Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
174
lượt xem
12
download

Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 142/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGH Þ   ®Þ NH  CñA CHÝNH PHñ Sè 142/2003/N§­CP ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2003  Quy ®Þnh viÖc ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng CHÝNH  Phñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, NGH Þ   ®Þ NH:   Ch¬ng I nh÷ng QUY ®ÞNH CHUNG  §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ   ®èi tîng, nguyªn t¾c, thñ  tôc ®a vµo trêng gi¸o dìng, thµnh lËp, tæ chøc trêng gi¸o  dìng, chÕ   ®é  qu¶n lý  ngêi  ®îc  ®a vµo trêng gi¸o dìng vµ  nh÷ng  quy   ®Þnh  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng trªn c¬  së  c¸c quy  ®Þnh cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  2.  §a vµo trêng gi¸o dìng 1.   §a   vµo   trêng   gi¸o   dìng   lµ   biÖn   ph¸p   xö   lý   hµnh  chÝnh  do  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  huyÖn,  quËn,   thÞ   x∙,  thµnh   phè   thuéc   tØnh   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   cÊp   huyÖn)  quyÕt ®Þnh ®èi víi ngêi cha thµnh niªn cã hµnh vi vi ph¹m  ph¸p luËt quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy  ®Ó  häc v¨n ho¸,  gi¸o dôc híng nghiÖp, häc nghÒ, lao  ®éng, sinh ho¹t díi  sù qu¶n lý, gi¸o dôc cña trêng. Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng lµ  tõ s¸u th¸ng ®Õn hai n¨m. 2. §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng bao gåm:
 2. 2 a) Ngêi tõ   ®ñ  12 tuæi  ®Õn díi 14 tuæi thùc hiÖn hµnh  vi cã dÊu hiÖu cña mét téi ph¹m rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc  biÖt nghiªm träng quy ®Þnh t¹i Bé luËt H×nh sù; b) Ngêi tõ   ®ñ  12 tuæi  ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn hµnh  vi cã  dÊu hiÖu cña mét téi ph¹m  Ýt nghiªm träng hoÆc téi  ph¹m nghiªm träng quy ®Þnh t¹i Bé luËt H×nh sù mµ tríc ®ã  ®∙ bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn  hoÆc cha bÞ ¸p dông biÖn ph¸p nµy nhng kh«ng cã n¬i c tró  nhÊt ®Þnh; c) Ngêi tõ   ®ñ  14 tuæi  ®Õn díi 18 tuæi nhiÒu lÇn thùc  hiÖn   hµnh vi trém c¾p vÆt, lõa  ®¶o nhá,  ®¸nh b¹c nhá,  g©y rèi trËt tù  c«ng céng mµ  tríc  ®ã   ®∙ bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn hoÆc cha bÞ ¸p dông  biÖn ph¸p nµy nhng kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh; C¨n cø ph¸p lý ®Ó x¸c ®Þnh ®é tuæi lµ GiÊy khai sinh.  NÕu   kh«ng   cã   GiÊy   khai   sinh   th×   ph¶i   c¨n   cø   vµo   Chøng  minh nh©n d©n hoÆc sæ hé  khÈu. §é  tuæi nãi t¹i c¸c  ®iÓm  a,   b,  c   kho¶n  2   nµy   lµ   ®é  tuæi   khi   ®èi   tîng   thùc   hiÖn  hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt.   NÕu   vµo   thêi   ®iÓm   ký   quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng mµ  ngêi  ®ã   ®∙  ®ñ  18 tuæi trë  lªn th× kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng mµ  xem   xÐt,   lËp   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   ®a   vµo   c¬   së   gi¸o   dôc   nÕu  thuéc ®èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p nµy. 3. Trêng hîp ngêi cha thµnh niªn thùc hiÖn c¸c hµnh  vi vi ph¹m ph¸p luËt võa thuéc ®èi tîng ®a vµo trêng gi¸o  dìng, võa thuéc  ®èi tîng  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh th×  c¬  quan   cã   thÈm   quyÒn   chØ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së  ch÷a bÖnh. C¬  quan  ®∙ thô  lý  hå  s¬  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn  toµn bé  hå  s¬  vÒ  ngêi  ®ã  cho Héi  ®ång t  vÊn vÒ  viÖc  ®a  vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®Ó  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc tiÕp theo  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng ®èi  víi ngêi níc ngoµi. §i Ò u   3.   Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng  gi¸o dìng  1. Mäi hµnh vi vi ph¹m  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  2 cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®Òu ph¶i  ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, xö  lý   nhanh   chãng,   c«ng   minh   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   NghÞ  ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 2.  Ngêi  cha thµnh  niªn  chØ  bÞ  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a  vµo   trêng   gi¸o   dìng   nÕu   thùc   hiÖn   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m  ph¸p luËt  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu   2 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 3. 3 3. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng ph¶i  b¶o  ®¶m  ®óng ngêi,  ®óng thñ  tôc, thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i   Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy. 4. Khi quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p ® a vµo trêng gi¸o  dìng   ph¶i   c¨n   cø   vµo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   tÝnh  chÊt, møc ®é vi ph¹m, nh©n th©n cña ngêi vi ph¹m vµ nh÷ng  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh  ®Ó  quyÕt ®Þnh cho phï hîp. 5.   Nghiªm   cÊm   mäi   hµnh   vi   x©m   ph¹m   tÝnh   m¹ng,   søc  khoÎ,   danh   dù,   nh©n   phÈm,   tµi   s¶n   cña   ngêi   bÞ   ¸p   dông  biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng. §i Ò u   4.   Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng  gi¸o dìng  Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng ®­ îc quy ®Þnh nh sau: 1. Mét n¨m kÓ  tõ  khi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy; 2. S¸u th¸ng kÓ  tõ  khi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   hoÆc   kÓ   tõ   khi   thùc   hiÖn   lÇn   cuèi   mét  trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2  §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy; 3. NÕu trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu nµy, ngêi cã hµnh vi vi ph¹m cè t×nh trèn tr¸nh viÖc  truy cøu tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh, th× thêi gian trèn tr¸nh   kh«ng ®îc tÝnh vµ thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n  2 §iÒu nµy ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ khi ngêi ®ã ra ®Çu thó hoÆc  bÞ b¾t gi÷. §i Ò u  5.  Thµnh lËp vµ qu¶n lý trêng gi¸o dìng 1.   Bé   C«ng   an   quyÕt   ®Þnh   viÖc   thµnh   lËp   c¸c   trêng  gi¸o dìng theo khu vùc; s¸p nhËp hoÆc gi¶i thÓ  c¸c tr êng  gi¸o dìng. Trong trêng hîp  ®Þa ph¬ng cã  nhu cÇu th×  Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp tØnh) ph¶i x©y dùng  ®Ò  ¸n cô  thÓ  vµ   ®Ò  nghÞ  Bé  C«ng an thµnh lËp trêng gi¸o dìng t¹i  ®Þa ph¬ng m×nh. Trêng   gi¸o   dìng   ®îc   quy   ho¹ch,   thiÕt   kÕ,   x©y   dùng  theo quy  ®Þnh thèng nhÊt cña Bé  C«ng an, b¶o  ®¶m phï  hîp  víi  ®Æc  ®iÓm yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc ngêi  ®îc  ®a vµo trêng gi¸o dìng vµ  b¶o  ®¶m c¸c tiªu chuÈn vÒ  phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, vÖ sinh m«i trêng. 2. Bé C«ng an thèng nhÊt qu¶n lý c¸c tr êng gi¸o dìng,  phèi hîp víi Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng 
 4. 4 binh vµ  X∙ héi, Uû ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em vµ  c¸c  c¬ quan, tæ chøc h÷u quan trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý c¸c  trêng gi¸o dìng phï hîp víi løa tuæi tõ ®ñ 12 tuæi ®Õn d ­ íi 15 tuæi vµ tõ ®ñ 15 tuæi ®Õn díi 18 tuæi. §i Ò u  6.  NhiÖm vô cña trêng gi¸o dìng 1. Trêng gi¸o dìng lµ n¬i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo  trêng  gi¸o  dìng ngêi cha thµnh  niªn cã  hµnh vi vi ph¹m  ph¸p luËt  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh  nµy. 2.   Trêng   gi¸o   dìng   cã   nhiÖm   vô   tiÕp   nhËn   ngêi   cã  quyÕt   ®Þnh   ®a vµo  trêng gi¸o dìng  vµ  qu¶n  lý,  gi¸o  dôc  ®¹o  ®øc, ph¸p luËt, híng nghiÖp, d¹y v¨n ho¸, d¹y nghÒ,  tæ chøc lao  ®éng, sinh ho¹t phï  hîp víi løa tuæi cña hä  nh»m gióp ®ì hä söa ch÷a nh÷ng vi ph¹m cña m×nh, häc tËp,  rÌn luyÖn tiÕn bé, ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ thÓ chÊt, tinh   thÇn,  trÝ  tuÖ   ®Ó  trë  thµnh  c«ng d©n l¬ng thiÖn,  cã   Ých  cho x∙ héi. 3. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña trêng gi¸o dìng ph¶i tu©n  theo c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. §i Ò u   7.  NhiÖm vô cña ngêi ®îc ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng  Ngêi ®îc ®a vµo trêng gi¸o dìng ph¶i chÊp hµnh nghiªm  chØnh ph¸p luËt cña Nhµ níc, néi quy cña trêng gi¸o dìng,  chÞu sù  qu¶n lý, gi¸o dôc cña trêng gi¸o dìng, ph¶i häc  tËp, rÌn luyÖn, lao  ®éng, sinh ho¹t d íi sù  qu¶n lý, híng  dÉn cña c¸n bé, gi¸o viªn trêng gi¸o dìng. §i Ò u   8.   Kinh   phÝ   b¶o   ®¶m   cho   viÖc   ¸p   dông   biÖn  ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®a vµo trêng gi¸o dìng 1.   Kinh   phÝ   b¶o   ®¶m   cho   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   së   vËt  chÊt,  mua  s¾m  trang   thiÕt  bÞ,  ph¬ng  tiÖn,   tæ   chøc   ho¹t  ®éng cña trêng gi¸o dìng; kinh phÝ  lËp hå  s¬, tæ chøc  ®a  ngêi vµo trêng gi¸o dìng;  kinh phÝ  b¶o  ®¶m ¨n, mÆc,  ë,  häc tËp, häc nghÒ, ho¹t  ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ, thÓ  dôc,  thÓ thao, phßng bÖnh, kh¸m ch÷a bÖnh cña häc sinh do ng©n   s¸ch Trung ¬ng b¶o  ®¶m vµ  tõ  nguån hç  trî  cña  ®Þa ph¬ng,  c¸c   c¬   quan   nhµ   níc,   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ë   trong   vµ  ngoµi níc; tõ  kÕt qu¶ lao  ®éng cña trêng gi¸o dìng. PhÇn  ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m cho viÖc ¸p dông biÖn ph¸p xö  lý  hµnh chÝnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng  ®îc bè  trÝ  vµo dù  to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé C«ng an.
 5. 5 2. Trêng gi¸o dìng  ®îc trùc tiÕp nhËn sù  gióp  ®ì  vÒ  vËt chÊt cña  Uû  ban  nh©n d©n  ®Þa ph¬ng; c¸c c¬  quan nhµ  níc; c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë trong vµ ngoµi níc ®Ó sö dông  vµo   viÖc   d¹y   v¨n   ho¸,   híng   nghiÖp,   d¹y   nghÒ,   mua   s¾m  trang  thiÕt  bÞ, ph¬ng  tiÖn,   ®å  dïng phôc vô  häc tËp vµ  sinh ho¹t cña ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng  gi¸o dìng. Ch¬ng II thñ tôc ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo  trêng gi¸o dìng   §i Ò u  9.  LËp hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo trêng gi¸o dìng    1. §èi víi ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m  ph¸p luËt  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh  nµy cÇn  ®a vµo trêng gi¸o dìng th×  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n  d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   cÊp   x∙)  n¬i ngêi  ®ã  c tró  lËp hå  s¬  göi Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n  cÊp huyÖn.  Hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo trêng gi¸o dìng gåm cã: ­ B¶n tãm t¾t lý lÞch; ­ Tµi liÖu vÒ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi ®ã; ­ V¨n b¶n vÒ c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®∙ ¸p dông; ­ NhËn xÐt cña c¬  quan C«ng an,  ý  kiÕn cña nhµ  trêng  n¬i ngêi cha thµnh niªn häc tËp, Uû ban MÆt trËn Tæ quèc,  §oµn thanh niªn, Héi phô  n÷, Ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrΠ em ë cÊp x∙, cña cha mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã. 2.   §èi   víi   ngêi   cha   thµnh   niªn   kh«ng   cã   n¬i   c  tró  nhÊt ®Þnh th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi ®ã  cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lËp biªn b¶n, b¸o c¸o Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. Trong trêng hîp ®èi tîng do c¬ quan C«ng an cÊp tØnh,   cÊp huyÖn trùc tiÕp ph¸t hiÖn, ®iÒu tra, thô lý trong c¸c   vô   vi   ph¹m   ph¸p   luËt,   nhng   cha   ®Õn   møc   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù  hoÆc  ngêi vi ph¹m cha  ®ñ  tuæi  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù  mµ  thuéc   ®èi tîng   ®a vµo  trêng gi¸o dìng  th×  c¬  quan C«ng an  ®ang thô  lý  ph¶i x¸c minh, thu thËp  tµi   liÖu,   lËp   hå   s¬   göi   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp  huyÖn xÐt duyÖt ®a vµo trêng gi¸o dìng. §èi   víi   nh÷ng   ®èi   tîng   cÇn   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng  thuéc c¸c trêng hîp nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy, Chñ tÞch Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   cã   tr¸ch   nhiÖm   chØ   ®¹o   c¬   quan  C«ng an cïng cÊp tæ chøc qu¶n lý  chÆt chÏ  c¸c  ®èi tîng  nµy trong thêi gian lËp hå s¬ ®a hä vµo trêng gi¸o dìng.
 6. 6 Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   ®a vµo trêng gi¸o dìng thuéc c¸c trêng  hîp nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy gåm cã: ­ B¶n tãm t¾t lý lÞch; ­ Tµi liÖu vÒ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi ®ã; ­ B¶n trÝch lôc tiÒn ¸n, tiÒn sù (nÕu cã); ­ V¨n b¶n vÒ biÖn ph¸p gi¸o dôc ®∙ ¸p dông (nÕu cã). 3. C¬ quan C«ng an cã tr¸ch nhiÖm gióp Chñ tÞch Uû ban   nh©n d©n cïng cÊp trong viÖc thu thËp tµi liÖu vµ lËp hå s¬  ®Ò nghÞ ®a ngêi vµo trêng gi¸o dìng.  4. Trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  hoÆc biªn b¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy,  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn giao cho Trëng C«ng an  cïng cÊp. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc hå  s¬, c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn cã  tr¸ch nhiÖm thÈm  tra, thu thËp tµi liÖu, hoµn chØnh hå s¬ vµ göi hå s¬ ®Õn   c¸c thµnh viªn Héi ®ång t vÊn. Hå s¬ còng ®îc göi cho th­ êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn. §i Ò u   10.  Héi  ®ång t vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo trêng gi¸o  dìng  1. Héi  ®ång t  vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo trêng gi¸o dìng do  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®Ó  gióp Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn xÐt duyÖt hå  s¬   ®a  ®èi tîng vµo trêng gi¸o dìng. Héi  ®ång t  vÊn gåm  Trëng C«ng an, Trëng phßng T ph¸p, Chñ  nhiÖm Uû ban   D©n  sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em cÊp huyÖn; Trëng C«ng an lµ  thêng  trùc Héi  ®ång t  vÊn. §èi víi nh÷ng quËn, huyÖn, thÞ  x∙,  thµnh phè  thuéc tØnh, nÕu kh«ng cã  Phßng T  ph¸p th×  Thñ  trëng   c¬   quan   trùc   tiÕp   phô   tr¸ch   c«ng   t¸c   t  ph¸p   cÊp  huyÖn  lµ  thµnh  viªn Héi  ®ång t  vÊn.  Thµnh  viªn cña Héi  ®ång t  vÊn lµm viÖc theo chÕ   ®é  kiªm nhiÖm.  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp huyÖn cã  tr¸ch nhiÖm cÊp kinh phÝ  cho Héi  ®ång t  vÊn ho¹t ®éng. 2.  Trong  thêi h¹n  b¶y ngµy,  kÓ   tõ  ngµy  nhËn  ®îc  hå  s¬,   Héi   ®ång   t  vÊn   cã  tr¸ch   nhiÖm  xem  xÐt  hå   s¬   vµ   tæ  chøc cuéc häp ®Ó xÐt duyÖt  hå s¬. 3. Thêng trùc Héi  ®ång t vÊn cã  tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ  tµi liÖu, tæ chøc vµ  chñ  tr×  c¸c cuéc häp cña Héi  ®ång t   vÊn. Héi  ®ång t  vÊn lµm viÖc theo chÕ   ®é  tËp thÓ, häp,  xÐt duyÖt vµ  biÓu quyÕt tõng  ®èi tîng  ®a vµo trêng gi¸o  dìng. C¨n cø vµo c¸c  ý  kiÕn vµ  sè  phiÕu biÓu quyÕt cña  c¸c thµnh viªn trong cuéc häp Héi  ®ång t vÊn, thêng trùc  Héi  ®ång t  vÊn kÕt luËn theo  ®a sè  phiÕu vÒ  tõng  ®èi t­ îng. Cuéc häp cña Héi  ®ång t  vÊn ph¶i  ®îc ghi biªn b¶n.  C¸c  ý  kiÕn kh¸c nhau ph¶i  ®îc ghi vµo biªn b¶n cuéc häp 
 7. 7 göi kÌm theo b¸o c¸o do thêng trùc Héi  ®ång t  vÊn tr×nh  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 4. §¹i diÖn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn ®­ îc mêi tham dù  phiªn häp cña Héi  ®ång t  vÊn.  ý  kiÕn ph¸t  biÓu cña  ®¹i diÖn thêng trùc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn  ®îc ghi vµo biªn b¶n cuéc häp nãi t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy,  b¸o c¸o Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. §i Ò u   11.  ChuyÓn hå s¬ cña ®èi tîng bÞ ¸p dông biÖn  ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó  truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù 1. Khi xem xÐt hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh ¸p  dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng, nÕu xÐt thÊy c¸c  hµnh vi vi ph¹m cña ngêi ®ã cã dÊu hiÖu téi ph¹m, th× ng ­ êi cã  thÈm quyÒn ph¶i chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan tiÕn  hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. Trong trêng hîp c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n v×  hµnh  vi vi ph¹m cña ngêi  ®ã  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù, th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn  ®×nh  chØ   ®iÒu  tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n ph¶i chuyÓn quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra  hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n kÌm theo hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®ã  cho  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh   ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng. 2.  §èi víi  trêng  hîp  ®∙  ra quyÕt   ®Þnh  ¸p dông  biÖn  ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng, nÕu sau ®ã ph¸t hiÖn hµnh vi  vi ph¹m cña ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p nµy cã dÊu hiÖu téi   ph¹m mµ  cha hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù,  th× gi¶i quyÕt nh sau: a) Trêng hîp cha chÊp hµnh quyÕt ®Þnh th× Chñ tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn huû  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o  dìng vµ trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ tõ ngµy huû quyÕt ®Þnh  ph¶i chuyÓn hå  s¬  cña  ®èi tîng cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. NÕu  sau  ®ã,  hµnh  vi nµy cña   ®èi tîng  cã  quyÕt   ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra,  ®×nh chØ vô  ¸n hoÆc  ®îc Toµ  ¸n tuyªn  kh«ng   ph¹m   téi,   th×   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù  ph¶i chuyÓn  l¹i hå  s¬  cho Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp  huyÖn   ®Ó  xem xÐt,  ra quyÕt   ®Þnh  ®a vµo  trêng gi¸o dìng  ®èi víi ngêi ®ã. b)   Trêng   hîp   ngêi   ®ã   ®ang   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   t¹i   trêng gi¸o dìng th× theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù cã thÈm quyÒn, HiÖu trëng trêng gi¸o dìng ra  quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ thi hµnh quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn  ph¸p  ®a vµo trêng  gi¸o  dìng  ®èi víi ngêi  ®ã,  ®ång  thêi 
 8. 8 chuyÓn hå  s¬  vµ   ®èi tîng cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông  h×nh sù. NÕu sau  ®ã,  ®èi tîng bÞ  Toµ  ¸n xö  ph¹t tï  th×  thêi  h¹n chÊp hµnh biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng  ®îc tÝnh  vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. Hai ngµy chÊp hµnh  biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng  ®îc tÝnh b»ng mét ngµy  chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. HiÖu trëng trêng gi¸o dìng ph¶i  ra quyÕt  ®Þnh  hñy  quyÕt   ®Þnh t¹m  ®×nh  chØ  ¸p dông  biÖn  ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng do m×nh ban hµnh vµ th«ng b¸o  cho Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn  n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ®a hä vµo trêng gi¸o dìng biÕt ®Ó huû quyÕt ®Þnh ®ã. Trêng   hîp   hµnh   vi   nµy   cã   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   ®iÒu  tra, ®×nh chØ vô ¸n hoÆc ®îc Toµ ¸n tuyªn kh«ng ph¹m téi,  th×  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  ph¶i  ®a  ®èi tîng  trë  l¹i trêng  gi¸o  dìng  ®Ó  hä  tiÕp  tôc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng. Khi tiÕp nhËn  ®èi tîng trë  l¹i   trêng   gi¸o   dìng   th×   HiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng   ra  quyÕt  ®Þnh huû  quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng mµ m×nh ®∙ ban hµnh ®èi víi ®èi t ­ îng ®ã. §i Ò u   12.  Truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi hµnh   vi ph¹m téi  ®îc thùc hiÖn tríc hoÆc trong thêi gian chÊp  hµnh biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng  Trong   trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   ngêi   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   ®a  vµo trêng  gi¸o  dìng  ®∙ thùc hiÖn hµnh  vi ph¹m  téi  tríc  hoÆc trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh th×  gi¶i quyÕt  nh sau:  Trêng hîp cha chÊp hµnh quyÕt ®Þnh, th× theo yªu cÇu   cña c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn, Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ   chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng  ®èi víi  ®èi  tîng vµ  trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh  t¹m  ®×nh chØ, ph¶i chuyÓn hå  s¬  cña  ®èi tîng cho c¬  quan  tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.  Trêng hîp ®èi tîng ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i tr­ êng gi¸o dìng, th×  theo yªu cÇu cña c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù cã thÈm quyÒn, HiÖu trëng trêng gi¸o dìng ra  quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®èi víi ng êi  ®ã,  ®ång thêi chuyÓn hå  s¬  vµ   ®èi tîng cho c¬  quan tiÕn  hµnh   tè   tông   h×nh   sù   vµ   th«ng   b¸o   cho   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  ®a hä  vµo trêng  gi¸o dìng biÕt. NÕu   sau   ®ã,   ®èi   tîng   bÞ   Toµ   ¸n   xö   ph¹t   tï   th×   ®îc  miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i trong quyÕt ®Þnh ¸p   dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng.
 9. 9 NÕu h×nh ph¹t  ®îc ¸p dông kh«ng ph¶i lµ  h×nh ph¹t tï   th×  ngêi  ®ã  cã  thÓ  ph¶i tiÕp tôc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a  trêng gi¸o dìng. §i Ò u  13.  QuyÕt ®Þnh viÖc ®a vµo trêng gi¸o dìng  1. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc b¸o  c¸o   cña   Héi   ®ång   t  vÊn,   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp  huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc ®a vµo trêng gi¸o dìng. 2. QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng cã  hiÖu lùc thi  hµnh kÓ  tõ  ngµy ký  vµ  ph¶i  ®îc göi ngay cho ngêi bÞ   ®a  vµo trêng  gi¸o  dìng, cha mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  cña ngêi  ®ã,   c¬   quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn,   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. §i Ò u   14.  Néi dung quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng  QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng ph¶i ghi râ  ngµy,  th¸ng,  n¨m ra quyÕt   ®Þnh;  hä,  tªn,  chøc vô  cña ngêi ra  quyÕt ®Þnh; hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i c  tró cña  ngêi   ®îc   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng;   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p  luËt cña ngêi ®ã vµ ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt ®îc  ¸p   dông;   thêi   h¹n   ph¶i   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh;   n¬i   chÊp  hµnh quyÕt ®Þnh theo híng dÉn cña Bé C«ng an; quyÒn khiÕu   n¹i, khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan C«ng   an cÊp huyÖn ph¶i  tæ chøc  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  vµ  tr¸ch  nhiÖm cña ngêi  ®îc  ®a vµo trêng gi¸o dìng ph¶i chÊp hµnh  quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. §i Ò u   15.  Thi hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng  1. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh,   c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi gia  ®×nh hoÆc ngêi gi¸m hé   ®a ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  vµo trêng gi¸o dìng. 2.   Khi   nhËn   ®îc   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng,  Chñ   tÞch  Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙   n¬i   ®èi   tîng   c  tró   cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o c¬  quan C«ng an cïng cÊp cã  kÕ  ho¹ch  qu¶n lý, gi¸m s¸t ngêi  ®îc  ®a vµo trêng gi¸o dìng,  ®ång  thêi phèi hîp víi c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn trong viÖc tæ  chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh. Trêng hîp cÇn ph¶i cã  thêi gian  ®Ó  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  tríc khi  ®a ngêi cã  quyÕt   ®Þnh vµo trêng  gi¸o dìng th×  Trëng C«ng an cÊp huyÖn ra quyÕt  ®Þnh qu¶n 
 10. 10 lý  hä  t¹i c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn trong thêi h¹n kh«ng  qu¸   n¨m   ngµy   ®Ó   tiÕn   hµnh   c¸c   thñ   tôc   cÇn   thiÕt   vµ   tæ  chøc  ®a  ®i trêng gi¸o dìng theo híng dÉn cña Bé  C«ng an.  Thêi gian qu¶n lý  ngêi  ®ã  t¹i c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn  ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i tr êng gi¸o  dìng. ChÕ   ®é  ¨n,  ë  cña ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng  gi¸o   dìng   trong   thêi   gian   bÞ   qu¶n   lý   t¹i   C«ng   an   cÊp  huyÖn  ®îc hëng nh  chÕ   ®é  ¨n,  ë  cña häc sinh trong trêng  gi¸o dìng. C¬  quan C«ng an cÊp huyÖn ph¶i bè  trÝ  n¬i dµnh riªng  cho viÖc qu¶n lý  ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o  dìng trong thêi gian hä bÞ qu¶n lý t¹i C«ng an cÊp huyÖn. 3. Thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng  ®îc tÝnh tõ  ngµy ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh   ®îc  ®a ®i  trêng gi¸o dìng. §i Ò u  16.  Cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh Ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng,   nÕu   kh«ng   tù  gi¸c   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   chèng   ®èi th× c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p  ng¨n chÆn  vµ  cìng  chÕ  cÇn  thiÕt  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vµ híng dÉn cña Bé C«ng an ®Ó buéc ngêi ®ã ph¶i chÊp  hµnh.   Trêng   hîp   hµnh   vi   chèng   ®èi   cã   dÊu   hiÖu   cña   téi  ph¹m th×  sÏ  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  vÒ  téi chèng  ngêi thi hµnh c«ng vô theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh sù. §i Ò u   17.  Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo tr­ êng gi¸o dìng  QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o dìng hÕt thêi hiÖu thi  hµnh sau mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh. Trong trêng  hîp ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo trêng gi¸o dìng cè  t×nh trèn tr¸nh viÖc thi hµnh, th×  thêi gian trèn tr¸nh   kh«ng  ®îc tÝnh vµ  thêi hiÖu nãi trªn  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  khi ngêi ®ã ra ®Çu thó hoÆc bÞ b¾t gi÷. §i Ò u   18.  Hå s¬, thñ tôc kÌm theo khi ®a ngêi ®∙ cã  quyÕt ®Þnh vµo trêng gi¸o dìng  1. Khi  ®a ngêi vµo trêng gi¸o dìng ph¶i cã  hå  s¬  kÌm  theo. Hå s¬ gåm cã: ­ QuyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o dìng; ­ B¶n tãm t¾t lý  lÞch vµ  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt  cña ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng;
 11. 11 ­  Danh chØ b¶n cña ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo  trêng gi¸o dìng; ­ B¶n sao quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i x∙, ph êng, thÞ trÊn  (nÕu ®∙ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p nµy); ­ Nh÷ng tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn nh©n th©n cña ng ­ êi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng (nÕu cã). 2.   Khi   giao,   nhËn   ngêi   cã   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   trêng  gi¸o   dìng  ph¶i   lËp   biªn   b¶n   giao   nhËn.   Trêng   gi¸o   dìng  ph¶i  ®èi chiÕu, kiÓm tra ngêi  ®îc giao nhËn víi hå  s¬  vµ  lËp biªn b¶n giao nhËn ghi râ  nh÷ng tµi liÖu cã  trong hå  s¬, t×nh tr¹ng søc khoÎ  hiÖn t¹i cña ng êi  ®îc giao nhËn;  t  trang,  ®å  dïng c¸ nh©n mang theo vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  kh¸c  cã liªn quan ®Õn viÖc giao nhËn ®èi tîng.  3. Ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o  dìng t¹i trêng gi¸o dìng ®îc gäi lµ häc sinh. §i Ò u   19.  Truy t×m ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo tr­ êng gi¸o dìng trong trêng hîp bá trèn 1. Trong trêng hîp ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng  gi¸o dìng  bá  trèn  tríc khi  ®îc  ®a vµo  trêng gi¸o dìng,  th×  Trëng C«ng an cÊp huyÖn n¬i ngêi  ®ã  c  tró  ra quyÕt  ®Þnh truy t×m  ®èi tîng. §èi víi ngêi kh«ng cã  n¬i c  tró  nhÊt  ®Þnh th×  Trëng C«ng an cÊp huyÖn n¬i lËp hå  s¬  ra  quyÕt ®Þnh truy t×m. 2. Trong trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh t¹i trêng gi¸o  dìng bá trèn th× HiÖu trëng trêng gi¸o dìng ra quyÕt ®Þnh  truy   t×m   ®èi   tîng.   Thêi   gian   trèn  khái   trêng  gi¸o   dìng  kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian thi hµnh quyÕt ®Þnh. 3. C¬  quan C«ng an cÊp huyÖn hoÆc trêng gi¸o dìng  ®∙  ra quyÕt  ®Þnh truy t×m  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc truy t×m,  b¾t gi÷ ®èi tîng bá trèn. Khi b¾t gi÷ mµ ®èi tîng cã hµnh  vi chèng ®èi th× ®îc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p cìng chÕ cÇn  thiÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn cña Bé C«ng  an ®Ó buéc ®èi tîng ph¶i chÊp hµnh. 4.  Uû   ban  nh©n   d©n   vµ   c¬   quan   C«ng   an   c¸c   cÊp   cã  tr¸ch  nhiÖm  phèi hîp,  gióp  c¸c c¬  quan  nªu t¹i kho¶n 3  §iÒu nµy trong viÖc truy t×m, b¾t gi÷ ®èi tîng bá trèn. Khi   ph¸t   hiÖn   ®èi   tîng   cã   quyÕt   ®Þnh   truy   t×m,   mäi  ngêi cã  tr¸ch nhiÖm b¸o ngay cho c¬  quan C«ng an, Uû ban  nh©n d©n n¬i gÇn nhÊt hoÆc b¾t vµ  dÉn gi¶i ngay  ®èi tîng  ®Õn c¸c c¬ quan nãi trªn. 5.  Khi b¾t  ®îc  ®èi  tîng bá   trèn hoÆc  nhËn  bµn giao  ®èi tîng, c¬ quan C«ng an ph¶i lËp biªn b¶n, lÊy lêi khai  cña ngêi  ®ã,  ®ång thêi th«ng b¸o ngay cho c¬  quan  ®∙ ra 
 12. 12 quyÕt  ®Þnh truy t×m biÕt  ®Ó   ®Õn nhËn  ®èi t îng. Trêng hîp  cÇn thiÕt  th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn t¹m gi÷  ngêi theo  thñ  tôc hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 45 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ hµnh chÝnh vµ ®a hä  vÒ n¬i t¹m gi÷ hµnh chÝnh cña c¬ quan C«ng an. Nghiªm cÊm  viÖc t¹m gi÷   ®èi tîng trong c¸c phßng t¹m gi÷, t¹m giam  h×nh sù hoÆc nh÷ng n¬i kh«ng b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn cho  ngêi bÞ t¹m gi÷. Khi nhËn ®îc th«ng b¸o, c¬ quan ®∙ ra quyÕt ®Þnh truy   t×m ph¶i cö  ngêi  ®Õn ngay n¬i  ®ang t¹m gi÷   ®èi tîng  ®Ó  nhËn vµ   ®a hä  vµo trêng gi¸o dìng. ViÖc giao nhËn  ®èi t­ îng ph¶i lËp biªn b¶n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. §èi víi ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng,   nhng   cha   chÊp   hµnh  hoÆc   ®ang   chÊp   hµnh  quyÕt   ®Þnh   t¹i trêng gi¸o dìng mµ  bá  trèn, nÕu khi b¾t l¹i mµ  ngêi  ®ã   ®∙  ®ñ  18 tuæi trë  lªn th×  Trëng C«ng an cÊp huyÖn  ®Ò  nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn huû quyÕt ®Þnh ®a  vµo   trêng  gi¸o   dìng   vµ   lËp   hå  s¬   ®Ò   nghÞ   ®a  vµo  c¬   së  gi¸o dôc theo  ®óng tr×nh tù, thñ  tôc  ®a vµo c¬  së  gi¸o  dôc;   ®ång   thêi   b¸o   cho   trêng   gi¸o   dìng   cã   häc   sinh   bá  trèn biÕt. §i Ò u   20.   Ho∙n   hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a  vµo trêng gi¸o dìng  1. Ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o dìng, nhng  cha  ®îc  ®a  ®i trêng  gi¸o  dìng  ®îc ho∙n  chÊp  hµnh quyÕt  ®Þnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   §ang   èm   nÆng   cã   chøng   nhËn   cña   bÖnh   viÖn   hoÆc   trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn; Ngêi ®ang èm nÆng lµ ngêi ®ang ë trong t×nh tr¹ng bÞ  bÖnh nÆng  ®Õn møc kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao  ®éng, häc tËp  vµ  sinh ho¹t b×nh th êng hoÆc  ®ang trong t×nh tr¹ng nguy  hiÓm  ®Õn tÝnh m¹ng vµ  theo chØ  ®Þnh cña y sÜ  hoÆc b¸c  sÜ   ph¶i   ®iÒu  trÞ  trong   mét  thêi  gian  nhÊt   ®Þnh   míi  cã  thÓ b×nh phôc trë l¹i. b) Gia ®×nh ®ang cã khã kh¨n ®Æc biÖt cã ®¬n ®Ò nghÞ,  ®îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró x¸c  nhËn. Gia  ®×nh  ®ang cã  khã  kh¨n  ®Æc biÖt lµ  c¸c trêng hîp  gia ®×nh ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo trêng gi¸o dìng  bÞ  thiªn tai; ho¶ ho¹n lín; cã  th©n nh©n bÞ   èm nÆng hoÆc  m¾c bÖnh hiÓm nghÌo mµ ngoµi ngêi ®ã ra kh«ng cßn ai kh¸c  ®Ó lao ®éng duy tr× cuéc sèng gia ®×nh; kh¾c phôc hËu qu¶  thiªn tai; ho¶ ho¹n hoÆc ch¨m sãc ngêi bÖnh.
 13. 13 Khi ®iÒu kiÖn ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh kh«ng cßn th×   quyÕt ®Þnh ®îc tiÕp tôc thi hµnh; nÕu trong thêi gian ® îc  ho∙n, ngêi ®ã cã tiÕn bé râ rÖt trong viÖc chÊp hµnh ph¸p  luËt hoÆc lËp c«ng, th×  cã  thÓ   ®îc miÔn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh. 2. Ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o dìng, nhng  cha  ®îc  ®a  ®i trêng  gi¸o  dìng  ®îc miÔn  chÊp  hµnh quyÕt  ®Þnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   §ang   m¾c   bÖnh   hiÓm   nghÌo   cã   chøng   nhËn   cña   bÖnh  viÖn hoÆc trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn; Ngêi ®ang m¾c bÖnh hiÓm nghÌo lµ ngêi ®ang bÞ m¾c mét  trong nh÷ng bÖnh nguy hiÓm  ®Õn tÝnh m¹ng nh  ung th, b¹i  liÖt, x¬  gan cæ chíng, phong hñi, lao nÆng, nhiÔm HIV  ®∙  chuyÓn   sang   giai   ®o¹n  AIDS   vµ  nh÷ng   bÖnh   kh¸c  theo   quy   ®Þnh cña Bé Y tÕ coi lµ bÖnh hiÓm nghÌo. b)   §ang   cã   thai   cã   chøng   nhËn   cña   bÖnh   viÖn   hoÆc   trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn hoÆc phô n÷ ®ang nu«i   con nhá  díi 36 th¸ng tuæi cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  miÔn chÊp hµnh  quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng   göi   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn, trong ®¬n cã x¸c nhËn cña Chñ tÞch  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. §èi   víi   trêng   hîp   phô   n÷   ®ang   nu«i   con   nhá   díi   36  th¸ng tuæi kh«ng cã  n¬i c  tró  nhÊt  ®Þnh, cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  miÔn  chÊp  hµnh   göi  Chñ   tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp  huyÖn,  nhng kh«ng cã  x¸c nhËn cña  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c  tró   th×   Chñ   tÞch  Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   cö   c¬   quan  c«ng an x¸c minh, xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ. 3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt   ®Þnh viÖc ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh trªn c¬ së ®¬n ®Ò nghÞ  cña ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo trêng gi¸o d­ ìng. Trong trêng hîp cÇn thiÕt thuéc mét trong nh÷ng ®iÒu  kiÖn   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   §iÒu   nµy   xÐt  thÊy cÇn ph¶i  ®îc x¸c minh, lµm râ, th×  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn giao cho Trëng C«ng an cïng cÊp thÈm  tra   tríc   khi   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ho∙n   hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh  quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng.   Trong   thêi   h¹n   n¨m  ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®uîc ®¬n ®Ò nghÞ ho∙n hoÆc miÔn cña  ngêi   ph¶i  chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   trêng   gi¸o   dìng,  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i quyÕt  ®Þnh viÖc   ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. QuyÕt  ®Þnh ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh ph¶i  ®îc göi cho  ngêi  ®îc ho∙n  hoÆc  miÔn, c¬  quan C«ng  an cÊp huyÖn,  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i lËp hå  s¬   ®a  ®èi tîng vµo trêng  gi¸o dìng.
 14. 14 Ch¬ng III tæ chøc, qu¶n lý trêng gi¸o dìng §i Ò u  21.  Tæ chøc, bé m¸y trêng gi¸o dìng  1. Tæ chøc, bé m¸y trêng gi¸o dìng gåm cã HiÖu trëng,  c¸c Phã  hiÖu trëng, c¸n bé  chuyªn m«n nghiÖp vô  qu¶n lý,   gi¸o dôc, d¹y v¨n ho¸, híng nghiÖp, d¹y nghÒ, tæ chøc lao  ®éng, c¸n bé  y tÕ, c¸c bé  phËn chuyªn m«n, kü  thuËt, hËu  cÇn vµ lùc lîng C¶nh s¸t b¶o vÖ. 2. Bé  trëng Bé  C«ng an quy  ®Þnh viÖc bæ nhiÖm, miÔn  nhiÖm   HiÖu   trëng,   Phã   hiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng;   quy  ®Þnh tæ chøc, bé m¸y vµ biªn chÕ cña trêng gi¸o dìng. 3. Quy m« mçi trêng gi¸o dìng  ®îc qu¶n lý  tõ  500  ®Õn  1.500 häc sinh. C¨n cø vµo t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ,  Bé  trëng Bé  C«ng an quyÕt  ®Þnh quy m« cña tõng trêng vµ  ®Þa   ®iÓm   x©y   dùng   trêng   gi¸o   dìng.   Trêng   gi¸o   dìng   cã  trªn 1.000 häc sinh cã  thÓ  thµnh lËp c¸c ph©n hiÖu theo  quy ®Þnh cña Bé C«ng an. NÕu sè  häc sinh vît qu¸ quy m« cña trêng hoÆc v×  lý  do   chÝnh   ®¸ng,   cÇn   thiÕt   kh¸c   mµ   ph¶i   ®iÒu   chuyÓn   häc  sinh tõ trêng gi¸o dìng nµy sang trêng gi¸o dìng kh¸c th×  Côc trëng  Côc  Qu¶n  lý  tr¹i  giam, c¬  së  gi¸o dôc, trêng  gi¸o dìng ra quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chuyÓn theo quy  ®Þnh cña Bé  C«ng an. QuyÕt  ®Þnh  ®iÒu chuyÓn ph¶i  ®îc göi cho  Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o  dìng,  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i häc sinh c  tró, cha mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé cña häc sinh.  §i Ò u   22.  HiÖu trëng, Phã  hiÖu trëng trêng gi¸o d­ ìng  1. HiÖu trëng trêng gi¸o dìng lµ  ngêi  ®øng  ®Çu trêng  gi¸o dìng, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña   trêng   gi¸o   dìng.   HiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng   thùc   hiÖn  nhiÖm vô vµ cã quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Phã  hiÖu trëng trêng gi¸o dìng lµ  ngêi gióp HiÖu  trëng  trêng   gi¸o   dìng   thùc   hiÖn  nh÷ng   nhiÖm  vô   theo  sù   ph©n   c«ng  cña  HiÖu   trëng   vµ   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   tríc   HiÖu  trëng vµ ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng. §i Ò u   23.  Tiªu chuÈn bæ nhiÖm HiÖu trëng, Phã  hiÖu  trëng trêng gi¸o dìng  HiÖu   trëng,   Phã   hiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng   ph¶i   lµ  ngêi   tèt   nghiÖp   mét   trong   c¸c   trêng:   Häc   viÖn   An   ninh  nh©n d©n, Häc viÖn C¶nh s¸t nh©n d©n, §¹i häc LuËt, §¹i 
 15. 15 häc Khoa häc x∙ héi vµ  nh©n v¨n hoÆc §¹i häc S  ph¹m; cã  kinh   nghiÖm   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc   häc   sinh;   cã   phÈm   chÊt   chÝnh   trÞ   tèt;   cã   ý   thøc   tæ   chøc   kû   luËt;   hiÓu   biÕt   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   vµ   ph¸p   luËt.   §èi   víi   trêng   hîp  HiÖu trëng, Phã  hiÖu trëng tèt nghiÖp §¹i häc LuËt, §¹i  häc   Khoa   häc   x∙   héi   vµ   nh©n   v¨n,   §¹i   häc   S  ph¹m,   th×  trong thêi h¹n mét n¨m, kÓ  tõ  khi  ®îc bæ nhiÖm, ph¶i  ®îc  häc nghiÖp vô an ninh hoÆc c¶nh s¸t. §i Ò u   24.   Tiªu   chuÈn   cña   c¸n   bé,   nh©n   viªn   trêng  gi¸o dìng 1. C¸n bé chuyªn m«n, nghiÖp vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý,   gi¸o dôc, d¹y v¨n ho¸, híng nghiÖp, d¹y nghÒ, tæ chøc lao  ®éng; c¸n bé  y tÕ; c¸c bé  phËn chuyªn m«n, kü  thuËt, hËu  cÇn vµ lùc lîng C¶nh s¸t b¶o vÖ ph¶i lµ ngêi cã phÈm chÊt  chÝnh   trÞ   tèt;   cã   ý   thøc   tæ   chøc   kû   luËt;   hiÓu   biÕt   chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ph¸p luËt. 2.   C¸n   bé   lµm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,   d¹y   v¨n  ho¸, híng nghiÖp, d¹y nghÒ  vµ  chØ huy lùc lîng C¶nh s¸t  b¶o   vÖ   ph¶i   lµ   ngêi   ®∙   tèt   nghiÖp   Trung   häc   An   ninh;  Trung häc C¶nh s¸t hoÆc t¬ng ®¬ng trë lªn. 3. SÜ  quan, chiÕn sÜ  C¶nh s¸t lµm nhiÖm vô  qu¶n lý,  dÉn gi¶i häc sinh, b¶o vÖ  ph¶i lµ  nh÷ng ngêi  ®∙  ®îc  ®µo  t¹o, huÊn luyÖn vÒ  nghiÖp vô  chuyªn ngµnh theo quy  ®Þnh  cña Bé C«ng an. 4. Nh÷ng c¸n bé  lµ  gi¸o viªn cña tr êng gi¸o dìng  ®îc  hëng c¸c chÕ   ®é  u  ®∙i, phô  cÊp kh¸c dµnh cho c¸n bé  gi¸o   dôc vµ   ®îc phong c¸c danh  hiÖu  theo quy  ®Þnh cña chung  cña Nhµ níc ®èi víi c¸c nhµ gi¸o. Ch¬ng IV chÕ ®é qu¶n lý, gi¸o dôc, ¨n, mÆc, ë, häc tËp,  lao ®éng, sinh ho¹t, phßng bÖnh, ch÷a bÖnh vµ  c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi häc sinh §i Ò u  25.  ChÕ ®é qu¶n lý häc sinh 1. Häc sinh trêng gi¸o dìng ph¶i häc tËp, lao ®éng vµ  sinh ho¹t díi sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña trêng. 2. C¨n cø vµo quy m« cña tõng líp, thêi h¹n gi¸o dôc,  ®Æc ®iÓm nh©n th©n, tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, t×nh tr¹ng   søc khoÎ, giíi tÝnh,  ®é  tuæi, tr×nh  ®é  häc vÊn cña tõng  häc sinh, HiÖu trëng trêng gi¸o dìng s¾p xÕp hä  vµo  ®éi,  líp cho phï  hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o  dôc.
 16. 16 Mçi ®éi, líp ph¶i cã c¸n bé trùc tiÕp phô tr¸ch. 3. Häc sinh ra khái trêng gi¸o dìng ph¶i ®îc phÐp cña  Ban Gi¸m hiÖu vµ  cã  c¸n bé  gi¸o viªn cña trêng qu¶n lý,  híng dÉn. §i Ò u   26.   T¹m thêi  ®a häc sinh ra khái trêng gi¸o  dìng theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù 1. Khi cã  yªu cÇu  ®a häc sinh ra khái trêng gi¸o d­ ìng, Thñ  trëng c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm  quyÒn  ph¶i   cã  c«ng   v¨n   göi   HiÖu   trëng  trêng   gi¸o   dìng,  trong c«ng v¨n ph¶i ghi râ hä tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh,   n¬i c tró cña häc sinh, lý do vµ thêi h¹n t¹m thêi ®a häc  sinh ra khái trêng gi¸o dìng. C¨n cø vµo c«ng v¨n yªu cÇu  cña c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù, HiÖu trëng trêng  gi¸o dìng ra quyÕt  ®Þnh t¹m thêi  ®a häc sinh ra khái tr­ êng gi¸o dìng  ®Ó  tham gia tè  tông trong c¸c vô  ¸n liªn  quan   ®Õn   häc   sinh.   QuyÕt   ®Þnh   t¹m   thêi   ®a   häc   sinh   ra  khái trêng gi¸o dìng ph¶i ghi râ hä tªn, ngµy, th¸ng, n¨m   sinh, n¬i c tró cña häc sinh; c¬ quan yªu cÇu ®a häc sinh  ra khái trêng gi¸o dìng, môc ®Ých vµ thêi h¹n t¹m thêi ®a  häc sinh ra khái trêng gi¸o dìng; hä tªn, chøc vô cña ng­ êi ký  quyÕt  ®Þnh t¹m thêi  ®a häc sinh ra khái trêng gi¸o  dìng. 2. C¬  quan cã  yªu cÇu  ®a häc sinh ra khái trêng gi¸o  dìng cã  tr¸ch nhiÖm  ®a häc sinh  ®i vµ  tr¶ l¹i hä  cho tr ­ êng gi¸o dìng theo  ®óng thêi h¹n  ®∙ ghi trong quyÕt  ®Þnh  t¹m   thêi   ®a   häc   sinh   ra   khái   trêng   gi¸o   dìng   hoÆc   khi  kh«ng cßn yªu cÇu. Khi giao, nhËn häc sinh ph¶i lËp biªn  b¶n giao, nhËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thêi h¹n t¹m thêi  ®a häc sinh ra khái trêng gi¸o  dìng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i tr êng  gi¸o dìng. Mét ngµy häc sinh bÞ   ®a ra khái trêng gi¸o d­ ìng  ®îc tÝnh b»ng hai ngµy häc sinh chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh   t¹i trêng gi¸o dìng.  §i Ò u  27.  ChÕ ®é ¨n cña häc sinh 1. Tiªu chuÈn ¨n cña mçi häc sinh trong mét th¸ng quy   ®Þnh nh sau: ­ G¹o 17 kg; ­ ThÞt 0,7 kg; ­ C¸ 0,7 kg; ­ §êng 0,5 kg; ­ Níc m¾m 1 lÝt; ­ Bét ngät 0,1 kg;
 17. 17 ­ Muèi 0,5 kg; ­ Rau xanh 15 kg; ­ ChÊt ®èt t¬ng ®¬ng 15 kg than. 2. Ngµy lÔ, TÕt d¬ng lÞch häc sinh  ®îc ¨n thªm kh«ng  qu¸ 3 lÇn tiªu chuÈn ngµy thêng; c¸c ngµy TÕt nguyªn  ®¸n  häc sinh  ®îc ¨n thªm kh«ng qu¸ 5 lÇn tiªu chuÈn ¨n cña  ngµy thêng. C¸c tiªu chuÈn ¨n ®îc tÝnh theo gi¸ thÞ trêng  cña tõng ®Þa ph¬ng. 3. ChÕ ®é ¨n ®èi víi häc sinh èm ®au do y sÜ hoÆc b¸c  sÜ chØ ®Þnh. 4.   Nguån   níc   ®Ó   sö   dông   vµo   viÖc   ¨n,   uèng   vµ   sinh  ho¹t cña häc sinh  ph¶i  lµ  nguån  níc s¹ch theo quy  ®Þnh  cña ngµnh y tÕ. Trêng gi¸o dìng ph¶i b¶o  ®¶m tiªu chuÈn  ¨n   tèi   thiÓu   cña   häc   sinh   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vµ b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. §i Ò u   28.   ChÕ   ®é  mÆc vµ   ®å  dïng sinh ho¹t cña häc  sinh 1. Mçi n¨m, mçi häc sinh ®îc cÊp 2 bé quÇn ¸o dµi, 2 bé  quÇn ¸o lãt, 1 bé quÇn ¸o dµi ®ång phôc, 2 kh¨n mÆt, 2 ®«i  dÐp nhùa, 2 bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, 1 ¸o m a nil«ng, 1 mò cøng;  ®èi víi häc sinh  ë  c¸c trêng gi¸o dìng phÝa B¾c, mçi häc  sinh  ®îc cÊp thªm 1 ¸o  Êm, 2  ®«i tÊt vµ  1 mò  len trong 1  n¨m. Mçi quý, mçi häc sinh  ®îc cÊp 1 tuýp kem  ®¸nh r¨ng  lo¹i th«ng thêng, 1 kg xµ phßng, 1 lä níc géi ®Çu th«ng th­ êng. 2. §èi víi c¸c trêng gi¸o dìng phÝa Nam, mçi häc sinh  ®îc cÊp mét tÊm  ®¾p. §èi víi c¸c trêng gi¸o dìng  ë  phÝa  B¾c, mçi häc sinh ®îc cÊp mét ch¨n b«ng 2 kg, cã vá. Mµn,   ch¨n b«ng, tÊm  ®¾p hai n¨m  ®îc cÊp mét lÇn. Mçi n¨m, mçi  häc sinh ®îc cÊp hai chiÕc chiÕu. 3.   Häc   sinh   ®îc   mang   vµo   trêng   gi¸o   dìng   nh÷ng   ®å  dïng c¸ nh©n thiÕt yÕu  ®Ó  sö  dông theo quy  ®Þnh cña Bé  C«ng an. 4. Häc sinh n÷   ®îc cÊp thªm mçi th¸ng mét kho¶n tiÒn  t¬ng  ®¬ng víi 2 kg g¹o tÝnh theo gi¸ thÞ  trêng cña tõng  ®Þa ph¬ng  ®Ó  mua nh÷ng  ®å  dïng cÇn thiÕt cho vÖ  sinh c¸  nh©n. §i Ò u  29.  Chç ë cña häc sinh 1. Häc sinh  ®îc bè  trÝ   ë  buång tËp thÓ  theo líp,  ®éi  hoÆc nhãm phï  hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o  dôc tõng lo¹i   ®èi  tîng. Ban  ®ªm häc sinh  ngñ  trong  c¸c 
 18. 18 phßng tËp thÓ  cã  khãa cöa bªn ngoµi vµ  cã  c¸n bé  thêng  trùc t¹i c¸c khu ë. 2. Phßng ë ph¶i b¶o ®¶m tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, kÝn giã  vÒ mïa ®«ng vµ b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng. Häc sinh  ®îc bè  trÝ  giêng hoÆc sµn n»m. §èi víi c¸c  trêng gi¸o dìng phÝa B¾c, nÕu chç  n»m cña häc sinh b»ng  sµn x©y xi m¨ng l¸t g¹ch men th×  mïa  ®«ng ph¶i cã  v¸n  Ðp   b»ng gç ®Æt trªn mÆt sµn. DiÖn tÝch n»m tèi thiÓu cho mçi  häc sinh lµ 2,5m2. Khu ë cña nam, n÷ t¸ch riªng. §i Ò u  30.  ChÕ ®é häc tËp cña häc sinh 1. Häc sinh trêng gi¸o dìng  ®îc häc v¨n ho¸ theo ch­ ¬ng tr×nh cña Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o. ViÖc häc v¨n ho¸  ®èi víi häc sinh cha phæ cËp gi¸o dôc lµ  b¾t buéc. §èi  víi   nh÷ng   häc   sinh   kh¸c   th×   tuú   theo   kh¶   n¨ng   vµ   ®iÒu  kiÖn thùc tÕ cña trêng mµ tæ chøc häc tËp. Ngoµi viÖc häc v¨n ho¸, häc sinh ph¶i ®îc häc tËp ch­ ¬ng   tr×nh  gi¸o   dôc   c«ng   d©n,   gi¸o  dôc  h íng   nghiÖp,   häc  nghÒ  vµ  c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c do Bé  C«ng an quy  ®Þnh. Kinh phÝ  chi cho viÖc d¹y ­ häc nghÒ  cña mçi häc  sinh hµng th¸ng t¬ng  ®¬ng víi 5kg g¹o tÝnh theo gi¸ thÞ  trêng cña tõng ®Þa ph¬ng. 2. Kinh phÝ  dïng cho viÖc mua s¾m s¸ch, vë,  ®å  dïng  häc tËp cho mçi häc sinh hµng th¸ng t¬ng  ®¬ng víi 5 kg  g¹o tÝnh theo gi¸ thÞ trêng cña tõng ®Þa ph¬ng. 3.   Trêng   gi¸o   dìng   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   cho   häc  sinh thi häc kú, kÕt thóc n¨m häc, chuyÓn cÊp, thi tuyÓn  chän häc sinh giái, thi vµo líp chuyªn vµ  cÊp chøng chØ  hoÆc b»ng tèt nghiÖp t¬ng øng víi ch¬ng tr×nh häc cho häc  sinh theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 4. Sæ  ®iÓm, häc b¹, hå  s¬  vµ  c¸c biÓu mÉu liªn quan  ®Õn viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp ë trêng gi¸o dìng ph¶i theo  mÉu   chung   thèng   nhÊt   cña   Bé   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   vµ   Bé  C«ng an. 5.   V¨n   b»ng,   chøng   chØ   häc   v¨n   ho¸,   häc   nghÒ   trong  c¸c trêng gi¸o dìng cã gi¸ trÞ nh v¨n b»ng, chøng chØ cña  c¸c trêng phæ th«ng. §i Ò u  31.  ChÕ ®é lao ®éng cña häc sinh 1.   Trong   thêi   gian   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   t¹i   trêng  gi¸o dìng ngoµi giê  häc tËp, häc sinh ph¶i tham gia lao  ®éng do trêng tæ chøc. Trêng gi¸o dìng cã tr¸ch nhiÖm s¾p  xÕp c«ng viÖc phï  hîp víi løa tuæi tõ   ®ñ  12 tuæi  ®Õn d íi  15 tuæi vµ  tõ   ®ñ  15 tuæi  ®Õn díi 18 tuæi vµ  søc khoÎ  cña 
 19. 19 häc sinh  ®Ó  b¶o  ®¶m sù  ph¸t triÓn b×nh thêng vÒ  thÓ  lùc,  trÝ lùc vµ nh©n c¸ch cña häc sinh. 2.   Nghiªm   cÊm   sö   dông   häc   sinh   lµm   nh÷ng   c«ng   viÖc  nÆng nhäc, nguy hiÓm hoÆc tiÕp xóc víi c¸c chÊt  ®éc h¹i  hoÆc chç  lµm viÖc, c«ng viÖc ¶nh hëng xÊu tíi nh©n c¸ch  cña häc sinh theo Danh môc do Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi vµ Bé Y tÕ ban hµnh. 3. Thêi gian lao  ®éng, häc tËp trªn líp vµ  häc nghÒ  cña häc sinh kh«ng qu¸ b¶y giê  trong mét ngµy. Thêi gian  häc nghÒ   ®îc tÝnh vµo thêi gian lao  ®éng. Thêi gian lao  ®éng kh«ng ®îc nhiÒu h¬n thêi gian häc tËp. Trêng gi¸o d­ ìng chØ  ®îc sö  dông häc sinh lµm thªm giê, lµm viÖc ban  ®ªm   trong  nh÷ng   trêng  hîp  thËt   cÇn   thiÕt   theo  quy   ®Þnh   cña ph¸p luËt lao  ®éng vµ  híng dÉn cña Bé  C«ng an. Häc  sinh  ®îc nghØ lao  ®éng trong c¸c ngµy thø b¶y, chñ  nhËt,  ngµy lÔ, ngµy TÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi   thêi   gian   ®îc   nghØ   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh  chung,   häc   sinh   ®îc   nghØ   lao   ®éng   khi   èm   ®au   theo   chØ  ®Þnh cña y sÜ, b¸c sÜ; khi gÆp th©n nh©n trong thêi gian  lao ®éng, häc tËp ph¶i ®îc c¸n bé cã thÈm quyÒn cña trêng  gi¸o dìng cho phÐp. Häc sinh n÷ trong thêi gian hµnh kinh   ®îc nghØ  lao   ®éng  mçi ngµy 30 phót trong  thêi  gian lao  ®éng. 4. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i   cã   b¶o   hé   lao   ®éng   th×   trêng   gi¸o   dìng   cã   tr¸ch   nhiÖm  trang bÞ  quÇn ¸o, thiÕt bÞ  b¶o hé  lao  ®éng phï  hîp víi  yªu cÇu cña c«ng viÖc. Trêng hîp häc sinh ph¶i lµm viÖc  ban ®ªm th× ®îc båi dìng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr­ êng hîp häc sinh bÞ  tai n¹n th×  trêng gi¸o dìng ph¶i tæ  chøc cøu ch÷a kÞp thêi vµ  lµm c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   32.   Qu¶n lý  vµ  sö  dông kÕt qu¶ lao  ®éng cña  trêng gi¸o dìng  1. KÕt qu¶ lao  ®éng do häc sinh vµ  c¸n bé  cña trêng  gi¸o dìng lµm ra  ®îc trêng gi¸o dìng thèng nhÊt qu¶n lý  vµ sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. KÕt qu¶ lao  ®éng cña trêng gi¸o dìng, sau khi trõ  nh÷ng chi phÝ  hîp lý,  ®îc sö  dông  ®Ó  hç  trî  cho viÖc häc   tËp,   ¨n   uèng,  sinh   ho¹t,   kh¸m,   ch÷a   bÖnh   cho   häc   sinh;   khen thëng cho häc sinh cã  thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc   tËp,   lao   ®éng,   rÌn   luyÖn   nh©n  c¸ch;   khen   th ëng   cho   c¸n  bé, gi¸o viªn cã  thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc tæ chøc  qu¶n lý s¶n xuÊt; bæ sung cho quü phóc lîi cña trêng gi¸o  dìng;   ®Çu   t  më   réng   s¶n   xuÊt,   d¹y   nghÒ;   mua   s¾m   trang  thiÕt bÞ  b¶o hé  lao  ®éng vµ  hç  trî  cho viÖc söa ch÷a c¬ 
 20. 20 së vËt chÊt cña trêng gi¸o dìng theo híng dÉn cña Bé C«ng  an. §i Ò u  33.  ChÕ ®é sinh ho¹t cña häc sinh Ngoµi giê häc v¨n ho¸, häc nghÒ, lao ®éng, trêng gi¸o  dìng  ph¶i  tæ chøc  c¸c ho¹t  ®éng v¨n ho¸,  v¨n  nghÖ,  thÓ  dôc, thÓ thao, ®äc s¸ch, b¸o, xem truyÒn h×nh vµ c¸c ho¹t   ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c cho häc sinh. §i Ò u   34.  ChÕ   ®é  kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho häc sinh  vµ  viÖc t¹m  ®×nh chØ hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian  cßn l¹i t¹i trêng gi¸o dìng  1. Trêng gi¸o dìng ph¶i ®Þnh kú tæ chøc kh¸m søc khoÎ   cho tÊt c¶ häc sinh vµ  thêng xuyªn cã  biÖn ph¸p  ®Ò  phßng  dÞch bÖnh; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng l©y nhiÔm   HIV/AIDS   vµ   c¸c   bÖnh   truyÒn   nhiÔm   cho   häc   sinh.   TiÒn  thuèc kh¸m, ch÷a bÖnh hµng th¸ng cho mçi häc sinh ® îc cÊp  t¬ng  ®¬ng víi 3 kg g¹o tÝnh theo gi¸ thÞ  trêng cña tõng  ®Þa ph¬ng. 2. Häc sinh bÞ èm ®îc ®iÒu trÞ t¹i c¬ së y tÕ cña tr­ êng gi¸o dìng. Trêng hîp häc sinh bÞ   èm nÆng vît qu¸ kh¶  n¨ng  ®iÒu trÞ  t¹i c¬  së  y tÕ  cña tr êng gi¸o dìng th×   ®a  ®i bÖnh viÖn  ®iÒu trÞ, nÕu gia  ®×nh cã   ®¬n b¶o l∙nh xin  ®a vÒ  gia  ®×nh  ®iÒu trÞ, th×  HiÖu trëng trêng gi¸o dìng  ph¶i b¸o c¸o, ®Ò nghÞ Côc trëng Côc Qu¶n lý tr¹i giam, c¬  së  gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i trêng gi¸o dìng. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Ò  nghÞ  cña   HiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng,   Côc   trëng   Côc   Qu¶n   lý  tr¹i giam, c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng cã tr¸ch nhiÖm  xem xÐt, ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  t¹i trêng gi¸o dìng. Trêng hîp häc sinh ®îc t¹m ®×nh chØ ®Ó ®a vÒ gia ®×nh  ®iÒu   trÞ,   th×   gia   ®×nh   ph¶i   chi   tr¶   toµn   bé   kinh   phÝ  kh¸m, ch÷a bÖnh cho häc sinh. 3. Trêng hîp häc sinh  èm nÆng ph¶i  ®a  ®Õn bÖnh viÖn  ®iÒu trÞ l©u dµi, th× trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy  ®a   häc   sinh   ®Õn   bÖnh   viÖn,   HiÖu   trëng   trêng   gi¸o   dìng  ph¶i b¸o c¸o Côc trëng Côc Qu¶n lý  tr¹i giam, c¬  së  gi¸o  dôc, trêng gi¸o dìng biÕt. Kinh phÝ  kh¸m, ch÷a bÖnh cho  häc sinh do ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp. Trêng gi¸o dìng trùc  tiÕp thanh to¸n tiÒn viÖn phÝ  cho bÖnh viÖn n¬i häc sinh  ®îc chuyÓn ®Õn ®Ó ®iÒu trÞ. Trong thêi gian häc sinh ®iÒu   trÞ   t¹i   bÖnh   viÖn,   trêng   gi¸o   dìng   cã   tr¸ch   nhiÖm   ch¨m  sãc häc sinh, nÕu häc sinh cã  gia  ®×nh th×  phèi hîp víi 
Đồng bộ tài khoản