Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

1
143
lượt xem
23
download

Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  15/2003/N§­C P   g µ y  19 th¸ng 02  m  2003 C n n¨ Q u y   Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h ® vÒ  giao th«ng ® ê n g  b é C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  é  µy  th¸ng6  ® b ng 29    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 02 th¸ng7    n¨m  2002; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc îng  cø  l L l C¶nh    ©n   ©n   Öt  s¸t nh d Vi Nam   µy    ng 28 th¸ng01    n¨m  1989  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùc îng C¶nh    l s® §i 6  l Ll  s¸t nh©n  ©n  ÖtNam   µy  th¸ng7  d Vi   ng 06    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 13/2002/NQ­CP   µy  th¸ng 11  ng 19    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò       ph v c¸c gi¶iph¸p  Òm   Õ     ki ch gia t¨ng vµ  Õn  í gi¶m  Çn    ¹n    ti t i   d tain giao th«ng  µ  nt¾c    v ï  giao th«ng;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 14/2003/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 19    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Giao  ®Þ chiti     m s® c Lu   th«ng  êng  ® bé; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng vËn    é  ëng  é    t¶iB tr B C«ng  , an, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh  ®Þ x ph     h ch ®è     h c¸c viviph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v quy  ¾c  t giao th«ng  êng  é,c¸c®iÒu  Ön    ® b   ki b¶o  ¶m   ® an  µn  to giao  th«ng  ña  Õt  Êu  ¹  Çng  c k c ht giao th«ng  êng  é, ph¬ng  Ön  µ  ® b  ti v ngêitham      gia giao th«ng  êng  é, ho¹t®éng  Ën    êng  é  µ    µnh      ® b    v t¶i® b v c¸c h vi viph¹m    kh¸cvÒ     giao th«ng  êng  é.   ® b §i Ò u    èit ng  dông 2. §  î ¸p  1. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Öt Nam   ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   Vi   ch viviph h ch v giao  th«ng  êng  é  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  ® b b x ph   ch theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. C¸  ©n,  chøc  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     nh tæ  n   h viviph h ch v giao   th«ng  êng  é      ® b trªnl∙nhthæ  ÖtNam   Þ  ö  ¹ttheo NghÞ   nh  µy,trõtr Vi   b x ph     ®Þ n    ­ êng  îp §iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   ∙  ý  Õt  h  í  t m Vi   ® k k hoÆc     Ëp  ã  gianh c quy  nh   ®Þ kh¸cth× thùc hiÖn       theo §iÒu  cquèc  Õ  .   í  t ®ã
 2. 2 §i Ò u  3. Nguyªn  ¾c  ö  ph¹t  ph¹m  hµnh  chÝnh   µ   dông   t x vi  v ¸p  biÖn  ph¸p  kh¸c.   1. M äi    ¹m  µnh  Ýnh  Ò     viph h ch v giao th«ng  êng  é  ® b ph¶i® îc ph¸thiÖn       kÞp  êivµ  th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶ithùc hiÖn    x ph       theo  ng   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,c¸c quy  nh  ña  l X l    h ch    ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  µ  n v ph¶i® îctiÕn hµnh       nhanh  ãng,c«ng  ch   minh,tr Öt®Ó.  äi  Ëu   i  Mh qu¶  hµnh      ¹m  ©y    do  viviph g ra ph¶i® îckh ¾c  ôc     ph theo ®óng    ph¸p luËt.   2. C¸  ©n,  chøc    nh tæ  chØ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    ã    ¹m  µnh  b x ph   ch khic viph h chÝnh  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®  ®Þ t  i ®Þ n 3.ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v giao th«ng  êng  é    ® b ph¶ido  êi   ng   cã  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹    iÒu      vµ  cña  th quy ®  ®Þ ti ® c¸c 41, 42, 43  44  NghÞ   nh   ®Þ nµy  Õn hµnh. ti   4.M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  Þ  ö  ¹tm ét  Çn. b x ph   l M ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹t ng   hi nhi h vi vi ph h ch th b x ph   vÒ   õng  µnh      ¹m. N Õ u   ×nh  t h viviph   h thøc  ö  ¹tlµ ph¹ttiÒn th×  îccéng  ¹ x ph         ®  l i thµnh  møc  ¹tchung  µ  ph   v chØ    ét  Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra m quy   x ph NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêi ng       mh viviph h ch th       viph¹m  u   Þ  ö  ¹t.   ®Ò b x ph 5.    Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Khi quy ®Þ x ph     h ch ph¶i c¨n  vµo tÝnh    cø  chÊt,møc      ¹m, nh©n  ©n  ña  êi viph¹m  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m    ®é viph   th c ng     v nh t ti   nhÑ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   t ti     quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh, l X l    h ch   c¨n cø  µnh      ¹m, h×nh   h viviph   thøc vµ    møc  ¹t®èi víi µnh      ¹m  îcquy  ph       h viviph ®   ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  µy    Õt  nh  ×nh  ®Þ n ®Ó quy ®Þ h thøc,biÖn    ph¸p  ö  ýthÝch  x l  hîp. 6. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong c¸ctr ng  îp thuéc t×nh  Õ     ê h     th cÊp  Õt, thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê  v ch ®   ki b   hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong khi®ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn     m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  nhËn  thøc hoÆc     kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh. ® khi h vic m 7. ViÖc  ®¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    " d s l viph ph¸p  ËtvÒ   lu   giao th«ng  êng  é      ® b trªn giÊy phÐp      µbiÖn    l¸xe" l   i ph¸p ® îcquy  nh  ¹ NghÞ   Õt  è     ®Þ ti  quy s 13/2002/NQ­   CP ngµy  th¸ng 11  19    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò       c Ch ph v c¸c gi¶iph¸p  Òm   Õ     ki ch gia t¨ngvµ  Õn tígi¶m  Çn    ¹n    ti     i d tain giao th«ng  µ  nt¾c    v ï  giao th«ng    nh»m   qu¶n  ý l  ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön giao th«ng  ¬  í ® êng  é:n Õu  Êy phÐp        khi ph ti     c gi   i b  gi   l¸ xe i bÞ   ¸nh  Êu  lÇn    ¹m  ×  Õt    Þ sö  ông, n Õu  Þ   ¸nh  Êu  lÇn  ® d 3  viph th h gi¸tr   d   b® d 2  th× ph¶ithil¹ LuËt Giao     i     th«ng  êng  é    æi  Êy  Ðp  i   ® b khi® gi ph l¸ xe. Sau  y     ®© biÖn  ph¸p nµy  äit¾tlµ  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy phÐp      g     :® d s l viph trªngi   l¸xe. i §i Ò u 4.  Nguyªn  ¾c  ®Þnh   Èm   Òn   ö  ¹tvi ph¹m   µnh   t x¸c  th quy x ph     h chÝnh 1. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  µ thÈm   Òn  dông  i  íim ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. n l  quy ¸p  ®è v   h viviph h ch   Trong  êng  îp  ¹ttiÒn  ×  Èm   Òn  ö  ¹t® îc x¸c ®Þnh  cø  µo  tr h ph   th th quy x ph       c¨n  v møc  èi a  ña  t   c khung  Òn ph¹tquy  nh  i víi õng hµnh      ¹m  ô  Ó. ® ti     ®Þ ®è     t  viviph c th
 3. 3 2. Trong  êng  îp  ö  ¹tm ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  tr h x ph   ng   hi nhi h vi vi ph hµnh  Ýnh  × quyÒn  ö  ¹t® îcx¸c®Þnh  ch th   x ph       theo nguyªn t¾c      sau  y : ®© a)  Õu   ×nh  N h thøc,møc   ö  ¹t® îc quy  nh  i  í  õng  µnh    u     x ph     ®Þ ®è v it h vi®Ò thuécthÈm  Òn  ña  êixö  ¹tth×thÈm  Òn  ö  ¹tvÉn  écngêi®ã;   quy c ng   ph     quy x ph   thu       b) N Õ u   ×nh    h thøc,møc  ö  ¹t® îcquy  nh  i víi ét    x ph     ®Þ ®è     m trong c¸chµnh     vivîtqu¸ thÈm   Òn  ña  êi xö  ¹tth×  êi ®ã        quy c ng   ph   ng   ph¶ichuyÓn  ô    ¹m    v viph ®Õ n   Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹t; c c th quy x ph c) Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   Òn  ö  ¹tcña    tr h viph h ch thu th quy x ph   nhiÒu  êi,th× viÖc  ö  ¹tdo  êithô lý®Ç u     ùc hiÖn. ng     x ph   ng       tiªnth   §i Ò u    5. Møc   ¹ttiÒn ph   Khi ¸p dông  ×nh     h thøc  ¹ttiÒn,møc  Òn ph¹tcô  Ó  i víim ét  µnh  ph     ti     th ®è     h viviph¹m  µnh  Ýnh  µmøc     h ch l  trung b×nh  ña    c khung  Òn ph¹tquy  nh  i  ti     ®Þ ®è víihµnh    ;  Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×    vi®ã n viph c t ti   nh th møc   Òn  ¹tcã  Ó  ti ph   th gi¶m  èng  Êp  ¬n  xu th h møc  trung  ×nh  ng  b nh kh«ng  îc gi¶m  ®  qu¸ møc   èi t  thiÓu  ña  c khung  Òn ph¹t; Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ti    n viph c t ti     th møc  Òn ti   ph¹tcã  Ó        th t¨ng lªncao  ¬n  h møc  trung b×nh  ng    nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi ®     t  ®a  ña  c khung  Òn ph¹t. ti   §i Ò u    êi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 6. Th   x ph     h ch 1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       x ph     h ch v giao th«ng  êng  é  µm ét    ® b l  n¨m, kÓ   õngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.N Õ u   óa  êih¹n   t  h viviph h ch ®      q th     nªu    ×  trªnth kh«ng  ö  ¹tnhng  Én  Þ   dông    Ön  x ph   v b ¸p  c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph hËu qu¶  theo quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti ® a, ® b  3  12  Ph¸p  Önh  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l    h ch 2. Trong  êih¹n  ét  th   m n¨m,  nh©n,  chøc  ¹  ùc  Ön  µnh      c¸  tæ  lith hi h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  íi vÒ   h ch m   giao  th«ng  êng  é  ® b hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ct tr     trëviÖc  ö  ¹tth×    x ph   kh«ng    ông  êihiÖu  ¸p d th   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy. 1  n  Thêih¹n xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  îctÝnh  ¹kÓ   õthêi®iÓ m   ùc hiÖn        ph     h ch ®  l  t    i th   vi ph¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   êi®iÓ m   Ê m     µnh    èn tr¸nh,c¶n  ë h ch m  th   ch døt h vitr     tr   viÖc  ö  ¹t. x ph §i Ò u    7. Tr¸ch  Ö m   ña  êicã  È m   Òn   ö  ¹t nhi c ng   th quy x ph Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh    th quy x ph   ch ph¶ixö  ¹t®óng  êi,®óng    ph   ng   hµnh      ¹m, ®óng  Èm  Òn, ®óng  viviph   th quy   ph¸p luËt; Õu  ¹m  ông  Òn  ¹n     n ld quy h dung  óng,bao  t   che,kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi    x ph   x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tqu¸ quyÒn  ¹n quy  nh  × tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m   x ph     h  ®Þ th       ch   ®é viph m µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     b x l   lu   b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù; n Õu  ©y  Öt   h s  g thi   h¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng            ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    8. Tr¸ch  Ö m   ña    ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m nhi c c¸ nh tæ  ch viviph 1. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  µnh      ¹m    ch viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v giao th«ng  ­   ® êng  é  b ph¶itu©n  ñ quyÕt  nh  ö  ¹tcña  êicã  Èm  Òn    th   ®Þ x ph   ng   th quy theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 4. 4 2. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  µnh      ¹m    ch viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v giao th«ng  ­   ® êng  é  µ   ã  µnh    bm ch ving¨n  c¶n,chèng  i ngêithihµnh    ®è      c«ng  ô  v hoÆc   ïng  d thñ  o¹n  ® gian  èi,hèilé ®Ó   èn tr¸nhsù  Óm     Óm     d      tr     ki tra,ki so¸thoÆc   ö  ývi x l    ph¹m  ña  êithihµnh  c ng     c«ng  ô  × tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m  Þ  ö  v th       ch   ®é viph b x lýtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II X ö  p h ¹t µ n h ch Ý n h c¸c h µ n h vi  p h ¹ m  h  vi q uy t ¾ c giao th«ng ® ê n g b é §i Ò u    ö   ¹tng êi®iÒu  Ón  «    µ  lo¹ixe  ã  Õt  Êu   9. X ph     khi xe  t« v c¸c    c k c t ng  ù    ¹m  ¬ t viph quy  ¾c  t giao  th«ng  êng  é ® b 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 30.000  ng  i  íi ®å ®è v   ngêi®iÒu  Ón    êingåihµng  Õ   Ýa  íctrong xe  t« cã    khi xe,ng     gh ph tr     «    trang bÞ    d©y  toµn  µ   an  m kh«ng  ¾t d©y  toµn    ®ang  ¹y. th   an  khixe  ch 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 40.000  ng  n   ®å ®Õ 80.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y : ®© a)  Òu  Ón  kh«ng  i  §i khi xe  ® bªn ph¶itheo  Òu  i  ña  ×nh;  i    chi ® c m ® kh«ng  ®óng  Çn  êng  ph ® hoÆc   µn® êng  l  quy  nh; ®Þ b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o  Öu,v¹ch kή êng,trõc¸chµnh      ¹m  hi          viviph quy  nh    iÓ m     iÓ m   ,  ®Þ ë® d, ® ® ®iÓ m     m kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n    Òu  nµy  ×  3, ® b  4, ® b, ® c  5  §i   th bÞ  ö  ¹ttheo c¸c®iÓ m,  x ph      kho¶n  ; ®ã c) Khi chuyÓn  íng kh«ng  êng  êng     h  nh ® cho  êi®i  é  ¹  ¬icã  ¹ch kÎ ng   b t i   v     n ® êng  µnh  d cho  êi®i  é  ng   b qua  êng  ® hoÆc   êi®iÒu  Ón  th« s¬  ang  ng   khi xe    ® ®i    Çn  êng  µnh  trªnph ® d cho  ä; h d) Lïi kh«ng     xe  quan    s¸thoÆc   kh«ng  ã  Ýn  Öu    íc; c t hi b¸o tr ®)  ïng  n  Õu  khitr¸nhnhau  Ò   D ®Ì chi xa      v ban  ªm; ® e) Kh«ng  õng      s¸tm Ð p   êng  ¬icã  Ò  êng  Ñp.   d xe,®ç xe    ® n  l® h   3. Ph¹t tiÒn  õ 80.000  ng  n     t  ®å ®Õ 120.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y : ®© a) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón  ch h hi l c ng   khi giao th«ng, cña    ngêikiÓm      so¸tgiao th«ng;   b) Chuy Ón   µn  êng  l® kh«ng  ng  ¬i cho  Ðp  ®ó n  ph hoÆc  kh«ng  ã  Ýn  ct hiÖu    íc; b¸o tr c)Kh«ng  ã    Öu  íckhivît chuyÓn  íng ®ét  étngay  íc®Ç u       c b¸o hi tr     ;   h  ng   tr   xe kh¸c; d) Quay  u   ë  Çn  êng  µnh    ®Ç xe  ph ® d cho  êi®i  é  ng   b qua  êng,trªncÇu, ®      ®Ç u   Çu, gÇ m   Çu  ît  êng  Ç m,  êng  Ñp,  o¹n  êng  c  c v, ® ng ® h ® ® cong  Çm  ×n  t nh bÞ che  Êt; khu
 5. 5 ®)  ïixe    êng  ét  Òu,ë  L   ë® m chi   khu  ùc  Ê m   õng,trªnphÇn  êng  µnh  vc d    ® d cho  êi®i  é  ng   b qua  êng,n¬i® êng  é  ®    b giao nhau,n¬i® êng  é       b giao c ¾t  êng    ® s ¾t,n¬itÇm  ×n  Þ     nh b che  Êt,n¬icÊ m   khu     quay  u   ®Ç xe; e) Tr¸nh xe    kh«ng  ng  ®ó quy  nh;  ®Þ kh«ng  êng  êng  nh ® theo quy  nh   ®Þ t¹ n¬i® êng  Ñp, ® êng  èc,n¬icã  íng ng¹ivËt;    i h   d     ch     g)  õng      trªnphÇn  êng  ch¹y ë  o¹n  êng  µi ®«   Þ  D xe, ®ç xe    ® xe   ® ® ngo   th n¬icã  Ò  êng  éng;dõng      kh«ng  ng  Þ  Ý quy  nh    ÷ng    l® r   xe, ®ç xe  ®ó v tr   ®Þ ë nh ®o¹n  êng  ∙  ã  è  Ý n¬idõng        õng      ë  ® ® c b tr     xe,®ç xe;d xe,®ç xe  lßng  êng  «   ® ® thÞ    tr¸ quy  nh;  õng      trªn® êng  ®iÖn; dõng      trªn i ®Þ d xe, ®ç xe    xe    xe, ®ç xe    cÇu; ®ç   trªn® êng  èc    xe    d kh«ng  Ìn b¸nh;hoÆc     µnh    õng        ch     c¸ch vid xe,®ç xe kh¸ckh«ng  ng    ®ó quy  nh; ®Þ h) § Ó   ë    xe  lßng ® êng,hÌphè         tr¸quy  nh; i ®Þ i)Rêi vÞ  Ý l     õng    ë   öa      öa  më       tr   ¸khid i xe;m c xe,®Ó c xe  kh«ng b¶o  ¶m     ® an toµn; k)Kh«ng  ã    Öu  íckhidõng        c b¸o hi tr     xe,®ç xe; l)Kh«ng  ¾n  Ón  hiÖu    Ýa  ícxe  Ðo    g bi b¸o  ë ph tr   k hoÆc   Ýa ph sau  ® îc xe    kÐo; kh«ng  èich ¾c  ¾n, an  µn  ÷a xe  Ðo  µ  ® îckÐo    Ðo    n  ch   to gi   k v xe    khik nhau; m)    µo  êng  Ê m,  §iv ® c khu  ùc  Ê m,  i  îcchiÒu  ña  êng  ét  Òu  vc ® ng   c® m chi trõc¸cxe  tiªn®ang  i  µm  Ö m  ô  Èn  Êp      u    ® l nhi v kh c theo quy  nh;   ®Þ   n) B Ê m     ó ga  ªntôc;bÊ m     cßihoÆc   ©y  n  o,tiÕng  ng  ínlµm    cßi,r   li     g åµ  ®é l   ¶nh  ëng  n   ù    Ünh  h ®Õ s yªn t trong ®«  Þ  µ    th v khu  «ng  ©n      Õp  ì hµng  ® d c khix d  trong thêigian tõ 22  ê ®Õ n   giê ngµy         gi   5    h«m  sau;bÊ m     ¬i,sö  ông  n    cßih   d ®Ì chiÕu  trong ®«  Þ,khu  «ng  ©n  ,trõc¸c