Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
8
download

Nghị định 140/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 140/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 140/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 140/2004/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 140/2004/N -CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T M T S I U C A LU T BIÊN GI I QU C GIA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Biên gi i qu c gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Biên gi i qu c gia v xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i; b o m ngân sách cho xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i, khu v c biên gi i và trách nhi m qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. i tư ng ch p hành pháp lu t v biên gi i Cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài sinh s ng, ho t ng có liên quan n biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i có trách nhi m ch p hành các quy nh c a Lu t Biên gi i qu c gia, Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. Biên gi i qu c gia 1. Biên gi i qu c gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là ư ng và m t th ng ng theo ư ng ó xác nh gi i h n lãnh th t li n, các o, các qu n o trong ó có qu n o Hoàng Sa và qu n o Trư ng Sa, vùng bi n, lòng t, vùng tr i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. ư ng quy nh kho n 1 i u này g m biên gi i qu c gia trên t li n và biên gi i qu c gia trên bi n.
 2. 3. M t th ng ng quy nh kho n 1 i u này g m m t th ng ng theo biên gi i qu c gia trên t li n, biên gi i qu c gia trên bi n xu ng lòng t và lên vùng tr i. i u 4. Biên gi i qu c gia trên t li n Biên gi i qu c gia trên t li n gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c láng gi ng ư c xác nh b ng h th ng m c qu c gi i, Hi p ư c v ho ch nh biên gi i gi a Vi t Nam v i các nư c láng gi ng cùng các b n , Ngh nh thư kèm theo các Hi p ư c ó. i u 5. Biên gi i qu c gia trên bi n 1. Biên gi i qu c gia trên bi n là ranh gi i phía ngoài lãnh h i c a t li n, lãnh h i c a o, lãnh h i c a các qu n o Vi t Nam. nh ng nơi lãnh h i, n i thu ho c vùng nư c l ch s c a Vi t Nam ti p giáp v i lãnh h i, n i thu ho c vùng nư c l ch s c a nư c láng gi ng, biên gi i qu c gia trên bi n ư c xác nh theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t v i các nư c láng gi ng ó. 2. Biên gi i qu c gia trên bi n ư c xác nh và ánh d u b ng các to trên h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 6. Lãnh h i 1. Lãnh h i Vi t Nam là vùng bi n r ng 12 h i lý tính t ư ng cơ s ra phía ngoài; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký v i các nư c láng gi ng có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. Lãnh h i Vi t Nam g m: a) Lãnh h i c a t li n; b) Lãnh h i c a các o, lãnh h i c a các qu n o Vi t Nam. 2. Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n ch quy n y và toàn v n i v i lãnh h i c a mình cũng như i v i vùng tr i, áy bi n và lòng t dư i áy bi n c a lãnh h i. 3. Tàu thuy n nư c ngoài i qua không gây h i trong lãnh h i Vi t Nam, không ư c làm phương h i n hoà bình, an ninh, tr t t , môi trư ng sinh thái c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 7. ư ng ranh gi i phía ngoài vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n v kinh t , th m l c a 1. ư ng ranh gi i phía ngoài vùng ti p giáp lãnh h i là ư ng mà m i i m cách u i m g n nh t c a ư ng cơ s dùng tính chi u r ng lãnh h i là 24 h i lý.
 3. 2. ư ng ranh gi i phía ngoài vùng c quy n v kinh t là ư ng mà m i i m cách u i m g n nh t c a ư ng cơ s dùng tính chi u r ng lãnh h i là 200 h i lý. 3. ư ng ranh gi i phía ngoài th m l c a là b ngoài c a rìa l c a. Nơi nào b ngoài c a rìa l c a cách ư ng cơ s dùng tính chi u r ng lãnh h i chưa n 200 h i lý thì ranh gi i phía ngoài c a th m l c a nơi ó m r ng ra 200 h i lý. 4. nh ng nơi vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n v kinh t , th m l c a Vi t Nam có liên quan v i vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n v kinh t , th m l c a c a nư c láng gi ng, ư ng ranh gi i phía ngoài c a các vùng ó ư c xác nh theo i u ư c qu c t ký k t gi a Vi t Nam và nư c láng gi ng ó. 5. ư ng ranh gi i phía ngoài c a vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n v kinh t , th m l c a ư c xác nh, ánh d u b ng các to trên h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 8. Khu v c biên gi i 1. Ph m vi khu v c biên gi i trên t li n tính t biên gi i qu c gia trên t li n vào h t a gi i hành chính c a xã, phư ng, th tr n có m t ph n a gi i hành chính trùng h p v i biên gi i qu c gia trên t li n. 2. Ph m vi khu v c biên gi i trên bi n tính t biên gi i qu c gia trên bi n vào h t a gi i hành chính c a xã, phư ng, th tr n giáp bi n và o, qu n o. 3. Danh sách các xã, phư ng, th tr n khu v c biên gi i trên t li n, khu v c biên gi i trên bi n ư c quy nh t i các Ngh nh c a Chính ph ban hành Quy ch khu v c biên gi i; trư ng h p có s thay i v a gi i hành chính c a các xã, phư ng, th tr n khu v c biên gi i thì s a i, b sung cho phù h p. 4. M i ho t ng c a ngư i, phương ti n; vi c qu n lý, b o v , gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i th c hi n theo Ngh nh v quy ch khu v c biên gi i và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Chương 2: XÂY D NG, QU N LÝ, B O V BIÊN GI I QU C GIA VÀ KHU V C BIÊN GI I i u 9. Xây d ng công trình biên gi i 1. Công trình biên gi i ư c ưu tiên u tư xây d ng theo k ho ch, bao g m công trình c nh ư ng biên gi i và công trình ph c v ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 2. Công trình c nh ư ng biên gi i qu c gia do các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch trình Chính ph quy t nh. 3. Công trình ph c v ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia do B Qu c phòng xây d ng k ho ch trình Chính ph quy t nh.
 4. i u 10. M c qu c gi i 1. M c qu c gi i ư c c m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t v biên gi i ã ư c ký k t v i nư c láng gi ng ánh d u ư ng biên gi i qu c gia trên th c a và ư c gi gìn, b o v gi úng v trí, hình dáng, kích thư c, ký hi u, ch và màu s c ã ư c quy nh. 2. Khi phát hi n ho c nh n ư c tin báo m c qu c gi i b hư h i, b m t, b sai l ch v trí, n biên phòng g n nh t ph i ti n hành các th t c c n thi t có bi n pháp k p th i x lý ng th i thông báo ngay cho cơ quan, ơn v b o v biên gi i nư c láng gi ng gi i quy t theo thNm quy n do Hi p nh v biên gi i ã ký k t quy nh. 3. Vi c c m l i, khôi ph c, s a ch a, b o dư ng m c qu c gi i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t ã ký k t v i nư c láng gi ng. i u 11. u tư phát tri n kinh t - xã h i khu v c biên gi i 1. Vi c u tư xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i khu v c biên gi i ư c th c hi n theo ch trương, chi n lư c và quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c trong t ng giai o n nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân và g n v i tăng cư ng qu c phòng, an ninh. 2. Hàng năm các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có biên gi i qu c gia trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình l p k ho ch u tư xây d ng th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, tăng cư ng qu c phòng, an ninh khu v c biên gi i trình Chính ph . i u 12. Xây d ng h th ng chính tr cơ s khu v c biên gi i 1. H th ng chính tr cơ s khu v c biên gi i ph i thư ng xuyên ư c c ng c , xây d ng v ng m nh theo ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c; b o m th c hi n t t các ch c năng lãnh o, qu n lý, xây d ng khu v c biên gi i và qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 2. i ngũ cán b cơ s khu v c biên gi i ư c tuy n ch n, b i dư ng ào t o nâng cao trình lãnh o, qu n lý phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t , xã h i, m b o qu c phòng, an ninh; ưu tiên ào t o, b i dư ng cán b là dân t c ít ngư i và cán b mi n xuôi lên công tác lâu dài khu v c biên gi i. 3. B N i v , U ban Dân t c trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t k ho ch xây d ng h th ng chính tr cơ s , ào t o b i dư ng i ngũ cán b t ng khu v c biên gi i trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 13. B trí dân cư khu v c biên gi i 1. B trí dân cư khu v c biên gi i ư c quy ho ch phù h p v i quy ho ch t ng th v phát tri n kinh t - xã h i, i u ki n t nhiên, tính ch t và c i m t ng vùng, t ng dân t c, t ng a phương; huy ng, s d ng lao ng h p lý t o ra c a c i
 5. v t ch t, hàng hoá ph c v tiêu dùng, xu t khNu và áp ng yêu c u xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i. 2. Nhà nư c có chính sách phù h p nhân dân nh cư n nh khu v c biên gi i; khuy n khích nh ng cán b công tác lâu dài, ngư i tình nguy n n nh cư khu v c biên gi i, c bi t là nơi khó khăn. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có biên gi i qu c gia nghiên c u xây d ng quy ho ch, b trí dân cư khu v c biên gi i trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 14. Ngày Biên phòng toàn dân 1. Ngày 03 tháng 3 là Ngày Biên phòng toàn dân ư c t ch c th c hi n hàng năm trong ph m vi c nư c. N i dung ho t ng g m: a) Giáo d c ý th c pháp lu t v biên gi i qu c gia, tôn tr ng biên gi i, ch quy n lãnh th , tinh th n trách nhi m c a các c p, các ngành, c a cán b , nhân viên cơ quan, t ch c, cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang và c a toàn dân; c bi t là cán b , nhân viên cơ quan, t ch c, cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang, chính quy n và nhân dân khu v c biên gi i trong xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i. b) Huy ng các ngành, các a phương hư ng v biên gi i, tích c c tham gia xây d ng ti m l c v m i m t khu v c biên gi i, t o ra s c m nh c a toàn dân, giúp B i biên phòng và các ơn v khác thu c l c lư ng vũ trang nhân dân, các cơ quan ch c năng khu v c biên gi i trong xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i. c) Xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n nh lâu dài v i các nư c láng gi ng, ph i h p hai bên biên gi i trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và phòng, ch ng t i ph m. 2. Ngư i ng u các c p, các ngành, các a phương có trách nhi m t ch c th c hi n Ngày Biên phòng toàn dân theo ch o c a Chính ph và hư ng d n c a B Qu c phòng. 3. B Tư l nh B i biên phòng có trách nhi m tham mưu cho B Qu c phòng ch o, hư ng d n các c p, các ngành, các a phương t ch c th c hi n Ngày Biên phòng toàn dân. i u 15. Xây d ng n n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân 1. N n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân ư c xây d ng v ng m nh trên cơ s xây d ng h th ng chính tr ; xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng, c ng c qu c phòng, an ninh khu v c biên gi i; t o th tr n phòng th b o v T qu c, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i.
 6. 2. N n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân ư c k t h p xây d ng trong n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. 3. Ngư i ng u các c p, các ngành, các a phương có trách nhi m t ch c xây d ng n n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân theo hư ng d n c a B Qu c phòng. 4. B Tư l nh B i biên phòng có trách nhi m tham mưu cho B Qu c phòng, hư ng d n các c p, các ngành, các a phương t ch c th c hi n. i u 16. Xây d ng l c lư ng nòng c t, chuyên trách qu n lý, b o v biên gi i qu c gia 1. B i biên phòng ư c xây d ng theo hư ng cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i, v ng m nh v chính tr , gi i v chuyên môn nghi p v , n m v ng pháp lu t và công tác i ngo i nh m áp ng yêu c u qu n lý, b o v biên gi i qu c gia trong m i tình hu ng. 2. B Qu c phòng giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v xây d ng và ho t ng c a B i biên phòng. B Tư l nh B i biên phòng tr c ti p qu n lý, ch huy, xây d ng B i biên phòng th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i 1. Qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i nh m b o m s b t kh xâm ph m biên gi i qu c gia, gi v ng ch quy n, toàn v n lãnh th , gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i; xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n nh lâu dài v i các nư c láng gi ng. 2. Biên gi i qu c gia, m c qu c gi i, khu v c biên gi i ư c qu n lý, b o v theo quy nh c a Lu t Biên gi i qu c gia, Ngh nh này, các ngh nh v quy ch khu v c biên gi i, quy ch c a khNu, Hi p nh v quy ch biên gi i qu c gia, các văn b n quy ph m pháp lu t khác và i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 18. Gi i quy t các v n v biên gi i 1. Vi c gi i quy t v n v biên gi i, lãnh th liên quan n nư c láng gi ng thông qua àm phán theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a Chính ph . 2. Nghiêm c m vi c t ý tho thu n s a i ư ng biên gi i qu c gia ho c làm thay i ư ng biên gi i qu c gia. i u 19. Trách nhi m qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i
 7. 1. Qu n lý, b o v biên gi i qu c gia là trách nhi m c a Nhà nư c, c a các cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang, chính quy n các c p và c a toàn dân, tr c ti p và thư ng xuyên là chính quy n, nhân dân khu v c biên gi i. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có nghĩa v , trách nhi m tôn tr ng ư ng biên gi i qu c gia, nghiêm ch nh ch p hành và th c hi n pháp lu t v biên gi i qu c gia; tích c c tham gia b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i; ph i h p, giúp B i biên phòng u tranh phòng ng a và ch ng các hành vi xâm ph m ch quy n, lãnh th , biên gi i qu c gia, an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i. 3. Trong khi th c hi n nhi m v b o v biên gi i qu c gia, các ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân ph i căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t Biên gi i qu c gia và các quy nh c a pháp lu t v biên gi i qu c gia. 4. B i biên phòng là l c lư ng nòng c t, chuyên trách, ch trì, ph i h p v i l c lư ng Công an nhân dân, các ngành h u quan, các a phương trong ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i. 5. B i h i quân, l c lư ng C nh sát bi n ch u trách nhi m ph i h p v i B i biên phòng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia trên bi n. 6. B i phòng không - không quân có trách nhi m qu n lý, b o v biên gi i qu c gia trên không và ph i h p v i B i biên phòng b o v biên gi i qu c gia trên bi n. 7. Các ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân làm nhi m v khu v c biên gi i có trách nhi m ph i h p v i B i biên phòng, B i phòng không - không quân b o v biên gi i qu c gia. B Qu c phòng quy nh ph m vi trách nhi m c th và quy ch ph i h p gi a các l c lư ng thu c quy n trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. i u 20. C a khNu và ho t ng t i c a khNu 1. Vi c m c a khNu và nơi m ra cho qua l i biên gi i, nâng c p c a khNu, óng c a khNu; xác nh, công b các tuy n ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a, ư ng hàng h i, ư ng hàng không cho vi c quá c nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t ã ư c ký k t v i nư c láng gi ng. 2. Ho t ng nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu, quá c nh và qua l i biên gi i qu c gia c a cư dân trong khu v c biên gi i t i c a khNu th c hi n theo quy ch c a khNu do Chính ph quy nh và pháp lu t có liên quan. i u 21. Ki m soát và b o m an ninh, tr t t t i c a khNu 1. T i các c a khNu biên gi i ư ng b , c a khNu ư ng s t, c a khNu ư ng thu n i a, c a khNu ư ng hàng h i (c ng bi n), c a khNu ư ng hàng không, các cơ quan ch c năng th c hi n vi c ki m soát nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu, quá c nh và qua l i biên gi i theo quy nh c a pháp lu t.
 8. a) T i c a khNu biên gi i ư ng b , c a khNu ư ng s t, c a khNu ư ng thu n i a trong khu v c biên gi i, c a khNu ư ng hàng h i (c ng bi n), B i biên phòng ch trì ph i h p v i các l c lư ng liên quan qu n lý, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trong khu v c c a khNu. b) T i c a khNu ư ng hàng không, cơ quan an ninh c a B Công an ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan qu n lý, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i trong khu v c c a khNu. 2. Các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c t i c a khNu th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Ch , chính sách b o m xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i 1. Ch , chính sách b o m xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i bao g m: a) Ch , chính sách i v i ngư i tr c ti p, ngư i tham gia xây d ng, qu n lý b o v biên gi i qu c gia; b) Ch , chính sách xã h i iv i ng bào dân t c khu v c biên gi i; c) Ch , chính sách ưu tiên u tư xây d ng phát tri n kinh t - xã h i khu v c biên gi i; d) Ch , chính sách m b o cho qu c phòng, an ninh khu v c biên gi i. 2. Các B , ngành trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m b sung hoàn thi n ch , chính sách quy nh t i kho n 1 i u này trình c p có thNm quy n quy t nh. i u 23. Ngu n tài chính b o m cho vi c xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i 1. Ngu n tài chính b o m cho xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i, khu v c biên gi i bao g m ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngân sách nhà nư c b o m cho vi c xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i và khu v c biên gi i bao g m: a) Xây d ng, phát tri n kinh t , văn hoá - xã h i khu v c biên gi i; b) Xây d ng công trình biên gi i; c) Ho t ng qu n lý, b o v biên gi i, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i;
 9. d) Th c hi n ch , chính sách i v i ngư i tr c ti p và ngư i tham gia xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i. i u 24. Phân c p nhi m v chi ngân sách v xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i 1. Ngân sách trung ương b o m cho các nhi m v xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i do các cơ quan, ơn v Trung ương th c hi n. 2. Ngân sách a phương b o m cho các nhi m v xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i do các a phương th c hi n. i u 25. L p d toán và quy t toán ngân sách xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i Vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán chi ngân sách cho xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và khu v c biên gi i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V BIÊN GI I QU C GIA i u 26. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, B Công an hư ng d n, ch o U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia; 2. Ph i h p v i B Ngo i giao th c hi n nhi m v àm phán gi i quy t các v n v biên gi i lãnh th ; 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u, xu t xây d ng và ch o th c hi n chi n lư c, chính sách v biên gi i; 4. Ch trì, ph i h p v i B Công an th c hi n nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i; 5. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t v biên gi i, chính sách i v i l c lư ng qu n lý, b o v biên gi i trình c p có thNm quy n quy t nh và ban hành văn b n hư ng d n th c hi n; 6. Xây d ng B i biên phòng v ng m nh, m b o ch huy t p trung, th ng nh t; ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v , quân s , pháp lu t, i ngo i th c hi n vai trò nòng c t, chuyên trách qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i; 7. Nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh ph c v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; xu t Chính ph ch o xây d ng các công trình c nh biên gi i qu c gia, công trình ph c v ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; u tư kinh
 10. phí, trang b phương ti n k thu t cho các l c lư ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; 8. T ch c sơ k t, t ng k t công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i và th c hi n ch báo cáo Chính ph và thông báo cho các B , ngành liên quan; 9. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v biên gi i qu c gia; t ch c ki m tra, thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; 10. H p tác qu c t v công tác biên phòng và ti n hành công tác i ngo i biên phòng ph i h p qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh v i các nư c láng gi ng. i u 27. Trách nhi m c a B Ngo i giao 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành xu t ch trương, chính sách v biên gi i lãnh th và qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia; 2. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng và các B , ngành liên quan giúp Chính ph xác nh biên gi i qu c gia, ph m vi ch quy n, quy n ch quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trên t li n, trên bi n, trên không, các h i o, th m l c a và t ch c àm phán v xác nh biên gi i, phân gi i c m m c và x lý nh ng v n liên quan v i các nư c láng gi ng; 3. Ph i h p v i B Qu c phòng ch o, hư ng d n U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có biên gi i qu c gia th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia; 4. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph ch o ho c hư ng d n x lý theo thNm quy n các v n phát sinh trong ho t ng c a các ngành, các a phương liên quan n ch quy n, quy n ch quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trên t li n, trên bi n, trên không, các h i o và th m l c a; 5. Ph i h p v i B Qu c phòng ào t o, b i dư ng, hư ng d n B i biên phòng v pháp lu t, i u ư c qu c t v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, nghi p v i ngo i và gi i quy t v vi c liên quan n biên gi i và ngư i nư c ngoài. i u 28. Trách nhi m c a B Công an 1. Ph i h p v i B Qu c phòng ch o, hư ng d n B i biên phòng th c hi n nhi m v b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i, u tranh phòng, ch ng t i ph m và các hành vi vi ph m pháp lu t khác khu v c biên gi i; 2. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Ngo i giao và các B , ngành liên quan xây d ng quy ch ph i h p gi a các l c lư ng th c hi n nhi m v qu n lý, ki m soát nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu và quá c nh theo quy nh c a pháp lu t;
 11. 3. Ph i h p v i B Qu c phòng ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v công tác b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i cho l c lư ng chuyên trách qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; 4. Ph i h p v i B Qu c phòng trong vi c trao i tình hình; th ng nh t ch trương ch o u tranh phòng, ch ng t i ph m và các hành vi vi ph m pháp lu t khác v an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i; 5. H p tác qu c t trong lĩnh v c an ninh qu c gia, ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n h p tác an ninh biên gi i. i u 29. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m th c hi n và ph i h p v i B Qu c phòng, B Ngo i giao, B Công an trong công tác qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Trách nhi m c a B i biên phòng 1. B Tư l nh B i biên phòng có trách nhi m làm tham mưu cho B Qu c phòng v công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i và xây d ng l c lư ng B i biên phòng; 2. Nh ng v n liên quan n xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i và gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i, c a khNu, B Tư l nh B i biên phòng ư c ch ng báo cáo, quan h tr c ti p v i các cơ quan ch c năng c a ng, Nhà nư c, các B , các ngành liên quan, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, l c lư ng b o v biên gi i, chính quy n nư c ti p giáp trao i gi i quy t ng th i báo cáo B Qu c phòng; 3. B i biên phòng ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có liên quan n biên gi i qu c gia, an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i và t i các c a khNu; 4. B i biên phòng ư c b trí l c lư ng, phương ti n phù h p th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i và t i các c a khNu; ki m tra, ki m soát qua l i biên gi i, ra vào khu v c biên gi i, vành ai biên gi i; ki m soát nh p c nh, xu t c nh t i các c a khNu (tr c a khNu hàng không do B Công an qu n lý); u tranh phòng ch ng t i ph m, ch ng buôn l u, gian l n thương m i và th c hi n công tác i ngo i biên phòng, s n sàng chi n u ch ng xung t vũ trang và chi n tranh xâm lư c theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ch trì, ph i h p v i các l c lư ng vũ trang, các ngành liên quan làm tham mưu cho B Qu c phòng ch o t ch c xây d ng n n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân. i u 31. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p nơi có biên gi i qu c gia
 12. 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v biên gi i qu c gia t i a phương mình theo quy nh c a pháp lu t và ch o, hư ng d n c a B Qu c phòng và các B , ngành có liên quan; 2. Xây d ng khu v c biên gi i v ng m nh v chính tr , kinh t văn hoá - xã h i, qu c phòng, an ninh; xây d ng n n biên phòng toàn dân, th tr n biên phòng toàn dân v ng m nh trong th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân t i a phương; 3. Xây d ng quy ho ch, b trí dân cư, xây d ng cơ s h t ng, s p x p l i s n xu t khu v c biên gi i; k t h p phát tri n kinh t văn hoá - xã h i v i c ng c , tăng cư ng qu c phòng, an ninh khu v c biên gi i; 4. Ch o các l c lư ng, các ban, ngành và phát ng phong trào qu n chúng nhân dân a phương ph i h p v i B i biên phòng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia; gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i và u tranh phòng, ch ng t i ph m trong khu v c biên gi i theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ph i h p v i các B , ngành liên quan: a) Xây d ng và th c hi n các d án phát tri n kinh t , văn hoá - xã h i i v i t ng ti u vùng, t o s thay i b m t kinh t , xã h i khu v c biên gi i; b) ng viên các doanh nghi p ho t ng khu v c biên gi i h tr vi c xây d ng các cơ s h t ng, phát tri n giáo d c, y t , văn hoá, xã h i; c) V n ng, khuy n khích các t ch c, a phương c nư c k t nghĩa, liên doanh và h tr các a phương khu v c biên gi i. 6. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v biên gi i qu c gia; 7. Th c hi n quan h i ngo i v i chính quy n a phương nư c láng gi ng theo quy nh c a pháp lu t và i u ư c qu c t v biên gi i. i u 32. Trách nhi m c a công dân M i công dân Vi t Nam có trách nhi m và nghĩa v b o v biên gi i qu c gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, xây d ng khu v c biên gi i, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i. N u phát hi n các hành vi xâm ph m biên gi i, phá ho i an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i ph i báo cho n biên phòng ho c chính quy n a phương, cơ quan nhà nư c nơi g n nh t thông báo k p th i cho B i biên phòng x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 33. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 13. i u 34. Hư ng d n thi hành B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B liên quan xây d ng văn b n hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. i u 35. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản