Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
162
lượt xem
12
download

Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đến có liên quan đến quan hệ lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 145/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ sè 145/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004  Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc  Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam vµ ®¹i diÖn cña ngêi  sö dông lao ®éng tham gia víi c¬ quan nhµ níc vÒ  chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ nh÷ng vÊn ®Ò  cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   Bé   luËt   ngµy   02   th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  néi dung, h×nh thøc vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan Nhµ níc lÊy ý kiÕn Tæng Liªn ®oµn  lao  ®éng ViÖt Nam vµ   ®¹i diÖn cña ngêi sö  dông lao  ®éng  vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  quyÒn, nghÜa vô  liªn quan  ®Õn lîi  Ých  trùc tiÕp cña ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng theo  Bé luËt Lao ®éng; vÒ viÖc tham gia, b¸o c¸o thùc hiÖn c¸c  C«ng íc cña Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO).  2. §¹i diÖn cña ngêi sö  dông lao  ®éng   nªu t¹i NghÞ  ®Þnh nµy lµ Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Liªn  minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam. 3. ViÖc tham gia ý kiÕn cña ®¹i diÖn ngêi lao ®éng vµ  ®¹i diÖn ngêi sö  dông lao  ®éng víi c¬  quan Nhµ  níc t¹i  c¸c  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé  Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam,  Phßng  Th¬ng   m¹i   vµ   C«ng   nghiÖp   ViÖt   Nam,   Liªn  minh   Hîp   t¸c x∙ ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ "c¸c bªn").
  2. 2 § i Ò u  2.  Nguyªn t¾c tham gia ý kiÕn cña c¸c bªn Tham gia  ý  kiÕn cña c¸c bªn dùa trªn nguyªn t¾c: hîp  t¸c, d©n chñ, b×nh  ®¼ng, kh¸ch quan vµ  t«n träng  ý  kiÕn,  quyÒn lîi cña c¸c bªn nh»m b¶o  ®¶m hµi hoµ  lîi  Ých cña  c¸c   bªn   vµ   ph¸t   triÓn   quan   hÖ   lao   ®éng   lµnh   m¹nh,   gãp  phÇn vµo sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ®Êt níc. §i Ò u  3.  Néi dung tham gia ý kiÕn Néi dung tham gia ý kiÕn gåm: 1. Chñ  tr¬ng,  ®êng lèi, chÝnh s¸ch   cña §¶ng vµ  Nhµ  níc vÒ lao ®éng; 2.  Söa  ®æi,  bæ sung  c¸c chÕ   ®é, chÝnh  s¸ch  vÒ  lÜnh  vùc lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng; 3.   C¶i   c¸ch   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   trong   qu¶n   lý   lao   ®éng; 4.   §Ò   xuÊt   c¸c   biÖn   ph¸p   gi¶i   quyÕt   c¸c   cuéc   ®×nh  c«ng liªn quan ®Õn nhiÒu ngêi lao ®éng; 5.   Tham   gia,   b¸o   c¸o   thùc   hiÖn   c¸c   C«ng  íc   cña   Tæ  chøc lao ®éng quèc tÕ; 6.  Nh÷ng  vÊn  ®Ò  kh¸c  theo  yªu cÇu  cña ChÝnh  phñ  vµ  c¸c bªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II H×nh thøc tham gia ý kiÕn vµ tr¸ch nhiÖm  cña c¸c bªn §i Ò u  4.  H×nh thøc tham gia ý kiÕn C¸c h×nh thøc tham gia ý kiÕn gåm: 1. Tham gia ý kiÕn b»ng v¨n b¶n; 2. Tæ chøc héi nghÞ c¸c bªn. §i Ò u  5.  Tham gia ý kiÕn b»ng v¨n b¶n 1.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   chñ   tr×   x©y  dùng vµ  ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  lao  ®éng  (gäi t¾t lµ  c¬  quan so¹n th¶o) ph¶i lÊy  ý  kiÕn Tæng Liªn  ®oµn   Lao   ®éng  ViÖt   Nam,   Phßng  Th¬ng  m¹i  vµ   C«ng  nghiÖp  ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña  LuËt Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 2. Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam, Phßng Th¬ng m¹i  vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam cã 
  3. 3 tr¸ch nhiÖm tù  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc tæ chøc lÊy  ý  kiÕn,  thu thËp  ý  kiÕn c¸c tæ chøc thµnh viªn cña m×nh  ®Ó  ph¶n  ¸nh víi c¬ quan so¹n th¶o.  3.  C¬  quan  so¹n th¶o  v¨n  b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt  vÒ  lao   ®éng   cã   tr¸ch   nhiÖm   tiÕp   thu   ý   kiÕn   cña   Tæng   Liªn  ®oµn   Lao   ®éng  ViÖt   Nam,   Phßng  Th¬ng  m¹i  vµ   C«ng  nghiÖp  ViÖt Nam,  Liªn  minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam, hoµn  chØnh  dù  th¶o vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n theo  quy ®Þnh cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Trêng hîp cã ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a c¸c bªn vÒ dù th¶o  v¨n b¶n, c¬  quan so¹n th¶o ph¶i gi¶i tr×nh râ; bªn cã   ý  kiÕn kh¸c ®îc quyÒn b¶o lu vµ b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm   quyÒn ban hµnh v¨n b¶n ®Ó cã quyÕt ®Þnh cuèi cïng. §i Ò u  6.  Héi nghÞ c¸c bªn 1. Héi nghÞ tæ chøc theo hai h×nh thøc: ­ Héi nghÞ ®Þnh kú; ­ Héi nghÞ ®ét xuÊt. Thµnh   phÇn   héi   nghÞ   gåm   ®¹i   diÖn   c¸c   bªn;   khi   cÇn  thiÕt   cã   thÓ   mêi   ®¹i   diÖn   cña   c¸c   c¬   quan,   tæ   chøc   cã  liªn quan kh¸c. 2.   Héi   nghÞ   ®Þnh   kú   ®îc   tæ   chøc   6   th¸ng   mét   lÇn,  nh»m: a)   X©y   dùng   ch¬ng   tr×nh   kÕ   ho¹ch   phèi   hîp   h»ng   n¨m  gi÷a c¸c bªn; b) KiÓm  ®iÓm viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch  ®∙  ®Ò ra; c) §Ò xuÊt víi c¸c c¬ quan nhµ níc nh÷ng vÊn ®Ò thuéc  c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Héi nghÞ   ®ét xuÊt  ®îc tæ chøc theo  ®Ò  nghÞ  cña  Ýt  nhÊt   mét   bªn   hoÆc   theo   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   Nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn hoÆc theo vô  viÖc cã  tÝnh cÊp b¸ch liªn quan  ®Õn   chÝnh  s¸ch,   ph¸p   luËt  lao   ®éng   hoÆc   gi¶i   quyÕt   c¸c   quyÒn vµ lîi Ých cña c¸c bªn trong quan hÖ lao ®éng. 4. KÕt qu¶ héi nghÞ  ph¶i  ®îc b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ vµ göi cho c¸c bªn ®Ó thùc hiÖn. §i Ò u   7.   Tr¸ch nhiÖm cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi cã tr¸ch nhiÖm:
  4. 4 1. Chñ tr× x©y dùng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng vµ   lÊy ý kiÕn c¸c bªn liªn quan tríc khi tr×nh ban hµnh hoÆc  ban hµnh theo thÈm quyÒn; 2. Dù  kiÕn ch¬ng tr×nh phèi hîp hµnh  ®éng, kiÕn nghÞ  vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt; 3.   Tæ   chøc   vµ   chñ   tr×   héi   nghÞ   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt;  tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ cña Héi nghÞ  göi c¸c bªn liªn  quan; 4.   Tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   ch¬ng   tr×nh   hµnh  ®éng; 5. ChØ  ®¹o Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi  hîp, hîp t¸c víi Liªn  ®oµn lao  ®éng cÊp tØnh vµ  HiÖp héi  c¸c   doanh   nghiÖp   t¹i   ®Þa   ph¬ng   tæ   chøc   thùc   hiÖn   ph¸p  luËt lao  ®éng  vµ  gi¶i  quyÕt  c¸c vÊn  ®Ò  ph¸t sinh trong  quan hÖ lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp; 6. Tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ héi nghÞ, kÕt qu¶ thùc  hiÖn ch¬ng tr×nh,  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p duy tr×  vµ  ph¸t  triÓn quan hÖ lao ®éng lµnh m¹nh göi c¸c bªn liªn quan vµ  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ; 7.  B¶o  ®¶m  kinh phÝ  tæ chøc  héi nghÞ  tõ  nguån  ng©n  s¸ch nhµ níc. §i Ò u   8.   Tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   cña   Tæng   Liªn   ®oµn  Lao ®éng ViÖt Nam 1.  Phèi hîp,  tæ chøc  tæng  hîp  ý  kiÕn  vÒ  chÝnh  s¸ch  ph¸p luËt vµ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan tíi quan hÖ  lao  ®éng,  quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy; 2. Phèi hîp, hîp t¸c víi c¸c bªn liªn quan trong qu¸  tr×nh  thùc   hiÖn   chÝnh  s¸ch,   ph¸p   luËt  lao   ®éng   vµ  gi¶i   quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi quan hÖ lao ®éng; 3.  ChØ  ®¹o  c«ng  ®oµn  c¸c  cÊp gi¸m  s¸t viÖc  tæ chøc  thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng vµ phèi hîp víi c¸c bªn liªn  quan gi¶i  quyÕt  c¸c vÊn  ®Ò  ph¸t sinh trong  quan hÖ  lao  ®éng ë c¸c doanh nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng vµ tæng hîp b¸o c¸o  t×nh h×nh  vÒ quan hÖ lao ®éng lªn cÊp trªn; 4. ChuÈn bÞ  ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch hµnh  ®éng cña Tæng  Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam trong viÖc phèi hîp víi c¸c  bªn liªn quan  ®Ó  th¶o luËn t¹i héi nghÞ  c¸c bªn vµ  tham  gia héi nghÞ c¸c bªn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy; 5. Cã  quyÒn b¶o lu  ý  kiÕn vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ.
  5. 5 § i Ò u   9.   Tr¸ch nhiÖm phèi hîp cña Phßng  Th¬ng m¹i  vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam 1. Phèi hîp, hîp t¸c víi c¸c bªn liªn quan trong qu¸  tr×nh  thùc   hiÖn   chÝnh  s¸ch,   ph¸p   luËt  lao   ®éng   vµ  gi¶i   quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi quan hÖ lao ®éng; 2. Phèi hîp vµ tæ chøc lÊy ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p  luËt lao  ®éng, c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan tíi quan hÖ  lao  ®éng  quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy; 3.   ChØ   ®¹o   c¸c   HiÖp   héi   doanh   nghiÖp,   c¸c   tæ   chøc  thµnh  viªn  cña m×nh t¹i  ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¸c bªn  liªn quan  tæ chøc  thùc  hiÖn ph¸p luËt  lao   ®éng  vµ  gi¶i  quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong quan hÖ lao ®éng t¹i c¸c  doanh   nghiÖp;   tæng   hîp   vµ     tæng   hîp   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh  quan hÖ  lao  ®éng theo  hÖ  thèng  tæ chøc  cña m×nh (Phßng  Th¬ng m¹i vµ  C«ng nghiÖp ViÖt Nam hoÆc Liªn minh Hîp t¸c  x∙ ViÖt Nam); 4.   ChuÈn   bÞ   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   hµnh   ®éng   cña   tæ  chøc m×nh  trong  viÖc phèi  hîp  víi  c¸c  bªn  liªn  quan  ®Ó  th¶o luËn t¹i héi nghÞ  c¸c bªn vµ  tham gia héi nghÞ  c¸c  bªn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy; 5. Cã  quyÒn b¶o lu  ý  kiÕn vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ xem xÐt. Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  10.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u  11.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi  Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng  nghiÖp ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản