Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
146
lượt xem
23
download

Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  14/2000/N§­C P  n g µ y   05 th¸ng 5 n¨ m   2000  V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  u y  c h Õ  § Ê u  th Ç u   a n  b s Q b h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  88/1999/N§­C P   n g µ y 01  th¸ng 9 n¨ m  1999 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  P h ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   ëng  é   ©y   ®Ò ngh c B tr B K ho v§ t   tr BX dùng,   Bé  ëng  é  µichÝnh,      tr BT    ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ    Ch ph nh sau: 1.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     1  2    ®   sung    nh sau: 1. Quy  Õ   Êu  Çu  îc¸p dông    ùa chän  µ  Çu    ch § th ®     ®Ó l   nh th cho    ù    c¸c d ¸n ®Ç u    ¹ ViÖtNam,  tt   i   ph¶i® îctæ      chøc  u  Çu  µ thùc hiÖn  ¹ ViÖtNam. ®Ê th v     t  i   2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     3  4    ®   sung    nh sau: 3.ChØ   nh  Çu:   ®Þ th ChØ   nh  Çu  µh×nh  ®Þ th l   thøc  än  ùctiÕp nhµ  Çu  ¸p  ch tr     th ® øng  cÇu  yªu  cña  ãithÇu    ¬ng  g  ®Ó th th¶o hîp ®ång.    H×nh  thøc nµy    chØ  îc¸p dông  ®    trong c¸ctr ng  îp ® Æc   Ötsau  y:    ê h   bi   ®© a) Trêng  îp bÊt kh¶    h    kh¸ng do    thiªntai ®Þch  äa,sù  è  Çn  ¾c  ôc   ,   h   c c kh ph ngay  ×  ñ  ù  (ngêi ® îc ngêi cã  Èm   Òn  th ch d ¸n       th quy giao tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý l  vµ  ùc  Ön  ù    îc phÐp  th hi d ¸n) ®   chØ   nh  ®Þ ngay  n  Þ   ã    ®¬ v c ®ñ n¨ng  ùc ®Ó   l  thùc  Ön  hi c«ng  Öc  Þp  êi  vi k th .Trong  êigian  ngµy  Ó   õ  µy  th   10  k t ng quyÕt  ®Þnh  chØ  nh  Çu,chñ  ù    ®Þ th   d ¸n ph¶ib¸o c¸o ngêicã  Èm  Òn        th quy hoÆc   Êp  c cã  Èm  Òn  Ò   éidung  th quy v n  chØ  nh  Çu;ngêicã  Èm  Òn  ®Þ th     th quy hoÆc   Êp  c cã  Èm   Òn  Õu   th quy n ph¸thiÖn  Öc    vi chØ   nh  Çu    íiquy  nh  ®Þ th sai v   ®Þ ph¶i   kÞp  êixö  ý. th   l b)  ãi  Çu  ã  Ýnh  Êt nghiªncøu  ö nghiÖ m,  Ý   Ët  èc    Ý   G th c t ch     th   bm qu gia,b m Ët  ninh,bÝ  Ët  èc  an    m qu phßng  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. do  t  ph quy   c) G ãi  Çu  ã    Þdíi tû®ång  i víi   th c gi¸tr       1  ®è     mua  ¾ m   µng    ©y  ¾p; s h ho¸,x l   díi  500  iÖu®ång  i víi   Ên. tr   ®è     v t C¸c  ãithÇu  îc chØ  nh  Çu  éc  ù    ã m   Thñ íng Ch Ýnh  g  ®  ®Þ th thu d ¸n nh A,  t  phñ  ©n  Êp  ph c cho  é   ëng, thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Héi ®ång  ph     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  tynh n   Th t   ph
  2. 2 thµnh  Ëp  l (Tæng  c«ng    ty 91),Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã  ù    Õt ®Þnh.     ¬ c d ¸n quy   Khi chØ  nh  Çu    ãithÇu  t¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ th c¸cg   nªu  i   2  1  NghÞ   nh   ®Þ nµy, ngêi cã  thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh  chØ  ®Þnh  thÇu ph¶i Þu tr¸ch  ch   nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh. tr       quy   cm Trêng  îp thÊy  h  kh«ng  Çn  ÕtchØ  nh  Çu  ×  chøc  u  Çu  c thi   ®Þ th th tæ  ®Ê th theo quy  nh.  ®Þ Nghiªm  Ê m   Öc  ïytiÖn  c vi t   chia dù  thµnh  Òu  ãi thÇu    ¸n  nhi g   nhá    ®Ó chØ  nh  Çu. ®Þ th Bé   µi chÝnh  T  quy  nh  ô  Ó  Ò   ®Þ c th v chØ  nh  Çu  ®Þ th mua   ¾ m     ïng, s ®å d   vËt t   ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön  µm  Öc  êng       ti l vi th xuyªn cña  ¬    c quan  µ  íc, nh n   ®oµn  Ó, doanh  th   nghiÖp  µ  íc;®å   ïng,vËt t  nh n   d    ,trang thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön     ph ti   lµm  Öc  vi th«ng  êng  ña  ùcl ng vò  th c l  î   trang.   d) G ãi  Çu  ã  Ýnh  Êt ® Æc   Ötkh¸c do  cÇu  ña  ¬    th c t ch   bi     yªu  c c quan  µitrî t   vèn,do  Ýnh   t phøc  ¹pvÒ   ü  Ëtvµ  t   k thu   c«ng  Ö  ngh hoÆc   yªu  Çu  t  Êt do  c ®é xu   cña  ù     ngêi cã  Èm   d ¸n, do    th quyÒn quyÕt  nh   u    quyÕt  nh   ®Þ ®Ç t ®Þ chØ   ®Þnh  Çu    ¬  ë  c¸o thÈm  nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  ,ý  Õn  th trªnc s b¸o    ®Þ c B K ho v§ t  ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µi î èn  µ    ¬  t  tr v v c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   kh¸c. ®) Ph Çn  èn  ©n    v ng s¸ch dµnh    cho  ù    ña    ¬  d ¸n c c¸cc quan  ù  s nghiÖp    ®Ó thùc  Ön  Ö m   ô  hi nhi v nghiªn cøu  Ò     v quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh tÕ, quy  ¹ch   i      ho ph¸ttr Ónngµnh,quy  ¹ch chung  ©y  ùng  «  Þ  µ   i     ho   xd ® th v n«ng  th«n,®∙  îcc¸c  ®   c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao  Ö m   ô  ùc  Ön  ×  nhi v th hi th kh«ng  ph¶i  ®Êu   Çu, nhng  th   ph¶icã  îp  ng  ô  Ó  µ    h ®å c th v giao  ép  n s¶n  È m   ph theo  ng  ®ó quy  nh. ®Þ   e)  ãi  Çu   Ên  Ëp  G th tv l b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn    ti kh¶  , thi kh¶    ña  ù    thic d ¸n ®Ç u    × kh«ng  tth   ph¶i®Êu  Çu,nhng  ñ  u      th   ch ®Ç tph¶ichän  µ   Ên  ïhîp   nh tv ph     víi   Çu  ù    c d ¸n. yªu Trong  êng  îp chØ  nh  Çu  tr h  ®Þ th theo    éidung  c¸cn   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   a, b,c  µ  kho¶n  µy  ×     v d  n th  ph¶ix¸c®Þnh  â 3  éidung     r  n   sau: ­Lý  chØ  nh  Çu;   do  ®Þ th ­ Kinh    nghiÖm   µ  v n¨ng  ùcvÒ   Æt   ü  Ët,tµichÝnh  ña  µ  Çu  ­ l  m k thu     c nh th ® îc®Ò   Þ    ngh chØ  nh  Çu; ®Þ th ­    Þ vµ  èi l ng  ∙  îc ngêi cã  Èm   Òn  Gi¸ tr   kh  î ® ®     th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   c c th quyÒn phª  Öt  µm  duy l c¨n  cho  cø  chØ   nh   Çu  ªng gãi thÇu  ©y  ¾p  ®Þ th (ri     x l ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    îcduyÖt theo quy  nh).   thi   v d to¸n®       ®Þ   Trong  êng  îp cÇn  ¾c  ôc  tr h  kh ph ngay  Ëu  h qu¶  thiªntai  ch  ¹,sù  è   , ®Þ ho   c th×  ñ  ù  cÇn    nh  èi l ng  µ    Þ t¹m  Ýnh, sau    ch d ¸n  x¸c ®Þ kh  î v gi¸tr   t   ®ã ph¶i lËp    ®Çy     å  ¬, dù  ®ñ h s   to¸n ® îc tr×nh  Öt     duy theo quy  nh    µm  ¬  ë    ®Þ ®Ó l c s cho viÖc thanh  Õt to¸n. quy   3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     2  10    ®   sung    nh sau: 2. Nhµ   Çu  íc ngoµi khitham  ù  u   Çu  èc  Õ  ¹  Öt Nam   Ò     th n      d ®Ê th qu t t i Vi   v x©y  ¾p  l ph¶ili     ªndanh  íinhµ  Çu  Öt Nam   v  th Vi   hoÆc   ph¶icam   Õt  ö  ông    k sd thÇu  ô  Öt Nam,  ng  ph Vi   nh ph¶inªu  â  ù  ©n    r s ph chia gi÷a c¸c bªn  Ò   ¹m         v ph vi c«ng  Öc,khèil ng vµ  n   ¬ng  vi    î   ®¬ gi¸t øng. 4.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     a  2  44    ®   sung    nh sau:
  3. 3 a) C¸c doanh nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  ã  ô së  Ýnh  t c tr   ch hoÆc     chinh¸nh  ng    a   µn  ®ã trªn®Þ b tØnh  hoÆc   µnh  è  îctham  ù  u   th ph ®   d ®Ê thÇu    ù    u      a  µn.§èivíi u  Çu  ¹n  Õ   c¸cd ¸n ®Ç ttrªn®Þ b       ®Ê th h ch chØ  Çn  êi  èi c m t  thiÓu  nhµ  Çu  3  th tham  ù, n Õu  è îng  µ  Çu  d  s l nh th tham  ù  t  ¬n  th×  d Ý h 3  ph¶i   m êi  thªm    µ  Çu  c¸cnh th kh¸cë  µi®Þa  ¬ng    ngo   ph tham  ù  u  Çu. d ®Ê th C¸c  µ  Çu  ña  a   ¬ng  îc u    óng thÇu  Õu  å  ¬  ù  Çu  nh th c ®Þ ph ®   tiªntr   n h s d th ® îc®¸nh      gi¸ngang  íi å  ¬  µ  Çu  v   s nh th kh¸c. h 5.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     c  3  52    ®   sung    nh sau: c)Phª  Öt c¸cnéidung  ¬    duy       c b¶n  ña    ×nh ®Êu  Çu: c qu¸ tr   th ­ §èivíi   ãithÇu  éc dù    ã m   vµ ¬ng  ¬ng       g c¸c thu   ¸n nh A  t ® quy  nh  ¹ c¸c ®Þ ti     ®iÓ m         ,    kho¶n  §iÒu  cña  b, c,d, ® e, g  1  51  Quy  Õ   Êu  Çu  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m 1999  ña  Ýnh  c Ch phñ (sau ®©y  äit¾tlµQuy  Õ   Êu  Çu).   g      ch § th ­ §èivíi ãithÇu  éc dù    ã m   C   µ ¬ng  ¬ng,trõdù    ña           g thu   ¸n nh B,  v t ®     ¸n c c¸c doanh  nghiÖp  ùcthuéc ® îcquyÒn  Õt  nh  u    tr      quy ®Þ ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ c¸c ®Þ t    i ®iÓ m           ,    kho¶n  §iÒu  cña  a,b,c,d,® e,g  1  51  Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th 6.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     53    ®   sung    nh sau: Bæ  sung  Öc  ©n  Êp  vi ph c phª  Öt,thÈm  nh  ù    ã m   C   µ ­ duy   ®Þ d ¸n Nh B,  v t ¬ng  ¬ng, ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ù    ã m   ®     th quy quy ®Þ ®Ç t d ¸n nh B,C  µ ¬ng  vt ® ¬ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  ícvµo  nh n   B¶ng  §iÒu  1  53:                    Nhã m   ù  d ¸n C Êp    Öt phª duy C Êp  Èm  nh G ãi thÇu thuéc th ®Þ   ngµnh    , I I,   II II Nhã m   C B,  Ng êi cã  thÈm  quyÒn  cña  é   phËn   giópTÊt c¶ c¸c gãi B     doanh nghiÖp nhµ  níc ® îcviÖc  ªnquan   li   thÇu  thuéc dù  vµ ¬ng  ¬ng t ® quyÒn  Õt ®Þnh  u   quy   ®Ç t ¸n 7.§iÒu  ® îcbæ     56    sung kho¶n  nh  5  sau: 5. Trong    ×nh  Ðt  Çu, tõ thêi®iÓ m   ë   å  ¬  ù  Çu  n   êi   qu¸ tr x th       m h s d th ®Õ th   ®iÓ m   c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu,kh«ng  îc® a  ÷ng  ®Ê th   ®   nh th«ng    tinquy  nh  ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  cña  2  56  Quy  Õ   Êu  Çu      ¬ng  Ön  ch § th trªn c¸c ph ti th«ng    i tin®¹   chóng. 8.Bá    kho¶n    4;kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ   2  61    ®   sung    nh sau: 2. Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víic¸c Bé,  µnh  ªnquan  Þu    T  ch tr          ng li   ch tr¸ch  nhiÖ m   íng dÉn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn  u  Çu  h  v ki travi th   ®Ê th mua   ¾ m   Ët t  µng  s v  ,h ho¸,ph¬ng  Ön lµm  Öc  ña    ¬    ti   vi c c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  íc,®oµn  Ó, doanh  l  n  th   nghiÖp  µ  íc;mua  ¾ m   Ët t  µng    ¬ng  Ön lµm  Öc  nh n   s v  ,h ho¸,ph ti   vi th«ng  êng  th cña  ùcl ng vò  l  î   trangtõnguån  èn  ©n     v ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k
  4. 4 §i Ò u 3.  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé,  ¬  B K ho v§ t ch tr     v    c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  íng  Én  µ  Óm     Öc    µnh  thu Ch ph h d v ki tra vi thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  4. Bé   ëng  Bé,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c  Th tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y    ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   Qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  íc vµ    chøc  ã  ty nh n   c¸c tæ  c li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy ®Þ n
Đồng bộ tài khoản