xe  tiªn®ang  i  µm  Ö m   xa    th   ® d c       u    ® l nhi vô theo quy  nh;   ®Þ o) Kh«ng  ©n  ñ  tu th quy  ¾c, híng  Én  ña  êi ®iÒu  Ón  t  d c ng   khi giao th«ng  khiqua  µ,cÇu    ph   phao  hoÆc   ¬iïnt¾c  n    giao th«ng;   p) Kh«ng  ÷  gi kho¶ng c¸ch  toµn  i  íixe  ¹y  Òn  íc theo    an  ®è v   ch li tr   quy ®Þnh    ch¹ytrªn® êng  khixe     cao  èc; t q) Kh«ng gi¶m  èc ®é   µ  êng  êng    iÒu  Ón  ch¹y tõ trong t   v nh ® khi® khi xe       ngâ,® êng    nh¸nh    êng  Ýnh  ra ® ch hoÆc   îcl¹ ; ng   i r) Xe  Ðo  ¬  ãc   k r mo kh«ng  ã  Ón  c bi b¸o  Öu  hi theo  quy  nh   ®Þ hoÆc   ã  c tæng  äng l ng nhá  ¬n  tr  î   h tæng  äng l ng cña  ¬ moãc    Ö   èng  tr  î   r  khih th h∙m kh«ng  ®óng    Èn  toµn  ü  Ët. tiªuchu an  k thu   4. Ph¹ttiÒn  õ 140.000  ng  n       t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) V ît     ph¶ixe  bªn    kh¸ctrong tr ng  îp kh«ng  îcphÐp;    ê h   ®  b) V ît ¹ n¬icÊ m   ît        ti v; c) Kh«ng  êng  êng  nh ® cho  xin  îtkhi cã    iÒu  Ön  toµn; xe  v     ®ñ ® ki an    kh«ng  êng  êng  nh ® cho  ®i    êng  tiªn  êng  Ýnh  õ bÊt  ú  íng xe  trªn® u  ,® ch t  kh   nµo  ít¹ n¬i® êng  t      ii giao nhau;     d) § Ó   êingåitrªnbuång      è îng quy  nh;   ng      l¸qu¸ s l   i ®Þ ®)  Kh«ng  ö  ông    n  Õu  sd ®ñ ®Ì chi s¸ng vÒ     ban  ªm. ®
 6. 6 5. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  êng  êng    nh ® hoÆc   ©y  g c¶n  ëxe  tiªn tr   u  ; b) Kh«ng  ©n  ñ c¸c quy  nh    µo    tu th     ®Þ khiv hoÆc     êng  ra ® cao  èc;kh«ng  t  tu©n  ñ quy  nh  Ò   èc ®é   èi®a,  èc ®é   èithiÓu    ¹y trªn® êng    th   ®Þ v t   t  t   t  khich     cao tèc;dõng      trªnphÇn  êng  ch¹y trªn® êng    xe,®ç xe    ® xe     cao  èc;quay  u     t  ®Ç xe, lï xe    êng    trªn® i cao  èc;chuyÓn  µn ® êng  t  l  kh«ng  ng  ¬i cho  Ðp  ®ó n  ph hoÆc   kh«ng  ã  Ýn  Öu    íckhich¹ytrªn® êng  c t hi b¸o tr        cao  èc; t c) Ch¹y    trong hÇ m   êng  é    ® b kh«ng  ö  ông    n  Õu  sd ®ñ ®Ì chi s¸ng;lï xe,      i quay  u   trong hÇ m   êng  é;dõng      trong hÇ m   êng  é  ®Ç xe    ® b  xe,®ç xe    ® b kh«ng  ®óng  ¬iquy  nh; n  ®Þ d) Chë  êitrªnxe  îckÐo,trõngêi®iÒu  Ón;   ng     ®        khi ®)  «    Ðo  Xe  t« k theo  õ haixe  t« kh¸c trëlªn; «    y  kh¸c;xe    t     «         xe  t« ®È xe   « t« kÐo  th«  ¬, m«     g ¾n     xe  s   t«,xe  m¸y hoÆc   Ðo    Ët trªn® êng; xe  Ðo  ¬ k lªv      k r  moãc, s¬  r¬ moãc  Ðo    mi    k theo r¬ moãc     hoÆc   kh¸c; xe  e) Kh«ng  ùc hiÖn  Ön    th   bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ® an  theo  quy  nh    «  ®Þ khixe  t«bÞ    áng    o¹n  êng  é    hh trªn® ® b giao c ¾t  êng  ¾t;   ® s g)  kh«ng  îc quyÒn   tiªnsö  ông  Ýn  Öu    ê, ®Ìn  ña  u  Xe  ®  u    d t hi cßi,c   c xe  tiªn;xe  îc quyÒn   tiªnsö  ông  Ýn  Öu    ê, ®Ìn  ña  u     ®  u    d t hi cßi,c   c xe  tiªnkh«ng  ®óng  quy  nh; ®Þ h) Kh«ng  Êp  µnh  ch h yªu  Çu  ña  êi kiÓm     c c ng   so¸tgiao th«ng  Óm     ki tra nång    ån  ña îu,biahoÆc   ÊtkÝch  Ých  ®é c c r     ch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m;    i)  Quay  u   t¹ n¬i® êng  é  ®Ç xe      i b giao c ¾t  êng  ¾t;   ® s k)Kh«ng  ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   õng      t¹ n¬i® êng  é    tu th     ®Þ vd xe,®ç xe      i b giao  c ¾t  êng  ¾t. ® s     ¹ttiÒn tõ500.000  ng  n   6.Ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Ch¹y    èc®é     qu¸ t   quy  nh  n   ®Þ ®Õ 20%; b) Dõng      tr¸quy  nh  ©y  nt¾c    xe,®ç xe    i ®Þ g ï  giao th«ng;   c)  õng        ë   öa  kh«ng   D xe,®ç xe,m c xe  b¶o  ¶m   toµn  ©y    ¹n nhng  ® an  g tai   n cha  n   ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 7. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Ch¹y    èc®é     qu¸ t   quy  nh    ®Þ trªn20%; b) Sö dông  îu,biam µ      r     trong m¸u    hoÆc   ¬ithë cã  ång    ån      h    n ®é c qu¸ quy ®Þnh hoÆc   ö  ông  ÊtkÝch  Ých  sd ch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m;     c) Khi x¶y  tain¹n     ra    giao th«ng,ngêi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ªnquan      khi ph ti li   kh«ng  õng  ¹   d l ikh«ng  ÷nguyªn hiÖn  êng;bá  ènkh«ng  n   ×nh b¸o  íi , gi     tr   tr   ®Õ tr   v   c¬  quan  ã  Èm  Òn, kh«ng  c th quy   tham    Êp  giac cøu  êibÞ  ¹n; ng   n d)  ¹y  Ch qu¸  èc ®é   t   quy  nh,  îtxe  ®Þ v   hoÆc   chuyÓn  µn  êng  i   l® tr¸ quy   ®Þnh  ©y    ¹n,nhng  a  n   g tai n  ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
 7. 7   8. Ph¹t tiÒn  õ    t 5.000.000  ng  n10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®Õ ®å ®è v   vi l¹ng l¸ch,®¸nh  âng      v hoÆc   uæi  ® nhau    êng  é  trªn ® b trong hoÆc   µi ®«   ngo   thÞ.  9.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vivi ph¹m quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ   ©y    ¹n  ®Þ ti  8  nmg tain hoÆc   kh«ng  Êp  µnh  ch h lÖnh  õng  cña  êithihµnh  d xe  ng     c«ng  ô  v hoÆc   èng  i ngêithihµnh  ch ®è      c«ng  vô  ng  a  n   nh ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s   10. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  viph¹m    b ph       khi xe    cßn  éc  bu ph¶i   ¸p dông    Ön    c¸cbi ph¸p bæ     sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸csau  y :     ®©   a)  Þ   Þch  cßi,cê, ®Ìn    Bt thu      tr¸ quy  nh  Õu    ¹m  iÓ m   kho¶n    i ®Þ n viph ® g  5 §iÒu  µy;viph¹m  n    kho¶n    4, kho¶n    5, kho¶n  §iÒu  µy  Þ   ¸nh  Êu  è  Çn    6  n b® d s l vi ph¹m    Êy phÐp    trªngi   l¸xe; i b)  Þ  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  i 90  Ýn  ¬i)ngµy  µ  Þ  B t  sd gi ph l¸ xe  (ch m   vb ®¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy phÐp    n Õu    ¹m  d s l viph trªngi   l¸xe  i viph kho¶n  §iÒu  µy; 7  n c) BÞ  ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    180  ét tr¨m  m ¬i)ngµy  µ    t  sd gi   l¸ xe  i (m   t¸m    v bÞ  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy phÐp    nÕu    ¹m  ® d s l viph trªngi   l¸xe  i viph kho¶n  §iÒu  µy; 8  n d)  ph¹m  Vi  kho¶n  §iÒu  µy  Þ   íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  i   9  n b t  sd gi ph l¸ xe kh«ng  êih¹n. th   §i Ò u    ö   ¹tng êi®iÒu  Ón,ng êingåitrªnxe      g ¾n   10. X ph     khi         m« t«,xe  m¸y  µ    ¹i cã  Õt  Êu ¬ng  ù    ¹m  v c¸c lo   xe  k c t t viph quy  ¾c  t giao  th«ng  êng  é ® b 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  íi ®å ®è v   ngêi ®iÒu  Ón, ngêi ngåi trªn xe      g ¾n     khi         m« t«,xe  m¸y kh«ng  i  ò     ®é m b¶o hiÓ m     êng  trªn® quy  nh  ®Þ ph¶i®éi m ò       b¶o  Ó m. hi 2. Ph¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n          ®å ®Õ 60.000  ng  i  íingêi®iÒu  Ón  ®å ®è v     khi viph¹m  ét    m trongc¸chµnh       visau  y : ®© a) Kh«ng  iÒu  Ón  ®i    ® khi xe  bªn ph¶itheo  Òu  i  ña  ×nh;    chi ® c m kh«ng  i  ® ®óng  Çn  êng,lµn® êng  ph ®    quy  nh  ®Þ hoÆc   iÒu  Ón  ®i    ® khi xe  trªnvØa  Ì; h b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o  Öu,v¹ch kή êng, trõc¸c hµnh      ¹m  hi          viviph quy  nh    iÓ m   kho¶n    ®Þ ë® b  3, ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  × bÞ  ö  ¹ttheo c¸c®iÓ m,  c  4  n th   x ph      kho¶n  ; ®ã c) Kh«ng  hiÖu  íckhixinvît  îtë  ¬icÊ m   ît  îtbªn    b¸o  tr       ;   n   v v ;   ph¶itrong c¸c v      tr ng  îp kh«ng  îcphÐp; ê h  ®  d) Khi chuyÓn  íng kh«ng  êng  êng     h  nh ® cho  êi®i  é  ¹  ¬icã  ¹ch kÎ ng   b t i   v     n ® êng  µnh  d cho  êi ®i  é  ng   b qua  êng  ® hoÆc  cho  êi ®iÒu  Ón  th«  ¬  ng   khi xe  s ®ang  i    Çn  êng  µnh  ® trªnph ® d cho  ä; h ®)  ïi m«     b¸nh kh«ng  L  xe  t«ba    quan    s¸thoÆc  kh«ng  ã  Ýn  Öu    íc; c t hi b¸o tr e) Kh«ng  ö  ông  n  Õu    sd ®Ì chi s¸ng  Ò   v ban  ªm   ® hoÆc   ïng  n  Õu    d ®Ì chi xa khitr¸nhnhau  Ò       v ban  ªm; ® g) § Ó   ë    xe  lßng ® êng,hÌphè         tr¸quy  nh; i ®Þ h) Quay  u   t¹ n¬icÊ m     ®Ç xe      i quay  u; ®Ç
 8. 8 i)Ng êi ®ang  iÒu  Ón  sö  ông    iÖn  ¹idi ®éng;  êi ngåi     ® khi xe  d «, ® tho     ng     trªnxe  ö  ông    sd «; k)Tô  Ëp  õ3  trëlªnë    t t   xe      lßng ® êng,trªncÇu;      l) õng      trªnphÇn  êng  ch¹yë  o¹n  êng  µi®«  Þ  ¬i   D xe,®ç xe    ® xe   ® ® ngo   th n   cã  Ò  êng; dõng      ë   l®   xe, ®ç xe  lßng  êng  «   Þ  ©y  ® ® th g c¶n  ë giao  tr   th«ng;   dõng      n¬icã  Ón  Ê m   õng,cÊ m   ; dõng      trªn® êng    xe,®ç xe    bi c d   ®ç   xe,®ç xe    xe ®iÖn; dõng      trªncÇu    xe,®ç xe    hoÆc     µnh    õng      kh¸c kh«ng  c¸c h vid xe,®ç xe    ®óng  quy  nh;  ®Þ kh«ng  ©n  ñ    tu th c¸c quy  nh  õng      t¹  ¬i ® êng  ®Þ d xe, ®ç xe  i   n bé  giao c ¾t  êng  ¾t;   ® s  m)    µo  êng  Ê m,  §iv ® c khu  ùc  Ê m;  i  îcchiÒu  ña  êng  ét  Òu,trõ vc ® ng   c® m chi     tr ng  îpxe  ti   ang  i  µm  Öm  ô  Èn  Êp  ê h   u  ªn ® ® l nhi v kh c theo quy  nh;   ®Þ   n)  ë     è  êiquy  nh,  õtr ng  îp chë  êi b Önh  i  Êp  Ch qu¸ s ng   ®Þ tr   ê h   ng   ® c cøu,  ¸p gi¶i êiph¹m  éi    ng   t; o) §iÒu  Ón  ch¹ydµn  µng    khi xe    h ngang  õ3  trëlªn; t   xe    p) Kh«ng  êng  êng  nh ® cho  xin  îtkhi cã    iÒu  Ön  toµn; xe  v     ®ñ ® ki an    kh«ng  êng  êng  nh ® cho  ®i    êng  tiªn  êng  Ýnh  õ bÊt  ú  íng xe  trªn® u  ,® ch t  kh   nµo  ít¹ n¬i® êng  t      ii giao nhau;   q) Kh«ng  ©n  ñ  tu th quy  ¾c, híng  Én  ña  êi ®iÒu  Ón  t  d c ng   khi giao th«ng  khiqua  µ,cÇu    ph   phao  hoÆc   ¬iïnt¾c  n    giao th«ng;   r)Kh«ng  ÷ kho¶ng    gi   c¸ch an  µn  i víixe  ¹y liÒn tr c xe  ña  ×nh     to ®è     ch     í  c m theo quy  nh    ch¹ytrªn® êng    ®Þ khixe     cao  èc. t   3. Ph¹t tiÒn  õ 60.000  ng  n     t  ®å ®Õ 100.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón  ch h hi l c ng   khi giao th«ng; cña    ngêikiÓm      so¸tgiao th«ng;   b) Chuy Ón   µn  êng  l® kh«ng  ng  ¬i ® îc phÐp  ®ó n    hoÆc  kh«ng  ã  Ýn  ct hiÖu    íc; b¸o tr c) Tr¸nh xe,vîtxe          kh«ng  ng ®ó quy  nh.  ®Þ Kh«ng  êng  êng  nh ® theo    quy ®Þnh  ¹ c¸cn¬i® êng  Ñp, ® êng  èc,n¬icã  íng ng¹ivËt; t      i h   d     ch     d)  Ê m     ó  li   ôc,bÊ m     B cßi,r ga  ªnt   cßi trong thêigian  õ 22  ê ®Õ n   giê    t   gi   5    ngµy h«m  sau;sö  ông  n  Õu  trong ®«  Þ,khu  «ng  ©n  ,trõc¸c  d ®Ì chi xa    th   ® d c      xe  tiªn®ang  i  µm  Öm  ô  u    ® l nhi v theo quy  nh;   ®Þ   ®)  Kh«ng gi¶m  èc ®é   µ  êng  êng    iÒu  Ón  ch¹y tõ trong t   v nh ® khi® khi xe       ngâ    êng  Ýnh  ra ® ch hoÆc   îcl¹  ng   i ; e) Ng êi®iÒu  Ón      khi hoÆc   êingåitrªnxe  Ðo  ng     k theo  kh¸c hoÆc   Ët xe    v  kh¸c hoÆc   y  kh¸c,vËt kh¸c,dÉn  ¾t  óc  Ët,mang    ë  Ët cång    ®È xe       dsv  v¸c,ch v   kÒnh; ngêi®iÒu  Ón  µ  êingåitrªnxe  îckÐo, ® îc®Èy.     khi v ng      ®     4. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  kh«ng  îc quyÒn   tiªnsö  ông  Ýn  Öu    ê, ®Ìn  ña  u  Xe  ®  u    d t hi cßi,c   c xe  tiªn;xe  îc quyÒn   tiªnsö  ông  Ýn  Öu    ê, ®Ìn  ña  u     ®  u    d t hi cßi,c   c xe  tiªnkh«ng  ®óng  quy  nh; ®Þ b) Kh«ng  êng  êng    nh ® hoÆc   ©y  g c¶n  ëxe  tiªn tr   u  ;
 9. 9 c) Kh«ng  ©n  ñ c¸c quy  nh    µo    tu th     ®Þ khiv hoÆc     êng  ra ® cao  èc,kh«ng  t  tu©n  ñ quy  nh  Ò   èc ®é   èi®a,  èc ®é   èithiÓu    ¹y trªn® êng    th   ®Þ v t   t  t   t  khich     cao tèc,dõng      trªnphÇn  êng  ch¹y trªn® êng    xe,®ç xe    ® xe     cao  èc;quay  u     t  ®Ç xe, lï xe    êng    trªn® i cao  èc;chuyÓn  µn ® êng  t  l  kh«ng  ng  ¬i cho  Ðp  ®ó n  ph hoÆc   kh«ng  ã  Ýn  Öu    íckhich¹ytrªn® êng  c t hi b¸o tr        cao  èc; t d) Ch¹y    trong hÇ m   êng  é    ® b kh«ng  ö  ông  n  Õu  sd ®Ì chi s¸ng;dõng        xe,®ç xe trong hÇ m   êng  é    ® b kh«ng  ng  ¬i quy  nh;  ®ó n  ®Þ quay  u   trong hÇ m   ®Ç xe    ® êng  é. b  5. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Ch¹y    èc®é     qu¸ t   quy  nh  n   ®Þ ®Õ 20%; b)  Òu  Ón  m«     g ¾n   §i khi xe  t«, xe  m¸y  µnh  oµn   ©y  th ® g c¶n  ë giao  tr   th«ng; c) Kh«ng  Êp  µnh    ch h yªu  Çu  ña  êi kiÓm     c c ng   so¸tgiao th«ng  Óm     ki tra nång    ån  ña îu,biahoÆc   ÊtkÝch  Ých  ®é c c r     ch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m.    6. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Ch¹y    èc®é     qu¸ t   quy  nh    ®Þ trªn20%; b)  ö   ông  îu,bia m µ   Sd r     trong m¸u    hoÆc   ¬ithë cã  ång    ån  îtqu¸ h    n ®é c v     quy  nh  ®Þ hoÆc   ö  ông  ÊtkÝch  Ých  sd ch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m;    c) Khi x¶y      ¹n,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ªnquan     ra tain     khi ph ti li   kh«ng  õng  d l¹   ikh«ng  ÷ nguyªn hiÖn  êng,bá  ènkh«ng  n   ×nh b¸o  íi ¬  , gi     tr   tr   ®Õ tr   v   quan  ã  c c thÈm  Òn, kh«ng  quy   tham    Êp  giac cøu  êibÞ  ¹n; ng   n   d)§iÒu  Ón  vît   khi xe   ngay  íc®Çu  kh¸choÆc  tr   xe    chuyÓn  íng®ét ngét; h   ®)  ¹y  Ch qu¸  èc ®é   t   quy  nh,  îtxe  ®Þ v   hoÆc   chuyÓn  µn  êng      l® tr¸ quy i ®Þnh  ©y    ¹n,nhng  a  n   g tain  ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s   7. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Dïng  ©n  èng    ch ch hoÆc   Ëtkh¸cquÖt  èng  êng    ®ang  ¹y; v    xu ® khixe  ch   b)  ö   ông  m«     ã  Sd xe  t« c dung  Ých    t xi lanh  õ  t 175  3 trë lªn tr¸ quy  cm   i   ®Þnh. 8. Ph¹ttiÒn  õ 4.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸c  µnh     h visau  y: ®© a) §iÒu  Ón  l¹ngl¸chhoÆc   ¸nh  âng    khi xe      ® v hoÆc   uæi  ® nhau    êng  trªn® bé  trong,ngoµi®«  Þ;     th b)  Òu  Ón  ch¹y b»ng  ét  §i khi xe    m b¸nh  i  íixe    ®è v   haib¸nh,xe  ¹y b»ng    ch   haib¸nh  i víi ba    ®è     xe  b¸nh; c) Bu«ng  haitaykhi®ang  iÒu  Ón    ïng  ©n  iÒu  Ón      c¶        ® khi xe;d ch ® khi xe; ngåivÒ   ét  ®iÒu  Ón      m bªn  khi xe;n»m       ®iÒu  Ón    øng      trªnyªn xe  khi xe;® trªnxe ®iÒu  Ón    khi xe;thay ngêi®iÒu  Ón    ®ang  ¹y;     khi khixe  ch d) §iÒu  Ón  thµnh  ã m   õhaixe  ëlªnch¹yqu¸ tèc®é     khi xe  nh t     tr           quy  nh. ®Þ
 10. 10 9. Ph¹ttiÒn tõ 6.000.000 ®ång  n            ®Õ 14.000.000 ®ång  i víihµnh        ®è     vivi ph¹m  kho¶n  §iÒu  µy  µ   8  n m kh«ng  Êp  µnh  Önh  õng  cña  êithi µnh  ch h l d xe  ng     h c«ng  ô  v hoÆc   èng  i  êi thihµnh  ch ®è ng     c«ng  ô  v hoÆc   ©y    ¹n  ng  a  g tain nh ch ®Õ n   møc    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s   10. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  viph¹m    b ph       khi xe    cßn  éc  bu ph¶i   ¸p dông    Ön    c¸cbi ph¸p bæ     sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸csau  y:     ®© a) TÞch      ê,®Ìn      ¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   thu cßi,   c khiviph ® a  4  n b)  Þ   ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy  Ðp    khiviph¹m  B® d s l viph trªngi ph l¸ xe      i kho¶n    4, kho¶n    5,kho¶n    6,kho¶n  §iÒu  µy;viph¹m  iÓ m     iÓ m     iÓ m     7  n    ® a,® b,® ® kho¶n    6 §iÒu  µy  n cßn  Þ ícquyÒn  ö  ông  ÊyphÐp    60    ¬i)ngµy. b t  sd gi   l¸xe  (s¸um   i c) BÞ  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  i kh«ng  êih¹n  µ  ¹m  ÷ xe    t  sd gi ph l¸ xe    th   v t gi   60 (s¸u m ¬i)ngµy  Õu    ¹m      n viph kho¶n    8, kho¶n  §iÒu  µy; bÞ   Þch  9  n t thu    xe n Õu    ¹m. t¸ ph i §i Ò u 11.  ö   ¹t ng êi  iÒu  Ón  m¸y  X ph   ® khi xe  chuyªn  ïng    ¹m   d vi ph quy  ¾c  t giao  th«ng  êng  é ® b 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 40.000  ng  n   ®å ®Õ 60.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  i    ® bªn  ph¶itheo  Òu  i  ña  × nh;    chi ® c m kh«ng  i  ng  Çn  ­ ® ®ó ph ® êng  quy  nh; ®Þ b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o hiÖu,v¹ch kή êng;        c) Khi chuyÓn  íng kh«ng  êng  êng     h  nh ® cho  êi®i  é  ¹  ¬icã  ¹ch kÎ ng   b t i   v     n ® êng  µnh  d cho  êi ®i  é  ng   b qua  êng  ® hoÆc  cho  êi ®iÒu  Ón  th«  ¬  ng   khi xe  s ®ang  i    Çn  êng  µnh  ® trªnph ® d cho  ä; h d) Lïi kh«ng     xe  quan    s¸thoÆc   kh«ng  ã  Ýn  Öu    íc; c t hi b¸o tr ®) Kh«ng  ö  ông  n  Õu  sd ®Ì chi s¸ng  µo  v ban  ªm   ® hoÆc   ïng  n  Õu  d ®Ì chi xa    khitr¸nhnhau  µo    v ban  ªm; ® e) § Ó   ë    xe  lßng ® êng,hÌphè         tr¸quy  nh; i ®Þ g) Kh«ng  õng      s¸tm Ð p   êng  ¬icã  Ò  êng  Ñp.   d xe,®ç xe    ® n  l® h   2. Ph¹t tiÒn  õ 60.000  ng  n     t  ®å ®Õ 100.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón  ch h hi l c ng   khi giao th«ng, cña    ngêikiÓm      so¸tgiao th«ng;   b) Quay  u   kh«ng  ng  ¬i® îcphÐp;   ®Ç xe  ®ó n     c)Lïi ë     xe  khu  ùc  Ê m   õng  vc d hoÆc     êng  îcchiÒu; ë® ng   d) Kh«ng    tr¸nhvÒ   ph¶itheo chiÒu  ch¹ycña  × nh;   bªn      xe    m ®) Kh«ng  êng  êng  nh ® theo quy  nh  ¹  ¬i ® êng  Ñp,  êng  èc,n¬i ®Þ ti   n h ® d   cã  íng ng¹ivËtkhitr¸nhnhau; ch           e)  õng      trªnphÇn  êng  ch¹y ë  o¹n  êng  µi ®«   Þ  D xe, ®ç xe    ® xe   ® ® ngo   th n¬i cã  Ò  êng  éng;dõng      kh«ng  ng  ¬i quy  nh    êng    l® r   xe, ®ç xe  ®ó n  ®Þ trªn®
 11. 11 ngoµi®«  Þ  ∙  ã  ¬i®ç       trªn® êng  èc    th ® c n   xe;®ç xe    d kh«ng  Ìnb¸nh;dõng    ch     xe, ®ç   ë  xe  lßng  êng  «  Þ  ©y  ® ® th g c¶n  ëgiao th«ng;dõng      trªn® êng  tr       xe,®ç xe    xe  iÖn; dõng      trªncÇu; dõng      kh«ng  ®   xe,®ç xe      xe,®ç xe  b¸o  Öu  íc;dõng  hi tr   xe,®ç   t¹ vÞ  ÝcÊ m   õng      xe    tr   i d ®ç xe; g)    µo  êng  Ê m,  §i v ® c khu  ùc  Ê m;  i  îc chiÒu  êng  ña  êng  ét  vc ® ng   ® c® m chiÒu; h) Kh«ng  ©n  ñ  tu th quy  ¾c, híng  Én  ña  êi ®iÒu  Ón  t  d c ng   khi giao th«ng  khiqua  µ,cÇu    ph   phao  hoÆc   ¬iïnt¾c  n    giao th«ng;   i)Kh«ng    gi¶m  èc ®é   µ  êng  êng    iÒu  Ón  tõ ® êng  t   v nh ® khi® khi xe    nh¸nh  ra ® êng  Ýnh    ch hoÆc   îcl¹ . ng   i 3. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víihµnh    ®å ®è     vikh«ng  nhêng  êng  ® hoÆc   ©y  g c¶n  ëxe  tiªn. tr   u  4. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y:  ®©   a) Xe  ¹yqu¸ tèc®é     ch       quy  nh;®Þ b) Kh«ng  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  ® an  theo quy  nh      ®Þ khixe m¸y  chuyªn dïng bÞ    áng    o¹n  êng  é      hh trªn® ® b giao c ¾t  êng  ¾t;   ® s c) Kh«ng  Êp  µnh    ch h yªu  Çu  ña  êi kiÓm     c c ng   so¸tgiao  th«ng  Óm     ki tra nång    ån  ña îu,biahoÆc     ÊtkÝch  Ých  ®é c c r     c¸cch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m;     d) Ch¹y  trong hÇ m   êng  é    xe    ® b kh«ng  ö  ông  n  sd ®Ì s¸ng;dõng          xe,®ç xe trong  Ç m   êng  é  h ® b kh«ng  ng  ¬i quy  nh;  ï xe, quay  u   trong ®ó n  ®Þ li     ®Ç xe    hÇ m   êng  é; ® b ®)  Kh«ng  ©n  ñ    tu th c¸c quy  nh   Ò   õng      t¹  ¬i ® êng  é  ®Þ vd xe, ®ç xe  in   b giao c ¾t  êng  ¾t.   ® s 5. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Sö  ông  îu,bia m µ    d r     trong m¸u    hoÆc   ¬ithë cã  ång    ån      h    n ®é c qu¸ quy ®Þnh hoÆc   ö  ông  ÊtkÝch  Ých  sd ch   th kh¸cm µ     ph¸p luËtcÊ m;    b) Khi x¶y      ¹n,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön li      ra tain     khi ph ti   ªnquan  kh«ng  õng  d l¹   ikh«ng  ÷ nguyªn hiÖn  êng,bá  ènkh«ng  n   ×nh b¸o  íi ¬  , gi     tr   tr   ®Õ tr   v   quan  ã  c c thÈm  Òn, kh«ng  quy   tham    Êp  giac cøu  êibÞ  ¹n. ng   n   6. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi ®iÒu  Ón  viph¹m    b ph       khi xe    kho¶n  §iÒu  5  nµy  Þ ícquyÒn  ö  ông  b t  sd b»ng hoÆc   chøng  chØ  iÒu  Ón  m¸y  ® khi xe  chuyªn  dïng   (s¸um ¬i)ngµy.  60      §i Ò u 12. ö   ¹t ngêi  iÒu   Ón,  êi  åi    ®¹p,  êi  X ph   ® khi ng ng trªn xe  ng   ®iÒu  Ón  th«  ¬  khi xe  s kh¸c    ¹m  viph quy  ¾c  t giao  th«ng  êng  é ® b    1. C¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   c¸o  ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  íi ®å ®è v   m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  i    ® bªn  ph¶itheo  Òu  i  ña  × nh,    chi ® c m kh«ng  i  ng  Çn  ­ ® ®ó ph ® êng  quy  nh; ®Þ   b) Dõng  ®ét  ét,chuyÓn  íng kh«ng    Öu  íc;   xe  ng   h  b¸o hi tr
 12. 12 c) Kh«ng  ©n  ñ    tu th quy  ¾c, híng  Én  ña  êi ®iÒu  Ón  t  d c ng   khi giao th«ng  khiqua  µ,cÇu    ph   phao  hoÆc     nt¾c  khiï   giao th«ng;   d) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o hiÖu,v¹ch kή êng;        ®)  vît Xe    ph¶itrongc¸ctr ng  îp kh«ng  îcphÐp; bªn       ê h   ®  e)  õng      trªnphÇn  êng  ch¹y ë  o¹n  êng  µi ®«   Þ  D xe, ®ç xe    ® xe   ® ® ngo   th cã  Ò  êng; l® g) § Ó   ë    xe  lßng ® êng,hÌphè         tr¸quy  nh; i ®Þ h)  ch¹y trong  Ç m   êng  é  Xe    h ® b kh«ng  ã  n  c ®Ì hoÆc   Ët  v ph¶n quang;  dõng      trong  Ç m   xe, ®ç xe  h kh«ng  ng  ¬i quy  nh;  ®ó n  ®Þ quay  u   trong ®Ç xe    hÇ m   êng  é; ® b i)Xe  p  i  µn  µng    ®¹ ® d h ngang  õba  trëlªn, th« s¬  t   xe      xe    kh¸c®i  µn  µng   d h ngang  õhaixe  ëlªn; t     tr   k) Ng êi®iÒu  Ón  ®¹p  ö  ông    iÖn  ¹i   ng, ngêingåitrªn     khi xe  sd «, ® tho   ®é   di      xe  p  ®¹ mang    Ëtcång  Ònh,sö  ông  v¸cv   k  d «; l) th«s¬  i ban  ªm    Xe    ®   ® kh«ng  ã    Öu  c b¸o hi b»ng  n  ®Ì hoÆc  Ëtph¶n  v  quang; m)  ®¹p,xe  Ých    ë    è  êiquy  nh, trõtr ng  îp chë  êi Xe   x l«ch qu¸ s ng   ®Þ    ê h   ng   b Önh  i  Êp  ® c cøu; n)  µng  Õp    kh«ng  H x trªnxe  b¶o  ¶m   toµn,g©y  ëng¹igiao  ® an    tr     th«ng;   che  ÊttÇm  ×n  ña  êi®iÒu  Ón. khu   nh c ng   khi   2. Ph¹t tiÒn  õ    t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 40.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón  ch h hi l c ng   khi giao th«ng; cña    ngêikiÓm      so¸tgiao th«ng;   b) §ç  ë    xe  lßng ® êng  «  Þ  ©y    ® th g c¶n  ëgiao th«ng,®ç   trªn® êng    tr       xe    xe ®iÖn,®ç   trªncÇu  ©y    xe    g c¶n  ëgiao th«ng; tr       c)Kh«ng  ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   õng      t¹ n¬i® êng  é    tu th     ®Þ vd xe,®ç xe      i b giao  c ¾t  êng  ¾t; ® s d)    µo  êng  Ê m,  §i v ® c khu  ùc  Ê m;  i  îc chiÒu  êng  ña  êng  ét  vc ® ng   ® c® m chiÒu;   ®) Kh«ng  êng  êng  nh ® hoÆc   ©y  g c¶n  ë®èi  íixe  ¬  í xin vît  ©y  tr   v   c gi i   ,   g c¶n  ëxe  tiªn tr   u  ; e) Ng êi®iÒu  Ón      khi hoÆc   êingåitrªnxe  ng       b¸m, kÐo, ®Èy  kh¸c,vËt     xe     kh¸c;mang    ë  Ëtcång  Ònh;   v¸c,ch v   k g)  ïng  ®Èy  µm  Çy  µng u  ng    êng    D xe  l qu h l ®é trªn® tr¸ quy  nh,  ©y  i ®Þ g c¶n  ëgiao th«ng; tr     h) Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  ®i    êng  tiªn, êng  Ýnh  õ bÊt kú  xe  trªn® u    ® ch t    híng nµo  ít¹ n¬i® êng    t      ii giao nhau.   3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 40.000  ng  n   ®å ®Õ 80.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®©
 13. 13 a)  Òu  Ón  ®¹p  §i khi xe  bu«ng  hai tay,rÏ®ét  ét tr c ®Ç u   c¬  í c¶        ng   í   xe  gi   i ®ang  ¹y;dïng ch©n  iÒu  Ón  ®¹p; ch     ® khi xe    b) G © y     ¹n kh«ng  õng  ¹    tai   n d l ikh«ng  ÷nguyªn hiÖn  êng; , gi     tr c) §iÒu  Ón  kh«ng  ã  ¨ng  ý,kh«ng  ¾n   Ón  è  Õu  a   ­   khi xe  c® k  g bi s n ®Þ ph ¬ng  ã  c quy  nh  ®Þ ph¶i®¨ng  ý,g ¾n  Ón  è.   k  bi s 4. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  Òu  Ón  ®¹p, xe    ¬  ¹ngl¸ch,®¸nh  âng,®uæi  §i khi xe    th« s l     v   nhau    ­ trªn® êng; b) §ixe      b»ng  ét  m b¸nh  i víi ®¹p,®i  b»ng    ®è     xe    xe  haib¸nh  i víi ba  ®è     xe  b¸nh. §i Ò u    ö   ¹tng êi®i  é    ¹m  13. X ph     b viph quy  ¾c  t giao  th«ng  êng  é ® b 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  íi ®å ®è v   ®©   m ét  trong c¸chµnh       visau  y:  a) Kh«ng  i  ng  Çn  êng    ® ®ó ph ® quy  nh; ®Þ   b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o hiÖu,v¹ch kή êng.        2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 40.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón  ch h hi l c ng   khi giao th«ng,ngêi     kiÓm    so¸tgiao th«ng;   b) Mang, v¸cvËtcång  Ònh  ©y        k g c¶n  ëgiao th«ng; tr     c)TrÌoqua    ©n     gi¶iph c¸ch khi®i      ngang  qua  êng; ® d) §u,b¸m  µo  ¬ng  Ön giao th«ng  ang  ¹y.    v ph ti     ® ch §i Ò u    ö   ¹tngêi®iÒu  Ón, dÉn  ¾t  óc  Ët,®iÒu  Ón  14. X ph     khi   dsv  khi xe  óc  Ët  Ðo    ¹m  svk viph quy  ¾c  t giao th«ng  êng  é ® b 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  íi ®å ®è v   m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  i  ng  Çn  êng  ® ®ó ph ® quy  nh,  i  µo  êng  Ê m,  ®Þ ®v ® c khu  ùc  v cÊ m, kh«ng nhêng ® êng theo quy ®Þnh, kh«ng b¸o hiÖu b»ng tay khi  chuyÓn  íng; h b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh    ch h hi l hoÆc   chØ  Én  ña  n  Ýn  Öu,biÓn  d c ®Ì t hi   b¸o hiÖu,v¹ch kή êng;        c) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña  êi ®iÒu  Ón    ch h hi l c ng   khi giao th«ng,ngêi     kiÓm    so¸tgiao th«ng;     d)  Ó   óc  Ët ®i  ÷a ® êng, ®Ó   óc  Ët ®i  § s v   gi     s v   qua  êng  ® kh«ng b¶o  ¶m   ® an  µn,d ¾t  óc  Ët ch¹y theo    ang  iÒu  Ón  to   s v    khi® ® khi hoÆc   åitrªnph¬ng  ng     tiÖn giao th«ng  êng  é;     ® b
 14. 14 ®) Kh«ng    ông  ô  ng  Êt th¶icña  óc  Ët hoÆc   ®ñ d c ®ù ch     s v  kh«ng  än  ¹ch ds  chÊtth¶icña  óc  Ëtth¶ira ® êng,vØa  Ì.    s v        h 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 40.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) §iÒu  Ón,dÉn  ¾t  óc  Ët®i  µo  Çn  êng  ña  c¬  í ;   khi   d s v   v ph ® c xe  gi i b) Th¶    r«ng  óc  Ëttrªn® êng  é; s v    b c)§idµn  µng     h ngang  õhaixe  ëlªn; t     tr   d) § Ó   óc  ËtkÐo  m µ     s v  xe  kh«ng  ã  êi®iÒu  Ón; c ng   khi ®)  Kh«ng  ã    Öu  c b¸o hi theo quy  nh.   ®Þ 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 40.000  ng  n   ®å ®Õ 80.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) X Õ p   µng    vîtqu¸ gií h¹n quy  nh;   h trªnxe          i ®Þ   b)  © y   n  o  G å µ hoÆc   Õng  ng  ínlµm  ti ®é l  ¶nh  ëng  n   ù  h ®Õ s yªn  Ünh  ¹ t ti  c¸c khu  ©n      Õp  ì hµng    d c khix d  trong thêigian tõ 22  ê ®Õ n   giê ngµy         gi   5    h«m   sau. §i Ò u    ö   ¹tc¸c  µnh      ¹m  15. X ph   h viviph kh¸c  Ò   v quy  ¾c  t giao  th«ng  ® êng  é b 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 40.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Ph¬ithãc,lóa,r¬m, r¹,           n«ng  s¶n,c¸cvËtkh¸ctrªn® êng  é;        b b) §æ     Õ       êng  è    r¸c,ph th¶ira ® ph kh«ng  ng  ¬iquy  nh; ®ó n   ®Þ c)X ©y, ® Æt  ôc  Ö     Ðp    Ìphè      b b tr¸ph trªnh   i hoÆc   lßng ® êng;   d) LÊn  Õm    chi vØa  Ì,® êng  h  giao th«ng    äp  î,bÇy    µng;   ®Ó h ch   b¸n h   ®)  Õ m   ông  Chi d vØa  Ì,lßng  êng    Æt   Ón  Öu, bu«n  h  ® ®Ó ® bi hi   b¸n vÆt,  m êi  µo  µng, söa  ÷a  ®¹p, lµm    ch h   ch xe    m¸i che, c¸c ho¹t®éng  Þch  ô       d v kh¸c   g©y  c¶n  ëgiao th«ng  tr     hoÆc   µm  Êt  ü   l m m quan  êng  è; ® ph e)TËp    trung®«ng  êitr  Ðp;n»m,  åitr   êng  ©y  trëgiaoth«ng;   ng   ¸ph   i ng   ªn® g c¶n      g)  bãng, ®¸  Çu,  ¬i cÇu  §¸   c ch   l«ng hoÆc     ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao kh¸c  trªn® êng    giao th«ng.   2. Ph¹tt Òn tõ 40.000  ng  n      i     ®å ®Õ 100.000  ng  ét  ®å m trong c¸c hµnh         visau ®©y: a)§Ó   Ëtl Öu, Õ     Ëtchíngng¹i ªn® êng  é  ©y  trëgiaoth«ng;   v  i   ph th¶iv   ,     tr b g c¶n      b) § Ó   Ëtche  ÊtbiÓn    n  Ýn  Öu    v  khu   b¸o,®Ì t hi giao th«ng.     3. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n     t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  ö   ông  êng  é    Sd ® b tr¸ quy  nh    chøc    ¹t®éng  ho¸, i ®Þ ®Ó tæ  c¸c ho   v¨n    thÓ  thao,diÔu  µnh,lÔ  éi;   h  h b)  ùng  D cæng   µo  ch hoÆc  c¸c  Ët  v che  ¾n   ch kh¸c trong  ¹m    t  ph vi ®Ê dµnh  cho  êng  é  ©y  ® b g ¶nh  ëng  n   Ëttù,an  µn  h ®Õ tr     to giao th«ng  êng  é;   ® b
 15. 15 c)Tù      ý th¸o, ë   ¾p  èng    êng   n m c trªn® giao th«ng;   d)  Ð m   ¹ch,®Êt  ¸  N g   ® hoÆc   Êt  vËt g×  b cø    kh¸c vµo  êi hoÆc   ¬ng    ng   ph tiÖn ®ang    tham    giagiao th«ng;   ®)  Õ m   ông  Chi d vØa  Ì,lßng ® êng  µm  ¬isöa  ÷a  t«,m«     g ¾n   h    l n  ch «    t«,xe  m¸y,söa    µm  ¬itr«ng gi÷xe    Ðp.   xe,l n       tr¸ph i 4. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) §Æt, treo biÓn     qu¶ng      t  ña  êng  é  c¸o trªn®Ê c ® b hoÆc  trong ph¹m      vi hµnh  lang an  µn  êng  é  ©y    to ® b g ¶nh  ëng  n   Ëttùan  µn  h ®Õ tr     to giao th«ng;   b) R¶i  inh  ® hoÆc   Ët  ¾c  än  vs nh kh¸c;ch¨ng  ©y    d qua  êng; ® æ   Çu  ®   d nhên    êng  é. trªn® b 5. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi cã  µnh      ¹m    b ph      h vi vi ph quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c ®iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     a, ® b, ® c, ® d, ® ® kho¶n    1, kho¶n      iÓ m     2, c¸c ® b, ®iÓ m     iÓ m     c,® ® kho¶n    3,kho¶n  §iÒu  µy  4  n cßn  éc  bu ph¶ith¸odìc«ng  ×nh       tr tr¸ phÐp,    i kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     li   tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra. C h ¬ n g  III X ö  p h ¹t µ n h  c h Ý n h  c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h    h v Ò  k Õ t c Ê u  h ¹ t Ç n g giao th«ng ® ê n g  b é §i Ò u 16. Xö   ¹t c¸  ©n,  chøc  ã  µnh   vi  ¹m   Ò   ö    ph   nh tæ  ch vi  ph vs dông,  khaith¸ctrong  ¹m    t  µnh      ph vi®Ê d cho  êng  é ® b 1. Ph¹t tiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a)  ö   ông, khaith¸ct¹m  êitrªn®Êt  µnh  Sd      th     h lang  toµn  êng  é  µo  an  ® bv m ôc  ch  ®Ý canh    t¸cn«ng  nghiÖp  µm  l ¶nh  ëng  n   toµn  h ®Õ an  c«ng  ×nh vµ  tr   an  µn  to giao th«ng;     b) Trång  ©y    c trongph¹m    t  ña  êng  é    vi®Ê c ® b hoÆc   t  µnh  ®Ê h lang an  µn    to ® êng  é  µm  khuÊttÇm  ×n  ña  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Öngiaoth«ng. b l che    nh c ng   khi ph ti       2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) M ë   êng   ® nh¸nh    Ðp  èivµo  êng  Ýnh; tr¸ph n   i ® ch   b) Dùng  Òu    l qu¸n tr¸phÐp     i trong ph¹m    t  µnh    vi®Ê d cho  êng  é. ® b   3.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è     h vix dùng  µ  ¹m,c«ng  ×nh t¹m  êikh¸c tr¸ phÐp  nh t   tr   th      i trong ph¹m    t  µnh      vi®Ê d cho ® êng  é. b 4.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è    h vix dùng  µ,c«ng  ×nh kiªncè  nh   tr     kh¸ctr¸phÐp     i trong ph¹m    t  µnh    vi®Ê d cho  êng  ® bé. 5. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m        b ph      tæ  ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹ c¸ckho¶n        §iÒu  µy  t    i 1,2,3,4  n cßn  éc  bu ph¶idìbá        c¸cc«ng  ×nh x©y  tr  
 16. 16 dùng, di dêi c©y  ång    Ðp  µ       tr tr¸ ph i v kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ    li t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra. §i Ò u    ö   ¹tc¸  ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m   17. X ph   nh tæ  ch vi vi ph quy  nh   ®Þ vÒ     thic«ng, b¶o  ×c«ng  ×nh    êng  é  ang    tr   tr trªn® b® khaith¸c   1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Thic«ng     c«ng  ×nh trªn® êng  é  ang  tr     b® khaith¸ckh«ng  ã  Êy phÐp     c gi   hoÆc   ã  Êy phÐp  ng  c gi   nh kh«ng  th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan qu¶n  ý l  ® êng  é  ùctiÕp m µ   ∙    b tr     ® thi c«ng; b)    Thi c«ng    êng  é  trªn ® b kh«ng  è  Ý ®ñ   Ón  b tr   bi b¸o  Öu, cäc      hi   tiªudi ®éng, rµo  ¾n    ch theo quy  nh; kh«ng  Æt  n    µo  ®Þ   ® ®Ì ®á v ban  ªm   ¹ hai®Ç u   ® ti     ®o¹n  êng    ® thic«ng;kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng    th«ng  suèt; c)Kh«ng  è  Ýngêihíng dÉn,®iÒu  Ón    b tr         khi giao th«ng        khithic«ng    ç  ë ch ® êng  Ñp  h hoÆc       u   Çu,cèng,® êng  Ç m   ang    ë hai®Ç c     ng ® thic«ng; d) § Ó   Ët liÖu,®Êt  ¸,ph¬ng  Ön thic«ng  µiph¹m        v    ®  ti     ngo   vithic«ng  ©y  g c¶n  ëgiao th«ng; tr       ®)    Thi c«ng c«ng  ×nh    êng  «   Þ  tr trªn® ® th kh«ng  ùc hiÖn  th   theo  ¬ng  ph ¸n hoÆc   êigian quy  nh;   th     ®Þ e) Kh«ng  thu  än  d ngay c¸c  Ón  bi b¸o  Öu, rµo  ¾n,  ¬ng  Ön    hi   ch ph ti thi c«ng, c¸c vËt liÖu      kh¸c hoÆc     kh«ng  µn    Çn  êng  ho tr¶ph ® theo nguyªn  ¹ng tr   khithi    c«ng xong. 2. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vithi c«ng    êng  é  ang  trªn® b® khaith¸ckh«ng  ùc hiÖn  y      Ön     th   ®Ç ®ñ c¸cbi ph¸p b¶o    ®¶m   toµn  an  giao th«ng    theo quy  nh    ra tai ¹n nhng  a  n     ®Þ ®Ó x¶y        n ch ®Õ møc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s  3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m        b ph      tæ  viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c®iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  éc    a, ® b, ® c,® d  1  n bu ph¶ithùc hiÖn      ngay    Ön  c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ® an  giao th«ng    theo quy  nh, kh«iphôc  ¹ ®Þ     li   t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ  tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    êng  îp   do    h ch g ra.Tr h  kh«ng  ùc hiÖn  îcth× bÞ  éc  nh  th   ®     bu ®× chØ    thic«ng. §i Ò u 18. Xö   ¹t c¸  ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m   Ò   ©y    ph   nh tæ  ch vi vi ph vx dùng  Õ n           ¬i ®ç   b xe,b∙i®ç xe,n   xe 1.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è     h vix dùng  Õn        kh«ng  b xe,b∙i xe  ®ç theo ®óng    quy    ÕtkÕ   ∙  îcduyÖt. m« thi   ® ®   2.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è    h vix dùng hoÆc   µnh  Ëp  Õn         kh«ng  th lb xe, b∙i®ç xe  theo quy  ¹ch  ∙  îc phª ho ®®    duyÖt.   3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêicã  µnh      ¹m      b ph      h viviph c¸c quy  nh  ¹ c¸c ®Þ ti     kho¶n    1, kho¶n  §iÒu  µy  2  n cßn  éc  bu ph¶ith¸o dì c«ng  ×nh tr¸ phÐp,       tr     i kh«i   phôc  ¹t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ  l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y      do    h ch g ra. 
 17. 17 §i Ò u    ö   ¹tc¸  ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m   19. X ph   nh tæ  ch vi vi ph quy  nh   ®Þ vÒ   b¶o  Ö   Õt  Êu  ¹  Çng  vk c ht giao  th«ng  êng  é ® b 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 10.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  íi ®å ®è v   m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Ch¨n  ¾t  óc  Ët ë    êng;buéc  óc  Ët vµo  µng  ©y      d s v   m¸i®   s v  h c haibªn  ­® êng hoÆc   µo  äc    Ón    µo  ¾n,    v c tiªu, bi b¸o,r ch c¸c c«ng  ×nh phô  î ña  tr   tr c giao  th«ng  êng  é; ® b b) Tù      Ìolªnm è,  ô, Ç m   Çu.   ý leotr     tr  d c 2. Ph¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n          ®å ®Õ 60.000  ng  i víihµnh    bê, t¸t ®å ®è     vibe      nícqua  Æt   êng    m ® giao th«ng.   3. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau: a)  µ m    háng  L h hoÆc   µm  Êt    ông  ña  Ö   èng  lm t¸c d c h th tho¸tníc c«ng     tr×nh ® êng  é;   b b)  ù     T ý th¸o dì,di chuyÓn       hoÆc   µm    Öch  Ón  l sai l bi b¸o  Öu, ®Ìn  Ýn  hi   t hiÖu  giao th«ng,rµo  ¾n,  äc    ét c©y  è, v¹ch kÎ ® êng, m èc    ch c tiªu,   c s       chØ  í  gi i, cÊu  Ön, phô  Ön  ña  ki   ki c c«ng  ×nh  êng  é  ng  a  n   tr ® b nh ch ®Õ møc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víi µnh    ùý  t  ®å ®è     h vit   ®è löa trªncÇu, díigÇ m   Çu; neo  u   Çu        c  ®Ë t thuyÒn trong ph¹m    µnh    vih lang    an toµn  êng  é. ® b 5.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi di chuyÓn  Ë m   Ô    ch tr c¸c c«ng  ×nh,nhµ, lÒu  tr     qu¸n hoÆc   è  ×nh  ×ho∙n viÖc  ct tr     dichuyÓn  ©y    g c¶n  ëcho  Öc    ãng  Æt   tr   vi gi¶iph m b»ng    ©y  ùng, c¶it¹o, ®Ó x d     m ë   éng  µ  r v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh ® êng  é    ã  Õt  nh  ña  ¬  tr   b khic quy ®Þ c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn.   th quy 6. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Khoan,®µo, xή êng    Ðp;        tr¸ph i b)  ù     T ý ph¸    ©n  d¶i ph c¸ch  ng  a  n   nh ch ®Õ møc  truy cøu    tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù; s c)Næ   ×n    m hoÆc   khaith¸cc¸t, ¸,sáitr¸phÐp  µm          ® i l ¶nh  ëng  n   h ®Õ c«ng  tr×nh ® êng  é.   b 7. Ngoµi viÖc bÞ  ph¹t Òn, êi cã  hµnh vi  ph¹m  quy ®Þnh  t¹  ti  ng  vi   i kho¶n    2, kho¶n    3, kho¶n      iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  4, c¸c ® a, ® b  6  n cßn  éc  bu ph¶ikh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   Þ     l i tr   ®Ç b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra. C h ¬ n g  IV X ö  p h ¹t µ n h  c h Ý n h  c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  h v Ò  p h ¬ n g  ti Ö n tha m  gia giao th«ng ® ê n g  b é
 18. 18 §i Ò u 20.  ö   ¹t ng êi ®iÒu  Ón  «  vµ  lo¹ixe  ã  Õt  X ph     khi xe  t«  c¸c    c k cÊu  ¬ng  ù    ¹m   t t vi ph quy  nh   Ò   iÒu  Ön  ña  ¬ng  Ön    ®Þ v® ki c ph ti khi tham   gia  giao th«ng 1. Ph¹t tiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 100.000  ng  i  íihµnh    iÒu  ®å ®è v   vi ® khiÓn  «    xe  t« kh«ng  ã  Ýnh  ¾n  ã;kÝnh  ¾n  ã,kÝnh  öa  ck ch gi   ch gi   c kh«ng  ph¶i   lµlo¹ kÝnh  toµn.  i   an    2. Ph¹t tiÒn  õ    t 100.000  ng  n   ®å ®Õ 200.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  «      ¹m  ét  xe  t«viph m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a)  Kh«ng  ã    n  Õu  c ®ñ ®Ì chi s¸ng,®Ìn    Ón  è, ®Ìn    soibi s   b¸o h∙m, ®Ìn  Ýn    t hiÖu, cÇn  ¹t níc,g¬ng  Õu  Ëu,  ng  å    g    chi h ®å h b¸o  èc    ña  hoÆc   ã  t ®é c xe  c nh÷ng  thø    ng  ®ã nh kh«ng  ã    ông  c t¸c d hoÆc   ¾p  l thªm  n  Õu  ®Ì chi s¸ng    xa phÝa sau  xe; b) Kh«ng  ã      c cßihoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn  Ò   m  îng; ®ó tiªuchu v © l c) Kh«ng  ã  é  Ën    c b ph gi¶m thanh  hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu kü  Ët; thu d) Kh«ng  ¾n    Ón  è    g ®ñ bi s hoÆc   kh«ng  Îsè  k   theo quy  nh, g¾n  Ón  è    ®Þ   bi s kh«ng  ng  Þ  Ý; Ón  è  ê,  Ón  è  Þ  Îcong,biÓn  è  Þ  lÊp,biÓn  è  ®ó v tr   bi s m bi s b b     s b che    s háng; ®)  ù    ¾p  Ýnh  ê   T ýl k m hoÆc     Êy bãng  ê. d¸n gi   m 3.  ¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  «      ¹m  ét  xe  t«viph m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng    Ö   èng  ®ñ h th h∙m hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn    ®ó tiªuchu an toµn  ü  Ët; k thu b) H Ö   èng    th chuyÓn  íng kh«ng  ng    Èn  toµn  ü  Ët; h  ®ó tiªuchu an  k thu c) Sö   ông   d b¸nh  èp kh«ng  ng  Ých  ìhoÆc   l  ®ó k c  kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu kü  Ët. thu 4. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  «      ¹m  ét  xe  t«viph m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Êy ®¨ng  ý  theo quy  nh;   c gi   k xe    ®Þ b)  ö   ông  Êy  ¨ng  ý  kh«ng  ng  è  Sd gi ® k xe  ®ó s khung hoÆc   è  s m¸y; giÊy    ®¨ng  ý  kh«ng  c¬  k xe  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c c) BiÓn  è    s kh«ng  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; biÓn  è  c th quy c  s kh«ng  ng  ®ó víi Êy ®¨ng  ý   gi   k xe; d) Kh«ng    chuyÓn  Òn  ë  ÷u  ¬ng  Ön theo quy  nh; quy s h ph ti     ®Þ   ®) Kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën  nh hoÆc   tem  Óm   nh  toµn  ü  Ët ki ®Þ an  k thu   vµ b¶o  Ö   v m«i  êng  tr hoÆc   ã  ng  ∙  Õt  ¹n  c nh ® h h hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp  Ó  r¬ moãc  µ  ¬  r¬ moãc); c th quy c (k c¶    v s mi    e)  Èy  T xo¸ hoÆc   öa  ÷a  Êy  ¨ng  ý    å  ¬  ¨ng  ý    Êy  s ch gi ® k xe, h s ® k xe, gi chøng  Ën  nh hoÆc  tem  Óm   nh  toµn  ü  Ët vµ  ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr hoÆc     ¹  Êy  ê kh¸c vÒ   ¬ng  Ön  ng  a  n   c¸c lo igi t     ph ti nh ch ®Õ møc     truycøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s 5. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®©
 19. 19 a)  ö   ông  cã    i Sd xe  tay l¸ bªn    ph¶i m µ     kh«ng  îc phÐp;  ®¨ng  ý  ¹m  ®  xe  kt ho¹t®éng    ¹m    êih¹n cho  Ðp;   qu¸ ph vi,     th ph b) §iÒu  Ón  qu¸ niªnh¹n  ö  ông    khi xe      s d tham    giagiao th«ng;   c)  ù     c  ¹  è  T ý ®ô l is khung; sè    m¸y  ng  a  n   nh ch ®Õ møc  truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù; h s  d)  ù     T ý thay  æi  ® tæng  µnh  th khung; tæng  µnh    th m¸y; tù ý    ¹o kÕt      c¶it   cÊu, h×nh    d¸ng,kÝch  íc,m Ç u   ¬n  ña  kh«ng  ng  ÕtkÕ   ña  µ    th   s c xe  ®ó thi   c nh chÕ   ¹ohoÆc   ÕtkÕ     ¹o®∙  îcc¬  t  thi   c¶it   ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt;tù ý  c th quy phª duy     thay ® æi  Ýnh    t n¨ng  ö  ông  ña  sd c xe. 6.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng  n   ®å ®Õ 200.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn    ¹  cã  Õt  Êu ¬ng  ù xe  t«,m¸y  Ðo    ¹m  ét  c¸c lo ixe  k c t t   «    k viph m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã    n  Õu    c ®ñ ®Ì chi s¸ng hoÆc   ã  ng    c nh kh«ng  ã    ông; c t¸cd b) Kh«ng  ã      c cßihoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn  Ò   m  îng; ®ó tiªuchu v © l c) Kh«ng  ã  é  Ën    c b ph gi¶m thanh  hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu kü  Ët. thu 7.   ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n     Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn    ¹  cã  Õt  Êu ¬ng  ù xe  t«,m¸y  Ðo    ¹m  ét  c¸c lo ixe  k c t t   «    k viph m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã    Ö   èng    c ®ñ h th h∙m  hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn    ®ó tiªuchu an toµn  ü  Ët; k thu b) H Ö   èng    th chuyÓn  íng kh«ng  ng    Èn  toµn  ü  Ët. h  ®ó tiªuchu an  k thu 8. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn    ¹  cã  Õt  Êu ¬ng  ù xe  t«,m¸y  Ðo    ¹m  ét  c¸c lo ixe  k c t t   «    k viph m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Êy ®¨ng  ý    c gi   k theo  quy  nh, kh«ng  ã  Ón  è  ®Þ   c bi s hoÆc   Ón  bi sè  kh«ng  ng  íi Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  Õu  ã  ®ó v   gi   nh ® k (n c quy  nh  ®Þ ph¶i®¨ng  ý,   k  l¾p  Ón  è); bi s b) Kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën  nh hoÆc  tem  Óm   nh  toµn  ü  Ët ki ®Þ an  k thu   vµ  b¶o  Ö   v m«i  êng  Õu  ã  tr (n c quy  nh  ®Þ ph¶ikiÓm  nh).   ®Þ 9. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¹ xe  ùs¶n  Êt,l¾p  lo i t     xu   r¸p. 10. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  «    µ    ¹  t ng      b ph       khi xe  t« v c¸c lo i ¬xe  tù viph¹m     cßn  éc  bu ph¶i ¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p   bæ sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c sau  y:  ã  µnh      ¹m    ®© c h viviph kho¶n  §iÒu  µy  éc  2  n bu ph¶il¾p  y       ®Ç ®ñ hoÆc  ph¶ikh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ       l i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y      ¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  g ra;viph ® b  4  n cßn  Þ    åigiÊy ®¨ng  ý  b thu h     k xe;viph¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  Þ   Þch    Ón  è;viph¹m     ® c  4  n bt thu bi s     kho¶n    5 §iÒu  µy  Þ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    90  Ýn  ¬i)ngµy;bÞ  ¸nh  n b t  sd gi   l¸xe  (ch m   i  ® dÊu  è  Çn    ¹m    Êy  Ðp  ixe  Õu     ¹m  s l vi ph trªn gi ph l¸  n vi ph kho¶n  kho¶n    3,  4, kho¶n    5, kho¶n    6, kho¶n    7, kho¶n  §iÒu  µy;viph¹m  8  n    kho¶n  §iÒu  µy  Þ  9  nb tÞch      Þ ícgiÊy phÐp    kh«ng  êih¹n  Õu  êiviph¹m  ã). thu xe,b t     l¸xe  i th   (n ng     c 
 20. 20 §i Ò u 21. Xö   ¹t ng êi ®iÒu  Ón  m«     g ¾ n     ph     khi xe  t«,xe  m¸y  µ    v c¸c lo¹ixe  ã  Õt  Êu  ¬ng  ù    ¹m     ck c t t vi ph quy  nh   Ò   iÒu  Ön  ña  ¬ng  ®Þ v® ki c ph tiÖn    khi tham  giao  gia  th«ng 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 50.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã    n  Õu    c cßi,®Ì chi s¸ng  Çn, xa;®Ìn    Ón  è;®Ìn  h∙m; g    soibi s   b¸o    ®Ìn  Ýn  Öu, g¬ng  Õu  Ëu  t hi   chi h hoÆc   ã  ÷ng  c nh thø    ng  ®ã nh kh«ng  ã    c t¸c dông;  b) Kh«ng  ¾n   Ón  è; g ¾n   Ón  è  g bi s   bi s kh«ng  ng  ®ó quy  nh;  Ón  è  ®Þ bi s m ê,  Ón  è  Þ  Îcong,biÓn  è  Þ  bi s b b     s b che  Êp,biÓn  è  Þ  áng. l  sbh 2. Ph¹t tiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 100.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Ö   èng    c h th h∙m  hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  b¶o  ¶m     Èn  ü  ® tiªuchu k thuËt; b) Kh«ng    chuyÓn  Òn  ë  ÷u  theo quy  nh; quy s h xe    ®Þ c)Tù      ý thay ® æi    nh∙n hiÖu  ña    c xe.   3. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n     t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Sö  ông    t«hoÆc     ît   m  îng quy  nh;  d cßi«    cßiv   © l   qu¸ ®Þ   b) Kh«ng  ã  é  Ën    c b ph gi¶m thanh  hoÆc   ã  ng  c nh kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu kü  Ët. thu   4. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Êy ®¨ng  ý  theo quy  nh;   c gi   k xe    ®Þ   b)  ö   ông  Êy  ¨ng  ý  ®∙  Þ   Èy  Sd gi ® k xe  b t xo¸;sö  ông  Êy  ¨ng  ý     d gi ® k xe kh«ng  ng  è  ®ó s khung, sè    m¸y  ña  hoÆc   c xe  kh«ng  c¬  do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp; c c) G ¾ n   Ón  è    bi s kh«ng  ng  íisè  ®ó v   hoÆc   ý  Öu  k hi trong giÊy  ¨ng  ý;   ® k  biÓn  è  s kh«ng  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp. c th quy c 5. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Tù    c  ¹sè    ý ®ô l   khung,sè  i   m¸y;   b) TÈy      xo¸hoÆc   öa  ÷a  s ch hoÆc     ¹o  å  ¬  ¨ng  ý  gi¶m h s ® k xe; c)Tù      ý thay ® æi    khung,m¸y,h×nh      d¸ng,kÝch  íc,m µu  ¬n  ña    th   s c xe; d) Xe  ¨ng  ý  ¹m  ¹t®éng    ¹m    êih¹n cho  Ðp;  ® k t ho   qu¸ ph vi,     th ph ®)  Òu  Ón  tùs¶n  Êt,l¾p    §i khi xe    xu   r¸p. 6. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi ®iÒu  Ón      g ¾n       b ph       khi m« t«,xe  m¸y  µ    v c¸c lo¹ xe ¬ng  ùcßn  éc    it t  bu ph¶i¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p bæ     sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p  kh¸c sau  y:    ¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy    ®© vi ph ® a  3  n cßn   Þ   Þch  bt thu      cßi;vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  Þ  Þch    Êy ®¨ng  ý      ¹m  iÓ m     ® b  4  n bt thu gi   k xe;viph ® c kho¶n  §iÒu  µy  Þ   Þch  4  n bt thu  Ón  è; vi ph¹m  iÓ m     iÓ m     iÓ m     bi s     ® a, ® c, ® d
Đồng bộ tài khoản