng  ®éc; b)   Kh«ng   cã   giÊy   chøng   nhËn   theo   quy   ®Þnh   vÒ   ng¨n  ngõa « nhiÔm do chë x« chÊt láng ®éc; c) Tµu, thuyÒn chë chÊt ®éc h¹i kh«ng cã b¶n danh môc   ®Æc biÖt hoÆc b¶n kª khai tªn c¸c chÊt  ®éc h¹i vµ  vÞ  trÝ   xÕp ®Æt trªn tµu, thuyÒn; d) Kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng  ®óng theo quy   ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cÇn thiÕt cña hµng hãa ®éc h¹i ®ang ®îc  chuyªn chë; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh kh¸c khi vËn chuyÓn c¸c chÊt  ®éc h¹i. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã giÊy phÐp vËn chuyÓn c¸c chÊt ®éc h¹i; b) VËn chuyÓn chÊt  ®éc h¹i kh«ng theo  ®óng quy  ®Þnh   ghi trong giÊy phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Chë hµng hãa ®éc h¹i cïng víi hµnh kh¸ch; b) ChÊt ®éc h¹i kh«ng ®îc ®ãng gãi, ®ãng m¸c hoÆc d¸n  nh∙n phï  hîp vµ   ë  tr¹ng  th¸i thÝch  hîp cho viÖc chuyªn  chë   ®Ó   gi¶m   ®Õn   møc   thÊp   nhÊt   nguy   hiÓm   cho   m«i   trêng  biÓn; c)   Kh«ng   cã   ph¬ng   ¸n   phßng   ngõa   vµ   øng   cøu   sù   cè  trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn chÊt ®éc h¹i; d) Kh«ng cã  néi quy, biÓn b¸o hoÆc chØ dÉn an toµn,  trang thiÕt bÞ kü thuËt phßng ngõa ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu  an toµn khi vËn chuyÓn c¸c chÊt ®éc h¹i; ®) Kh«ng chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh kh¸c vÒ  ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p phßng ngõa ®Æc biÖt theo quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i  trêng. 4. C¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   vÒ   m«i   trêng   tõ   03  th¸ng ®Õn 06 th¸ng hoÆc kh«ng cã thêi h¹n ®èi víi vi ph¹m  ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;
 13. 13 b) TÞch thu ph¬ng tiÖn, buéc tiªu hñy chÊt ®éc h¹i ®­ îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh  ® îc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a  kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   21.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m vÒ  vËn  chuyÓn chÊt th¶i trªn biÓn 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:  a) VËn chuyÓn chÊt th¶i vµ  c¸c chÊt g©y « nhiÔm m«i  trêng kh«ng theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng; b) VËn chuyÓn chÊt th¶i kh«ng theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh  ghi trong giÊy phÐp. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã  giÊy phÐp vËn chuyÓn chÊt th¶i nguy h¹i,   chÊt th¶i phãng x¹; b) VËn chuyÓn chÊt th¶i nguy h¹i, chÊt th¶i phãng x¹  kh«ng theo ®óng c¸c quy ®Þnh ghi trong giÊy phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Kh«ng   trang   bÞ   hoÆc   trang   bÞ   kh«ng   ®Çy   ®ñ   c¸c   trang thiÕt bÞ  kü  thuËt b¶o  ®¶m c¸c yªu cÇu an toµn khi  vËn chuyÓn chÊt th¶i nguy h¹i, chÊt th¶i phãng x¹; b) Kh«ng cã  sù   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan qu¶n  lý  nhµ  níc m«i trêng  khi  vËn  chuyÓn  qu¸ c¶nh  chÊt  th¶i  nguy h¹i, chÊt th¶i phãng x¹  qua vïng néi thuû, l∙nh h¶i  ViÖt Nam; c) Kh«ng th«ng b¸o tríc cho c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  m«i   trêng  khi  vËn  chuyÓn   chÊt  th¶i   nguy   h¹i,   chÊt  th¶i   phãng x¹ qua vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. 4.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶: a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   vÒ   m«i   trêng   tõ   03  th¸ng ®Õn 06 th¸ng hoÆc kh«ng cã thêi h¹n ®èi víi vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  ®iÓm b kho¶n 2,  ®iÓm a kho¶n 3 cña   §iÒu nµy;   b)   Buéc   tiªu   huû   chÊt   th¶i   nguy   h¹i,   chÊt   phãng   x¹  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu   nµy; c) Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i §iÒu nµy g©y ra.  
 14. 14 § i Ò u   22.   Xö   ph¹t   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   níc  ngoµi cã  hµnh vi x©m ph¹m c¸c vïng biÓn vµ  thÒm lôc  ®Þa  cña níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam nh»m khai th¸c  h¶i s¶n 1. Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m kh«ng  cã  m¸y hoÆc l¾p m¸y cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh díi 45  CV.   2. Ph¹t tiÒn tõ   20.000.000  ®ång  ®Õn 50.000.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ trªn 45 CV ®Õn 90 CV.   3. Ph¹t tiÒn tõ  50.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ trªn 90 CV ®Õn 135 CV. 4. Ph¹t tiÒn tõ 100.000.000 ®ång ®Õn 200.000.000 ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ trªn 135 CV ®Õn 200 CV. 5. Ph¹t tiÒn tõ 200.000.000 ®ång ®Õn 300.000.000 ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ trªn 200 CV ®Õn 300 CV. 6. Ph¹t tiÒn tõ 300.000.000 ®ång ®Õn 400.000.000 ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ trªn 300 CV ®Õn 400 CV. 7. Ph¹t tiÒn tõ 400.000.000 ®ång ®Õn 500.000.000 ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  tæng c«ng suÊt m¸y chÝnh trªn 400 CV. 8. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4, 5, 6 vµ  7 §iÒu   nµy.
 15. 15 Ch¬ng III ThÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vµ ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u   23.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam  1. Trong c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam (trõ  c¶ng biÓn), Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam cã thÈm quyÒn   xö ph¹t hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Trong c¸c lÜnh vùc an ninh, trËt tù  an toµn, h¶i  quan, thuÕ, th¬ng m¹i, b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ nguån lîi  thuû   s¶n,  b¶o  vÖ   tµi   nguyªn   kho¸ng   s¶n,   kiÓm   dÞch   ®éng   thùc vËt vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc c¸c lÜnh  vùc kh¸c cã  liªn quan trªn c¸c vïng biÓn vµ  thÒm lôc  ®Þa  cña ViÖt Nam, Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh theo c¸c NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ   ®∙ ban  hµnh vÒ c¸c lÜnh vùc ®ã. 3. C¶nh s¸t viªn §éi nghiÖp vô C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam   ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång. 4.  Tæ trëng  Tæ nghiÖp  vô   C¶nh s¸t  biÓn  ViÖt Nam  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 5. §éi trëng §éi nghiÖp vô  C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam cã   quyÒn : a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 2.000.000 ®ång. 6.  H¶i  ®éi  trëng  H¶i  ®éi  C¶nh  s¸t biÓn  ViÖt  Nam cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 5.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: ­ Buéc  kh«i  phôc  l¹i t×nh  tr¹ng  ban  ®Çu   ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng  tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; ­ Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «   nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra;
 16. 16 ­ Buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i cho søc kháe con ng­ êi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i. 7. H¶i ®oµn trëng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam cã quyÒn:  a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: ­ Buéc  kh«i  phôc  l¹i t×nh  tr¹ng  ban  ®Çu   ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng  tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; ­ Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «   nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra; ­ Buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i cho søc kháe con ng­ êi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i. 8.   ChØ   huy   trëng   Vïng   C¶nh   s¸t   biÓn   ViÖt   Nam   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: ­ Buéc  kh«i  phôc  l¹i t×nh  tr¹ng  ban  ®Çu   ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng  tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; ­ Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «   nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra; ­ Buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i cho søc kháe con ng­ êi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i. 9. Côc trëng Côc C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000.000 ®ång; c)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   thuéc thÈm quyÒn; d)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; ®) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:
 17. 17 ­  Buéc  kh«i  phôc  l¹i t×nh  tr¹ng  ban  ®Çu   ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng  tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; ­ Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng «   nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra; ­ Buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i cho søc kháe con ng­ êi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i. 10. Trong trêng hîp nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3, 4, 5, 6 vµ 7  §iÒu nµy v¾ng mÆt th×  cÊp phã   ®îc  ñy quyÒn cã  thÈm quyÒn  xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  quyÕt ®Þnh cña m×nh. §i Ò u   24.   ThÈm   quyÒn   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   ng¨n  chÆn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   ®¶m   b¶o   viÖc   xö   lý   vi   ph¹m  hµnh chÝnh cña Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam  1. Nh÷ng ngêi sau ®©y cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh: a) C¶nh s¸t viªn §éi nghiÖp vô C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam   trong c¸c trêng hîp  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 47 vµ  48  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh; b) H¶i ®éi trëng H¶i ®éi C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam; c) H¶i ®oµn trëng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam.  2. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh  chÝnh vµ   ®¶m b¶o viÖc xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c, d vµ   ®  kho¶n 1 §iÒu 43 Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh  chÝnh vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ngêi cã  thÈm   quyÒn   ph¶i   tu©n   thñ   nghiªm   ngÆt   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c  §iÒu   44,   45,   46,   47,   48   vµ   49  Ph¸p   lÖnh   Xö   lý  vi   ph¹m  hµnh chÝnh; nÕu vi ph¹m th×  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 121 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Trêng hîp nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm b vµ  c  kho¶n   1   §iÒu   nµy   v¾ng   mÆt   th×   cÊp   phã   ®îc   ñy   quyÒn   cã  quyÒn quyÕt  ®Þnh vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt  ®Þnh  cña m×nh.
 18. 18 § i Ò u  25.  ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan, lùc lîng kh¸c 1. Ngêi cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc quyÒn xö ph¹t, ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ   ®¶m b¶o viÖc xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ c¸c thÈm quyÒn kh¸c ®èi víi hµnh vi  vi   ph¹m   theo   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   liªn   quan   ®Õn   lÜnh   vùc,  ngµnh m×nh qu¶n lý. 2.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh cña c¸c lùc lîng chuyªn ngµnh kh¸c vµ  Uû  ban  nh©n   d©n   c¸c   cÊp   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 42 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 3. C¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc chuyªn ngµnh khi ph¸t  hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   th×   xö   ph¹t   theo   thÈm   quyÒn, nÕu kh«ng thuéc thÈm quyÒn th× ph¶i lËp biªn b¶n vµ  chuyÓn cho Lùc lîng C¶nh s¸t biÓn ViÖt Nam hoÆc c¬ quan cã  thÈm quyÒn kh¸c xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  26.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Thñ   tôc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng VI Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh   vµ   Ch¬ng   VI   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14  th¸ng 11 n¨m 2003 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.
 19. 19 Ch¬ng IV khiÕu n¹i, tè c¸o, xö lý vi ph¹m §i Ò u   27.   KhiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu  n¹i, tè c¸o 1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo   Nghi ®Þnh nµy hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn  khiÕu   n¹i   ®èi   víi   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   cña   ngêi   cã   thÈm  quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè  c¸o.  Trong thêi gian chê  kÕt qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬  quan, ngêi cã thÈm quyÒn, c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vÉn  ph¶i thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t, trõ tr êng hîp ph¶i th¸o  dì c«ng tr×nh x©y dùng. Trong trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc khiÕu n¹i kh«ng ®ång  ý  víi quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i th×  cã  quyÒn khiÕu  n¹i  ®Õn c¬  quan cã  thÈm quyÒn  gi¶i  quyÕt khiÕu  n¹i cao  h¬n hoÆc khëi kiÖn vô  ¸n hµnh chÝnh t¹i toµ  ¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   C¸   nh©n   cã   quyÒn   tè   c¸o   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn vÒ  nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c theo c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 3. C¸ nh©n cã quyÒn tè c¸o víi c¸c c¬ quan nhµ n íc cã  thÈm   quyÒn   vÒ   hµnh   vi   tr¸i   ph¸p   luËt   cña   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 cña  NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  28.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong  NghÞ ®Þnh nµy mµ s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng xö   ph¹t hoÆc xö ph¹t kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®óng møc, xö ph¹t   qu¸ thÈm quyÒn quy ®Þnh th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi  ph¹m   sÏ   bÞ   xö   lý   kû   luËt   hoÆc   bÞ   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm  h×nh sù, nÕu g©y thiÖt  h¹i th×  ph¶i båi thêng  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã  hµnh vi  c¶n trë, chèng  ®èi ngêi thi hµnh c«ng vô  cã  tr¸ch nhiÖm  kiÓm tra, kiÓm so¸t, xö  ph¹t hoÆc cè  t×nh tr×  ho∙n, trèn  tr¸nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×   tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m  hµnh   chÝnh   hoÆc   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh   sù,   nÕu   g©y  thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 20. 20 Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  29.  HiÖu lùc cña NghÞ ®Þnh NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè  36/1999/N§­CP ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong vïng l∙nh h¶i,  vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm  lôc ®Þa cña níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. C¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ  xö  ph¹t c¸c hµnh  vi vi ph¹m  hµnh chÝnh  trªn  biÓn tr¸i víi NghÞ   ®Þnh  nµy  ®Òu b∙i bá. §i Ò u  30.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan 1. Bé  trëng Bé  Quèc phßng chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé, ngµnh cã  liªn quan híng dÉn, kiÓm tra,  ®«n  ®èc viÖc  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   vµ   Côc   trëng   Côc  C¶nh s¸t biÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản