Nghị định 141/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
74
lượt xem
2
download

Nghị định 141/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 141/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 141/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/2004/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 141/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TH D C, TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Th d c, Th thao ngày 25 tháng 9 năm 2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao là hành vi c ý ho c vô ý c a cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c th d c, th thao mà không ph i là t i ph m thì b x lý hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao quy nh t i Ngh nh này bao g m: hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t trong các ho t ng tuy n ch n - ào t o; thi u - bi u di n; t ch c và qu n lý i tuy n th thao; công tác y t - c u h - ph c v ; ho t ng qu ng cáo và d ch v trong lĩnh v c th d c, th thao. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao u b x lý theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v x lý vi ph m hành chính. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thì b x lý theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v x lý vi ph m hành chính.
 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 3. Th i hi u x lý vi ph m hành chính 1. Th i hi u x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao là m t năm k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n x ph t vi ph m hành chính thì không b x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i các i m a, b, c, d và kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao thì b x ph t hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x lý vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà cá nhân, t ch c l i có hành vi vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c th d c, th thao ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Th i hi u x lý vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c th d c, th thao ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr x ph t. i u 4. Nguyên t c x lý vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 3, i u 4 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Áp d ng các hình th c x ph t hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Khi x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ngư i có thNm quy n x ph t ch áp d ng nh ng hình th c x ph t hành chính, x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh i v i cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m theo quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và quy nh c a Ngh nh này. 2. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó, n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t.
 3. Tình ti t gi m nh , tăng n ng ư c áp d ng theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác ư c quy nh t i Ngh nh này áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính nh m x lý tri t vi ph m, lo i tr nguyên nhân, i u ki n tái ph m, kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra. Chương 2: NH NG HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X LÝ M C 1: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG TUY N CH N - ÀO T O, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 6. Hành vi vi ph m c a thí sinh trong quá trình d tuy n vào các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi: a) Gian l n các i u ki n ư c tham gia tuy n ch n; b) Gian l n trong quá trình thi tuy n vào các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Thí sinh vi ph m kho n 1 i u này b hu b k t qu thi tuy n. i u 7. Hành vi vi ph m c a thành viên H i ng tuy n ch n trong các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi làm sai l ch h sơ (h và tên, ngày tháng năm sinh, các ch tiêu s c kho ho c các i u ki n khác). 2. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi làm sai l ch k t qu ki m tra trong quá trình tuy n ch n thí sinh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi quy t nh tuy n ch n thí sinh không có các i u ki n quy nh ho c không tuy n ch n thí sinh có các i u ki n quy nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Hu k t qu tuy n ch n. i u 8. Hành vi vi ph m c a cá nhân, t ch c trong hu n luy n, gi ng d y th d c, th thao
 4. 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi c hu n luy n, gi ng d y nh ng bài, môn, phương pháp b c m. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i ngư i ép bu c, lôi kéo ngư i không m b o i u ki n v s c kho tham gia luy n t p. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân có hành vi vi ph m kho n 2 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho ngư i tham gia luy n t p ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i luy n t p. i u 9. Hành vi vi ph m c a h c viên các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i h c viên t gây thương tích ho c gây thương tích cho v n ng viên khác không ph i tham gia h c t p. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i h c viên t ý ch m d t vi c h c t p t i các trư ng, l p năng khi u nghi p v mà mình ã ư c tuy n ch n. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 1, kho n 2 i u này ph i hoàn tr các chi phí ào t o trong quá trình tham gia h c. M C 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG THI U - BI U DI N, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 10. Hành vi vi ph m c a thành viên Ban T ch c trong thi u - bi u di n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không th c hi n y trách nhi m làm cho cu c thi u - bi u di n ti n hành không úng th i gian quy nh ho c b gián o n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi: a) Cho s d ng trang ph c, âm thanh, hình nh không theo quy nh ho c gây nh hư ng x u t i thu n phong m t c c a dân t c; b) T ch c thi u - bi u di n không úng n i dung, th i gian, a i m ã ăng ký. 3. Cá nhân, t ch c không th c hi n y trách nhi m trong vi c ki m tra các trang thi t b , d ng c s d ng và i u ki n khác trong thi u - bi u di n theo quy nh s b x ph t: a) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng;
 5. b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng trong trư ng h p gây thi t h i tài s n c a nhà nư c, t p th , tính m ng, s c kho , tài s n c a công dân. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c vi ph m i m b kho n 3 i u này ph i khôi ph c tr ng thái ban u các trang thi t b , tài s n b thi t h i. Trong trư ng h p gây h u qu x u t i s c kho ngư i thi u - bi u di n ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i thi u - bi u di n. i u 11. Hành vi vi ph m c a tr ng tài th thao trong khi làm nhi m v Căn c k t lu n c a Ban T ch c cu c thi u - bi u di n, x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m c a tr ng tài như sau: 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không ch p hành úng quy nh c a Ban T ch c v ho t ng c a tr ng tài trong thi u - bi u di n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi nh n nh sai l i trong thi u - bi u di n th d c, th thao. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi thiên v iv i m t trong các bên tham gia thi u - bi u di n th d c, th thao. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi x ép iv im t trong các bên tham gia thi u - bi u di n th d c, th thao. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi làm sai các quy nh c a lu t ho c i u l thi u - bi u di n th d c, th thao. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi che d u vi c s d ng ch t kích thích b c m s d ng trong thi u - bi u di n th d c, th thao. 7. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m m t trong các kho n 4, 5 và 6 i u này, làm nh hư ng t i k t qu thi u - bi u di n, gây h u qu nghiêm tr ng. i u 12. Hành vi vi ph m c a giám sát, thư ký trong khi thi hành nhi m v 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi l i d ng quy n h n trong khi thi hành nhi m v t o i u ki n có l i ho c gây b t l i cho v n ng viên, oàn th thao trong thi u - bi u di n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi báo cáo sai di n bi n cu c thi u - bi u di n. i u 13. Hành vi vi ph m c a trư ng oàn, lãnh o i, hu n luy n viên, ch o viên trong khi thi hành nhi m v 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi:
 6. a) Thay i, s a ch a h sơ ho c ép bu c v n ng viên làm sai l ch h sơ i u ki n thi u - bi u di n; b) Ép bu c v n ng viên thi u - bi u di n thay ngư i khác. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi: a) Cho v n ng viên s d ng ch t kích thích b c m trong thi u - bi u di n; b) Ép bu c v n ng viên thi u - bi u di n trong tình tr ng s c kho không b o m gây h u qu x u cho s c kho v n ng viên. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 2 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho v n ng viên ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho v n ng viên. i u 14. Hành vi vi ph m c a v n ng viên trong thi u - bi u di n 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi: a) Gian l n trong vi c t o i u ki n tham gia thi u - bi u di n; b) Thi u - bi u di n thay ngư i khác ho c ngư i khác thi u - bi u di n thay mình. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi dùng ch t kích thích b c m trong khi thi u - bi u di n. i u 15. Hành vi vi ph m các quy nh c a Ban T ch c làm nh hư ng n vi c thi u - bi u di n Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi gây r i tr t t , c n tr ho c có các hành ng làm nh hư ng n s i u hành c a Ban T ch c, tr ng tài, giám sát và vi c thi u - bi u di n c a v n ng viên. i u 16. Hành vi vi ph m khác trong thi u - bi u di n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi xúc ph m Ban T ch c, tr ng tài, giám sát, thư ký, trư ng oàn, lãnh o i, hu n luy n viên, ch o viên, v n ng viên và khán gi . 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i thành viên Ban T ch c, tr ng tài, giám sát, thư ký, trư ng oàn, lãnh o i, hu n luy n viên và ch o viên làm nhi m v trong tình tr ng say bia, rư u ho c ch t kích thích khác.
 7. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi hành hung ngư i khác trong quá trình thi u - bi u di n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 4. Cá nhân, t ch c có hành vi móc ngo c trong thi u - bi u di n mà chưa nm c truy c u trách nhi m hình s s b x ph t: a) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng; b) Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng trong trư ng h p nh m m c ích cá ; c) Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng trong trư ng h p nh m m c ích cá gây h u qu nghiêm tr ng. 5. Hình th c x ph t b sung: Cá nhân có hành vi vi ph m i m b, i m c kho n 4 i u này, ngoài vi c b x ph t còn b t ch thu ti n, tang v t ư c s d ng vào m c ích cá . 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 3 i u này ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i thi u - bi u di n. M C 3: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG T CH C VÀ QU N LÝ I TUY N TH THAO, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 17. Hành vi vi ph m c a trư ng oàn v các quy nh t ch c và ho t ng c a i tuy n 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không ch p hành ch báo cáo ho c báo cáo không trung th c v ho t ng c a i tuy n v i cơ quan có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi: a) Không ki m tra, ôn c Ban Hu n luy n th c hi n k ho ch hu n luy n c a i tuy n; b) T ý thay i k ho ch hu n luy n c a i tuy n; c) Không th c hi n các công vi c khác thu c trách nhi m c a trư ng oàn. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi c t gi m tiêu chuNn, ch c a các thành viên i tuy n. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 8. Hoàn tr các tiêu chuNn b c t gi m c a các thành viên i tuy n quy nh t i kho n 3 i u này. i u 18. Hành vi vi ph m c a thành viên Ban hu n luy n v các quy nh t ch c và ho t ng c a i tuy n 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không th c hi n y nhi m v ư c phân công trong công tác hu n luy n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi: a) Hu n luy n không th i gian quy nh; b) Hu n luy n không úng chương trình ư c phê duy t; c) T ý thay i k ho ch hu n luy n ã ư c phê duy t. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi áp d ng các phương pháp hu n luy n làm nh hư ng x u n s c kho và thành tích c a v n ng viên. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c tham gia Ban h n luy n. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 3 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho v n ng viên ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a v n ng viên. i u 19. Hành vi vi ph m c a v n ng viên i tuy n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi th c hi n quy t nh t p trung không úng th i gian, a i m quy nh mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi c ý gây nh hư ng x u t i s c kho c a v n ng viên khác trong i tuy n. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi: a) Không ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c tham gia i tuy n mà không có lý do chính áng; b) T ch i không tham gia thi u - bi u di n khi có i u ki n; c) Vi ph m các quy nh c a i tuy n không ph i làm nghĩa v tham gia i tuy n;
 9. d) T gây thương tích ho c gây thương tích cho v n ng viên khác không tham gia thi u - bi u di n. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 2 và i m d kho n 3 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho v n ng viên khác ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i b h i. i u 20. Hành vi vi ph m c a thành viên i tuy n v k lu t phát ngôn 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i hành vi: a) Phát ngôn không úng thNm quy n ho c khi chưa ư c phép v nh ng v n liên quan n t ch c và ho t ng c a i tuy n; b) Ti t l nh ng thông tin gây b t l i cho i tuy n. M C 4: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC Y T - C U H - PH C V , HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 21. Ngư i có hành vi vi ph m các quy nh v y t - c u h 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không có m t t i a i m quy nh mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi: a) Không chuNn b các phương ti n c u thương, c u h trang b cho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n và ho t ng d ch v th d c, th thao theo quy nh; b) Không th c hi n k p th i các bi n pháp m b o an toàn v s c kho cho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n và ho t ng d ch v th d c, th thao. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n các quy nh v công tác y t - c u h khi t ch c luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho c a ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i b h i. i u 22. Hành vi vi ph m trong ho t ng ph c v luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao
 10. 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi không có m t úng th i gian, a i m theo quy nh mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi ph c v không k p th i ho c không th c hi n các quy nh b o hi m cho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao gây các h u qu sau: a) Làm cho vi c luy n t p, thi u - bi u di n không ti n hành úng th i gian quy nh; b) Làm cho vi c luy n t p, thi u - bi u di n b gián o n; c) Không m b o an toàn cho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i cá nhân, t ch c không b trí ngư i ph c v m b o an toàn cho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n và ho t ng d ch v th d c, th thao. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m i m c kho n 2 ho c kho n 3 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho c a ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i b h i. M C 5: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG QU NG CÁO VÀ T CH C DNCH V TH D C, TH THAO, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 23. Hành vi vi ph m v ho t ng qu ng cáo trong thi u - bi u di n th d c, th thao 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i nh ng hành vi sau: a) t bi n qu ng cáo che khu t t m nhìn c a khán gi , làm nh hư ng n thi u - bi u di n c a v n ng viên, làm nh hư ng t i vi c ch o c a hu n luy n viên ho c vi c th c hi n nhi m v c a Ban t ch c, tr ng tài, nhân viên hư ng d n, y t , ngư i ph c v ; b) t bi n qu ng cáo trong khu v c thi u - bi u di n che khu t b ng hư ng d n, qu c kỳ. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c vi ph m kho n 1 i u này ph i d b ho c ph i ch u m i chi phí cho vi c d b bi n qu ng cáo và t l i úng nơi quy nh. i u 24. Hành vi vi ph m các quy nh trong ho t ng d ch v th d c, th thao 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi:
 11. a) S d ng âm thanh ho c gây ti ng n quá m c quy nh; b) S d ng i ngũ hu n luy n viên, hư ng d n viên, nhân viên y t , nhân viên c u h không úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi ho t ng không úng th i gian và a i m quy nh. 3. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng công trình d ch v th d c, th thao không úng quy nh. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng thi t b luy n t p, thi u - bi u di n không úng quy nh. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi s d ng các công trình d ch v , thi t b luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao không úng quy nh gây h u qu nghiêm tr ng. 6. Hình th c x ph t b sung: Cá nhân, t ch c vi ph m kho n 4 i u này b t ch thu phương ti n vi ph m. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m i m b kho n 1, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này mà gây h u qu x u t i s c kho ngư i tham gia luy n t p, thi u - bi u di n th d c, th thao ph i ch u trách nhi m chi phí cho vi c ph c h i s c kho c a ngư i b h i. i u 25. Hành vi vi ph m các quy nh v s d ng tên g i, bi u tư ng c a câu l c b , môn phái, bài t p 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi t tên g i ho c bi u tư ng trùng l p v i tên g i ho c bi u tư ng c a các t ch c, câu l c b , môn phái, bài t p c a ngư i khác ã ư c ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi: a) S d ng tên g i, bi u tư ng có tính b o l c ho c có tính khiêu dâm, nh hư ng x u t i thu n phong m t c c a dân t c; b) S d ng tên g i gây nh hư ng x u t i uy tín c a lãnh t , t ch c, cơ quan nhà nư c. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Hu b tên g i, bi u tư ng vi ph m quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. Chương 3:
 12. TH M QUY N, TH T C X LÝ HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TH D C, TH THAO i u 26. ThNm quy n x lý vi ph m hành chính c a U ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có quy n x lý theo i u 28 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a a phương ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có quy n x lý theo i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a a phương ư c quy nh t i Ngh nh này. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có thNm quy n x lý theo i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a a phương ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 27. ThNm quy n x lý vi ph m hành chính c a Thanh tra th d c th thao 1. Thanh tra viên chuyên ngành th d c, th thao ang thi hành công v có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 200.000 ng theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. Chánh thanh tra chuyên ngành c p S có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 20.000.000 ng theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ư c quy nh t i Ngh nh này. 3. Chánh thanh tra U ban Th d c Th thao có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 30.000.000 ng theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 28. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Công an nhân dân L c lư ng Công an nhân dân có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 31 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao liên quan n an ninh, tr t t , an toàn xã h i thu c thNm quy n qu n lý ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 29. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Thanh tra lao ng Thanh tra lao ng có thNm quy n x ph t i v i hành vi không tuân th các quy nh c a pháp lu t lao ng c a v n ng viên, hu n luy n viên, hư ng d n viên, nhân viên y t , nhân viên c u h . i u 30. Th t c ph t ti n, thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m
 13. Áp d ng theo quy nh t i Chương VI Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Chương 3: KHI U N I T CÁO` VÀ X LÝ VI PH M i u 31. Khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. 2. M i công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ho c t cáo nh ng vi ph m c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trình t , th t c khi u n i, t cáo và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao ư c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 32. X lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không k p th i, không úng m c, không úng thNm quy n quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao có hành vi chi m o t, s d ng trái phép ti n, tang v t, phương ti n vi ph m b t ch thu thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t dân s . i u 33. X lý vi ph m i v i ngư i b x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao Ngư i b x lý vi ph m hành chính n u có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 14. i u 35. Trách nhi m hư ng d n và thi hành Ngh nh B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh inh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản