Nghị định 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
87
lượt xem
6
download

Nghị định 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 141/2004/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thÓ dôc, thÓ thao chÝnh  phñ C¨n cø   LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh ThÓ  dôc, ThÓ  thao ngµy 25 th¸ng   9   n¨m  2000; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng   7 n¨m 2002; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng, Chñ  nhiÖm Uû  ban ThÓ  dôc   ThÓ thao, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thÓ   dôc,   thÓ   thao.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao lµ  hµnh vi cè   ý  hoÆc v«  ý  cña c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m th×  bÞ  xö  lý  hµnh chÝnh  theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thÓ   dôc,   thÓ  thao quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy bao gåm: hµnh vi vi ph¹m  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt trong c¸c ho¹t  ®éng tuyÓn chän ­  ®µo   t¹o;   thi   ®Êu   ­   biÓu   diÔn;   tæ   chøc   vµ   qu¶n   lý   ®éi   tuyÓn thÓ  thao;   c«ng t¸c y tÕ  ­ cøu hé  ­ phôc vô; ho¹t  ®éng   qu¶ng   c¸o   vµ   dÞch   vô   trong   lÜnh   vùc   thÓ   dôc,   thÓ  thao. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao  ®Òu bÞ  xö  lý  theo 
 2. 2 quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p  luËt cã liªn quan vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao trªn l∙nh thæ níc  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× bÞ xö lý theo  quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  cã liªn quan vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong  trêng hîp  §iÒu  íc quèc  tÕ  mµ  Céng  hoµ   x∙ héi  chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c  th× thùc hiÖn theo §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u  3.  Thêi hiÖu xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thêi hiÖu xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thÓ   dôc,   thÓ   thao     lµ  mét  n¨m  kÓ   tõ   ngµy   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ thêi h¹n xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×  kh«ng   bÞ xö ph¹t nhng vÉn bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu   qu¶ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 3 §iÒu  12 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ  vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thÓ dôc, thÓ thao th× bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh;  trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ   ®iÒu tra,  ®×nh chØ vô  ¸n, ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ph¶i göi  quyÕt ®Þnh cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; trong trêng hîp  nµy, thêi hiÖu xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba th¸ng, kÓ tõ  ngµy ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®×nh  chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc l¹i cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh míi trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao hoÆc cè  t×nh  trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông thêi  hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy. Thêi hiÖu  xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   tÝnh   l¹i   kÓ   tõ   thêi   ®iÓm  thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh míi trong lÜnh vùc  thÓ  dôc, thÓ  thao  hoÆc  thêi  ®iÓm chÊm  døt  hµnh  vi trèn  tr¸nh, c¶n trë xö ph¹t. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh vµ  §iÒu 3, §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 
 3. 3 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   5.   ¸p dông c¸c h×nh thøc xö  ph¹t hµnh chÝnh  vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. Khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc,   thÓ   thao   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   chØ   ¸p   dông  nh÷ng  h×nh  thøc xö  ph¹t hµnh chÝnh,  xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®îc quy ®Þnh ®èi víi c¸ nh©n,  tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña   Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  quy  ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh nµy. 2. Khi ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc tiÒn ph¹t ®èi   víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  møc trung b×nh cña  khung tiÒn ph¹t  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi  ®ã, nÕu cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  gi¶m xuèng,  nhng   kh«ng   ®îc   gi¶m   qu¸   møc   tèi   thiÓu   cña   khung   tiÒn   ph¹t; nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ  t¨ng lªn nhng kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a cña khung tiÒn  ph¹t. T×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t¨ng   nÆng   ®îc   ¸p   dông   theo   quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu  8   vµ   §iÒu   9  cña  Ph¸p   lÖnh   Xö   lý  vi   ph¹m  hµnh chÝnh. 3.   C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung   vµ   c¸c   biÖn   ph¸p  kh¸c ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc xö  ph¹t chÝnh nh»m xö  lý  triÖt  ®Ó  vi ph¹m, lo¹i trõ  nguyªn   nh©n,   ®iÒu   kiÖn   t¸i   ph¹m,   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   do  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. Ch¬ng II nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vµ h×nh thøc Xö lý Môc 1 Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  TuyÓn chän ­ §µo t¹o, H×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u   6.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   thÝ   sinh   trong   qu¸  tr×nh  dù   tuyÓn   vµo   c¸c   trêng,   líp   n¨ng   khiÕu  nghiÖp   vô  thÓ dôc, thÓ thao 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi: a) Gian lËn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc tham gia tuyÓn chän; b) Gian lËn trong qu¸ tr×nh thi tuyÓn vµo c¸c trêng,  líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô thÓ dôc, thÓ thao.
 4. 4 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: ThÝ  sinh vi ph¹m kho¶n 1 §iÒu nµy bÞ  huû  bá  kÕt qu¶  thi tuyÓn. §i Ò u   7.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   thµnh   viªn   Héi   ®ång  tuyÓn chän trong c¸c trêng, líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô  thÓ  dôc, thÓ thao 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi lµm sai lÖch hå s¬ (hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m   sinh, c¸c chØ tiªu søc khoΠhoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c). 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi lµm sai lÖch kÕt qu¶ kiÓm tra trong qu¸ tr×nh  tuyÓn chän thÝ sinh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi quyÕt   ®Þnh  tuyÓn chän  thÝ  sinh  kh«ng cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh hoÆc kh«ng tuyÓn chän thÝ  sinh cã  ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Huû kÕt qu¶ tuyÓn chän. §i Ò u   8.  Hµnh vi vi ph¹m cña c¸ nh©n, tæ chøc trong  huÊn luyÖn, gi¶ng d¹y thÓ dôc, thÓ thao 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi viÖc huÊn luyÖn, gi¶ng d¹y nh÷ng bµi, m«n, ph¬ng ph¸p  bÞ cÊm. 2. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi  víi ngêi  Ðp buéc, l«i kÐo ngêi kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÒ  søc khoΠtham gia luyÖn tËp.  3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu nµy mµ  g©y  hËu   qu¶   xÊu   tíi   søc   khoÎ   ngêi   tham   gia   luyÖn   tËp   ph¶i  chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc phôc håi søc khoÎ  cña  ngêi luyÖn tËp. §i Ò u   9.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   häc   viªn   c¸c   trêng,  líp n¨ng khiÕu nghiÖp vô thÓ dôc, thÓ thao 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000  ®ång  ®èi víi häc viªn tù  g©y th ¬ng tÝch hoÆc g©y  th¬ng tÝch cho vËn  ®éng viªn kh¸c  ®Ó  kh«ng ph¶i tham gia  häc tËp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   häc viªn tù   ý  chÊm døt viÖc häc tËp t¹i c¸c trêng, líp  n¨ng khiÕu nghiÖp vô mµ m×nh ®∙ ®îc tuyÓn chän.
 5. 5 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 1, kho¶n 2  §iÒu   nµy   ph¶i   hoµn   tr¶   c¸c   chi   phÝ   ®µo   t¹o   trong   qu¸  tr×nh tham gia häc. Môc 2 Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn,  H×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u   10.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   thµnh   viªn   Ban   Tæ  chøc trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch   nhiÖm  lµm  cho  cuéc  thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn  tiÕn hµnh kh«ng  ®óng thêi gian quy ®Þnh hoÆc bÞ gi¸n ®o¹n. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi: a) Cho sö  dông trang phôc,  ©m thanh, h×nh ¶nh kh«ng   theo quy  ®Þnh  hoÆc  g©y ¶nh hëng  xÊu  tíi  thuÇn  phong  mü  tôc cña d©n téc; b) Tæ chøc thi  ®Êu ­ biÓu diÔn kh«ng  ®óng néi dung,  thêi gian, ®Þa ®iÓm ®∙ ®¨ng ký. 3.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   kh«ng   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   tr¸ch   nhiÖm trong viÖc kiÓm tra c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô  sö  dông vµ ®iÒu kiÖn kh¸c trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn theo quy  ®Þnh sÏ bÞ xö ph¹t: a) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång; b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  trong  trêng hîp g©y thiÖt  h¹i  tµi  s¶n  cña  nhµ  níc,  tËp  thÓ, tÝnh m¹ng, søc khoÎ, tµi s¶n cña c«ng d©n. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:   C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy ph¶i  kh«i phôc tr¹ng th¸i ban  ®Çu c¸c trang thiÕt bÞ, tµi s¶n  bÞ   thiÖt   h¹i.   Trong   trêng   hîp   g©y   hËu   qu¶   xÊu   tíi   søc  khoÎ  ngêi thi  ®Êu ­ biÓu diÔn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  chi  phÝ  cho viÖc phôc håi søc khoÎ  cña ngêi thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn. §i Ò u   11.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   träng   tµi   thÓ   thao  trong khi lµm nhiÖm vô C¨n cø kÕt luËn cña Ban Tæ chøc cuéc thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn, xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  cña träng tµi nh  sau:
 6. 6 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kh«ng chÊp hµnh  ®óng quy  ®Þnh cña Ban Tæ chøc vÒ  ho¹t ®éng cña träng tµi trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi nhËn  ®Þnh sai lçi trong thi  ®Êu ­ biÓu diÔn  thÓ dôc, thÓ thao. 3. Ph¹t tiÒn tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi thiªn vÞ ®èi víi mét trong c¸c bªn tham gia thi  ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi xö  Ðp ®èi víi mét trong c¸c bªn tham gia thi  ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao. 5. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi lµm sai c¸c quy ®Þnh cña luËt hoÆc §iÒu lÖ thi  ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi che dÊu viÖc sö  dông chÊt kÝch thÝch bÞ  cÊm sö dông trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao. 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   mét   trong  c¸c  kho¶n   4,   5  vµ   6  §iÒu nµy, lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ thi  ®Êu ­ biÓu diÔn,  g©y hËu qu¶ nghiªm träng. §i Ò u   12.  Hµnh vi vi ph¹m cña gi¸m s¸t, th ký trong  khi thi hµnh nhiÖm vô 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi lîi dông quyÒn h¹n trong khi thi hµnh nhiÖm  vô   ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn cã  lîi hoÆc g©y bÊt lîi cho vËn  ®éng   viªn, ®oµn thÓ thao trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   b¸o   c¸o   sai   diÔn   biÕn   cuéc   thi   ®Êu   ­   biÓu  diÔn. §i Ò u   13.  Hµnh vi vi ph¹m cña trëng  ®oµn, l∙nh  ®¹o  ®éi,   huÊn   luyÖn   viªn,   chØ   ®¹o   viªn   trong   khi   thi   hµnh  nhiÖm vô 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi: a)   Thay   ®æi,   söa   ch÷a   hå   s¬   hoÆc   Ðp   buéc   vËn   ®éng  viªn lµm sai lÖch hå  s¬   ®Ó   ®ñ   ®iÒu kiÖn thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn; b) Ðp buéc vËn ®éng viªn thi ®Êu ­ biÓu diÔn thay ng­ êi kh¸c.
 7. 7 2. Ph¹t tiÒn tõ    5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi: a) Cho vËn  ®éng viªn sö  dông chÊt kÝch thÝch bÞ  cÊm  trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn; b)  Ðp buéc  vËn  ®éng viªn  thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn  trong  t×nh tr¹ng søc khoΠkh«ng b¶o ®¶m g©y hËu qu¶ xÊu cho søc  khoΠvËn ®éng viªn. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu nµy  mµ  g©y hËu qu¶ xÊu tíi søc khoÎ  vËn  ®éng viªn ph¶i chÞu  tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc phôc håi søc khoÎ  vËn  ®éng  viªn.   §i Ò u  14.  Hµnh vi vi ph¹m cña vËn ®éng viªn trong thi  ®Êu ­ biÓu diÔn 1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi:  a) Gian lËn trong viÖc t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  tham gia thi  ®Êu ­ biÓu diÔn; b)  Thi  ®Êu  ­  biÓu diÔn  thay  ngêi kh¸c  hoÆc  ®Ó  ngêi  kh¸c thi ®Êu ­ biÓu diÔn thay m×nh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi dïng chÊt kÝch thÝch bÞ cÊm trong khi thi ®Êu  ­ biÓu diÔn. §i Ò u   15.   Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Ban Tæ  chøc lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc thi ®Êu ­ biÓu diÔn Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   200.000   ®ång   ®Õn   500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   g©y   rèi   trËt   tù,   c¶n   trë  hoÆc cã  c¸c hµnh  ®éng lµm ¶nh hëng  ®Õn sù   ®iÒu hµnh cña  Ban Tæ chøc, träng tµi, gi¸m s¸t vµ  viÖc thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn cña vËn ®éng viªn. §i Ò u   16.  Hµnh vi vi ph¹m kh¸c trong thi ®Êu ­ biÓu  diÔn 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi xóc ph¹m  Ban Tæ chøc, träng  tµi,   gi¸m   s¸t,   th  ký,   trëng   ®oµn,   l∙nh   ®¹o   ®éi,   huÊn  luyÖn viªn, chØ ®¹o viªn, vËn ®éng viªn vµ kh¸n gi¶. 2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   1.000.000 ®ång ®èi víi thµnh viªn Ban Tæ chøc, träng tµi,   gi¸m   s¸t,   th  ký,   trëng   ®oµn,   l∙nh   ®¹o   ®éi,   huÊn   luyÖn 
 8. 8 viªn vµ  chØ  ®¹o viªn lµm nhiÖm  vô  trong  t×nh tr¹ng  say  bia, rîu hoÆc chÊt kÝch thÝch kh¸c. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi hµnh hung ngêi kh¸c trong qu¸ tr×nh thi ®Êu ­  biÓu diÔn nhng cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 4.  C¸ nh©n,  tæ chøc  cã  hµnh  vi mãc  ngoÆc  trong  thi  ®Êu ­ biÓu diÔn mµ  cha  ®Õn møc  ®é  truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù sÏ bÞ xö ph¹t: a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång;  b) Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   trong trêng hîp nh»m môc ®Ých c¸ ®é; c) Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   trong  trêng hîp nh»m môc  ®Ých  c¸  ®é  g©y hËu qu¶ nghiªm  träng. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  C¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m ®iÓm b, ®iÓm c kho¶n 4 §iÒu   nµy, ngoµi viÖc bÞ xö ph¹t cßn bÞ tÞch thu tiÒn, tang vËt   ®îc sö dông vµo môc ®Ých c¸ ®é. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 3 §iÒu nµy  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc phôc håi søc khoΠ cña ngêi thi ®Êu ­ biÓu diÔn.  Môc 3 Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong Tæ chøc vµ qu¶n lý  §éi tuyÓn thÓ thao,  H×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u   17.  Hµnh vi vi ph¹m cña trëng ®oµn vÒ c¸c quy  ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®éi tuyÓn 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kh«ng chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng  trung thùc vÒ ho¹t ®éng cña ®éi tuyÓn víi c¬ quan cã thÈm  quyÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi: a) Kh«ng kiÓm tra,  ®«n  ®èc Ban HuÊn luyÖn thùc hiÖn   kÕ ho¹ch huÊn luyÖn cña ®éi tuyÓn; b) Tù  ý thay ®æi kÕ ho¹ch huÊn luyÖn cña ®éi tuyÓn; c) Kh«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c thuéc tr¸ch nhiÖm  cña trëng ®oµn. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi c¾t gi¶m tiªu chuÈn, chÕ ®é cña c¸c thµnh  viªn ®éi tuyÓn.
 9. 9 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Hoµn   tr¶   c¸c   tiªu   chuÈn   bÞ   c¾t   gi¶m   cña   c¸c   thµnh   viªn ®éi tuyÓn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   18.   Hµnh vi vi ph¹m cña thµnh viªn Ban huÊn  luyÖn vÒ c¸c quy ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®éi tuyÓn 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   kh«ng   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   nhiÖm   vô   ®îc   ph©n   c«ng  trong c«ng t¸c huÊn luyÖn. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi:  a)  HuÊn luyÖn kh«ng ®ñ thêi gian quy ®Þnh;  b)  HuÊn luyÖn kh«ng ®óng ch¬ng tr×nh ®îc phª duyÖt;  c)   Tù   ý   thay   ®æi   kÕ   ho¹ch   huÊn   luyÖn   ®∙   ® îc   phª  duyÖt. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn lµm ¶nh h­ ëng xÊu ®Õn søc khoΠvµ thµnh tÝch cña vËn ®éng viªn.  4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn vÒ viÖc tham gia Ban hÊn luyÖn. 5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 3 §iÒu nµy  mµ  g©y hËu qu¶ xÊu tíi søc khoÎ  vËn  ®éng viªn ph¶i chÞu  tr¸ch  nhiÖm  chi phÝ  cho viÖc phôc  håi  søc  khoÎ  cña vËn  ®éng viªn. §i Ò u   19.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   vËn   ®éng   viªn   ®éi  tuyÓn 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   thùc   hiÖn   quyÕt   ®Þnh   tËp  trung kh«ng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm quy ®Þnh mµ kh«ng cã   lý do chÝnh ®¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi cè   ý  g©y ¶nh hëng xÊu tíi søc khoÎ  cña vËn  ®éng  viªn kh¸c trong ®éi tuyÓn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi: a)   Kh«ng   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn vÒ  viÖc tham gia  ®éi tuyÓn mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng;
 10. 10 b) Tõ  chèi kh«ng tham gia thi  ®Êu ­ biÓu diÔn khi cã  ®ñ ®iÒu kiÖn; c) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña  ®éi tuyÓn  ®Ó  kh«ng ph¶i  lµm nghÜa vô tham gia ®éi tuyÓn; d) Tù g©y th¬ng tÝch hoÆc g©y th¬ng tÝch cho vËn ®éng  viªn kh¸c ®Ó kh«ng tham gia thi ®Êu ­ biÓu diÔn. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m kho¶n 2  vµ   ®iÓm   d kho¶n 3 §iÒu nµy mµ  g©y hËu qu¶ xÊu tíi søc khoÎ  vËn  ®éng   viªn   kh¸c   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   chi   phÝ   cho   viÖc  phôc håi søc khoΠcña ngêi bÞ h¹i. §i Ò u   20.  Hµnh vi vi ph¹m cña thµnh viªn  ®éi tuyÓn  vÒ kû luËt ph¸t ng«n 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi hµnh vi: a) Ph¸t ng«n kh«ng  ®óng thÈm quyÒn hoÆc khi cha  ®îc  phÐp vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  cña ®éi tuyÓn; b) TiÕt lé nh÷ng th«ng tin g©y bÊt lîi cho ®éi tuyÓn. Môc 4 Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong C«ng t¸c  y tÕ ­ Cøu hé ­ phôc vô, H×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u   21.  Ngêi cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ y  tÕ ­ cøu hé 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi   hµnh vi kh«ng cã  mÆt t¹i  ®Þa  ®iÓm  quy ®Þnh mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi: a) Kh«ng chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn cøu th¬ng, cøu hé ®Ó  trang bÞ cho ngêi tham gia luyÖn tËp, thi ®Êu ­ biÓu diÔn  vµ ho¹t ®éng dÞch vô thÓ dôc, thÓ thao theo quy ®Þnh; b) Kh«ng thùc hiÖn kÞp thêi c¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an  toµn vÒ  søc khoÎ  cho ngêi tham gia luyÖn tËp, thi  ®Êu ­  biÓu diÔn vµ ho¹t ®éng dÞch vô thÓ dôc, thÓ thao. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c y tÕ   ­ cøu hé  khi tæ chøc luyÖn tËp, thi  ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ  dôc, thÓ thao. 
 11. 11 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m kho¶n 1, kho¶n 2,  kho¶n 3 §iÒu nµy mµ g©y hËu qu¶ xÊu tíi søc khoΠcña ng êi  tham gia luyÖn tËp, thi ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc phôc håi søc khoΠ cña ngêi bÞ h¹i. §i Ò u   22.   Hµnh vi vi ph¹m trong ho¹t  ®éng phôc vô  luyÖn tËp, thi ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao 1.  Ph¹t c¶nh  c¸o  ®èi víi  hµnh vi  kh«ng  cã  mÆt  ®óng  thêi gian, ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh mµ kh«ng cã lý do chÝnh  ®¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi phôc vô  kh«ng kÞp thêi hoÆc kh«ng thùc hiÖn c¸c  quy  ®Þnh b¶o hiÓm cho ngêi tham gia luyÖn tËp, thi  ®Êu ­  biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao g©y c¸c hËu qu¶ sau: a) Lµm cho viÖc luyÖn tËp, thi  ®Êu ­ biÓu diÔn kh«ng  tiÕn hµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh; b)   Lµm   cho   viÖc   luyÖn   tËp,   thi   ®Êu   ­   biÓu   diÔn   bÞ  gi¸n ®o¹n; c) Kh«ng  ®¶m b¶o an toµn cho ngêi tham gia luyÖn tËp,  thi ®Êu ­ biÓu diÔn.  3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng bè  trÝ  ng êi phôc vô   ®Ó   ®¶m b¶o an  toµn cho ngêi tham gia luyÖn tËp, thi  ®Êu ­ biÓu diÔn vµ  ho¹t ®éng dÞch vô thÓ dôc, thÓ thao. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m  ®iÓm c kho¶n 2  hoÆc kho¶n 3 §iÒu nµy mµ g©y hËu qu¶ xÊu tíi søc khoΠcña   ngêi tham gia luyÖn tËp, thi ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ  thao ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc phôc håi søc  khoΠcña ngêi bÞ h¹i. Môc 5 H µ n h   v i   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   H o ¹ t   ® é n g   Q u ¶ n g   c ¸ o   v µ   t æ  chøc DÞch vô ThÓ dôc, ThÓ thao, H×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u   23.   Hµnh   vi   vi   ph¹m   vÒ   ho¹t   ®éng   qu¶ng   c¸o  trong thi ®Êu ­ biÓu diÔn thÓ dôc, thÓ thao 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi nh÷ng hµnh vi sau: a)   §Æt   biÓn   qu¶ng   c¸o   che   khuÊt   tÇm   nh×n   cña   kh¸n  gi¶, lµm ¶nh hëng  ®Õn thi  ®Êu ­ biÓu diÔn cña vËn  ®éng 
 12. 12 viªn, lµm ¶nh hëng tíi viÖc chØ  ®¹o cña huÊn luyÖn viªn  hoÆc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  cña Ban tæ chøc, träng tµi,  nh©n viªn híng dÉn, y tÕ, ngêi phôc vô; b)  §Æt biÓn  qu¶ng  c¸o trong  khu  vùc thi   ®Êu ­ biÓu  diÔn che khuÊt b¶ng híng dÉn, quèc kú. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i dì  bá  hoÆc ph¶i chÞu mäi chi phÝ  cho viÖc dì  bá  biÓn qu¶ng c¸o  vµ ®Æt l¹i ®óng n¬i quy ®Þnh.  §i Ò u   24.   Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh trong ho¹t  ®éng dÞch vô thÓ dôc, thÓ thao 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.500.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi:  a)   Sö   dông   ©m   thanh   hoÆc   g©y   tiÕng   ån   qu¸   møc   quy  ®Þnh; b)   Sö   dông   ®éi   ngò   huÊn   luyÖn   viªn,   h íng   dÉn   viªn,  nh©n viªn y tÕ, nh©n viªn cøu hé  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi ho¹t  ®éng  kh«ng   ®óng thêi  gian  vµ   ®Þa   ®iÓm  quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi sö  dông c«ng tr×nh dÞch vô  thÓ  dôc, thÓ  thao  kh«ng ®óng quy ®Þnh.  4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   sö   dông   thiÕt   bÞ   luyÖn   tËp,   thi   ®Êu   ­  biÓu diÔn kh«ng ®óng quy ®Þnh.  5. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi sö  dông c¸c c«ng tr×nh dÞch vô, thiÕt bÞ  luyÖn  tËp,  thi  ®Êu ­ biÓu  diÔn  thÓ  dôc, thÓ  thao kh«ng  ®óng quy ®Þnh g©y hËu qu¶ nghiªm träng. 6. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m kho¶n 4 §iÒu nµy bÞ  tÞch thu   ph¬ng tiÖn vi ph¹m. 7. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m  ®iÓm b kho¶n 1,  kho¶n 3, kho¶n 4 vµ  kho¶n 5 §iÒu nµy mµ  g©y hËu qu¶ xÊu  tíi søc khoΠngêi tham gia luyÖn tËp, thi ®Êu ­ biÓu diÔn  thÓ  dôc, thÓ  thao ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ  cho viÖc  phôc håi søc khoΠcña ngêi bÞ h¹i.
 13. 13 § i Ò u   25.   Hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  sö  dông  tªn gäi, biÓu tîng cña c©u l¹c bé, m«n ph¸i, bµi tËp 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi  ®Æt tªn gäi hoÆc biÓu tîng trïng lÆp víi  tªn gäi hoÆc biÓu tîng cña c¸c tæ chøc, c©u l¹c bé, m«n  ph¸i, bµi tËp cña ngêi kh¸c  ®∙  ®îc  ®¨ng ký  víi c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi: a) Sö dông tªn gäi, biÓu tîng cã tÝnh b¹o lùc hoÆc cã  tÝnh khiªu d©m, ¶nh hëng xÊu tíi thuÇn phong mü  tôc cña  d©n téc; b) Sö  dông tªn gäi g©y ¶nh hëng xÊu tíi uy tÝn cña  l∙nh tô, tæ chøc, c¬ quan nhµ níc. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Huû bá tªn gäi, biÓu tîng vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ 2 §iÒu nµy. Ch¬ng III ThÈm quyÒn, thñ tôc xö lý hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ThÓ dôc, thÓ thao §i Ò u   26.   ThÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   cã   quyÒn   xö   lý  theo §iÒu 28 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi  c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  thÓ  dôc,  thÓ thao thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng ®îc quy ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã  quyÒn xö  lý  theo §iÒu 29 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi  c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  thÓ  dôc,  thÓ thao thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng ®îc quy ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã thÈm quyÒn xö  lý  theo §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi  víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thÓ  dôc, thÓ thao thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
 14. 14 § i Ò u   27.   ThÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Thanh tra thÓ dôc thÓ thao 1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh thÓ dôc, thÓ thao ®ang   thi hµnh c«ng  vô  cã  quyÒn  ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t  tiÒn  ®Õn 200.000  ®ång theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc thÓ   dôc, thÓ  thao  ®îc quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh thanh tra chuyªn ngµnh cÊp Së  cã  quyÒn ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång theo quy ®Þnh   t¹i §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö    lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi  c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  vùc  thÓ  dôc,  thÓ thao ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh thanh tra Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao cã  quyÒn  ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 30.000.000 ®ång theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi  víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thÓ  dôc, thÓ thao ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   28.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  C«ng an nh©n d©n Lùc lîng C«ng an nh©n d©n cã  quyÒn xö  ph¹t theo thÈm   quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 31 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc thÓ  dôc, thÓ  thao liªn quan  ®Õn an ninh, trËt tù, an  toµn   x∙   héi   thuéc   thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i  NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   29.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  c¬ quan Thanh tra lao ®éng Thanh tra lao ®éng cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®èi víi hµnh   vi kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng cña  vËn  ®éng viªn, huÊn luyÖn viªn, híng dÉn viªn, nh©n viªn  y tÕ, nh©n viªn cøu hé.  §i Ò u   30.  Thñ tôc ph¹t tiÒn, thu vµ xö lý tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng VI Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.
 15. 15 Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  31.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp  ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khiÕu n¹i,   tè c¸o. 2. Mäi c«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o víi c¬  quan nhµ  níc  cã  thÈm quyÒn vÒ  nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thÓ  dôc, thÓ  thao hoÆc tè  c¸o nh÷ng vi ph¹m cña ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ thao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tr×nh tù, thñ  tôc khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  thÈm quyÒn  gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao  ®îc ¸p dông theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. §i Ò u   32.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn  xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thÓ   dôc,   thÓ   thao   mµ   s¸ch   nhiÔu,   dung   tóng,   bao   che,   kh«ng   xö   lý   hoÆc   xö   lý   kh«ng   kÞp   thêi,  kh«ng   ®óng   møc,   kh«ng   ®óng   thÈm   quyÒn  quy   ®Þnh   th×   tuú   theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.  2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc thÓ  dôc, thÓ  thao cã  hµnh vi chiÕm  ®o¹t,  sö  dông tr¸i phÐp tiÒn, tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m bÞ  tÞch thu th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö   lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ båi thêng  thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù. §i Ò u   33.   Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thÓ dôc, thÓ thao Ngêi bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã hµnh vi chèng  ngêi   thi   hµnh   c«ng   vô,   tr×   ho∙n,   trèn   tr¸nh   viÖc   chÊp  hµnh   hoÆc   cã   nh÷ng   hµnh   vi   vi     ph¹m   kh¸c   th×   tuú   theo  tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh   hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i  th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 16. 16 Ch¬ng V §iÒu Kho¶n thi hµnh §i Ò u  34.  HiÖu lùc cña NghÞ ®Þnh NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   35.   Tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   vµ   thi   hµnh   NghÞ  ®Þnh Bé  trëng, Chñ  nhiÖm Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao cã  tr¸ch   nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®inh nµy.
Đồng bộ tài khoản